شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
پرتغال
پرتغال

PSI All Share GR

3,482
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:33:53
216 (6.62%)
تغییر ۳ ماهه
339 (10.78%)
تغییر ۶ ماهه
525 (17.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.796 - 7.796 7.796 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
BPI Portugal Fundo de Investiment 14.731 - 14.731 14.731 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.493 - 4.493 4.493 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.963 - 12.963 12.963 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.667 - 13.667 13.667 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.636 - 12.636 12.636 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.77 - 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.539 - 95.539 95.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.026 - 6.026 6.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.825 - 6.825 6.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.709 - 13.709 13.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.973 - 7.973 7.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.767 - 7.767 7.767 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۰:۰۲
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 17.613 - 17.613 17.613 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
BPI Metais Preciosos Fundo Especial 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۴