لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2202
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 01:29:22
0 (0.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

194
قیمت روز
1 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 11:01:39
1 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
21 (12.14%)
تغییر ۶ ماهه
32 (19.75%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 20:15:11
36 (1.65%)
تغییر ۳ ماهه
561 (20.88%)
تغییر ۶ ماهه
647 (23.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 657.18 657.18 657.18 657.18 1.31 0.20% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 307.192 307.192 307.192 307.192 2.88 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 442.182 442.182 442.182 442.182 4.79 1.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 98.764 98.764 98.764 98.764 0.42 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
UniWIBID SFIO 1774.33 1774.33 1774.33 1774.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Skarbiec Akcja 267.28 267.28 267.28 267.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Obligacji 145.04 145.04 145.04 145.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Lokacyjny 157.07 157.07 157.07 157.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Selektywny 107.87 107.87 107.87 107.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Skarbiec III FILAR 151.62 151.62 151.62 151.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Skarbiec Obligacja 292.02 292.02 292.02 292.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Konserwatywny 205.78 205.78 205.78 205.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniKorona Akcje Acc 201.91 201.91 201.91 201.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Obligacji Plus 58.36 58.36 58.36 58.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Zrównoważony 117.45 117.45 117.45 117.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Obligacji Plus 177.04 177.04 177.04 177.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniKorona Dochodowy Acc 215.4 215.4 215.4 215.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniKorona Obligacje Acc 317.05 317.05 317.05 317.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Akcji Europejskich 59.67 59.67 59.67 59.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Stabilnego Wzrostu 196.21 196.21 196.21 196.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Aktywnej Alokacji 116.96 116.96 116.96 116.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Akcji Amerykanskich 190.94 190.94 190.94 190.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Spokojna Inwestycja 13.16 13.16 13.16 13.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Stabilnego Wzrostu 130.31 130.31 130.31 130.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pioneer Surowców i Energii 8.28 8.28 8.28 8.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniKorona Zrównowazony Acc 313.72 313.72 313.72 313.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Obligacji Strategicznych 18.2 18.2 18.2 18.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Obligacji Dolarowych Plus 85.81 85.81 85.81 85.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 179.84 179.84 179.84 179.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 134.62 134.62 134.62 134.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania 13.51 13.51 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 159.75 159.75 159.75 159.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 75.19 75.19 75.19 75.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund E PLN 178.33 178.33 178.33 178.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
QuercusSelektywny 119.96 119.96 119.96 119.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 37.11 37.11 37.11 37.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1458.72 1458.72 1458.72 1458.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 903.4 903.4 903.4 903.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 266 266 266 266 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Skarbowy 2109.1 2109.1 2109.1 2109.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Quercus Rosja 67.49 67.49 67.49 67.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Akcji Plus 81.06 81.06 81.06 81.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Zrównowazony 128.24 128.24 128.24 128.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Quercus Agresywny 220.87 220.87 220.87 220.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Gotowkowy A 78.97 78.97 78.97 78.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Gotowkowy I 84.48 84.48 84.48 84.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Gotowkowy IKE 78.91 78.91 78.91 78.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
QuercusBalkanyiTurcja 76.19 76.19 76.19 76.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Stabilnego Wzrostu 148.27 148.27 148.27 148.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
QuercusOchronyKapitalu 157.04 157.04 157.04 157.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Gold Otwarty A 164.29 164.29 164.29 164.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Gold Otwarty I 188.38 188.38 188.38 188.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Gold Otwarty P 226.54 226.54 226.54 226.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Obligacji FIO A 311.45 311.45 311.45 311.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Obligacji FIO I 323.25 323.25 323.25 323.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Obligacji FIO P 349.41 349.41 349.41 349.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 64.74 64.74 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 64.56 64.56 64.56 64.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 65.17 65.17 65.17 65.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka Platinum Konserwatywny 20.83 20.83 20.83 20.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Papierów Dluznych Plus 161.2 161.2 161.2 161.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 64.95 64.95 64.95 64.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Plynna Lokata FIO A 257.99 257.99 257.99 257.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Plynna Lokata FIO I 266.82 266.82 266.82 266.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Plynna Lokata FIO P 280.42 280.42 280.42 280.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zrównowazony FIO A 678.37 678.37 678.37 678.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 33.26 33.26 33.26 33.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PKO Obligacji Dlugoterminowych 189.76 189.76 189.76 189.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 30.25 30.25 30.25 30.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 606.33 606.33 606.33 606.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 720.84 720.84 720.84 720.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 66.08 66.08 66.08 66.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 159.29 159.29 159.29 159.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 159.28 159.28 159.28 159.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 168.79 168.79 168.79 168.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 30.88 30.88 30.88 30.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 108.8 108.8 108.8 108.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 108.83 108.83 108.83 108.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 126.36 126.36 126.36 126.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 159.45 159.45 159.45 159.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 30.51 30.51 30.51 30.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1327.49 1327.49 1327.49 1327.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 108.79 108.79 108.79 108.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Infrastruktury i Informatyki A 167.91 167.91 167.91 167.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A 36.67 36.67 36.67 36.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I 45.15 45.15 45.15 45.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P 50.79 50.79 50.79 50.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I 786.42 786.42 786.42 786.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P 988.32 988.32 988.32 988.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 257.2 257.2 257.2 257.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Pioneer Strategii Globalnej 22.65 22.65 22.65 22.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
Aviva Investors Dluzny 1730.17 1730.17 1730.17 1730.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Akcyjny 2549.13 2549.13 2549.13 2549.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Obligacji 206.26 206.26 206.26 206.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Pieniezny 1572.56 1572.56 1572.56 1572.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Depozyt Plus 177.04 177.04 177.04 177.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Polskich Akcji 498.53 498.53 498.53 498.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1611.53 1611.53 1611.53 1611.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 264.5 264.5 264.5 264.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 185.3 185.3 185.3 185.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
PZU FIO Zrownowazony A 56.92 56.92 56.92 56.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
PZU FIO Zrownowazony B 56.98 56.98 56.98 56.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
Aviva Investors Malych Spólek 170.27 170.27 170.27 170.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
Pekao Obligacji Europejskich Plus 43.68 43.68 43.68 43.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego 14.4 14.4 14.4 14.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۴۲
PZU FIO Zrownowazony I 66.24 66.24 66.24 66.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ ساعت ۸:۱۲
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 6.08 6.08 6.08 6.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۴۴
PZU FIO Zrownowazony IKE 59.03 59.03 59.03 59.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 65.59 65.59 65.59 65.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۴۳
Pekao Akcji Polskich 22.67 22.67 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۴۲
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 11.34 11.34 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۹
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 375.62 375.62 375.62 375.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۸
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 567.1 567.1 567.1 567.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ساعت ۱۹:۳۸
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 444.76 444.76 444.76 448.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ساعت ۱۹:۳۸
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین