شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0341
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 05:41:07
0 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,404
قیمت روز
24 (1.74%)
تغییر روزانه
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:37
199 (16.51%)
تغییر ۳ ماهه
301 (27.29%)
تغییر ۶ ماهه
310 (28.34%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
224 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
200 (2.36%)
تغییر ۶ ماهه
516 (6.65%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 125.91 - 125.91 125.91 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۰۲
Franklin Utilities 20.54 - 20.54 20.54 0.18 0.88% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۸:۰۲
Fuh Hwa EM High Yield A 9.31 - 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Global Commodity 8.86 - 8.86 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa High Growth Fund 83.51 - 83.51 83.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Small Capital Fund 87.41 - 87.41 87.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Olympic Global Fund 15.6 - 15.6 15.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Capital Strategic Income Fund 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 28.717 - 28.717 28.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
PineBridge LATIN AMERICA FUND 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 46.476 - 46.476 46.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Capital Global Biotech Fund TWD 18.33 - 18.33 18.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Capital Global Biotech Fund USD 19.414 - 19.414 19.414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.973 - 12.973 12.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.762 - 9.762 9.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.506 - 11.506 11.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Eastspring Investments Africa Fund 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Prudential Financial Balanced Fund 36.68 - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 41.906 - 41.906 41.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Prudential Financial Global Resourc 5.67 - 5.67 5.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Eastspring Investments European Fund 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Eastspring Investments Africa Fund Rand 9.57 - 9.57 9.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 18.35 - 18.35 18.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 10.25 - 10.25 10.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 7.95 - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 26.94 - 26.94 26.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 13.51 - 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۳۵
Shin Kong Fu-Kuei Fund 31.8 - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Mainstream Fund 29.52 - 29.52 29.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Hua Nan Global Henry Fund 14.936 - 14.936 14.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin China Equity Fund 63.28 - 63.28 63.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global REIT Fund TWD 8.86 - 8.86 8.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Union Golden Balanced Fund 29.252 - 29.252 29.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 42.92 - 42.92 42.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta China Balance Fund RMB 3.98 - 3.98 3.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Hua Nan Long Win Balanced Fund 31.595 - 31.595 31.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
FSITC Asian Emerging Market Fund 10.73 - 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.182 - 14.182 14.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 18.94 - 18.94 18.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.994 - 13.994 13.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.044 - 2.044 2.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 8.926 - 8.926 8.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 46.36 - 46.36 46.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 38.871 - 38.871 38.871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
FSITC Small Cap 41.26 - 41.26 41.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
ABITL Da Li Fund 45.62 - 45.62 45.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Baoli Fund 36.59 - 36.59 36.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac Balance Fund 48.47 - 48.47 48.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Jih Sun Optimization Fund 25.63 - 25.63 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Fund 49.77 - 49.77 49.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 16.7 - 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Emerging Markets Fund 11.79 - 11.79 11.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Global Resources Fund 5.18 - 5.18 5.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta China Balance Fund TWD 16.8 - 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 53.54 - 53.54 53.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 29.53 - 29.53 29.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 32.23 - 32.23 32.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 19.22 - 19.22 19.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 15.12 - 15.12 15.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 15.43 - 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC BRIC 15.28 - 15.28 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Mandarin 19.53 - 19.53 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta 2001 Fund 85.04 - 85.04 85.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Cathay Cathay Fund 32.14 - 32.14 32.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Long Ma Fund 93.15 - 93.15 93.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
FSITC Global Trends 28.9 - 28.9 28.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Asia 67.02 - 67.02 67.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
FSITC Innovation Fund 26.14 - 26.14 26.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC All Weather Fund 153.01 - 153.01 153.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
FSITC China Century Fund 12.23 - 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Infrastructure Fund 62.46 - 62.46 62.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 72.2 - 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 32.93 - 32.93 32.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 63.22 - 63.22 63.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.03 - 19.03 19.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 13.111 - 13.111 13.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 9.455 - 9.455 9.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.475 - 11.475 11.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 9.053 - 9.053 9.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 20.74 - 20.74 20.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.46 - 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.509 - 9.509 9.509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 9.84 - 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Equity Fund TWD 21.77 - 21.77 21.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors All Season 12.992 - 12.992 12.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 77.75 - 77.75 77.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 47.39 - 47.39 47.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 57.22 - 57.22 57.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.622 - 8.622 8.622 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۵
Fuh Hwa EM High Yield B 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۳۵
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.352 - 1.352 1.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۲
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 8.996 - 8.996 8.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 8.52 - 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 - 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی