صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 167.37 167.37 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
VTB Balanced 40.59 40.59 40.59 40.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
VTB Equities 51.52 51.52 51.52 51.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
VTB Treasury 71.67 71.67 71.67 71.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
VTB Eurobonds 17.54 17.54 17.54 17.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
VTB Oil & Gas 32.02 32.02 32.02 32.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Raiffeisen USA 67425.9 67425.9 67425.9 67425.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Gold 15084.55 15084.55 15084.55 15084.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB MICEX Index 10027.74 10027.74 10027.74 10027.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Raiffeisen Bonds 26606.41 26606.41 26606.41 26606.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank America 2979.14 2979.14 2979.14 2979.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Equity 56115.29 56115.29 55780.85 56115.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Raiffeisen Europe 18660.45 18660.45 18660.45 18660.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Balanced 117537 117537 117537 117537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Eurobonds 3085.94 3085.94 3085.94 3085.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Balanced 38490.44 38490.44 38490.44 38490.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Consumer 23193.93 23193.93 23193.93 23271.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Raiffeisen Treasury 16819.97 16819.97 16819.97 16819.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB Metals & Mining 26.1 26.1 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Arsagera - Mixed Fund 8322.53 8322.53 8322.53 8322.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Raiffeisen - Infotech 32836.03 32836.03 32836.03 32836.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Industrial 13932.86 13932.86 13932.86 13932.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Arsagera - Equity Fund 13880.91 13880.91 13880.91 13880.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۲:۳۹
Raiffeisen Commodities 51286.62 51286.62 51286.62 51286.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB Electric Utilities 9.93 9.93 9.93 9.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Sberbank Consumer Sector 3719.1 3719.1 3719.1 3719.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Global Internet 5090.89 5090.89 5090.89 5090.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Financial Sector 1382.22 1382.22 1382.22 1382.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB Promising Investments 38.06 38.06 38.06 38.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Sberbank Natural Resources 2546.68 2546.68 2546.68 2546.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Emerging Markets 28760.36 28760.36 28760.36 28760.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Electric Utilities 1342.46 1342.46 1342.46 1342.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB State-owned Enterprises 38.19 38.19 38.19 38.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Raiffeisen Active Management 35749.82 35749.82 35749.82 35749.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Raiffeisen Electric Utilities 6162.83 6162.83 6162.83 6162.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB Consumer Goods & Services 27.1 27.1 27.1 27.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Gazprombank - Russian Equities 3541.8 3541.8 3541.8 3587.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۶
Gazprombank - Russian Eurobonds 4049.59 4049.59 4049.59 4076.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sberbank High Yield Fixed Income 4540.18 4540.18 4540.18 4540.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 38864.91 38864.91 38864.91 38864.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
Gazprombank - Russian Growth Fund 1033.52 1033.52 1032.53 1037.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۶
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 17749.29 17749.29 17749.29 17749.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
VTB - Emerging Markets Eurobond Fund 32.59 32.59 32.59 32.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹:۳۹
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1952.68 1952.68 1950.98 1952.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۳۶
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17428.92 17428.92 17428.92 17428.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ساعت ۱:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی