پرتغال
پرتغال

PSI 20

3,799
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
40 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.30%)
تغییر ۶ ماهه
565 (17.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.792 13.792 13.792 13.792 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 13.149 13.149 13.149 13.149 0.12 0.91% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 17.936 17.936 17.936 17.936 0.07 0.38% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
NB Portugal Ações FIMAA 5.077 5.077 5.077 5.115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BPI Portugal Fundo de Investiment 15.407 15.407 15.407 15.407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve 8.005 8.005 8.003 8.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.657 18.657 18.657 18.657 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BPI Ações Mundiais Fundo de Investimento Aberto de 14.932 14.932 14.932 14.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BPI Brasil - Fundo de Investimento Aberto Flexֳ­ve 9.326 9.326 9.326 9.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil 6.041 6.041 6.041 6.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Ab 8.54 8.54 8.54 8.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobil 28.608 28.608 28.515 28.608 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab 32.623 32.623 32.602 32.623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB Rendimento Plus – Fundo de Investimento Mobiliá 10.408 10.408 10.405 10.408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
NB CAPITAL ג€“ Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio A 5.612 5.612 5.612 5.612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Alves Ribeiro PPR Fundo de Invest 18.51 18.51 18.51 18.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
EuroBic Tesouraria A EUR - Fundo de Investimento M 5.896 5.896 5.896 5.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fundo Casa Global Value PPR/OICVM Founders FI Mobi 136.352 136.352 136.352 136.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Conservador Fundo de Invest 5.052 5.052 5.052 5.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Moderado Fundo de Investime 5.201 5.201 5.201 5.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Smart Invest PPR/OICVM Dinâmico Fundo de Investime 5.408 5.408 5.408 5.408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Caixa Arrojado PPR/OICVM FIA 5.786 5.786 5.786 5.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixa Ações Emergentes FIMAA 11.387 11.387 11.387 11.387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.492 4.492 4.492 4.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.966 12.966 12.966 12.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.692 13.692 13.692 13.692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 11.72 11.72 11.72 11.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fundo de Investimento Alternativo M 6.872 6.872 6.872 6.872 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixa Seleção Global Moderado FIMA 8.21 8.21 8.21 8.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
PPR Vintage - Fundo de Pensֳµes Aberto 13.959 13.959 13.959 13.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fundo de Investimento Imobiliֳ¡rio Fundimo 7.935 7.935 7.935 7.935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixa Moderado PPR/OICVM - Fundo de Investimento A 5.497 5.497 5.497 5.497 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Ações Líderes Globais - Fundo de Investi 12.661 12.661 12.661 12.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixa Seleֳ§ֳ£o Global Arrojado - Fundo de Investi 6.423 6.423 6.423 6.423 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
Caixagest Obrigaֳ§ֳµes Mais - Fundo de Investiment 6.052 6.052 6.052 6.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۳۳
BPI Obrigacoes Mundiais Fundo de 7.929 7.929 7.929 7.929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Property Core Real Estate Fund - Fundo de Investim 10.177 10.177 10.177 10.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Montepio Euro Helathcare - Fundo de Investimento M 115.513 115.513 115.513 115.513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
Montepio Euro Telcos - Fundo de Investimento Mobil 71.652 71.652 71.652 71.652 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
Montepio Euro Utilities - Fundo de Investimento Mo 104.709 104.709 104.709 104.709 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
Montepio Multi Gestֳ£o Mercados Emergentes - Fundo 68.293 68.293 68.293 68.293 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA Ações América – Fundo de Investimento Aberto 8.412 8.412 8.412 8.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
Montepio Acֳ§ֳµes Europa A - Fundo de Investimento 58.255 58.255 58.255 58.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA Alocação Dinâmica – Fundo de Investimento Mob 12.019 12.019 12.019 12.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA European Equities ג€“ Fundo de Investimento A 15.545 15.545 15.545 15.545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA Poupanֳ§a PPR / OICVM ג€“ Fundo de Investimen 8.095 8.095 8.095 8.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Conservadora ג€“ Fundo de Investim 9.893 9.893 9.893 9.893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
IMGA Alocaֳ§ֳ£o Moderada ג€“ Fundo de Investimento 10.184 10.184 10.184 10.184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۸:۰۴
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 94.233 94.233 94.233 94.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Iberia Fixed Income ESG R - Fundo de Investim 5.022 5.022 5.022 5.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Retorno Global A - Fundo de Investimento Mobi 6504.896 6504.896 6504.896 6504.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
EuroBic Seleção Top - Fundo de Investimento Mobili 10.056 10.056 10.056 10.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Fléxivel A - Fundo de Investimento Mobiliário 6.191 6.191 6.191 6.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Iberia Equities ESG A – Fundo de Investimento 5.292 5.292 5.292 5.292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Iberia Fixed Income ESG A – Fundo de Investim 5.245 5.245 5.245 5.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim 5.358 5.358 5.358 5.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 14.33 14.33 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Euro Taxa Variável R - Fundo de Investimento 5 5 5 5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA European Equities R - Fundo de Investimento A 5.357 5.357 5.357 5.357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Global Equities Selection A - Fundo de Invest 123.545 123.545 123.545 123.545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Global Equities Selection R - Fundo de Invest 5.333 5.333 5.333 5.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Investimento PPR/OICVM R - Fundo de Investime 5.141 5.141 5.117 5.141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Money Market R - Fundo de Investimento Mobili 4.992 4.992 4.991 4.992 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Rendimento Semestral R - Fundo de Investiment 5.013 5.013 5.013 5.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Poupança PPR / OICVM R - Fundo de Investiment 5.08 5.08 5.08 5.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Ações Portugal R - Fundo de Investimento Aber 5.409 5.409 5.409 5.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocação Conservadora R - Fundo de Investimen 5.071 5.071 5.071 5.071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocação Moderada R - Fundo de Investimento M 5.132 5.132 5.132 5.132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Dívida Pública Europeia R - Fundo de Investim 5.062 5.062 5.062 5.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Investimento PPR/OICVM A – Fundo de Investime 6.788 6.788 6.788 6.788 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Money Market A – Fundo de Investimento Mobili 5478.849 5478.849 5478.849 5478.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Rendimento Mais – Fundo de Investimento Mobil 6.303 6.303 6.303 6.303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Rendimento Semestral A – Fundo de Investiment 3.647 3.647 3.647 3.647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Acções América R - Fundo de Investimento Aber 5.405 5.405 5.405 5.405 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
IMGA Alocação Dinâmica R - Fundo de Investimento M 5.173 5.173 5.173 5.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۴
Fundo de Investimento Mobiliario Ab 7.731 7.731 7.731 7.731 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
IMGA Euro Taxa Variável A – Fundo de Investimento 5.85 5.85 5.85 5.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۱۱:۳۳
IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 5.361 5.361 5.361 5.361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۳۳
Caixa Disponível - Fundo de Investimento Mobiliári 5.328 5.328 5.328 5.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۳
Fundo de Investimento Mobiliֳ¡rio Aberto CA Curto 4.971 4.971 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
IMGA Money Market USD A Fundo de Investimento Mobi 4.988 4.988 4.988 4.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 5.62 5.62 5.62 5.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۸:۱۱
Popular Tesouraria Fundo de Inves 6.022 6.022 6.022 6.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۴
Montepio Acֳ§ֳµes Internacionais - Fundo de Invest 3.828 3.828 3.828 3.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
Montepio Acֳ§ֳµes - Fundo de Investimento Mobiliֳ¡ 123.778 123.778 123.778 123.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی