شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1039
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 08:43:09
0 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.24%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

360
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:47
14 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
40 (12.50%)
تغییر ۶ ماهه
80 (28.57%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,703
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:34:38
82 (5.08%)
تغییر ۳ ماهه
149 (9.62%)
تغییر ۶ ماهه
242 (16.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 17.613 - 17.613 17.613 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Carnegie Strategi UL SEK 1552.227 - 1552.227 1552.227 23.82 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Skandia SMART Balanserad UL 416.11 - 416.11 416.11 4.74 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Carnegie Sverigefond UL SEK1 3170.932 - 3170.932 3170.932 81.61 2.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Nordea Generationsfond 60-tal 164.437 - 164.437 164.437 2.90 1.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Nordea Generationsfond 70-tal 166.499 - 166.499 166.499 3.20 1.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Lannebo Småbolag Insurance Inc 126.35 - 126.35 126.35 2.96 2.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag UL 1299.21 - 1299.21 1299.21 31.23 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
AMF Aktiefond Varlden 454.59 - 454.59 454.59 9.62 2.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Didner Gerge Aktiefond 2965.821 - 2965.821 2965.821 75.84 2.56% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Technology 447.35 - 447.35 447.35 12.55 2.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur IP Aktiefond 82.63 - 82.63 82.63 1.90 2.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 25 158.93 - 158.93 158.93 0.49 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Kapitalinvest 160.31 - 160.31 160.31 3.69 2.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Avanza Zero 256.52 - 256.52 256.52 5.97 2.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
AMF Balansfond 312.09 - 312.09 312.09 4.13 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Småbolag 126.35 - 126.35 126.35 2.96 2.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond USA 304.926 - 304.926 304.926 6.12 2.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Folksam LO Sverige 405.96 - 405.96 405.96 11.09 2.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Folksam LO Världen 211.84 - 211.84 211.84 4.12 1.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Svenska Smabolag SEK 2075.71 - 2075.71 2075.71 50.05 2.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
AMF Aktiefond Sverige 661.52 - 661.52 661.52 14.73 2.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Bas Mix 32.45 - 32.45 32.45 0.40 1.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Strategifond G 151.854 - 151.854 151.854 2.32 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Sverige A 358.128 - 358.128 358.128 8.92 2.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
SPP Aktiefond Sverige B 310.647 - 310.647 310.647 7.73 2.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Ancoria/Carneige Sverige 284.473 - 284.473 284.473 3.78 1.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Skandia SMART Balanserad 416.11 - 416.11 416.11 4.74 1.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
SPP Generation 60-tal Inc 581.699 - 581.699 581.699 9.41 1.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Räntefond Sverige 124.05 - 124.05 124.05 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 60 198.44 - 198.44 198.44 2.20 1.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 70 265.29 - 265.29 265.29 4.80 1.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Transfer 80 295.37 - 295.37 295.37 5.33 1.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access Global 179.79 - 179.79 179.79 3.18 1.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Access Sverige 211.01 - 211.01 211.01 5.18 2.45% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund A 435.837 - 435.837 435.837 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond Fund D 105.21 - 105.21 105.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Ethica Obligation Utd 116.4 - 116.4 116.4 0.19 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carnegie Corporate Bond B H NOK 135.026 - 135.026 135.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordenfond A1 NOK 1220.7 - 1220.7 1220.7 23.66 1.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordenfond A1 SEK 1285.42 - 1285.42 1285.42 32.84 2.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 93.39 - 93.39 93.39 2.54 2.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1299.21 - 1299.21 1299.21 31.23 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken USA Index (A1 NOK) 438.92 - 438.92 438.92 6.60 1.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Aktiefond Pension 32.38 - 32.38 32.38 0.70 2.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Ethica Obligation 13.7 - 13.7 13.7 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 EUR) 56.99 - 56.99 56.99 1.40 2.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 NOK) 572.53 - 572.53 572.53 8.67 1.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (A1 SEK) 602.88 - 602.88 602.88 12.83 2.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Tema (B1 SEK) 520.88 - 520.88 520.88 11.08 2.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100.92 - 100.92 100.92 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Räntefond Flexibel 253.7 - 253.7 253.7 0.10 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag utd 1006.35 - 1006.35 1006.35 24.19 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Fastighetsfond A 6756.295 - 6756.295 6756.295 103.87 1.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Allemansfond Komplett 96.4 - 96.4 96.4 2.13 2.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK) 212.45 - 212.45 212.45 1.21 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Global Indexnära 261.285 - 261.285 261.285 4.85 1.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 161.41 - 161.41 161.41 3.68 2.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 NOK) 1233.79 - 1233.79 1233.79 22.08 1.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Kortränta Criteria (A1 SEK) 104.41 - 104.41 104.41 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (A1 SEK) 102.45 - 102.45 102.45 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Räntestrategi Criteria (B1 SEK) 99.42 - 99.42 99.42 0.03 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 101.45 - 101.45 101.45 0.07 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligation Investment Grade 99.94 - 99.94 99.94 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
DNB Teknologi 2142.179 - 2142.179 2142.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Indecap Guide 2 C 167.23 - 167.23 167.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
AP7 Aktiefond 399.19 - 399.19 399.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
AP7 Räntefond 112.03 - 112.03 112.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Nordea Stratega 30 199.833 - 199.833 199.833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Alfa 1296.726 - 1296.726 1296.726 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 10 158.044 - 158.044 158.044 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 50 254.212 - 254.212 254.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 70 310.73 - 310.73 310.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Carnegie Strategifond 1576.049 - 1576.049 1576.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Swedbank Robur Räntefond Kort Plus 124.21 - 124.21 124.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Kortränta Criteria (B1 SEK) 95.51 - 95.51 95.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
SEB Sverige Indexfond 437.704 - 437.704 437.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
SEB Sverige Indexfond utd 180.57 - 180.57 180.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
SEB Sverige Indexfond Institutional 187.029 - 187.029 187.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
SEB Hållbarhetsfond Sverige Index utd 191304.97 - 191304.97 191304.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Brummer Multi-Strategy 2459.5 - 2459.5 2459.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
SPP Generation 70-tal Inc 271.485 - 271.485 271.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Swedbank Robur Access USA 371.56 - 371.56 371.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
SPP Aktiefond Global 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 221.32 - 221.32 221.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Lannebo Småbolag EUR 152.9 - 152.9 152.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordenfond A1 EUR 122.71 - 122.71 122.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Handelsbanken Nordiska Småbolag (A1 EUR) 123.64 - 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Didner & Gerge Aktiefond UL 2973.551 - 2973.551 2973.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
SPP Aktiefond Global B 139.408 - 139.408 139.408 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Handelsbanken Sverigefond Index (A1 SEK) 13098.63 - 13098.63 13098.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Handelsbanken Sverigefond Index (B1 SEK) 10122.48 - 10122.48 10122.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
SEB Korträntefond SEK 10.14 - 10.14 10.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ساعت ۱:۰۲
SEB Korträntefond SEK utd 9.194 - 9.194 9.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.013 - 100.013 100.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 141.94 - 141.94 141.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Globalfond Mega 22.06 - 22.06 22.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Nordiska Småbolag 1047.96 1060.16 1047.96 1060.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۵:۳۲
Handelsbanken MSCI USA Index 378.23 - 378.23 378.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ساعت ۲:۰۳
Swedbank Robur Ny Teknik 847 - 847 847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ساعت ۲:۰۳
Länsförsäkringar Global Hållbar B 50.092 - 50.092 50.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (B1 SEK) 1159.35 - 1159.35 1159.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Ränteavkastning Criteria (A1 SEK) 1927.62 - 1927.62 1927.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۰۳
SEB Sverigefond 21.067 - 21.067 21.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Aktiesparfond 17.499 - 17.499 17.499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond 14.781 - 14.781 14.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Didner & Gerge Småbolag 755.226 - 755.226 755.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema 704.2 - 704.2 704.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
SEB Dynamisk Aktiefond Utd 20.879 - 20.879 20.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nordea Generationsfond 50-tal 116.538 - 116.538 116.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Asien Tema (A1 NOK) 650.51 - 650.51 650.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar USA Indexnära 392.028 - 392.028 392.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv A 1606.777 - 1606.777 1606.777 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KPA Etisk Blandfond 2 302.48 - 300.68 302.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Öhman Global Hållbar A 248.43 - 245.56 248.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Swedbank Robur Sverigefond 479.9 - 475.32 479.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Obligationsinvest Acc 561.992 - 561.992 562.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
Länsförsäkringar Sverige Aktiv B 1590.163 - 1590.163 1590.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
SEB Global Fund IC 183.078 - 183.078 183.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 694.11 - 694.11 694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 647.75 - 647.75 647.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Swedbank Robur Amerikafond 62.91 - 62.91 62.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۲
Handelsbanken Norden Selektiv A1 SEK 384.61 - 384.61 384.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ ساعت ۲:۰۱
Handelsbanken Norden Selektiv B1 SEK 233.16 - 233.16 233.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Nektar 2472.28 - 2472.28 2472.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۷
Handelsbanken Asien Tema (A1 EUR) 63.32 - 63.32 63.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
SEB Pension Fund D 23.146 - 23.146 23.146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
SEB Pension Fund C USD 359.268 - 359.268 359.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۶:۰۵
Swedbank Robur Exportfond 139.17 - 139.17 139.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norge A 155.47 - 155.47 155.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge B 154.14 - 154.14 154.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge D 154.19 - 154.19 154.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa A 116.74 - 116.74 116.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa B 115.83 - 115.83 115.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Europa D 115.82 - 115.82 115.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۳۳
ODIN Norge C 3747.88 - 3747.88 3747.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Nordea Futura 605.171 - 605.171 605.171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
AMF Räntefond Lång 147.07 - 147.07 147.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Lannebo Sverige Plus 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Didner & Gerge Global 280.238 - 280.238 280.238 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Catella Avkastningsfond 128.4 - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Skandia Time Global Inc 320 - 320 320 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SPP Obligationsfond Inc 149.617 - 149.617 149.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Europafond Småbolag 75.116 - 75.116 75.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Realinvest 50.04 - 50.04 50.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverige Småbol C/R utd 24.697 - 24.697 24.697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Multi Asset 75 211.28 - 211.28 211.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Sverigefond Småbolag C/R 284.777 - 284.777 284.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Pension 60 Aktiv 249.75 - 249.75 249.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Mixfond Pension 21.29 - 21.29 21.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Länsförsäkringar Pension 2030 257.858 - 257.858 257.858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 324.53 - 324.53 324.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Simplicity Företagsobligationer A 124.36 - 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Norden Selektiv (A1 NOK) 355.32 - 355.32 355.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Swedbank Robur Global Emerging Markets 142.78 - 142.78 142.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Företagsobligfd (B5 SEK) 109.1 - 109.1 109.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۳
SEB Emerging Marketsfond 27.937 - 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۶
SEB Stiftelsefond Balanserad 122.495 - 122.495 122.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Danske Invest SICAV - Japan A 275.67 - 275.67 275.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۴
Nordea Stratega 100 291.856 - 291.856 291.856 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Småbolagsfond Sverige 306.355 - 306.355 306.355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond icke-utd 130.456 - 130.456 130.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Obligationsfond utd 108.514 - 108.514 108.514 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligation utd 92.508 - 92.508 92.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd 111.577 - 111.577 111.577 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Institusjonella Räntefonden långa placering 123.553 - 123.553 123.553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Länsförsäkringar Pension 2025 252.339 - 252.339 252.339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Safe Play 132.486 - 132.486 132.486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۵
Handelsbanken Global Index Criteria 255.32 - 255.32 255.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index CriteriB 188.28 - 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criteris 247.86 - 247.86 247.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Index 1492.17 - 1492.17 1492.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta 1140.49 - 1140.49 1140.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Sverige Ränta utd 996.41 - 996.41 996.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig 173.56 - 173.56 173.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Horisont Försiktig utd 148.33 - 148.33 148.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI SEK 1582.69 - 1582.69 1582.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP SEK 1497.57 - 1497.57 1497.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6439.35 - 6439.35 6439.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۶:۴۱
SEB Global Chance/Risk Fund D Inc 127.168 - 127.168 127.168 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo SEK R 2044.81 - 2044.81 2044.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Cliens Sverige Fokus A 231.42 - 231.42 231.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۰۲
AMF Aktiefond Europa 188.3 - 188.3 188.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Funds Pension 60 L 200.87 - 200.87 200.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۲۲:۰۳
Öhman Etisk Index USA A 244.59 - 244.59 244.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۰۳
Carnegie Corporate Bond UL SEK 185.08 - 185.08 185.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۳
Handelsbanken Pension 70 Aktiv 251.22 - 251.22 251.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ساعت ۲:۰۴
Länsförsäkringar Pension 2020 215.944 - 215.944 215.944 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn 106.266 - 106.266 106.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Nordea Institusjonella Företagsobligationsfondn ic 132.378 - 132.378 132.378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۰:۰۰
Simplicity Global Corporate Bond A 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Handelsbanken Svenska Småbolag 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۰:۰۰