تایلند
تایلند

بات تایلند / دلار

0.0329
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:30:10
0 (0.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,270
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
30 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
169 (11.74%)
تغییر ۶ ماهه
33 (2.67%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,673
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 13:32:14
68 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
207 (14.15%)
تغییر ۶ ماهه
87 (5.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Park Property Fund 14.9 14.9 12.062 14.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Samui Airport Property Fund 12.4 12.4 12.088 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Quality Houses Property Fund 9.15 9.15 11.672 9.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Tesco Lotus Ret Growth F&L Prp 13.7 13.7 12.815 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
The ABF Thailand Bond Index Fund 1347 1347 1347 1347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 11.3 11.3 11.3 16.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 9.4 9.4 10.998 9.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
LH HOTEL LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 9 9 11.692 9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 12.2 12.2 10.36 12.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
K Growth LTF 15.883 15.883 15.883 15.883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
K Balanced RMF 28.055 28.055 28.055 28.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Equity RMF 51.649 51.649 51.649 51.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
K USA Equity Fund 24.855 24.855 24.855 24.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
K-SET 50 Index Fund 30.86 30.86 30.86 30.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
TMB Global Bond Fund 13.78 13.78 13.78 13.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
K Corporate Bond Fund 18.02 18.02 18.02 18.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
K USA Equity Fund-A(A) 27.476 27.476 27.476 27.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB CHINA A-SHARES FUND 11.944 11.944 11.944 11.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
UOB Long Term Equity Fund 36.3 36.3 36.3 36.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
TMB China Opportunity Fund 26.484 26.484 26.484 26.484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Bualuang Basic Dividend LTF 8.068 8.068 8.068 8.068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Krungsri Government Bond RMF 14.95 14.95 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Krungsri Dividend Stock LTF 70/30 13.712 13.712 13.712 13.712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
KTAM China A Shares Equity Fund A 13.011 13.011 13.011 13.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
MFC Short Maturity Management Fund 13.638 13.638 13.638 13.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB SET50 Index Fund (Accumulation) 18.044 18.044 18.044 18.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 14.227 14.227 14.227 14.227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Stock Plus Long Term Equity Fund 27.693 27.693 27.693 27.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Krung Thai Long-Term Equity Fund70/30 33.836 33.836 33.836 33.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Krungsri China A Shares Equity Fund A 15.033 15.033 15.033 15.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Phatra Long Term Equity Dividend Fund 22.29 22.29 22.29 22.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION FUND 15.19 15.19 15.19 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity Fund 20.666 20.666 20.666 20.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 22.385 22.385 22.385 22.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
Thanachart General Fixed Income Retirement Mutual 16.743 16.743 16.743 16.743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Asia Pacific Income Plus Fund(Not for Retail I 12.057 12.057 12.057 12.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Dividend Stock Open End Fund (Individual/Group 9.949 9.949 9.949 9.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
TMB SET50 90.766 90.766 90.766 90.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Equity LTF 31.899 31.899 31.899 31.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K PLAN 1 Fund 13.189 13.189 13.189 13.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K 20 Select LTF 16.031 16.031 16.031 16.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Equity 70:30 LTF 14.848 14.848 14.848 14.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Fixed Income RMF 15.536 15.536 15.536 15.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Equity RMF 89.24 89.24 89.24 89.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K China Equity Fund 12.121 12.121 12.121 12.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Fixed Income Fund 12.851 12.851 12.851 12.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Income Plus Fund 11.149 11.149 11.149 11.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Flexible RMF 58.057 58.057 58.057 58.057 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Top Ten Fund 45.764 45.764 45.764 45.764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Equity Dividend LTF 16.921 16.921 16.921 16.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Flexible Equity RMF 81.949 81.949 81.949 81.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Government Bond RMF 14.648 14.648 14.648 14.648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Property Sector Fund 9.314 9.314 9.314 9.314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
TMB Global Income Fund 12.137 12.137 12.137 12.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Government Bond RMF 14.389 14.389 14.389 14.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Fixed-Income RMF 15.082 15.082 15.082 15.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Fixed Income Fund 12.524 12.524 12.524 12.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai Short Term Fund 12.258 12.258 12.258 12.258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
B Senior Citizen Mixed Fund 12.325 12.325 12.325 12.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Dividend Stock LTF 19.896 19.896 19.896 19.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Dividend Stock RMF 25.251 25.251 25.251 25.251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Thanachart Income Plus Fund 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Dividend Stock Fund 6.763 6.763 6.763 6.763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Long Term Equity Fund 38.055 38.055 38.055 38.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
TMB Global Quality Growth Fund 19.541 19.541 19.541 19.541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Short Term Fixed Income RMF 14.172 14.172 14.172 14.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Long Term Equity Fund 75 27.074 27.074 27.074 27.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Active Fixed Income Fund 11.026 11.026 11.026 11.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund 11.703 11.703 11.703 11.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Good Corporate Governance Long Term 53.049 53.049 53.049 53.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
K Strategic Global Multi-Asset Fund 11.23 11.23 11.23 11.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Aberdeen Standard Long Term Equity Fund 40.245 40.245 40.245 40.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Fixed Income Plus Fund (Accumulation) 12.813 12.813 12.813 12.813 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai 1Y-3Y Fixed Income Fund for PVD 10.281 10.281 10.281 10.281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Dividend Stock Open End Fund (Dividend) 9.938 9.938 9.938 9.938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Global Collective Smart Income Fund 11.563 11.563 11.563 11.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai Short Term Fixed Income Plus Fund A 10.651 10.651 10.651 10.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Dividend Stock 70/30 Long Term Equity Fund 17.151 17.151 17.151 17.151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class A) 11.267 11.267 11.267 11.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND 14.012 14.012 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS I) 11.194 11.194 11.194 11.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Krung Thai Thanasup Plus Fund 11.229 11.229 11.229 11.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Krungsri Star Plus Fund 21.323 21.323 21.323 21.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Thanachart Cash Management Fund 13.608 13.608 13.608 13.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Bualuang Thanatavee Fixed Income Fund 13.367 13.367 13.367 13.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
The Krung Thai Sa-Som-Sub Fund 13.112 13.112 13.112 13.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS A) 11.192 11.192 11.192 11.192 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Treasury Money Plus Open End Fund (Class I) 11.267 11.267 11.267 11.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Thanachart Money Market Fund 12.093 12.093 12.093 12.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.252 10.252 10.252 10.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
Bualuang Treasury Fund 11.225 11.225 11.225 11.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
K Cash Management Fund 13.219 13.219 13.219 13.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Cash RMF 13.245 13.245 13.245 13.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
UOB Sure Daily Open-ended Fund 12.907 12.907 12.907 12.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Phatra Money Positive Fund 12.184 12.184 12.184 12.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
TISCO Short Term Government Bond Fund 12.943 12.943 12.943 12.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Treasury Fund 13.167 13.167 13.167 13.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
K Gold RMF 14.799 14.799 14.799 14.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
JUMBO 25 Fund 37.671 37.671 37.671 37.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Medium Term Fixed Income Fund 15.998 15.998 15.998 15.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Short Term Fixed Income Plus Fund (CLASS B) 11.113 11.113 11.113 11.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Savings Fixed Income Open End Fund 20.776 20.776 20.776 20.776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
TMB Treasury Money Fund 13.867 13.867 13.867 13.867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۱
Krungsri Cash Management Fund 13.331 13.331 13.331 13.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Quality Houses Hotel and Residence Freehold and Le 14.181 14.181 14.181 14.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۱۰:۳۱
SCB Selects Equity Fund Dividend 10.866 10.866 10.866 10.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۹:۳۲
SCB TREASURY MONEY OPEN END FUND 11.479 11.479 11.479 11.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۲
MFC Property Dividend Fund 12.528 12.528 12.528 12.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
UOB Smart Japan Small And Mid Cap Fund 19.384 19.384 19.384 19.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
MFC Short Maturity Management Plus Fund 10.636 10.636 10.636 10.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
ONE Ultimate Global Growth Fund 30.882 30.882 30.882 30.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Krung Thai Long -Term Equity Fund 20.051 20.051 20.051 20.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
CIMB-Principal Property Income Fund-D 12.166 12.166 12.166 12.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Accu 11.355 11.355 11.355 11.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
SCB Property and Infrastructure Flexible Fund(Divi 10.594 10.594 10.594 10.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
K Short Term Fixed Income RMF 13.919 13.919 13.918 13.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
TMB Money Fund 22.021 22.021 22.021 22.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Thanachart Thi Ra Sombat Open-End Fund 21.501 21.501 21.501 21.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Krungsri SET50 LTF 29.136 29.136 29.136 29.136 0.05 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
MFC Hi-Dividend Fund 7.304 7.304 7.304 7.304 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
MFC Smart Fixed Income Fund 10.184 10.184 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
United Income Focus Fund-N 10.493 10.493 10.493 10.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
CPN Commercial Growth Leasehold Property Fund 10.5 10.5 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۱۷:۳۲
United Flexible Income Fund N 11.146 11.146 11.146 11.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۳۵
LH Money Market Fund 11.626 11.626 11.626 11.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ساعت ۷:۰۱
K Global Income Fund-A(R) 10.751 10.751 10.751 10.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Aberdeen Standard Smarty Capital Retirement Mutual 78.334 78.334 78.334 78.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Thanachart Low Beta Fund 16.945 16.945 16.945 16.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Buakaew Income Fund 3.067 3.067 3.067 3.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
KA Corporate Bond Fund 16.675 16.675 16.675 16.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Bualuang Siriphol Corporate Governance 6.149 6.149 6.149 6.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
JUMBO PLUS Dividend Long Term Equity Fund 17 17 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TMB Bond Fund 12.708 12.708 12.708 12.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Thanaplus 12.181 12.18 12.18 12.181 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۱
TMB Aggregate Bond Fund 11.21 11.21 11.21 11.21 0.10 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
TMB Ultra - Short Bond Fund 10.554 10.554 10.554 10.554 0.10 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Krungsri Active SET50 Dividend LTF 13.316 13.316 13.276 13.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Property Income Fund-A 20.664 20.664 20.374 20.664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۰۱
1 A.M. SET 50 Fund 61.236 61.236 61.236 61.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی