پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,655
قیمت روز
117 (3.21%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
49 (1.35%)
تغییر ۳ ماهه
320 (9.59%)
تغییر ۶ ماهه
696 (23.51%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NB Portugal Ações FIMAA 4.955 4.957 4.955 5.046 0.05 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.52 13.55 13.52 13.584 0.06 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.977 7.981 7.977 7.981 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.48 18.479 18.478 18.48 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 12.125 12.214 12.125 12.449 0.22 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 16.955 17.115 16.955 17.247 0.23 1.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 5.908 5.927 5.908 5.959 0.05 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Ab 8.129 8.184 8.129 8.34 0.25 3.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 26.843 26.837 26.837 26.916 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 31.075 31.124 31.075 31.308 0.18 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 10.298 10.314 10.298 10.335 0.04 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
NB CAPITAL ג€“ Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A 5.605 5.606 5.605 5.606 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.803 7.812 7.803 7.812 0.02 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BPI Portugal Fundo de Investiment 15.19 15.443 15.19 15.443 0.13 0.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 13.074 13.172 13.074 13.172 0.35 2.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve 9.21 9.091 9.091 9.21 0.13 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 18.107 18.17 18.107 18.17 0.07 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M 5.884 5.887 5.884 5.887 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Founders FI Mobi 128.497 129.582 128.497 129.582 3.55 2.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 4.975 5.002 4.975 5.002 0.03 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Moderado Fundo de Investime 5.056 5.101 5.056 5.101 0.06 1.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investime 5.198 5.265 5.198 5.265 0.08 1.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA 5.617 5.593 5.593 5.617 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixa Ações Emergentes FIMAA 11.132 11.086 11.086 11.132 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.752 12.741 12.741 12.752 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.128 12.001 12.001 12.128 0.25 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.605 14.505 14.505 14.605 0.39 2.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.404 94.404 94.404 94.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Fundo de Investimento Alternativo M 6.83 6.828 6.828 6.83 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.717 7.716 7.716 7.717 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixa Seleção Global Moderado FIMA 8.056 8.036 8.036 8.056 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PPR Vintage - Fundo de Pensֳµes Aberto 13.774 13.762 13.762 13.774 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A 5.401 5.387 5.387 5.401 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 107.902 107.902 107.902 107.902 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 71.648 71.648 71.648 71.648 0.57 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 104.078 104.078 104.078 104.078 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 67.491 67.491 67.491 67.491 0.17 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 11.933 11.909 11.909 11.933 0.09 0.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 6.228 6.2 6.2 6.228 0.02 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment 6.033 6.033 6.033 6.033 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Ações América – Fundo de Investimento Aberto 7.757 7.857 7.757 7.857 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 56.181 56.181 56.181 56.181 0.05 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 11.626 11.607 11.607 11.626 0.05 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 14.706 14.733 14.706 14.733 0.13 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen 7.961 7.952 7.952 7.961 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 9.733 9.721 9.721 9.733 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 9.924 9.912 9.912 9.924 0.02 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 10.113 10.112 10.112 10.113 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.621 13.621 13.621 13.621 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo 7.978 7.978 7.978 7.978 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.485 4.485 4.485 4.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.022 6.022 6.022 6.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 5.326 5.326 5.326 5.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.828 3.828 3.828 3.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 123.778 123.778 123.778 123.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی