شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2563
قیمت روز
0 (1.02%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:09:14
0 (1.31%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

160
قیمت روز
1 (0.63%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:28
10 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
25 (18.52%)
تغییر ۶ ماهه
43 (36.75%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,071
قیمت روز
21 (1.04%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:01:28
79 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
310 (13.02%)
تغییر ۶ ماهه
494 (19.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PZU FIO Gotowkowy IKE 80.05 - 80.05 80.05 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Gold Otwarty I 185.24 - 185.24 185.24 4.06 2.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 65.27 - 65.27 65.27 0.59 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 65.31 - 65.31 65.31 0.59 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 66.41 - 66.41 66.41 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 66.11 - 66.11 66.11 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 183.69 - 183.69 183.69 0.51 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 120.19 - 120.19 120.19 0.56 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 184 - 184 184 0.52 0.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 120.25 - 120.25 120.25 0.56 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1631.47 - 1631.47 1631.47 1.37 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 514.99 - 514.99 514.99 36.75 7.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 587.83 - 587.83 587.83 42.62 7.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 730.32 - 730.32 730.32 53.01 7.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
HChinese Equity Class ECp 443.039 - 443.039 443.039 8.01 1.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 495.93 - 495.93 495.93 16.75 3.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 209.263 - 209.263 209.263 3.92 1.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
UniKorona Zrównowazony Acc 322.25 - 322.25 322.25 2.53 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 141.508 - 141.508 141.508 3.56 2.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 81.625 - 81.625 81.625 2.33 2.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
PKO Akcji Plus 71.92 - 71.92 71.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PKO Zrownowazony 123.82 - 123.82 123.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Dluzny 1928.28 - 1928.28 1928.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PKO Stabilnego Wzrostu 152.26 - 152.26 152.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Akcyjny 2191.67 - 2191.67 2191.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zrownowazony FIO A 709.74 - 709.74 709.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Polskich Akcji 436.3 - 436.3 436.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 40.76 - 40.76 40.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 48.18 - 48.18 48.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 53.67 - 53.67 53.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 789.72 - 789.72 789.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 982.47 - 982.47 982.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 191.89 - 191.89 191.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PKO Skarbowy 2177.3 - 2177.3 2177.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Quercus Rosja 80.98 - 80.98 80.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
UniWIBID SFIO 1794.98 - 1794.98 1794.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Skarbiec Akcja 253.18 - 253.18 253.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Lokacyjny 157.66 - 157.66 157.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Pieniezny 198.27 - 198.26 198.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Quercus Agresywny 146.66 - 146.66 146.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Selektywny 83.41 - 83.41 83.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Gotówkowy 12.78 - 12.77 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Skarbiec III FILAR 202.55 - 202.55 202.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Skarbiec Obligacja 342.67 - 342.67 342.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Gotowkowy A 80.08 - 80.08 80.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Gotowkowy I 84.9 - 84.9 84.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
UniKorona Akcje Acc 182.11 - 182.11 182.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Zrównowazony 108.76 - 108.33 108.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Obligacji Plus 170.18 - 170.18 170.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Akcji Polskich 17.87 - 17.76 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obligacji Plus 63.05 - 63.05 63.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
QuercusOchronyKapitalu 153.67 - 153.67 153.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Gold Otwarty A 172.06 - 172.06 172.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Gold Otwarty P 227.07 - 227.07 227.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
UniKorona Dochodowy Acc 228.9 - 228.9 228.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
UniKorona Obligacje Acc 379.53 - 379.53 379.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Obligacji FIO A 360.74 - 360.74 360.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Obligacji FIO I 368.76 - 368.76 368.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Obligacji FIO P 395.08 - 395.08 395.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Obligacji 250.53 - 250.53 250.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Pieniezny 1550.26 - 1550.26 1550.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 64.48 - 64.48 64.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 64.48 - 64.48 64.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Stabilnego Wzrostu 126.47 - 126.47 126.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Akcji Europejskich 46.86 - 46.47 46.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Stabilnego Wzrostu 195.77 - 195.61 195.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Akcji Amerykanskich 129.83 - 129.62 129.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PKO Papierów Dluznych Plus 176.04 - 176.04 176.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Depozyt Plus 184.89 - 184.89 184.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO A 258.99 - 258.99 258.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO I 264.53 - 264.53 264.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO P 276.85 - 276.85 276.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PKO Obligacji Dlugoterminowych 223.23 - 223.23 223.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obligacji Strategicznych 18.39 - 18.32 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 79.37 - 79.37 79.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 6.25 - 6.13 6.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 156.48 - 156.48 156.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 43.92 - 43.92 44.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 183.56 - 183.56 183.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 153.05 - 153.05 153.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 119.55 - 119.55 119.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 136.85 - 136.85 136.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1500.26 - 1500.26 1500.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 124.95 - 124.95 124.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 270.81 - 270.81 270.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Investor Infrastruktury i Informatyki A 172.18 - 172.18 172.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 165.53 - 165.53 165.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 58.49 - 58.49 58.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Arka Platinum Konserwatywny 23.58 - 23.58 23.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 27.49 - 27.49 27.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 28.2 - 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1170.09 - 1170.09 1170.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 31.45 - 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.2 - 31.2 31.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 260.41 - 260.41 260.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 112.63 - 112.63 112.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
QuercusBalkanyiTurcja 74.5 - 74.5 74.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۲۰:۳۰
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 210.5 - 210.5 210.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 301.91 - 301.91 301.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Akcji FIO A 296.53 - 295.48 296.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 269.94 - 269.79 269.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 392.04 - 391.79 392.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Pioneer Strategii Globalnej 17.59 - 17.59 17.59 3.11 17.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 7.11 - 7.11 7.11 2.00 28.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 - 77.965 77.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Skarbiec Kasa 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Skarbiec Depozytowy 36.94 - 36.94 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی