شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0835
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ تیر ۱۳۹۹
ساعت 01:28:10
0 (1.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

51,263
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:35
2,686 (5.53%)
تغییر ۳ ماهه
8,305 (19.33%)
تغییر ۶ ماهه
11,795 (29.88%)
نوسان سالیانه

KOSPI

2,150
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:31:13
290 (15.56%)
تغییر ۳ ماهه
2,150 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
2,150 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1483.01 - 1483.01 1483.01 0.07 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۰
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1467.45 - 1467.45 1467.45 0.08 0.01% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۰
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1495.11 - 1495.11 1495.11 0.05 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۰
KIM Navigator Equity 1 A 958.67 - 958.67 958.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C1 932.16 - 932.16 932.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C2 938.6 - 938.6 938.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C3 943.79 - 943.79 943.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CF 987.94 - 987.94 987.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CW 988.14 - 988.14 988.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity E 895.19 - 895.19 895.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1010 - 1010 1010 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed I 911.17 - 911.17 911.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed Ce 894.41 - 894.41 894.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1069.35 - 1069.35 1069.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1103.58 - 1103.58 1103.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 Ce 954.75 - 949.63 954.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Baring High Dividend Equity A 849.56 - 849.56 849.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond A 1010.56 - 1010.56 1010.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond I 1010.56 - 1010.56 1010.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond R 1009.8 - 1009.8 1009.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1721.19 - 1693.04 1721.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1717.81 - 1717.81 1717.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1006.24 - 1006.24 1006.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1032.02 - 1032.02 1032.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1052.11 - 1052.11 1052.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1596.12 - 1596.12 1596.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 2026.33 - 2026.33 2026.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1957.5 - 1957.5 1957.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1968.79 - 1968.79 1968.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1990.05 - 1990.05 1990.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 2000.67 - 2000.67 2000.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 2118.28 - 2118.28 2118.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1891.71 - 1891.71 1891.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1958.49 - 1958.49 1958.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1124.85 - 1124.85 1124.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1154.11 - 1154.11 1154.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1833.09 - 1833.09 1833.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1853.75 - 1853.75 1853.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1874.81 - 1874.81 1874.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1891.65 - 1891.65 1891.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1875.63 - 1875.63 1875.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1887.39 - 1887.39 1887.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1028.88 - 1028.88 1028.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1757.24 - 1757.24 1757.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1006.55 - 1006.55 1006.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity A 987.55 - 987.55 987.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity C 973.18 - 973.18 973.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity C3 976.41 - 976.41 976.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity C4 979.2 - 979.2 979.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity CE 981.89 - 981.89 981.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1454.94 - 1454.94 1454.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C4 949.41 - 949.41 949.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C5 954.71 - 954.71 954.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity A 895.24 - 895.24 895.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity I 907.76 - 907.76 907.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity W 906.54 - 906.23 906.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity CP 892.77 - 892.77 892.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1039.79 - 1039.79 1039.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1024.44 - 1024.44 1024.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed A 896.92 - 896.92 896.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed C 893.63 - 893.63 893.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed W 911.74 - 911.74 911.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1059 - 1059 1059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity A 1431.64 - 1431.64 1431.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C 1387 - 1387 1387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1043.09 - 1043.09 1043.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1035.89 - 1035.89 1035.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1071.58 - 1071.58 1071.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1047.26 - 1047.26 1047.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed CP 892.01 - 892.01 892.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed Cy 901.36 - 901.36 901.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C2 1398.23 - 1398.23 1398.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C3 1425.07 - 1425.07 1425.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity CE 1427.39 - 1427.39 1427.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity CF 1719.46 - 1719.46 1719.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1008.44 - 1008.44 1008.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1034.46 - 1034.46 1034.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1054.62 - 1054.62 1054.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1638.34 - 1638.34 1638.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1568.6 - 1568.6 1568.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1574.19 - 1574.19 1574.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1590.7 - 1590.7 1590.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1153.09 - 1153.09 1153.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1979.44 - 1979.44 1979.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1076.76 - 1076.76 1076.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1101.68 - 1101.68 1101.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1081.93 - 1081.93 1081.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1065.81 - 1065.81 1065.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1467.43 - 1467.43 1467.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1099.08 - 1099.08 1099.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1101.05 - 1101.05 1101.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1054.12 - 1054.12 1054.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1436.65 - 1436.65 1436.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1449.07 - 1449.07 1449.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1443.47 - 1443.47 1443.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1491.88 - 1491.88 1491.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1031.51 - 1031.51 1031.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1020.81 - 1020.81 1020.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1166.71 - 1166.71 1166.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1196.47 - 1196.47 1196.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1178.49 - 1178.49 1178.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1154.93 - 1154.93 1154.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1224.84 - 1224.84 1224.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1225.69 - 1225.69 1225.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1201.08 - 1201.08 1201.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1221.35 - 1221.35 1221.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1224.29 - 1224.29 1224.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1227.4 - 1227.4 1227.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1008.14 - 1008.14 1008.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1021.73 - 1021.73 1021.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1023.99 - 1023.99 1023.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1118.48 - 1116.62 1118.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1144.25 - 1142.34 1144.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۱
KB Active Dividend Feeder Equity C2 940.12 - 940.12 942.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1040.55 - 1040.55 1040.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1033.12 - 1033.12 1033.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1040.21 - 1040.21 1040.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 955.48 - 945.25 955.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 916.57 - 906.77 916.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 926.7 - 916.79 926.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 931.8 - 921.83 931.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 936.84 - 926.81 936.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 991.15 - 980.53 991.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 994.52 - 983.86 994.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1035.67 - 1035.67 1041.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 756.88 - 756.88 762.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1026.78 - 1024.27 1026.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1029.73 - 1027.2 1029.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1035.48 - 1032.94 1035.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1048.57 - 1048.57 1048.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی