شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئیس
سوئیس

فرانک سوییس / دلار

1.0228
قیمت روز
0 (0.3%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:36:04
0 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.39%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.30%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

38
قیمت روز
1 (2.7%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
2 (5.56%)
تغییر ۳ ماهه
2 (5.56%)
تغییر ۶ ماهه
7 (22.58%)
نوسان سالیانه

Swiss All Share Cumulative Dividend

502
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
78 (13.40%)
تغییر ۳ ماهه
31 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
16 (3.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Inc CHF Hedged 7.96 - 7.96 7.96 0.04 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Diversified Income Fund InstitutiIC 8.44 - 8.44 8.44 0.02 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Global Bond Fund Institutional AccC 33.26 - 33.26 33.26 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Global Bond Fund Institutional IncC 20.25 - 20.25 20.25 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 12.92 - 12.92 12.92 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund Adm AC 10.75 - 10.75 10.75 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund Inst C 16.45 - 16.45 16.45 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Investment Grade Credit Fund Inv Ac 12.16 - 12.16 12.16 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund E Acc CHF Hedged 10.27 - 10.27 10.27 0.04 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Diversified Income Fund InstitutioC 12.82 - 12.82 12.82 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 14.93 - 14.93 14.93 0.10 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 7.85 - 7.85 7.85 0.05 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund 104.81 - 104.81 104.81 4.17 4.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.648 - 10.648 10.648 0.08 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.78 - 11.78 11.78 0.08 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.544 - 14.544 14.544 0.10 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX B 11.59 - 11.59 11.59 0.17 1.49% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Z 12.01 - 12.01 12.01 0.17 1.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Capital Group New Perspective Fund LUX Zd 11.73 - 11.73 11.73 0.17 1.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 24.361 - 24.361 24.361 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 136.22 - 136.22 136.22 0.29 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 96.13 - 96.13 96.13 0.20 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 138.69 - 138.69 138.69 0.29 0.21% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A2 121.69 - 121.69 121.69 0.42 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B1 125.17 - 125.17 125.17 0.43 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible B2 123.37 - 123.37 123.37 0.43 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND 26.353 - 26.353 26.353 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Iah 76.315 - 76.315 76.315 0.12 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 11.755 - 11.755 11.755 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Mh C 105.991 - 105.991 105.991 0.17 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1026.98 - 1026.98 1026.98 14.12 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 1027.14 - 1027.14 1027.14 14.11 1.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 156.523 - 156.523 156.523 2.10 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1446.915 - 1446.915 1446.915 31.57 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Klasse 1094.814 - 1094.814 1094.814 23.88 2.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.081 - 10.081 10.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 28.552 - 28.552 28.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Julius Baer Institutional BVG/LPP Flexible A1 116.17 - 115.77 116.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF DA 108.3 - 108.3 108.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund C CHF 110.418 - 110.418 110.418 0.20 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Pension Bond Fund Domestic CHF AST 126.11 - 126.11 126.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 117.253 - 117.253 117.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 115.804 - 115.804 115.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 113.817 - 113.817 113.817 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Swisscanto CH Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 112.531 - 112.531 112.531 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
R High Yield Bonds 0IH CHF 105.16 - 105.16 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue DA 114115 - 114115 114115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond JPY Index Blue ZA 112794 - 112794 112794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH US Index Blue DA 3104.72 - 3104.72 3104.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH US Index Blue QA 1790.59 - 1790.59 1790.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH US Index Blue QA 1741.22 - 1741.22 1741.22 44.49 2.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH US Index Blue ZA 1656.37 - 1656.37 1656.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
UBS CH Vitainvest - 50 World U 225.29 - 225.29 225.29 1.23 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA 1230.18 - 1230.18 1230.18 0.72 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA 1231.93 - 1231.93 1231.93 0.73 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF (CH) Emerging Markets Index Blue ZA 705.5 - 705.5 705.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Robeco QI Global Dynamic Duration FH CHF 116.56 - 116.56 116.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Robeco QI Global Dynamic Duration IEHCHF 102.9 - 102.9 102.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced A 124.82 - 124.82 124.82 0.35 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 135.01 - 135.01 135.01 0.37 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue DA 1100.06 - 1100.06 1100.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1068.03 - 1068.03 1068.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue FA 1011.01 - 1011.01 1011.01 2.41 0.24% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Switzerland Bond Index AAA-BBB Blue ZA 1097.08 - 1097.08 1097.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 942.78 - 942.78 942.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 887.13 - 887.13 887.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund CSIF Bond Global 1017.44 - 1017.44 1017.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 1524.87 - 1499.9 1524.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 938.6 - 923.22 938.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 999.58 - 983.2 999.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1135.91 - 1135.91 1135.91 1.25 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Credit Suisse Institutional Master Fund Swiss Bond 1074.14 - 1074.14 1074.14 1.18 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1063.07 - 1063.07 1063.07 2.29 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond Global Corporate ex CHF Index Blue ZA 1006.31 - 1006.31 1006.31 3.73 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1132.39 - 1132.39 1132.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1090.44 - 1090.44 1090.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1150.86 - 1150.86 1150.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1036.28 - 1036.28 1036.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 1043.08 - 1043.08 1043.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Global Bonds Passive I 1142.76 - 1142.76 1142.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1266.81 - 1266.81 1266.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities Global Pass 1270.84 - 1270.84 1270.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1622.12 - 1622.12 1622.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Ausland Passive 1031.5 - 1031.5 1031.5 0.25 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 125.04 - 125.04 125.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 126.84 - 126.84 126.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 141.44 - 141.44 141.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
UBS CH Institutional Fund JPY Bonds 11189091 - 11189091 11189091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 2497.34 - 2497.34 2497.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive 1035.11 - 1035.11 1035.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1161.67 - 1161.67 1161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 1180.85 - 1180.85 1180.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Passi 958.69 - 958.69 958.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1463.07 - 1463.07 1463.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 99.2 - 99.2 99.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Q 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Jupiter Dynamic Bond Class L CHF Ac 11.39 - 11.39 11.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
R High Yield Bonds DH CHF 127.28 - 127.28 127.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond USD Index Blue DA 1292.21 - 1286.94 1292.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA 1269.48 - 1269.48 1269.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Pictet - Global Environmental Opportunities P CHF 201.1 - 201.1 201.1 4.30 2.18% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۱
Pictet CH Institutional - North-American Equities 1827.3 - 1827.3 2022.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2243.33 - 2243.33 2243.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2412.91 - 2412.91 2412.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2240.97 - 2240.97 2240.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2016.22 - 2016.22 2016.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Credit Suisse Institutional Fund III - US Index Bl 2130.11 - 2130.11 2130.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Investment Grade Credit Fund Inv IC 12.43 - 12.43 12.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Piguet Fund Actions Japon 13647.59 - 13647.59 13647.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
UBS CH Institutional Fund - Equities Emerging Mark 128878.57 - 128878.57 128878.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۱۳:۰۳
UBS CH Institutional Fund 2 - Equities USA Passive 1825.59 - 1825.59 1825.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group New Perspective Fund LUX A4 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bd 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Bgd 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Capital Group New Perspective Fund LUX Zgd 12.04 - 12.04 12.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی