صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 187.93 187.93 187.93 187.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Balanced 38.11 38.11 38.11 38.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Equities 46.21 46.21 46.21 46.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Treasury 73.71 73.71 73.71 73.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Eurobonds 18.06 18.06 18.06 18.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Oil & Gas 27.92 27.92 27.92 27.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen USA 66679.44 66679.44 66679.44 66679.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
VTB Bonds Plus 35.46 35.46 35.46 35.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Gold 16043.99 16043.99 16043.99 16043.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sberbank Europe 1138.72 1138.72 1138.72 1138.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
VTB MICEX Index 8901.6 8901.6 8901.6 8901.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Bonds 27163.59 27163.59 27163.59 27163.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sberbank America 2944.09 2944.09 2944.09 2944.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Raiffeisen Equity 50575.54 50575.54 50575.54 50575.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Europe 19774.33 19774.33 19774.33 19774.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sberbank Balanced 110912.82 110912.82 110912.82 110912.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Sberbank Eurobonds 3160.98 3160.98 3160.98 3160.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Raiffeisen Balanced 35127.66 35127.66 35127.66 35127.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Consumer 22972.14 22972.14 22972.14 22972.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Treasury 16970.75 16970.75 16970.75 16970.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
VTB Metals & Mining 25.4 25.4 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Energocapital-Saving 286.72 286.72 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 5277.98 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 7566.73 7566.73 7566.73 7566.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
Raiffeisen - Infotech 33816.88 33816.88 33816.88 33816.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Industrial 13989.98 13989.98 13989.98 13989.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Allianz ROSNO Balanced 429.71 429.71 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 12017.88 12017.88 12017.88 12017.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
Energocapital-Balanced 1277.47 1277.47 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 41983.87 41983.87 41983.87 41983.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Second Tier 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 10.42 10.42 10.42 10.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
VTB Telecommunications 17.53 17.53 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 154.15 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Sberbank Consumer Sector 3645.66 3645.66 3645.66 3645.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Sberbank Global Internet 5355.26 5355.26 5355.26 5355.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 701.89 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 2113.95 2113.95 2113.95 2113.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Financial Sector 1403.87 1403.87 1403.87 1403.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
VTB Promising Investments 35.55 35.55 35.55 35.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Precious Metals 24664.53 24664.53 24664.53 24664.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sberbank Natural Resources 2242.37 2242.37 2242.37 2242.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Raiffeisen Emerging Markets 29552.27 29552.27 29552.27 29552.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 27295.91 27295.91 27295.91 27295.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Sberbank Electric Utilities 1411.18 1411.18 1411.18 1411.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
VTB State-owned Enterprises 37.32 37.32 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Energocapital-Global Markets 183.86 183.86 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Active Management 36828.6 36828.6 36828.6 36828.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
Raiffeisen Electric Utilities 6443.29 6443.29 6443.29 6443.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
VTB Consumer Goods & Services 27.62 27.62 27.62 27.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 107.97 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 3146.29 3146.29 3146.29 3146.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 4245.82 4245.82 4245.82 4245.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 230.03 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4626.78 4626.78 4626.78 4626.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 39494.64 39494.64 39494.64 39494.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Gazprombank - Russian Growth Fund 938.15 938.15 938.15 938.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 16114.14 16114.14 16114.14 16114.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 81.63 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 307.11 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 2210.79 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 3503.55 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1944.22 1944.22 1944.22 1944.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 18255.73 18255.73 18255.73 18255.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۱۱:۳۱
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 6032.25 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 1616.95 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی