اسپانیا
اسپانیا

General Madrid

2,051
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:34:30
296 (12.61%)
تغییر ۳ ماهه
116 (6.00%)
تغییر ۶ ماهه
466 (29.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mutuafondo A FI 35.61 35.61 35.61 35.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mutuafondo D FI 33.34 33.34 33.34 33.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Plus A FI 9.02 9.02 9.02 9.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Plus C FI 8.76 8.76 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Plus D FI 8.55 8.55 8.55 8.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Estrategia Inversión FI 14.158 14.158 14.158 14.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Estrategia Acumulacion FI 10.442 10.442 10.442 10.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Trea Cajamar Renta Fija FI 11.25 11.25 11.25 11.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mutuafondo Corto Plazo A FI 136.61 136.61 136.61 136.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mutuafondo Corto Plazo D FI 130.57 130.57 130.57 130.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.35 16.35 16.35 16.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Unicorp Seleccion Prudente FI 6.226 6.226 6.226 6.226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Equilibrio Premium FI 16.66 16.66 16.66 16.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.64 15.64 15.64 15.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.252 1.252 1.252 1.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bestinfond FI 241.79 241.79 241.79 241.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bankia Cauto PP 122.171 122.171 122.171 122.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bankia Moderado PP 82.676 82.676 82.676 82.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
CABK Equilibrio PP 8.607 8.607 8.607 8.607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
CABK Destino 2022 PP 12.98 12.98 12.98 12.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
CABK Destino 2030 PP 14.049 14.049 14.049 14.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bankia Soy Asi Cauto FI 136.84 136.84 136.84 136.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Plancaixa Tendencias PP 28.943 28.943 28.943 28.943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
SPB RF Corto Plazo A FI 9.564 9.564 9.564 9.564 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
SPB RF Corto Plazo I FI 9.72 9.72 9.72 9.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Kutxabank RF Carteras FI 6.25 6.25 6.25 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Pictet - Robotics HP EUR 255.23 255.23 255.23 255.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Quality Mejores Ideas FI 13.92 13.92 13.92 13.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Prudente Base FI 11.39 11.39 11.39 11.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Prudente Plus FI 11.54 11.54 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Prudente Pyme FI 11.516 11.516 11.516 11.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bankia Soy Asi Flexible FI 133.6 133.6 133.6 133.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Bestinver Internacional FI 54.13 54.13 54.13 54.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Orfeo Capital Universum FI 10.413 10.413 10.413 10.413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Rendimiento A FI 83.45 83.45 83.45 83.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Rendimiento B FI 88.36 88.36 88.36 88.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Rendimiento C FI 87.82 87.82 87.82 87.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Rendimiento S FI 93.35 93.35 93.35 93.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Sostenible 1 A FI 105.739 105.739 105.739 105.739 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Sostenible 1 C FI 106.2 106.2 106.2 106.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Prudente Empresa FI 11.589 11.589 11.589 11.589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Prudente Premier FI 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Base FI 9.23 9.23 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.261 9.261 9.261 9.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.247 9.247 9.247 9.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.81 14.81 14.81 14.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Dynamic Power American Growth 23.629 23.629 23.629 23.629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Eurovalor Renta Fija Corto FI 93.91 93.91 93.91 93.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mi Plan Santander Moderado PP 1.418 1.418 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Mi Plan Santander Prudente PP 1.126 1.126 1.126 1.126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Plancaixa Ambición Global PP 25.237 25.237 25.237 25.237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Quality Inversion Moderada FI 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Select Decidido A FI 152.01 152.01 152.01 152.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Select Decidido S FI 154.42 154.42 154.42 154.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.363 11.363 11.363 11.363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 160.24 160.24 160.24 160.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 149.74 149.74 149.74 149.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Fidelity India Focus A DIST EUR 76.74 76.74 76.74 76.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.31 9.31 9.31 9.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.261 9.261 9.261 9.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.299 9.299 9.299 9.299 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Rendimiento Cartera FI 93.995 93.995 93.995 93.995 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Select Patrimonio A FI 111.35 111.35 111.35 111.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Select Patrimonio S FI 113.24 113.24 113.24 113.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Templeton Asian Growth A acc USD 44.32 44.32 44.32 44.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.194 1.194 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Crecimiento Estandar FI 14.37 14.37 14.37 14.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Quality Inversion Conservadora FI 10.93 10.93 10.93 10.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Inversion Corto Plazo FI 106.33 106.33 106.33 106.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 16.3 16.3 16.3 16.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.334 9.334 9.334 9.334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.406 7.406 7.406 7.406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.794 7.794 7.794 7.794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Robeco Global FinTech Equities D EUR 195.09 195.09 195.09 195.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.141 7.141 7.141 7.141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.16 7.16 7.16 7.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 16.76 16.76 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.749 7.749 7.749 7.749 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Cambridge Canadian Dividend Fund Class P 12.19 12.19 12.19 12.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BlackRock Global Global Allocation E2 EUR 59.64 59.64 59.64 59.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI 9.92 9.92 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.822 7.822 7.822 7.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.81 7.81 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 15.75 15.75 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.874 7.874 7.874 7.874 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.679 7.679 7.679 7.679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity H EUR 219.01 219.01 219.01 219.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 42.73 42.73 42.73 42.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.925 7.925 7.925 7.925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 257.95 257.95 257.95 257.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 142.27 142.27 142.27 142.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 823.21 823.21 823.21 823.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 35.99 35.99 35.99 35.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 168.27 168.27 168.27 168.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 190.48 190.48 190.48 190.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 123.71 123.71 123.71 123.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 17.96 17.96 17.96 17.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 107.09 107.09 107.09 107.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 303.05 303.05 303.05 303.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum 256.82 256.82 256.82 256.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی