شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 48109.61 48022.48 48022.48 48109.61 26.08 0.05% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Bolsa G 2030768 2027038 2027038 2030768 522.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3772.39 3772.39 3772.39 3772.39 44.63 1.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
FTSE/JSE Top 40 60672.56 60672.56 60672.56 61063.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 15215 15215 15215 15272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۵
Euro Stoxx 50 3961.9 3961.9 3961.75 3980.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۵
DAX 15215 15215 15215 15267.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
HDAX 8362.39 8362.39 8362.39 8395.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SDAX 15597.85 15597.85 15588.59 15703.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Midcap 32472.5 32472.5 32454.27 32703.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
TecDAX 3453.75 3453.75 3446.33 3486.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Euro Stoxx 50 3961.9 3961.9 3961.9 3976.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Prime All Share 6227.31 6227.31 6227.31 6253.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
XETRA DAX Price 15215 15215 15215 15262.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Classic All Share 10544.63 10544.63 10529.54 10614.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Technology All Share 4838.41 4838.41 4830.09 4884.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
دکس آلمان 15215 15215 15215 15272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NYSE Composite 15977.46 15977.46 15977.46 15977.46 21.09 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
NYSE AMEX Composite 2775.36 2775.36 2775.36 2775.36 9.76 0.35% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۰۱
SmallCap 2000 2235.85 2230.85 2230.8 2235.85 7.00 0.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
SmallCap 2000 2235.85 2230.85 2230.2 2235.85 5.15 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۱۰
Dow 30 33745.4 33749.16 33745.4 33749.16 50.76 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 13850 13851.96 13850 13851.96 21.30 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 4129.03 4129.4 4129.03 4129.4 7.96 0.19% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 892.01 892.33 892.01 892.33 0.27 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 13819.35 13820.22 13819.35 13820.22 24.46 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 16.91 16.87 16.87 16.91 0.39 2.31% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 11292.35 11294.77 11292.35 11294.77 13.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 14969.58 14973.85 14969.58 14973.85 12.26 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 VIX 16.91 16.92 16.9 17.09 0.20 1.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۵۰
داو جونز 33745.4 33745.8 33710.35 33770.34 37.43 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۴۲
Dow 30 33745.4 33745.8 33710.35 33770.34 37.43 0.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۴۲
نزدک 13850 13848.82 13829.21 13861.25 13.71 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۵
اس & پی 500 4129.03 4127.56 4122.23 4130.85 5.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۵
S&P 500 4129.03 4127.56 4122.23 4130.85 5.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۵
Nasdaq 13850 13848.82 13829.21 13861.25 13.71 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۵
S&P 100 1882.89 1882.89 1879.09 1882.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 304.27 304.27 304.27 304.27 0.43 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
ATX 5 1426.86 1426.86 1426.86 1426.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ATX Prime 1627.17 1627.17 1627.17 1627.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Immobilien ATX EUR 371.57 371.57 371.57 371.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
New Europe Blue Chip EUR 1081.83 1081.83 1081.83 1081.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ATX 3189.82 3189.82 3163.74 3196.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ATX 3189.82 3189.82 3160.32 3197.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۲۸
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 3225.82 3225.82 3225.82 3225.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۱
Amman SE General 1786.84 1786.84 1779.89 1786.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 15.4 15.4 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
IBEX 35 8532.6 8532.6 8483 8558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۵
IBEX 35 8532.6 8532.6 8483 8545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
General Madrid 853.87 853.87 850.33 856.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Small Cap 8739.1 8739.1 8739.1 8819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
IBEX Medium Cap 13794.8 13794.8 13764.9 13831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE Latibex   1940.8 1940.8 1940.8 1958 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
آیبکس 35 8532.6 8532.6 8483 8558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 6988.4 6984.5 6973.5 6996.2 14.40 0.21% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۵
S&P/ASX 20 3885 3890.9 3885 3890.9 1.40 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX 50 6717.7 6726.6 6717.7 6726.6 1.70 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX 100 5758.2 5765.2 5758.2 5765.2 4.90 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX 200 6983.3 6990.5 6983.3 6990.5 9.30 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX 300 6973.1 6980.1 6973.1 6980.1 9.30 0.13% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX Midcap 50 8593.7 8598.9 8593.7 8598.9 36.10 0.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
ASX All Ordinaries 7235.4 7241.3 7235.4 7241.3 10.20 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
ASX Small Ordinaries 3274.1 3272.9 3272.9 3274.1 14.80 0.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX All Australian 50 6715.9 6723.4 6715.9 6723.4 1.70 0.03% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
S&P/ASX All Australian 200 6946.8 6954.1 6946.8 6954.1 8.30 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 369.94 369.94 369.94 369.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1018.9 1018.9 1018.9 1018.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 6091.64 6091.64 6065.81 6099.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
DFM General 2586.41 2586.41 2586.41 2594.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 2993.47 2993.47 2993.47 2993.47 80.23 2.68% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
IDX LQ45 882.81 882.81 882.81 902.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
IDX Composite 5948.57 5948.57 5948.57 6054.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
IDX Kompas 100 1130.8 1130.8 1130.8 1156.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
IDX PEFINDO-25 302.73 302.73 302.67 309.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
IDX Composite 5948.57 5948.57 5946.8 5963.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 529.65 529.65 529.65 529.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE IT Small Cap 25330.69 25330.69 25173.47 25330.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Italia All Share 26702.15 26702.15 26644.44 26800.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE MIB 24457.18 24457.18 24366.5 24572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۵
Italy 40 2365.8 2365.8 2362.6 2375.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE IT Mid Cap 43808.57 43808.57 43484.29 43808.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
فتسی (ام آی بی) 24457.18 24457.18 24366.5 24572.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB TR EUR 51993.68 51993.68 51993.68 51993.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱:۰۱
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 427.47 427.47 427.47 427.47 3.27 0.76% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
ISEQ 20 Price 1397.96 1397.96 1397.96 1397.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ISEQ Small Capital 2658.95 2658.95 2658.95 2658.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
ISEQ Overall 8043.58 8043.58 8035.11 8092.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2126.09 2126.09 2118.41 2127.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2960.3 2960.3 2946.86 2966.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 100.98 100.98 100.28 100.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Iceland Small Cap PI 363.22 363.22 363.22 364.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
ICEX All Share Total Return 1121.93 1121.93 1117.88 1122.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1456.84 1456.84 1456.84 1456.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 118811.74 118575.28 118575.28 118811.74 313.75 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Brazil 50 19826.59 19791.4 19791.4 19826.59 47.62 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Tag Along 26808.39 26757.37 26757.37 26808.39 68.70 0.26% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Brazil Index 51119.8 51020.87 51020.87 51119.8 124.19 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Small Cap Index 2921.44 2915.81 2915.81 2921.44 7.12 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Brazil broad-Based 4803.06 4793.77 4793.77 4803.06 11.34 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Mid-Large Cap Index 2320.4 2315.91 2315.91 2320.4 5.45 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
Bovespa 118811.74 118733.06 118574.37 118811.74 271.05 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 6889.12 6889.12 6856.62 6904.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE 100 6889.12 6889.12 6854.1 6907.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۴۰
UK 100 1108.8 1108.8 1103.5 1111.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 250 22153.55 22153.55 22106.34 22227.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE 350 3953.08 3953.08 3938.87 3962.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
FTSE AIM 100 6056.17 6056.17 6032.21 6083.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
فتسی 100 6889.12 6889.12 6854.1 6907.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3928.59 3928.59 3926.2 3953.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
BEL 20 3928.59 3928.59 3924.7 3955.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۴۶
BEL Mid 6102.51 6102.51 6102.14 6133.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 GR 11324.32 11324.32 11320.84 11400.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
BEL Small 13928.99 13928.99 13894.2 13942.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
BEL 20 Net Return 8615.33 8615.33 8612.69 8673.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 115.54 115.54 115.54 115.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
BGTR30 553.52 553.52 553.52 553.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
BSE SOFIX 507.86 507.86 507.86 507.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1960.8 1960.8 1960.8 1973.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
DSE Broad 5188.27 5188.27 5188.27 5203.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6524.42 6524.42 6524.42 6524.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
BSE Foreign Company 1550.93 1550.93 1550.93 1550.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 580.73 580.73 580.73 580.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 10 737.3 737.3 737.3 737.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 30 1430.4 1430.4 1430.4 1430.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 889.3 889.3 889.3 889.3 1.41 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
Karachi 30 18442.89 18442.89 18349.3 18487.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi 100 44978.05 44978.05 44822.47 45165.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
KMI All Shares 21970.75 21970.75 21936.04 22135.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi All Share 30500.22 30500.22 30456.73 30699.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi Meezan 30 73866.45 73866.45 73735.84 74335.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Karachi 100 44978.05 44978.05 44801.57 45170.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۴۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 5006.68 5006.68 4979.29 5017.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
PSI All Share GR 3735.37 3735.37 3709.2 3738.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
PSI 20 5006.68 5006.68 4973.77 5019.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۲۸
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 29026.31 29026.31 29026.31 29026.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Peru Select 572.97 572.97 572.97 572.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima General 21715.75 21715.75 21715.75 21715.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 206.11 206.11 206.11 206.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۶:۰۱
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1868.83 1868.83 1868.83 1868.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 449.13 449.13 449.13 454.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
SET 1541.12 1541.12 1540.43 1556.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
SET 50 941.08 941.08 940.25 949.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
SET 100 2135.81 2135.81 2134.45 2156.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Mid Cap 2430.9 2430.9 2430.9 2458.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Shariah 1209.54 1209.54 1209.54 1219.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET All-Share 1711.65 1711.65 1711.01 1726.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Large Cap 1498.73 1498.73 1497.97 1510.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE SET Mid Small Cap 2411.7 2411.7 2411.7 2440.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
SET 1541.12 1541.12 1540.37 1550.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Weighted 16859.7 16859.7 16859.7 16859.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۲۰
TPEx 212.47 212.47 212.45 214.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
TPEx 50 253.91 253.91 253.67 258.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
Taiwan Weighted 16859.7 16859.7 16859.7 16931.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۰۱
MSCI Taiwan 681.95 681.95 681.95 681.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۲
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
TSEC Taiwan 50 10224.56 10224.56 10165.67 10224.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۶:۳۰
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1414.46 1414.46 1414.46 1430.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 50 1186.6 1186.6 1186.6 1199.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 100 1375.91 1375.91 1375.48 1390.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 100-30 2852.06 2852.06 2836.13 2879.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST All-100 5350.95 5350.95 5350.95 5465.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST All Shares 1612.08 1612.08 1612.08 1633.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
BIST 100 1375.91 1375.91 1375.91 1395.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۵۵
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 7138.42 7138.42 7098.03 7138.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Tunindex20 3132.45 3132.45 3118.39 3133.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 392649.47 392649.47 392649.47 392649.47 1779.44 0.45% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۲
JSE All Jamaican Composite 430747.06 430747.06 430747.06 430747.06 1972.69 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۲
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1621.92 1621.92 1621.92 1621.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Czech Republic 1167.31 1167.31 1167.31 1167.31 9.06 0.78% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
OETOB Czech Traded (CZK) 1300.83 1300.83 1300.83 1300.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
OETOB Czech Traded (EUR) 1359.96 1359.96 1359.96 1359.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1619.37 1619.37 1619.37 1619.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
PX 1096.47 1096.47 1092.57 1097.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
PX-GLOB 1493.03 1493.03 1493.03 1493.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSI 1000 6263.33 6263.33 6263.33 6263.33 0.07 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
SZSE Component 13495.72 13495.72 13495.72 13856.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
SZSE Component 13495.72 13495.72 13462.4 13522.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۵
SSE 100 6858.95 6858.95 6854.72 7016.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Shanghai 3412.95 3412.95 3412.11 3455.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
China A50 16861.85 16861.85 16830.43 17066.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
Shanghai SE A Share 3577.32 3577.32 3576.45 3620.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۰۲
China A50 16861.85 16861.85 16805.39 16866.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۵۰
Shanghai 3412.95 3412.95 3406.63 3413.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۳۵
شانگهای 3412.95 3412.95 3406.63 3413.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
S&P/CITIC50 4477.82 4477.82 4477.82 4477.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
S&P/CITIC300 4447.8 4447.8 4447.8 4447.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1483.99 1483.99 1483.31 1498.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen 25 1703.76 1703.76 1703.07 1721.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen Mid Cap 769.45 769.45 769.13 775.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen Benchmark 2329.37 2329.37 2328.14 2350.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen Small Cap 420.56 420.56 419.65 422.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Copenhagen All shares 2163.42 2163.42 2162.59 2181.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMXC20 1703.76 1703.76 1702.1 1724.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۵
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 107.32 107.32 107.32 107.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
Rwanda All Share 147.63 147.63 147.63 147.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۹:۰۱
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 31.48 31.39 31.39 31.48 0.13 0.41% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
MOEX 3522.65 3522.65 3478.22 3535.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
RTSI 1432.48 1432.48 1410.33 1442.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
MICEX 10 5622.7 5622.7 5540.64 5637.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
RTS Standard 22529.52 22529.52 22250.55 22633.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
MICEX 3522.65 3522.65 3477.6 3537.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۲۸
RTSI 1432.48 1432.48 1410.29 1443.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۲۸
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 11242.28 11242.28 11242.28 11242.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
Bucharest BET-XT 996.7 996.7 996.7 996.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۱:۰۱
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 420.37 420.37 420.37 420.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
LSE All Share 4059.76 4059.76 4059.76 4059.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 5587.95 5587.95 5587.95 5587.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۲
Zimbabwe Industrial 8782.18 8782.18 8782.18 8782.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
نیکی 225 29763.5 29725 29595.5 29763.5 224.77 0.76% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۵
Nikkei 225 29763.5 29725 29595.5 29763.5 224.77 0.76% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۵
TOPIX 1965.23 1960.45 1960.45 1965.23 10.64 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
JASDAQ 189.8 189.81 189.8 189.81 0.63 0.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
JASDAQ 20 5380.96 5356.6 5356.6 5380.96 24.90 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
Topix 100 1270.98 1269 1269 1270.98 8.05 0.64% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
Topix 500 1527.55 1525.2 1525.2 1527.55 8.26 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
Nikkei 225 29744 29710 29710 29744 205.27 0.69% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
Topix 1000 1857.43 1854.41 1854.41 1857.43 10.04 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
JPX-Nikkei 400 17691.91 17664.24 17664.24 17691.91 91.50 0.52% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
TOPIX Composite 2484.5 2480.07 2480.07 2484.5 13.44 0.54% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
Nikkei 300 407.55 407.55 407.55 407.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Nikkei 500 2773.5 2773.5 2773.5 2773.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Nikkei 1000 2345.95 2345.95 2345.95 2345.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Nikkei JQ Average 3941.94 3941.94 3941.94 3941.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Nikkei Volatility 17.43 17.43 17.43 17.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 124.63 124.63 124.63 124.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
BRVM Composite 141.82 141.82 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 7558.28 7558.28 7482.56 7565.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
S&P Sri Lanka 20 3020.57 3020.57 3020.57 3020.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۸:۰۱
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 328.04 328.04 328.04 328.04 1.45 0.44% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
MSCI Singapore 359.5 359.5 359.5 359.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Stockholm Small Cap 1365.26 1365.26 1364.36 1371.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMXS30 2233.2 2233.2 2233.2 2241.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Nordic 40 2117 2117 2117 2131.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Stockholm 896.37 896.37 896.09 898.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Stockholm Mid Cap 1514.72 1514.72 1512.87 1520.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Stockholm Benchmark 765.51 765.51 765.41 767.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMXS30 2233.2 2233.2 2232 2245.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۰
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 605.99 605.99 605.99 605.99 3.37 0.56% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
SMI 11181.35 11181.35 11175.29 11221.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
SMI 11181.35 11181.35 11167.13 11237.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۲۰
Swiss Mid Price 3188.18 3188.18 3188.18 3188.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 14201.57 14201.57 14201.57 14201.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 6015.72 6015.67 6007.27 6015.72 5.89 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
IPSA Select 4950.06 4949.99 4949.99 4952.36 5.75 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
IGPA General 24946.7 24947.58 24946.7 24955.33 37.88 0.15% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 756.13 756.13 744.76 757.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 594.4 594.4 594.4 594.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 9907.62 9907.62 9858.68 9911.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
NOMU Parallel Market Capped 23535.69 23535.69 23497.3 23911.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Tadawul All Share 9907.62 9907.62 9851.18 9925.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۱
MSCI TADAWUL 30 1368.67 1368.67 1368.67 1368.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3708.88 3708.88 3708.88 3708.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3335.17 3335.17 3334.06 3354.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
CAC 40 6161.68 6161.68 6153.52 6178.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
SBF 120 4853.34 4853.34 4853.14 4869.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Small 13942.8 13942.8 13931.87 14009.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid 60 14697.96 14697.96 14697.96 14837.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Next 20 12623.1 12623.1 12623.1 12712.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Large 60 6792.04 6792.04 6789.76 6814.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1212.21 1212.21 1212.21 1216.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All Shares 7726.28 7726.28 7719.37 7749.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC Mid & Small 14661.56 14661.56 14661.56 14788.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC All-Tradable 4766.52 4766.52 4766.49 4782.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
CAC 40 6161.68 6161.68 6151.9 6182.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۱۰
کک 40 6161.68 6161.68 6151.9 6182.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 472.7 472.7 471.91 472.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 11600.02 11600.02 11600.02 11648.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki 25 4985.69 4985.69 4985.69 5012.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki Cap PI 8291.37 8291.37 8291.37 8333.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki Mid Cap 502.24 502.24 501.13 503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki 25 Growth 6711.85 6711.85 6711.85 6747.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki Benchmark 59.81 59.81 59.81 60.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki Small Cap PI 724.06 724.06 720.91 725.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
OMX Helsinki 25 6368.45 6368.45 6368.45 6369.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۴:۳۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 565.37 565.37 565.37 565.37 2.34 0.41% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
PHS All Shares 3988.25 3988.25 3988.25 3988.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
PSEi Composite 6518.64 6518.64 6518.64 6518.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۱:۲۰
PSEi Composite 6518.64 6518.64 6518.64 6548.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 39.47 39.47 39.47 39.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Alternative Market 858.08 858.08 858.08 858.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Main and Parallel Market 61.02 61.02 61.02 61.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 3311.51 3311.51 3271.88 3311.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10501.15 10501.15 10501.15 10589.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
QE All Shares 3342.13 3342.13 3340.53 3363.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE NASDAQ Qatar 10 6681.92 6681.92 6681.04 6724.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 7465.83 7465.83 7465.83 7465.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 19201.28 19203.93 19201.28 19203.93 27.80 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 60 1145.77 1145.94 1145.77 1145.94 1.62 0.14% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX MidCap 1169.35 1169.52 1169.35 1169.52 1.86 0.16% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 941.71 940.62 940.62 941.71 1.71 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 729.85 729.44 729.44 729.85 0.30 0.04% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 19201.28 19203.86 19201.28 19215.93 15.46 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۰:۳۵
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 3154.49 3153.87 3137.91 3156.27 18.90 0.60% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۵
KOSPI 3154.42 3155.36 3154.42 3155.36 18.83 0.60% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSDAQ 1004.65 1003.75 1003.75 1004.65 4.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KQ 100 2030.99 2027.39 2027.39 2030.99 10.27 0.51% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KRX 100 6772.81 6775.78 6772.81 6775.78 41.93 0.62% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI 50 2990.86 2992.37 2990.86 2992.37 20.02 0.67% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI 100 3251.53 3253.55 3251.53 3253.55 19.39 0.60% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI 200 426.71 426.85 426.71 426.85 2.49 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI Large Sized 3141.3 3142.71 3141.3 3142.71 19.79 0.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI Small Sized 2579.23 2578.74 2578.74 2579.23 10.94 0.43% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
KOSPI Medium Sized 3261.96 3264.93 3261.96 3264.93 7.20 0.22% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
FTSE Korea 472.86 472.86 472.86 472.86 0.05 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1882.17 1882.17 1882.17 1882.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
CROBEX10 1181.8 1181.8 1181.8 1181.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 920.42 920.42 920.42 920.42 3.55 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
FTSE Colombia 3976.84 3976.84 3976.84 3976.84 23.33 0.59% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
COLCAP 1317.76 1315.55 1315.55 1317.76 3.05 0.23% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۰۱
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1862.87 1862.87 1862.87 1862.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
Nairobi All Share 159.41 159.41 159.41 159.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE NSE Kenya 25 207.66 207.66 206.27 208.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
FTSE NSE Kenya 15 184.46 184.46 182.83 184.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 889.45 889.45 889.45 889.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
BDL STOCK IX 324.27 324.27 324.27 324.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۰۲
Beirut Stock 45.22 45.22 45.22 45.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 59645.06 59645.06 59276.48 59645.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 1982.58 1982.58 1962.1 1982.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
WIG30 2358.53 2358.53 2333.45 2358.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
mWIG40 4499.4 4499.4 4485.42 4501.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
sWIG80 19451.98 19451.98 19295.18 19451.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
WIG20 1982.58 1982.58 1963.82 1982.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۵
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3975.82 3975.82 3975.82 3975.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 223.71 223.71 223.71 223.71 0.23 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
KLCI 1608.42 1608.42 1603.95 1608.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Malaysia ACE 9753.99 9753.99 9741.04 9959.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE BM Mid 70 15843.03 15843.03 15780.43 15843.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
Malaysia Top 100 11537.1 11537.1 11506.1 11537.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 4126.59 4126.59 4126.59 4126.59 54.88 1.33% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۴:۰۱
BUMIX 3795.78 3795.78 3795.78 3795.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (EUR) 4097.74 4097.74 4097.74 4097.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (HUF) 9494.67 9494.67 9494.67 9494.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (USD) 4879.38 4879.38 4879.38 4879.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Budapest SE 43267.25 43267.25 43267.25 43267.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Budapest SE 43267.25 43267.25 43267.25 43267.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۴۰
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9931.22 9931.22 9890.71 9931.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 10619.19 10619.19 10570.96 10619.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
MADEX 9440.24 9440.24 9402.14 9440.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Moroccan All Shares 11617.16 11617.16 11572 11617.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 10450.09 10450.09 10450.09 10499.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
EGX 70 1935.94 1935.94 1935.94 1935.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 20 Capped 12814.57 12814.57 12814.57 12814.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲۱:۰۱
S&P/ESG Egypt 605.67 605.67 605.67 605.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۲۱:۰۱
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 34026.78 34026.78 34026.78 34026.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2929.93 2927.57 2927.57 2932.89 1.84 0.06% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
IPC CompMx 394.22 393.92 393.92 394.57 0.36 0.09% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
S&P/BMV IPC 47352.18 47309.22 47309.22 47396.53 48.51 0.10% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 970.4 969.54 969.54 970.56 0.80 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۳۱
IPC 47352.18 47309.22 47309.22 47403.94 38.56 0.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱:۱۰
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10925.83 10925.83 10925.83 10925.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MNSE 10 751.43 751.43 751.43 751.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۹:۰۱
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1369.8 1369.8 1369.8 1369.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
NSX Local 444 444 444 444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 935.26 935.26 932.13 936.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
OBX Price 505.4 505.4 503.7 506.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
OMX Oslo 20 612.62 612.62 610.13 613.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
OSE Benchmark 1056.74 1056.74 1054.56 1059.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Oslo All Share 1141.56 1141.56 1138.39 1144.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1537.06 1537.06 1537.06 1545.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
NSE All Share 38712.55 38712.55 38712.55 38857.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 380.92 380.83 376.29 381.07 5.35 1.42% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۵
NZX 50 12628.03 12612.03 12522.73 12628.03 109.32 0.87% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
NZX All 2065.31 2062.74 2048.46 2065.31 17.38 0.85% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
NZX MidCap 6213.62 6210.29 6207.94 6219.98 0.85 0.01% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
NZX SmallCap 21608.69 21608.17 21562.97 21612.2 26.11 0.12% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
DJ New Zealand 380.71 380.92 376.34 380.92 5.14 1.37% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
DJ New Zealand (USD) 493.83 494.67 489.13 494.67 5.44 1.11% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۵:۳۱
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Next 150 3335.17 3335.17 3334.06 3354.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
AEX 707.35 707.35 707.35 711.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
AMX 1035.56 1035.56 1034.39 1040.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
AEX All Share 1012.47 1012.47 1011.59 1020.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
AMS Small Cap 1343.17 1343.17 1342.42 1352.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
EuroNext 100 1212.21 1212.21 1212.21 1216.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
AEX 707.35 707.35 707.01 713.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۱۰
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 6606.08 6606.08 6606.08 6606.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۲
Nifty 50 14310.8 14310.8 14263.05 14591.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
India VIX 22.995 22.995 21.5875 23.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 100 14450.05 14450.05 14406.2 14745.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 200 7486.15 7486.15 7463.7 7649.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 500 12024.1 12024.1 11990.45 12293.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
BSE MidCap 19656.75 19656.75 19553.65 20059.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
BSE Sensex 47883.38 47883.38 47790.94 48407.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-100 14482.35 14482.35 14458.78 14681.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-200 6135.96 6135.96 6124 6226.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE-500 19139.91 19139.91 19096.87 19428.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
BSE SmallCap 20557.01 20557.01 20450.83 21005.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Next 50 33713.95 33713.95 33638.45 34580.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
S&P BSE ALLCAP 5459.68 5459.68 5446.82 5545.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Midcap 50 6417.65 6417.65 6391.95 6683.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Midcap 150 8762.3 8762.3 8742.05 9014.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty 50 Value 20 7459.2 7459.2 7445.3 7637.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
NIfty smallcap 50 4017.25 4017.25 4008.2 4137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
Nifty Smallcap 250 6872.25 6872.25 6866.9 7084.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
NIFTY Free Float Midcap 100 23114.15 23114.15 23050.9 23837.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
NIFTY Free Float Smallcap 100 8084.15 8084.15 8068.6 8340.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
BSE Sensex 47883.38 47883.38 47728.77 48008.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۵۰
Nifty 50 14310.8 14310.8 14269.9 14351.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۵
Sensex  47883.38 47883.38 47728.77 48008.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1884.03 1884.03 1874.64 1890.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE China 50 20761.19 20761.19 20761.19 20761.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Hang Seng CCI 4042.76 4042.76 4042.76 4042.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۲
Hang Seng 28396 28396 28251.25 28688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
Hang Seng CEI 10874.83 10874.83 10858.89 10874.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
FTSE CHI Hong Kong 15339.95 15339.95 15250.74 15466.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
Hang Seng 28396 28396 28380.12 28449.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۵
هنگ سنگ 28396 28396 28380.12 28449.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 2948.26 2948.26 2948.26 2948.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۱
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 30 451.93 451.93 451.93 451.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
FTSE Vietnam 512.16 512.16 512.16 512.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۵:۰۱
HNX 30 451.93 451.93 451.93 451.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۴۰
HNX 295.53 295.53 293.15 295.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۳:۰۲
VN 1252.45 1252.45 1233.54 1252.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
VN 30 1278.19 1278.19 1258.21 1278.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
VN100 1228.94 1228.94 1208.47 1228.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۲:۳۱
FTSE Vietnam All 1308.38 1308.38 1308.38 1308.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 2173.32 2173.32 2165.43 2183.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Athens General 897.55 897.55 894.43 903.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۹:۰۲
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی