شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7401
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:52
0 (0.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.18%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

50
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:21
1 (2.04%)
تغییر ۳ ماهه
4 (8.70%)
تغییر ۶ ماهه
8 (19.05%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

340
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 03:31:48
8 (2.36%)
تغییر ۳ ماهه
6 (1.62%)
تغییر ۶ ماهه
17 (5.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Global Balanced Fund AS(acc)SGD 11.48 - 11.48 11.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio A Acc 27.74 - 27.74 27.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - European Equity Portfolio I Acc 34.71 - 34.71 34.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 277.42 - 277.42 277.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD 363.053 - 363.053 363.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio SX Acc 168.13 - 168.13 168.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S1X Acc 153 - 153 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD 2.181 - 2.181 2.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
PineBridge Global Funds - India Equity Fund A5CP 27.809 - 27.809 27.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio A2 SGD 45.93 - 45.93 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Debt Portfolio I2 SGD 49.52 - 49.52 49.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio C Acc 50.52 - 50.52 50.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio I Acc 73.23 - 73.23 73.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB SICAV I - International Health Care Portfolio A 528.99 - 528.99 528.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio S SGD Acc 50.68 - 50.68 50.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-D 74.111 - 74.111 74.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
European Growth Fund A DIST Eus 25.639 - 25.639 25.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 42.47 - 42.47 42.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
American Income Portfolio AT Ins 11.4 - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Total Return Fund A Mdis S 8.7 - 8.7 8.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio A Acc 157.52 - 157.52 157.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - American Growth Portfolio C Acc 136.21 - 136.21 136.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - European Income Portfolio AT Inc 10.37 - 10.37 10.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Asian Equity Fund S-Acc-SGD 1.894 - 1.894 1.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio A SGD Acc 43.86 - 43.86 43.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio I SGD Acc 47.28 - 47.28 47.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Asian Smaller Companies Fund A acc SGD 42.01 - 42.01 42.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
I Top Dividend SGD LC 17.82 - 17.82 17.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
I Top Dividend SGD LDQ 15.26 - 15.26 15.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
JPEM Equity Fund A acc SGD 21.34 - 21.34 21.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HEconomic Scale Index Japan Equitys 16.437 - 16.437 16.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
JPAsia Pacific Income Fund A mth SG 13.73 - 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD 1.994 - 1.994 1.994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Acc 1.271 - 1.271 1.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 20.172 - 20.172 20.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 21.42 - 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 22.801 - 22.801 22.801 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.571 - 1.571 1.571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund A acc - SGD 24.45 - 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio A2 SGD Acc 25.36 - 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 18.69 - 18.69 18.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.058 - 2.058 2.058 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 78.706 - 78.706 78.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 88.864 - 88.864 88.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 100.184 - 100.184 100.184 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 151.182 - 151.182 151.182 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 163.845 - 163.845 163.845 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
SIHong Kong Equity C Acc 511.33 - 511.33 511.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Eastspring Japan Dynamic Fund Class 14.374 - 14.374 14.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
UBS Lux Equity Fund China Opportunp 295.97 - 295.97 295.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Lux Equity Fund - Greater China USD SGD P-acc 233.52 - 233.13 233.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund SGD P 150.13 - 150.13 150.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR (SGD hedge 95.93 - 95.93 95.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AXA Asian Balanced 1.793 - 1.793 1.793 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA Acorns of Asia Fund 3.24 - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA Regional Equity Fund 7.078 - 7.078 7.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA Greater China Equity Fund 3.947 - 3.947 3.947 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AIA Greater China Balanced Fund 2.896 - 2.896 2.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
PruLink Singapore Dynamic Bond Fund 1.36 - 1.36 1.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Fullerton SGD Income Fund - Class B 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Aberdeen Select Portfolio-Aberdeen Singapore Equit 1.191 - 1.191 1.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.075 - 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder Singapore Trust M 1.785 - 1.785 1.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder Singapore Trust A Acc 1.595 - 1.595 1.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder Singapore Trust I Acc 3.155 - 3.155 3.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - SGD 3.625 - 3.625 3.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Schroder Asian Growth Fund - USD 3.725 - 3.725 3.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-SGD 0.864 - 0.864 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
United Income Focus Trust Fund USD Inc 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
First State Regional China Fund 4.5 - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fullerton SGD Income Fund - Class A 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Brid 1.828 - 1.828 1.828 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 2.029 - 2.029 2.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Divi 1.504 - 1.504 1.504 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
First State Global Growth Funds - First State Regi 3.335 - 3.335 3.335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Fullerton SGD Income Fund - Class C 1.094 - 1.094 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۴
PineBridge International Funds PineBridge Singapor 1.971 - 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD 106.864 - 106.66 106.864 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۱۰:۰۳
Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD 2.441 - 2.441 2.441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz China Equi 15.27 - 15.27 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Prulink Singapore Growth Fund 1.346 - 1.346 1.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۶:۰۳
AIA India Balanced Fund 2.157 - 2.157 2.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ساعت ۱۹:۰۲
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and 1.147 - 1.147 1.147 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ساعت ۶:۰۲
Schroder Asian Equity Yield Class O 1.04 - 1.04 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۱۳:۰۲
Capital Group European Growth and Income Fund LUX 50.89 - 50.1 50.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۰۲
Greatlink Global Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
AXA Life-Fortress Fund - A 4.289 - 4.289 4.289 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 43.955 - 43.955 43.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۶:۰۱
UOB United Global Healthcare Fund 5.038 - 5.038 5.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۲
UOB United Global Healthcare Fund 3.712 - 3.712 3.712 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۴
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.092 - 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
AB SICAV I - International Technology Portfolio I 551.62 - 551.62 551.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
Global High Yield Portfolio I Incs 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - Global Value Portfolio I Acc 25.45 - 25.45 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - American Growth Portfolio B Acc 99.62 - 99.62 99.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio B Acc 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB FCP I - European Equity Portfolio C Acc 23.38 - 23.38 23.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - Thematic Research Portfolio I Acc 40.14 - 40.14 40.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio B 365.27 - 365.27 365.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
AB SICAV I - International Health Care Portfolio C 436.36 - 436.36 436.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۳
Eastspring Investments Unit Trusts - Global Techno 1.468 - 1.449 1.468 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AB FCP I - Eurozone Equity Portfolio B SGD Acc 37.56 - 37.56 37.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Class M 38.644 - 38.644 38.644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۶:۰۳
NTUC Prime 9.112 - 9.112 9.112 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
AB SICAV I - India Growth Portfolio I Acc 1393.24 - 1393.24 1393.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 93.41 - 93.41 93.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰