شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0541
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:52:04
0 (24.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (18.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (23.59%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Allan Gray Equity Fund A 301.939 - 301.939 301.939 8.89 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Equity Fund C 302.637 - 302.637 302.637 8.90 3.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Equity Fund X 305.173 - 305.173 305.173 8.92 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Stable Fund A 32.889 - 32.889 32.889 0.55 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Stable Fund C 32.889 - 32.889 32.889 0.55 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Stable Fund X 32.889 - 32.889 32.889 0.55 1.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund A 11.413 - 11.413 11.413 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund C 11.394 - 11.394 11.394 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund D 11.373 - 11.373 11.373 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Balanced Fund A 92.263 - 92.263 92.263 2.33 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Balanced Fund C 92.306 - 92.306 92.306 2.33 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Balanced Fund X 92.412 - 92.412 92.412 2.33 2.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund B 11.413 - 11.413 11.413 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund E 11.408 - 11.408 11.408 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund F 11.418 - 11.418 11.418 0.06 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund G 11.406 - 11.406 11.406 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund H 11.416 - 11.416 11.416 0.06 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund I 11.417 - 11.417 11.417 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund J 11.41 - 11.41 11.41 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund R 11.409 - 11.409 11.409 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Investec Opportunity Fund Z 11.417 - 11.417 11.417 0.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Foord Balanced Fund B 51.349 - 50.555 51.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Foord Balanced Fund B2 51.294 - 50.503 51.294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Prescient Income Provider Fund C 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund A1 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund A2 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund A3 1.348 - 1.348 1.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B1 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B2 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B3 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B4 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B6 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
Prescient Income Provider Fund B7 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۱:۰۱
STANLIB Income Fund D 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund R 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B1 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B2 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B4 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B5 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B6 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B7 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
STANLIB Income Fund B8 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Plus Fund A 88.289 - 88.289 88.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Plus Fund B 88.201 - 88.201 88.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Plus Fund D 88.36 - 88.36 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Plus Fund P 88.312 - 88.312 88.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Strategic Income Fund A 14.635 - 14.635 14.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Strategic Income Fund B 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Strategic Income Fund D 14.643 - 14.643 14.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Strategic Income Fund P 14.632 - 14.632 14.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Strategic Income Fund B2 14.638 - 14.638 14.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.679 - 1.679 1.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.672 - 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.68 - 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.996 - 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund E 1.008 - 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Discovery Balanced Fund 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund B 3.324 - 3.324 3.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund C 3.307 - 3.307 3.307 0.09 2.78% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 - 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 - 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund X 3.315 - 3.315 3.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund A 3.317 - 3.317 3.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Foord Balanced Fund A 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund C 51.975 - 51.975 51.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B1 52 - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B3 52.005 - 52.005 52.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B4 51.999 - 51.999 51.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Allan Gray Equity Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی