صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTB BRIC 185.88 185.88 185.88 185.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Balanced 39.72 39.72 39.72 39.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Equities 48.99 48.99 48.99 48.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Treasury 74.27 74.27 74.27 74.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Eurobonds 17.89 17.89 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Oil & Gas 29.66 29.66 29.66 29.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen USA 66947.89 66947.89 66947.89 66947.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
VTB Bonds Plus 34.75 34.75 34.75 34.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Gold 15730.1 15730.1 15730.1 15730.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Sberbank Europe 1138.72 1138.72 1138.72 1138.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
VTB MICEX Index 9610.49 9610.49 9610.49 9610.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Bonds 27177.63 27177.63 27177.63 27177.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Sberbank America 2987.06 2987.06 2987.06 2987.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Equity 53393.16 53393.16 53393.16 53393.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Europe 19339.04 19339.04 19339.04 19339.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Sberbank Balanced 115615 115615 115615 115615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Sberbank Eurobonds 3137.9 3137.9 3137.9 3144.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Balanced 37497.97 37497.97 37497.97 37497.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Consumer 23480.59 23480.59 23480.59 23480.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Treasury 17056.16 17056.16 17056.16 17056.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
VTB Metals & Mining 25.49 25.49 25.49 25.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Energocapital-Saving 286.72 286.72 286.72 286.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 5277.98 5277.98 5349.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Allianz ROSNO Maximum 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Arsagera - Mixed Fund 7846.36 7846.36 7846.36 7846.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Raiffeisen - Infotech 34322.34 34322.34 34322.34 34322.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Industrial 14259.16 14259.16 14259.16 14259.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Allianz ROSNO Balanced 429.71 429.71 429.71 429.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Arsagera - Equity Fund 12655.96 12655.96 12655.96 12655.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Energocapital-Balanced 1277.47 1277.47 1277.47 1277.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۳:۰۱
Raiffeisen Commodities 44856.92 44856.92 44856.92 44856.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Second Tier 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
VTB Electric Utilities 10.01 10.01 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
VTB Telecommunications 17.53 17.53 17.53 17.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ساعت ۲۲:۰۵
Allianz ROSNO Bonds Fund 154.15 154.15 154.15 154.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱:۳۲
Sberbank Consumer Sector 3709.98 3709.98 3709.98 3709.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Sberbank Global Internet 5285.57 5285.57 5285.57 5285.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz ROSNO Stocks Fund 701.89 701.89 701.89 701.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energocapital-MICEX Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Sberbank Emerging Markets 2113.95 2113.95 2113.95 2113.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Financial Sector 1393.28 1393.28 1393.28 1393.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
VTB Promising Investments 34.33 34.33 34.33 34.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Precious Metals 22871.28 22871.28 22871.28 22871.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Sberbank Natural Resources 2361.04 2361.04 2361.04 2361.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Emerging Markets 30225.54 30225.54 30225.54 30225.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen MICEX Blue Chips 27271.11 27271.11 27271.11 27501.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Sberbank Electric Utilities 1372.54 1372.54 1372.54 1372.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
VTB State-owned Enterprises 39.16 39.16 39.16 39.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Energocapital-Global Markets 183.86 183.86 183.86 183.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۰:۰۶
Raiffeisen Active Management 36344.18 36344.18 36344.18 36344.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Raiffeisen Electric Utilities 6296.71 6296.71 6296.71 6296.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
VTB Consumer Goods & Services 28.12 28.12 28.12 28.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Allianz ROSNO Government bonds 107.97 107.97 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Gazprombank - Russian Equities 3341.1 3341.1 3341.1 3341.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Gazprombank - Russian Eurobonds 4159.28 4159.28 4159.28 4159.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 230.03 230.03 230.03 230.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
Sberbank High Yield Fixed Income 4664.43 4664.43 4664.43 4664.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 39870.6 39870.6 39737.61 39870.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Gazprombank - Russian Growth Fund 908.61 908.61 908.61 908.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 17257.87 17257.87 17257.87 17257.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 81.63 81.63 81.63 81.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 307.11 307.11 307.11 307.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 2210.79 2210.79 2303.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 3503.55 3503.55 3775.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲:۰۲
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1944.75 1944.75 1944.75 1944.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 17637.48 17637.48 17637.48 17705.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 6032.25 6032.25 6100.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۳۲
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 1616.95 1616.95 1616.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۷:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی