خبر
عربستان سعودی
عربستان سعودی

ریال عربستان / دلار

0.2663
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 20:46:42
0 (0.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.10%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.13%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

152
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:51
9 (5.59%)
تغییر ۳ ماهه
20 (11.63%)
تغییر ۶ ماهه
5 (3.18%)
نوسان سالیانه

Tadawul All Share

1,632
قیمت روز
26 (1.6%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 18:48:00
52 (3.32%)
تغییر ۳ ماهه
218 (11.81%)
تغییر ۶ ماهه
65 (4.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riyad Money 1741.1 1741.1 1741.1 1741.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Income 10.08 10.08 10.08 10.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Al EMAR 17.15 17.15 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Equity 1 31.93 31.93 31.93 31.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Equity 2 14.39 14.39 14.39 14.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Equity 3 92.83 92.83 92.83 92.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Money Fund USD 27.65 27.65 27.65 27.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Balanced Income 22.63 22.63 22.63 22.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Commodity Trading 2262.71 2262.71 2262.71 2262.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Small and Medium Cap 38.97 38.97 38.97 38.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Riyad Global Equity Sharia Fund 23.565 23.565 23.565 23.565 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
SAMBA Al Raed 73.79 73.79 73.79 73.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
SAMBA Al Fareed 41.76 41.76 41.76 41.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
SAMBA Al Musahem 196.95 196.95 196.95 196.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
SAMBA Al Ataa Saudi Equity 18.74 18.74 18.74 18.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Morgan Stanley Saudi Equity 713.19 713.19 713.19 713.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Jadwa GCC Equity 567.02 567.02 567.02 567.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Jadwa Murabaha SR 122.66 122.66 122.66 122.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Jadwa Saudi Equity 705.92 705.92 705.92 705.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Jadwa Arab Market Equity 508.47 508.47 508.47 508.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Bakheet IPO 2.58 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Bakheet Saudi Trading Equity 3.68 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
SAMBA Al Razeen 29.67 29.67 29.67 29.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
SAMBA Al Sunbullah 118.44 118.44 118.44 118.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
AlAhli GCC Trd Eqty 1.67 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
AlAhli Saudi Trd Equity 16.13 16.13 16.13 16.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
AlAhli Saudi Riyal Trade 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 3.87 3.87 3.87 3.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Alahli GCC Growth and Income 2.1 2.1 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Riyad Commodity Trading Fund USD 6.027 6.027 6.027 6.027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Riyad Al Hadi 15.74 15.74 15.74 15.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Mokdam 22.45 22.45 22.45 22.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Shamekh 27.49 27.49 27.49 27.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Shuja'a 24.54 24.54 24.54 24.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Hadi Sharia Compliant 15.57 15.57 15.57 15.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Mokdam Sharia Compliant 24.74 24.74 24.74 24.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Shujaa Sharia Compliant 28.55 28.55 28.55 28.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
Riyad Al Shamekh Sharia Compliant 31.37 31.37 31.37 31.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۴۸
ANB Al Arabi Saudi Equity 174.94 174.94 174.94 174.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
ANB Al Mubarak Saudi Equity 185.34 185.34 185.34 185.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
ANB Al Mubarak Pure Saudi Equity 16.11 16.11 16.11 16.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Riyad Gulf 14.58 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Riyad American Stock Fund 105.171 105.171 105.171 105.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
ANB Al Mubarak Trade 22.13 22.13 22.13 22.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۲۲:۴۸
Riyad Japan Stock Fund 1711.629 1711.629 1711.629 1711.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۴۶
Riyad Asian Equity Fund 67.534 67.534 67.534 67.534 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۴۶
Riyad European Growth Fund 57.897 57.897 57.897 57.897 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۴۶
Riyad Global Property Fund 10.658 10.658 10.658 10.658 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۴۶
Riyad International Bond Fund 12.154 12.154 12.154 12.154 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۴۶
AlAhli Div SR Trade Fd 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۴۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین