خبر
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0008
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۱
ساعت 05:10:16
0 (14.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

55,354
قیمت روز
200 (0.36%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:25
249 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
422 (0.77%)
تغییر ۶ ماهه
5,781 (11.66%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

2,434
قیمت روز
46 (1.87%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:35:26
25 (1.03%)
تغییر ۳ ماهه
225 (8.45%)
تغییر ۶ ماهه
511 (17.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 1887.91 1887.91 1887.91 1887.91 6.06 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
MIDAS SRI Equity C4 1886.97 1886.97 1886.97 1886.97 6.05 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
MIDAS SRI Equity Ce 1887.81 1887.81 1887.81 1887.81 6.06 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Marathon Equity A 1124.36 1124.36 1124.36 1124.36 2.18 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Marathon Equity E 1127.53 1127.53 1127.53 1127.53 2.20 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Marathon Equity W 1136.45 1136.45 1136.45 1136.45 2.23 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Marathon Equity CP 1121.15 1121.15 1121.15 1121.15 2.18 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1333.98 1333.98 1333.98 1333.98 4.96 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 969.83 969.83 969.83 969.83 2.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1245.33 1245.33 1245.33 1245.33 4.39 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 974.01 974.01 974.01 974.01 2.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 972.7 972.7 972.7 972.7 2.00 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 967.11 967.11 967.11 967.11 1.99 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1242.44 1242.44 1242.44 1242.44 4.37 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1244.88 1244.88 1244.88 1244.88 4.39 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 958.39 958.39 958.39 958.39 1.97 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1033.68 1033.68 1033.68 1033.68 2.57 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1028.98 1028.98 1028.98 1028.98 2.55 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1248.39 1248.39 1248.39 1248.39 4.40 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A 1103.47 1103.47 1103.47 1103.47 3.27 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C 1101.44 1101.44 1101.44 1101.44 3.26 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I 1112.8 1112.8 1112.8 1112.8 3.32 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W 1113.28 1113.28 1113.28 1113.28 3.33 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce 1103.8 1103.8 1103.8 1103.8 3.29 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP 1099.41 1099.41 1099.41 1099.41 3.26 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy 1106.16 1106.16 1106.16 1106.16 3.29 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰:۳۵
KIM Navigator Equity 1 A 1204.04 1204.04 1204.04 1204.04 5.36 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 C1 1162.53 1162.53 1162.53 1162.53 5.16 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 C2 1174.23 1174.23 1174.23 1174.23 5.21 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 C3 1184.23 1184.23 1184.23 1184.23 5.26 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 C4 1194.18 1194.18 1194.18 1194.18 5.31 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 C5 1198.35 1198.35 1198.35 1198.35 5.33 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 Ce 1199.07 1199.07 1199.07 1199.07 5.33 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 CF 1234.5 1234.5 1234.5 1234.5 5.51 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Navigator Equity 1 CW 1241.51 1241.51 1241.51 1241.51 5.55 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Samsung ABF Korea Index Bond A 885.04 885.04 885.04 885.04 2.51 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Samsung ABF Korea Index Bond I 885.08 885.08 885.08 885.08 2.51 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Samsung ABF Korea Index Bond R 876.61 876.61 876.61 876.61 2.47 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 878.8 878.8 878.8 878.8 2.48 0.28% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity A 1391.73 1391.73 1391.73 1391.73 6.51 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity C 1328.99 1328.99 1328.99 1328.99 6.20 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity C2 1344.55 1344.55 1344.55 1344.55 6.28 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity C3 1382.28 1382.28 1382.28 1382.28 6.47 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity CE 1385.73 1385.73 1385.73 1385.73 6.49 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB China A Share Feeder Equity CF 1706.98 1706.98 1706.98 1706.98 8.01 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1020.16 1020.16 1020.16 1020.16 0.99 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1013.64 1013.64 1013.64 1013.64 0.99 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1771.69 1771.69 1771.69 1771.69 11.65 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1839.36 1839.36 1839.36 1839.36 12.14 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1720.75 1720.75 1720.75 1720.75 11.29 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1731.18 1731.18 1731.18 1731.18 11.37 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1761.83 1761.83 1761.83 1761.83 11.58 0.66% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1579.29 1579.29 1579.29 1579.29 37.22 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1501.85 1501.85 1501.85 1501.85 35.38 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1514.59 1514.59 1514.59 1514.59 35.68 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1526.49 1526.49 1526.49 1526.49 35.97 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1538.43 1538.43 1538.43 1538.43 36.25 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1550.35 1550.35 1550.35 1550.35 36.53 2.41% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 1131.71 1131.71 1131.71 1131.71 8.30 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2054.88 2054.88 2054.88 2054.88 71.70 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 2167.79 2167.79 2167.79 2167.79 75.59 3.61% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1130.77 1130.77 1130.77 1130.77 3.68 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1168.2 1168.2 1168.2 1168.2 3.81 0.33% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 861.69 861.69 861.69 861.69 2.04 0.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1958.02 1958.02 1958.02 1958.02 68.35 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1992.05 1992.05 1992.05 1992.05 69.54 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2026.81 2026.81 2026.81 2026.81 70.73 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 2054.85 2054.85 2054.85 2054.85 71.70 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 2028.15 2028.15 2028.15 2028.15 70.78 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 2047.76 2047.76 2047.76 2047.76 71.46 3.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 968.38 968.38 968.38 968.38 1.87 0.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Samsung Korea Mid-term Bond Feeder Bond 1 CP 959.68 959.68 959.68 959.68 2.58 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1785.54 1785.54 1785.54 1785.54 41.15 2.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CF 913.53 913.53 913.53 913.53 1.34 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset KOSPI200 Index Equity-Derivatives 1 A 1253.57 1253.57 1253.57 1253.57 4.41 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1744.06 1744.06 1744.06 1744.06 47.15 2.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together pension 1 1796.53 1796.53 1796.53 1796.53 48.58 2.78% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1539.26 1539.26 1539.26 1539.26 40.93 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1510.44 1510.44 1510.44 1510.44 40.17 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1571.14 1571.14 1571.14 1571.14 41.77 2.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives A 1381.82 1381.82 1381.82 1381.82 6.44 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1377.45 1377.45 1377.45 1377.45 6.41 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1424.23 1424.23 1424.23 1424.23 11.46 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1426.24 1426.24 1426.24 1426.24 11.47 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1416.15 1416.15 1416.15 1416.15 11.41 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1430.17 1430.17 1430.17 1430.17 11.49 0.80% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1422.9 1422.9 1422.9 1422.9 11.46 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1376.3 1376.3 1376.3 1376.3 11.11 0.81% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 989.81 989.81 989.81 989.81 4.97 0.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1145.84 1145.84 1145.84 1145.84 2.86 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1148.88 1148.88 1148.88 1148.88 2.88 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1158.31 1158.31 1158.31 1158.31 2.91 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1146.66 1146.66 1146.66 1146.66 2.88 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1147.32 1147.32 1147.32 1147.32 2.89 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1178.49 1178.49 1178.49 1178.49 2.97 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 910.82 910.82 910.82 910.82 4.90 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 900.01 900.01 900.01 900.01 0.95 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 905.24 905.24 905.24 905.24 0.96 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۷:۳۵
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1661.51 1661.51 1661.51 1661.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ساعت ۷:۳۴
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 A 885.69 885.69 885.69 885.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۴
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 F 891.04 891.04 891.04 891.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۷:۴۴
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1227.3 1227.3 1227.3 1227.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۴۷
MiraeAsset Global Dynamic Plus Feeder Bond 1 CI 916.6 916.6 916.6 916.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۷:۴۵
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1237.31 1237.31 1237.31 1237.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۴۴
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1274.11 1274.11 1274.11 1274.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۴۴
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1206.89 1206.89 1206.89 1206.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۴۴
Daishin KOSPI200 Index Feeder Equity-Derivatives C 1355.07 1355.07 1355.07 1355.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۴۴
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 891.85 891.85 891.85 891.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۴۴
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین