افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0676
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:43:12
0 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.37%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund A 64.492 64.492 64.492 64.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund C 63.896 63.896 63.896 63.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B1 64.567 64.567 64.567 64.567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B3 64.486 64.486 64.486 64.486 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Discovery Balanced Fund 2.46 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Equity Fund A 417.665 417.665 417.665 417.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Equity Fund C 418.267 418.267 418.267 418.267 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Equity Fund X 419.366 419.366 419.366 419.366 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Stable Fund A 37.922 37.922 37.922 37.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Stable Fund C 37.927 37.927 37.927 37.927 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Stable Fund X 37.954 37.954 37.954 37.954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Balanced Fund A 115.712 115.712 115.712 115.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Balanced Fund C 115.727 115.727 115.727 115.727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray Balanced Fund X 115.777 115.777 115.777 115.777 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund A 13.733 13.733 13.733 13.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund B 13.733 13.733 13.733 13.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund C 13.673 13.673 13.673 13.673 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund D 13.604 13.604 13.604 13.604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund E 13.766 13.766 13.766 13.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund F 13.805 13.805 13.805 13.805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund G 13.743 13.743 13.743 13.743 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund H 13.758 13.758 13.758 13.758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund I 13.766 13.766 13.766 13.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund J 13.776 13.776 13.776 13.776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund R 13.767 13.767 13.767 13.767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Opportunity Fund Z 13.835 13.835 13.835 13.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Prudential Core Value Fund B 7.977 7.977 7.977 7.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Plus Fund A 124.007 124.007 124.007 124.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Plus Fund D 124.237 124.237 124.237 124.237 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Plus Fund P 124.247 124.247 124.247 124.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund A1 1.401 1.401 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B2 1.399 1.399 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B6 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Strategic Income Fund A 15.494 15.494 15.494 15.494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Strategic Income Fund D 15.506 15.506 15.506 15.506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Strategic Income Fund P 15.495 15.495 15.495 15.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Defensive Fund A 2.037 2.037 2.037 2.037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Defensive Fund D 2.028 2.028 2.028 2.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Coronation Balanced Defensive Fund P 2.037 2.037 2.037 2.037 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Global Franchise Feeder Fund A 14.107 14.107 14.107 14.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Global Franchise Feeder Fund B 14.342 14.342 14.342 14.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Global Franchise Feeder Fund C 11.864 11.864 11.864 11.864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Global Franchise Feeder Fund H 15.58 15.58 15.58 15.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund D 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund R 1.364 1.364 1.364 1.364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund B1 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund B2 1.364 1.364 1.364 1.364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund B5 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
STANLIB Income Fund B6 1.364 1.364 1.364 1.364 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund C 1.399 1.399 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund A2 1.405 1.405 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund A3 1.399 1.399 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B1 1.401 1.401 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B3 1.399 1.399 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Prescient Income Provider Fund B7 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B 64.993 64.993 64.993 64.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Foord Balanced Fund B2 64.946 64.946 64.946 64.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund A 13.344 13.344 13.344 13.344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund B 13.344 13.344 13.344 13.344 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund C 13.243 13.243 13.243 13.243 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund H 13.37 13.37 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund I 13.385 13.385 13.385 13.385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund R 13.345 13.345 13.345 13.345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Managed Fund Z 13.411 13.411 13.411 13.411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Balanced Fund A 7.167 7.167 7.167 7.167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Balanced Fund B 7.191 7.191 7.191 7.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Balanced Fund D 7.185 7.185 7.185 7.185 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Balanced Fund X 7.089 7.089 7.089 7.089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec High Income Fund Z 1.164 1.164 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Old Mutual Investors Fund R 389.82 389.82 389.82 389.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Corporate Bond Fund Z 0.983 0.983 0.983 0.983 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund A 42.52 42.52 42.52 42.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund C 38.833 38.833 38.833 38.833 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund R 43.928 43.928 43.928 43.928 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Coronation Optimum Growth Fund A 151.47 151.47 151.47 151.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Coronation Optimum Growth Fund D 149.748 149.748 149.748 149.748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Coronation Optimum Growth Fund P 152.509 152.509 152.509 152.509 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Cautious Managed Fund H 2.065 2.065 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Cautious Managed Fund I 2.065 2.065 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Cautious Managed Fund Z 2.066 2.066 2.066 2.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Old Mutual Global Equity Fund B1 43.51 43.51 43.51 43.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund A 3.909 3.909 3.909 3.909 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund B 3.915 3.915 3.915 3.915 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Prudential Inflation Plus Fund X 3.907 3.907 3.907 3.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Atlantic BCI Stable Income Fund A 0.967 0.967 0.967 0.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 3.645 3.645 3.645 3.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 3.646 3.646 3.646 3.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 3.645 3.645 3.645 3.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 3.646 3.646 3.646 3.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Investec Diversified Income Fund Z 1.189 1.189 1.189 1.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 34.179 34.179 34.179 34.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 48.025 48.025 48.025 48.025 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.917 15.917 15.917 15.917 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.921 15.921 15.921 15.921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 91.362 91.362 91.362 91.362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 22.732 22.732 22.732 22.732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 22.729 22.729 22.729 22.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.911 15.911 15.911 15.911 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.926 15.926 15.926 15.926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.931 15.931 15.931 15.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.912 15.912 15.912 15.912 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 13.259 13.259 13.259 13.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 13.318 13.318 13.318 13.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 13.091 13.091 13.091 13.091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.413 5.413 5.413 5.413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 11.454 11.454 11.454 11.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 13.04 13.04 13.04 13.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.417 5.417 5.417 5.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.415 5.415 5.415 5.415 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.414 5.414 5.414 5.414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.416 5.416 5.416 5.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.999 0.999 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Investec Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund H 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Corporate Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Corporate Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Corporate Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.999 0.999 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Investec Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Investec Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.999 0.999 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B4 63.477 63.477 63.477 63.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۲۳:۳۴
Coronation Balanced Defensive Fund B 147.429 147.429 147.429 147.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Coronation Strategic Income Fund B 16.241 16.241 16.241 16.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund B 121.266 121.266 121.266 121.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B4 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B7 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B8 1.379 1.379 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Allan Gray Balanced Fund A 110.661 110.661 110.661 110.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Coronation Strategic Income Fund B2 15.205 15.205 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund C 3.406 3.406 3.391 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund A 13.102 13.102 13.102 13.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund B 13.113 13.113 13.113 13.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Allan Gray Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 3.323 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 3.319 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Allan Gray Equity Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
STANLIB Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی