لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2579
قیمت روز
0 (0.78%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:07:15
0 (5.11%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.57%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.83%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

155
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:30
8 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
17 (9.88%)
تغییر ۶ ماهه
4 (2.65%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,318
قیمت روز
13 (0.56%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:02:58
51 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
331 (16.64%)
تغییر ۶ ماهه
271 (13.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer Pieniezny 204.04 204.04 204.04 204.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Zrównowazony 122.41 122.41 122.41 122.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Akcji Polskich 21.37 21.37 21.37 21.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
HChinese Equity Class ECp 607.208 607.208 607.208 607.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Akcji Europejskich 54.56 54.56 54.56 54.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Stabilnego Wzrostu 212.91 212.91 212.91 212.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Akcji Amerykanskich 156.69 156.69 156.69 156.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 584.05 584.05 584.05 584.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obligacji Strategicznych 19.58 19.58 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 82.27 82.27 82.27 82.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Akcji Rynków Wschodzacych 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 316.497 316.497 316.497 316.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 157.36 157.36 157.36 157.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obligacji Europejskich Plus 47.69 47.69 47.69 47.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obligacji Dyn Alokacja FIO A 155.63 155.63 155.63 155.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer SFIO Elastycznego Inwestowania 13.76 13.76 13.76 13.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego 21.42 21.42 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Zrównowazony Rynku Amerykanskiego 63.79 63.79 63.79 63.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 94.792 94.792 94.792 94.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PKO Skarbowy 2209.7 2209.7 2209.7 2209.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UniWIBID SFIO 1846.46 1846.46 1846.46 1846.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
PKO Akcji Plus 83.48 83.48 83.48 83.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Skarbiec Akcja 293.45 293.45 293.45 293.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
PKO Zrownowazony 136.06 136.06 136.06 136.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Skarbiec III FILAR 205.66 205.66 205.66 206.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Skarbiec Obligacja 345.71 345.71 345.64 345.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UniKorona Akcje Acc 208.26 208.26 208.26 208.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Dluzny 1953.41 1953.41 1953.41 1953.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
PKO Stabilnego Wzrostu 162.23 162.23 162.23 162.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Akcyjny 2641.9 2641.9 2641.9 2641.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Gold Otwarty A 164.46 164.46 164.46 164.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Gold Otwarty I 184.06 184.06 184.06 184.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Gold Otwarty P 220.99 220.99 220.99 220.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UniKorona Dochodowy Acc 237.02 237.02 237.02 237.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UniKorona Obligacje Acc 389.11 389.11 389.11 389.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Obligacji FIO A 369.39 369.39 369.39 369.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Obligacji FIO I 379.68 379.68 379.68 379.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Obligacji FIO P 407.16 407.16 407.16 407.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Obligacji 249.4 249.4 249.4 249.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Pieniezny 1571.97 1571.97 1571.97 1571.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka Platinum Konserwatywny 23.82 23.82 23.82 23.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zrownowazony FIO A 821.28 821.28 821.28 821.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
PKO Papierów Dluznych Plus 177.8 177.8 177.8 177.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
UniKorona Zrównowazony Acc 356.37 356.37 356.37 356.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Depozyt Plus 185.85 185.85 185.85 185.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO A 266.96 266.96 266.96 266.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO I 274.15 274.15 274.15 274.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Plynna Lokata FIO P 287.16 287.16 287.16 287.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka BZ WBK Akcji Polskich FIO 34.43 34.43 34.43 34.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Polskich Akcji 502.51 502.51 502.51 502.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
PKO Obligacji Dlugoterminowych 226.16 226.16 226.16 226.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka BZ WBK Zrównowazony FIO A 32 32 32 32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1503.87 1503.87 1503.87 1506.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 205.27 205.27 205.27 206.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO A 623.36 623.36 623.36 623.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO I 723.79 723.79 723.79 723.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Akcji Duzych Spólek FIO P 900.33 900.33 900.33 900.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneA 43.85 43.85 43.85 43.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zabezpieczenia Emerytalneg 52.73 52.73 52.73 52.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zabezpieczenia EmerytalneP 58.79 58.79 58.79 58.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zrownowazony Rynkow Wschod 929.59 929.59 929.59 929.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Zrownowazony Rynkow WschoP 1157.47 1157.47 1157.47 1157.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO A 34.36 34.36 34.36 34.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Arka Prestiz Obligacji Skarbowych SFIO 1518.58 1518.58 1518.58 1518.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1698.21 1698.21 1698.21 1698.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 283.38 283.38 283.38 283.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Infrastruktury i Informatyki A 212.28 212.28 212.28 212.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 202.05 202.05 202.05 202.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Quercus Rosja 82.12 82.12 82.12 82.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Lokacyjny 161.67 161.67 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Quercus Agresywny 224.8 224.8 224.8 224.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Selektywny 117.49 117.49 117.49 117.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Gotowkowy A 81.14 81.14 81.14 81.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Obligacji Plus 175.24 175.24 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Aktywnej Alokacji 128.52 128.52 128.52 128.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK A 73.37 73.37 73.37 73.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK B 73.56 73.56 73.56 73.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK I 73.4 73.4 73.4 73.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Stabilnego Wzrostu 147.58 147.58 147.58 147.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Akcji KRAKOWIAK IKE 73.62 73.62 73.62 73.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania A 67.34 67.34 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania B 66.85 66.85 66.85 66.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ A 186.83 186.83 186.83 186.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ B 187.01 187.01 187.01 187.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 196.03 196.03 196.03 196.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK A 126.57 126.57 126.57 126.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK B 126.76 126.76 126.76 126.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK I 145.66 145.66 145.66 145.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Polskich Obligacji Skarbowych 156.54 156.54 156.54 156.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ IKE 187.34 187.34 187.34 187.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK IKE 126.83 126.83 126.83 126.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Allianz Akcji Malych i Srednich Spólek 188.29 188.29 188.29 188.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 284.47 284.47 284.47 284.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Pioneer Obligacji Plus 63.73 63.73 63.73 63.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
Santander Dluzny Krótkoterminowy Acc 31.65 31.65 31.65 31.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۳۱
QuercusBalkanyiTurcja 76.2 76.2 76.2 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
QuercusOchronyKapitalu 155.7 155.7 155.7 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
PZU FIO Gotowkowy I 86.28 86.28 86.26 86.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
PZU FIO Gotowkowy IKE 81.24 81.24 81.24 81.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
Pioneer Gotówkowy 13 13 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Akcji FIO A 418.97 418.97 418.97 418.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 268.65 268.65 268.65 268.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Aviva Investors Malych Spólek 196.75 196.75 196.75 196.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO A 338.31 338.31 338.31 338.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 497.59 497.59 497.59 497.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Investor Top 25 Malych Spólek FIO I 385.96 385.96 385.96 390.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 137.945 137.945 137.945 137.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۷:۳۰
Pioneer Strategii Globalnej 17.59 17.59 17.59 17.59 3.11 17.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Pioneer Malych i Srednich Spólek Rynku Polskiego 7.11 7.11 7.11 7.11 2.00 28.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.965 77.965 77.965 77.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Skarbiec Kasa 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny A 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Amplico FIO Pieniezny I 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Skarbiec Depozytowy 36.94 36.94 36.94 36.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۲
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 49.617 49.617 49.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 51.995 51.995 51.995 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Russia Classic Distr 425.83 425.83 425.83 425.83 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ساعت ۰:۰۰
H Portfolios World Selection 3 Clcp 55.009 55.009 55.009 55.009 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی