شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 156.85 - 156.85 156.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Balanced 32.92 - 32.92 32.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Equities 36.8 - 36.8 36.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۱۹:۳۱
VTB Treasury 71.7 - 71.7 71.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Eurobonds 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Oil & Gas 22.74 - 22.74 22.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen USA 53796.17 - 53796.17 53796.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Bonds Plus 32.69 - 32.69 32.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Gold 17351.4 - 17351.4 17351.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank Europe 940.27 - 940.27 940.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB MICEX Index 7037.31 - 7037.31 7037.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Bonds 27022.36 - 27022.36 27022.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank America 2424.3 - 2424.3 2424.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Raiffeisen Equity 39605.53 - 39605.53 39605.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Europe 16013.48 - 16013.48 16013.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank Balanced 97020.42 - 97020.42 97020.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Sberbank Eurobonds 3224.07 - 3224.07 3224.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Raiffeisen Balanced 26563.35 - 26563.35 26563.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Consumer 19998.93 - 19998.93 19998.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Treasury 16789.25 - 16789.25 16789.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Metals & Mining 17.61 - 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 6460.76 - 6460.76 6460.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Raiffeisen - Infotech 27846.47 - 27846.47 27846.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Industrial 9773.24 - 9773.24 9773.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allianz ROSNO Balanced 429.71 - 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 9403.21 - 9403.21 9403.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Energocapital-Balanced 1277.47 - 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 31514.14 - 31514.14 31514.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Second Tier 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 - 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Sberbank Consumer Sector 3253.16 - 3253.16 3253.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Sberbank Global Internet 4613.17 - 4613.17 4613.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 - 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 1822.21 - 1822.21 1822.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank Financial Sector 997.2 - 997.2 997.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
VTB Promising Investments 27.39 - 27.39 27.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Precious Metals 20754.68 - 20754.68 20754.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank Natural Resources 1794.13 - 1794.13 1794.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Raiffeisen Emerging Markets 23279.43 - 23279.43 23279.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen MICEX Blue Chips 22863.34 - 22863.34 22863.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Sberbank Electric Utilities 1357.76 - 1357.76 1357.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
VTB State-owned Enterprises 31.39 - 31.39 31.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Active Management 30666.66 - 30666.66 30666.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Raiffeisen Electric Utilities 6330.39 - 6330.39 6330.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
VTB Consumer Goods & Services 19.35 - 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 - 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 2480 - 2480 2480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Gazprombank - Russian Eurobonds 4135.99 - 4135.99 4135.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 - 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4570.89 - 4570.89 4570.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 39279.17 - 39279.17 39279.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Gazprombank - Russian Growth Fund 546.89 - 546.89 546.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 13356.87 - 13356.87 13356.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ساعت ۱:۳۰
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 - 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 - 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1930.98 - 1930.98 1930.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 18061.45 - 18061.45 18061.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۳۰
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی