شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0985
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:01:41
0 (7.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

391
قیمت روز
4 (1.03%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
39 (11.08%)
تغییر ۳ ماهه
40 (11.40%)
تغییر ۶ ماهه
106 (37.19%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,444
قیمت روز
25 (1.76%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:01:46
246 (14.56%)
تغییر ۳ ماهه
74 (4.86%)
تغییر ۶ ماهه
142 (8.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Alfa 939.591 - 939.591 939.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Ancoria/Carneige Sverige 211.487 - 211.487 211.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Carnegie Strategi UL SEK 1220.598 - 1220.598 1220.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Carnegie Sverigefond UL SEK1 2405.212 - 2405.212 2405.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 962.73 - 962.73 962.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 87.71 - 87.71 87.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Nordea Stratega 30 187.018 - 187.018 187.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Stratega 10 154.199 - 154.199 154.199 0.42 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Stratega 50 226.268 - 226.268 226.268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Stratega 70 263.106 - 263.106 263.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Carnegie Strategifond 1220.598 - 1220.598 1220.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Lannebo Småbolag EUR 100.31 - 100.31 100.31 33.95 33.85% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Carnegie Strategifond G 118.366 - 118.366 118.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Skandia SMART Balanserad UL 358.86 - 358.86 358.86 2.43 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Carnegie Corporate Bond UL SEK 380.996 - 380.996 380.996 2.62 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Carnegie Corporate Bond B H NOK 118.007 - 118.007 118.007 0.80 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 95.7 - 95.7 95.7 19.83 20.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Lannebo Småbolag Insurance Inc 88.35 - 88.35 88.35 0.67 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 178.9 - 178.9 178.9 1.24 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
AMF Aktiefond Varlden 362 - 362 362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Didner Gerge Aktiefond 2138.074 - 2138.074 2138.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Technology 387.59 - 387.59 387.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur IP Aktiefond 71.01 - 71.01 71.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 25 145.97 - 145.97 145.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Kapitalinvest 134.91 - 134.91 134.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Avanza Zero 204.41 - 204.41 204.41 2.92 1.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
DNB Teknologi 1788.294 - 1788.294 1788.294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
AMF Balansfond 268.86 - 268.86 268.86 1.84 0.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Lannebo Småbolag 88.35 - 88.35 88.35 0.67 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Aktiefond USA 253.382 - 253.382 253.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Global Plus A 148.896 - 148.896 148.896 1.93 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Global Plus B 131.838 - 131.838 131.838 1.71 1.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Folksam LO Sverige 317.21 - 317.21 317.21 3.77 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Folksam LO Världen 175.73 - 175.73 175.73 2.98 1.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
AMF Aktiefond Global 182.96 - 182.96 182.96 2.83 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Svenska Smabolag SEK 1541.35 - 1541.35 1541.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
AMF Aktiefond Sverige 511.62 - 511.62 511.62 4.86 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Spiltan Högräntefond 102.2 - 102.2 102.2 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Bas Mix 27.23 - 27.23 27.23 0.17 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Aktiefond Sverige A 285.24 - 285.24 285.24 2.48 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Aktiefond Sverige B 247.423 - 247.423 247.423 2.15 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Skandia SMART Balanserad 358.86 - 358.86 358.86 2.43 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Generation 60-tal Inc 487.249 - 487.249 487.249 4.46 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SPP Generation 70-tal Inc 218.922 - 218.922 218.922 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SEB Korträntefond SEK utd 9.149 - 9.149 9.149 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Spiltan Räntefond Sverige 119.49 - 119.49 119.49 0.13 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Transfer 60 174.99 - 174.99 174.99 1.60 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Transfer 70 216.18 - 216.18 216.18 2.82 1.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Transfer 80 240.58 - 240.58 240.58 3.06 1.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 100 277.23 - 277.23 277.23 1.63 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 60-tal 135.649 - 135.649 135.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 70-tal 136.044 - 136.044 136.044 1.51 1.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Access Sverige 168.08 - 168.08 168.08 1.67 1.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1081.74 - 1081.74 1081.74 13.06 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1050.41 - 1050.41 1050.41 14.99 1.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 962.73 - 962.73 962.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 399.96 - 399.96 399.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Aktiefond Pension 26.32 - 26.32 26.32 0.38 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 46.68 - 46.68 46.68 0.67 1.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 527.68 - 527.68 527.68 4.95 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 512.4 - 512.4 512.4 5.94 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 424.57 - 424.57 424.57 4.93 1.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 250.89 - 250.89 250.89 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 306.5 - 306.5 306.5 1.17 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 121.79 - 121.79 121.79 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 713.62 - 713.62 713.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 4666.575 - 4666.575 4666.575 19.73 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SEB Korträntefond SEK Institutional 99.571 - 99.571 99.571 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 81.56 - 81.56 81.56 1.32 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 185.54 - 185.54 185.54 0.63 0.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Global Indexnära 212.031 - 212.031 212.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 292.114 - 292.114 292.114 3.16 1.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utd 233.94 - 233.94 233.94 0.89 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 991.44 - 991.44 991.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) 315.65 - 315.65 315.65 0.51 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 250.41 - 250.41 250.41 2.40 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 185.5 - 185.5 185.5 1.78 0.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 101.09 - 101.09 101.09 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 98.1 - 98.1 98.1 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.04 - 99.04 99.04 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 97.13 - 97.13 97.13 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 99.48 - 99.48 99.48 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SEB Varldenfond 14.898 - 14.898 14.898 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Indecap Guide 2 C 133.35 - 133.35 133.35 1.23 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Sverige Indexfond 340.211 340.505 340.211 340.505 2.75 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Sverige Indexfond utd 140.35 140.472 140.35 140.472 1.13 0.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Sverige Indexfond Institutional 145.385 145.51 145.385 145.51 6.21 4.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
AP7 Aktiefond 305.56 - 305.56 305.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
AP7 Räntefond 112.32 - 112.32 112.32 0.08 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.73 - 13.73 13.73 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 103.89 - 103.89 103.89 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 94.57 - 94.57 94.57 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
SEB Korträntefond SEK 10.094 - 10.094 10.094 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.68 - 116.68 116.68 0.13 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 98.48 - 98.48 98.48 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.86 - 100.86 100.86 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Carnegie Corporate Bond Fund A 379.465 - 379.465 379.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۷:۰۱
Carnegie Corporate Bond Fund D 90.867 - 90.867 90.867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۷:۰۱
Brummer Multi-Strategy 2472.556 - 2472.556 2472.556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
Brummer & Partners Multi-Strategy Inc 940.745 - 940.745 940.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 70.08 - 70.08 70.08 0.63 0.91% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 163577.354 - 163577.354 163577.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 142.99 - 142.99 142.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱:۰۰
Swedbank Robur Access Global 176.46 - 176.46 176.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۰
Swedbank Robur Access USA 372.93 - 372.93 372.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۰۰
Handelsbanken MSCI USA Index 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SPP Aktiefond Global 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 101.51 - 101.51 101.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 - 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
SPP Aktiefond Global B 139.408 - 139.408 139.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 - 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی