شاخص های بورس / کلیه کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 47469.96 47469.96 47469.96 47469.96 3.82 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Bolsa G 2012183 2012183 2012183 2012183 304.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Merval Argentina 33784.64 33784.64 33784.64 33784.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۰:۳۱
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 58930.8 58878.8 58863.9 58980.2 477.25 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE South Africa 3690.32 3690.32 3690.32 3690.32 65.47 1.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
FTSE/JSE All Share 50438.82 50438.82 50438.82 50438.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۲:۰۱
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Euro Stoxx 50 3594.45 3592.39 3557.65 3595.85 41.31 1.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
دکس آلمان 13859.5 13849.5 13689.5 13859.5 215.55 1.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
DAX 13859.5 13849.5 13689.5 13859.5 215.55 1.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
DAX 13845 13823 13752 13845 201.05 1.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
HDAX 7711.71 7708.57 7655.07 7711.71 95.41 1.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
SDAX 15418.79 15406.58 15314.92 15418.79 72.22 0.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Midcap 31612.54 31587.9 31380.67 31612.54 220.70 0.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
TecDAX 3387.25 3391 3371.97 3398.73 22.32 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Euro Stoxx 50 3592.24 3586.36 3571.15 3592.75 39.10 1.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Prime All Share 5751.75 5749.55 5710.73 5751.75 67.63 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
XETRA DAX Price 13837.98 13836.52 13740.12 13838.55 194.03 1.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Classic All Share 10009.3 9996.15 10009.3 9999.52 63.99 0.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Technology All Share 4825.16 4827.34 4800.16 4841.91 27.00 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 500 VIX 23.21 23.35 23.08 23.96 0.77 3.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
S&P 500 VIX 23.41 23.87 23.15 23.87 0.53 2.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
NYSE AMEX Composite 2492.29 2492.29 2492.29 2492.29 8.02 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۱
SmallCap 2000 2160.44 2161.3 2157.8 2161.3 12.54 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
SmallCap 2000 2160.44 2161.3 2154.85 2161.3 8.14 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
Dow 30 30960 30941.33 30941.33 30960 73.49 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 13635.99 13632.99 13632.99 13635.99 32.63 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P 100 1774.64 1768.43 1768.43 1774.64 3.92 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P 500 3855.36 3854.43 3854.43 3855.36 8.70 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
DJ Utility 872.17 871.69 871.69 872.17 2.87 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
Nasdaq 100 13483.29 13481.67 13481.67 13483.29 31.97 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
DJ Composite 10263.35 10256.19 10256.19 10263.35 28.16 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
NYSE Composite 14935.29 14903.95 14903.95 14935.29 30.67 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
DJ Transportation 12849.82 12837.28 12837.28 12849.82 44.11 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
اس & پی 500 3855.36 3856.14 3844.8 3856.14 12.76 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۵۵
S&P 500 3855.36 3856.14 3844.8 3856.14 12.76 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۵۵
داو جونز 30960 30960.36 30871.74 30960.36 89.86 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۶
Dow 30 30960 30960.36 30871.74 30960.36 89.86 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۶
نزدک 13635.99 13625.9 13580.43 13635.99 64.71 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
Nasdaq 13635.99 13625.9 13580.43 13635.99 64.71 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
DJ Utility 14188.24 14188.24 14188.24 1685.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 2970.03 2970.84 2933.27 2970.84 35.06 1.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
ATX 2970.73 2962.71 2948.02 2970.73 35.76 1.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Austria 283.65 283.65 283.65 283.65 7.08 2.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
ATX 5 1321.73 1321.73 1321.73 1321.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
ATX Prime 1494.19 1494.19 1494.19 1494.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Immobilien ATX EUR 343.19 343.19 343.19 343.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
New Europe Blue Chip EUR 1044.01 1044.01 1044.01 1044.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 1716.2 1714.13 1712.25 1722.34 6.60 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
Amman SE AllShare 3158.78 3158.78 3158.78 3158.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
آیبکس 35 7973 7968 7929 7991 75.70 0.96% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
IBEX 35 7973 7968 7929 7991 75.70 0.96% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
IBEX 35 7979 7946 7935 7986 81.70 1.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
General Madrid 796.26 793.95 793.1 797.32 7.80 0.99% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
IBEX Small Cap 7884.1 7880.9 7812.9 7884.1 49.30 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
IBEX Medium Cap 12437.9 12440.4 12390.8 12464.4 80.70 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Latibex   1937.3 1932.7 1932.7 1937.3 20.00 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
VIBEX 19.6 19.6 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۳:۰۳
FTSE Latibex 19.4 19.4 19.4 19.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 20 3808.4 3808.4 3803.9 3814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 50 6574.7 6574.7 6566.6 6584.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 100 5633.1 5633.1 5624.8 5639.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 200 6824.7 6824.7 6811.5 6832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 300 6816.2 6816.2 6802.1 6822.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX Midcap 50 8387 8387 8335.2 8387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
ASX All Ordinaries 7111.4 7111.4 7094.4 7117.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
ASX Small Ordinaries 3180.8 3180.8 3161.1 3182.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX All Australian 50 6565.5 6565.5 6557.5 6576.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX All Australian 200 6788.4 6788.4 6776.3 6796.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۹:۰۲
S&P/ASX 200 6824.7 6824.7 6809.5 6831.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۸:۴۸
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Estonia Total Market (EUR) 1357.46 1357.46 1357.46 1357.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 355.2 355.2 355.2 355.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۱:۰۱
SAX 341.83 341.83 341.83 341.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 936.87 936.87 936.87 936.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۲
Blue-Chip SBITOP 885.29 885.29 885.29 885.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecuador General Adj 1265.88 1265.88 1265.88 1265.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Guayaquil Select 193.97 193.97 193.97 193.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 5582.68 5593.93 5574.84 5605.94 35.17 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
DFM General 2698.02 2703.97 2683.71 2707.14 25.22 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX LQ45 966.88 968.44 966.88 986.51 21.07 2.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
IDX Composite 6140.17 6140.91 6138.42 6260.59 118.40 1.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
IDX Kompas 100 1238.45 1240.38 1238.45 1263.72 23.66 1.91% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
IDX PEFINDO-25 325.3 325.42 324.11 330.09 6.72 2.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
IDX Composite 6140.17 6140.91 6133.48 6264.2 118.40 1.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۳۲
FTSE Indonesia 3369.81 3369.81 3369.81 3369.81 17.74 0.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 510.16 510.16 510.16 510.16 11.25 2.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
PFTS 507.53 507.53 507.53 507.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 1369.84 1369.84 1369.84 1369.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۱۵:۳۱
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
فتسی (ام آی بی) 21942.5 21926.5 21717.5 21956.5 206.55 0.95% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE MIB 21942.5 21926.5 21717.5 21956.5 206.55 0.95% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
Italy 40 2140.3 2138.1 2123.9 2143.2 16.90 0.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE IT Mid Cap 37731.62 37658.44 37316.95 37731.62 469.46 1.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE IT Small Cap 21290.56 21272.52 21133.07 21290.56 171.16 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Italia All Share 23901.92 23851.04 23735.74 23919.03 211.01 0.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE MIB TR EUR 47008.34 47008.34 47008.34 47008.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۱
FTSE MIB 16781.5 16781.5 16781.5 17179.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISEQ Overall 7250.77 7247.42 7227.77 7255.32 44.18 0.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Ireland 394.74 394.74 394.74 394.74 4.02 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
ISEQ 20 Price 1285.5 1285.5 1285.5 1285.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ISEQ Small Capital 2416.45 2416.45 2416.45 2416.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
ISEQ Overall 2121.95 2121.95 2121.95 2121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 1942.85 1942.5 1942.33 1944.98 3.01 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Iceland Mid Cap PI 93.79 93.75 93.75 94.02 0.13 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
ICEX All Share Total Return 1013.44 1013.25 1013.16 1014.54 1.57 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Iceland 6 PI ISK 2626.46 2629.34 2626.46 2629.34 3.80 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۳۱
OMX Iceland Small Cap PI 335.89 335.89 335.89 335.89 0.21 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
ICEX Main 295.69 295.69 295.69 295.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1453.74 1453.74 1453.74 1453.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 117380.49 117380.49 117012.57 117615.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۵۸
Brazil 50 19486.75 19486.75 19486.75 19559.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Tag Along 26231.32 26231.32 26231.32 26313.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Brazil Index 49984.59 49984.59 49984.59 50164.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Small Cap Index 2729.4 2729.4 2729.4 2732.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Brazil broad-Based 4675.76 4675.76 4675.76 4691.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Mid-Large Cap Index 2273.17 2273.17 2273.17 2281.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Bovespa 117380.49 117380.49 117380.49 117792.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۱
Brazil 50 18411.34 18411.34 18411.34 18411.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
فتسی 100 6685.85 6681.85 6644.91 6688.35 47.00 0.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
FTSE 100 6685.85 6681.85 6644.91 6688.35 47.00 0.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
UK 100 1075.1 1072.2 1072.2 1075.1 6.60 0.62% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE 100 6683.06 6666.64 6666.64 6683.29 44.21 0.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE 250 20484.89 20451.31 20370.59 20484.89 134.48 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE 350 3802.33 3794.41 3792.25 3802.33 25.48 0.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE AIM 100 6026.67 6023.08 6022.64 6034.17 8.46 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE 350 1046.3 1046.3 1046.3 1046.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3729.3 3726 3680.9 3729.3 42.73 1.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
BEL 20 3723.2 3713.9 3690.2 3723.2 36.63 0.99% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BEL Mid 5905.69 5911.63 5887.1 5913.5 24.57 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BEL 20 GR 10691.88 10682.5 10625.63 10700.18 85.19 0.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BEL Small 12702.32 12680.98 12636.69 12702.32 41.80 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BEL 20 Net Return 8136.48 8129.34 8086.07 8142.8 64.83 0.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGTR30 538.26 538.26 538.26 538.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
BSE SOFIX 503.37 503.37 503.37 503.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۱:۰۲
BGBX40 111.14 111.14 111.14 111.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2162.99 2165.16 2162.11 2189.05 39.02 1.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
DSE Broad 5695.37 5700.95 5695.37 5765.96 94.55 1.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 6883.38 6883.38 6883.38 6883.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۸:۰۲
BSE Foreign Company 1547.28 1547.28 1547.28 1547.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 595.96 595.96 595.96 595.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 10 782.94 782.94 782.94 782.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Sarajevo 30 1433.86 1433.86 1433.86 1433.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 30 19259 19268.8 19195.26 19305.11 93.48 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Karachi 100 46287.38 46294.07 46173.19 46378.75 199.74 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
KMI All Shares 22593.15 22596.6 22504.98 22634.8 102.87 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Karachi All Share 32025.47 32029.55 31972.17 32067.55 75.01 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Karachi Meezan 30 73608.36 73621.92 73091.07 73718.79 561.95 0.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Karachi 100 46287.38 46294.07 46097.2 46379.91 199.74 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
FTSE Pakistan 1005.03 1005.03 1005.03 1005.03 3.88 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 20 4925.29 4926.4 4924.46 4966.19 37.15 0.75% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
PSI 20 4930.9 4931.21 4929.83 4959.95 31.54 0.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
PSI All Share GR 3876.79 3876.6 3875.23 3910.61 36.37 0.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
PSI All Share GR 3423.59 3423.59 3423.59 3423.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 27230.41 27230.41 27230.41 27230.41 218.14 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۱
S&P Peru Select 579.22 579.22 579.22 579.22 0.21 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۱
S&P Lima General 21394.61 21394.61 21394.61 21394.61 10.79 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۱
S&P Lima Corporate Gov 209.6 209.6 209.6 209.6 1.36 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۵:۰۱
S&P Lima General 20313.85 20313.85 20313.85 20313.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۶:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1795.06 1795.06 1795.06 1795.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MAI 354.68 355.32 354.68 355.71 0.79 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SET 1512.83 1511.33 1493.3 1512.83 11.21 0.75% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SET 50 951.02 950.18 934.64 951.02 9.02 0.96% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SET 100 2134.45 2132.8 2100.64 2134.45 18.05 0.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Cap 2321.19 2319.61 2299.68 2325.73 9.74 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Shariah 1238.78 1238.17 1219.33 1238.78 8.91 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET All-Share 1680.79 1679.57 1657.35 1680.79 12.05 0.72% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Large Cap 1507.44 1507.16 1481.21 1507.44 13.08 0.88% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
FTSE SET Mid Small Cap 2264.84 2263.36 2245.49 2269.17 9.66 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SET 1512.83 1512.43 1492.02 1512.83 11.21 0.75% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۰
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Taiwan 666.02 666.02 666.02 666.02 6.02 0.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
Taiwan Weighted 15658.85 15651.32 15595.77 15999.84 287.69 1.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۲
TPEx 185.37 185.23 185.23 189.12 2.66 1.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۱
TPEx 50 242.21 242.3 242.21 249.34 4.91 2.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۱
Taiwan Weighted 15658.85 15662.66 15658.85 16020.57 287.69 1.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۳۱
MSCI Taiwan 552.39 552.39 552.39 552.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
TSEC Taiwan 50 10224.56 10224.56 10165.67 10224.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۶:۳۰
FTSE TWSE Taiwan MidCap 100 8273.7 8273.7 8192.87 8277.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 100 1540.87 1539.66 1518.11 1542.12 0.66 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
BIST 30 1638.01 1636.27 1621.72 1638.01 0.87 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST 50 1354.88 1353.31 1342.24 1354.88 1.21 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST 100 1540.63 1539.41 1528.12 1540.63 0.42 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST 100-30 2981.65 2981.64 2968.82 2983.5 1.11 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST All-100 5441.38 5430.78 5381.84 5441.38 6.14 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST All Shares 1771.64 1769.67 1756.1 1771.64 0.98 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
BIST 100-30 4493.93 4493.93 4493.93 4493.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 6660.36 6665.16 6654.8 6671.11 19.69 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Tunindex20 2862.48 2864.8 2862.16 2868.64 11.59 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 381917.09 381917.09 381917.09 381917.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
JSE All Jamaican Composite 418611.5 418611.5 418611.5 418611.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
JSE Market 396881.91 396881.91 396881.91 396881.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 1647.96 1647.96 1647.96 1647.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX 1060.61 1058.67 1057.3 1060.61 0.46 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Czech Republic 1114.79 1114.79 1114.79 1114.79 33.06 3.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
OETOB Czech Traded (EUR) 1254.33 1254.33 1254.33 1254.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۲
OETOB Czech Traded (USD) 1526.84 1526.84 1526.84 1526.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۲
PX-GLOB 1443 1443 1443 1443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
OETOB Czech Traded (CZK) 1203.93 1203.93 1203.93 1203.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
PX 1331.74 1331.74 1331.74 1331.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/CITIC50 5020.43 5020.43 5020.43 5020.43 87.14 1.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
S&P/CITIC300 4992.07 4992.07 4992.07 4992.07 53.76 1.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
SZSE Component 15352.42 15351.1 15351.1 15603.3 357.77 2.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۳۱
SZSE Component 15352.42 15351.1 15333.71 15608.59 357.77 2.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۶
SSE 100 7240.72 7239.6 7216.44 7311.97 96.38 1.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Shanghai 3569.43 3568.38 3568.38 3603.25 54.81 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
China A50 18647.05 18660.05 18647.05 18907.56 367.98 1.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Shanghai SE A Share 3741.57 3741 3741 3777.04 57.50 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
China A50 18647.05 18645.44 18639.3 18908.5 367.98 1.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۴۹
شانگهای 3569.43 3568.38 3567.17 3610.97 54.81 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۶
Shanghai 3569.43 3568.38 3567.17 3610.97 54.81 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC20 1681.87 1681.03 1679.16 1689.99 6.85 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
OMXC20 1485.52 1489.53 1483.82 1491.96 4.22 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Copenhagen 25 1679.61 1683.48 1679.61 1688.46 9.11 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Copenhagen Mid Cap 678.21 679.62 675.69 680.59 1.77 0.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Copenhagen Benchmark 2287.75 2293.57 2284.5 2297.09 7.31 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Copenhagen Small Cap 388.13 388.24 387.06 388.69 2.94 0.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Copenhagen All shares 2114.72 2120.18 2114.72 2124.98 10.46 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMXC20 353.45 353.45 353.45 353.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda Share 110.05 110.05 110.05 110.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۸:۰۱
Rwanda All Share 148.15 148.15 148.15 148.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ ساعت ۸:۰۱
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MICEX 3396.6 3395.41 3376.69 3408.07 0.88 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
RTSI 1421.7 1421.4 1406.02 1422.61 9.68 0.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
MOEX 3395.48 3389.85 3379.26 3398.2 2.00 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
RTSI 1419.36 1413.34 1405.38 1419.36 7.34 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
MICEX 10 5441.92 5432.89 5432.12 5451.36 25.74 0.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Russian VIX 32.08 32.07 31.09 32.08 1.04 3.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
RTS Standard 22201.62 22154.6 22089.84 22222.3 20.64 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 10335.95 10335.95 10335.95 10335.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۱
Bucharest BET-XT 917.39 917.39 917.39 917.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۱:۰۱
BET 822.61 822.61 822.61 822.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE All Share 3946.81 3946.81 3946.81 3946.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
LSE EN 366.98 366.98 366.98 366.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۰۳
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zimbabwe Mining 4096.35 4096.35 4096.35 4096.35 151.81 3.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
Zimbabwe Industrial 8782.18 8782.18 8782.18 8782.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۴:۰۱
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TOPIX 1848 1852.54 1848 1857.65 14.00 0.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 184.33 184.39 184.18 185.31 1.09 0.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
JASDAQ 20 5165.42 5169.51 5156.78 5209.69 53.59 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 100 1202.38 1205.55 1202.38 1209.38 10.72 0.89% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 500 1438.64 1442.36 1438.64 1446.36 11.29 0.78% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Nikkei 225 28546.18 28565 28546.18 28647 276.11 0.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
Topix 1000 1746.84 1751.26 1746.84 1756.11 13.37 0.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
JPX-Nikkei 400 16788.76 16834.06 16788.76 16882.62 131.90 0.79% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
TOPIX Composite 2336.28 2342.06 2336.28 2347.93 17.68 0.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
نیکی 225 28546.18 28540 28538.5 28731 276.11 0.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۵۹
Nikkei 225 28546.18 28540 28538.5 28731 276.11 0.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۵۹
Nikkei 300 391.65 391.65 391.65 391.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nikkei 500 2759.4 2759.4 2759.4 2759.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nikkei 1000 2237.6 2237.6 2237.6 2237.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nikkei JQ Average 3839.88 3839.88 3839.88 3839.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
Nikkei Volatility 20.9 20.9 20.9 20.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 114.38 114.38 114.38 114.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BRVM Composite 132.1 132.1 132.1 132.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 8665.82 8690.46 8641.98 8761.66 28.53 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
S&P Sri Lanka 20 3312.35 3312.35 3312.35 3312.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱۷:۰۲
CSE All-Share 4571.63 4571.63 4562.95 4747.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 308.68 308.68 308.68 308.68 1.95 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
MSCI Singapore 340.42 340.42 340.42 340.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۲
STI Index 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۱۴
STI Index 2592.49 2592.49 2583.64 2592.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۱۲:۰۲
سنگاپور 2589.65 2589.65 2580.73 2595.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 1993.23 1992.15 1977.3 1996.74 18.17 0.92% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
OMXS30 1992.23 1992.43 1982.95 1994.8 17.17 0.87% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Nordic 40 2049.38 2048.47 2039.76 2050.75 14.48 0.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Stockholm 804.57 804.88 799.66 804.88 8.92 1.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Stockholm Mid Cap 1366.33 1365.67 1359.13 1366.33 8.77 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Stockholm Benchmark 689.65 689.78 685.64 689.78 8.35 1.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Stockholm Small Cap 1225.07 1224.92 1224.21 1228.55 1.27 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 10989.13 10984.52 10925.1 10992.5 63.43 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
SMI 10974.27 10979 10945 10979.36 48.57 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE Switzerland 584.31 584.31 584.31 584.31 0.51 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
Swiss Mid Price 2878.08 2878.08 2878.08 2878.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Swiss All Share Cumulative Dividend 13445.16 13445.16 13445.16 13445.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inter 10 5701.22 5701.22 5701.22 5701.22 0.76 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
IPSA Select 4488.93 4488.93 4478.52 4531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۲
IGPA General 22645.02 22645.02 22596.33 22832.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۳۲
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 733.01 731.62 731.62 733.01 0.69 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
Belex 15 714.32 714.32 714.32 714.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 489.65 489.65 489.65 489.65 1.30 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 8810.5 8807.53 8796.28 8843.07 36.45 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
Tadawul All Share 8803.26 8803.28 8798.82 8839.22 43.69 0.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
NOMU Parallel Market Capped 26172.31 25786.45 25786.45 26172.31 118.86 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
MSCI TADAWUL 30 1194.33 1194.33 1194.33 1194.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 3730.44 3730.44 3730.44 3730.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۲
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کک 40 5535.39 5532.26 5470.11 5535.39 63.03 1.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
CAC 40 5535.39 5532.26 5470.11 5535.39 63.03 1.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
CAC 40 5531.13 5519.96 5495.95 5531.13 58.77 1.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
SBF 120 4384.84 4379.18 4356.19 4386.12 44.93 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Next 150 3030.35 3028.99 3014.21 3031.25 22.27 0.74% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC Small 12537.36 12513.92 12412.42 12537.36 176.27 1.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC Mid 60 13429.33 13426.42 13319.02 13429.33 120.07 0.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC Next 20 12142.98 12122.88 11996.62 12142.98 159.27 1.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC Large 60 6130.88 6122.43 6091.64 6133.01 63.47 1.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
EuroNext 100 1117.54 1116.84 1112.73 1118.18 7.41 0.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC All Shares 6938.83 6929.28 6894.94 6938.83 67.88 0.99% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC Mid & Small 13358.08 13351.48 13244.43 13358.08 130.93 0.99% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC All-Tradable 4306.05 4300.45 4277.69 4307.27 44.37 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
CAC All Shares 4403.34 4403.34 4403.34 4403.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 484.33 483.64 481.95 484.33 1.64 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 11447.97 11412.1 11361.82 11447.97 141.95 1.26% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki 25 4876.1 4855.81 4825.68 4876.1 72.54 1.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki Cap PI 8023.03 7998.07 7962.61 8023.03 93.19 1.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki Mid Cap 461.11 460.69 460.46 461.11 1.05 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki Benchmark 58.74 58.52 58.2 58.74 0.85 1.47% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki Small Cap PI 616.19 616.41 614.17 616.97 3.98 0.65% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Helsinki 25 531.86 531.86 531.86 531.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 6977.16 6978.21 6971.78 6993.55 94.34 1.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۰۱
PSEi Composite 6977.16 6981.63 6962.94 7030.08 94.34 1.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۳۶
FTSE Philippines 609.34 609.34 609.34 609.34 2.35 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
PHS All Shares 4250.65 4250.65 4250.65 4250.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 37.1 37.1 37.1 37.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Alternative Market 838.41 838.41 838.41 838.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Main and Parallel Market 57.43 57.43 57.43 57.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
Cyprus Main Market 52.25 52.25 52.25 52.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 2797.05 2791.24 2791.24 2819.1 20.94 0.75% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10639.34 10668.25 10639.34 10668.25 32.23 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
QE All Shares 3256.13 3266.56 3256.13 3266.56 11.90 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE NASDAQ Qatar 10 6756.11 6798.01 6756.11 6798.01 29.50 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 7577.13 7577.13 7577.13 7577.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۳:۰۱
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 17906.02 17892.96 17892.96 17906.02 21.69 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 60 1060.79 1060.05 1060.05 1060.79 1.22 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX MidCap 1119.86 1118.93 1118.93 1119.86 1.36 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Venture 954.5 952.83 952.83 954.5 3.23 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX Small Cap 678.94 678.82 678.82 678.94 0.51 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
S&P/TSX 17906.02 17893.46 17873.55 17906.02 33.26 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۰:۳۲
S&P/TSX Equity 16914.22 16914.22 0.02 16914.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 3140.31 3151.31 3136.42 3190.18 68.68 2.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSDAQ 994 994.63 1001.25 999.01 5.30 0.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KQ 100 2098.1 2100.01 2091.54 2133.56 16.26 0.77% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KRX 100 6796.55 6822.77 6790.12 6918.59 170.51 2.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 50 3000.13 3012.67 2997.47 3054.82 81.07 2.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 100 3262.16 3275.35 3258.85 3319.08 83.29 2.55% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 200 426.73 428.41 426.43 434.03 10.57 2.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI Large Sized 3140.09 3152.61 3136.86 3194.41 77.19 2.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI Small Sized 2361.37 2362.21 2350.62 2380.89 21.24 0.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI Medium Sized 3167.31 3170.72 3158.01 3192.52 32.19 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
KOSPI 3140.31 3151.31 3136.13 3206.56 68.68 2.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۷
FTSE Korea 488.47 488.47 488.47 488.47 11.49 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 1793.35 1793.35 1793.35 1793.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
CROBEX10 1127.25 1127.25 1127.25 1127.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
CROBEX10 1069.08 1069.08 1069.08 1069.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLEQTY 975.81 975.81 975.81 975.81 13.90 1.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۳:۰۱
FTSE Colombia 4226.21 4226.21 4226.21 4226.21 81.37 1.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
COLCAP 1397.65 1401.27 1397.65 1401.27 2.54 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۱
COL20 9846.8 9846.8 9839.7 9846.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
COL General 13290.88 13290.88 13210.31 13290.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE NSE Kenya 15 177.16 177.98 177.16 177.98 0.06 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE NSE Kenya 25 201.53 202.54 201.33 202.54 0.37 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Kenya NSE 20 1887.23 1887.23 1887.23 1887.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
Nairobi All Share 154.84 154.84 154.84 154.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Beirut Stock 3036.34 3036.34 3036.34 3036.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BLOM Stock 660.1 660.1 660.1 660.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۷:۳۲
BDL STOCK IX 206.37 206.37 206.37 206.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۵:۳۲
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Latvia Total Market 1569.04 1569.04 1569.04 1569.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 1955.55 1952.55 1935.46 1955.55 9.77 0.50% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
WIG 57032.94 56914.9 56771.45 57032.94 33.15 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
WIG20 1950.41 1944.01 1935.45 1950.41 4.63 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
WIG30 2292.44 2284.85 2277.3 2292.44 1.17 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
mWIG40 4088.95 4088.13 4079.76 4091.93 17.29 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
sWIG80 17013.47 17027.98 17013.47 17107.23 89.04 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
WIG30 53866.81 53866.81 53866.81 53866.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ Lithuania Total Market (EUR) 970.76 970.76 970.76 970.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 4015.69 4015.69 4015.69 4015.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
MSE 3998.02 3998.02 3998.02 3998.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KLCI 1575.31 1577.87 1575.31 1594.29 1.31 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia ACE 10798.6 10760.39 10738.24 10868.05 128.35 1.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
FTSE BM Mid 70 14677.4 14681.67 14672.96 14736.74 53.18 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Malaysia Top 100 11138.52 11152.87 11138.52 11245.86 3.28 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
FTSE Malaysia 216.12 216.12 216.12 216.12 3.52 1.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Hungary 4120.65 4120.65 4120.65 4120.65 59.40 1.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۲:۳۱
BUMIX 3755.75 3755.75 3755.75 3755.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (EUR) 4070.2 4070.2 4070.2 4070.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (HUF) 9431.64 9431.64 9431.64 9431.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
HTX (USD) 4934.47 4934.47 4934.47 4934.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Budapest SE 43188.94 43188.94 43188.94 43188.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Budapest SE 43188.94 43188.94 43188.94 43188.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۷
BUMIX 4431.08 4431.08 4431.08 4431.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MADEX 9504.32 9514.93 9491.61 9514.93 18.86 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE CSE Morocco 15 10677.85 10681.5 10657.27 10681.5 39.23 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Moroccan All Shares 11659.84 11672.5 11644.69 11672.5 22.49 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10044.14 10051.31 10022.39 10051.31 22.07 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 11507.25 11493.2 11479.73 11513 2.38 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
EGX 70 2329 2329 2329 2329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
EGX 20 Capped 14057.57 14057.57 14057.57 14057.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۲
S&P/ESG Egypt 694.31 694.31 694.31 694.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۰:۰۲
EGX 100 1084.95 1084.95 1084.95 1119.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
EGX 70 538.04 538.04 538.04 538.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۲۱:۳۱
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 21409.67 21409.67 21409.67 21409.67 93.82 0.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۲
MNE Top 20 17655.63 17655.63 17655.63 17655.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPC CompMx 375.27 374.99 374.99 375.38 0.17 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
INMEX 2761.13 2758.47 2758.47 2762.03 2.86 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
S&P/BMV IPC 45126.51 45089.04 45089.04 45134.57 14.43 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
FTSE BIVA Real Time Price 924.5 923.57 923.57 925.37 1.64 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
IPC 45126.51 45089.04 45089.04 45156.98 20.85 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۰۶
IMC30 737 737 734.58 737.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 10505.62 10505.62 10505.62 10505.62 11.43 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۰۱
MNSE 10 725.1 725.1 725.1 725.1 0.06 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۹:۰۱
MNSE 10 9793.01 9793.01 9793.01 9793.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1272.1 1272.1 1272.1 1272.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
NSX Local 436.4 436.4 436.4 436.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 877.49 876.13 872.77 877.49 0.48 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OBX Price 479.42 478.69 476.79 479.42 0.26 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OMX Oslo 20 585.62 584.81 582.94 585.62 0.77 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OSE Benchmark 982.7 981.54 978.23 982.7 1.29 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Oslo All Share 1064.98 1063.38 1059.23 1064.98 1.47 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
OBX Price 1001.02 1001.02 1001.02 1001.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 1682.47 1683.77 1682.47 1686.73 2.53 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
NSE All Share 41273.36 41294.9 41123.24 41330.7 184.40 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 404.08 404.13 404.03 407.51 2.33 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
DJ New Zealand 404.15 404.05 404.05 407.2 2.26 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
DJ New Zealand (USD) 538.59 537.93 535.66 541.85 1.51 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
NZX 50 13323.46 13411.95 13314.15 13418.46 75.64 0.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۲
NZX All 2192.7 2207.25 2191.17 2207.92 12.34 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۲
NZX MidCap 6342.87 6342.7 6342.02 6363.36 8.48 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۲
NZX SmallCap 21196.23 21228.38 21175.68 21280.93 114.80 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۸:۰۲
NZX 50 6041.97 6041.97 6041.97 6041.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 660.81 660.52 657.64 661.87 2.57 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۱۸
AEX 661.05 660.28 658.79 661.83 2.81 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
AMX 975.44 976.14 970.32 976.81 8.29 0.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Next 150 3030.35 3028.99 3014.21 3031.25 22.27 0.74% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
EuroNext 100 1117.54 1116.84 1112.73 1118.18 7.41 0.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
AEX All Share 958.78 958.87 956.18 960.04 1.35 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
AMS Small Cap 1219.65 1219.49 1215.6 1220.47 11.95 0.99% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
AEX Volatility 21.09 21.09 20.87 21.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷:۰۲
AEX All Share 903.14 903.14 903.14 903.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nifty 50 USD 6764.17 6764.17 6764.17 6764.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۰۲
Nifty 50 14238.9 14238.9 14227.85 14467.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
India VIX 23.245 23.245 23.0225 23.5425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 100 14348.45 14348.45 14335.95 14567.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 200 7373.3 7373.3 7366.4 7485.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 500 11743.7 11743.7 11733.15 11924.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BSE MidCap 18547.34 18547.34 18547.34 18963.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BSE Sensex 48347.59 48347.59 48347.59 49252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-100 14392.02 14392.02 14392.02 14648.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-200 6026.25 6026.25 6026.25 6136.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE-500 18667.99 18667.99 18667.99 19014.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BSE SmallCap 18210.8 18210.8 18210.8 18593.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Next 50 33080.45 33080.45 32991.9 33420.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
S&P BSE ALLCAP 5314.29 5314.29 5314.29 5413.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Midcap 50 6183.6 6183.6 6172.15 6300.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Midcap 150 8064.3 8064.3 8054.7 8195.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty 50 Value 20 7191.75 7191.75 7187.3 7285.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
NIfty smallcap 50 3700.45 3700.45 3695.75 3755.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
Nifty Smallcap 250 6199.7 6199.7 6195.25 6294.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Midcap 100 21455.2 21455.2 21424.65 21786.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
NIFTY Free Float Smallcap 100 7261.6 7261.6 7254.25 7375.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
BSE Sensex 48347.59 48347.59 48301.45 49252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۴۸
Nifty 50 14238.9 14238.9 14226.3 14477.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۶
Sensex  48347.59 48347.59 48301.45 49252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 29391.26 29423.75 29391.26 29863 767.75 2.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
هنگ سنگ 29391.26 29423.75 29382.5 29883 767.75 2.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
Hang Seng 29391.26 29423.75 29382.5 29883 767.75 2.61% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
Hang Seng CCI 4021.67 4033.03 4021.67 4065.86 54.04 1.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
Hang Seng CEI 11695.43 11706.77 11695.43 11885.29 265.06 2.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE CHI Hong Kong 16378.66 16375.06 16371.78 16731.21 514.02 3.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1762.98 1756.99 1748.9 1763.85 11.53 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
FTSE China 50 23866.87 23866.87 23866.87 23866.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۰۳
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 1997191.88 1997191.88 1997191.88 1997191.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۱
Bursatil 1265970.12 1265970.12 1265970.12 1265970.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Vietnam All 1238.94 1238.94 1238.94 1238.94 5.18 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۲
FTSE Vietnam 473.77 473.77 473.77 473.77 11.35 2.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۳۲
HNX 227.82 229.56 225.9 232.93 4.02 1.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۲:۰۳
VN 1136.12 1134.64 1124.03 1159.73 29.93 2.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۳۱
VN 30 1125.09 1124.06 1112.58 1145.97 29.20 2.60% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۳۱
VN100 1087.22 1085.24 1075.18 1109.96 28.18 2.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۱:۳۱
HNX 30 361.8 361.8 361.8 361.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۳
HNX 30 361.8 361.8 361.8 361.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۶
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 1827.69 1822.11 1816.41 1827.69 11.90 0.66% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Athens General 765.32 765.21 763.05 765.32 3.19 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Athens General Composite 1812.45 1812.45 1812.45 1812.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی