شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص های بورس کلیه کشورها

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 346.21 - 346.21 346.21 1.67 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 122897.51 124068.72 122897.51 124068.72 586.06 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Burcap 98469.12 - 98278.5 98469.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval 42339.82 - 42339.82 42339.82 1093.63 2.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bolsa G 1834013 - 1834013 1834013 42368.00 2.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Merval 25 37176.02 - 37070.47 37176.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۹:۳۴
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 52735.75 - 52735.75 52735.75 739.75 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE South Africa 3531.1 - 3531.1 3531.1 18.69 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE/JSE All Share 59001.87 - 59001.87 59001.87 745.13 1.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDAX 7557.25 - 7557.25 7557.25 50.64 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SDAX 12542.22 - 12542.22 12542.22 17.10 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Midcap 28669.65 - 28669.65 28669.65 173.83 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TecDAX 3152.54 - 3152.54 3152.54 36.24 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Midcap Market 2558.9 - 2557 2569.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۲۱:۰۳
Prime All Share 5574.67 - 5574.67 5574.67 34.66 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
XETRA DAX Price 13526.13 - 13526.13 13526.13 86.57 0.64% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Classic All Share 9695.8 - 9695.8 9695.8 49.44 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Technology All Share 3811.58 - 3811.58 3811.58 29.75 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
DAX 13526.13 - 13526.13 13526.13 43.38 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Euro Stoxx 50 3808.26 - 3808.26 3808.26 24.22 0.64% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 100 1489.62 - 1489.62 1489.62 17.39 1.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 908.3 - 908.3 908.3 12.48 1.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nasdaq 100 9173.73 - 9173.73 9173.73 138.06 1.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
DJ Composite 9674.97 - 9674.97 9674.97 101.41 1.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NYSE Composite 14183.2 - 14183.2 14183.2 129.97 0.92% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 11278.85 - 11278.85 11278.85 83.46 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NYSE AMEX Composite 2576.39 - 2576.39 2576.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۳:۳۲
Dow 30 29348.1 - 29348.1 29348.1 317.88 1.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P 500 3329.62 - 3329.62 3329.62 40.32 1.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nasdaq 9388.94 - 9388.94 9388.94 130.24 1.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SmallCap 2000 1699.47 - 1699.47 1699.47 22.48 1.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P 500 VIX 12.1 - 12.1 12.1 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 5 1429.33 - 1429.33 1429.33 0.33 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ATX Prime 1604.43 - 1604.43 1604.43 0.97 0.06% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
FTSE Austria 305.6 - 305.6 305.6 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Immobilien ATX EUR 438.2 - 438.2 438.2 0.40 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
New Europe Blue Chip EUR 1205.22 - 1205.22 1205.22 4.37 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ATX 3172.52 - 3172.52 3172.52 4.57 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1865.59 - 1865.59 1865.59 12.48 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Amman SE AllShare 3593.46 - 3593.46 3593.46 13.12 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
General Madrid 962.74 - 962.74 962.74 14.33 1.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX Small Cap 7105.6 - 7105.6 7105.6 6.40 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX Medium Cap 14152.3 - 14152.3 14152.3 20.50 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Latibex   2508 - 2508 2508 35.30 1.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IBEX 35 9681.3 - 9681.3 9681.3 118.30 1.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3871.9 - 3871.9 3871.9 11.10 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 50 7004.8 - 7004.8 7004.8 22.20 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 100 5853.1 - 5853.1 5853.1 18.90 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 300 7021.3 - 7021.3 7021.3 22.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX Midcap 50 7622.5 - 7622.5 7622.5 26.90 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ASX All Ordinaries 7180.3 - 7180.3 7180.3 21.70 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
ASX Small Ordinaries 3061.5 - 3061.5 3061.5 7.30 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX All Australian 50 6948.4 - 6948.4 6948.4 23.10 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX All Australian 200 7010 - 7010 7010 22.00 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/ASX 200 7064.1 - 7064.1 7064.1 22.30 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1246.45 - 1244.61 1250.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HAREL TLB SK301 376.87 - 376.87 376.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰
KSX 15 4761.99 - 4761.99 4761.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۱۷:۳۲
Kuwait Main 6234.5 - 6234.5 6234.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۳:۰۲
Kuwait Parallel Market 5725.31 - 5725.31 5725.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۷:۳۲
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 956.34 - 956.34 956.34 17.45 1.82% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5179.12 - 5179.12 5179.12 0.54 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
DFM General 2828.28 - 2828.28 2828.28 5.49 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 1029.64 - 1029.64 1029.64 5.08 0.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Indonesia 3563.79 - 3563.79 3563.79 17.10 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX Kompas 100 1288.36 - 1288.36 1288.36 4.38 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX PEFINDO-25 320.55 - 320.55 320.55 0.52 0.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IDX Composite 6291.66 - 6291.66 6291.66 15.54 0.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 505.63 - 505.63 505.63 0.89 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Ukraine UX 1552.79 - 1552.79 1552.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1809.49 - 1809.49 1809.49 13.47 0.74% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Italy 40 2350.8 - 2350.8 2350.8 18.10 0.78% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE IT Mid Cap 41262.54 - 41262.54 41262.54 158.23 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE MIB TR EUR 50070.16 - 50070.16 50070.16 782.35 1.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE IT Small Cap 22982.79 - 22982.79 22982.79 153.25 0.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Italia All Share 26300.93 - 26300.93 26300.93 194.95 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE MIB 24141.07 - 24141.07 24141.07 188.70 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 437.68 - 437.68 437.68 5.14 1.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۱۲:۳۵
ISEQ Overall 7194.5 - 7194.5 7194.5 26.16 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ISEQ 20 Price 1202.46 1197.65 1197.65 1202.46 7.69 0.64% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
ISEQ Small Capital 2150.42 2137.25 2137.25 2150.42 16.07 0.75% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1584.76 - 1584.76 1584.76 25.74 1.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Iceland 6 PI ISK 2046.71 - 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 80.38 - 80.38 80.38 0.39 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Iceland Small Cap PI 234.02 - 234.02 234.02 0.52 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
ICEX All Share Total Return 816.58 - 816.58 816.58 13.25 1.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1639.7 - 1639.7 1639.7 3.49 0.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Brazil 50 19303.49 - 19303.49 19303.49 348.65 1.84% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Tag Along 26306.03 - 26306.03 26306.03 447.65 1.73% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil Index 50027.26 - 50027.26 50027.26 852.82 1.73% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Small Cap Index 2992.16 - 2992.16 2992.16 25.37 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Brazil broad-Based 4704.85 - 4704.85 4704.85 76.70 1.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Mid-Large Cap Index 2263.35 - 2263.35 2263.35 39.43 1.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Bovespa 118478.3 - 118478.3 118478.3 2063.95 1.77% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UK 100 1232.5 - 1232.5 1232.5 5.40 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 250 21886.08 - 21886.08 21886.08 137.83 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 350 4311.06 - 4311.06 4311.06 20.57 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SmallCap 6066.18 - 6066.18 6066.18 26.25 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE All-Share 4257.93 - 4257.93 4257.93 20.27 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE AIM All Share 974.85 - 974.85 974.85 5.22 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE TechMARK Focus 6075.94 - 6075.94 6075.94 24.45 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE 100 7674.56 - 7674.56 7674.56 35.31 0.46% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL Mid 6151.63 - 6151.63 6151.63 33.69 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 GR 11302.2 - 11302.2 11302.2 92.61 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL Small 14038.84 - 14038.84 14038.84 124.71 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 Net Return 8651.38 - 8651.38 8651.38 70.90 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BEL 20 4007.2 - 4007.2 4007.2 17.10 0.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 114.02 - 114.02 114.02 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BGTR30 524.73 - 524.73 524.73 0.26 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BSE SOFIX 580.1 581.81 580.1 581.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1406.59 - 1377.12 1406.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
DSE Broad 4149.82 - 4079.2 4152.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۴
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 1551.35 - 1551.35 1551.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۱:۰۳
BSE Domestic Company 7521.17 - 7521.17 7521.17 2.10 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 618.5 - 618.5 618.5 0.33 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sarajevo 10 788.1 - 788.1 788.1 25.60 3.25% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Sarajevo 30 1314.81 - 1314.81 1314.81 18.38 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19997.27 - 19997.27 19997.27 3.86 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Pakistan 1266.5 - 1266.5 1266.5 2.29 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KMI All Shares 20240.95 - 20240.95 20240.95 20.75 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi All Share 29998.45 - 29998.45 29998.45 51.41 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi Meezan 30 70276.42 - 70276.42 70276.42 13.34 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Karachi 100 43167.77 - 43167.77 43167.77 50.97 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI All Share GR 3467.79 - 3467.79 3467.79 12.45 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PSI 20 5307.98 - 5307.98 5307.98 4.85 0.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Peru 129.36 - 129.36 129.36 3.81 2.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima Select 26622.17 - 26622.17 26622.17 525.45 2.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Peru Select 540.63 - 540.63 540.63 6.86 1.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima General 20727.28 - 20727.28 20727.28 170.26 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P Lima Corporate Gov 219.84 - 219.84 219.84 2.16 0.99% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 2066.32 - 2066.32 2066.32 29.43 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 308.8 - 308.8 308.8 0.71 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 50 1081.22 - 1081.22 1081.22 7.10 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 100 2366.43 - 2366.43 2366.43 15.26 0.65% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Mid Cap 2229.13 - 2229.13 2229.13 14.52 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Shariah 1218.97 - 1218.97 1218.97 9.21 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET All-Share 1815.98 - 1815.98 1815.98 13.08 0.73% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Large Cap 1733.07 - 1733.07 1733.07 16.88 0.98% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE SET Mid Small Cap 2153.28 - 2153.28 2153.28 12.81 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SET 1602.66 - 1602.66 1602.66 22.03 1.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TPEx 149.87 - 149.87 149.87 0.07 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TPEx 50 183.19 - 183.19 183.19 0.57 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MSCI Taiwan 463.58 - 463.58 463.58 1.52 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TSEC Taiwan 50 9408.38 - 9408.38 9408.38 12.82 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8867.85 - 8867.85 8867.85 24.92 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Taiwan Weighted 12090.29 - 12090.29 12090.29 23.36 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 147228.25 - 147228.25 147228.25 875.59 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 50 115624.33 - 115624.33 115624.33 694.66 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 100-30 163884.6 - 163884.6 163884.6 1274.34 0.78% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST All-100 226812.15 - 226812.15 226812.15 296.47 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST All Shares 127091.99 - 127091.99 127091.99 731.77 0.58% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BIST 100 121474.75 - 121474.75 121474.75 767.74 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6903.63 - 6903.63 6903.63 26.44 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Tunindex20 3018.89 - 3018.89 3018.89 12.17 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 497578.97 - 497578.97 497578.97 1529.47 0.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JSE All Jamaican Composite 546364.44 - 546364.44 546364.44 1634.63 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2209.25 - 2209.25 2209.25 0.28 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1132.99 - 1132.99 1132.99 0.26 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
PX-GLOB 1521.02 - 1521.02 1521.02 1.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Czech Republic 1183.18 - 1183.18 1183.18 0.24 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1318.62 1315.83 1315.83 1318.62 11.12 0.84% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1426.45 1423.31 1423.31 1426.45 11.22 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
OETOB Czech Traded (USD) 1582.65 1585.78 1582.65 1585.78 16.26 1.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SSE 100 5698.8 - 5698.8 5698.8 7.51 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/CITIC50 3645.95 - 3645.95 3645.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۲
S&P/CITIC300 3443.29 - 3443.29 3443.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۳:۳۲
Shanghai SE A Share 3222.53 - 3222.53 3222.53 1.43 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
Shanghai 3075.5 - 3075.5 3075.5 1.42 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
SZSE Component 10954.39 - 10954.39 10954.39 13.05 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
China A50 14393.72 - 14393.72 14393.72 17.91 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Copenhagen Mid Cap 558.54 - 558.54 558.54 5.28 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen Benchmark 1791.75 - 1791.75 1791.75 2.53 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen Small Cap 277.37 - 277.37 277.37 4.30 1.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Copenhagen All shares 1647.65 - 1647.65 1647.65 2.36 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMXC20 1178.19 - 1178.19 1178.19 1.82 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 123.02 - 123.02 123.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۲
Rwanda All Share 151.17 - 151.17 151.17 15.65 11.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 10 5626.17 - 5626.17 5626.17 61.26 1.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Russian VIX 17.92 - 17.92 17.92 0.74 4.31% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
RTS Standard 21769.54 - 21769.54 21769.54 257.44 1.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MICEX 3196.88 - 3196.88 3196.88 35.18 1.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
RTSI 1637.75 - 1637.75 1637.75 20.37 1.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 10087.42 - 10087.42 10087.42 5.42 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Bucharest BET-XT 933.4 - 933.4 933.4 5.77 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 410.42 - 410.42 410.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱:۳۲
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
LSE All Share 4257.65 - 4257.65 4257.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۲
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 323.49 - 323.49 323.49 7.65 2.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Zimbabwe Industrial 789.57 - 789.57 789.57 1.14 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1735.44 - 1735.44 1735.44 6.72 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 175.82 - 175.82 175.82 0.29 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JASDAQ 20 4611.81 - 4611.81 4611.81 16.52 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 100 1120.36 - 1120.36 1120.36 5.06 0.45% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 500 1341.53 - 1341.53 1341.53 5.49 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 300 353.73 - 353.73 353.73 1.24 0.35% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 500 2280.16 - 2280.16 2280.16 2.54 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Topix 1000 1636.59 - 1636.59 1636.59 6.49 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 1000 2065.14 - 2065.14 2065.14 8.10 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JPX-Nikkei 400 15543.62 - 15543.62 15543.62 62.87 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
TOPIX Composite 2194.06 - 2194.06 2194.06 8.49 0.39% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei JQ Average 3920.58 - 3920.58 3920.58 4.99 0.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei Volatility 13.2 - 13.2 13.2 1.16 8.79% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nikkei 225 24041.26 - 24041.26 24041.26 108.13 0.45% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 139.12 - 139.12 139.12 1.02 0.74% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
BRVM Composite 150.89 - 150.89 150.89 1.31 0.88% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 5932.92 - 5932.92 5932.92 2.63 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 342.86 - 342.86 342.86 2.88 0.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MSCI Singapore 378.35 - 378.35 378.35 3.22 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
STI Index 3281.03 - 3281.03 3281.03 3.47 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Nordic 40 1747.03 - 1747.03 1747.03 16.48 0.95% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm 704.96 - 704.96 704.96 11.17 1.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Mid Cap 1028.94 - 1028.94 1028.94 14.43 1.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Benchmark 608.49 - 608.49 608.49 9.27 1.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Stockholm Small Cap 998.06 - 998.06 998.06 13.85 1.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMXS30 1825.94 - 1825.94 1825.94 28.94 1.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Swiss Mid Price 2838.2 2812.2 2812.2 2838.2 26.06 0.93% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
FTSE Switzerland 588.23 - 588.23 588.23 9.65 1.67% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 12996.66 12828.27 12828.27 12996.66 221.89 1.74% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
SMI 10841.82 - 10841.82 10841.82 170.82 1.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6279.47 - 6279.47 6279.47 54.28 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
IPSA Select 4992.66 - 4971.96 4992.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۹:۰۴
IGPA General 24392.02 - 24392.02 24392.02 4.12 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 803.2 - 803.2 803.2 0.11 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 486.61 - 486.61 486.61 2.02 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8459.8 - 8459.8 8459.8 18.56 0.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4060.55 - 4060.55 4060.55 21.18 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SBF 120 4798.09 - 4798.09 4798.09 48.85 1.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Small 11334.06 - 11334.06 11334.06 59.85 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Mid 60 14051.79 - 14051.79 14051.79 40.62 0.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Next 20 12714.11 - 12714.11 12714.11 136.72 1.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Large 60 6733.89 - 6733.89 6733.89 72.89 1.09% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC All Shares 7371.5 - 7371.5 7371.5 82.22 1.13% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC Mid & Small 13653.62 - 13653.62 13653.62 44.53 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC All-Tradable 4699.01 - 4699.01 4699.01 47.51 1.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Next 150 2919.01 - 2919.01 2919.01 10.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
EuroNext 100 1170.06 - 1170.06 1170.06 11.78 1.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CAC 40 6100.72 - 6100.72 6100.72 43.38 0.72% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 526.63 - 526.63 526.63 1.79 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10271.99 - 10271.99 10271.99 130.03 1.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki 25 4367.53 - 4367.53 4367.53 64.45 1.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Cap PI 7147.9 - 7147.9 7147.9 90.88 1.29% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Mid Cap 398.21 - 398.21 398.21 4.55 1.16% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Benchmark 54.34 - 54.34 54.34 0.73 1.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Helsinki Small Cap PI 467.64 - 467.64 467.64 3.52 0.76% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PHS All Shares 4551.19 - 4551.19 4551.19 11.89 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Philippines 653.94 - 653.94 653.94 3.48 0.54% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PSEi Composite 7722.58 - 7722.58 7722.58 69.40 0.91% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 46.15 46.43 46.15 46.43 0.11 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Cyprus Alternative Market 860.3 855.83 855.83 860.3 4.51 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
Cyprus Main and Parallel Market 67.35 67.44 67.35 67.44 0.12 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2375.6 - 2375.6 2375.6 8.82 0.37% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10698.31 - 10698.31 10698.31 29.76 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
QE All Shares 3171.49 - 3171.49 3171.49 7.18 0.23% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 7201.84 - 7201.84 7201.84 10.17 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 9767.9 - 9767.9 9767.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۱۴:۰۳
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 60 1046.06 - 1046.06 1046.06 8.95 0.86% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Equity 16914.23 - 16914.23 16914.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ساعت ۲:۰۳
S&P/TSX MidCap 1073.42 - 1073.42 1073.42 7.42 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Venture 584.5 - 584.5 584.5 7.49 1.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX Small Cap 600.47 - 600.47 600.47 3.55 0.59% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
S&P/TSX 17559.02 - 17559.02 17559.02 143.85 0.83% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSDAQ 688.41 - 688.41 688.41 1.89 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KQ 100 1384.5 - 1384.5 1384.5 3.74 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KRX 100 4899.63 - 4899.63 4899.63 8.33 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 50 2082.99 - 2082.99 2082.99 3.56 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 100 2330.5 - 2330.5 2330.5 4.36 0.19% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 200 303.3 - 303.3 303.3 0.52 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Korea 335.69 - 335.69 335.69 4.64 1.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Large Sized 2235.34 - 2235.34 2235.34 4.07 0.18% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Small Sized 1836.3 - 1836.3 1836.3 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI Medium Sized 2227.54 - 2227.54 2227.54 6.03 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KOSPI 2250.57 - 2250.57 2250.57 2.52 0.11% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2049.38 - 2049.38 2049.38 0.93 0.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
CROBEX10 1214.88 - 1214.88 1214.88 3.29 0.27% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
COLCAP 1656.04 - 1656.04 1656.04 7.26 0.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
COLEQTY 1139.9 - 1139.9 1139.9 5.56 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
FTSE Colombia 5485.97 - 5485.97 5485.97 48.95 0.90% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۴
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 2669.13 - 2669.13 2669.13 2.67 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NSE Kenya 15 219.7 - 219.7 219.7 0.72 0.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE NSE Kenya 25 227.8 - 227.8 227.8 2.24 0.98% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nairobi All Share 166.23 - 166.23 166.23 1.15 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 726.4 - 726.4 726.4 61.73 8.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Beirut Stock 75.21 - 75.21 75.21 0.09 0.12% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BDL STOCK IX 50.68 - 50.68 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1021.84 - 1019.39 1023.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59039.84 - 59039.84 59039.84 179.47 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
WIG30 2505.71 - 2505.71 2505.71 1.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
mWIG40 4076.72 - 4076.72 4076.72 28.35 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
sWIG80 12661.93 - 12661.93 12661.93 82.48 0.66% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
WIG20 2175.95 - 2175.95 2175.95 0.03 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 688.44 - 685.55 688.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malawi Foreign 1762.13 - 1762.13 1762.13 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ساعت ۰:۰۰
Malawi Domestic 15700.84 - 15700.84 15700.84 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Malawi All Share 19948.97 - 19948.97 19948.97 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4671.01 - 4671.01 4671.01 14.90 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1595.81 - 1595.81 1595.81 9.61 0.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Malaysia ACE 5565.12 - 5565.12 5565.12 1.78 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Malaysia 222.74 - 222.74 222.74 1.40 0.63% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE BM Mid 70 14209.89 - 14209.89 14209.89 48.37 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Malaysia Top 100 11152.73 - 11152.73 11152.73 61.39 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3754.83 3758.11 3754.83 3758.11 10.44 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (EUR) 4489.68 4481.46 4481.46 4489.68 64.88 1.45% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (HUF) 9785.76 9725.39 9725.39 9785.76 37.55 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
HTX (USD) 4981.3 4993.02 4981.3 4993.02 84.74 1.70% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۳۵
FTSE Hungary 4337.97 - 4337.97 4337.97 40.84 0.94% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Budapest SE 44422.81 - 44422.81 44422.81 142.22 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 10188 - 10188 10188 123.13 1.22% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CSE Morocco 15 11146.22 - 11146.22 11146.22 136.75 1.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Moroccan All Shares 12486.85 - 12486.85 12486.85 149.31 1.21% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10710.33 - 10710.33 10710.33 105.17 0.99% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 13824.16 - 13824.16 13824.16 55.13 0.40% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
EGX 70 535.82 - 535.82 535.82 2.59 0.49% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
EGX 100 1390.77 - 1390.77 1390.77 7.61 0.55% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
EGX 20 Capped 15987.96 - 15987.96 15987.96 47.70 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 19245.76 - 19245.76 19245.76 96.88 0.50% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۱:۳۲
INMEX 2717.71 - 2717.71 2717.71 87.61 3.33% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IPC CompMx 375.84 - 375.84 375.84 10.94 3.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE BIVA Real Time Price 940.55 - 940.55 940.55 28.08 3.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
IPC 45817.76 - 45817.76 45817.76 1364.43 3.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 11464.15 - 11464.15 11464.15 40.94 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
MNSE 10 785.16 - 785.16 785.16 2.70 0.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1309.5 - 1309.5 1309.5 3.20 0.24% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NSX Local 610.3 - 610.3 610.3 0.10 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 856.87 - 856.87 856.87 11.35 1.34% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OBX Price 484.81 - 484.81 484.81 7.70 1.61% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OMX Oslo 20 603.66 - 603.66 603.66 8.52 1.43% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
OSE Benchmark 946.63 - 946.63 946.63 10.68 1.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Oslo All Share 1053.51 - 1053.51 1053.51 14.98 1.44% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1315.51 - 1315.51 1315.51 26.46 2.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NSE All Share 29618.52 - 29618.52 29618.52 556.02 1.91% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand (USD) 430.33 - 430.33 430.33 0.28 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX 50 11800.21 - 11800.21 11800.21 62.35 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX All 1973.6 - 1973.6 1973.6 10.37 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX MidCap 6140.06 - 6140.06 6140.06 21.81 0.36% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NZX SmallCap 16838.75 - 16838.75 16838.75 69.56 0.41% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
DJ New Zealand 352.03 - 352.03 352.03 1.83 0.52% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMX 940.44 - 940.44 940.44 6.72 0.72% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX All Share 890.44 - 890.44 890.44 5.46 0.62% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AMS Small Cap 1040.54 - 1040.54 1040.54 1.04 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX Volatility 10.66 - 10.66 10.66 0.73 6.85% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
AEX 615.57 - 615.57 615.57 1.61 0.26% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
India VIX 14.1275 - 14.1275 14.1275 0.10 0.69% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 100 12471.15 - 12471.15 12471.15 10.40 0.08% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 200 6385.45 - 6385.45 6385.45 0.80 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 500 10118.7 - 10118.7 10118.7 1.20 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE MidCap 15708.97 - 15708.97 15708.97 82.44 0.53% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-100 12455.78 - 12455.78 12455.78 8.83 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-200 5184.8 - 5184.8 5184.8 1.26 0.02% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE-500 16062.95 - 16062.95 16062.95 1.48 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE SmallCap 14708.7 - 14708.7 14708.7 46.47 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 50 USD 6021.04 - 6021.04 6021.04 18.27 0.30% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty Next 50 29034.85 - 29034.85 29034.85 21.35 0.07% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty Midcap 50 4986.55 - 4986.55 4986.55 19.00 0.38% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Quality 30 2705.75 - 2699.9 2717.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ساعت ۱۵:۰۳
Nifty 50 Value 20 5584.85 - 5584.85 5584.85 15.55 0.28% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Free Float Midcap 100 18073.9 - 18073.9 18073.9 91.95 0.51% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 6288.1 - 6288.1 6288.1 10.50 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
S&P BSE ALLCAP 4564.33 - 4564.33 4564.33 0.34 0.01% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nifty 50 12352.35 - 12352.35 12352.35 12.60 0.10% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
BSE Sensex 41945.37 - 41945.37 41945.37 13.85 0.03% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE China 50 20148.64 - 20148.64 20148.64 139.18 0.70% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng CCI 4596.31 - 4596.31 4596.31 6.99 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng CEI 11419.91 - 11419.91 11419.91 91.53 0.81% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE CHI Hong Kong 13202.53 - 13202.53 13202.53 78.79 0.60% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 2120.82 - 2120.82 2120.82 21.99 1.05% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Hang Seng 29056.42 - 29056.42 29056.42 241.17 0.84% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 978.96 - 978.96 978.96 4.65 0.48% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HNX 103.88 - 103.88 103.88 0.44 0.42% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN 30 894.84 - 894.84 894.84 2.88 0.32% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
VN100 858.9 - 858.9 858.9 1.50 0.17% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Vietnam 389.71 - 389.71 389.71 0.79 0.20% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
FTSE Vietnam All 989.33 - 989.33 989.33 1.46 0.15% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HNX 30 181.79 - 181.79 181.79 0.26 0.14% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2335.39 - 2335.39 2335.39 18.23 0.79% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Athens General Composite 608.58 - 607.54 612.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳
بیشتر