لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2686
قیمت روز
0 (0.22%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:31:41
0 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

164
قیمت روز
2 (1.22%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:02:25
7 (4.46%)
تغییر ۳ ماهه
5 (3.14%)
تغییر ۶ ماهه
2 (1.23%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,686
قیمت روز
24 (0.91%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:12:53
302 (12.68%)
تغییر ۳ ماهه
440 (19.61%)
تغییر ۶ ماهه
612 (29.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 577.14 577.14 577.14 577.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۸
HChinese Equity Class ECp 554.933 554.933 554.933 554.933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 577.03 577.03 577.03 577.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 329.834 329.834 329.834 329.834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 106.017 106.017 106.017 106.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
Aviva Investors Obligacji 247.22 247.22 247.22 247.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Depozyt Plus 184.91 184.91 184.91 184.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 47 47 47 47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 387.4 387.4 387.4 387.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego 21.37 21.37 21.37 21.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 66.26 66.26 66.26 66.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Skarbiec Akcja 339.58 339.58 339.58 339.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Skarbiec III FILAR 212.53 212.53 212.53 212.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Akcji Europejskich 59.28 59.28 59.28 59.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 8.76 8.76 8.76 8.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 678.74 678.74 678.74 678.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 792.12 792.12 792.12 792.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 985.74 985.74 985.74 985.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 210.59 210.59 210.59 210.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 293.61 293.61 293.61 293.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Quercus Rosja 82.68 82.68 82.68 82.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Quercus Agresywny 272.08 272.08 272.08 272.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniKorona Akcje Acc 238.14 238.14 238.14 238.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Akcji Polskich 24.33 24.33 24.33 24.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Stabilnego Wzrostu 222.41 222.41 222.41 222.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Akcji Amerykanskich 166.76 166.76 166.76 166.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniKorona Zrównowazony Acc 382.93 382.93 382.93 382.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 236.24 236.24 236.24 236.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania 14.08 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 293.83 293.83 293.83 293.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Zrownowazony 147.28 147.28 147.28 147.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Gold Otwarty A 178.93 178.93 178.93 178.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Gold Otwarty I 201.28 201.28 201.28 201.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Gold Otwarty P 241.75 241.75 241.75 241.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Obligacji FIO I 377.66 377.66 377.66 377.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Obligacji FIO P 405.13 405.13 405.13 405.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Obligacji Strategicznych 19.86 19.86 19.86 19.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 66.75 66.75 66.75 66.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Infrastruktury i Informatyki A 217.31 217.31 217.31 217.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniWIBID SFIO 1856.91 1856.91 1856.91 1856.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Akcji Plus 95.74 95.74 95.74 95.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Zrównowazony 132.67 132.67 132.67 132.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Obligacji FIO A 366.7 366.7 366.7 366.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Arka Platinum Konserwatywny 23.72 23.72 23.72 23.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 39.96 39.96 39.96 39.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Polskich Akcji 568.23 568.23 568.23 568.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 34.25 34.25 34.25 34.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 173.08 173.08 173.08 173.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 35.77 35.77 35.77 35.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1701.77 1701.77 1701.77 1701.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Stabilnego Wzrostu 170.22 170.22 170.22 170.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniKorona Obligacje Acc 385.61 385.61 385.61 385.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 82.83 82.83 82.83 82.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 83.03 83.03 83.03 83.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 82.98 82.98 82.98 82.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zrownowazony FIO A 835.47 835.47 835.47 835.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 83.12 83.12 83.12 83.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 950.48 950.48 950.48 950.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 1183.84 1183.84 1183.84 1183.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 155.55 155.55 155.55 155.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Gotowkowy A 81.08 81.08 81.08 81.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Gotowkowy I 86.29 86.29 86.29 86.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Gotowkowy IKE 81.15 81.15 81.15 81.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Obligacji Plus 63.43 63.43 63.43 63.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
QuercusOchronyKapitalu 156.24 156.24 156.24 156.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Pieniezny 1569.43 1569.43 1569.43 1569.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Plynna Lokata FIO A 266.84 266.84 266.84 266.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Plynna Lokata FIO P 287.56 287.56 287.56 287.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 81.38 81.38 81.38 81.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 43.98 43.98 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 53.15 53.15 53.15 53.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 59.28 59.28 59.28 59.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1512.47 1512.47 1512.47 1512.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Skarbowy 2201.02 2201.02 2201.02 2201.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Pioneer Pieniezny 203.51 203.51 203.51 203.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Dluzny 1940.68 1940.68 1940.68 1940.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Aviva Investors Akcyjny 3030.68 3030.68 3030.68 3030.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniKorona Dochodowy Acc 237.4 237.4 237.4 237.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Papierów Dluznych Plus 176.7 176.7 176.7 176.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Investor Plynna Lokata FIO I 274.45 274.45 274.45 274.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PKO Obligacji Dlugoterminowych 223.51 223.51 223.51 223.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 185.5 185.5 185.5 185.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 185.58 185.58 185.58 185.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 195.01 195.01 195.01 195.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 131.97 131.97 131.97 131.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 132.05 132.05 132.05 132.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 152.2 152.2 152.2 152.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 185.96 185.96 185.96 185.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.45 31.45 31.45 31.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 132.18 132.18 132.18 132.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Allianz Lokacyjny 161.04 161.04 161.04 161.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
QuercusSelektywny 151.65 151.65 151.65 151.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Allianz Selektywny 131.22 131.22 131.22 131.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Allianz Obligacji Plus 176.59 176.59 176.59 176.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Allianz Stabilnego Wzrostu 152.65 152.65 152.65 152.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 154.81 154.81 154.81 154.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 212.21 212.21 212.21 212.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
Skarbiec Obligacja 338.66 338.66 338.66 338.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۴۰
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 67.25 67.25 67.25 67.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۰:۳۷
QuercusBalkanyiTurcja 76.45 76.45 76.45 76.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۳:۳۹
Pioneer Gotówkowy 12.97 12.97 12.97 12.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۳:۳۹
Allianz Aktywnej Alokacji 135.57 135.57 135.57 136.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 43.96 43.96 43.96 43.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1629.11 1629.11 1629.11 1629.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
Investor Akcji FIO A 418.97 418.97 418.97 418.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 268.65 268.65 268.65 268.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aviva Investors Malych Spólek 196.75 196.75 196.75 196.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 385.96 385.96 385.96 390.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 137.945 137.945 137.945 137.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Pioneer Strategii Globalnej 17.59 17.59 17.59 17.59 3.11 17.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 7.11 7.11 7.11 7.11 2.00 28.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 77.965 77.965 77.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Skarbiec Kasa 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Skarbiec Depozytowy 36.94 36.94 36.94 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 49.617 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 51.995 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 425.83 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 55.009 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی