شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0306
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:43:05
0 (8.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,257
قیمت روز
4 (0.32%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:13
181 (16.82%)
تغییر ۳ ماهه
174 (16.07%)
تغییر ۶ ماهه
285 (29.32%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,218
قیمت روز
17 (1.4%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:30:54
586 (32.49%)
تغییر ۳ ماهه
649 (34.75%)
تغییر ۶ ماهه
691 (36.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Park Property Fund 12.896 - 12.896 12.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Samui Airport Property Fund 13.267 - 13.267 13.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Quality Houses Property Fund 11.624 - 11.624 11.624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 11.029 - 11.029 11.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.648 - 15.648 15.648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.964 - 10.964 10.964 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.167 - 10.167 10.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 14.027 - 14.027 14.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
MFC Property Dividend Fund 12.671 - 12.671 12.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
UOB Long Term Equity Fund 28.736 - 28.736 28.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
K PLAN 1 Fund 13.091 - 13.091 13.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K 20 Select LTF 12.377 - 12.377 12.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Fixed Income RMF 15.443 - 15.443 15.443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K China Equity Fund 9.184 - 9.184 9.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Fixed Income Fund 12.772 - 12.772 12.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Corporate Bond Fund 17.909 - 17.909 17.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Good Corporate Governance Long Term 41.177 - 41.177 41.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TMB SET50 72.568 - 72.345 72.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Gold RMF 13.438 - 13.438 13.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity LTF 25.258 - 25.258 25.258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Growth LTF 12.049 - 12.049 12.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
JUMBO 25 Fund 30.376 - 30.326 30.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Balanced RMF 24.495 - 24.495 24.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Equity RMF 39.441 - 39.441 39.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity 70:30 LTF 12.834 - 12.834 12.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K-SET 50 Index Fund 24.361 - 24.361 24.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Income Plus Fund 11.073 - 11.073 11.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Equity Dividend LTF 13.619 - 13.619 13.619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Flexible Equity RMF 59.728 - 59.728 59.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Government Bond RMF 14.585 - 14.585 14.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Property Sector Fund 8.538 - 8.538 8.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Global Income Fund 10.371 - 10.165 10.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Star Plus Fund 21.2 - 21.2 21.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Government Bond RMF 14.453 - 14.453 14.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Treasury Money Fund 13.834 - 13.834 13.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai Short Term Fund 12.166 - 12.166 12.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 16.604 - 16.604 16.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock RMF 20.553 - 20.553 20.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock Fund 6.042 - 6.042 6.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
United Flexible Income Fund N 10.106 - 10.106 10.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Global Quality Growth Fund 13.409 - 12.655 13.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.046 - 14.046 14.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
The ABF Thailand Bond Index Fund 1345.894 - 1340 1345.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 12.048 - 12.048 12.048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.595 - 11.595 11.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.027 - 11.027 11.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 14.268 - 14.268 14.268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.076 - 14.076 14.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 19.419 - 19.419 19.419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 10.821 - 10.821 10.821 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 27.808 - 27.808 27.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.869 - 15.869 15.869 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 15.125 - 15.125 15.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 31.347 - 31.347 31.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 16.991 - 16.963 16.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.644 - 12.644 12.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 7.457 - 7.457 7.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 9.953 - 9.953 9.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 13.515 - 13.515 13.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.236 - 11.236 11.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 7.457 - 7.457 7.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Accu 9.893 - 9.893 9.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Bualuang Equity RMF 71.874 - 71.874 71.874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Flexible RMF 49.429 - 49.429 49.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Top Ten Fund 36.563 - 36.563 36.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
B Senior Citizen Mixed Fund 11.677 - 11.677 11.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 30.473 - 30.473 30.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Long Term Equity Fund 75 22.956 - 22.956 22.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 17.472 - 17.472 17.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed-Income RMF 15.037 - 15.037 15.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Fixed Income Fund 12.477 - 12.477 12.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Basic Dividend LTF 6.467 - 6.467 6.467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Income Plus Fund 11.438 - 11.438 11.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.895 - 13.895 13.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.332 - 13.332 13.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 12.292 - 12.292 12.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.648 - 21.648 21.648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.802 - 16.802 16.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
K Treasury Fund 13.13 - 13.13 13.13 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Cash RMF 13.221 - 13.221 13.221 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Government Bond RMF 14.884 - 14.884 14.884 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.868 - 12.868 12.868 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Thanachart Cash Management Fund 13.549 - 13.549 13.549 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.544 10.538 10.538 10.544 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۳:۰۱
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 17.734 - 17.734 17.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
KA Corporate Bond Fund 16.737 - 16.737 16.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 9.19 - 9.19 9.19 0.09 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
United Income Focus Fund-N 9.314 9.199 9.199 9.314 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
Thanachart Money Market Fund 12.075 12.074 12.074 12.075 0.06 0.47% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
K Short Term Fixed Income RMF 13.9 - 13.9 13.9 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Selects Equity Fund Dividend 8.449 - 8.449 8.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Bond Fund 12.708 - 12.708 12.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Thanaplus 12.181 12.18 12.18 12.181 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
Bualuang Treasury Fund 11.193 - 11.193 11.193 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
K Cash Management Fund 13.176 - 13.176 13.176 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.188 - 11.188 11.188 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.084 - 13.084 13.084 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.746 - 20.746 20.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.13 - 11.13 11.13 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.132 - 11.132 11.132 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Money Positive Fund 12.144 - 12.144 12.144 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
MFC Smart Fixed Income Fund 10.214 - 10.214 10.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.21 - 11.21 11.21 0.10 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.554 - 10.554 10.554 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Krungsri Cash Management Fund 13.307 - 13.307 13.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
Krungsri Active SET50 Dividend LTF 13.316 - 13.276 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.06 - 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
MFC Hi-Dividend Fund 6.116 - 6.025 6.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
LH Money Market Fund 11.606 - 11.606 11.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 9.504 - 9.504 9.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۰۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.232 - 11.232 11.232 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
K USA Equity Fund 14.164 - 14.143 14.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Krungsri SET50 LTF 28.97 - 28.592 28.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 20.882 - 20.882 20.882 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-A 20.664 - 20.374 20.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 - 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 86.897 - 86.897 87.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی