شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0561
قیمت روز
0 (1.25%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:11:05
0 (20.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (15.13%)
تغییر ۶ ماهه
0 (18.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B2 49.521 - 49.521 49.521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund C 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund A1 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund A2 1.364 - 1.364 1.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund A3 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B1 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B2 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B3 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B4 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B6 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Prescient Income Provider Fund B7 1.359 - 1.359 1.359 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund R 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
STANLIB Income Fund B2 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
STANLIB Income Fund B7 1.38 - 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Equity Fund A 289.485 - 289.485 289.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Equity Fund C 290.165 - 290.165 290.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Equity Fund X 292.668 - 292.668 292.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Stable Fund A 32.105 - 32.105 32.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Stable Fund C 32.118 - 32.118 32.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Stable Fund X 32.138 - 32.138 32.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Balanced Fund A 88.582 - 88.582 88.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Balanced Fund C 88.623 - 88.623 88.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Balanced Fund X 88.725 - 88.725 88.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund A 11.171 - 11.171 11.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund B 11.171 - 11.171 11.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund C 11.101 - 11.101 11.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund D 11.061 - 11.061 11.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund E 11.202 - 11.202 11.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund F 11.258 - 11.258 11.258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund G 11.174 - 11.174 11.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund H 11.199 - 11.199 11.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund I 11.21 - 11.21 11.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund J 11.213 - 11.213 11.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund R 11.203 - 11.203 11.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Investec Opportunity Fund Z 11.283 - 11.283 11.283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Plus Fund A 88.699 - 88.699 88.699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Plus Fund B 87.976 - 87.976 87.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Plus Fund D 88.915 - 88.915 88.915 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Plus Fund P 88.953 - 88.953 88.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Strategic Income Fund A 14.768 - 14.768 14.768 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Strategic Income Fund B 14.717 - 14.717 14.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Strategic Income Fund D 14.786 - 14.786 14.786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Strategic Income Fund P 14.782 - 14.782 14.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Strategic Income Fund B2 14.761 - 14.761 14.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Defensive Fund A 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Defensive Fund B 1.651 - 1.651 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.651 - 1.651 1.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.659 - 1.659 1.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
STANLIB Income Fund D 1.382 - 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund B1 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund B4 1.377 - 1.377 1.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund B5 1.383 - 1.383 1.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund B6 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Income Fund B8 1.375 - 1.375 1.375 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund B 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۰
Nedgroup Investments Core Income Funds E 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۰
Allan Gray Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Discovery Balanced Fund 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund B 3.324 - 3.324 3.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund C 3.307 - 3.307 3.307 0.09 2.78% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 - 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 - 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund X 3.315 - 3.315 3.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund A 3.317 - 3.317 3.409 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Foord Balanced Fund A 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund C 51.975 - 51.975 51.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B1 52 - 52 52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B3 52.005 - 52.005 52.005 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B4 51.999 - 51.999 51.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۰۱
Foord Balanced Fund B 54.18 - 54.18 54.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Allan Gray Equity Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Investec Corporate Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Investec Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund B 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund C 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund D 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund E 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund F 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund G 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund H 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
Investec Money Market Fund R 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی