شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 68.4 - 68.4 68.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen USA 45593.58 - 45593.58 45593.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Bonds 26438.42 - 26438.42 26438.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Equity 41072.66 - 41072.66 41072.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Balanced 97847.7 - 97847.7 97847.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Eurobonds 2557.75 - 2557.75 2557.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Consumer 16509.3 - 16509.3 16509.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Treasury 16216.62 - 16216.62 16216.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen - Infotech 18377.65 - 18377.65 18377.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Consumer Sector 2360.03 - 2360.03 2360.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Global Internet 3430.55 - 3430.55 3430.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Natural Resources 2123.57 - 2123.57 2123.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Electric Utilities 1312.44 - 1312.44 1312.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Active Management 26265.09 - 26265.09 26265.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank High Yield Fixed Income 4370.69 - 4370.69 4370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 37269.48 - 37237.03 37269.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 14572.63 - 14572.63 14572.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1860.36 - 1860.36 1860.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 15824.73 - 15824.73 15824.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB BRIC 133.27 - 133.27 133.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
VTB Balanced 34.12 - 34.12 34.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
VTB Eurobonds 13.93 - 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
VTB Oil & Gas 30.07 - 30.07 30.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
VTB Bonds Plus 26.22 - 26.22 26.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Raiffeisen Gold 12454.01 - 12454.01 12454.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Europe 841.97 - 841.97 841.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB MICEX Index 7358.34 - 7358.34 7358.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Sberbank America 1947.26 - 1947.26 1947.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Europe 14765.93 - 14765.93 14765.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Balanced 28680.56 - 28680.56 28680.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB Metals & Mining 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Arsagera - Mixed Fund 6191.35 - 6191.35 6191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Raiffeisen Industrial 9213.14 - 9213.14 9213.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz ROSNO Balanced 429.71 - 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 7618.94 - 7453.13 8330.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 38317.37 - 38317.37 38317.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB Electric Utilities 9.88 - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Sberbank Small Cap Fund 5260.22 - 5260.22 5260.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 - 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Sberbank Emerging Markets 1530.99 - 1530.99 1530.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Financial Sector 1146.52 - 1146.52 1146.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
VTB Promising Investments 24.26 - 24.26 24.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Raiffeisen Precious Metals 17426.1 - 17426.1 17426.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen Emerging Markets 21091.82 - 21091.82 21091.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Raiffeisen MICEX Blue Chips 23474.74 - 23474.74 23474.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB State-owned Enterprises 36.78 - 36.78 36.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 6407.9 - 6407.9 6407.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
VTB Consumer Goods & Services 19.43 - 19.43 19.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 2680.33 - 2680.33 2680.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Sberbank Actively Managed Fund 2069.48 - 2069.48 2069.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Eurobonds 3325.27 - 3325.27 3325.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 - 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Sberbank Telecoms & Technologies 3897.45 - 3897.45 3897.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Gazprombank - Russian Growth Fund 815.6 - 815.6 815.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 - 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 - 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲