شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:14:09
0 (5.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.73%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

46,208
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
3,367 (7.86%)
تغییر ۳ ماهه
3,272 (7.62%)
تغییر ۶ ماهه
11,397 (32.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 749.14 - 749.14 749.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C1 729.52 - 729.52 729.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C2 734.32 - 734.32 734.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C3 738.15 - 738.15 738.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C4 742.31 - 742.31 742.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 C5 746.22 - 746.22 746.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 Ce 746.23 - 746.23 746.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CF 770.36 - 770.36 770.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Navigator Equity 1 CW 770.45 - 770.45 770.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity A 739.08 - 739.08 739.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity E 739 - 739 739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity I 747.6 - 747.6 747.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity W 746.59 - 746.59 746.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Marathon Equity CP 736.95 - 736.95 736.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond A 1036.7 - 1036.7 1036.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond I 1036.71 - 1036.71 1036.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond R 1033.16 - 1033.16 1033.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed A 882.99 - 882.99 882.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed C 871.12 - 871.12 871.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1034.08 - 1034.08 1034.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed A 753.85 - 753.85 753.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed C 751.4 - 751.4 751.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed I 764.5 - 764.5 764.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed W 764.94 - 764.94 764.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1045.06 - 1045.06 1045.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity A 1062.62 - 1062.62 1062.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C 1031.05 - 1031.05 1031.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ae 885.27 - 885.27 885.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed Ce 879.75 - 879.75 879.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CI 908.98 - 908.98 908.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Dividend Prem Feed CW 888.28 - 888.28 888.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed Ce 751.95 - 751.95 751.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed CP 750.03 - 750.03 750.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Value High Div Feed Cy 757.12 - 757.12 757.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 A 1416.96 - 1416.96 1416.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Yurie Global Exchange Feeder 1 C 1414.89 - 1414.89 1414.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C2 1038.99 - 1038.99 1038.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity C3 1057.98 - 1057.98 1057.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity CE 1059.62 - 1059.62 1059.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB China A Share Feeder Equity CF 1272.31 - 1272.31 1272.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder A 958.2 - 958.2 958.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder F 959.53 - 959.53 959.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1079.1 - 1079.1 1079.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1059.01 - 1059.01 1059.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C3 783.54 - 783.54 783.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity CE 787.87 - 787.87 787.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB Retirement Pension Dividend 40 C 953.47 - 953.47 953.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KB Retirement Pension Dividend 40 F 954.42 - 954.42 954.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1001.38 - 1001.38 1001.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1002.77 - 1002.77 1002.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Global Dynamic Feeder C2 1003.86 - 1003.86 1003.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1283.32 - 1283.32 1283.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1314.38 - 1314.38 1314.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1262.82 - 1262.82 1262.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1266.95 - 1266.95 1266.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1279.26 - 1279.26 1279.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1486.27 - 1486.27 1486.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1535.77 - 1535.77 1535.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1003.85 - 1003.85 1003.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1028.71 - 1028.71 1028.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1442.77 - 1442.77 1442.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1458.08 - 1458.08 1458.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1473.71 - 1473.71 1473.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1486.19 - 1486.19 1486.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1474.34 - 1474.34 1474.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1483.05 - 1483.05 1483.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1060.04 - 1060.04 1060.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 862.93 - 862.93 862.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1065.99 - 1065.99 1065.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1049.83 - 1049.83 1049.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1052.74 - 1052.74 1052.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1118.83 - 1118.83 1118.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 864.42 - 864.42 864.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 861.19 - 861.19 861.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 CW 862.44 - 862.44 862.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1038.45 - 1038.45 1038.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1096.71 - 1096.71 1096.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1105.89 - 1105.89 1105.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1101.32 - 1101.32 1101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1137.72 - 1137.72 1137.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1109.57 - 1109.57 1109.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1300.96 - 1300.96 1300.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1007.48 - 1007.48 1007.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1088.56 - 1088.56 1088.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1114.86 - 1114.86 1114.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1098.97 - 1098.97 1098.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Allianz Pimco Global Investment Grade Feeder Bond- 1078.14 - 1078.14 1078.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1105.95 - 1105.95 1105.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1106.29 - 1106.29 1106.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1086.48 - 1086.48 1086.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1103.38 - 1103.38 1103.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1105.74 - 1105.74 1105.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1106.96 - 1106.96 1106.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 958.29 - 958.29 958.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 959.04 - 959.04 959.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 952.78 - 952.78 952.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 953.63 - 953.63 953.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1169.74 - 1169.74 1169.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1158.55 - 1158.55 1158.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1180.58 - 1180.58 1180.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity A 821.89 - 821.89 821.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity C2 790.17 - 790.17 790.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1016.91 - 1016.91 1016.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1019.54 - 1019.54 1019.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
KB Active Dividend Feeder Equity C 791.61 - 791.61 791.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1027.4 - 1027.4 1027.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Baring High Dividend Equity A 699.16 - 699.16 699.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond C 1011.61 - 1011.61 1011.61 0.65 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1036.21 - 1036.21 1036.21 1.23 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
KB Star Strong Government Bond Feeder Bond CF 1013.21 - 1013.21 1013.21 0.63 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۱
KB Active Dividend Feeder Equity C4 913.34 - 913.34 913.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1145.39 - 1145.39 1145.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1151.07 - 1151.07 1151.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۶:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی