تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:09:18
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
27 (2.31%)
تغییر ۳ ماهه
16 (1.32%)
تغییر ۶ ماهه
144 (10.73%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

8,274
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
ساعت 10:30:58
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 17.784 17.784 17.784 17.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Cathay Mandarin 18.94 18.94 18.94 18.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FSITC Small Cap 57.69 57.69 57.69 57.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Cathay Cathay Fund 46.44 46.44 46.44 46.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FSITC Global Trends 33.85 33.85 33.85 33.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan Asia 76.75 76.75 76.75 76.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FSITC Innovation Fund 37.56 37.56 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FSITC China Century Fund 14.56 14.56 14.56 14.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Global Commodity 10.53 10.53 10.53 10.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa High Growth Fund 116.95 116.95 116.95 116.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Small Capital Fund 139.66 139.66 139.66 139.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Olympic Global Fund 16.98 16.98 16.98 16.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Cathay Emerging Markets Fund 12.49 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Cathay Global Resources Fund 5.71 5.71 5.71 5.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Heirloom Balance Fund 33.095 33.095 33.095 33.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
PineBridge LATIN AMERICA FUND 8.91 8.91 8.91 8.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Life Goal Balance Fund 63.809 63.809 63.809 63.809 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FSITC Asian Emerging Market Fund 12.5 12.5 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 16.37 16.37 16.37 16.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Prudential Financial Balanced Fund 47.66 47.66 47.66 47.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Heirloom No. 2 Balance Fund 54.912 54.912 54.912 54.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fuh Hwa Taiwan Good Income Fund TWD 12.27 12.27 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Prudential Financial Global Resourc 6.84 6.84 6.84 6.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 14.678 14.678 14.678 14.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan Pacific Balanced Fund 10.166 10.166 10.166 10.166 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY 13.943 13.943 13.943 13.943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon China High Yield Bond Fund-A USD 2.083 2.083 2.083 2.083 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon China High Yield Bond Fund-B CNY 8.312 8.312 8.312 8.312 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon China High Yield Bond Fund-B USD 1.292 1.292 1.292 1.292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Inc 8.809 8.809 8.809 8.809 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund A TWD 11.14 11.14 11.14 11.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fubon Global Investment-grade Bond Fund B TWD 9.043 9.043 9.043 9.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Prudential Financial Global Consumer Trends Fund 26.87 26.87 26.87 26.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
JPMorgan Taiwan New Silk Road Emerging Markets Fun 10.7 10.7 10.7 10.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
HSBC BRIC 17.24 17.24 17.24 17.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ABITL Da Li Fund 65.65 65.65 65.65 65.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta 2001 Fund 122.84 122.84 122.84 122.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Long Ma Fund 138.43 138.43 138.43 138.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BlackRock Baoli Fund 47.32 47.32 47.32 47.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac Balance Fund 62 62 62 62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Shin Kong Fu-Kuei Fund 54.77 54.77 54.77 54.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC All Weather Fund 231.02 231.02 231.02 231.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Mainstream Fund 40.95 40.95 40.95 40.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Jih Sun Optimization Fund 29.24 29.24 29.24 29.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Fund 71.13 71.13 71.13 71.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin China Equity Fund 88.24 88.24 88.24 88.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Infrastructure Fund 91.85 91.85 91.85 91.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CTBC Taiwan Small-cap Fund 20.26 20.26 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Union Golden Balanced Fund 40.019 40.019 40.019 40.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CTBC Vietnam Equity Fund USD 14.4 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Taiwan Dynamic Fund 56.6 56.6 56.6 56.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Small Cap Fund 107.35 107.35 107.35 107.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Equity Fund TWD 25.56 25.56 25.56 25.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta China Balance Fund RMB 4.27 4.27 4.27 4.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Yuanta China Balance Fund TWD 18.45 18.45 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan China Focus Fund 73.6 73.6 73.6 73.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Global Biotech Fund TWD 17.85 17.85 17.85 17.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Global Biotech Fund USD 19.887 19.887 19.887 19.887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UPAMC Small And Medium Cap Fund 53.75 53.75 53.75 53.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Africa Fund 20.26 20.26 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
HSBC Greater China Equity Fund TWD 20.98 20.98 20.98 20.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Superior Equity Fund 90.17 90.17 90.17 90.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors All Season 13.527 13.527 13.527 13.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Tec 119.51 119.51 119.51 119.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Growth Selection Fund 44.03 44.03 44.03 44.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund 19.79 19.79 19.79 19.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Fund 68.91 68.91 68.91 68.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments European Fund 12.63 12.63 12.63 12.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Pan-Asia Taiwan Enterprises Fund 24.46 24.46 24.46 24.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin Taiwan Small & Medium Cap Fund 72.66 72.66 72.66 72.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Africa Fund Rand 11.68 11.68 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Biotech & Health Care Fund 21.91 21.91 21.91 21.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Taishin High Dividend Yield Balanced Fund 48.477 48.477 48.477 48.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Dynamic Asset Allocation Fund 42.83 42.83 42.83 42.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund 20.95 20.95 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund 22.51 22.51 22.51 22.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Taiwan Aggressive Growth Selection Fund 30.05 30.05 30.05 30.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund A 11.21 11.21 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Asia Pacific REITs Fund B 8.38 8.38 8.38 8.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Schroder Taiwan Small Mid Cap Equity fund-A share 37.18 37.18 37.18 37.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Allianz Global Investors Taiwan Intelligence Trend 83.95 83.95 83.95 83.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Capital India Medium and Small Cap Equity Fund TWD 19.82 19.82 19.82 19.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Deutsche Far Eastern DWS Global Material and Energ 19.36 19.36 19.36 19.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds 18.45 18.45 18.45 18.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Franklin Growth Fd 156.32 156.32 156.32 156.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Fuh Hwa EM High Yield B 4.82 4.82 4.82 4.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Fubon Global REIT Fund TWD 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Nomura Global Bond Portfolio Fund 14.558 14.558 14.558 14.558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Taiwan Global Fund of Bond Acc 11.44 11.44 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Capital Strategic Income Fund 11.99 11.99 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۳
Fuh Hwa EM High Yield A 10.03 10.03 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
Franklin Utilities 20.49 20.49 20.49 20.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۱
Hua Nan Long Win Balanced Fund 37.152 37.152 37.152 37.152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Acc 12.696 12.696 12.696 12.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund RMB Inc 9.448 9.448 9.448 9.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Acc 11.912 11.912 11.912 11.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Schroder China Bond Fund USD Inc 8.831 8.831 8.831 8.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Hua Nan Global Henry Fund 14.953 14.953 14.953 14.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Equity 8.996 8.996 8.996 8.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Hua Nan Global Agribusiness And Water 8.52 8.52 8.52 8.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۱۷:۳۱
Franklin Templeton SinoAm Conventional Industry 23.09 23.09 23.09 23.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی