عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2669
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 02:42:22
0 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.11%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

160
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
2 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.84%)
تغییر ۶ ماهه
12 (6.98%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,450
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 21:04:52
53 (3.77%)
تغییر ۳ ماهه
273 (23.17%)
تغییر ۶ ماهه
435 (42.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi EquitySEF 257.91 257.91 257.91 257.91 3.58 1.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah GCC Equity 19.81 19.81 19.81 19.81 0.27 1.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC GCC Equity Income 12.32 12.32 12.32 12.32 0.10 0.82% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah Saudi Equity 40.16 40.16 40.16 40.16 0.88 2.24% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Saudi Equity Trading 136.34 136.34 136.34 136.34 1.87 1.39% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Financial Institutions 27.98 27.98 27.98 27.98 0.05 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Saudi Freestyle Equity 33.12 33.12 33.12 33.12 0.76 2.35% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah Multi Assets Growth 25.52 25.52 25.52 25.52 0.14 0.55% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah Multi Assets Balanced 21.82 21.82 21.82 21.82 0.09 0.41% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah Multi Assets Defensive 17.15 17.15 17.15 17.15 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Amanah Saudi Indl Companies Eq 11.59 11.59 11.59 11.59 0.32 2.84% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 9.65 9.65 9.65 9.65 0.06 0.62% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Riyad Al Hadi 16.07 16.07 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Mokdam 24.8 24.8 24.8 24.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Shamekh 30.89 30.89 30.89 30.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Shuja'a 27.66 27.66 27.66 27.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 27 27 27 27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 32.47 32.47 32.47 32.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 37.83 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Riyad Gulf 12.72 12.72 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Japan Stock Fund 1949.256 1949.256 1949.256 1949.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Asian Equity Fund 87.428 87.428 87.428 87.428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad American Stock Fund 104.139 104.139 104.139 104.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad European Growth Fund 63.958 63.958 63.958 63.958 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Global Property Fund 13.487 13.487 13.487 13.487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad International Bond Fund 16.163 16.163 16.163 16.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Global Equity Sharia Fund 39.603 39.603 39.603 39.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Money 1706.18 1706.18 1706.18 1706.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Income 10.41 10.41 10.41 10.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Al EMAR 20.51 20.51 20.51 20.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Equity 1 25.12 25.12 25.12 25.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Equity 2 11.64 11.64 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Equity 3 74.64 74.64 74.64 74.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Money Fund USD 27.14 27.14 27.14 27.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Balanced Income 20.95 20.95 20.95 20.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Commodity Trading 2226.49 2226.49 2226.49 2226.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Riyad Small and Medium Cap 30.57 30.57 30.57 30.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SAMBA Al Raed 61.06 61.06 61.06 61.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA Al Fareed 35.02 35.02 35.02 35.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA Al Musahem 165.75 165.75 165.75 165.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA GCC Musahem 25.05 25.05 25.05 25.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA Al Sunbullah 116.45 116.45 116.45 116.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA GCC Equity Al Raed 24.01 24.01 24.01 24.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 15.4 15.4 15.4 15.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
Morgan Stanley Saudi Equity 590.51 590.51 590.51 590.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۳۳
ANB Al Mubarak Trade 21.8 21.8 21.8 21.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ANB Al Arabi Saudi Equity 149.26 149.26 149.26 149.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ANB Al Mubarak Saudi Equity 158.79 158.79 158.79 158.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 13 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Bakheet IPO 2.39 2.39 2.39 2.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Bakheet Saudi Trading Equity 3.52 3.52 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Riyad Commodity Trading Fund USD 5.966 5.966 5.966 5.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Jadwa Saudi Equity 626.49 626.49 626.49 626.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۰۴
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 15.74 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۰۴
Al Jazira Diversified Balanced 150.59 150.59 150.59 150.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۴
Al Jazira Taiyebat Saudi Equities 604.69 604.69 600.58 604.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۴
Al Jazira Qawafel Commodities Tradi 150.62 150.62 150.61 150.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۴
Al Jazira Diversified Aggressive 178.67 178.67 178.67 178.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Al Jazira Diversified Conservative 129.08 129.08 129.08 129.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
AlJazira GCC Income 130.18 130.18 130.18 130.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۳
SAMBA Al Razeen 29.27 29.27 29.27 29.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۸:۰۳
HSBC Amanah Saudi Riyal Trading 16.56 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۳:۳۵
SAIB Saudi Equity 305.99 305.99 305.99 339.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
SAIB Saudi Companies 162.93 162.93 162.93 201.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
AlAhli GCC Trd Eqty 1.11 1.11 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Trd Equity 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 2.37 2.37 2.37 2.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۷:۳۱
Alahli GCC Growth and Income 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Jadwa GCC Equity 364.21 364.21 364.21 364.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Murabaha SR 120.14 120.14 120.14 120.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
Jadwa Arab Market Equity 348.03 348.03 348.03 348.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱:۳۱
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.925 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۳۳
AlAhli Div SR Trade Fd 1.38 1.38 1.38 1.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
Albilad Akar GCC Real Estate 0.62 0.62 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۱
SAIB Sukuk 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
SF Real Estate 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi GCC Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Saudi Share 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO Deem Liquidity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
GIAMCO DEEM Saudi Equity 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Periodical Income 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Stock Market 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alawwal Saudi Riyal Murabaha 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi MENA Dividend Growth 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Alinma multi Assets Defensive 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Al Rajhi Petro Cement Sector F 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۵
Global Saudi Equity 276.3 276.3 276.3 276.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۶:۰۳
SF Al Badr Murabaha SR 15.34 15.34 15.34 15.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Money Market Saudi Riyal 26.95 26.95 26.95 26.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۰۱
SF Saudi Istithmar Equity 8613.32 8613.32 8613.32 8613.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Danah GCC Equity Trading 15.21 15.21 15.21 15.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Saffa Saudi Equity Trading 13.34 13.34 13.34 13.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
SF Al Qasr GCC Real Estate & Const 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۹:۳۱
Al Jazira Residential Projects 97.8 97.8 97.8 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ساعت ۱۷:۳۳
Aljazira Residential Projects 2 56.33 56.33 56.33 56.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Riyad Real Estate Burj Rafal 10.67 10.67 10.67 10.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
Falcom Murabaha 1.18 1.18 1.18 1.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
Albilad Asayel Saudi Shares 0.41 0.41 0.41 0.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Falcom IPO 2521.53 2521.53 2521.53 2521.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BLOM Saudi Arabia 1275.37 1275.37 1275.37 1275.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Albilad Al Murabih 1.2 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Equity 11.37 11.37 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Falcom Saudi Equity 1.86 1.86 1.86 1.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Al Arabi Money Market 15.24 15.24 15.24 15.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Itqan For Murabahat & Sukuk 10.87 10.87 10.87 10.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Alinma Saudi Riyal Liquidity 10.54 10.54 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
SF Emerging Markets Fixed Income 95.79 95.79 95.79 95.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Saudi Petrochemical Equity Opp Fd 8.85 8.85 8.85 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
ANB Diyar Jeddah Real Estate 17.87 17.87 17.87 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Al Rajhi Commodities Mudaraba 109.74 109.74 109.74 109.74 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SAMBA Real Estate 15.46 15.46 15.46 15.46 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ساعت ۰:۰۰
SAIB Trade Finance 26.11 26.11 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی