خبر
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.0962
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 19:46:39
0 (9.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

521
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ آبان ۱۴۰۲
ساعت 05:02:32
26 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
42 (8.77%)
تغییر ۶ ماهه
79 (17.87%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

2,416
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ آذر ۱۴۰۲
ساعت 16:46:32
175 (7.79%)
تغییر ۳ ماهه
101 (4.38%)
تغییر ۶ ماهه
173 (7.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 50 290.768 290.768 290.768 290.768 0.46 0.16% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۱۳
Nordea Stratega 70 382.669 382.669 382.669 382.669 1.15 0.30% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۱۳
Nordea SEK Instituutiokorko K SWE 1250.882 1250.882 1250.882 1250.882 0.11 0.01% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۱۳
Nordea Stratega 30 211.743 211.743 211.743 211.743 0.03 0.02% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۸:۱۳
AMF Balansfond 373.63 373.63 373.63 373.63 1.54 0.41% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Lannebo Småbolag 154.13 154.13 154.13 154.13 1.31 0.86% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Multi Asset 100 454.6 454.6 454.6 454.6 1.14 0.25% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea Generationsfond 70-tal 229.717 229.717 229.717 229.717 1.21 0.53% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Svenska Småbolag 2144.63 2144.63 2144.63 2144.63 11.80 0.55% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1485.98 1485.98 1485.98 1485.98 9.31 0.63% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 1406.5 1406.5 1406.5 1406.5 7.73 0.55% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 975.68 975.68 975.68 975.68 6.11 0.63% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 475.26 475.26 475.26 475.26 2.65 0.56% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 108.25 108.25 108.25 108.25 0.01 0.01% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 100.89 100.89 100.89 100.89 0.02 0.02% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 104.72 104.72 104.72 104.72 0.01 0.01% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
AMF Aktiefond Global 325.09 325.09 325.09 325.09 1.11 0.34% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Didner & Gerge Aktiefond 3866.598 3866.598 3866.598 3866.598 37.95 0.99% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Multi Asset 25 172.23 172.23 172.23 172.23 0.07 0.04% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea Generationsfond 60-tal 216.078 216.078 216.078 216.078 0.76 0.35% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Pension 70 A1 SEK 203.78 203.78 203.78 203.78 0.66 0.32% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea Generationsfond 60-tal B 119.834 119.834 119.834 119.834 0.42 0.35% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea Generationsfond 70-tal B 126.027 126.027 126.027 126.027 0.66 0.53% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Pension 60 (A1 SEK) 180.18 180.18 180.18 180.18 0.39 0.22% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 684.68 684.68 684.68 684.68 4.88 0.72% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 75.97 75.97 75.97 75.97 0.43 0.57% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
SEB Korträntefond SEK Institutional 104.172 104.172 104.172 104.172 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 243.15 243.15 243.15 243.15 0.27 0.11% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) 327.1 327.1 327.1 327.1 0.62 0.19% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Norden Ind Criteria (A1 SEK) 179.39 179.39 179.39 179.39 1.35 0.76% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP SEK 335.984 335.984 335.984 335.984 0.85 0.25% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP SEK 391.988 391.988 391.988 391.988 0.16 0.04% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 103.62 103.62 103.62 103.62 0.04 0.04% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 96.53 96.53 96.53 96.53 0.03 0.03% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
AMF Aktiefond Sverige 829.05 829.05 829.05 829.05 8.28 1.01% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
AMF Aktiefond Världen 619.14 619.14 619.14 619.14 4.12 0.67% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken MSCI USA Index 753.43 753.43 753.43 753.43 4.89 0.65% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken MSCI USA Index utd 514.74 514.74 514.74 514.74 3.34 0.65% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 891.13 891.13 891.13 891.13 2.29 0.26% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 855.92 855.92 855.92 855.92 4.53 0.53% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 637.28 637.28 637.28 637.28 3.37 0.53% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 314.18 314.18 314.18 314.18 1.45 0.46% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Global Index Criteria (A1 SEK) 461.03 461.03 461.03 461.03 2.44 0.53% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund AI SEK 1271.72 1271.72 1271.72 1271.72 8.10 0.64% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BI SEK 1417.066 1417.066 1417.066 1417.066 9.02 0.64% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP SEK 1279.661 1279.661 1279.661 1279.661 8.12 0.64% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 426.4 426.4 426.4 426.4 2.94 0.69% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 280.02 280.02 280.02 280.02 1.93 0.69% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 325.484 325.484 325.484 325.484 0.43 0.13% ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ساعت ۱:۵۸
Indecap Guide 2 C 206.36 206.36 206.36 206.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Bas Solid 131.83 131.83 131.83 131.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Ny Teknik 1036.94 1036.94 1036.94 1036.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Transfer 60 254.21 254.21 254.21 254.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Obligation B 107.97 107.97 107.97 107.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Access Global 263.06 263.06 263.06 263.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Access Sverige 270.11 270.11 270.11 270.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Ethica Obligation 13 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 203.6 203.6 203.6 203.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1547.12 1547.12 1547.12 1547.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Folksam LO Sverige 525.79 525.79 525.79 525.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Folksam LO Världen 318.9 318.9 318.9 318.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Bas Mix 34.84 34.84 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Technology 948.35 948.35 948.35 948.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Transfer 70 371.89 371.89 371.89 371.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Transfer 80 416.92 416.92 416.92 416.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Globalfond I 51.6 51.6 51.6 51.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur IP Aktiefond 163.12 163.12 163.12 163.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Kapitalinvest 250.77 250.77 250.77 250.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 784.43 784.43 784.43 784.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Aktiefond Pension 48.62 48.62 48.62 48.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 127.63 127.63 127.63 127.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 144.78 144.78 144.78 144.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Världenfond 21.136 21.136 21.136 21.136 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
SEB Sverige Indexfond 582.055 582.055 582.055 582.055 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
SEB Sverige Indexfond B 174.64 174.64 174.64 174.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
SEB Sverige Indexfond utd 209.994 209.994 209.994 209.994 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
SEB Sverige Indexfond Institutional 249.191 249.191 249.191 249.191 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
Vontobel Fund - Global Equity B SEK Acc 348.17 348.17 348.17 348.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۲۰:۱۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 755.316 755.316 755.316 755.316 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
Länsförsäkringar Global Indexnära 389.691 389.691 389.691 389.691 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 479.287 479.287 479.287 479.287 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۷:۰۸
Avanza Zero 365.85 365.85 365.85 365.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Aktiefond USA 479.378 479.378 479.378 479.378 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Global Plus A 264.562 264.562 264.562 264.562 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Global Plus B 194.85 194.85 194.85 194.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Aktiefond Global 223.014 223.014 223.014 223.014 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Aktiefond Global B 169.324 169.324 169.324 169.324 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Aktiefond Sverige A 458.482 458.482 458.482 458.482 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Generation 70-tal Inc 368.646 368.646 368.646 368.646 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
AP7 Aktiefond 573.5 573.5 573.5 573.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
AP7 Räntefond 110.19 110.19 110.19 110.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
SPP Generation 60-tal Inc 758.11 758.11 758.11 758.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 99.58 99.58 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۵۸
SEB Korträntefond SEK 10.522 10.522 10.522 10.522 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۵۸
SEB Korträntefond SEK utd 9.194 9.194 9.194 9.194 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 108.94 108.94 108.94 108.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۵۸
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.24 95.24 95.24 95.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۵۸
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 103.93 103.93 103.93 103.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
DNB Teknologi 2784.96 2784.96 2784.96 2784.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
DNB Global Indeks 489.682 489.682 489.682 489.682 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۸:۰۰
Carnegie Sverigefond 3884.408 3884.408 3884.408 3884.408 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
AMF Aktiefond Småbolag 1304.24 1304.24 1304.24 1304.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
SPP Aktiefond Sverige B 337.899 337.899 337.899 337.899 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Swedbank Robur Access USA 484.71 484.71 484.71 484.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
SEB Sverige Småbol C/R utd 45.359 45.359 45.359 45.359 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
SEB Sverigefond Småbolag C/R 559.256 559.256 559.256 559.256 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Europafond Index 158.19 158.19 158.19 158.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1561.36 1561.36 1561.36 1561.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken European Index utd 116.45 116.45 116.45 116.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Sverigefond (A1 SEK) 3303.01 3303.01 3303.01 3303.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Europafond Index (A1 NOK) 148.74 148.74 148.74 148.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 114.67 114.67 114.67 114.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 96.45 96.45 96.45 96.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 8605.788 8605.788 8605.788 8605.788 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 223367 223367 223367 223367 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Skandia SMART Balanserad 451.54 451.54 451.54 451.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Swedbank Robur Ethica Global 546.69 546.69 546.69 546.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Swedbank Robur Transition Global J 401.84 401.84 401.84 401.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
Ancoria/Carneige Sverige 293.011 293.011 293.011 293.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۸
Brummer Multi-Strategy 2810.451 2810.451 2810.451 2810.451 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۱۵
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین