افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0651
قیمت روز
0 (0.15%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:36:09
0 (0.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.96%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
STANLIB Income Fund D 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund R 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B1 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B2 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B5 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B6 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund C 12.964 12.964 12.964 12.964 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund D 12.913 12.913 12.913 12.913 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund E 13.08 13.08 13.08 13.08 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund F 13.126 13.126 13.126 13.126 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund G 13.049 13.049 13.049 13.049 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund H 13.056 13.056 13.056 13.056 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund I 13.067 13.067 13.067 13.067 0.03 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund J 13.093 13.093 13.093 13.093 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Investec Opportunity Fund Z 13.165 13.165 13.165 13.165 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Prudential Core Value Fund B 8.067 8.067 8.067 8.067 0.05 0.59% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Discovery Balanced Fund 2.449 2.449 2.449 2.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Equity Fund A 422.087 422.087 422.087 422.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Equity Fund C 422.694 422.694 422.694 422.694 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Equity Fund X 423.806 423.806 423.806 423.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Stable Fund A 38.076 38.076 38.076 38.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Stable Fund C 38.087 38.087 38.087 38.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Defensive Fund A 2.034 2.034 2.034 2.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Defensive Fund D 2.026 2.026 2.026 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Defensive Fund P 2.036 2.036 2.036 2.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Stable Fund X 38.135 38.135 38.135 38.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Balanced Fund A 116.996 116.996 116.996 116.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Balanced Fund C 117.031 117.031 117.031 117.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allan Gray Balanced Fund X 117.113 117.113 117.113 117.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investec Opportunity Fund A 13.029 13.029 13.029 13.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investec Opportunity Fund B 13.028 13.028 13.028 13.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investec Opportunity Fund R 13.081 13.081 13.081 13.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund A 124.159 124.159 124.159 124.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund D 124.413 124.413 124.413 124.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund P 124.438 124.438 124.438 124.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Strategic Income Fund A 15.43 15.43 15.43 15.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Strategic Income Fund D 15.446 15.446 15.446 15.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Strategic Income Fund P 15.44 15.44 15.44 15.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Foord Balanced Fund A 63.333 63.333 63.333 63.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Foord Balanced Fund B 63.349 63.349 63.349 63.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Foord Balanced Fund C 63.049 63.049 63.049 63.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Foord Balanced Fund B1 63.337 63.337 63.337 63.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Foord Balanced Fund B2 63.339 63.339 63.339 63.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Foord Balanced Fund B3 63.34 63.34 63.34 63.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Prescient Income Provider Fund A1 1.391 1.391 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B4 1.39 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B6 1.39 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Prescient Income Provider Fund B7 1.39 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C3 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund B 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund A1 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Funds E 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund C 1.391 1.391 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund A2 1.396 1.396 1.396 1.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund A3 1.39 1.39 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund B1 1.392 1.392 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund B2 1.389 1.389 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Prescient Income Provider Fund B3 1.389 1.389 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.997 0.997 0.997 0.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
Coronation Strategic Income Fund B 16.241 16.241 16.241 16.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Coronation Balanced Plus Fund B 121.266 121.266 121.266 121.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Balanced Defensive Fund B 2.01 2.01 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۲۲:۳۱
STANLIB Income Fund B4 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B7 1.37 1.37 1.37 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B8 1.379 1.379 1.379 1.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Allan Gray Balanced Fund A 110.661 110.661 110.661 110.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Foord Balanced Fund B4 57.683 57.683 57.683 57.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۲۲:۳۱
Coronation Strategic Income Fund B2 15.205 15.205 15.205 15.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund X 3.42 3.42 3.42 3.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Prudential Inflation Plus Fund A 3.422 3.422 3.408 3.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund B 3.432 3.432 3.417 3.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Prudential Inflation Plus Fund C 3.406 3.406 3.391 3.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund A 13.102 13.102 13.102 13.102 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
Nedgroup Investments Global Property Feeder Fund B 13.113 13.113 13.113 13.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۳۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
STANLIB Institutional Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Investec Corporate Money Market Fund E 1 1 1 1 0.01 0.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Investec Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund H 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Investec Corporate Money Market Fund G 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Allan Gray Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Prudential Inflation Plus Fund D 3.323 3.323 3.323 3.323 0.09 2.77% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Prudential Inflation Plus Fund T 3.319 3.319 3.319 3.319 0.09 2.74% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
STANLIB Money Market Fund B14 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
STANLIB Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
STANLIB Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۶:۰۰
Allan Gray Equity Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Stable Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Allan Gray Balanced Fund B 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
STANLIB Institutional Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
STANLIB Institutional Money Market Fund B9 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۰۲
STANLIB Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
ABSA Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B2 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B4 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B5 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B6 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B7 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B8 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
STANLIB Corporate Money Market Fund B13 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ساعت ۱۰:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی