شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1143
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:05
0 (8.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (18.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

408
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 16:01:29
25 (6.53%)
تغییر ۳ ماهه
44 (12.09%)
تغییر ۶ ماهه
63 (18.26%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,862
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
160 (9.42%)
تغییر ۳ ماهه
540 (40.83%)
تغییر ۶ ماهه
284 (18.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Folksam LO Sverige 443.88 - 443.88 443.88 1.42 0.32% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Folksam LO Världen 205.78 - 205.78 205.78 0.09 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur Bas Mix 32.02 - 32.02 32.02 0.06 0.19% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur Bas Solid 129.61 - 129.61 129.61 0.11 0.08% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur Technology 511.26 - 511.26 511.26 1.24 0.24% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur IP Aktiefond 93.56 - 93.56 93.56 0.34 0.36% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur Kapitalinvest 173.27 - 173.27 173.27 0.34 0.20% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.17 - 101.17 101.17 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Avanza Zero 268.05 - 268.05 268.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
AMF Balansfond 315.83 - 315.83 315.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lannebo Småbolag 140.26 - 140.26 140.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond USA 299.572 - 299.572 299.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Korträntefond 118.269 - 118.269 118.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Svenska Smabolag SEK 2484.89 - 2484.89 2484.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Global B 131.906 - 131.906 131.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Sverige B 307.117 - 307.117 307.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Skandia SMART Balanserad 411.59 - 411.59 411.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Generation 50-tal Inc 396.539 - 396.539 396.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Sverige Småbol C/R utd 39.522 - 39.522 39.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Access Global 169.22 - 169.22 169.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Generationsfond 70-tal 160.692 - 160.692 160.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Sverigefond Småbolag C/R 477.304 - 477.304 477.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund A 419.706 - 419.706 419.706 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund D 98.789 - 98.789 98.789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Carnegie Corporate Bond B H NOK 129.984 - 129.984 129.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1393.74 - 1393.74 1393.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1348.16 - 1348.16 1348.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Ethica Global MEGA 310.41 - 310.41 310.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1043.92 - 1043.92 1043.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6430.987 - 6430.987 6430.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.413 - 100.413 100.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 210.45 - 210.45 210.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 387.004 - 387.004 387.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 101.35 - 101.35 101.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Varldenfond 16.637 - 16.637 16.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
AMF Aktiefond Sverige 691.52 - 691.52 691.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
AMF Aktiefond Varlden 459.02 - 459.02 459.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Sverige Indexfond 464.08 - 464.08 464.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Didner Gerge Aktiefond 3279.381 - 3279.381 3279.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Ny Teknik 1487.91 - 1487.91 1487.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Sverige Indexfond utd 185.281 - 185.281 185.281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Generation 60-tal Inc 571.289 - 571.289 571.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Transfer 60 194.05 - 194.05 194.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Transfer 70 247.88 - 247.88 247.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Transfer 80 275.55 - 275.55 275.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken MSCI USA Index 458.69 - 458.69 458.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 25 157.12 - 157.12 157.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Generationsfond 60-tal 159.437 - 159.437 159.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Access Sverige 222.23 - 222.23 222.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Ethica Obligation Utd 117.04 - 117.04 117.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 100.35 - 100.35 100.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken MSCI USA Index utd 348.88 - 348.88 348.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 474.2 - 474.2 474.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Aktiefond Pension 30.71 - 30.71 30.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 60.72 - 60.72 60.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 652.5 - 652.5 652.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 631.16 - 631.16 631.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 522.97 - 522.97 522.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 1840.73 - 1840.73 1840.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Sverige Indexfond Institutional 198.363 - 198.363 198.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.75 - 124.75 124.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 101.4 - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Länsförsäkringar Global Indexnära 245.581 - 245.581 245.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 202.69 - 202.69 202.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 194258.43 - 194258.43 194258.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1455.92 - 1455.92 1455.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 341.58 - 341.58 341.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 253.04 - 253.04 253.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 100.01 - 100.01 100.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Indecap Guide 2 C 165.84 - 165.84 165.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
AP7 Aktiefond 370.66 - 370.66 370.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
DNB Teknologi 2106.131 - 2106.131 2106.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
DNB Global Indeks 359.872 - 359.872 359.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Nordea Stratega 10 159.052 - 159.052 159.052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stratega 30 197.398 - 197.398 197.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stratega 50 245.525 - 245.525 245.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stratega 70 292.96 - 292.96 292.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SEB Korträntefond SEK 10.175 - 10.175 10.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
SEB Korträntefond SEK utd 9.129 - 9.129 9.129 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 256.81 - 256.81 256.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 103.68 - 103.68 103.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
AP7 Räntefond 112.96 - 112.96 112.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
Brummer Multi-Strategy 2561.773 - 2561.773 2561.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Brummer & Partners Multi-Strategy Inc 974.713 - 974.713 974.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.87 - 101.87 101.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 99.74 - 99.74 99.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.86 - 104.86 104.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.45 - 95.45 95.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 100.74 - 100.74 100.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 224.14 - 224.14 224.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
AMF Aktiefond Global 208.47 - 208.47 208.47 0.47 0.23% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
Carnegie Sverigefond 3163.435 - 3163.435 3163.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Global 150.224 - 150.224 150.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Sverige A 363.469 - 363.469 363.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Generation 70-tal Inc 258.024 - 258.024 258.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
Ancoria/Carneige Sverige 273.513 - 273.513 273.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
SPP Global Plus A 174.321 - 174.321 174.321 0.11 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Global Plus B 147.405 - 147.405 147.405 0.09 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Lannebo Småbolag EUR 159.83 - 159.83 159.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 125.33 - 125.33 127.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1331.1 - 1331.1 1355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 128.4 - 128.4 131.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 119.12 - 119.12 119.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 346.69 - 345.04 346.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) 359.58 - 359.58 359.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲:۳۰
Carnegie Strategifond G 143.406 - 143.406 143.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۲۳:۳۳
SPP Aktiefond Global A EUR 124.153 - 124.153 124.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Nordea Alfa 1211.598 - 1211.598 1211.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 141.23 - 141.23 141.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۳۵
Carnegie Corporate Bond UL SEK 412.525 - 412.525 412.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 402.39 - 402.39 402.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3046.601 - 3046.601 3046.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Lannebo Småbolag Insurance Inc 127.57 - 127.57 127.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1299.63 - 1299.63 1299.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.8 - 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Access USA 348.16 - 348.16 348.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Spiltan Räntefond Sverige 123.54 - 123.54 123.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۲:۳۰
Spiltan Högräntefond 106.95 - 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۳۰
Nordea Stratega Fixed Income 135.04 - 135.04 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1290.075 - 1290.075 1290.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 319.27 - 319.27 319.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utd 243.68 - 243.68 243.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۲:۰۰
Carnegie Strategifond 1290.075 - 1281.735 1290.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 100 277.23 - 277.23 277.23 1.63 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken MSCI USA Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 - 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 - 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی