شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0325
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:15:07
0 (1.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.52%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,153
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:46
73 (6.76%)
تغییر ۳ ماهه
116 (11.19%)
تغییر ۶ ماهه
180 (18.50%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,728
قیمت روز
8 (0.49%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:36:38
75 (4.18%)
تغییر ۳ ماهه
243 (12.34%)
تغییر ۶ ماهه
172 (9.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UOB Long Term Equity Fund 38.529 - 38.529 38.529 1.12 2.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
K USA Equity Fund 16.267 - 16.267 16.267 0.18 1.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
MFC Hi-Dividend Fund 8.524 - 8.524 8.524 0.25 2.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SCB Selects Equity Fund Dividend 11.881 - 11.881 11.881 0.40 3.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Krung Thai Long -Term Equity Fund 24.495 - 24.495 24.495 0.71 2.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.781 - 16.781 16.781 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.853 - 12.853 12.853 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.622 - 10.622 10.622 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 23.651 - 23.651 23.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 23.788 - 23.788 23.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Growth LTF 16.366 - 16.366 16.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Balanced RMF 27.054 - 27.054 27.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Cash RMF 13.206 - 13.206 13.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K-SET 50 Index Fund 33.314 - 33.314 33.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Government Bond RMF 14.446 - 14.446 14.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Global Income Fund-A(R) 11.654 - 11.654 11.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
MFC Property Dividend Fund 16.982 - 16.982 16.982 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Government Bond RMF 14.829 - 14.829 14.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 14.99 - 14.99 14.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.565 - 11.565 11.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 19.498 - 19.498 19.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 34.108 - 34.108 34.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.216 - 11.216 11.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.217 - 11.217 11.217 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K PLAN 1 Fund 13.061 - 13.061 13.061 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Bond Fund 12.881 - 12.881 12.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K 20 Select LTF 16.446 - 16.446 16.446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Fixed Income RMF 15.414 - 15.414 15.414 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K China Equity Fund 10.623 - 10.623 10.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Fixed Income Fund 12.727 - 12.727 12.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Corporate Bond Fund 17.873 - 17.873 17.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Good Corporate Governance Long Term 54.669 - 54.669 54.669 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Equity LTF 33.616 - 33.616 33.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
JUMBO 25 Fund 40.522 - 40.522 40.522 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Equity RMF 53.613 - 53.613 53.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Treasury Fund 13.105 - 13.105 13.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Equity 70:30 LTF 15.73 - 15.73 15.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Income Plus Fund 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Equity Dividend LTF 18.308 - 18.308 18.308 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Flexible Equity RMF 78.114 - 78.114 78.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Government Bond RMF 14.568 - 14.568 14.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
K Cash Management Fund 13.152 - 13.152 13.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Star Plus Fund 21.151 - 21.151 21.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Aggregate Bond Fund 11.65 - 11.65 11.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Treasury Money Fund 13.815 - 13.815 13.815 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krung Thai Short Term Fund 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Dividend Stock LTF 22.637 - 22.637 22.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Dividend Stock RMF 28 - 28 28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Thanachart Income Plus Fund 11.431 - 11.431 11.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.748 - 10.748 10.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Dividend Stock Fund 8.322 - 8.322 8.322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.171 - 11.171 11.171 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Cash Management Fund 13.292 - 13.292 13.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.067 - 13.067 13.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Global Quality Growth Fund 16.401 - 16.401 16.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Short Term Fixed Income RMF 13.998 - 13.998 13.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Thanachart Cash Management Fund 13.523 - 13.523 13.523 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
The ABF Thailand Bond Index Fund 1363.792 - 1361 1363.792 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Active Fixed Income Fund 10.955 - 10.955 10.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 27.902 - 27.902 27.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
CIMB-Principal Property Income Fund-D 14.096 - 14.096 14.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.828 - 15.828 15.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.726 - 20.726 20.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.623 - 21.623 21.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 44.12 - 44.12 44.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 22.676 - 22.676 22.676 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.591 - 10.591 10.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.665 - 12.665 12.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 11.184 - 11.184 11.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.312 - 17.312 17.312 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.037 - 11.037 11.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.107 - 11.107 11.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
TMB Thanaplus 12.156 - 12.156 12.156 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.105 - 11.105 11.105 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Bualuang Equity RMF 93.178 - 93.178 93.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Flexible RMF 60.918 - 60.918 60.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Top Ten Fund 47.666 - 47.666 47.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
B Senior Citizen Mixed Fund 12.436 - 12.436 12.436 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Long Term Equity Fund 39.594 - 39.594 39.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Long Term Equity Fund 75 28.327 - 28.327 28.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Treasury Fund 11.178 - 11.178 11.178 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Fixed-Income RMF 14.995 - 14.995 14.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Future Park Property Fund 24.8 - 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Fixed Income Fund 12.459 - 12.459 12.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Phatra Money Positive Fund 12.124 - 12.124 12.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Basic Dividend LTF 8.193 - 8.193 8.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Samui Airport Property Fund 23.2 - 23.2 23.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Quality Houses Property Fund 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 13.867 - 13.867 13.867 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.314 - 13.314 13.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 14.631 - 14.631 14.631 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 17.1 - 17.1 17.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 9.75 - 9.75 9.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 20.511 - 20.511 20.511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
TMB Global Income Fund 11.587 - 11.587 11.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.585 - 11.585 11.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
K Property Sector Fund 11.135 - 11.135 11.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 - 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 86.897 - 86.897 87.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.95 - 13.95 13.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
Thanachart Low Beta Fund 21.413 - 21.413 21.413 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۰۲
Bualuang Siriphol Corporate Governance 7.47 - 7.47 7.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ساعت ۱۹:۰۱
KA Corporate Bond Fund 16.459 - 16.459 16.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 20.133 20.061 20.061 20.133 0.12 0.57% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 10.788 - 10.788 10.788 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
SCB Global Income Plus Fund 11.567 - 11.567 11.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ساعت ۱۹:۰۴
K Equity Fund 17.802 17.742 17.742 17.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۳۲
LH Money Market Fund 11.541 11.539 11.539 11.541 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۰۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 24.4 - 24.4 24.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۲
1 A.M. GLOBAL FLEXIBLE FUND 14.75 - 14.75 14.75 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
Buakaew Open end Fund 42.938 - 42.938 45.458 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۴:۳۲
KA Equity Fund 106.686 - 106.401 106.686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
K European Equity Fund 11.5 - 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۳
Phatra Active Equity Fund 16.434 - 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
TISCO High Dividend Equity RMF 13.857 - 13.857 13.905 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 14.111 - 14.111 14.131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
TISCO Balanced Growth Fund 80/20 14.467 - 14.467 14.467 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 14.852 - 14.778 14.852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 40.342 - 40.342 40.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 30.538 - 30.538 30.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۳:۰۱
K PLAN 2 Fund 15.707 - 15.707 15.707 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K PLAN 3 Fund 19.294 - 19.294 19.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Flexible RMF 14.204 - 14.204 14.204 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB US EQUITY FUND 17.798 - 17.798 17.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Asian USD Bond Fund 22.291 - 22.291 22.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K India Equity Fund 10.944 - 10.944 10.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
B-flex Open-end Fund 19.02 - 19.02 19.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Global Equity Fund 8.535 - 8.535 8.535 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2520 19.273 - 19.273 19.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Lifestyle Fund 2530 21.175 - 21.175 21.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH THAI PROPERTY FUND 12.781 - 12.781 12.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB GLOBAL EQUITY FUND 14.447 - 14.447 14.447 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Buakaew 2 Open-end Fund 36.398 - 36.398 36.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fas Prosperity Fund 8.129 - 8.129 8.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 11.63 - 11.63 11.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thana Phum Open-end Fund 40.658 - 40.658 40.658 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
LH Equity Dividend Fund-A 13.601 - 13.601 13.601 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC BT Income Growth Fund 18.598 - 18.598 18.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Retirement Value Fund 79.476 - 79.476 79.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Thai Opportunity Fund 16.475 - 16.475 16.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen India Growth Fund 16.318 - 16.318 16.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Small-Mid Cap RMF 11.618 - 11.618 11.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Sinpinyo Five Open-end Fund 44.636 - 44.636 44.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB US500 Equity Index Fund 20.012 - 20.012 20.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB World Equity Index Fund 13.829 - 13.829 13.829 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Smart Equity Fund 19.953 - 19.953 19.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
One Equity Fund Corporate 14 10.207 - 10.207 10.207 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.452 - 4.452 4.462 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Opportunity Fund-A 17.124 - 17.124 17.124 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
The Ruang Khao Balanced Class 25.962 - 25.962 25.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Capital Open-end Fund 3.594 - 3.594 3.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.902 - 10.902 10.902 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Ruam Pattana Two Open-end Fund 26.072 - 26.072 26.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Value Long Term Equity Fund 24.618 - 24.618 24.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Global Long Term Equity Fund 12.503 - 12.503 12.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Dividend Selected Fund 10.184 - 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
KTAM World Financial Sercices Fund 17.394 - 17.394 17.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.578 - 11.578 11.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 27.643 - 27.643 27.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
SCB Global Strategic Investment Fund 12.903 - 12.903 12.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Balanced Income Fund-R 12.835 - 12.835 12.835 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 13.101 - 13.101 13.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 9.339 - 9.339 9.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 25.354 - 25.354 25.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 20.129 - 20.129 20.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.024 - 25.024 25.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 16.876 - 16.876 16.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 35.692 - 35.692 35.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 18.149 - 18.149 18.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Equity Dividend Income Fund-Accumul 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.739 - 16.739 16.739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 41.2 - 41.2 41.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
K Asian Smaller Companies Equity Fund 11.148 - 11.148 11.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۱۷:۰۲
Phatra Dividend Equity Fund 11.945 - 11.945 11.945 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
TISCO High Dividend Equity Fund 15.362 - 15.362 15.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ ساعت ۸:۰۱
K Lifestyle Fund 2510 16.506 - 16.506 16.506 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Thai Fixed Income Fund 15.862 - 15.86 15.862 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
1 A.M. Global Bond Fund 15.173 - 15.173 15.173 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
MFC Smart Fixed Income Fund 10.068 - 10.068 10.068 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bualuang Basic Open-end Fund 21.837 - 21.837 21.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
ONE HYPER FINANCIAL INSTRUMENTS FUND 10.801 - 10.801 10.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 11.794 - 11.794 11.794 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
UOB Smart China India Fund-Non-Dividend 14.185 - 14.185 14.185 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۱
KTAM World Corporate Bond Fund 11.227 - 11.227 11.227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
The Ruang Khao 2 Fund 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
KAsset Global Balanced Fund 11.512 - 11.512 11.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
K-ASSET Global Fixed Income 3 Fund 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۰۴
Krungsri Emerging Markets Equity Fund 11.561 - 11.561 11.561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Thailand Prosperity Fund 2 677.334 - 677.334 677.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ساعت ۰:۰۰