شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 52512.6 - 52512.6 52512.6 341.75 0.66% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Bolsa G 2199222 - 2199222 2199222 12476.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Merval Argentina 33784.64 - 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3271.8 - 3271.8 3271.8 34.10 1.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
FTSE/JSE Top 40 50730.5 - 50549.4 50909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
FTSE/JSE All Share 50438.82 - 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 - 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 12645.75 - 12579.95 12698.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
Euro Stoxx 50 3198.86 - 3184.63 3213.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
Technology All Share 4120.17 - 4120.1 4155.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
HDAX 6985.59 - 6934.22 7014.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SDAX 12372.64 - 12361.66 12454.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Midcap 27279.59 - 27188.7 27376.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
TecDAX 3028.89 - 3028.89 3051.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Prime All Share 5173.15 - 5136.76 5194.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
XETRA DAX Price 12645.75 - 12541.86 12703.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Classic All Share 8403.54 - 8339.78 8428.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
DAX 12645.75 - 12507.05 12717.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
Euro Stoxx 50 3198.86 - 3161.55 3217.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
دکس آلمان 12645.75 - 12507.05 12717.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NYSE AMEX Composite 2036.51 - 2036.51 2036.51 1.43 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۴:۰۰
Dow 30 28335.57 - 28335.57 28335.57 16.21 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Nasdaq 11548.28 - 11548.28 11548.28 16.18 0.14% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P 100 1596.74 - 1596.74 1596.74 3.76 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P 500 3465.39 - 3465.39 3465.39 2.55 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
DJ Utility 893.68 - 893.68 893.68 0.85 0.10% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Nasdaq 100 11692.57 - 11692.57 11692.57 19.19 0.16% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P 500 VIX 27.55 - 27.55 27.55 0.20 0.73% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
DJ Composite 9576.2 - 9576.2 9576.2 3.62 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
SmallCap 2000 1640.23 - 1640.23 1640.23 1.98 0.12% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
NYSE Composite 13199.86 - 13199.86 13199.86 10.07 0.08% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
DJ Transportation 11880.13 - 11880.13 11880.13 4.89 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
SmallCap 2000 1640.23 - 1640.23 1640.23 1.13 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۶
S&P 500 3465.39 - 3440.4 3467.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۵۴
S&P 500 VIX 27.55 - 27.26 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۴۶
Dow 30 28335.57 - 28160.62 28429.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
Nasdaq 11548.28 - 11436.29 11548.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۳۱
نزدک 11548.28 - 11436.29 11548.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 3465.39 - 3440.4 3467.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 28335.57 - 28160.62 28429.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 - 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 - 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Austria 205.34 - 205.34 205.34 2.89 1.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
ATX 5 947.74 - 947.74 947.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ATX Prime 1121.74 - 1121.74 1121.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Immobilien ATX EUR 266.01 - 266.01 266.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
New Europe Blue Chip EUR 832.4 - 832.4 832.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ATX 2193.74 - 2172.93 2202.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
ATX 2193.74 - 2166.94 2205.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۲۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 2875.79 - 2875.79 2875.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۱
Amman SE General 1558.28 - 1555.69 1558.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VIBEX 24.7 - 24.7 24.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
IBEX 35 6893.4 - 6843 6896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
IBEX Small Cap 6622.6 - 6603.7 6667.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
IBEX Medium Cap 10621.3 - 10555.1 10624.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
General Madrid 678.98 - 671.59 679.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE Latibex   1533.5 - 1530.6 1536.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
IBEX 35 6893.4 - 6793 6902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
آیبکس 35 6893.4 - 6793 6902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3329.7 - 3317.7 3332.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 50 5895.4 - 5878.2 5900.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 100 5082 - 5067.8 5085.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 200 6167 - 6150.4 6170.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 300 6146.3 - 6130.6 6152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX Midcap 50 7807.9 - 7789.8 7832.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
ASX All Ordinaries 6373.7 - 6358.3 6381.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
ASX Small Ordinaries 2858.5 - 2855.7 2873.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 50 5855.5 - 5838.4 5860.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX All Australian 200 6121.4 - 6105.3 6126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
S&P/ASX 200 6167 - 6148.4 6184.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۴۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 350.75 - 350.75 350.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 823.67 - 823.67 823.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 - 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 - 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 4556.74 - 4539.22 4559.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
DFM General 2185.55 - 2171.71 2185.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Indonesia 2737.31 - 2737.31 2737.31 0.33 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
IDX LQ45 789.82 - 786.92 791.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
IDX Composite 5112.19 - 5101.44 5116.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
IDX Kompas 100 1022.34 - 1019.37 1023.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
IDX PEFINDO-25 282.46 - 280.3 282.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
IDX Composite 5112.19 - 5096.41 5119.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 501.02 - 501.02 501.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 - 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB TR EUR 40411.99 - 40411.99 40411.99 19.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
FTSE IT Small Cap 18342.06 - 18303.1 18471.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE Italia All Share 21050.96 - 20898.79 21119.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE MIB 19285.41 - 19050.5 19360.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۳
Italy 40 1881.3 - 1871 1886.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE IT Mid Cap 33207.6 - 33179.88 33526.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
فتسی (ام آی بی) 19285.41 - 19050.5 19360.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
FTSE MIB 16781.5 - 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 403.42 - 403.42 403.42 3.24 0.81% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
ISEQ 20 Price 1156.99 - 1156.99 1156.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ISEQ Small Capital 1907.5 - 1907.5 1907.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ISEQ Overall 6574.4 - 6512.52 6592.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
ISEQ General 8456.81 - 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1656.12 - 1644.62 1656.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland 6 PI ISK 2305.86 - 2287.55 2305.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland Mid Cap PI 75.8 - 75.26 75.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
ICEX All Share Total Return 863.87 - 857.87 863.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Iceland Small Cap PI 270.58 - 268.63 272.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1447.53 - 1447.53 1447.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 101259.75 - 101259.75 101259.75 25.04 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Brazil 50 16591.94 - 16591.94 16591.94 6.39 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Tag Along 22494.39 - 22494.39 22494.39 1.04 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Brazil Index 43028.67 - 43028.67 43028.67 17.94 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Small Cap Index 2457.99 - 2457.99 2457.99 6.18 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Brazil broad-Based 4022.62 - 4022.62 4022.62 0.60 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Mid-Large Cap Index 1941.57 - 1941.57 1941.57 1.21 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
Bovespa 101259.75 - 101239.89 102168.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۵۹
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 5860.28 - 5825.64 5883.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE 100 5860.28 - 5788.81 5884.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۹
UK 100 944.7 - 939.2 948.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE 250 18109.57 - 17956.06 18109.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE 350 3338.89 - 3310.87 3347.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
FTSE AIM 100 4980.78 - 4923.66 4980.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
فتسی 100 5860.28 - 5788.81 5884.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
FTSE SmallCap 4504.58 - 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 - 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 - 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 - 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3246.45 - 3220.7 3250.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
BEL 20 3246.45 - 3217.1 3253.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۴۳
BEL Mid 5175.03 - 5164.15 5183.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
BEL 20 GR 9284.77 - 9162.43 9298.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
BEL Small 10530.48 - 10500.15 10551.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
BEL 20 Net Return 7078.17 - 6984.9 7088.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 97.53 - 97.53 97.53 0.49 0.50% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
BGTR30 483.68 - 483.68 483.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
BSE SOFIX 427.07 - 427.07 427.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 1692.43 - 1687.03 1697.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
DSE Broad 4914.03 - 4901.59 4919.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۲:۳۱
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6904.48 - 6904.48 6904.48 2.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۱
BSE Foreign Company 1547.32 - 1547.32 1547.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 600.97 - 600.97 600.97 0.27 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۱
Sarajevo 10 798.71 - 798.71 798.71 0.56 0.07% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۱
Sarajevo 30 1407.8 - 1407.8 1407.8 0.16 0.01% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Pakistan 950.02 - 950.02 950.02 6.99 0.74% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
Karachi 30 17381.28 - 17310.75 17438.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi 100 41266 - 41094.95 41375.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
KMI All Shares 20311.84 - 20193.46 20341.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi All Share 29118.26 - 28980.05 29145.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi Meezan 30 65934.72 - 65551.22 66028.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
Karachi 100 41266 - 41064.59 41377.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 4139.4 - 4128.98 4153.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
PSI All Share GR 3188.43 - 3179.15 3204.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
PSI 20 4139.4 - 4124.71 4155.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۲۲
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 22155.67 - 22155.67 22155.67 20.94 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۵:۰۰
S&P Peru Select 477.59 - 477.59 477.59 1.15 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۵:۰۰
S&P Lima General 18058.66 - 18058.66 18058.66 7.87 0.04% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۵:۰۰
S&P Lima Corporate Gov 181.45 - 181.45 181.45 0.11 0.06% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۵:۰۰
FTSE Peru 124.58 - 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1797.24 - 1797.24 1797.24 12.64 0.70% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 308.52 - 306.73 308.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
SET 1213.61 - 1206.73 1221.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
SET 50 762.68 - 757.96 770.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
SET 100 1716.16 - 1704.7 1730.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE SET Mid Cap 1800.79 - 1786.38 1806.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE SET Shariah 966.57 - 957.43 974.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE SET All-Share 1326.93 - 1318.51 1336.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE SET Large Cap 1195.2 - 1188.32 1206.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
FTSE SET Mid Small Cap 1773.69 - 1760.18 1779.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
SET 1213.61 - 1205.35 1223.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۳:۲۶
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 511.44 - 511.44 511.44 1.84 0.36% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
TPEx 50 194.96 - 194.66 5837.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
TPEx 166.04 - 165.8 166.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Taiwan Weighted 12898.82 - 12881.96 12959.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۳۰
Taiwan Weighted 12898.82 - 12877.69 12959.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۲۳
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 - 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
TSEC Taiwan 50 7667.42 - 7539.33 7667.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 1305.37 - 1300.8 1320.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 50 1075.17 - 1070.56 1087.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100 1190.63 - 1185.46 1203.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100-30 2152.23 - 2138.54 2169.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All-100 4322.1 - 4288.56 4401.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST All Shares 1378 - 1370.76 1394.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
BIST 100 1190.63 - 1179.64 1204.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۵۱
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6662.96 - 6656.89 6694.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
Tunindex20 2871.83 - 2866.97 2884.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 371389.78 - 371389.78 371389.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
JSE All Jamaican Composite 406661.22 - 406661.22 406661.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ساعت ۲۱:۳۰
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1477.35 - 1477.35 1477.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1202.01 - 1202.01 1202.01 6.78 0.57% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۱:۰۱
FTSE Czech Republic 861.55 - 861.55 861.55 5.08 0.59% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
OETOB Czech Traded (CZK) 948.7 - 948.7 948.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
OETOB Czech Traded (EUR) 947.74 - 947.74 947.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
OETOB Czech Traded (USD) 1121.69 - 1121.69 1121.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
PX 863.1 - 857.28 864.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 4111.8 - 4111.8 4111.8 40.55 0.99% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
S&P/CITIC300 4090.33 - 4090.33 4090.33 53.88 1.32% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۵:۰۱
SZSE Component 13128.46 - 13128.46 13439.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
SSE 100 6617.1 - 6616.28 6803.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
Shanghai 3278 - 3278 3319.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
China A50 15941.14 - 15941.14 16185.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
Shanghai SE A Share 3435.57 - 3435.57 3479.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
SZSE Component 13128.46 - 13111.62 13486.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۰۱
China A50 15941.14 - 15941.14 16190.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۴۷
Shanghai 3278 - 3277.25 3326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۲
شانگهای 3278 - 3277.25 3326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1378.47 - 1375.88 1383.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Copenhagen 25 1529.24 - 1525.77 1534.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Copenhagen Mid Cap 571.67 - 571.67 578.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Copenhagen Benchmark 2113.85 - 2110.33 2122.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Copenhagen Small Cap 312.48 - 311.44 312.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMX Copenhagen All shares 1909.65 - 1907.66 1917.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
OMXC20 1529.24 - 1525.11 1534.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۴۶
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 110.62 - 110.62 110.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
Rwanda All Share 148.28 - 148.28 148.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Russian VIX 27.94 - 27.94 27.94 0.17 0.61% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
MOEX 2816.7 - 2805.86 2823.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
RTSI 1164.06 - 1150.94 1164.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
MICEX 10 4626.76 - 4603.49 4637.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
RTS Standard 18340.34 - 18250.64 18384.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
MICEX 2816.7 - 2800.52 2825.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۲۲
RTSI 1164.06 - 1149.22 1166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۲۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 8795.07 - 8795.07 8795.07 38.13 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
Bucharest BET-XT 786.4 - 786.4 786.4 3.41 0.44% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲۰:۰۱
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 3806.88 - 3806.88 3806.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۰۱
LSE EN 243.55 - 243.55 243.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۹:۰۱
LSE Inv 350.98 - 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 3034.28 - 3034.28 3034.28 160.73 5.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
Zimbabwe Industrial 5038.71 - 5038.71 5038.71 139.36 2.84% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 300 336.43 - 336.43 336.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Nikkei 500 2413.56 - 2413.56 2413.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Nikkei 1000 1939.49 - 1939.49 1939.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Nikkei JQ Average 3617.79 - 3617.79 3617.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Nikkei Volatility 22.86 - 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Nikkei 225 23516.59 - 23478 23561.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
TOPIX 1625.32 - 1615.37 1627.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 172.51 - 170.6 172.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
JASDAQ 20 4747.88 - 4696.65 4768.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 100 1036.44 - 1030.68 1037.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 500 1255.56 - 1248.27 1257.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Topix 1000 1531.41 - 1522.26 1533.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
JPX-Nikkei 400 14629.76 - 14543.19 14652.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
TOPIX Composite 2054.84 - 2042.3 2057.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Nikkei 225 23516.59 - 23461.5 23580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۵۶
نیکی 225 23516.59 - 23461.5 23580 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 113.6 - 113.6 113.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BRVM Composite 123.7 - 123.7 123.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Sri Lanka 20 2297.88 - 2297.88 2297.88 2.99 0.13% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۷:۰۱
CSE All-Share 5768.94 - 5768.94 5829.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
CSE All-Share 4571.63 - 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 267.29 - 267.29 267.29 0.49 0.18% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
MSCI Singapore 291.26 - 291.26 291.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
STI Index 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 - 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 - 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1819.94 - 1817.53 1828.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Nordic 40 1865.87 - 1864.9 1875.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Stockholm 724.77 - 724.34 729.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Stockholm Mid Cap 1190.77 - 1188.64 1196.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Stockholm Benchmark 623.76 - 623.35 627.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Stockholm Small Cap 1085.48 - 1079.18 1087.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMXS30 1819.94 - 1816.1 1829.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۱۶
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Switzerland 543.28 - 543.28 543.28 1.24 0.23% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
SMI 10023.9 - 10005.5 9998.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۳۰
SMI 10023.9 - 10000 9999.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۱۶
Swiss Mid Price 2626.29 - 2626.29 2626.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Swiss All Share Cumulative Dividend 12373.35 - 12373.35 12373.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 3807.95 - 3799.49 3824.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۳۱
IGPA General 19176.36 - 19137.13 19255.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۳۱
Inter 10 4743.84 - 4731.91 4765.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 692.85 - 688.17 696.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 486.41 - 486.41 486.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI TADAWUL 30 1133.16 - 1133.16 1133.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
Tadawul All Share 8505.18 - 8447.21 8505.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
NOMU Parallel Market Capped 15413.99 - 15101.78 15413.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Tadawul All Share 8505.18 - 8440.17 8505.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۵:۵۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3557.4 - 3557.4 3557.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 4909.64 - 4882.68 4928.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SBF 120 3894.66 - 3863.58 3909.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Next 150 2494.98 - 2483.19 2501.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC Small 9883 - 9832.33 9883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC Mid 60 11893.89 - 11855.23 11935.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC Next 20 10817.5 - 10741.87 10826.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC Large 60 5446.72 - 5401.11 5468.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
EuroNext 100 979.97 - 973.75 984.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC All Shares 6175.78 - 6136.4 6194.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC Mid & Small 11609.95 - 11568.82 11642.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC All-Tradable 3818.12 - 3787.8 3832.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CAC 40 4909.64 - 4847.28 4934.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۷
کک 40 4909.64 - 4847.28 4934.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 436.82 - 431.22 436.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10245.82 - 10232.4 10309.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki 25 4385.15 - 4378.24 4411.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki Cap PI 7119.45 - 7110.21 7161.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki Mid Cap 376.61 - 376.61 378.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki Benchmark 53.65 - 53.56 53.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
OMX Helsinki Small Cap PI 492.34 - 491.52 494.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Philippines 557.49 - 557.49 557.49 12.44 2.28% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
PHS All Shares 3859.95 - 3859.95 3859.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۷:۰۱
PSEi Composite 6484.06 - 6418.42 6484.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۹:۰۱
PSEi Composite 6484.06 - 6370.92 6484.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۳۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 26.72 - 26.72 26.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
Cyprus Alternative Market 701.18 - 701.18 701.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
Cyprus Main and Parallel Market 43.2 - 43.2 43.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2460.38 - 2448.24 2471.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۳۰
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 9958.37 - 9912.71 9959.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۱
QE All Shares 3074.25 - 3059.67 3074.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۱
FTSE NASDAQ Qatar 10 6444.27 - 6391.22 6444.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۴:۳۱
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 8048.74 - 8048.74 8048.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۴:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 16304.08 - 16304.08 16304.08 15.45 0.09% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/TSX 60 972.54 - 972.54 972.54 1.66 0.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/TSX MidCap 994.15 - 994.15 994.15 0.16 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/TSX Venture 718.13 - 718.13 718.13 0.15 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/TSX Small Cap 560.42 - 560.42 560.42 0.19 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/TSX 16304.08 - 16304.08 16304.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۵
S&P/TSX Equity 16914.22 - 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Korea 346.67 - 346.67 346.67 1.02 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
KOSPI 2360.81 - 2347.8 2366.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSDAQ 807.98 - 804.81 813.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KQ 100 1659.8 - 1649.46 1672.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KRX 100 5021.53 - 4993.39 5034.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI 50 2184.02 - 2171.81 2189.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI 100 2409.34 - 2395.31 2414.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI 200 314.79 - 312.8 315.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI Large Sized 2318.28 - 2304.4 2322.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI Small Sized 1969.26 - 1964.73 1976.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI Medium Sized 2539.52 - 2524.19 2547.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
KOSPI 2360.81 - 2344.82 2368.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1600.71 - 1600.71 1600.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
CROBEX10 1002.38 - 1002.38 1002.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 822.04 - 822.04 822.04 2.46 0.30% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۳:۰۰
FTSE Colombia 3497.75 - 3497.75 3497.75 8.84 0.25% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
COLCAP 1175.33 - 1175.33 1175.33 5.53 0.47% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
COL20 9846.8 - 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 - 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1799.29 - 1799.29 1799.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
Nairobi All Share 141.21 - 141.21 141.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE NSE Kenya 25 185.28 - 184.07 185.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۳۰
FTSE NSE Kenya 15 169.88 - 168.94 170.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BDL STOCK IX 151.33 - 151.33 151.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
BLOM Stock 618.43 - 617.15 618.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
Beirut Stock 48.75 - 48.75 48.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۰:۰۱
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG 47846.25 - 47757.49 48293.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
WIG20 1645.32 - 1640.73 1657.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
WIG30 1886.76 - 1882.56 1902.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
mWIG40 3500.81 - 3493.13 3545.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
sWIG80 13653.91 - 13653.91 13764.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
WIG20 1645.32 - 1638.76 1660.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۲
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3460.64 - 3460.64 3460.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Malaysia 205.12 - 205.12 205.12 0.49 0.24% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۲:۳۰
KLCI 1494.64 - 1490.97 1501.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia ACE 10606.77 - 10606.77 11100.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
FTSE BM Mid 70 14258.34 - 14258.34 14441.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Malaysia Top 100 10631.63 - 10614.86 10700.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BUMIX 3311.3 - 3311.3 3311.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
HTX (EUR) 3147.15 - 3147.15 3147.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
HTX (HUF) 7438.1 - 7438.1 7438.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
HTX (USD) 3722.3 - 3722.3 3722.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Budapest SE 33655.1 - 33655.1 33655.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Budapest SE 33655.1 - 33655.1 33655.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۳۶
FTSE Hungary 3179.79 - 3179.79 3179.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲:۰۱
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 8501.93 - 8441.02 8501.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco 15 9438.02 - 9367.12 9438.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
Moroccan All Shares 10453.86 - 10381.1 10453.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9019.35 - 8972.07 9019.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ESG Egypt 579.74 - 579.74 579.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
EGX 70 1820.69 - 1820.69 1820.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
EGX 20 Capped 12754.62 - 12754.62 12754.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
EGX 30 10987.43 - 10987.43 11049.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 100 1084.95 - 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 - 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 17447.51 - 17447.51 17447.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INMEX 2345.64 - 2345.64 2345.64 1.10 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
IPC CompMx 322.14 - 322.14 322.14 0.08 0.02% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
S&P/BMV IPC 38707.72 - 38707.72 38707.72 11.54 0.03% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
FTSE BIVA Real Time Price 793.06 - 793.06 793.06 0.36 0.05% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۳۰
IPC 38707.72 - 38707.72 38707.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۰:۰۵
IMC30 737 - 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 9747.92 - 9747.92 9747.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
MNSE 10 648.78 - 648.78 648.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1102.8 - 1102.8 1102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
NSX Local 465 - 465 465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 750.33 - 749.19 752.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
OBX Price 412.96 - 412.33 414.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
OMX Oslo 20 507.09 - 505.98 508.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
OSE Benchmark 858.9 - 857.68 861.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
Oslo All Share 925.5 - 924.19 928.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1230.28 - 1223.53 1230.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۰۱
NSE All Share 28697.06 - 28560.43 28697.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۰۱
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 376.71 - 373.57 376.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
DJ New Zealand (USD) 463.92 - 460.62 466.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۱:۰۱
DJ New Zealand 376.71 - 373.24 376.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۳۵
NZX 50 12470.34 - 12371.67 12470.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
NZX All 2052.48 - 2037.03 2052.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
NZX MidCap 5998.85 - 5955.19 5998.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
NZX SmallCap 18102.03 - 18087.87 18176.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۸:۰۱
S&P/NZAX All Price 427.58 - 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX All Share 798.76 - 797 803.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
AEX 554.34 - 552.85 557.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
AMX 827.41 - 821.72 830.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Next 150 2494.98 - 2483.19 2501.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
EuroNext 100 979.97 - 973.75 984.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
AMS Small Cap 937.29 - 931.92 938.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
AEX Volatility 26.88 - 25.99 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
AEX 554.34 - 551.7 558.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۷
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 5615.71 - 5615.71 5615.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Nifty 50 11930.35 - 11923.2 11955.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
India VIX 21.8275 - 21.7425 22.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 100 12006.1 - 11999.1 12031.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 200 6144.05 - 6140.1 6155.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 500 9780.35 - 9774.1 9797.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
BSE MidCap 14976.1 - 14942.5 15024.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
BSE Sensex 40685.5 - 40656.6 40765.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-100 11993.48 - 11987.8 12016.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-200 5016.03 - 5014.01 5025.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE-500 15539.3 - 15532.46 15567.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
BSE SmallCap 15134.59 - 15079 15143.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty Next 50 27432.55 - 27375.25 27479.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
S&P BSE ALLCAP 4421.56 - 4419.31 4429.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty Midcap 50 4757.4 - 4740.7 4775.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty 50 Value 20 5894.75 - 5886.95 5909.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
Nifty Smallcap 250 5103.95 - 5096.25 5110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
NIFTY Free Float Midcap 100 17306.2 - 17262.1 17365.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
NIFTY Free Float Smallcap 100 5994.1 - 5985.05 6002.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
BSE Sensex 40685.5 - 40607.84 40805.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۴۷
Nifty 50 11930.35 - 11915.65 11972.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۳۳
Sensex  40685.5 - 40607.84 40805.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1583.55 - 1572.59 1583.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۲۰:۰۱
FTSE China 50 19818.22 - 19818.22 19818.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵:۰۱
Hang Seng 24918.78 - 24726.5 24942.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۱
Hang Seng CCI 3677.32 - 3647.24 3690.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰
Hang Seng CEI 10125.59 - 10044.63 10156.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰
FTSE CHI Hong Kong 13343.18 - 13302.31 13392.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰
Hang Seng 24918.78 - 24661 24956.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۳۰
هنگ سنگ 24918.78 - 24661 24956.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 545353.88 - 545353.88 545353.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Merinvest Composite 22286.12 - 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Vietnam All 1011.62 - 1011.62 1011.62 16.34 1.64% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۱۴:۰۱
HNX 30 262.17 - 262.17 262.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۰۱
HNX 30 262.17 - 262.17 262.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۳۲
HNX 141.7 - 141.15 141.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۲:۰۱
VN 961.26 - 954.2 961.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
VN 30 930.3 - 922.31 930.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
VN100 890.21 - 883.12 890.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
FTSE Vietnam 388.51 - 386.36 388.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1443.47 - 1435.61 1450.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Athens General 612.32 - 609.05 614.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ساعت ۱۸:۳۱
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی