شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0268
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:44:05
0 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.14%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۸
ساعت 16:01:47
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
3 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
5 (16.13%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

586
قیمت روز
5 (0.91%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:32:22
31 (5.66%)
تغییر ۳ ماهه
44 (8.02%)
تغییر ۶ ماهه
109 (22.90%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.51 - 11.51 11.51 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund E Inc CHF Hedged 9.03 - 9.03 9.03 0.02 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Diversified Income Fund InstitutiIC 9.53 - 9.53 9.53 0.01 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Global Bond Fund Institutional AccC 34.03 - 34.03 34.03 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Global Bond Fund Institutional IncC 20.82 - 20.82 20.82 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.22 - 13.22 13.22 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.79 - 11.79 11.79 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inst C 18.02 - 18.02 18.02 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 13.34 - 13.34 13.34 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Diversified Income Fund InstitutioC 14.33 - 14.33 14.33 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX B 14.84 - 14.84 14.84 0.17 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 15.37 - 15.37 15.37 0.18 1.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 15.01 - 15.01 15.01 0.18 1.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 17.35 - 17.35 17.35 0.06 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 9.24 - 9.24 9.24 0.03 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 158.58 - 158.58 158.58 0.79 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 111.9 - 111.9 111.9 0.56 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 161.4 - 161.4 161.4 0.80 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 10.34 - 10.34 10.34 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 11.301 - 11.301 11.301 0.08 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 27.311 - 27.311 27.311 0.20 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 31.953 - 31.953 31.953 0.23 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 29.534 - 29.534 29.534 0.22 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 90.47 - 90.47 90.47 0.21 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 13.954 - 13.954 13.954 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 125.616 - 125.616 125.616 0.29 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.85 - 11.85 11.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 127.55 - 127.55 127.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 133.64 - 133.64 133.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 137.41 - 137.41 137.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 135.39 - 135.39 135.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 112.15 - 112.15 112.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 113.181 - 113.181 113.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 130.6 - 130.6 130.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1987.14 - 1987.14 1987.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1222.99 - 1222.99 1222.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 122.191 - 122.191 122.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 120.716 - 120.716 120.716 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 119.093 - 119.093 119.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.776 - 117.776 117.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
R High Yield Bonds 0IH CHF 121.7 - 121.7 121.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 114750 - 114750 114750 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 113405 - 113405 113405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH US Index Blue DA 3993.22 - 3993.22 3993.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH US Index Blue QA 2303.3 - 2303.3 2303.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH US Index Blue QA 2233.65 - 2233.65 2233.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH US Index Blue ZA 2130.06 - 2130.06 2130.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
UBS CH Vitainvest - 50 World U 259.69 - 259.69 259.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 114.72 - 114.72 114.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 101.27 - 101.27 101.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 140.46 - 140.46 140.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 151.93 - 151.93 151.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1152.06 - 1152.06 1152.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1118.66 - 1118.66 1118.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1047.48 - 1047.48 1047.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1148.76 - 1148.76 1148.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 953.29 - 953.29 953.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 896.87 - 896.87 896.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1028.93 - 1028.93 1028.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2394.27 - 2394.27 2394.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2153.82 - 2153.82 2153.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2755.86 - 2755.86 2755.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2841.79 - 2841.79 2841.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2321.87 - 2321.87 2321.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1136.31 - 1136.31 1136.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1064.01 - 1064.01 1064.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
R High Yield Bonds DH CHF 147.64 - 147.64 147.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1080.33 - 1080.33 1080.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1217.43 - 1217.43 1217.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1237.61 - 1237.61 1237.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1060.25 - 1060.25 1060.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1129.08 - 1129.08 1129.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1661.05 - 1661.05 1661.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1666.45 - 1666.45 1666.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 119.88 - 119.88 119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 148.59 - 148.59 148.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 153.53 - 153.53 153.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 167.94 - 167.94 167.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11256091 - 11256091 11256091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 3215.42 - 3215.42 3215.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1181.56 - 1181.56 1181.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1138.07 - 1138.07 1138.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1200.74 - 1200.74 1200.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1053.25 - 1053.25 1053.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1883.19 - 1883.19 1883.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2088.49 - 2088.49 2088.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 189.097 - 189.097 189.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 937.13 - 937.13 937.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1381.8 - 1381.8 1381.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1381.7 - 1381.7 1381.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.12 - 12.12 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.883 - 12.883 12.883 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.238 - 14.238 14.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 17.597 - 17.597 17.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1041.87 - 1041.87 1041.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۱
Piguet Fund Actions Japon 11267.93 - 11267.93 11267.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ساعت ۹:۰۱
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 112.91 - 112.87 112.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1159.48 - 1159.48 1159.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1096.81 - 1096.81 1096.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128878.57 - 128878.57 128878.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1414.93 - 1414.93 1414.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1595.56 - 1595.56 1595.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1398.13 - 1398.13 1398.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.52 - 1560.52 1560.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1560.33 - 1560.33 1560.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ساعت ۷:۰۲
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1547.19 - 1547.19 1547.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۰۴
MG Optimal Income Fund CHF A H Acc 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
MG Optimal Income Fund CHF C H Acc 12.46 - 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 - 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Carmignac Portfolio Patrimoine A CHF Acc Hdg 96.03 - 96.03 96.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
Carmignac Portfolio Patrimoine F CHF Acc Hdg 108.29 - 108.29 108.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۰۳
VVA - Aktien USA 230.38 - 230.38 230.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1106.08 - 1106.08 1106.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۱۷:۰۴
Wellington Global Credit Plus Fund G CHF Acc Hedge 12.154 - 12.143 12.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Global Credit Plus Fund G USD Acc Unhed 11.449 - 11.425 11.449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D USD Ac 15.16 - 15.16 15.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S USD Ac 12.86 - 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.06 - 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 13.38 - 13.38 13.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 12.35 - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰