پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,503
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
48 (1.40%)
تغییر ۳ ماهه
310 (9.72%)
تغییر ۶ ماهه
101 (2.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NB Portugal Ações FIMAA 4.488 4.488 4.488 4.488 0.08 1.83% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.522 13.522 13.522 13.522 0.09 0.70% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BPI Portugal Fundo de Investiment 13.722 13.722 13.722 13.722 0.14 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 11.936 11.936 11.936 11.936 0.25 2.09% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 16.871 16.871 16.871 16.871 0.12 0.71% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 12.188 12.188 12.188 12.188 0.27 2.19% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve 8.09 8.09 8.09 8.09 0.35 4.31% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 31.068 31.068 31.068 31.068 0.03 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 10.294 10.294 10.294 10.294 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.764 7.764 7.764 7.764 0.03 0.44% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 7.98 7.98 7.98 7.98 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.375 18.375 18.375 18.375 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Ab 7.735 7.735 7.735 7.735 0.07 0.90% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 27.085 27.085 27.085 27.085 0.18 0.65% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Founders FI Mobi 120.615 120.615 120.615 120.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 17.725 17.725 17.725 17.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Smart Invest PPR/OICVM Moderado Fundo de Investime 4.968 4.968 4.968 4.968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investime 5.04 5.04 5.04 5.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA 5.506 5.506 5.506 5.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixa Ações Emergentes FIMAA 11.362 11.362 11.362 11.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.939 12.939 12.939 12.939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 10.83 10.83 10.83 10.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 12.994 12.994 12.994 12.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fundo de Investimento Alternativo M 6.827 6.827 6.827 6.827 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
PPR Vintage - Fundo de Pensֳµes Aberto 13.753 13.753 13.753 13.753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A 5.337 5.337 5.337 5.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 103.466 103.466 103.466 103.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 65.422 65.422 65.422 65.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 94.646 94.646 94.646 94.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 69.628 69.628 69.628 69.628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 6.099 6.099 6.099 6.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Ações América – Fundo de Investimento Aberto 7.261 7.261 7.261 7.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 51.034 51.034 51.034 51.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 11.178 11.178 11.178 11.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 13.687 13.687 13.687 13.687 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 9.674 9.674 9.674 9.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.719 7.719 7.719 7.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixa Seleção Global Moderado FIMA 7.967 7.967 7.967 7.967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo 7.914 7.914 7.914 7.914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 10.873 10.873 10.873 10.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen 7.874 7.874 7.874 7.874 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 9.63 9.63 9.63 9.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
NB CAPITAL ג€“ Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A 5.605 5.605 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.483 4.483 4.483 4.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.625 13.625 13.625 13.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.507 94.507 94.507 94.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment 6.022 6.022 6.022 6.022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 10.03 10.03 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.026 6.026 6.026 6.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ساعت ۷:۳۱
Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 5.326 5.326 5.326 5.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.828 3.828 3.828 3.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 123.778 123.778 123.778 123.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی