شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 67575.54 67381.1 67381.1 67575.54 358.50 0.53% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Bolsa G 2828386 2819699 2819699 2828386 14633.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3757.24 3757.24 3757.24 3757.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۴:۳۵
FTSE/JSE Top 40 61061.79 61061.79 60982.3 61604.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۱۴
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Technology All Share 4908.73 4908.73 4898.99 4921.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
DAX 15710.57 15710.57 15677.7 15749.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
HDAX 8686.82 8686.82 8668.97 8696.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
SDAX 16209.46 16209.46 16150.95 16301.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
Midcap 34232.74 34232.74 34117.74 34267.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
TecDAX 3499.03 3499.03 3494.28 3509.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
Euro Stoxx 50 4151.76 4151.76 4139.39 4155.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
Prime All Share 6471.95 6471.95 6458.91 6479.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
XETRA DAX Price 15710.57 15710.57 15684.98 15741.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
Classic All Share 11289.32 11289.32 11244.44 11303.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
DAX 15710.57 15710.57 15678.8 15756.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 4151.76 4151.76 4139.66 4156.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
دکس آلمان 15710.57 15710.57 15678.8 15756.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1922.28 1923.99 1922.28 1926.07 10.75 0.56% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
NYSE Composite 16542.76 16542.76 16542.76 16542.76 113.05 0.68% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
NYSE AMEX Composite 3309.85 3309.85 3309.85 3309.85 10.07 0.30% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
SmallCap 2000 2317.28 2309.85 2309.85 2317.28 16.88 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
DJ Utility 903.93 904.51 903.93 904.51 1.83 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Dow 30 34033.67 34033.67 34033.67 34039.35 2.05 0.01% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Nasdaq 14039.68 14039.68 14039.68 14040.26 62.35 0.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P 500 4223.7 4223.7 4223.7 4223.79 3.98 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Nasdaq 100 13983.01 13979.81 13979.81 13983.01 59.14 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P 500 VIX 18.15 18.15 17.93 18.15 0.59 3.36% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
DJ Composite 11404.75 11407.06 11404.75 11407.06 3.52 0.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
DJ Transportation 15138.68 15143.23 15138.68 15143.23 2.57 0.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
SmallCap 2000 2317.28 2317.28 2309.85 2317.28 4.48 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۰
اس & پی 500 4223.7 4223.7 4223.7 4223.9 9.60 0.23% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۵۵
S&P 500 4223.7 4223.7 4223.7 4223.9 9.60 0.23% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۵۵
S&P 500 VIX 18.15 18.13 17.86 18.15 1.53 9.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۵۰
داو جونز 34033.67 34033.67 34033.67 34034.92 88.46 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۴۰
Dow 30 34033.67 34033.67 34033.67 34034.92 88.46 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۴۰
نزدک 14039.68 14039.68 14039.68 14039.68 19.36 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۳۷
Nasdaq 14039.68 14039.68 14039.68 14039.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۳۷
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 347.23 347.23 347.23 347.23 0.06 0.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
ATX 5 1603.48 1603.48 1603.48 1603.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
ATX Prime 1794.92 1794.92 1794.92 1794.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
Immobilien ATX EUR 389.64 389.64 389.64 389.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
New Europe Blue Chip EUR 1221.8 1221.8 1221.8 1221.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
ATX 3525.9 3525.9 3518.57 3540.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
ATX 3525.9 3525.9 3516.88 3543.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۲۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4264.34 4264.34 4264.34 4264.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۹
Amman SE General 2126.84 2126.84 2124.34 2153.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۱۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 14.1 14.1 14.1 14.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
IBEX 35 9202.2 9202.2 9201 9237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
General Madrid 913.86 913.86 913.86 917.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
IBEX Small Cap 9217.8 9217.8 9211.5 9255.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
IBEX Medium Cap 14079.6 14079.6 14079.6 14141.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE Latibex   2355.9 2355.9 2332 2355.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
IBEX 35 9202.2 9202.2 9199 9271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
آیبکس 35 9202.2 9202.2 9199 9271 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 7363.5 7362.9 7342.9 7381.6 22.70 0.31% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
S&P/ASX 20 4170.4 4167.4 4155.2 4170.4 6.10 0.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX 50 7145.7 7142.6 7126 7145.7 13.60 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX 100 6093.7 6091.7 6082.2 6093.7 20.70 0.34% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX 200 7357.9 7354.8 7346.9 7357.9 28.30 0.38% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX 300 7344.9 7342.6 7335 7344.9 29.90 0.41% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX Midcap 50 8837.5 8840.1 8837.5 8865 105.80 1.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
ASX All Ordinaries 7598.7 7596.1 7590.4 7598.7 34.70 0.46% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
ASX Small Ordinaries 3337.3 3336.5 3336.5 3345.6 29.30 0.88% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX All Australian 50 7149.2 7146.3 7128.3 7149.2 14.90 0.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/ASX All Australian 200 7324.2 7321.7 7312.6 7324.2 27.90 0.38% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 366.88 366.88 366.88 366.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1149.41 1149.41 1149.41 1149.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 6716.14 6716.14 6691.98 6719.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۱۰
DFM General 2842.41 2842.41 2828.33 2842.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵:۱۰
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Composite 6043.63 6040.31 6040.18 6048.75 34.94 0.58% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
FTSE Indonesia 2999.14 2999.14 2999.14 2999.14 38.43 1.28% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
IDX LQ45 885.11 885.11 884.77 890.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
IDX Composite 6078.57 6078.57 6078.57 6108.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
IDX Kompas 100 1108.28 1108.28 1107.84 1114.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
IDX PEFINDO-25 288.92 288.92 288.85 291.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 531.17 531.17 531.17 531.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۹
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 55352.33 55352.33 55352.33 55352.33 45.34 0.08% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Italy 40 2503.4 2503.4 2498.1 2508.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE IT Mid Cap 48451.59 48451.59 48337.96 48507.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE IT Small Cap 28950.55 28950.55 28827.64 28956.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE Italia All Share 28263.71 28263.71 28198.08 28283.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE MIB 25767.54 25767.54 25709.5 25815.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۵
فتسی (ام آی بی) 25767.54 25767.54 25709.5 25815.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 435.2 435.2 435.2 435.2 0.59 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
ISEQ 20 Price 1433.54 1433.54 1433.54 1433.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
ISEQ Small Capital 2920.89 2920.89 2920.89 2920.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
ISEQ Overall 8229.51 8229.51 8184.43 8238.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2181.67 2181.67 2181.67 2219.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland 6 PI ISK 3034.27 3034.27 3034.27 3100.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland Mid Cap PI 105.55 105.55 105.16 106.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
ICEX All Share Total Return 1152.62 1152.62 1152.62 1172.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Iceland Small Cap PI 385.19 385.19 382.52 385.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1564 1564 1564 1564 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۸:۱۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 129259.49 129259.49 129259.49 129738.91 914.46 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Brazil 50 21506.51 21586.54 21506.51 21586.54 136.20 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Tag Along 28982.96 29080.15 28982.96 29080.15 184.43 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Brazil Index 55278.36 55483.34 55278.36 55483.34 345.88 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Small Cap Index 3194.87 3202.25 3194.87 3202.25 22.40 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Brazil broad-Based 5205.83 5223.33 5205.83 5223.33 33.19 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Mid-Large Cap Index 2511.06 2519.94 2511.06 2519.94 15.66 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
Bovespa 129259.49 129316.03 129259.49 129634.41 168.25 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۰۰
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7184.95 7184.95 7170.75 7196.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
FTSE 250 22617.66 22617.66 22544.45 22711.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
UK 100 1151.5 1151.5 1149 1153.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE 350 4107.15 4107.15 4098.21 4126.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE AIM 100 6067.14 6067.14 6037.04 6074.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
FTSE 100 7184.95 7184.95 7169.85 7214.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۳۹
فتسی 100 7184.95 7184.95 7169.85 7214.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 4226.29 4226.29 4212.8 4232.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
BEL 20 4226.29 4226.29 4210.3 4234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۵
BEL Mid 6617.6 6617.6 6609.5 6640.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
BEL 20 GR 12386.84 12386.84 12346.59 12403.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
BEL Small 14915.34 14915.34 14862.19 14939.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
BEL 20 Net Return 9377.04 9377.04 9346.56 9389.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 122.09 122.09 122.09 122.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
BGTR30 585.26 585.26 585.26 585.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
BSE SOFIX 548 548 548 548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2183.26 2183.26 2177.05 2186.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۴۴
DSE Broad 6051.73 6051.73 6047.4 6060.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۴۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6622.1 6622.1 6622.1 6622.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
BSE Foreign Company 1550.85 1550.85 1550.85 1550.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 845.47 845.47 845.47 845.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
Sarajevo 30 1465.83 1465.83 1465.83 1465.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
BIRS 589.41 589.41 589.41 589.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۹:۰۸
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 955.65 955.65 955.65 955.65 1.68 0.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
Karachi 30 19547.77 19547.77 19534.01 19686.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Karachi 100 48480.9 48480.9 48459.14 48802.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
KMI All Shares 23817.2 23817.2 23817.2 24086.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Karachi All Share 32943.05 32943.05 32930.61 33150.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Karachi Meezan 30 79355.76 79355.76 79339.6 80239.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Karachi 100 48480.9 48480.9 48450.67 48859.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۴۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5225.14 5225.14 5205.5 5240.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
PSI All Share GR 3894.22 3894.22 3872.7 3915.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
PSI 20 5225.14 5225.14 5203.15 5240.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۲۵
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 24298.13 24298.13 24298.13 24298.13 258.37 1.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۸
S&P Peru Select 499.91 499.91 499.91 499.91 5.76 1.15% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۸
S&P Lima General 18964.58 18964.58 18964.58 18964.58 237.81 1.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۸
S&P Lima Corporate Gov 183.68 183.68 183.68 183.68 2.39 1.30% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۰۸
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1986.64 1986.64 1986.64 1986.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 507.84 507.84 507.12 509.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
SET 1624.79 1624.79 1621.99 1630.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
SET 50 980.13 980.13 978.33 984.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
SET 100 2231.89 2231.89 2227.55 2240.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
FTSE SET Mid Cap 2541.02 2541.02 2533.37 2546.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
FTSE SET Shariah 1300.44 1300.44 1299.98 1309.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
FTSE SET All-Share 1786.23 1786.23 1783.45 1792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
FTSE SET Large Cap 1541.89 1541.89 1539.5 1547.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
FTSE SET Mid Small Cap 2580.12 2580.12 2573.85 2586.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۹
SET 1624.79 1624.79 1620.52 1630.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۲۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Weighted 17238.87 17226.08 17180.6 17238.87 68.99 0.40% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
Taiwan Weighted 17220.83 17176.91 17176.91 17220.83 87.03 0.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
MSCI Taiwan 692.32 692.32 692.32 692.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
TSEC Taiwan 50 13842.6 13842.6 13842.6 13842.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
TPEx 50 262.92 262.92 262.92 262.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
TPEx 214.81 214.81 213.02 214.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۲
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1542.22 1542.22 1542.22 1555.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST 50 1262.08 1262.08 1262.08 1271.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST 100 1431.31 1431.31 1431.31 1442.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST 100-30 2664.29 2664.29 2661.86 2681.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST All-100 4730.01 4730.01 4730.01 4789.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST All Shares 1618.74 1618.74 1618.74 1633.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
BIST 100 1431.31 1431.31 1431.31 1444.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۵۵
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7338.3 7338.3 7321.61 7369.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
Tunindex20 3235.42 3235.42 3226 3248.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 428073.03 428073.03 428073.03 428073.03 1596.37 0.37% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۴۲
JSE All Jamaican Composite 461341.25 461341.25 461341.25 461341.25 2218.44 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۴۲
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1809.84 1809.84 1809.84 1809.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Czech Republic 1264.77 1264.77 1264.77 1264.77 12.39 0.98% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
PX-GLOB 1614.93 1614.93 1614.93 1614.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1397.19 1397.19 1397.19 1397.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1492.11 1492.11 1492.11 1492.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
OETOB Czech Traded (USD) 1808.28 1808.28 1808.28 1808.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
PX 1171.36 1171.36 1171.36 1177.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
شانگهای 3530.17 3528.83 3508.32 3530.34 11.84 0.34% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
SZSE Component 14415.09 14392.2 14291.94 14415.09 119.16 0.83% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
China A50 17451.6 17439.78 17372.23 17451.6 49.49 0.28% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
Shanghai 3530.17 3528.83 3508.32 3530.34 11.84 0.34% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
SSE 100 7180.71 7135.33 7135.33 7180.71 37.70 0.53% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CSI 1000 6716.12 6669.67 6669.67 6716.12 42.88 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Shanghai 3521.51 3508.32 3508.32 3521.51 3.18 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
China A50 17424.61 17424.61 17424.61 17424.61 22.50 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
SZSE Component 14291.94 14291.94 14291.94 14291.94 3.99 0.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Shanghai SE A Share 3691.15 3677.3 3677.3 3691.15 3.39 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
S&P/CITIC50 4614.61 4614.61 4614.61 4614.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
S&P/CITIC300 4617.4 4617.4 4617.4 4617.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1646.42 1646.42 1635.33 1647.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen 25 1854.45 1854.45 1840.58 1855.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Mid Cap 804.63 804.63 801.25 805.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Benchmark 2577.29 2577.29 2561.31 2578.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen Small Cap 461.43 461.43 461.02 462.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Copenhagen All shares 2352.18 2352.18 2337.55 2353.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMXC20 1854.45 1854.45 1837.39 1855.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 109.23 109.23 109.23 109.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۹:۰۷
Rwanda All Share 147.48 147.48 147.48 147.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۹:۰۷
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 24.03 24.1 24.03 24.1 0.06 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
MOEX 3829.67 3829.67 3805.71 3834.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
RTSI 1679.02 1679.02 1667.2 1679.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
MICEX 10 5838.61 5838.61 5808.8 5848.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
RTS Standard 24582.53 24582.53 24391 24612.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
MICEX 3829.67 3829.67 3805.35 3836.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۲۵
RTSI 1679.02 1679.02 1665.25 1680.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۲۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 11614.88 11614.88 11614.88 11614.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
Bucharest BET-XT 1030.93 1030.93 1030.93 1030.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 4416.65 4416.65 4416.65 4416.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
LSE EN 467.07 467.07 467.07 467.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۱۴
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 3326.76 3326.76 3326.76 3326.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
ZSE All Share 6115.35 6115.35 6115.35 6115.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Zimbabwe Mining 6326.17 6326.17 6326.17 6326.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Zimbabwe Industrial 8782.18 8782.18 8782.18 8782.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نیکی 225 28909 28915 28909 29153 382.01 1.32% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
Nikkei 225 28909 28915 28909 29153 382.01 1.32% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
TOPIX 1963.47 1961.18 1961.18 1970.17 12.39 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
JASDAQ 185.69 185.53 185.53 185.8 0.46 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
JASDAQ 20 5247.3 5241.34 5237.32 5271.85 12.96 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Topix 100 1281.58 1280.55 1280.55 1286.71 8.37 0.65% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Topix 500 1527.89 1526.31 1526.31 1533.54 10.10 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Nikkei 225 28964.5 29001 28964.5 29008.5 326.51 1.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Topix 1000 1856.84 1854.86 1854.86 1863.4 11.98 0.65% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
JPX-Nikkei 400 17710.07 17690.5 17690.5 17783.93 121.14 0.68% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
TOPIX Composite 2482.29 2479.56 2479.56 2490.69 15.60 0.63% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Nikkei 300 415.32 415.32 415.32 415.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Nikkei 500 2758.12 2758.12 2758.12 2758.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Nikkei 1000 2374.2 2374.2 2374.2 2374.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Nikkei JQ Average 3970.23 3970.23 3970.23 3970.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
Nikkei Volatility 18.1 18.1 18.1 18.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۱۲
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 132.84 132.84 132.84 132.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
BRVM Composite 160.14 160.14 160.14 160.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 3051.52 3051.52 3051.52 3051.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
CSE All-Share 7641.19 7641.19 7641.19 7665.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۱۵
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 325.52 325.52 325.52 325.52 4.03 1.24% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
MSCI Singapore 361.73 361.73 361.73 361.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2286.41 2286.41 2274.33 2291.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Nordic 40 2266.42 2266.42 2258.41 2269.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Stockholm 927.31 927.31 922.55 928.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Stockholm Mid Cap 1590.93 1590.93 1580.86 1594.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Stockholm Benchmark 782.8 782.8 778.76 784.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Stockholm Small Cap 1429.52 1429.52 1422.02 1432.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMXS30 2286.41 2286.41 2273.84 2289.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 648.78 648.78 648.78 648.78 2.82 0.44% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
SMI 11982.03 11982.03 11926.11 11989.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۱
SMI 11982.03 11982.03 11925.5 11992.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۲۱
Swiss Mid Price 3351.33 3351.33 3351.33 3351.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 15176.84 15176.84 15176.84 15176.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 4356.51 4356.38 4337.78 4356.51 7.17 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
IGPA General 21881.97 21878.82 21800.39 21881.97 28.35 0.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
Inter 10 5326.89 5327.22 5326.89 5327.22 2.48 0.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 782.32 782.32 781.47 782.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۱۲
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 564.87 564.87 564.87 564.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1451.15 1451.15 1451.15 1451.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
Tadawul All Share 10855.95 10855.95 10827.96 10865.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۱۲
NOMU Parallel Market Capped 23096.53 23096.53 23096.53 23240.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۱۲
Tadawul All Share 10855.95 10855.95 10812.89 10866.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۰۰
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4048.78 4048.78 4048.78 4048.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3446.32 3446.32 3442.78 3457.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
EuroNext 100 1289.02 1289.02 1286.27 1289.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
SBF 120 5207.01 5207.01 5195.45 5208.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC Small 14317.33 14317.33 14295.95 14412.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC 40 6652.65 6652.65 6633.27 6655.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC Mid 60 15346.75 15346.75 15310.34 15371.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC Next 20 12945.03 12945.03 12902.2 12947.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC Large 60 7302.4 7302.4 7286.28 7304.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC All Shares 8391.42 8391.42 8370.4 8395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC Mid & Small 15263.79 15263.79 15233.48 15302.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC All-Tradable 5110.46 5110.46 5099.28 5112.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
CAC 40 6652.65 6652.65 6634.6 6658.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۰
کک 40 6652.65 6652.65 6634.6 6658.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 535.94 535.94 531.63 536.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki Small Cap PI 751.94 751.94 750.43 753.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki 12470.09 12470.09 12438.39 12494.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki 25 5360.12 5360.12 5340.3 5364.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki Cap PI 8896.21 8896.21 8869.01 8900.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki Mid Cap 534.49 534.49 533.52 535.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki 25 Growth 7275 7275 7248.38 7280.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki Benchmark 64.33 64.33 64.11 64.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 6941.85 6953.88 6941.85 6972.11 31.50 0.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
PSEi Composite 6972.03 6972.03 6972.03 6972.03 1.32 0.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE Philippines 605.5 605.5 605.5 605.5 0.45 0.07% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
PHS All Shares 4221.8 4221.8 4221.8 4221.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۱۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 41.64 41.64 41.64 41.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Alternative Market 923.39 923.39 923.39 923.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Main and Parallel Market 65.36 65.36 65.36 65.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۱۱
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3353.32 3353.32 3334.19 3353.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۹
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10782.18 10782.18 10775.36 10797.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
QE All Shares 3422.6 3422.6 3421.63 3429.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6722.83 6722.83 6714.93 6814.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 8586.16 8586.16 8586.16 8586.16 14.94 0.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۳:۰۸
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20230.96 20230.96 20230.96 20231.57 19.21 0.09% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P/TSX 60 1212.95 1212.96 1212.95 1212.96 1.26 0.10% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P/TSX MidCap 1210.96 1211.11 1210.96 1211.11 0.74 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P/TSX Venture 962.36 962.37 962.36 962.37 0.21 0.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P/TSX Small Cap 782.24 782.64 782.24 782.64 1.26 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
S&P/TSX 20230.96 20230.96 20230.96 20230.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۳۷
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 3260.69 3259.61 3252.8 3261.66 17.99 0.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
KOSPI 3258.72 3254.6 3251.62 3258.72 19.96 0.61% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSDAQ 1003.62 1002.22 1000.52 996.68 5.13 0.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KQ 100 1968.81 1964.67 1949.29 1968.81 13.44 0.69% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KRX 100 6805.04 6793.25 6786.48 6805.04 43.86 0.64% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI 50 3014.53 3009.07 3007.41 3014.53 21.21 0.70% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI 100 3283.12 3278.39 3276.11 3283.12 23.30 0.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI 200 433.98 433.52 433 433.98 2.98 0.69% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI Large Sized 3202 3197.81 3196.58 3202 20.95 0.65% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI Small Sized 2848.08 2845.78 2841.14 2848.08 1.65 0.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
KOSPI Medium Sized 3579.97 3577.64 3574.5 3579.97 20.05 0.56% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE Korea 483.37 483.37 483.37 483.37 3.17 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1993.1 1993.1 1993.1 1993.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
CROBEX10 1226.22 1226.22 1226.22 1226.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Colombia 3843.98 3843.98 3843.98 3843.98 6.23 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
COLCAP 1250.78 1250.78 1250.78 1250.78 2.33 0.19% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۰:۴۲
COLEQTY 876.45 876.45 876.45 876.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۴:۰۸
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1911.45 1911.45 1911.45 1911.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
Nairobi All Share 174.17 174.17 174.17 174.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
FTSE NSE Kenya 25 229.85 229.85 228.31 230.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۳۹
FTSE NSE Kenya 15 203.06 203.06 201.67 203.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 339.39 339.39 339.39 339.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۳۹
BLOM Stock 917.84 917.84 917.84 917.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۲
Beirut Stock 45.87 45.87 45.87 45.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 66180.17 66180.17 66180.17 66475.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
sWIG80 20861.9 20861.9 20777.4 20861.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
WIG20 2225.27 2225.27 2225.27 2238.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
WIG30 2664.35 2664.35 2664.35 2680.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
mWIG40 4875.75 4875.75 4873.08 4904.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۲
WIG20 2225.27 2225.27 2225.27 2243.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۵
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4002.81 4002.81 4002.81 4002.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1574.96 1573.51 1573.51 1574.96 3.36 0.21% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Malaysia ACE 7632.31 7638.78 7632.31 7638.78 2.98 0.04% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE BM Mid 70 14965 14978.53 14965 14978.53 3.49 0.02% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Malaysia Top 100 11191.93 11186.89 11186.89 11191.93 18.44 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE Malaysia 218.73 218.73 218.73 218.73 0.67 0.31% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 4766.96 4766.96 4766.96 4766.96 79.97 1.68% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۵:۰۹
BUMIX 3772.74 3772.74 3772.74 3772.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (EUR) 4493.6 4493.6 4493.6 4493.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (HUF) 10245.28 10245.28 10245.28 10245.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
HTX (USD) 5445.79 5445.79 5445.79 5445.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
Budapest SE 48525.74 48525.74 48525.74 48525.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
Budapest SE 48525.74 48525.74 48525.74 48525.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۴۰
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10125.45 10125.45 10122.27 10178.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
FTSE CSE Morocco 15 11766.15 11766.15 11766.15 11853.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
Moroccan All Shares 12452.53 12452.53 12448.75 12514.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10625.2 10625.2 10623.28 10662.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۳۸
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ESG Egypt 614.31 614.31 614.31 614.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
EGX 30 9880.49 9880.49 9862.8 9896.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷:۳۹
EGX 70 2243.24 2243.24 2243.24 2243.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۱۲
EGX 20 Capped 12386.77 12386.77 12386.77 12386.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱:۱۲
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 33239.49 33239.49 33239.49 33239.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۹:۰۹
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3151.88 3156.31 3148.07 3156.31 5.31 0.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
IPC CompMx 422.01 422.54 421.64 422.54 0.41 0.10% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
S&P/BMV IPC 50579.1 50633.5 50543.8 50633.5 80.61 0.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۴۰
FTSE BIVA Real Time Price 1036.46 1036.46 1036.46 1036.61 2.05 0.20% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۱۱
IPC 50579.1 50633.5 50569.24 50633.5 92.60 0.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱:۰۴
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11166.92 11166.92 11166.92 11166.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۹:۰۹
MNSE 10 773.76 773.76 773.76 773.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۹:۰۹
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1420.7 1420.7 1420.7 1420.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۱۳
NSX Local 440.4 440.4 440.4 440.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۱۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1004.3 1004.3 1002.4 1005.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
OBX Price 536.25 536.25 535.24 536.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
OMX Oslo 20 644.9 644.9 643.81 645.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
OSE Benchmark 1128.6 1128.6 1125.69 1129.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
Oslo All Share 1215.02 1215.02 1213.46 1218.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1593.84 1593.84 1588.23 1593.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۳۹
NSE All Share 38557.11 38557.11 38460.97 38557.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۸:۳۹
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 365.74 365.59 365.38 367.84 2.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
NZX 50 12521.4 12546.01 12521.4 12583.66 60.20 0.48% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
NZX All 2043.62 2047.71 2043.62 2053.8 10.04 0.49% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
NZX MidCap 6320.25 6327.95 6320.25 6346.19 16.29 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
NZX SmallCap 22247.23 22233.6 22233.6 22266.99 25.45 0.11% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
DJ New Zealand 365.74 365.38 365.38 367.76 2.00 0.55% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
DJ New Zealand (USD) 479.84 479.23 479.23 480.79 5.64 1.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3446.32 3446.32 3442.78 3457.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
EuroNext 100 1289.02 1289.02 1286.27 1289.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱:۰۸
AEX 733.5 733.5 731.44 734.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
AMX 1062.3 1062.3 1060.34 1065.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
AEX All Share 1050.09 1050.09 1046.32 1050.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
AMS Small Cap 1387.05 1387.05 1382.36 1401.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۴۱
AEX 733.5 733.5 731.23 734.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۰:۱۰
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 7451.14 7451.14 7451.14 7451.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲:۳۹
BSE MidCap 22689.35 22689.35 22689.35 22904.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-100 16063.33 16063.33 16063.33 16176.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-200 6854.37 6854.37 6854.37 6904.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE-500 21518.31 21518.31 21518.31 21679.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
BSE SmallCap 25015.06 25015.06 25015.06 25230.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
S&P BSE ALLCAP 6166.16 6166.16 6166.16 6212.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
NIfty smallcap 50 4887 4887 4869.95 4929.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Smallcap 250 8352.75 8352.75 8340.65 8442.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 50 15767.55 15767.55 15755.4 15865.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
India VIX 14.865 14.865 14.645 15.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 100 16025.55 16025.55 16009.9 16127.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 200 8361.1 8361.1 8351.85 8416.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 500 13510.6 13510.6 13495.5 13604.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
BSE Sensex 52501.98 52501.98 52471.08 52782.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Next 50 38883.1 38883.1 38801.65 39232.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Midcap 50 7538.75 7538.75 7523.15 7621.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty Midcap 150 10200.75 10200.75 10183.2 10287.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
Nifty 50 Value 20 7999.95 7999.95 7987.7 8034.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
NIFTY Free Float Midcap 100 27108.5 27108.5 27055.65 27337.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
NIFTY Free Float Smallcap 100 9710.05 9710.05 9692.35 9808.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
BSE Sensex 52501.98 52501.98 52458.25 52801.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۵۱
Nifty 50 15767.55 15767.55 15757.1 15876.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۴:۳۵
Sensex  52501.98 52501.98 52458.25 52801.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
هنگ سنگ 28413 28434 28236.37 28434 38.87 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
Hang Seng 28413 28434 28236.37 28434 38.87 0.14% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۵۰
Hang Seng 28382.12 28382.12 28382.12 28382.12 69.75 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
Hang Seng CEI 10484.85 10484.85 10484.85 10484.85 78.12 0.75% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE CHI Hong Kong 14959.14 14959.14 14959.14 14959.14 70.19 0.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1957.75 1957.75 1957.75 1957.75 5.20 0.27% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۶:۳۶
FTSE China 50 20488.19 20488.19 20488.19 20488.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
Hang Seng CCI 4107.83 4107.83 4107.83 4107.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۶:۱۲
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 4925.01 4925.01 4925.01 4925.01 21.23 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۱۳
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 493.34 493.34 493.34 493.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
FTSE Vietnam All 1504.88 1504.88 1504.88 1504.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵:۱۳
FTSE Vietnam 558.37 558.37 558.37 558.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۴۴
HNX 313.65 313.65 313.65 319.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳:۱۲
VN100 1375.91 1375.91 1374.1 1393.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۴۳
VN 1356.52 1356.52 1355.78 1368.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۴۳
VN 30 1465.58 1465.58 1463.51 1485.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲:۴۳
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2209.44 2209.44 2209.44 2230.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
Athens General 911.6 911.6 911.48 919.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹:۱۱
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی