خبر
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0563
قیمت روز
0 (0.89%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:58:34
0 (6.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.53%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STANLIB Income Fund D 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
STANLIB Income Fund R 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
STANLIB Income Fund B1 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
STANLIB Income Fund B2 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
STANLIB Income Fund B5 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
STANLIB Income Fund B6 1.349 1.349 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Coronation Strategic Income Fund A 14.94 14.94 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Coronation Strategic Income Fund D 14.949 14.949 14.949 14.949 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Coronation Strategic Income Fund P 14.937 14.937 14.937 14.937 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
PSG Wealth Moderate Fund of Funds C 34.078 34.078 34.078 34.078 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund C 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Discovery Balanced Fund 2.407 2.407 2.407 2.407 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund A 13.201 13.201 13.201 13.201 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund B 13.202 13.202 13.202 13.202 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund C 13.2 13.2 13.2 13.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund D 13.171 13.171 13.171 13.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund H 13.209 13.209 13.209 13.209 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund I 13.212 13.212 13.212 13.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund R 13.204 13.204 13.204 13.204 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Managed Fund Z 13.223 13.223 13.223 13.223 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund A 13.031 13.031 13.031 13.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund B 13.032 13.032 13.032 13.032 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund C 13.011 13.011 13.011 13.011 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund D 12.985 12.985 12.985 12.985 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund E 13.025 13.025 13.025 13.025 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund F 13.036 13.036 13.036 13.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund G 13.024 13.024 13.024 13.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund H 13.035 13.035 13.035 13.035 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund I 13.035 13.035 13.035 13.035 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund J 13.027 13.027 13.027 13.027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund R 13.026 13.026 13.026 13.026 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Opportunity Fund Z 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund C 1.396 1.396 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund A1 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund A2 1.401 1.401 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund A3 1.395 1.395 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B1 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B2 1.394 1.394 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B3 1.394 1.394 1.394 1.394 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B4 1.396 1.396 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B6 1.395 1.395 1.395 1.395 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Prescient Income Provider Fund B7 1.396 1.396 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Global Franchise Feeder Fund A 12.925 12.925 12.925 12.925 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Investec Global Franchise Feeder Fund B 13.141 13.141 13.141 13.141 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Allan Gray Equity Fund A 450.166 450.166 450.166 450.166 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Equity Fund X 453.738 453.738 453.738 453.738 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Prudential Core Value Fund B 8.666 8.666 8.666 8.666 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.962 1.962 1.962 1.962 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.953 1.953 1.953 1.953 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.962 1.962 1.962 1.962 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Equity Fund C 450.972 450.972 450.972 450.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Stable Fund A 39.679 39.679 39.679 39.679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Stable Fund C 39.68 39.68 39.68 39.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Stable Fund X 39.684 39.684 39.684 39.684 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Balanced Fund A 124.379 124.379 124.379 124.379 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Balanced Fund C 124.437 124.437 124.437 124.437 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Allan Gray Balanced Fund X 124.808 124.808 124.808 124.808 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Plus Fund A 118.33 118.33 118.33 118.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Plus Fund D 118.436 118.436 118.436 118.436 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Coronation Balanced Plus Fund P 118.377 118.377 118.377 118.377 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 34.242 34.242 34.242 34.242 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۳:۵۲
PSG Wealth Moderate Fund of Funds A 35.873 35.873 35.661 35.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ساعت ۱۴:۵۰
Investec Global Franchise Feeder Fund H 15.296 15.296 15.296 15.296 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
PSG Wealth Moderate Fund of Funds B 35.849 35.849 35.849 35.849 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۱۴:۴۴
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund H 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Corporate Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Corporate Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Investec Corporate Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین