شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0197
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:22:18
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.07%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,949
قیمت روز
1 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:02:28
36 (1.88%)
تغییر ۳ ماهه
104 (5.64%)
تغییر ۶ ماهه
355 (22.27%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

455
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:00:48
211 (31.70%)
تغییر ۳ ماهه
201 (30.61%)
تغییر ۶ ماهه
216 (32.18%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UnionBank Infinity Prime 166.755 - 166.755 166.755 0.32 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Tax Exempt Portfolio 229.974 - 229.974 229.974 0.83 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.256 - 2.256 2.256 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Peso Balanced Portfolio 117.223 - 117.223 117.223 0.36 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 157.095 - 157.095 157.095 0.78 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 8.51 - 8.51 8.51 0.03 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 420.69 - 420.69 420.69 0.28 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 146.115 - 146.115 146.115 0.08 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 289.05 - 289.05 289.05 1.57 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 176.619 - 176.619 176.619 0.36 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Rizal Equity Fund 2.664 - 2.664 2.664 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Rizal Balanced Fund 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Rizal Peso Bond Fund 2.011 - 2.011 2.011 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Rizal Dollar Bond Fund 1.754 - 1.754 1.754 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Rizal Peso Money Market 1.612 - 1.612 1.612 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
PNB Dollar Profit 1.46 - 1.46 1.46 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PNB Mabuhay Prestige 1.2 - 1.2 1.2 0.01 0.42% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PNB High Dividend Fund 0.921 - 0.921 0.921 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.224 - 1.224 1.224 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BDO $ Bond Fund 170.459 - 170.459 170.459 0.53 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
ALFM Growth Fund 177.61 - 177.61 177.61 0.06 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metro Equity Fund 1.828 - 1.828 1.828 0.02 1.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
ALFM Peso Bond Fund 360.56 - 360.56 360.56 0.12 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metrofund Elite Fund 2.014 - 2.014 2.014 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
ALFM Money Market Fund 126.79 - 126.79 126.79 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metro Capital Growth Fund 2.939 - 2.939 2.939 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metrofund Peak Earner Fund 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Philippine Stock Index Fund 601.49 - 601.49 601.49 0.50 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.039 - 2.039 2.039 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.713 - 1.713 1.713 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BDO GS Fund 209.545 - 209.545 209.545 0.52 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Fund 14.101 - 14.101 14.101 0.07 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Equity Fund 314.496 - 314.496 314.496 0.08 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Equity Fund 118.54 - 118.54 118.54 0.10 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity Fund 26.721 - 26.721 26.721 0.27 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Balanced Fund 2817.448 - 2817.448 2817.448 1.48 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Balanced Fund 149.43 - 149.43 149.43 0.08 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
PAMI Horizon Fund 3.137 - 3.137 3.137 0.02 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Peso Bond Fund 2199.779 - 2199.779 2199.779 3.91 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Short Term Fund 154.55 - 154.55 154.55 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
MFCP Kabuhayan Fund 1.87 - 1.87 1.87 0.01 0.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Premium Bond Fund 191.4 - 191.4 191.4 0.03 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
PAMI Global Bond Fund 1.046 - 1.046 1.046 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Global Equity Fund 324.51 - 324.51 324.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Institutional Fund 255.17 - 255.17 255.17 0.06 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Peso Bond Fund 298.05 - 298.05 298.05 0.95 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO $ Money Market Fund 144.132 - 144.132 144.132 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Dollar Bond Fund 2.341 - 2.341 2.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Peso Income Fund 137.71 - 137.71 137.71 0.20 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity Peso Bond Fund 3.753 - 3.753 3.753 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philequity PSE Index Fund 3.599 - 3.599 3.599 0.04 1.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Peso Money Market Fund 1623.47 - 1623.47 1623.47 0.10 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Global Philippine Fund 308.91 - 308.91 308.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI lnternational Fund Plus 165.66 - 165.66 165.66 0.22 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Strategic Growth Fund 379.28 - 379.28 379.28 4.21 1.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BDO Institutional Equity Fund 3467.117 - 3467.117 3467.117 0.94 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.695 - 1.695 1.695 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Philippine Equity Fund 319.74 - 319.74 319.74 0.22 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
ABF Philippines Bond Index Fund 239.7 - 239.7 239.7 0.79 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Prudentialife Fixed Income Fund 1.917 - 1.917 1.917 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Diversified Capital Fund 170.94 - 170.94 170.94 0.49 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Diversified Balanced Fund 175.51 - 175.51 175.51 0.48 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.402 - 2.402 2.402 0.02 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 232 - 232 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 29.79 - 29.79 29.79 0.29 0.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.101 - 3.101 3.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Equity Fund 3.859 - 3.859 3.859 0.04 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 4.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.275 - 3.275 3.275 0.07 2.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.357 - 2.357 2.357 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.024 - 3.024 3.024 0.02 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 94.34 - 94.34 94.34 0.06 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 2.824 - 2.824 2.824 0.03 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Philam Bond Fund 4.344 - 4.344 4.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
Metrofund Starter Fund 1.69 - 1.69 1.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Rizal Dollar Money Market Fund 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.107 - 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
ALFM Dollar Bond Fund 466.76 - 466.76 466.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
Metro Dollar Short Term Fund 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
Philam Managed Income Fund 1.253 - 1.253 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۷:۰۱
ALFM Euro Bond Fund 213.96 - 213.96 213.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
PNB Mabuhay Prime 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
PNB Global Filipino Peso Fund 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.274 - 1.274 1.274 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.286 - 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Filipino Fund Inc 6.11 - 6.11 6.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Philequity Dollar Income Fund 0.059 - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
EWBC Peso Maximizer 2038.42 - 2038.42 2038.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
EWBC Dollar Maximizer 140.887 - 140.887 140.887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Infinity Peso Money Market Fund 1375.451 - 1375.451 1375.451 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1652.86 - 1652.86 1652.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 - 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی