کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.67%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

49,236
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:55
2,497 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
1,345 (2.81%)
تغییر ۶ ماهه
5,736 (10.43%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,233
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:33:58
51 (1.60%)
تغییر ۳ ماهه
163 (5.33%)
تغییر ۶ ماهه
976 (43.22%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 2339.48 2339.48 2339.48 2339.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MIDAS SRI Equity C4 2339.14 2339.14 2339.14 2339.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MIDAS SRI Equity Ce 2339.32 2339.32 2339.32 2339.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 A 1537.96 1537.96 1537.96 1537.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C1 1497.2 1497.2 1497.2 1497.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C2 1509.66 1509.66 1509.66 1509.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C3 1519.87 1519.87 1519.87 1519.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C4 1530.01 1530.01 1530.01 1530.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C5 1532.8 1532.8 1532.8 1532.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 Ce 1533.28 1533.28 1533.28 1533.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 CF 1571.2 1571.2 1571.2 1571.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 CW 1579.45 1579.45 1579.45 1579.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Marathon Equity A 1341.1 1341.1 1341.1 1341.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Marathon Equity E 1340.87 1340.87 1340.87 1340.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Marathon Equity W 1351.16 1351.16 1351.16 1351.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Marathon Equity CP 1337.05 1337.05 1337.05 1337.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond A 992.37 992.37 992.37 992.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond I 992.41 992.41 992.41 992.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond R 987.86 987.86 987.86 987.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1369.65 1369.65 1369.65 1369.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1342.31 1342.31 1342.31 1342.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 989.03 989.03 989.03 989.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed A 1301.49 1301.49 1301.49 1301.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed C 1299.74 1299.74 1299.74 1299.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed I 1309.82 1309.82 1309.82 1309.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed W 1310.32 1310.32 1310.32 1310.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity A 1891.33 1891.33 1891.33 1891.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C 1821.05 1821.05 1821.05 1821.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1363.45 1363.45 1363.45 1363.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1364.08 1364.08 1364.08 1364.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1400.41 1400.41 1400.41 1400.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1363.28 1363.28 1363.28 1363.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1299.76 1299.76 1299.76 1299.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed CP 1297.31 1297.31 1297.31 1297.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1303.74 1303.74 1303.74 1303.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C2 1838.6 1838.6 1838.6 1838.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity C3 1880.85 1880.85 1880.85 1880.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity CE 1884.64 1884.64 1884.64 1884.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB China A Share Feeder Equity CF 2291.96 2291.96 2291.96 2291.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 1001.83 1001.83 1001.83 1001.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 1003.96 1003.96 1003.96 1003.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1036.05 1036.05 1036.05 1036.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1028.74 1028.74 1028.74 1028.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1195.1 1195.1 1195.1 1195.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1037.45 1037.45 1037.45 1037.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1046.41 1046.41 1046.41 1046.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1048.07 1048.07 1048.07 1048.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 2092.02 2092.02 2092.02 2092.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 2154.44 2154.44 2154.44 2154.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 2045.66 2045.66 2045.66 2045.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 2055.24 2055.24 2055.24 2055.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 2083.18 2083.18 2083.18 2083.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 2101.76 2101.76 2101.76 2101.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1754.7 1754.7 1754.7 1754.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 2016.55 2016.55 2016.55 2016.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 2030.84 2030.84 2030.84 2030.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 2043.95 2043.95 2043.95 2043.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 2057.07 2057.07 2057.07 2057.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 2070.15 2070.15 2070.15 2070.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 2216.08 2216.08 2216.08 2216.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2604.73 2604.73 2604.73 2604.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 2718.08 2718.08 2718.08 2718.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1280.51 1280.51 1280.51 1280.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1320.23 1320.23 1320.23 1320.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 1049.18 1049.18 1049.18 1049.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2505.93 2505.93 2505.93 2505.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2540.77 2540.77 2540.77 2540.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2576.25 2576.25 2576.25 2576.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 2604.7 2604.7 2604.7 2604.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 2577.57 2577.57 2577.57 2577.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 2597.5 2597.5 2597.5 2597.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1053.66 1053.66 1053.66 1053.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1638.38 1638.38 1638.38 1638.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1059.33 1059.33 1059.33 1059.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1057.41 1057.41 1057.41 1057.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1050.9 1050.9 1050.9 1050.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1642.41 1642.41 1642.41 1642.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1635.1 1635.1 1635.1 1635.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1637.79 1637.79 1637.79 1637.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1042.26 1042.26 1042.26 1042.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 CP 1064.49 1064.49 1064.49 1064.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 2293.98 2293.98 2293.98 2293.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1991.78 1991.78 1991.78 1991.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1964.05 1964.05 1964.05 1964.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1203.6 1203.6 1203.6 1203.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1240.75 1240.75 1240.75 1240.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1218.28 1218.28 1218.28 1218.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1188.96 1188.96 1188.96 1188.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 2016.74 2016.74 2016.74 2016.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1451.82 1451.82 1451.82 1451.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1453.05 1453.05 1453.05 1453.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1414.72 1414.72 1414.72 1414.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1445.99 1445.99 1445.99 1445.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1450.94 1450.94 1450.94 1450.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1455.49 1455.49 1455.49 1455.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 998.87 998.87 998.87 998.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1000.57 1000.57 1000.57 1000.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1162.62 1162.62 1162.62 1162.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1165.95 1165.95 1165.95 1165.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1038.62 1038.62 1038.62 1038.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۳۶
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1743.09 1743.09 1743.09 1770.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1736.78 1736.78 1736.78 1764.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۸:۳۲
Shinyoung Marathon Equity I 1335.2 1335.2 1335.2 1335.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 990.11 990.11 990.11 990.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1012.37 1012.37 1012.37 1012.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1013.48 1013.48 1013.48 1013.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 997.35 997.35 997.35 997.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1327.37 1327.37 1327.37 1327.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1265.66 1265.66 1256.39 1265.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1263.97 1263.97 1263.97 1267.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1274.81 1274.81 1274.81 1274.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1287.3 1287.3 1287.3 1287.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1248.93 1248.93 1245.48 1248.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1356.93 1356.93 1356.93 1357.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1305.82 1305.82 1305.82 1305.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۷:۳۰
Baring High Dividend Equity A 970.87 970.87 970.87 970.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1219.25 1219.25 1218.12 1219.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity A 1069.09 1069.09 1069.09 1069.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C 1081.17 1081.17 1081.17 1095.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1053.26 1053.26 1053.26 1053.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1067.32 1067.32 1067.32 1067.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1067.46 1067.46 1067.46 1067.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1068.72 1068.72 1068.72 1068.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1243.91 1243.91 1243.91 1243.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1288.24 1288.24 1288.24 1288.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1028.22 1028.22 1028.22 1028.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1560.85 1560.85 1560.85 1560.85 47.49 3.14% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1532.63 1532.63 1532.63 1532.63 8.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1546.11 1546.11 1546.11 1546.11 94.66 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1520.94 1520.94 1520.94 1520.94 93.16 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1556.92 1556.92 1556.92 1556.92 8.21 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1543.65 1543.65 1543.65 1543.65 46.86 3.13% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1809.21 1809.21 1809.21 1809.21 65.43 3.75% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.51 1024.51 1024.51 1024.51 8.66 0.85% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1041.59 1041.59 1039.87 1041.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 970.85 970.85 1010.24 970.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 1003.54 1003.54 1003.54 983.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 1018.3 1018.3 1018.3 998.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1035.48 1035.48 1032.94 1035.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1048.57 1048.57 1048.57 1048.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی