شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 19:43:06
0 (3.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,247
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 17:01:14
183 (8.87%)
تغییر ۳ ماهه
435 (24.01%)
تغییر ۶ ماهه
393 (21.20%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

506
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 10:31:44
39 (7.18%)
تغییر ۳ ماهه
49 (10.67%)
تغییر ۶ ماهه
168 (24.94%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BPI Equity Fund 129.55 - 129.55 129.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ALFM Growth Fund 194.73 - 194.73 194.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Balanced Fund 156.35 - 156.35 156.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
PNB Dollar Profit 1.498 - 1.498 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ALFM Euro Bond Fund 217.17 - 217.17 217.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ALFM Peso Bond Fund 367.72 - 367.72 367.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Short Term Fund 155.59 - 155.59 155.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
PNB Mabuhay Prestige 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ALFM Dollar Bond Fund 478.4 - 478.4 478.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Premium Bond Fund 197.24 - 197.24 197.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ALFM Money Market Fund 129.06 - 129.06 129.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Global Equity Fund 433.3 - 433.3 433.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Institutional Fund 259.2 - 259.2 259.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Peso Bond Fund 325.39 - 325.39 325.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
PNB High Dividend Fund 1.051 - 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Peso Income Fund 144.14 - 144.14 144.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Global Philippine Fund 311.06 - 311.06 311.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI lnternational Fund Plus 183.02 - 183.02 183.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Philippine Stock Index Fund 665.3 - 665.3 665.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Philippine Equity Fund 348.33 - 348.33 348.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ABF Philippines Bond Index Fund 265.97 - 265.97 265.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Diversified Capital Fund 186.4 - 186.4 186.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Diversified Balanced Fund 190.85 - 190.85 190.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 251.42 - 251.42 251.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 31.78 - 31.78 31.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.354 - 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 103.74 - 103.74 103.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Philam Fund 15.382 - 15.382 15.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philequity Fund 29.337 - 29.337 29.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philam Bond Fund 4.623 - 4.623 4.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Metro Equity Fund 2.013 - 2.013 2.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
PAMI Horizon Fund 3.449 - 3.449 3.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
MFCP Kabuhayan Fund 2.042 - 2.042 2.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philam Dollar Bond Fund 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Metro Capital Growth Fund 3.126 - 3.126 3.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philequity PSE Index Fund 4.003 - 4.003 4.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philam Managed Income Fund 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Philam Strategic Growth Fund 421.46 - 421.46 421.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.076 - 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.734 - 1.734 1.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Tax Exempt Portfolio 250.658 - 250.658 250.658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.35 - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.162 - 2.162 2.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Peso Balanced Portfolio 128.127 - 128.127 128.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.21 - 3.21 3.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.388 - 2.388 2.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 4.15 - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.446 - 2.446 2.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.245 - 3.245 3.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 10.44 - 10.44 10.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 471.912 - 471.912 471.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 149.426 - 149.426 149.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 309.863 - 309.863 309.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 3.091 - 3.091 3.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Rizal Equity Fund 3.02 - 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Rizal Dollar Bond Fund 1.836 - 1.836 1.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Rizal Peso Money Market 1.645 - 1.645 1.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
BDO Equity Fund 341.842 - 341.842 341.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BDO Balanced Fund 3064.806 - 3064.806 3064.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BDO Peso Bond Fund 2326.528 - 2326.528 2326.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
EPCIB US Dollar Fund 2.037 - 2.037 2.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
Metrofund Elite Fund 2.101 - 2.101 2.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BDO $ Money Market Fund 144.501 - 144.501 144.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BDO Peso Money Market Fund 1636.926 - 1636.926 1636.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BDO Institutional Equity Fund 3834.826 - 3834.826 3834.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.626 - 2.626 2.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
First Metro Save and Learn Equity Fund 4.208 - 4.208 4.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.17 - 3.17 3.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
Philequity Peso Bond Fund 3.949 - 3.949 3.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
Rizal Balanced Fund 1.899 - 1.899 1.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۱
Rizal Peso Bond Fund 2.177 - 2.177 2.177 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۱
EWBC Peso Maximizer 2116.766 - 2116.766 2116.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
EWBC Dollar Maximizer 144.03 - 144.03 144.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Infinity Peso Money Market Fund 1383.124 - 1383.124 1383.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1806.431 - 1806.431 1806.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۲:۳۰
PAMI Global Bond Fund 1.09 - 1.09 1.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Metrofund Peak Earner Fund 2.114 - 2.114 2.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.792 - 1.792 1.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Filipino Fund Inc 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.29 - 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
Rizal Dollar Money Market Fund 1.421 - 1.421 1.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Prudentialife Fixed Income Fund 1.949 - 1.949 1.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۳۱
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
PNB Mabuhay Prime 1.234 - 1.234 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۴
Metro Dollar Short Term Fund 1.357 - 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۴
BDO GS Fund 223.673 - 223.673 223.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BDO $ Bond Fund 175.494 - 175.494 175.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
Metrofund Starter Fund 1.698 - 1.698 1.698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۳۷
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.286 - 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 167.05 - 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 183.016 - 183.016 183.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Infinity Prime 174.527 - 174.527 174.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.411 - 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Philequity Dollar Income Fund 0.061 - 0.061 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.287 - 1.286 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.108 - 1.106 1.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۸:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 - 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی