تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0304
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:37:13
0 (4.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.40%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,407
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:55
90 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
102 (7.82%)
تغییر ۶ ماهه
40 (2.76%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,673
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 14:33:49
70 (4.00%)
تغییر ۳ ماهه
46 (2.82%)
تغییر ۶ ماهه
190 (12.83%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SCB Equity RMF 53.241 53.241 53.241 53.241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Income Plus Fund 11.396 11.396 11.396 11.396 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB CHINA A-SHARES FUND 10.142 10.142 10.142 10.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Government Bond RMF 14.555 14.555 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai Short Term Fund 12.318 12.318 12.318 12.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.258 11.258 11.258 11.258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
KTAM China A Shares Equity Fund A 13.359 13.359 13.359 13.359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.858 11.858 11.858 11.858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 17.993 17.993 17.993 17.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 28.322 28.322 28.322 28.322 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 33.961 33.961 33.961 33.961 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.932 12.932 12.932 12.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund for PVD 10.443 10.443 10.443 10.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 9.145 9.145 9.145 9.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A 10.705 10.705 10.705 10.705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.02 17.02 17.02 17.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 12.199 12.199 12.199 12.199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 9.157 9.157 9.157 9.157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
TMB SET50 90.572 90.572 90.572 90.572 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Equity LTF 30.914 30.914 30.914 30.914 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Growth LTF 14.642 14.642 14.642 14.642 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K PLAN 1 Fund 13.327 13.327 13.327 13.327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Balanced RMF 28.497 28.497 28.497 28.497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K 20 Select LTF 14.805 14.805 14.805 14.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K USA Equity Fund 26.186 26.186 26.186 26.186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Cash RMF 13.253 13.253 13.253 13.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Equity 70:30 LTF 14.311 14.311 14.311 14.311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Fixed Income RMF 15.842 15.842 15.842 15.842 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Equity RMF 87.934 87.934 87.934 87.934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K China Equity Fund 10.557 10.557 10.557 10.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K-SET 50 Index Fund 30.781 30.781 30.781 30.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMB Global Bond Fund 13.856 13.856 13.856 13.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Flexible RMF 57.196 57.196 57.196 57.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Top Ten Fund 46.401 46.401 46.401 46.401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Corporate Bond Fund 18.232 18.232 18.232 18.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Equity Dividend LTF 15.971 15.971 15.971 15.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Flexible Equity RMF 82.387 82.387 82.387 82.387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Cash Management Fund 13.232 13.232 13.232 13.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Property Sector Fund 10.084 10.084 10.084 10.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K USA Equity Fund-A(A) 29.533 29.533 29.533 29.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMB Global Income Fund 12.328 12.328 12.328 12.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Star Plus Fund 21.356 21.356 21.356 21.356 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Fixed-Income RMF 15.186 15.186 15.186 15.186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang China Equity Fund 14.446 14.446 14.446 14.446 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Fixed Income Fund 12.596 12.596 12.596 12.596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Phatra Money Positive Fund 12.196 12.196 12.196 12.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMB China Opportunity Fund 21.893 21.893 21.893 21.893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
B Senior Citizen Mixed Fund 12.714 12.714 12.714 12.714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Basic Dividend LTF 8.537 8.537 8.537 8.537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Dividend Stock LTF 19.723 19.723 19.723 19.723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Dividend Stock RMF 25.045 25.045 25.045 25.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Dividend Stock Fund 6.464 6.464 6.464 6.464 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Government Bond RMF 15.032 15.032 15.032 15.032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Thanachart Money Market Fund 12.104 12.104 12.104 12.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 14.064 14.064 14.064 14.064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Long Term Equity Fund 37.523 37.523 37.523 37.523 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMB Global Quality Growth Fund 21.259 21.259 21.259 21.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Thanachart Cash Management Fund 13.63 13.63 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
The ABF Thailand Bond Index Fund 1322.018 1322.018 1322.018 1322.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Long Term Equity Fund 75 26.697 26.697 26.697 26.697 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 13.616 13.616 13.616 13.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
MFC Short Maturity Management Fund 13.656 13.656 13.656 13.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
TMB EASTSPRING China A Active Fund 12.195 12.195 12.195 12.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Good Corporate Governance Long Term 53.807 53.807 53.807 53.807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.431 11.431 11.431 11.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.263 10.263 10.263 10.263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.405 14.405 14.405 14.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri China A Shares Equity Fund A 12.872 12.872 12.872 12.872 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 22.84 22.84 22.84 22.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
United China A-Shares Innovation Fund 12.323 12.323 12.323 12.323 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 16.197 16.197 16.197 16.197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 40.226 40.226 40.226 40.226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 19.554 19.554 19.554 19.554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 22.185 22.185 22.185 22.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bualuang Global Innovation & Technology Fund 25.165 25.165 25.165 25.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 11.752 11.752 11.752 11.752 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.206 11.206 11.206 11.206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.903 16.903 16.903 16.903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Samui Airport Property Fund 17.8 17.8 11.486 17.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Quality Houses Property Fund 9.35 9.35 11.208 9.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 15.8 15.8 12.732 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 12.3 12.3 12.3 16.424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 9.85 9.85 10.987 9.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9.05 9.05 11.692 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 12.2 12.2 12.2 9.866 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SCB EUROPEAN EQUITY FUND 13.864 13.864 13.864 13.865 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Aberdeen India Growth Fund 21.358 21.358 21.358 21.359 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
One Equity Fund Corporate 14 9.134 9.134 9.134 9.135 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Thanachart Low Beta Retirement Mutual Fund 15.056 15.056 15.056 15.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Manulife Strength-Core Long-Term Equity Fund 33.038 33.038 33.038 33.039 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
LH Flexible RMF 15.15 15.15 15.15 15.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Lifestyle Fund 2520 20.461 20.461 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Thai Fixed Income Fund 13.783 13.783 13.783 13.783 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Thana Phum Open-end Fund 38.377 38.377 38.377 38.377 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC BT Income Growth Fund 24.358 24.358 24.358 24.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bualuang ASEAN Equity Fund 10.714 10.714 10.714 10.714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Phatra Dividend Equity Fund 12.023 12.023 12.023 12.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Simpinyo Seven Open-end Fund 4.187 4.187 4.187 4.187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krung Thai Opportunity Fund-D 14.916 14.916 14.916 14.916 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
The Ruang Khao Balanced Class 27.614 27.614 27.614 27.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KTAM World Corporate Bond Fund 13.274 13.274 13.274 13.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ruam Pattana Two Open-end Fund 24.573 24.573 24.573 24.573 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TISCO High Dividend Equity RMF 14.563 14.563 14.563 14.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TISCO High Dividend Equity Fund 16.491 16.491 16.491 16.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K European Small Cap Equity Fund 13.781 13.781 13.781 13.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC Global Long Term Equity Fund 11.048 11.048 11.048 11.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
1 A.M. US Recovery Opportunity Fund 20.383 20.383 20.383 20.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
UOB Smart China India Fund-Dividend 16.884 16.884 16.884 16.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aberdeen Global Emerging Growth Fund 19.436 19.436 19.436 19.436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Flexible Plus Retirement Mutual Fund 24.469 24.469 24.469 24.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Phatra Balance Retirement Mutual Fund 28.923 28.923 28.923 28.923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ONE Fixed Income Automatic Redemption Fund 25.871 25.871 25.871 25.871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Strategic Trading Automatic Redemption Equity Fu 39.867 39.867 39.867 39.867 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K PLAN 2 Fund 16.987 16.987 16.987 16.987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K PLAN 3 Fund 21.231 21.231 21.231 21.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KA Equity Fund 115.124 115.124 115.124 115.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Buakaew Income Fund 3.174 3.174 3.174 3.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K India Equity Fund 11.651 11.651 11.651 11.651 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
B-flex Open-end Fund 18.416 18.416 18.416 18.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Global Equity Fund 11.705 11.705 11.705 11.705 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Buakaew Open end Fund 40.443 40.443 40.443 40.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Lifestyle Fund 2530 22.477 22.477 22.477 22.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
LH THAI PROPERTY FUND 9.481 9.481 9.481 9.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K European Equity Fund 15.498 15.498 15.498 15.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KA Corporate Bond Fund 17.072 17.072 17.072 17.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SCB GLOBAL EQUITY FUND 17.637 17.637 17.637 17.637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Buakaew 2 Open-end Fund 33.993 33.993 33.993 33.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Thanachart Low Beta Fund 18.308 18.308 18.308 18.308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC Retirement Value Fund 74.228 74.228 74.228 74.228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Phatra Active Equity Fund 16.079 16.079 16.079 16.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
The Thai Opportunity Fund 10.501 10.501 10.501 10.501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bualuang Small-Mid Cap RMF 14.412 14.412 14.412 14.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC Property Dividend Fund 12.395 12.395 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC Smart Fixed Income Fund 10.185 10.185 10.185 10.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TMB US500 Equity Index Fund 29.955 29.955 29.955 29.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TMB World Equity Index Fund 20.478 20.478 20.478 20.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bualuang Basic Open-end Fund 19.06 19.06 19.06 19.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krung Thai Smart Equity Fund 21.329 21.329 21.329 21.329 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krung Thai Opportunity Fund-A 21.689 21.689 21.689 21.689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bualuang Capital Open-end Fund 2.456 2.456 2.456 2.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ONE Fixed Income Dividend Fund 10.9 10.9 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krungsri Oriental Flexible Fund 24.107 24.107 24.107 24.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
MFC Value Long Term Equity Fund 21.89 21.89 21.89 21.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal Vietnam Equity Fund A 13.475 13.475 13.475 13.475 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TISCO Mid/Small Cap Equity Fund 21.117 21.117 21.117 21.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SCB Selects Equity Fund Dividend 10.997 10.997 10.997 10.997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krung Thai Dividend Selected Fund 9.063 9.063 9.063 9.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KTAM World Financial Sercices Fund 23.226 23.226 23.226 23.226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Thanachart Thanasarn Open-End Fund 11.202 11.202 11.202 11.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K US Equity NDQ 100 Index Fund Adiv 24.614 24.614 24.614 24.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krung Thai Fixed-Income Plus Fund-D 11.733 11.733 11.733 11.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Phatra Equity Retirement Mutual Fund 41.916 41.916 41.916 41.916 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Asian Smaller Companies Equity Fund 12.845 12.845 12.845 12.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TMB Asset Allocation Medium Term Fund 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Krungsri Financial Focus Dividend Fund 5.851 5.851 5.851 5.851 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal Core Fixed Income Fund-A 12.366 12.366 12.366 12.366 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-PRINCIPAL FAM Enhanced Equity Fund 23.274 23.274 23.274 23.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 16.832 16.832 16.832 16.832 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal LIFE Long Term Equity Fund 19.895 19.895 19.895 19.895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal Asia Pacific Dynamic Income Equity 23.123 23.123 23.123 23.123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal LIFE Equity Retirement Mutual Fund 16.191 16.191 16.191 16.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Be 13.931 13.931 13.931 13.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIMB-Principal Property Income Retirement Mutual F 16.627 16.627 16.627 16.627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
K Treasury Fund 13.174 13.174 13.174 13.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
K Fixed Income Fund 13.038 13.038 13.038 13.038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
K Government Bond RMF 14.817 14.817 14.817 14.817 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Krungsri Active Fixed Income Fund 11.209 11.209 11.209 11.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.126 11.126 11.126 11.126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Treasury Fund 11.234 11.234 11.234 11.234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.782 20.782 20.782 20.782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۳۳
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.249 14.249 14.249 14.249 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Thanachart Income Plus Fund 11.552 11.552 11.552 11.552 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
TMB Treasury Money Fund 13.875 13.875 13.875 13.875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۳۳
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.376 13.376 13.376 13.376 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲۳:۳۵
Krungsri Cash Management Fund 13.339 13.339 13.339 13.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.275 11.275 11.275 11.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۳:۳۵
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.207 11.207 11.207 11.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۳۴
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.119 13.119 13.119 13.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۳
Future Park Property Fund 14.5 14.5 12.17 14.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
UOB Long Term Equity Fund 38.229 38.229 38.229 38.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.908 12.908 12.908 12.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.267 11.267 11.267 11.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
TISCO Short Term Government Bond Fund 12.943 12.943 12.943 12.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Gold RMF 14.799 14.799 14.799 14.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
JUMBO 25 Fund 37.671 37.671 37.671 37.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.998 15.998 15.998 15.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 14.181 14.181 14.181 14.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND 11.479 11.479 11.479 11.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۲
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 19.384 19.384 19.384 19.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.636 10.636 10.636 10.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
ONE Ultimate Global Growth Fund 30.882 30.882 30.882 30.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 20.051 20.051 20.051 20.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 12.166 12.166 12.166 12.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Accu 11.355 11.355 11.355 11.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 10.594 10.594 10.594 10.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Short Term Fixed Income RMF 13.919 13.919 13.918 13.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
TMB Money Fund 22.021 22.021 22.021 22.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.501 21.501 21.501 21.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Krungsri SET50 LTF 29.136 29.136 29.136 29.136 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
MFC Hi-Dividend Fund 7.304 7.304 7.304 7.304 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
United Income Focus Fund-N 10.493 10.493 10.493 10.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 10.5 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
United Flexible Income Fund N 11.146 11.146 11.146 11.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
LH Money Market Fund 11.626 11.626 11.626 11.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 10.751 10.751 10.751 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 78.334 78.334 78.334 78.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Bualuang Siriphol Corporate Governance 6.149 6.149 6.149 6.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 17 17 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TMB Bond Fund 12.708 12.708 12.708 12.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Thanaplus 12.181 12.18 12.18 12.181 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.21 11.21 11.21 11.21 0.10 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.554 10.554 10.554 10.554 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Krungsri Active SET50 Dividend LTF 13.316 13.316 13.276 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-A 20.664 20.664 20.374 20.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 61.236 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی