سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.093
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:37:11
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.24%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

39
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:54
1 (2.63%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.14%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

653
قیمت روز
2 (0.25%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 05:03:59
50 (8.35%)
تغییر ۳ ماهه
68 (11.66%)
تغییر ۶ ماهه
98 (17.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.52 9.52 9.52 9.52 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Global Bond Fund Institutional AccC 35.25 35.25 35.25 35.25 0.03 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Global Bond Fund Institutional IncC 21.04 21.04 21.04 21.04 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.63 13.63 13.63 13.63 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inst C 18.41 18.41 18.41 18.41 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12 12 12 12 0.02 0.17% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX B 20.13 20.13 20.13 20.13 0.18 0.89% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 21.08 21.08 21.08 21.08 0.19 0.90% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 20.56 20.56 20.56 20.56 0.19 0.92% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Muzinich Global Tactical Credit Fund Hedged CHF In 92.27 92.27 92.27 92.27 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 18.13 18.13 18.13 18.13 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.06 9.06 9.06 9.06 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 90.851 90.851 90.851 90.851 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 14.461 14.461 14.461 14.461 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 131.919 131.919 131.919 131.919 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 14.88 14.88 14.88 14.88 0.15 1.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.13 10.13 10.13 10.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 12.32 12.32 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 12.68 12.68 12.68 12.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 30.644 30.644 30.644 30.644 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 36.384 36.384 36.384 36.384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 145 145 145 145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 150.92 150.92 150.92 150.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 156.44 156.44 156.44 156.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 153.61 153.61 153.61 153.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 33.234 33.234 33.234 33.234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pictet - Global Environmental Opportunities P CHF 339.1 339.1 339.1 339.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Global Conve 203.322 203.322 203.322 203.322 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 203.726 203.726 203.726 203.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Piguet Fund Actions Japon 17072.22 17072.22 17072.22 17072.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1483.203 1483.203 1483.203 1483.203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 1118.489 1118.489 1118.489 1118.489 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 160.92 160.92 160.92 160.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 104.19 104.19 104.19 104.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 164.25 164.25 164.25 164.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 109.67 109.67 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 128.4 128.4 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 119.37 119.37 119.37 119.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 119.607 119.607 119.607 119.607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 116.792 116.792 116.792 116.792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 115.373 115.373 115.373 115.373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swisscanto CH IPF I Index Equity Fund USA N Klasse 403.336 403.336 403.336 403.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 112564 112564 112564 112564 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 111318 111318 111318 111318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond USD Index Blue DA 1251.21 1251.21 1251.21 1251.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
UBS CH Vitainvest - 50 World U 288.05 288.05 288.05 288.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1262.19 1262.19 1262.19 1262.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 1264.66 1264.66 1264.66 1264.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 1031.75 1031.75 1031.75 1031.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 152.89 152.89 152.89 152.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 167.13 167.13 167.13 167.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1128.65 1128.65 1128.65 1128.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1095.28 1095.28 1095.28 1095.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1012.37 1012.37 1012.37 1012.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1126.16 1126.16 1126.16 1126.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 936.6 936.6 936.6 936.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 882.38 882.38 882.38 882.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1010.94 1010.94 1010.94 1010.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 2495.52 2495.52 2495.52 2495.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1536.68 1536.68 1536.68 1536.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1637.42 1637.42 1637.42 1637.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1139.56 1139.56 1139.56 1139.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1053.3 1053.3 1053.3 1053.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
R High Yield Bonds DH CHF 155.16 155.16 155.16 155.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
R High Yield Bonds 0IH CHF 129.47 129.47 129.47 129.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11090001 11090001 11090001 11090001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B CHF 137.16 137.16 137.16 137.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F CHF 145.93 145.93 145.93 145.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1161.53 1161.53 1161.53 1161.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1117 1117 1117 1117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1181 1181 1181 1181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1060.34 1060.34 1060.34 1060.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1190.85 1190.85 1190.85 1190.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1211.04 1211.04 1211.04 1211.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1601.75 1601.75 1601.75 1601.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1598.86 1598.86 1598.86 1598.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1037.92 1037.92 1037.92 1037.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1045.19 1045.19 1045.19 1045.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 2089.43 2089.43 2089.43 2089.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 2097.28 2097.28 2097.28 2097.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 4290.86 4290.86 4290.86 4290.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2508.98 2508.98 2508.98 2508.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2788.13 2788.13 2788.13 2788.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 150.03 150.03 150.03 150.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 187.92 187.92 187.92 187.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 189.59 189.59 189.59 189.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 214.01 214.01 214.01 214.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Income Fund E Inc CHF Hedged 8.78 8.78 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.93 11.93 11.93 11.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.53 13.53 13.53 13.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Pictet CH - Short-Term Money Market USD P dy 1040.15 1040.15 1040.15 1040.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128879 128879 128879 128879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.99 11.99 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Diversified Income Fund InstitutioC 15.02 15.02 15.02 15.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 109.881 109.881 109.881 109.881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 97.85 97.85 97.85 97.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 1240.75 1240.75 1238.86 1240.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1157.15 1157.15 1157.15 1157.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۸:۰۴
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M D 32.83 32.83 32.83 32.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF I 34.068 34.068 34.068 34.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۲۳:۳۴
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF M A 31.964 31.964 31.773 31.964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF S A 40.39 40.39 39.729 40.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF P D 30.986 30.986 30.986 30.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1083.84 1083.84 1083.84 1083.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۸
Lombard Odier Funds - Generation Global CHF P A 30.645 30.645 30.569 30.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۰
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 960.7 960.7 960.7 960.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۴:۳۲
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 111.97 111.97 111.97 111.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Pictet CH Institutional - North-American Equities 3069.38 3069.38 3069.38 3069.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3082.36 3082.36 3082.36 3082.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2801.46 2801.46 2801.46 2801.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.559 14.559 14.356 14.559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A acc - CH 135.83 135.83 135.83 135.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۸:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Smal 2059.55 2059.55 2059.55 2059.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۱۴:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2612.01 2612.01 2612.01 2612.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3061.95 3061.95 3061.95 3061.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 3444.59 3444.59 3444.59 3444.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive 1075.62 1075.62 1075.62 1075.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.493 117.493 117.493 117.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۱
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1150.67 1150.67 1150.67 1150.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۴:۳۱
CSIF CH US Index Blue DA 3784.18 3784.18 3784.18 3784.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue ZA 2018.62 2018.62 2018.62 2018.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2182.66 2182.66 2182.66 2182.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
CSIF CH US Index Blue QA 2067.48 2067.48 2067.48 2067.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.304 11.304 11.304 11.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.439 15.439 15.439 15.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 1825.59 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 12.39 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 12.17 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 11.82 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 12.04 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی