سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1185
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:59:06
0 (0.59%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

349
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:40
17 (4.64%)
تغییر ۳ ماهه
53 (13.18%)
تغییر ۶ ماهه
29 (7.67%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,986
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
32 (1.63%)
تغییر ۳ ماهه
146 (7.91%)
تغییر ۶ ماهه
315 (18.82%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Sverige Indexfond Institutional 223.613 223.613 223.613 223.613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 218586.009 218586.009 218586.009 218586.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
DNB Teknologi 2418.81 2418.81 2418.81 2418.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SEB Varldenfond 17.486 17.486 17.486 17.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
DNB Global Indeks 391.279 391.279 391.279 391.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Indecap Guide 2 C 180.12 180.12 180.12 180.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SEB Sverige Indexfond 523.037 523.037 523.037 523.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ancoria/Carneige Sverige 306.069 306.069 306.069 306.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SEB Sverige Indexfond utd 208.819 208.819 208.819 208.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AP7 Aktiefond 420.8 420.8 420.8 420.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
AP7 Räntefond 112.63 112.63 112.63 112.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Stratega 10 160.126 160.126 160.126 160.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Stratega 30 203.394 203.394 203.394 203.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Stratega 50 259.186 259.186 259.186 259.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Avanza Zero 300.18 300.18 300.18 300.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AMF Balansfond 339.46 339.46 339.46 339.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Lannebo Småbolag 152.22 152.22 152.22 152.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Aktiefond USA 331.583 331.583 331.583 331.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Global Plus A 194.222 194.222 194.222 194.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Global Plus B 164.235 164.235 164.235 164.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Folksam LO Sverige 499.94 499.94 499.94 499.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Folksam LO Världen 233.03 233.03 233.03 233.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AMF Aktiefond Global 234.08 234.08 234.08 234.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Aktiefond Global 168.899 168.899 168.899 168.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Svenska Smabolag SEK 2816.43 2816.43 2816.43 2816.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AMF Aktiefond Sverige 780.11 780.11 780.11 780.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AMF Aktiefond Varlden 514.18 514.18 514.18 514.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Didner Gerge Aktiefond 3759.136 3759.136 3759.136 3759.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SEB Korträntefond SEK 10.18 10.18 10.18 10.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Aktiefond Global B 147.233 147.233 147.233 147.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Bas Mix 34.37 34.37 34.37 34.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Aktiefond Sverige A 414.038 414.038 414.038 414.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Aktiefond Sverige B 341.188 341.188 341.188 341.188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Skandia SMART Balanserad 440.43 440.43 440.43 440.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Bas Solid 135.14 135.14 135.14 135.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Ny Teknik 1834.2 1834.2 1834.2 1834.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Generation 50-tal Inc 410.867 410.867 410.867 410.867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPP Generation 60-tal Inc 626.31 626.31 626.31 626.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Technology 614.26 614.26 614.26 614.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SEB Korträntefond SEK utd 9.134 9.134 9.134 9.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Transfer 60 208.35 208.35 208.35 208.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Transfer 70 273.42 273.42 273.42 273.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Transfer 80 303.91 303.91 303.91 303.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur IP Aktiefond 109.46 109.46 109.46 109.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken MSCI USA Index 505.79 505.79 505.79 505.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 25 164.17 164.17 164.17 164.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Kapitalinvest 205.59 205.59 205.59 205.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Nordea Generationsfond 60-tal 176.507 176.507 176.507 176.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Nordea Generationsfond 70-tal 178.061 178.061 178.061 178.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Access Sverige 246.19 246.19 246.19 246.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Ethica Obligation Utd 115.79 115.79 115.79 115.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1507.19 1507.19 1507.19 1507.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1483.8 1483.8 1483.8 1483.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 111.59 111.59 111.59 111.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken MSCI USA Index utd 384.7 384.7 384.7 384.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1650.23 1650.23 1650.23 1650.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 513.76 513.76 513.76 513.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Aktiefond Pension 34.05 34.05 34.05 34.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.7 13.7 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 543.7 543.7 543.7 543.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 71.58 71.58 71.58 71.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 732.34 732.34 732.34 732.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 720.97 720.97 720.97 720.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 597.38 597.38 597.38 597.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Sverigefond (A1 SEK) 3463.68 3463.68 3463.68 3463.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 101.24 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 256.51 256.51 256.51 256.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Svenska Småbolag utd 2086.33 2086.33 2086.33 2086.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 411.37 411.37 411.37 411.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 125.36 125.36 125.36 125.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK 414.48 414.48 414.48 414.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1223.24 1223.24 1223.24 1223.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6441.921 6441.921 6441.921 6441.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.508 100.508 100.508 100.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 114.52 114.52 114.52 114.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 225.56 225.56 225.56 225.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Länsförsäkringar Global Indexnära 272.44 272.44 272.44 272.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 226.41 226.41 226.41 226.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK) 421.01 421.01 421.01 421.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 NOK) 397.9 397.9 397.9 397.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Länsförsäkringar Sverige Indexnära 431.53 431.53 431.53 431.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema utd 313.99 313.99 313.99 313.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1676.24 1676.24 1676.24 1676.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Tillväxtmark Tema (A1 NOK) 417.85 417.85 417.85 417.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 105 105 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.57 95.57 95.57 95.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Långränta Criteria (A1 SEK) 117.65 117.65 117.65 117.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Långränta Criteria (B1 SEK) 99.97 99.97 99.97 99.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (A1 SEK) 383.09 383.09 383.09 383.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Sverige Index Criteria (B1 SEK) 283.78 283.78 283.78 283.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 262 262 262 262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.96 101.96 101.96 101.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 100.22 100.22 100.22 100.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Sverigefond 3556.851 3556.851 3543.029 3556.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Stratega 70 318.82 318.82 318.82 318.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۱
SPP Generation 70-tal Inc 291.354 291.354 291.354 291.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
SEB Sverigefond Småbolag C/R 513.692 513.692 513.692 513.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund A 431.4 431.4 431.4 431.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond Fund D 99.901 99.901 99.901 99.901 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond B H NOK 133.729 133.729 133.729 133.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (B 99.9 99.9 99.9 99.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Handelsbanken Institutionell Kortränta Criteria (A 100.91 100.91 100.91 100.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SEB Sverige Småbol C/R utd 38.487 38.487 38.487 38.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Carnegie Strategifond 1586.362 1586.362 1586.362 1586.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۱
SPP Korträntefond 118.243 118.243 118.243 118.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Carnegie Strategifond G 150.94 150.94 150.94 150.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Access Global 175.22 175.22 175.22 175.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 142.54 142.54 142.54 142.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 103.61 103.61 103.61 103.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Spiltan Räntefond Sverige 126.02 126.02 126.02 126.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
Swedbank Robur Ethica Global MEGA 310.41 310.41 310.41 310.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Brummer Multi-Strategy 2561.773 2561.773 2561.773 2561.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Brummer & Partners Multi-Strategy Inc 974.713 974.713 974.713 974.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Lannebo Småbolag EUR 159.83 159.83 159.83 159.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 125.33 125.33 125.33 127.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 128.4 128.4 128.4 131.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SPP Aktiefond Global A EUR 124.153 124.153 124.153 124.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Nordea Alfa 1211.598 1211.598 1211.598 1211.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Carnegie Corporate Bond UL SEK 412.525 412.525 412.525 412.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Skandia SMART Balanserad UL 402.39 402.39 402.39 402.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3046.601 3046.601 3046.601 3046.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Lannebo Småbolag Insurance Inc 127.57 127.57 127.57 127.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1299.63 1299.63 1299.63 1299.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.8 99.8 99.8 99.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Swedbank Robur Access USA 348.16 348.16 348.16 348.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۷:۰۱
Spiltan Högräntefond 106.95 106.95 106.95 106.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۳:۳۰
Nordea Stratega Fixed Income 135.04 135.04 135.04 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۸:۰۲
Carnegie Strategi UL SEK 1290.075 1290.075 1290.075 1290.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Handelsbanken Multi Asset 100 277.23 277.23 277.23 277.23 1.63 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken MSCI USA Index 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Handelsbanken Nordiska Småbolag 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 2973.551 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 22.06 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1047.96 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 378.23 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 150.58 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی