کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0874
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مهر ۱۳۹۹
ساعت 05:21:14
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

47,102
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:13
313 (0.66%)
تغییر ۳ ماهه
7,472 (13.69%)
تغییر ۶ ماهه
245 (0.52%)
نوسان سالیانه

KOSPI

3,013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:31:34
380 (14.41%)
تغییر ۳ ماهه
669 (28.51%)
تغییر ۶ ماهه
3,013 (inf%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 2186.83 2186.83 2186.83 2186.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MIDAS SRI Equity C4 2185.58 2185.58 2185.58 2185.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MIDAS SRI Equity Ce 2186.7 2186.7 2186.7 2186.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 A 1451.98 1451.98 1451.98 1451.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C1 1416.95 1416.95 1367.49 1416.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C2 1427.99 1427.99 1378.06 1427.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C3 1436.92 1436.92 1436.92 1436.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C4 1445.79 1445.79 1445.79 1445.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C5 1447.69 1447.69 1447.69 1447.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 Ce 1448.06 1448.06 1448.06 1448.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity A 1314.73 1314.73 1314.73 1314.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity E 1314.79 1314.79 1314.79 1314.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity I 1344.39 1344.39 1344.39 1344.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity W 1339.11 1339.11 1339.11 1339.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Marathon Equity CP 1311.48 1311.48 1311.48 1311.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond A 985.43 985.43 985.43 985.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond I 985.43 985.43 985.43 985.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond R 982.42 982.42 982.42 982.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 1290.04 1290.04 1290.04 1290.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 1266.98 1266.98 1266.98 1266.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 983.2 983.2 983.2 983.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed A 1299.76 1299.76 1299.76 1299.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed C 1293.71 1293.71 1293.71 1293.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed I 1325.74 1325.74 1325.74 1325.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed W 1326.76 1326.76 1326.76 1326.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1056.22 1056.22 1056.22 1056.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity A 2008.32 2008.32 2008.32 2008.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C 1938.51 1938.51 1938.51 1938.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 1295.95 1295.95 1295.95 1295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 1284.96 1284.96 1284.96 1284.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 1332.97 1332.97 1332.97 1332.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 1302.95 1302.95 1302.95 1302.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed Ce 1295.29 1295.29 1295.29 1295.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed CP 1291.45 1291.45 1291.45 1291.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Value High Div Feed Cy 1308.05 1308.05 1308.05 1308.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1785.16 1785.16 1785.16 1785.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1779.4 1779.4 1779.4 1779.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C2 1956.18 1956.18 1956.18 1956.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity C3 1998.1 1998.1 1998.1 1998.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity CE 2001.65 2001.65 2001.65 2001.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB China A Share Feeder Equity CF 2424.72 2424.72 2424.72 2424.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 996.8 996.8 996.8 996.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 997.68 997.68 997.68 997.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1053.45 1053.45 1053.45 1053.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1047.26 1047.26 1047.26 1047.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KB Retirement Pension Dividend 40 C 1120.87 1120.87 1120.87 1120.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1079.92 1079.92 1079.92 1079.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1082.3 1082.3 1082.3 1082.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 996.47 996.47 996.47 996.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 2125.2 2125.2 2125.2 2125.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 2180.34 2180.34 2180.34 2180.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 2082.46 2082.46 2082.46 2082.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 2091.36 2091.36 2091.36 2091.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 2117.13 2117.13 2117.13 2117.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 2473.37 2473.37 2473.37 2473.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 2379.66 2379.66 2379.66 2379.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 2395.52 2395.52 2395.52 2395.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 2409.95 2409.95 2409.95 2409.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 2424.37 2424.37 2424.37 2424.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 2438.74 2438.74 2438.74 2438.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 2598.55 2598.55 2598.55 2598.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 2177.13 2177.13 2177.13 2177.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 2264.84 2264.84 2264.84 2264.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1250.47 1250.47 1250.47 1250.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1286.76 1286.76 1286.76 1286.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 1043.69 1043.69 1043.69 1043.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 2100.46 2100.46 2100.46 2100.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 2127.48 2127.48 2127.48 2127.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 2155.02 2155.02 2155.02 2155.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 2177.07 2177.07 2177.07 2177.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 2156.07 2156.07 2156.07 2156.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 2171.49 2171.49 2171.49 2171.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1051.89 1051.89 1051.89 1051.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1657.73 1657.73 1657.73 1657.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1058.85 1058.85 1058.85 1058.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1056.5 1056.5 1056.5 1056.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1049.13 1049.13 1049.13 1049.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1660.59 1660.59 1660.59 1660.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1652.43 1652.43 1652.43 1652.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 1656.79 1656.79 1656.79 1656.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1041.57 1041.57 1041.57 1041.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 2205.33 2205.33 2205.33 2205.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1845.19 1845.19 1845.19 1845.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1822.03 1822.03 1822.03 1822.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1186.66 1186.66 1186.66 1186.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1220.77 1220.77 1220.77 1220.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1200.15 1200.15 1200.15 1200.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1173.2 1173.2 1173.2 1173.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1866.82 1866.82 1866.82 1866.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1332.22 1332.22 1332.22 1332.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1332.54 1332.54 1332.54 1332.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1301.87 1301.87 1301.87 1301.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1327.95 1327.95 1327.95 1327.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1331.95 1331.95 1331.95 1331.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1333.15 1333.15 1333.15 1333.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 993.61 993.61 993.61 993.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 994.07 994.07 994.07 994.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1158.67 1158.67 1158.67 1158.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1159.59 1159.59 1159.59 1159.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 CF 1426.54 1426.54 1426.54 1460.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 CW 1433.85 1433.85 1433.85 1433.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1012.37 1012.37 1012.37 1012.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1013.48 1013.48 1013.48 1013.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 997.35 997.35 997.35 997.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1327.37 1327.37 1327.37 1327.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1265.66 1265.66 1256.39 1265.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1263.97 1263.97 1263.97 1267.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1274.81 1274.81 1274.81 1274.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1287.3 1287.3 1287.3 1287.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1248.93 1248.93 1245.48 1248.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۷:۳۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1356.93 1356.93 1356.93 1357.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۷:۳۱
KB Retirement Pension Dividend 40 F 1074.65 1074.65 1074.65 1074.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۳۱
Eastspring Korea Index Feeder Equity CF 1305.82 1305.82 1305.82 1305.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۷:۳۰
Baring High Dividend Equity A 970.87 970.87 970.87 970.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1219.25 1219.25 1218.12 1219.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity A 1069.09 1069.09 1069.09 1069.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C 1081.17 1081.17 1081.17 1095.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C2 1053.26 1053.26 1053.26 1053.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C3 1067.32 1067.32 1067.32 1067.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity C4 1067.46 1067.46 1067.46 1067.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KB Active Dividend Feeder Equity CE 1068.72 1068.72 1068.72 1068.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
KyoboAXA Power Index Feeder Equity 1 Af 1276.94 1276.94 1276.94 1276.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1243.91 1243.91 1243.91 1243.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1288.24 1288.24 1288.24 1288.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1028.22 1028.22 1028.22 1028.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1560.85 1560.85 1560.85 1560.85 47.49 3.14% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1532.63 1532.63 1532.63 1532.63 8.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1546.11 1546.11 1546.11 1546.11 94.66 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1520.94 1520.94 1520.94 1520.94 93.16 6.52% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1556.92 1556.92 1556.92 1556.92 8.21 0.53% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1543.65 1543.65 1543.65 1543.65 46.86 3.13% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Asia Great Consumer Feeder Equity-Fund 1809.21 1809.21 1809.21 1809.21 65.43 3.75% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1024.51 1024.51 1024.51 1024.51 8.66 0.85% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 1041.59 1041.59 1039.87 1041.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 970.85 970.85 1010.24 970.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۸:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 1003.54 1003.54 1003.54 983.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 1018.3 1018.3 1018.3 998.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1035.48 1035.48 1032.94 1035.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۳۰
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1048.57 1048.57 1048.57 1048.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی