شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 67.75 - 67.75 67.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen USA 41954.87 - 41954.87 41954.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Bonds 25617.09 - 25617.09 25617.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Equity 31758.16 - 31758.16 31758.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Balanced 86094.7 - 86094.7 86094.7 667.54 0.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Eurobonds 3066.69 - 3066.69 3066.69 26.22 0.86% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Consumer 12796.22 - 12796.22 12796.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Treasury 15792.74 - 15792.74 15792.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen - Infotech 18634.29 - 18634.29 18634.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Consumer Sector 2194.97 - 2194.97 2194.97 39.67 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Global Internet 3410.73 - 3410.73 3410.73 108.06 3.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Natural Resources 1630.81 - 1630.81 1630.81 14.57 0.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Electric Utilities 1152.01 - 1152.01 1152.01 21.74 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Active Management 24602.8 - 24602.8 24602.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank High Yield Fixed Income 4267.21 - 4267.21 4267.21 4.51 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 36714.45 - 36714.45 36714.45 23.28 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 10938.33 - 10938.33 10938.33 158.24 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1829.94 - 1829.94 1829.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17322.83 - 17322.83 17322.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB BRIC 125.93 - 125.93 125.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Balanced 29.62 - 29.62 29.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Eurobonds 16.13 - 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Oil & Gas 22.07 - 22.07 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Bonds Plus 26.32 - 26.32 26.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Gold 15550.02 - 15550.02 15550.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank Europe 746.44 - 746.44 746.44 28.98 3.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
VTB MICEX Index 5820.13 - 5820.13 5820.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Sberbank America 1858.28 - 1858.28 1858.28 66.99 3.60% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Raiffeisen Europe 13141.61 - 13141.61 13141.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Balanced 22222.47 - 22222.47 22222.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Metals & Mining 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 6191.35 - 6191.35 6191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Raiffeisen Industrial 7706.2 - 7706.2 7706.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Balanced 429.71 - 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 9342.26 - 9342.26 9342.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 28979.82 - 28979.82 28979.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Second Tier 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 8.28 - 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 - 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 1460.79 - 1460.79 1460.79 39.84 2.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Sberbank Financial Sector 945.18 - 945.18 945.18 38.20 4.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
VTB Promising Investments 20.34 - 20.34 20.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Precious Metals 17273 - 17273 17273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Emerging Markets 17917.26 - 17917.26 17917.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 18569.67 - 18569.67 18569.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB State-owned Enterprises 27.16 - 27.16 27.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5211.52 - 5211.52 5211.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VTB Consumer Goods & Services 15.62 - 15.62 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 2091.11 - 2091.11 2091.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 3886.22 - 3886.22 3886.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 - 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Gazprombank - Russian Growth Fund 489.66 - 489.66 489.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 - 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 - 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی