شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2617
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:14:37
0 (0.69%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.91%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.28%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:01:46
5 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
13 (10.16%)
تغییر ۶ ماهه
26 (22.61%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۸
ساعت 11:35:00
54 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
176 (6.55%)
تغییر ۶ ماهه
201 (7.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1408.71 - 1408.71 1408.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 250.59 - 250.59 250.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 259.69 - 259.69 259.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 79.536 - 79.536 79.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 87.749 - 87.749 87.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PKO Akcji Plus 87.66 - 87.66 87.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PKO Zrownowazony 137.3 - 137.3 137.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Aviva Investors Dluzny 1815.72 - 1815.72 1815.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PKO Stabilnego Wzrostu 161.63 - 161.63 161.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Aviva Investors Akcyjny 2557.42 - 2557.42 2557.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HChinese Equity Class ECp 453.486 - 453.486 453.486 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zrownowazony FIO A 695.86 - 695.86 695.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 571.7 - 571.7 571.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Aviva Investors Polskich Akcji 471.66 - 471.66 471.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 235.175 - 235.175 235.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 39.21 - 39.21 39.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 45.93 - 45.93 45.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 51.14 - 51.14 51.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 767.31 - 767.31 767.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 954.12 - 954.12 954.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 188.4 - 188.4 188.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Gold Otwarty A 157.36 - 157.36 157.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Gold Otwarty I 171.58 - 171.58 171.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Gold Otwarty P 205.7 - 205.7 205.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Obligacji FIO A 347.53 - 347.53 347.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Obligacji FIO I 354.29 - 354.29 354.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Investor Obligacji FIO P 379.36 - 379.36 379.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1643.46 - 1643.46 1643.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 158.995 - 158.995 158.995 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 114.35 - 114.35 114.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Investor Akcji FIO A 308.04 - 308.04 308.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۶:۰۳
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 411.76 - 411.76 411.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ساعت ۶:۰۲
QuercusSelektywny 133.22 - 133.22 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Aktywny 161.93 - 161.93 161.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Nowa Europa Acc 125.19 - 125.19 125.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 107.22 - 107.22 107.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
UniObligacje Nowa Europa Acc 193.18 - 193.18 193.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund A 20.227 - 20.227 20.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
WIOF India Performance Fund B 19.064 - 19.064 19.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123.09 - 123.09 123.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156.49 - 156.49 156.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 117.81 - 117.81 117.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۰۲
Skarbiec III FILAR 173.13 - 173.13 173.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Obligacji 2 Acc 3589.65 - 3589.65 3589.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH SFIO Total Profit 1037.7 - 1037.7 1037.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Akcji Nowa Europa 109.67 - 109.67 109.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 160.5 - 160.5 160.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 147.89 - 147.89 147.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji A 22 - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Obligacji I 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Platinum Dynamiczny 43.83 - 43.83 43.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 29.7 - 29.7 29.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 107.13 - 107.13 107.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
PKO Technologii i Innowacji Globalny 278.43 - 278.43 278.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.239 - 2.239 2.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 198.09 - 198.09 198.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 202.71 - 202.71 202.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1109.89 - 1109.89 1109.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۰۳
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 135.42 - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1379.7 - 1379.7 1379.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۰۳
N1 European Small and Middle Cap Ep 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱:۰۳
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰