خبر
پرتغال
پرتغال

PSI 20

4,558
قیمت روز
11 (0.25%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:35:44
93 (1.99%)
تغییر ۳ ماهه
9 (0.19%)
تغییر ۶ ماهه
464 (11.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 16.9217 16.9217 16.9217 16.9217 0.01 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۳۵
Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida +55 - Fundo de Inv 4.813 4.813 4.813 4.813 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 35 - 44 - Fundo de 5.375 5.375 5.375 5.375 0.02 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida 45 - 54 - Fundo de 5.113 5.113 5.113 5.113 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA European Equities R - Fundo de Investimento A 5.183 5.183 5.183 5.183 0.04 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Global Equities Selection A - Fundo de Invest 123.34 123.34 123.34 123.34 0.01 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Global Equities Selection R - Fundo de Invest 5.325 5.325 5.325 5.325 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investim 4.443 4.443 4.443 4.443 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Investimento PPR/OICVM R - Fundo de Investime 4.647 4.647 4.647 4.647 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Retorno Global A - Fundo de Investimento Mobi 5774.278 5774.278 5774.278 5774.278 8.50 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Montepio Euro Helathcare - Fundo De Investimento M 109.264 109.264 109.264 109.264 0.17 0.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Montepio Euro Utilities - Fundo De Investimento Mo 103.531 103.531 103.531 103.531 0.66 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Montepio Multi Gestão Mercados Emergentes - Fundo 51.44 51.44 51.44 51.44 0.83 1.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 5.609 5.609 5.609 5.609 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 5.162 5.162 5.162 5.162 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment 4.462 4.462 4.462 4.462 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili 9.451 9.451 9.451 9.451 0.01 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.309 7.309 7.309 7.309 0.00 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 16.948 16.948 16.948 16.948 0.06 0.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Ações Portugal R - Fundo de Investimento Aber 6.394 6.394 6.394 6.394 0.02 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen 4.455 4.455 4.455 4.455 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Alocação Moderada R - Fundo de Investimento M 4.638 4.638 4.638 4.638 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 5.601 5.601 5.601 5.601 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Imga European Equities – Fundo De Investimento Abe 15.045 15.045 15.045 15.045 0.10 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário 5.528 5.528 5.528 5.528 0.01 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Iberia Equities ESG A – Fundo de Investimento 5.238 5.238 5.238 5.238 0.02 0.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Investimento PPR/OICVM A – Fundo de Investime 6.132 6.132 6.132 6.132 0.01 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili 5462.612 5462.612 5462.612 5462.612 0.12 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil 5.598 5.598 5.598 5.598 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Montepio Acções Europa A - Fundo De Investimento M 55.349 55.349 55.349 55.349 0.25 0.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 91.856 91.856 91.856 91.856 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Alocação Dinâmica R - Fundo de Investimento M 4.732 4.732 4.732 4.732 0.01 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Imga Alocação Conservadora – Fundo De Investimento 8.691 8.691 8.691 8.691 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Imga Alocação Moderada – Fundo De Investimento Mob 9.206 9.206 9.206 9.206 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 10.997 10.997 10.997 10.997 0.02 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen 7.108 7.108 7.108 7.108 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Founders FI Mobi 108.018 108.018 108.018 108.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
BPI Reforma Global Equities PPR/OICVM Fundo de Inv 5.936 5.936 5.936 5.936 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Reforma Investimento PPR/OICVM - Fundo de Inve 13.846 13.846 13.846 13.846 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 14.234 14.234 14.234 14.234 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve 9.323 9.323 9.323 9.323 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.031 7.031 7.031 7.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 18.346 18.346 18.346 18.346 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Reforma Obrigações PPR/OICVM Fundo de Investim 12.119 12.119 12.119 12.119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
BPI Reforma Valorização PPR/OICVM - Fundo de Inves 7.28 7.28 7.28 7.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA 4.954 4.954 4.954 4.954 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Ações Emergentes FIMAA 8.722 8.722 8.722 8.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Seleção Global Moderado FIMA 7.237 7.237 7.237 7.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo 8.327 8.327 8.327 8.327 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A 4.852 4.852 4.852 4.852 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan 20.444 20.444 20.444 20.444 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 5.613 5.613 5.613 5.613 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto Santander 5.022 5.022 5.022 5.022 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 4.79 4.79 4.79 4.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili 4.978 4.978 4.978 4.978 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Money Market USD A Fundo de Investimento Mobi 5.01 5.01 5.01 5.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 12.355 12.355 12.355 12.355 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.122 6.122 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 4.859 4.859 4.859 4.859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Santander Rendimento Fundo de Investimento Mobiliá 4.406 4.406 4.406 4.406 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 12.234 12.234 12.234 12.234 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Ações Oriente - Fundo de Investimento Mobili 8.883 8.883 8.883 8.883 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 5.154 5.154 5.154 5.154 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.301 4.301 4.301 4.301 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 10.855 10.855 10.855 10.855 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim 4.464 4.464 4.464 4.464 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim 4.629 4.629 4.629 4.629 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Ações EUA - Fundo de Investimento Mobiliário 12.066 12.066 12.066 12.066 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Ações Europa Socialmente Responsável - Fundo 10.95 10.95 10.95 10.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 12.146 12.146 12.146 12.146 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Acções América R - Fundo de Investimento Aber 5.431 5.431 5.431 5.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 5.494 5.494 5.494 5.494 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment 5.448 5.448 5.448 5.448 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Ações América – Fundo de Investimento Aberto 8.458 8.458 8.458 8.458 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim 4.72 4.72 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
NB Portugal Ações FIMAA 5.869 5.869 5.869 5.869 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Optimize Seleção Agressiva A - Fundo 11.832 11.832 11.832 11.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Optimize Seleção Agressiva B - Fundo 12.012 12.012 12.012 12.012 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
PPR Vintage - Fundo de Pensões Aberto 12.89 12.89 12.89 12.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Optimize Disruption Fund Standard Fundo 5.285 5.285 5.285 5.285 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 19.968 19.968 19.968 19.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.523 7.523 7.523 7.523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 10.876 10.876 10.876 10.876 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 16.03 16.03 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 10.743 10.743 10.743 10.743 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber 8.339 8.339 8.339 8.339 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 5.158 5.158 5.158 5.158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 24.733 24.733 24.733 24.733 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 29.103 29.103 29.103 29.103 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 9.19 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
NB CAPITAL ג€“ Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A 5.415 5.415 5.415 5.415 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil 11.089 11.089 11.089 11.089 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M 5.695 5.695 5.695 5.695 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Smart Invest PPR/OICVM Moderado Fundo de Investime 4.69 4.69 4.69 4.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Sixty Degrees PPR/OICVM Flexível R Fundo de Invest 5.212 5.212 5.209 5.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 4.408 4.408 4.408 4.408 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investime 5.083 5.083 5.083 5.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment 3.359 3.359 3.359 3.359 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۳:۳۶
SGF Stoik Acções PPR FP 5.939 5.939 5.939 5.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹:۳۵
IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment 4.624 4.624 4.624 4.624 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ساعت ۱۳:۳۵
Invest Tendências Globais PPR/OICVM - Fundo de Inv 5.061 5.061 5.061 5.061 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۴۷
Eurobic PPR/OICVM Ciclo de Vida -34 - Fundo de Inv 5.265 5.265 5.265 5.265 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ ساعت ۱۹:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین