شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB Treasury 67.49 - 67.49 67.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Raiffeisen USA 43927.28 - 41896.71 43927.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Bonds 25504.18 - 25450.46 25504.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Equity 32746.86 - 32001.79 32746.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Balanced 86309.89 - 85713.2 86309.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Eurobonds 2963.26 - 2963.26 3036.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Consumer 12979.32 - 12954.07 12979.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Treasury 15741.19 - 15691.51 15741.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen - Infotech 19337.26 - 18733.8 19337.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Consumer Sector 2221.19 - 2186.76 2221.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Global Internet 3510.43 - 3435.45 3510.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Natural Resources 1630.43 - 1598.34 1630.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Electric Utilities 1165.95 - 1143.73 1165.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Active Management 25772.35 - 24777.85 25772.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank High Yield Fixed Income 4245.99 - 4245.99 4254.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 36436.87 - 36436.87 36588.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 11060.88 - 11060.88 11060.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1812.07 - 1812.07 1812.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17063.63 - 16805.34 17063.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
VTB BRIC 128.64 - 128.64 128.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
VTB Balanced 29.14 - 29.14 29.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
VTB Eurobonds 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
VTB Oil & Gas 21.27 - 21.27 21.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
VTB Bonds Plus 27.12 - 27.12 27.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Raiffeisen Gold 15660.68 - 15619.77 15660.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Europe 785.35 - 772.22 785.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
VTB MICEX Index 5667.66 - 5667.66 5667.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Sberbank America 1923.15 - 1866.58 1923.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Europe 13942.62 - 13537.82 13942.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Balanced 22246.3 - 21956.26 22246.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
VTB Metals & Mining 13.75 - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 6191.35 - 6191.35 6191.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Raiffeisen Industrial 7774.55 - 7693.31 7774.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Allianz ROSNO Balanced 429.71 - 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 9342.26 - 9342.26 9342.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 29104.47 - 28739.55 29104.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Second Tier 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 8.11 - 8.11 8.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 - 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 1527.74 - 1507.85 1527.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sberbank Financial Sector 1009.33 - 1009.33 1009.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
VTB Promising Investments 20.04 - 20.04 20.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Raiffeisen Precious Metals 17734.02 - 17734.02 17803.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen Emerging Markets 18273.54 - 18240.95 18273.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Raiffeisen MICEX Blue Chips 18845.43 - 18366.95 18845.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
VTB State-owned Enterprises 26.23 - 26.23 26.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲۰:۰۰
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Electric Utilities 5233.11 - 5193.25 5233.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
VTB Consumer Goods & Services 15.62 - 15.62 15.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 2072.07 - 2072.07 2072.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 3934.05 - 3934.05 3934.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 - 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Gazprombank - Russian Growth Fund 487.04 - 487.04 487.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 - 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 - 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی