شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0857
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:42:28
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.38%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

43,190
قیمت روز
156 (0.36%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:41
1,637 (3.94%)
تغییر ۳ ماهه
3,524 (8.88%)
تغییر ۶ ماهه
8,903 (25.97%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,082
قیمت روز
24 (1.14%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:33:00
204 (10.86%)
تغییر ۳ ماهه
225 (12.14%)
تغییر ۶ ماهه
271 (14.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1591.58 - 1591.58 1591.58 6.20 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1627.09 - 1627.09 1627.09 6.37 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1567.74 - 1567.74 1567.74 6.10 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1572.58 - 1572.58 1572.58 6.12 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1586.88 - 1586.88 1586.88 6.18 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1752.59 - 1752.59 1752.59 0.49 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1808.03 - 1808.03 1808.03 0.47 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1254.73 - 1254.73 1254.73 1.76 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1284.37 - 1284.37 1284.37 1.81 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1703.81 - 1703.81 1703.81 0.51 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1721.14 - 1721.14 1721.14 0.51 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1738.65 - 1738.65 1738.65 0.50 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1752.63 - 1752.63 1752.63 0.49 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1739.25 - 1739.25 1739.25 0.50 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1749.08 - 1749.08 1749.08 0.50 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1319.4 - 1319.4 1319.4 0.62 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1321.24 - 1321.24 1321.24 0.61 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1296.27 - 1296.27 1296.27 0.64 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1315.14 - 1315.14 1315.14 0.63 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1318.19 - 1318.19 1318.19 0.62 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1324.9 - 1324.9 1324.9 0.61 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
KIM Navigator Equity 1 A 1024.89 - 1024.89 1024.89 14.93 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C1 999.16 - 999.16 999.16 14.54 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C2 1005.96 - 1005.96 1005.96 14.65 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C3 1010.93 - 1010.93 1010.93 14.72 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C4 1016.29 - 1016.29 1016.29 14.81 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C5 1021.25 - 1021.25 1021.25 14.88 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 Ce 1021.06 - 1021.06 1021.06 14.87 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CF 1051.09 - 1051.09 1051.09 15.32 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 CW 1051.12 - 1051.12 1051.12 15.32 1.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity A 1006.32 - 1006.32 1006.32 9.16 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity E 1006.17 - 1006.17 1006.17 9.16 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity I 1015.63 - 1015.63 1015.63 9.25 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity W 1014.24 - 1014.24 1014.24 9.24 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Marathon Equity CP 1003.31 - 1003.31 1003.31 9.13 0.92% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Baring High Dividend Equity A 964.66 - 964.66 964.66 8.55 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond A 1024.04 - 1024.04 1024.04 2.41 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond I 1024.04 - 1024.04 1024.04 2.41 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond R 1021.26 - 1021.26 1021.26 2.41 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1133.06 - 1133.06 1133.06 7.67 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1119.5 - 1119.5 1119.5 7.57 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1021.98 - 1021.98 1021.98 2.41 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed A 1026.7 - 1026.7 1026.7 7.28 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed C 1023.75 - 1023.75 1023.75 7.25 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed I 1039.64 - 1039.64 1039.64 7.38 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed W 1040.19 - 1040.19 1040.19 7.39 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1047.22 - 1047.22 1047.22 1.34 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity A 1199.23 - 1199.23 1199.23 3.64 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C 1165.03 - 1165.03 1165.03 3.52 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1135.21 - 1135.21 1135.21 7.69 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1128.96 - 1128.96 1128.96 7.64 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1164.96 - 1164.96 1164.96 7.89 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1138.34 - 1138.34 1138.34 7.71 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1024.36 - 1024.36 1024.36 7.26 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed CP 1021.86 - 1021.86 1021.86 7.24 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1030.62 - 1030.62 1030.62 7.31 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C2 1173.7 - 1173.7 1173.7 3.55 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity C3 1194.24 - 1194.24 1194.24 3.62 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CE 1195.98 - 1195.98 1195.98 3.63 0.30% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB China A Share Feeder Equity CF 1250.21 - 1250.21 1250.21 3.82 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity A 1109.54 - 1109.54 1109.54 12.80 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C 1097.84 - 1097.84 1097.84 12.65 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1003.44 - 1003.44 1003.44 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1004.23 - 1004.23 1004.23 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1075.7 - 1075.7 1075.7 0.20 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1055.27 - 1055.27 1055.27 0.19 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1068.43 - 1068.43 1068.43 12.32 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1098.81 - 1098.81 1098.81 12.67 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1101.43 - 1101.43 1101.43 12.70 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1104.71 - 1104.71 1104.71 12.73 1.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1050.29 - 1050.29 1050.29 2.37 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1050.24 - 1050.24 1050.24 2.38 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1052.92 - 1052.92 1052.92 0.22 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1054.45 - 1054.45 1054.45 0.22 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1053.15 - 1053.15 1053.15 1.36 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1165.75 - 1165.75 1165.75 15.35 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1059.64 - 1059.64 1059.64 1.39 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1043.39 - 1043.39 1043.39 1.36 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1045.9 - 1045.9 1045.9 1.36 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1167.75 - 1167.75 1167.75 15.38 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1163.75 - 1163.75 1163.75 15.32 1.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1032.18 - 1032.18 1032.18 1.34 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1218.22 - 1218.22 1218.22 4.85 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1512.86 - 1512.86 1512.86 1.84 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 998.14 - 998.14 998.14 1.81 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1003.48 - 1003.48 1003.48 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1003.65 - 1003.65 1003.65 0.04 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1072.53 - 1072.53 1072.53 1.94 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1077.83 - 1077.83 1077.83 1.95 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1381.57 - 1381.57 1381.57 2.91 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1369.42 - 1369.42 1369.42 2.89 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1392.61 - 1392.61 1392.61 2.90 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1223.77 - 1223.77 1223.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1222.26 - 1222.26 1222.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1262.09 - 1262.09 1262.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1244.28 - 1244.28 1244.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1009.1 - 1009.1 1009.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1011.13 - 1011.13 1011.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1017.79 - 1017.79 1017.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1187.54 - 1187.54 1187.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ساعت ۶:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1145.39 - 1145.39 1145.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1151.07 - 1151.07 1151.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1188.53 - 1188.53 1188.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1202.51 - 1202.51 1202.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1158.99 - 1158.99 1158.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1176.15 - 1176.15 1176.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1181.78 - 1181.78 1181.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1038.98 - 1038.98 1038.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1042.72 - 1042.72 1042.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1230.15 - 1230.15 1230.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1233.77 - 1233.77 1233.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1188.84 - 1188.84 1188.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1566.55 - 1566.55 1566.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1520.19 - 1520.19 1520.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1527.75 - 1527.75 1527.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1534.92 - 1534.92 1534.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1628.29 - 1628.29 1628.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 816.61 - 816.61 816.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1489.24 - 1489.24 1489.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1496.12 - 1496.12 1496.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۶:۰۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 821.78 - 820.22 821.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۶:۳۳
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 831.04 - 831.04 831.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 845.46 - 845.46 845.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 957.29 - 957.29 957.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 991.45 - 991.45 991.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1099.54 - 1099.54 1099.54 17.56 1.62% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1021.19 - 1021.19 1021.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1046.39 - 1046.39 1046.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1102.46 - 1102.46 1102.46 16.69 1.54% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1115.51 - 1115.51 1115.51 17.97 1.64% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 907.84 - 907.84 907.84 1.84 0.20% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 916.5 - 916.5 916.5 4.33 0.47% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۸:۰۱
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
Heungkuk Multi-play 30 IPO Feeder Bond Balanced Cw 1007.05 - 1007.05 1007.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ ساعت ۷:۰۲
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1351.36 - 1351.36 1351.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1329.24 - 1329.24 1329.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Hi Good Choice Mid/long-term Bond CF 1059.97 - 1059.97 1059.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1008.93 - 1008.93 1008.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Eastspring Retirement Pension Industry Leaders 40 1001.39 - 1001.39 1001.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Gold Plan Navigator Pension Umbrella Equity 1 819.05 - 819.05 819.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity A 1082.97 - 1082.97 1082.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity C 1061.79 - 1061.79 1061.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1324.87 - 1324.87 1324.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIM Retirement Pension Navigator 40 Feeder Bond Ba 953.59 - 953.59 953.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity AE 1095.37 - 1095.37 1095.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
KIVAM 10 Year Investment Dividend Feeder Equity CE 1089.77 - 1089.77 1089.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Shinyoung Pension Dividend Conversion Feeder Equit 1071.32 - 1071.32 1071.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۲
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۶:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۳