تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0359
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 18:24:07
0 (2.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,166
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
58 (4.74%)
تغییر ۳ ماهه
187 (13.82%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.27%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
88 (1.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 54.792 54.792 54.792 54.792 1.07 1.95% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 15.004 15.004 15.004 15.004 0.13 0.84% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 11.5 11.5 11.5 11.5 0.21 1.86% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 8.73 8.73 8.73 8.73 0.16 1.87% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 18.375 18.375 18.375 18.375 0.79 4.30% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 11.85 11.85 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Cathay Mandarin 20.42 20.42 20.42 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ABITL Da Li Fund 59.06 59.06 59.06 59.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta 2001 Fund 106.86 106.86 106.86 106.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
UPAMC Long Ma Fund 112.11 112.11 112.11 112.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Baoli Fund 43.4 43.4 43.4 43.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SinoPac Balance Fund 56.08 56.08 56.08 56.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Shin Kong Fu-Kuei Fund 41.92 41.92 41.92 41.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa EM High Yield B 4.88 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Taishin Mainstream Fund 34.7 34.7 34.7 34.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Global Commodity 11.07 11.07 11.07 11.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Jih Sun Optimization Fund 28.58 28.58 28.58 28.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Growth Fund 65.32 65.32 65.32 65.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Taishin China Equity Fund 72.55 72.55 72.55 72.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
UPAMC Infrastructure Fund 74.56 74.56 74.56 74.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CTBC Taiwan Small-cap Fund 17.32 17.32 17.32 17.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Global REIT Fund TWD 8.83 8.83 8.83 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Union Golden Balanced Fund 34.117 34.117 34.117 34.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Olympic Global Fund 16.62 16.62 16.62 16.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Cathay Emerging Markets Fund 14.04 14.04 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Cathay Global Resources Fund 5.41 5.41 5.41 5.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital Strategic Income Fund 11.91 11.91 11.91 11.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PineBridge LATIN AMERICA FUND 7.72 7.72 7.72 7.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Yuanta China Balance Fund RMB 4.28 4.28 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Hua Nan Long Win Balanced Fund 37.426 37.426 37.426 37.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan China Focus Fund 68.21 68.21 68.21 68.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital Global Biotech Fund TWD 18.14 18.14 18.14 18.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital Global Biotech Fund USD 20.075 20.075 20.075 20.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
UPAMC Small And Medium Cap Fund 40.96 40.96 40.96 40.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.376 14.376 14.376 14.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Africa Fund 19.48 19.48 19.48 19.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Greater China Equity Fund TWD 24.83 24.83 24.83 24.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Prudential Financial Balanced Fund 43.27 43.27 43.27 43.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 37.38 37.38 37.38 37.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments European Fund 11.24 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 22.91 22.91 22.91 22.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.603 10.603 10.603 10.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 14.114 14.114 14.114 14.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.113 2.113 2.113 2.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.345 1.345 1.345 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 51.89 51.89 51.89 51.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.49 11.49 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 8.902 8.902 8.902 8.902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 19.84 19.84 19.84 19.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 43.376 43.376 43.376 43.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 40.84 40.84 40.84 40.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 22 22 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.066 11.066 11.066 11.066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.063 9.063 9.063 9.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 22.41 22.41 22.41 22.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 27.66 27.66 27.66 27.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 23.8 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 33.73 33.73 33.73 33.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 18.82 18.82 18.82 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 19 19 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 17.67 17.67 17.67 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC BRIC 19.26 19.26 19.26 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Cathay Cathay Fund 40.13 40.13 40.13 41.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPMorgan Taiwan Asia 88.01 88.01 88.01 88.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
UPAMC All Weather Fund 185.63 185.63 185.63 185.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa EM High Yield A 10.02 10.02 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa High Growth Fund 101.46 101.46 101.46 101.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Small Capital Fund 112.41 112.41 112.41 112.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CTBC Vietnam Equity Fund USD 12.43 12.43 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Small Cap Fund 91.52 91.52 91.52 91.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 30.875 30.875 30.875 30.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Global Equity Fund TWD 23.34 23.34 23.34 23.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 17.96 17.96 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 83.82 83.82 83.82 83.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Global Investors All Season 13.42 13.42 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Global Investors Taiwan Tec 98.8 98.8 98.8 98.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 49.108 49.108 49.108 49.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Prudential Financial Global Resourc 6.79 6.79 6.79 6.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 23.32 23.32 23.32 23.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Global Investors Taiwan Fund 53.77 53.77 53.77 53.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.458 11.458 11.458 11.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 67.44 67.44 67.44 67.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Taiwan Dynamic Fund 48.49 48.49 48.49 48.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Franklin Growth Fd 135.83 135.83 135.83 135.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Franklin Utilities 18.72 18.72 18.72 18.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
FSITC Small Cap 48.85 48.85 48.85 48.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
FSITC Global Trends 31.83 31.83 31.83 31.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
FSITC Innovation Fund 34.01 34.01 34.01 34.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
FSITC China Century Fund 14.02 14.02 14.02 14.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Yuanta China Balance Fund TWD 18.62 18.62 18.62 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.66 12.66 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.696 12.696 12.696 12.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.448 9.448 9.448 9.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.912 11.912 11.912 11.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.831 8.831 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Hua Nan Global Henry Fund 14.953 14.953 14.953 14.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 8.996 8.996 8.996 8.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 8.52 8.52 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی