صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 192.24 192.24 192.24 192.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Balanced 36.69 36.69 36.69 36.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Equities 43.4 43.4 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Treasury 73.45 73.45 73.45 73.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Eurobonds 17.2 17.2 17.2 17.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Oil & Gas 26.2 26.2 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen USA 59014.48 59014.48 59014.48 59014.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
VTB Bonds Plus 34.05 34.05 34.05 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Gold 16476.18 16476.18 16476.18 16476.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Europe 1094.07 1094.07 1094.07 1094.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
VTB MICEX Index 8401.05 8401.05 8401.05 8401.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Bonds 27508.5 27508.5 27508.5 27508.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Sberbank America 2722.99 2722.99 2722.99 2722.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Equity 49462.71 49462.71 49462.71 49462.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Europe 18091.8 18091.8 18091.8 18091.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Balanced 108717.08 108717.08 108717.08 108717.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Eurobonds 3119.98 3119.98 3119.98 3119.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Balanced 33619.9 33619.9 33619.9 33619.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Consumer 22993.05 22993.05 22993.05 22993.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Treasury 17120.76 17120.76 17120.76 17120.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
VTB Metals & Mining 22.09 22.09 22.09 22.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Energocapital-Saving 286.72 286.72 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 5277.98 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 7450.17 7450.17 7450.17 7450.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen - Infotech 30754.29 30754.29 30754.29 30754.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Industrial 12746.32 12746.32 12746.32 12746.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Allianz ROSNO Balanced 429.71 429.71 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 11652.41 11652.41 11652.41 11652.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
Energocapital-Balanced 1277.47 1277.47 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 39548.08 39548.08 39548.08 39548.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Second Tier 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 10.6 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Telecommunications 17.53 17.53 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 154.15 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Sberbank Consumer Sector 3553.43 3553.43 3553.43 3553.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Global Internet 5323.04 5323.04 5323.04 5323.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 701.89 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 2217.66 2217.66 2217.66 2217.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Financial Sector 1278.68 1278.68 1278.68 1278.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
VTB Promising Investments 31.84 31.84 31.84 31.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Precious Metals 22415.97 22415.97 22415.97 22415.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Natural Resources 2128.52 2128.52 2128.52 2128.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Emerging Markets 30243.08 30243.08 30243.08 30243.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 27500.41 27500.41 27500.41 27500.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Electric Utilities 1415.6 1415.6 1415.6 1415.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
VTB State-owned Enterprises 35.23 35.23 35.23 35.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Energocapital-Global Markets 183.86 183.86 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Active Management 33887.37 33887.37 33887.37 33887.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Electric Utilities 6805.45 6805.45 6805.45 6805.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
VTB Consumer Goods & Services 23.31 23.31 23.31 23.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 107.97 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 3020.69 3020.69 3020.69 3020.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 4071.32 4071.32 4071.32 4071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 230.03 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4665.36 4665.36 4665.36 4665.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 40034.82 40034.82 40034.82 40034.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Gazprombank - Russian Growth Fund 776.76 776.76 776.76 776.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 15686.49 15686.49 15686.49 15686.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 81.63 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 307.11 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 2210.79 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 3503.55 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1967.11 1967.11 1967.11 1967.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17630.16 17630.16 17630.16 17630.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۱
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 6032.25 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 1616.95 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی