شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0331
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:08:26
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,163
قیمت روز
2 (0.17%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
37 (3.29%)
تغییر ۳ ماهه
58 (5.25%)
تغییر ۶ ماهه
219 (23.20%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,187
قیمت روز
144 (2.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:30:54
1,422 (16.52%)
تغییر ۳ ماهه
944 (11.61%)
تغییر ۶ ماهه
749 (9.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 90.62 - 90.62 90.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Franklin Utilities 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Prudential Financial Global Resourc 4.88 - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SinoPac Balance Fund 39.45 - 39.45 39.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.368 - 12.368 12.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.446 - 9.446 9.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder China Bond Fund USD Acc 10.822 - 10.822 10.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.231 - 8.231 8.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Prudential Financial Balanced Fund 29.18 - 29.18 29.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund Rand 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 17.39 - 17.39 17.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 18.24 - 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
HSBC BRIC 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Mandarin 15.58 - 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Cathay Fund 21.56 - 21.56 21.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Asia 52.95 - 52.95 52.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa EM High Yield A 8.3 - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa EM High Yield B 4.28 - 4.28 4.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC China Century Fund 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Small Capital Fund 58.19 - 58.19 58.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Global Equity Fund TWD 17.13 - 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 37.215 - 37.215 37.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 11.2 - 11.2 11.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Global Investors All Season 11.683 - 11.683 11.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Tec 51.11 - 51.11 51.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Fund 31.8 - 31.8 31.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments European Fund 8.34 - 8.34 8.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 10.7 - 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Small Cap 30.75 - 30.75 30.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ABITL Da Li Fund 34.46 - 34.46 34.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta 2001 Fund 59.96 - 59.96 59.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
UPAMC Long Ma Fund 71.17 - 71.17 71.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Global Trends 23.18 - 23.18 23.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Baoli Fund 25.47 - 25.47 25.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Innovation Fund 20.19 - 20.19 20.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Shin Kong Fu-Kuei Fund 21.93 - 21.93 21.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin Mainstream Fund 21.92 - 21.92 21.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Global Commodity 6.72 - 6.72 6.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa High Growth Fund 62 - 62 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Hua Nan Global Henry Fund 13.496 - 13.496 13.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Jih Sun Optimization Fund 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Growth Fund 30.24 - 30.24 30.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin China Equity Fund 42.99 - 42.99 42.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
UPAMC Infrastructure Fund 44.72 - 44.72 44.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
CTBC Taiwan Small-cap Fund 11.75 - 11.75 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global REIT Fund TWD 8.09 - 8.09 8.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Union Golden Balanced Fund 22.576 - 22.576 22.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Olympic Global Fund 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Emerging Markets Fund 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Cathay Global Resources Fund 4.13 - 4.13 4.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Taiwan Dynamic Fund 29.25 - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Small Cap Fund 47.18 - 47.18 47.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Strategic Income Fund 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 22.205 - 22.205 22.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
PineBridge LATIN AMERICA FUND 5.73 - 5.73 5.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta China Balance Fund RMB 3.01 - 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Yuanta China Balance Fund TWD 12.79 - 12.79 12.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Hua Nan Long Win Balanced Fund 24.963 - 24.963 24.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan China Focus Fund 34.48 - 34.48 34.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Global Biotech Fund USD 15.426 - 15.426 15.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
UPAMC Small And Medium Cap Fund 24.07 - 24.07 24.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
FSITC Asian Emerging Market Fund 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Global Bond Portfolio Fund 12.795 - 12.795 12.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Africa Fund 12.24 - 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
HSBC Greater China Equity Fund TWD 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 32.394 - 32.394 32.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 18.55 - 18.55 18.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 8.12 - 8.12 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 8.448 - 8.448 8.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 1.854 - 1.854 1.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 8.358 - 8.358 8.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.255 - 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 32.11 - 32.11 32.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.093 - 11.093 11.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 8.824 - 8.824 8.824 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 17.25 - 17.25 17.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 31.715 - 31.715 31.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 23.17 - 23.17 23.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 10.796 - 10.796 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.026 - 9.026 9.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 12.87 - 12.87 12.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 9.27 - 9.27 9.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 7.29 - 7.29 7.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 8.719 - 8.719 8.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 39.12 - 39.12 39.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 12.57 - 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Capital Global Biotech Fund TWD 14.92 - 14.92 14.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 - 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی