شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0816
قیمت روز
0 (0.12%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:14:12
0 (5.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.17%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

47,150
قیمت روز
312 (0.67%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:13
5,649 (13.61%)
تغییر ۳ ماهه
4,666 (10.98%)
تغییر ۶ ماهه
12,290 (35.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1502.78 - 1502.78 1502.78 78.74 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1552.73 - 1552.73 1552.73 81.34 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 990.92 - 990.92 990.92 23.13 2.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1015.41 - 1015.41 1015.41 23.71 2.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1458.87 - 1458.87 1458.87 76.45 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1474.33 - 1474.33 1474.33 77.34 5.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1490.1 - 1490.1 1490.1 78.14 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1502.7 - 1502.7 1502.7 78.80 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1490.74 - 1490.74 1490.74 78.12 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1499.53 - 1499.53 1499.53 78.62 5.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1073.14 - 1073.14 1073.14 14.33 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1099.02 - 1099.02 1099.02 14.72 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1083.38 - 1083.38 1083.38 14.49 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1062.88 - 1062.88 1062.88 14.18 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۰۰
KIM Navigator Equity 1 A 763.29 - 763.29 763.29 13.09 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 C1 743.34 - 743.34 743.34 12.71 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 C2 748.22 - 748.22 748.22 12.80 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 C3 752.12 - 752.12 752.12 12.88 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 C4 756.35 - 756.35 756.35 12.96 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 C5 760.33 - 760.33 760.33 13.03 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 Ce 760.33 - 760.33 760.33 13.03 1.74% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 CF 784.85 - 784.85 784.85 13.51 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Navigator Equity 1 CW 784.94 - 784.94 784.94 13.51 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Marathon Equity A 747.79 - 747.79 747.79 14.46 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Marathon Equity E 747.71 - 747.71 747.71 14.46 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Marathon Equity I 756.34 - 756.34 756.34 14.66 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Marathon Equity W 755.31 - 755.31 755.31 14.64 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Marathon Equity CP 745.63 - 745.63 745.63 14.42 1.97% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Samsung ABF Korea Index Bond A 1039.04 - 1039.04 1039.04 2.38 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Samsung ABF Korea Index Bond I 1039.04 - 1039.04 1039.04 2.39 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Samsung ABF Korea Index Bond R 1035.53 - 1035.53 1035.53 2.40 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 889.26 - 889.26 889.26 14.89 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 877.35 - 877.35 877.35 14.66 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1036.44 - 1036.44 1036.44 2.40 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed A 759.26 - 759.26 759.26 13.50 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed C 756.81 - 756.81 756.81 13.45 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed I 769.93 - 769.93 769.93 13.72 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed W 770.37 - 770.37 770.37 13.72 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1046.18 - 1046.18 1046.18 0.06 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity A 1069.65 - 1069.65 1069.65 0.13 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity C 1037.92 - 1037.92 1037.92 0.07 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 891.54 - 891.54 891.54 14.95 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 886 - 886 886 14.84 1.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 915.4 - 915.4 915.4 15.36 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 894.56 - 894.56 894.56 15.02 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed Ce 757.35 - 757.35 757.35 13.45 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed CP 755.42 - 755.42 755.42 13.42 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Value High Div Feed Cy 762.54 - 762.54 762.54 13.57 1.81% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1414.56 - 1414.56 1414.56 44.98 3.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1412.52 - 1412.52 1412.52 44.90 3.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity C2 1045.9 - 1045.9 1045.9 0.09 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity C3 1064.99 - 1064.99 1064.99 0.13 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity CE 1066.64 - 1066.64 1066.64 0.13 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB China A Share Feeder Equity CF 1280.52 - 1280.52 1280.52 0.34 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 958.47 - 958.47 958.47 3.93 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 959.78 - 959.78 959.78 3.96 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1079.8 - 1079.8 1079.8 0.09 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1059.68 - 1059.68 1059.68 0.11 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB Retirement Pension Dividend 40 C 950.55 - 950.55 950.55 2.75 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB Retirement Pension Dividend 40 F 951.47 - 951.47 951.47 2.79 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1002.5 - 1002.5 1002.5 3.27 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1003.9 - 1003.9 1003.9 3.28 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1272.48 - 1272.48 1272.48 5.36 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1303.2 - 1303.2 1303.2 5.59 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1252.2 - 1252.2 1252.2 5.24 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1256.29 - 1256.29 1256.29 5.26 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1268.47 - 1268.47 1268.47 5.34 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1061.93 - 1061.93 1061.93 0.19 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 890.17 - 890.17 890.17 18.34 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1067.91 - 1067.91 1067.91 0.22 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1051.72 - 1051.72 1051.72 0.21 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1054.62 - 1054.62 1054.62 0.19 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1122.22 - 1122.22 1122.22 3.51 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 891.71 - 891.71 891.71 18.37 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 888.4 - 888.4 888.4 18.30 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 889.67 - 889.67 889.67 18.33 2.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1040.33 - 1040.33 1040.33 0.20 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1100.07 - 1100.07 1100.07 3.50 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1109.27 - 1109.27 1109.27 3.52 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1104.68 - 1104.68 1104.68 3.49 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1141.17 - 1141.17 1141.17 3.59 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1112.94 - 1112.94 1112.94 3.50 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1309.08 - 1309.08 1309.08 52.60 4.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1009.17 - 1009.17 1009.17 1.68 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1094.66 - 1094.66 1094.66 32.07 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1094.98 - 1094.98 1094.98 32.08 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1075.44 - 1075.44 1075.44 31.46 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1092.12 - 1092.12 1092.12 31.98 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1094.45 - 1094.45 1094.45 32.05 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1095.62 - 1095.62 1095.62 32.11 3.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 958.56 - 958.56 958.56 3.94 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 959.28 - 959.28 959.28 3.96 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1016.91 - 1016.91 1016.91 1.81 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1019.54 - 1019.54 1019.54 1.79 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 955.67 - 955.67 955.67 4.86 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 956.48 - 956.48 956.48 4.90 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1184.82 - 1184.82 1184.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۰
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1173.53 - 1173.53 1173.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۰
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1195.72 - 1195.72 1195.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۲:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity C 791.61 - 791.61 791.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity C2 770.6 - 770.6 770.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1027.4 - 1027.4 1027.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Baring High Dividend Equity A 699.16 - 699.16 699.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity A 801.47 - 801.47 801.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity C3 793.12 - 793.12 801.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity CE 797.49 - 797.49 806.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1011.61 - 1011.61 1011.61 0.65 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1036.21 - 1036.21 1036.21 1.23 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1013.21 - 1013.21 1013.21 0.63 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 936.91 - 936.91 936.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C4 913.34 - 913.34 913.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1145.39 - 1145.39 1145.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1151.07 - 1151.07 1151.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی