شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 74180.2 74180.2 74180.2 74180.2 224.62 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Bolsa G 3105851 3105851 3105851 3105851 9331.00 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3608.58 3578.95 3515.4 3608.58 150.57 4.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۵:۰۶
FTSE/JSE Top 40 57642.54 57653.28 55499.04 57653.28 1556.91 2.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 15531.75 15520.15 15249.15 15673.85 183.22 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
HDAX 8676.97 8679.63 8513.69 8757.57 98.30 1.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
SDAX 16836.46 16839.04 16558.95 17052.72 204.66 1.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Midcap 35282.54 35302.32 34925.52 35613.29 297.33 0.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
TecDAX 3901.55 3901.27 3841.93 3957.58 5.82 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Euro Stoxx 50 4158.51 4156.15 4080.05 4201.95 61.00 1.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Prime All Share 6477.94 6479.92 6359.25 6538.98 72.27 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
XETRA DAX Price 15531.75 15535.95 15220.03 15675.07 183.22 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Classic All Share 11280.71 11288.66 11123.67 11374.52 157.04 1.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Technology All Share 5534.46 5535.78 5475.95 5626.31 22.27 0.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
دکس آلمان 15531.75 15531.75 15503.95 15560.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
DAX 15531.75 15529.15 15217.15 15694.85 183.22 1.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
Euro Stoxx 50 4158.51 4158.05 4074.15 4205.34 61.00 1.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 2045.2 2046.4 2045.2 2046.4 2.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
NYSE Composite 16539.2 16567.3 16539.2 16539.2 28.10 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
NYSE AMEX Composite 3152.8 3140.4 3152.8 3152.8 12.40 0.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۴:۰۶
Nasdaq 15047.7 15047.7 15047.7 15047.7 3.20 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P 500 4455.48 4455.48 4455.48 4455.48 0.91 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
DJ Utility 892.8 892.8 892.8 892.8 0.04 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P 500 VIX 17.75 17.75 17.75 17.75 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
DJ Composite 11370.6 11370.6 11370.6 11370.6 1.20 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
SmallCap 2000 2253.88 2253.88 2253.88 2253.88 2.48 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
DJ Transportation 14343.5 14343.5 14343.5 14343.5 1.60 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Dow 30 34798 34798 34798 34798 5.17 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Nasdaq 100 15329.68 15329.68 15329.68 15329.68 3.84 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
SmallCap 2000 2253.88 2253.88 2253.88 2253.88 3.13 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۵
اس & پی 500 4455.48 4455.48 4455.48 4455.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۵
S&P 500 4455.48 4455.48 4455.48 4455.48 0.72 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۵
S&P 500 VIX 17.75 17.86 17.66 25.53 3.12 17.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۵۰
نزدک 15047.7 15047.7 14959.2 15065.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
داو جونز 34798 34798 34696.33 34853.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Dow 30 34798 34820.33 33919.84 34873.11 827.53 2.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Nasdaq 15047.7 15050.7 14703.2 15084.3 333.80 2.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
US 2000 2262.6 2262.6 2262.6 2283.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۰۴
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1669.2 1695.41 1669.2 1669.2 26.21 1.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
ATX Prime 1843.47 1864.01 1843.47 1843.47 20.54 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
Immobilien ATX EUR 400.76 399.28 400.76 400.76 1.48 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
New Europe Blue Chip EUR 1260.58 1274.61 1260.58 1260.58 14.03 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
FTSE Austria 366.59 371.87 366.59 366.59 5.28 1.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
ATX 3641.58 3646.6 3560.56 3685.62 80.69 2.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
ATX 3641.58 3646.22 3555.61 3685.62 80.69 2.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۵
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2070.83 2069.23 2068.54 2070.92 0.48 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳:۳۶
Amman SE AllShare 3970.46 3943.18 3943.18 3970.46 19.56 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 17.8 19.9 17.8 19.9 1.20 6.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
IBEX 35 8873.1 8872.5 8723.5 8886.5 117.10 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
General Madrid 874.08 874.32 856.99 876.13 14.76 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
IBEX Small Cap 8341.4 8345.4 8152.6 8368.1 164.80 2.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
IBEX Medium Cap 13601.5 13611.2 13150 13657.1 431.40 3.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE Latibex   2018 2017.9 1988.7 2061.1 29.90 1.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
آیبکس 35 8873.1 8873.1 8841.5 8896.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
IBEX 35 8873.1 8874.5 8716.5 8898.5 117.10 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 4034.5 4031.2 3981.2 4041.2 39.40 0.99% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX 50 7029.7 7025.5 6954.7 7058.3 55.00 0.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX 100 6055.2 6051.7 5986 6083.8 51.50 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX 300 7345.9 7341.8 7252.3 7386 71.30 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX Midcap 50 9288.2 9284.1 9141 9374.5 115.10 1.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX All Australian 50 7018.1 7014 6937.6 7043.6 61.30 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX All Australian 200 7299.1 7295.3 7205.4 7336.8 72.50 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX 200 7342.6 7338.9 7252.3 7381.3 68.80 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
ASX All Ordinaries 7649.3 7644.9 7540.4 7691.5 86.20 1.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
ASX Small Ordinaries 3493.5 3491.9 3419.1 3529.7 61.40 1.79% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
S&P/ASX 200 7342.6 7340.3 7249.3 7384.6 68.80 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۴۵
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 387.26 389.46 387.26 387.26 2.20 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1171.2 1153.95 1153.95 1171.2 33.83 2.97% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFM General 2839.57 2837.54 2837.54 2839.57 66.33 2.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
ADX General 7824.79 7754.33 7754.33 7824.79 16.70 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 2979.88 2978.9 2979.88 2979.88 0.98 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
IDX LQ45 866.25 864.79 850.81 868.21 14.52 1.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
IDX Composite 6144.81 6138.19 6052.62 6154.51 84.05 1.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
IDX Kompas 100 1086.97 1085.49 1069.62 1090.98 15.51 1.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
IDX PEFINDO-25 272.93 272.48 268.08 275.04 4.85 1.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
IDX Composite 6144.81 6138.19 6047.12 6161.96 84.05 1.39% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 526.25 526.25 526.25 526.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۰۶
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 56341.86 56585.5 56341.86 56585.5 545.38 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۰:۰۹
FTSE IT Small Cap 30104.34 30078.63 29343.78 30210.25 736.05 2.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE Italia All Share 28554.11 28564.42 27752.36 28686.18 658.00 2.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
Italy 40 2510.8 2511.8 2436.4 2522 61.20 2.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE IT Mid Cap 49765.65 49815.99 48727.26 50310.45 832.18 1.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
فتسی (ام آی بی) 25968.84 25968.84 25937 26086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE MIB 25968.84 25973 25204 26086 615.48 2.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 493.55 496.66 493.55 493.55 3.11 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
ISEQ 20 Price 1532.99 1543.2 1532.99 1543.2 25.94 1.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
ISEQ Small Capital 2780.35 2804.4 2780.35 2804.4 24.68 0.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
ISEQ Overall 8756.38 8752.51 8619.2 8877.31 116.74 1.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
ISEQ General 10062.14 10062.14 10062.14 10062.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2375.64 2373.74 2327.64 2382.78 6.15 0.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 3236.89 3236.13 3157.28 3242.02 6.82 0.21% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Mid Cap PI 112.39 112.32 109.03 113.35 0.48 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
ICEX All Share Total Return 1255.1 1254.1 1229.74 1258.88 3.25 0.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 435.92 432.85 432.65 446.64 1.51 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1702.49 1686.57 1686.57 1702.49 15.84 0.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 113283 113283 113283 113283 65.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil 50 18670.37 18670.37 18670.37 18670.37 16.10 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Tag Along 25452.97 25452.97 25452.97 25452.97 19.47 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil Index 48343.84 48343.84 48343.84 48343.84 34.94 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Small Cap Index 2777.18 2777.18 2777.18 2777.18 2.46 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Brazil broad-Based 4568.87 4568.87 4568.87 4568.87 3.36 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Mid-Large Cap Index 2207.46 2207.46 2207.46 2207.46 1.60 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Bovespa 113283 113283 113283 113283 1.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۵
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7051.48 7053.2 6957.63 7119.75 70.50 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE 250 23608.79 23615.47 23550.5 23932.97 2.60 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
فتسی 100 7051.48 7051.48 7046.74 7074.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۴۰
FTSE 100 7051.48 7053.2 6955.45 7127.95 70.50 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۴۰
UK 100 1137 1137.2 1121 1148 11.40 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE 350 4075.61 4079.86 4026.86 4120.82 33.18 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE AIM 100 6254.45 6268.66 6202.67 6316.5 31.13 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 4138.92 4137.9 4096.1 4185.7 27.35 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
BEL 20 4138.92 4137.9 4084.6 4188.8 27.35 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۴۵
BEL Mid 6806.52 6809.6 6741.88 6920.68 6.28 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
BEL 20 GR 12137.5 12139.82 11991.72 12280.79 80.22 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
BEL Small 14597.7 14598.74 14430.88 14717.41 124.35 0.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
BEL 20 Net Return 9186.97 9188.72 9076.63 9295.43 60.72 0.67% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 132.23 131.16 132.23 132.23 1.07 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
BGTR30 645.87 642.13 645.87 645.87 3.74 0.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
BSE SOFIX 564.03 561.58 564.03 564.03 2.45 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2665.61 2667.44 2663.87 2678.97 7.94 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
DSE Broad 7237.14 7241.03 7237.14 7271.92 13.46 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1548.83 1548.82 1548.83 1548.83 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۷
BSE Domestic Company 6887.14 6880.66 6887.14 6887.14 6.48 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sarajevo 10 1055.76 997.75 1055.76 1055.76 58.01 5.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۷
Sarajevo 30 1635.42 1595.42 1635.42 1635.42 40.00 2.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۸:۰۷
BIRS 572.02 573.48 572.02 573.48 9.41 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 832.84 832.33 832.84 832.84 0.51 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
Karachi 30 17742.36 17742.77 17657.06 18449.73 436.55 2.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Karachi 100 45073.52 45029.26 44808.87 46600.7 935.33 2.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
KMI All Shares 21927.14 21903.58 21721.97 22675.45 421.18 1.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Karachi All Share 30777.71 30754.19 30665.17 31853.31 712.93 2.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Karachi Meezan 30 71904.39 71946.17 71134.67 74429.18 1347.40 1.87% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
Karachi 100 45073.52 45125.31 44805.86 46600.7 935.33 2.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5424.16 5435.26 5271.16 5470.74 210.61 4.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
PSI All Share GR 4058.82 4068.58 3985.22 4140.71 130.60 3.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
PSI 20 5424.16 5431.74 5270.29 5487.95 210.61 4.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۵
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 24966.13 24852.56 24966.13 24966.13 113.57 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۵
S&P Peru Select 482.44 480.23 482.44 482.44 2.21 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۵
S&P Lima General 18308.87 18208.28 18308.87 18308.87 100.59 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۵
S&P Lima Corporate Gov 168.47 168.41 168.47 168.47 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۵:۰۵
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1972.64 1976.34 1972.64 1972.64 3.70 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 555.55 556.99 551.37 562.8 4.09 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
SET 1631.15 1633.54 1612.91 1633.55 21.55 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
SET 50 981.73 983.72 965.09 983.72 17.94 1.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
SET 100 2233.71 2238.25 2201.29 2238.25 35.01 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Mid Cap 2504.44 2506.3 2495.47 2509.14 10.89 0.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Shariah 1286.29 1288.91 1276.89 1289.49 10.49 0.82% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET All-Share 1796.27 1800.21 1766.61 1800.21 33.40 1.89% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Large Cap 1570.17 1574.23 1528.94 1574.23 43.63 2.86% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2543.06 2545.23 2538.14 2550.71 8.80 0.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۳۵
SET 1631.15 1633.09 1611.53 1633.83 16.29 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۳:۲۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 685.64 677.52 685.64 685.64 8.12 1.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
TSEC Taiwan 50 13691.63 13516.79 13691.63 13691.63 174.84 1.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
TPEx 50 272.04 263.28 263.28 272.04 3.51 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Taiwan Weighted 17260.19 17218.67 16860.39 17260.19 16.60 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۳۵
Taiwan Weighted 17260.19 17238.85 16853.54 17260.19 16.60 0.10% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۳۰
TPEx 214.81 214.81 213.02 214.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۳۲
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1478.45 1475.37 1471.7 1519.6 6.30 0.43% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST 50 1214.13 1211.56 1208.11 1245.36 3.29 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST 100 1384.68 1381.92 1378.08 1415.79 0.93 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST 100-30 2638.78 2634.65 2606.87 2662.26 22.09 0.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST All-100 4920.8 4914.42 4903.64 4970.33 1.71 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST All Shares 1590.3 1587.44 1582.98 1621.59 0.95 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BIST 100 1384.68 1384.57 1376.83 1416.8 0.93 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۵۵
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7253.15 7251.07 7189.56 7265.14 8.82 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
Tunindex20 3160.6 3159.09 3127.25 3161.94 1.43 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 403871 403091 403091 404691 2632.00 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
JSE All Jamaican Composite 443544 442621 442621 444491 2716.00 0.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1985.21 1984.45 1985.21 1985.21 0.76 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1756.63 1756.99 1756.63 1756.63 0.36 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
OETOB Czech Traded (CZK) 1553.73 1553.76 1553.73 1553.73 0.03 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1664.41 1666.9 1664.41 1664.41 2.49 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
OETOB Czech Traded (USD) 1949.61 1958.53 1949.61 1949.61 8.92 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
FTSE Czech Republic 1391.41 1399.08 1391.41 1391.41 7.67 0.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
PX 1307.24 1307.65 1292.63 1311.61 13.05 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 4025.61 3994.95 4025.61 4025.61 30.66 0.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
S&P/CITIC300 4379.5 4380.27 4379.5 4379.5 0.77 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۳:۰۶
SZSE Component 14357.85 14354.72 14139.9 14501.61 1.51 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۵
SSE 100 7986.1 7982.7 7926.72 8136.71 36.93 0.46% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
CSI 1000 7695.62 7695.23 7640.47 7843.81 34.60 0.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
Shanghai 3613.07 3612.92 3563.21 3651.27 0.90 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
China A50 15095.72 15110.52 14849.73 15193.52 97.12 0.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
Shanghai SE A Share 3786.72 3786.56 3734.43 3826.76 0.98 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۷
SZSE Component 14357.85 14354.72 14139.9 14503.97 1.51 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۰۵
China A50 15095.72 15095.83 14839.64 15208.77 97.12 0.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۵۰
شانگهای 3613.07 3613.07 3610.83 3649.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
Shanghai 3613.07 3612.92 3563.21 3669.74 0.90 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1800.28 1802.74 1779.64 1833.82 5.02 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Copenhagen 25 1964.46 1966.69 1941.03 2004.89 0.14 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Copenhagen Mid Cap 873.7 873.82 844.14 887.65 15.22 1.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Copenhagen Benchmark 2812.92 2816.56 2779.63 2864.8 4.84 0.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Copenhagen Small Cap 520.86 520.56 515.17 526.18 2.78 0.54% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Copenhagen All shares 2514.53 2517.59 2479.83 2558.99 3.67 0.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMXC20 1964.46 1966.69 1935.8 2005.82 0.14 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 107.94 107.94 107.94 107.94 0.63 0.59% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۰۶
Rwanda All Share 147.11 147.11 147.11 147.11 0.18 0.12% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۸:۰۶
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 23.66 23.66 23.66 23.66 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
MOEX 4038.23 4042.43 3966.44 4055.65 67.75 1.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
RTSI 1747.56 1747.57 1706.21 1758.68 36.66 2.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
MICEX 10 6026.08 6027.24 5877.2 6075.42 148.88 2.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
RTS Standard 26138.57 26160.89 25600.86 26233.41 500.32 1.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
MICEX 4038.23 4040.57 3963.18 4055.21 67.75 1.71% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۵
RTSI 1747.56 1747.24 1704.67 1758.9 36.66 2.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۲۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 12440.96 12395.28 12440.96 12440.96 45.68 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
Bucharest BET-XT 1102.49 1099.56 1102.49 1102.49 2.93 0.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 4929.96 4930.09 4912.29 4930.09 148.90 3.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۰۶
LSE EN 600.52 583.84 583.84 600.52 133.45 28.57% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۰۶
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 10 4488.02 4134.5 4488.02 4488.02 353.52 8.55% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
ZSE All Share 7866.84 7374.18 7866.84 7866.84 492.66 6.68% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
Zimbabwe Mining 6629.24 6123.24 6629.24 6629.24 506.00 8.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
Zimbabwe Industrial 16618.28 15503.37 16618.28 16618.28 1114.91 7.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 436.51 430.74 430.74 436.51 1.60 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Nikkei 500 2974.05 2949.01 2949.01 2974.05 30.65 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Nikkei JQ Average 4089.36 4064.16 4064.16 4089.36 5.26 0.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Nikkei Volatility 20.86 23.45 20.86 23.45 0.78 3.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
TOPIX Composite 2643.07 2641.45 2583.43 2643.07 33.11 1.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
TOPIX 2090.75 2089.44 2043.55 2090.75 26.20 1.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
JASDAQ 196.2 196.03 193.96 196.63 0.07 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
JASDAQ 20 5752.93 5742.72 5713.44 5838.21 62.98 1.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Topix 100 1364.41 1363.71 1333.61 1364.41 18.57 1.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Topix 500 1622.34 1621.54 1586.15 1622.34 20.25 1.26% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Nikkei 225 30248.81 30255.5 29598 30255.5 409.10 1.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
Topix 1000 1975.12 1974.15 1930.75 1975.12 24.73 1.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
JPX-Nikkei 400 18883.17 18876.62 18478.69 18883.17 210.88 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
نیکی 225 30248.81 30248.81 30138.5 30281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
Nikkei 225 30248.81 30272 29605.5 30281 409.10 1.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۰
Nikkei 1000 2077.79 2077.79 2077.79 2077.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 143.37 144.84 143.37 143.37 1.47 1.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
BRVM Composite 183.51 183.94 183.51 183.51 0.43 0.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 3347.81 3313.42 3347.81 3347.81 34.39 1.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
CSE All-Share 8940.11 8956.55 8732.48 8956.55 169.72 1.94% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 355.19 356.98 355.19 355.19 1.79 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
FTSE Singapore 319.98 321.6 319.98 319.98 1.62 0.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
سنگاپور 2596 2596 2596 2596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2313.27 2313.32 2274.28 2338 38.39 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Nordic 40 2358.27 2358.41 2325.39 2393.7 22.95 0.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Stockholm 954.36 954.41 941.44 966.05 12.62 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 1715.12 1714.09 1690.38 1735.13 22.43 1.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 799.77 799.84 788.6 809.09 10.88 1.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 1463.49 1463.17 1417.11 1463.49 46.38 3.27% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMXS30 2313.27 2313.28 2274.45 2339.8 38.39 1.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 3444.63 3484.34 3444.63 3444.63 39.71 1.15% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
Swiss All Share Cumulative Dividend 15211.58 15366.59 15211.58 15211.58 155.01 1.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
FTSE Switzerland 645.64 652.63 645.64 645.64 6.99 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
SMI 11817.2 11819 11778.15 11971.8 28.03 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SMI 11817.2 11819 11775.9 11976.02 28.03 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۲۰
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 4377.19 4377.19 4377.19 4377.19 0.23 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
IGPA General 21838.53 21838.53 21838.53 21838.53 2.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Inter 10 5860.55 5853.51 5736.03 5926.2 155.27 2.72% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۰۹
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 801.2 802.1 795.18 802.87 3.74 0.47% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 597.59 598.03 597.59 597.59 0.44 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۵:۳۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 11352.86 11337.73 11331.99 11366.53 82.29 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
NOMU Parallel Market Capped 24944.19 24834.66 24834.66 25160.76 195.17 0.78% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
Tadawul All Share 11352.86 11340.78 11325.57 11368.66 82.29 0.73% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۰۰
MSCI TADAWUL 30 1528.55 1538.3 1528.55 1538.3 20.83 1.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۸
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3928.52 3927.08 3928.52 3928.52 1.44 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3445.93 3445.89 3368.58 3472.66 75.21 2.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
CAC 40 6638.46 6632.24 6519.78 6710.56 85.73 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
SBF 120 5202.01 5203.43 5110.45 5259.6 68.06 1.33% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC Small 14742.71 14750.79 14436.7 14828.15 290.90 2.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC Mid 60 15224.22 15242.36 14971.55 15343.42 225.63 1.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC Next 20 13178.33 13191.64 12982.54 13273.74 176.60 1.36% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC Large 60 7299.2 7300.71 7170.21 7381.77 94.54 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
EuroNext 100 1305.63 1306.33 1285.45 1322.9 14.27 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC All Shares 8400.22 8403.25 8260.44 8503.18 94.52 1.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC Mid & Small 15247.58 15264.06 14983.62 15361.57 238.84 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
CAC All-Tradable 5107.98 5109.4 5017.84 5164.14 67.31 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
کک 40 6638.46 6638.46 6626.8 6666.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۱۰
CAC 40 6638.46 6633.63 6519.49 6718.8 85.73 1.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۱۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 580.12 579.66 578.1 580.12 3.76 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki Cap PI 9023.11 9023.42 8933.41 9205.11 89.70 1.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 563.94 564.15 552.4 574.97 7.12 1.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 764.27 764.48 753.2 783.43 7.18 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki 12723.13 12724.38 12574.22 12983.53 148.91 1.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki 25 5465.62 5465.12 5404.69 5576.53 60.93 1.13% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki 25 Growth 7422.08 7421.4 7337.1 7570.38 84.98 1.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 65.57 65.58 64.78 66.88 0.79 1.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 602.76 599.58 602.76 602.76 3.18 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
PHS All Shares 4323.64 4286.57 4264.99 4323.64 57.31 1.34% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۷:۰۷
PSEi Composite 6951.53 6972.43 6890.73 6982.23 70.33 1.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۰۶
PSEi Composite 6951.53 6973.37 6890.67 6985.44 70.33 1.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۴۰
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 42.03 42.01 42.03 42.03 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
Cyprus Alternative Market 946.24 945.58 946.24 946.24 0.66 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
Cyprus Main and Parallel Market 66.02 66.01 66.02 66.02 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۰۶
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3375.98 3374.64 3374.64 3449.21 10.09 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۳۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 11313.5 11300.32 11258.99 11313.5 72.97 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۷
QE All Shares 3575.28 3570.74 3561.93 3575.28 17.55 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۴:۰۷
FTSE NASDAQ Qatar 10 7204.51 7197.21 7142.43 7204.51 53.18 0.74% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۱۴:۰۶
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11901.38 11901.39 11901.38 11901.38 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲:۰۸
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 20402.66 20402.66 20402.66 20402.66 0.48 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX 60 1221.73 1221.73 1221.73 1221.73 0.13 0.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX MidCap 1227.34 1227.34 1227.34 1227.34 0.31 0.03% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX Venture 876.13 876.13 876.13 876.13 0.49 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX Small Cap 759 759 759 759 0.57 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/TSX 20402.66 20407.55 20204.61 20514.24 248.12 1.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 453.23 454.03 453.23 453.23 0.80 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
KRX 100 6441.9 6442.02 6422.57 6478.87 19.44 0.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 3125.24 3125 3113.01 3143.11 15.27 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSDAQ 1037.03 1037.56 1034.92 1044.68 9.09 0.88% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KQ 100 2180.92 2181.51 2173.15 2189.37 2.56 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 50 2824.39 2824.38 2810.51 2837.97 2.17 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 200 409.84 409.85 408.32 412.36 1.15 0.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI Large Sized 3008.42 3008.24 2997.49 3023.78 11.37 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI Small Sized 2807.6 2807.07 2788.29 2822.69 11.62 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI Medium Sized 3613.74 3613.78 3604.78 3652.02 39.06 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۵
KOSPI 100 3079.73 3079.13 3066.68 3096.45 8.85 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۷
KOSPI 3125.24 3125 3109.07 3146.53 15.27 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۰۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1975.21 1957.41 1957.41 1975.21 35.64 1.84% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
CROBEX10 1208.59 1197.82 1197.82 1208.59 17.98 1.51% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 914.37 916.08 914.37 914.37 1.71 0.19% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۳:۰۵
FTSE Colombia 4033.06 4039.66 4033.06 4033.06 6.60 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
COLCAP 1309.38 1309.38 1309.38 1309.38 1.63 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2039.75 2046.17 2039.75 2039.75 6.42 0.31% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
Nairobi All Share 177.81 178.33 177.81 177.81 0.52 0.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۰۶
FTSE NSE Kenya 15 214.88 215.05 214.15 219.51 1.97 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
FTSE NSE Kenya 25 237.1 237.4 236.47 241.43 1.16 0.49% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 981.2 955.35 1056.08 981.2 74.88 7.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
Beirut Stock 44.99 44.99 44.99 44.99 0.07 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
BDL STOCK IX 403.81 403.81 403.81 403.81 107.87 26.71% ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۴:۳۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 70162.59 70182.33 69420.01 71281.22 742.58 1.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
WIG30 2789.93 2793.13 2760.05 2841.95 29.88 1.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
mWIG40 5280.56 5278.9 5199.78 5327.38 75.55 1.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
sWIG80 21071.57 21072 20823.67 21316.63 199.69 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
WIG20 2299.18 2302.06 2278.11 2343.6 21.07 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
WIG20 2299.18 2302.06 2278.11 2351.77 21.07 0.92% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۵
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3889.22 3881.1 3874.86 3889.22 9.35 0.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 212.2 213.08 212.2 212.2 0.88 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
KLCI 1532.06 1530.01 1523.47 1539.34 1.62 0.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia ACE 7162.22 7178.09 6931.38 7190.29 166.60 2.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
FTSE BM Mid 70 15011.79 14994.05 14779.42 15011.79 174.29 1.17% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
Malaysia Top 100 10973.52 10959.26 10888.53 11004.53 41.74 0.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 4324.31 4349.07 4324.31 4324.31 24.76 0.57% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
HTX (EUR) 4617.58 4664.25 4617.58 4617.58 46.67 1.01% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
HTX (HUF) 10686.13 10757.06 10686.13 10686.13 70.93 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
HTX (USD) 5408.8 5480.26 5408.8 5408.8 71.46 1.32% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
Budapest SE 51453.71 51946.86 51453.71 51453.71 493.15 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۰۷
Budapest SE 51453.71 51946.86 51453.71 51453.71 493.15 0.96% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۲۱:۴۰
FTSE Hungary 5011.18 5085.59 5011.18 5011.18 74.41 1.48% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۳:۳۴
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Moroccan All Shares 13131.88 13132.51 12919.35 13164.67 182.32 1.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۶
MADEX 10676.48 10687.95 10498.48 10704.54 152.14 1.45% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
FTSE CSE Morocco 15 12482.09 12478.05 12258.75 12501.83 188.11 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
FTSE CSE Morocco All-Liquid 11196.07 11205.89 10995.75 11230.7 173.75 1.58% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۳۶
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 10651.55 10629.2 10627.11 10700.41 9.53 0.09% ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۰۷
S&P/ESG Egypt 651.62 643.07 643.07 651.62 25.61 3.93% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
EGX 20 Capped 13017.99 12787.16 12787.16 13017.99 312.17 2.40% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۸
EGX 70 2763.74 2598.96 2598.96 2763.74 0.02 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۰:۰۸
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 43107.89 42915.86 42915.86 43107.89 16.70 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۰۸
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 3171.53 3171.53 3171.53 3171.53 0.51 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
S&P/BMV IPC 51105.71 51105.71 51105.71 51105.71 1.81 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
FTSE BIVA Real Time Price 1053.49 1053.49 1053.49 1053.49 0.60 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
IPC 51105.71 51105.71 51105.71 51105.71 10.27 0.02% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۵۵
IPC CompMx 425.66 425.56 421 429.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۰:۳۸
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11049.44 11063.92 10978.72 11063.92 7.19 0.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۰۸
MNSE 10 770.7 771.89 763.24 771.89 0.45 0.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۸:۰۸
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1412.3 1400.4 1359.4 1412.3 2.30 0.16% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
NSX Local 465.9 465.9 465.9 465.9 0.10 0.02% ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ساعت ۲۳:۰۷
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1024.71 1022.91 1001.49 999.06 32.65 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
OBX Price 546.16 545.15 528.76 547 17.40 3.29% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
OMX Oslo 20 665.44 664.33 644.33 666.07 21.11 3.28% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
OSE Benchmark 1155 1152.91 1120.47 1157.64 34.53 3.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Oslo All Share 1252.25 1249.76 1213.42 1253.01 38.83 3.20% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1616.8 1616.65 1610.69 1616.8 1.28 0.08% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
NSE All Share 38962.28 38957.83 38835.44 38962.28 55.86 0.14% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 491.06 491.07 487.46 501.19 2.95 0.60% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۳۶
DJ New Zealand 379.16 379.12 376.71 382.8 1.87 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
DJ New Zealand 379.16 379.28 376.37 382.88 1.87 0.50% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۰۵
NZX 50 13259.55 13275.37 13145.52 13328.63 82.61 0.63% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۰۶
NZX All 2144.86 2147.46 2127.76 2155.66 12.63 0.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۰۶
NZX MidCap 6671.04 6661.62 6613.49 6671.04 46.52 0.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۰۶
NZX SmallCap 22634.61 22663.54 22418.48 22687.24 120.40 0.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۹:۰۶
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3445.93 3445.89 3368.58 3472.66 75.21 2.23% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
AEX 791.45 791.48 783.72 802.52 5.14 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
AMX 1082.15 1084.52 1073.94 1095.08 8.10 0.75% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
EuroNext 100 1305.63 1306.33 1285.45 1322.9 14.27 1.11% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
AEX All Share 1103.72 1105.13 1092.12 1120.39 6.70 0.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
AMS Small Cap 1377.77 1379.24 1360.32 1388.11 16.65 1.22% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۵
AEX 791.45 791.47 783.45 802.86 5.14 0.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۱۰
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 8394.02 8386.42 8230.41 8394.02 219.72 2.69% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۰۷
Nifty 50 17853.2 17838.9 17377.8 17927.8 291.20 1.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
India VIX 16.9225 17.015 15.8725 17.515 0.40 2.44% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty 100 18090.2 18076.5 17634.3 18172.2 272.25 1.53% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty 200 9420 9414.3 9170.45 9471.2 151.70 1.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty 500 15191.95 15185.55 14789.1 15275.05 245.65 1.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
BSE MidCap 25194.84 25201.74 24491.11 25621.95 402.72 1.62% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
BSE Sensex 60048.47 60109.39 58404.63 60306.52 1043.20 1.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
S&P BSE-100 18103.33 18117.82 17636.64 18199.85 286.22 1.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
S&P BSE-200 7696.75 7702.01 7497.3 7740.49 120.73 1.59% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
S&P BSE-500 24160.86 24177.29 23518.75 24302.44 390.84 1.64% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
BSE SmallCap 28023.34 28039.49 27193.55 28268.4 494.22 1.80% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty Next 50 43071.65 43044.3 42330.85 43457.55 346.50 0.81% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
S&P BSE ALLCAP 6918.91 6923.78 6733.78 6958.72 112.03 1.65% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty Midcap 50 8184.1 8184.45 7843.75 8294.05 234.65 2.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty Midcap 150 11293.15 11295 10943.25 11411.2 226.00 2.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty 50 Value 20 9229.45 9226.35 9021.3 9340.45 112.70 1.24% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
NIfty smallcap 50 5373.2 5369.6 5210 5394.2 108.20 2.06% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Nifty Smallcap 250 9305.1 9306.45 9014 9360.15 188.35 2.07% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
NIFTY Free Float Midcap 100 30143.6 30155.95 29081.25 30485.45 701.15 2.38% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
NIFTY Free Float Smallcap 100 10836.55 10832.2 10474.9 10886.6 248.85 2.35% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
Sensex  60048.47 60048.47 59947.9 60302.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۵۰
BSE Sensex 60048.47 60021.87 58387.17 60302.32 1043.20 1.77% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۵۰
Nifty 50 17853.2 17840.35 17374.9 17935.95 291.20 1.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1622.87 1622.43 1612.85 1659.69 0.65 0.04% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۲۰:۰۸
FTSE China 50 17129.01 17162.19 17129.01 17162.19 63.03 0.37% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Hang Seng CCI 3880.52 3862.69 3862.69 3880.52 64.77 1.70% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۵:۰۷
Hang Seng 24192.16 24130 24089.5 24595 29.38 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
هنگ سنگ 24192.16 24192.16 24061 24590 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Hang Seng 24192.16 24130 24061 24737.62 29.38 0.12% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۳۵
Hang Seng CEI 8604.99 8574.03 8574.03 8895.61 35.38 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
FTSE CHI Hong Kong 12658.52 12628.54 12628.54 13004.07 51.34 0.41% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 5673.13 5673.13 5673.13 5673.13 225.82 3.98% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱:۰۸
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Vietnam All 1502.87 1506.62 1502.87 1502.87 3.75 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ساعت ۱۴:۰۷
FTSE Vietnam 549.73 551.74 545.83 551.74 1.35 0.25% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۳۵
HNX 30 579.1 589.2 579.1 589.2 3.54 0.61% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴:۰۷
HNX 359.63 359.78 356.85 365.59 0.65 0.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۲:۰۷
VN 1351.17 1352.1 1337.38 1358.35 11.33 0.85% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
VN 30 1459.94 1461.37 1440.97 1464.12 13.72 0.95% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
VN100 1372.9 1374.41 1359.71 1379.6 9.00 0.66% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۱:۳۶
HNX 30 499.84 499.84 499.84 499.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ساعت ۱۴:۳۹
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2107.4 2109.23 2096.04 2176.54 48.38 2.30% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Athens General 873.1 873.86 868.19 902.03 19.03 2.18% ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ساعت ۱۸:۰۷
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی