فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0205
قیمت روز
0 (0.49%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:50:11
0 (1.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,035
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
32 (1.55%)
تغییر ۳ ماهه
204 (9.11%)
تغییر ۶ ماهه
48 (2.42%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

581
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 06:31:50
16 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
74 (14.69%)
تغییر ۶ ماهه
7 (1.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PNB Dollar Profit 1.509 1.509 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
PNB Mabuhay Prestige 1.358 1.358 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
PNB High Dividend Fund 1.224 1.224 1.224 1.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.553 1.553 1.553 1.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BDO Equity Fund 375.975 375.975 375.975 375.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Equity Fund 145.51 145.51 145.51 145.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALFM Growth Fund 216.26 216.26 216.26 216.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BDO Balanced Fund 3250.352 3250.352 3250.352 3250.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Balanced Fund 166.5 166.5 166.5 166.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BDO Peso Bond Fund 2334.661 2334.661 2334.661 2334.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALFM Euro Bond Fund 219.33 219.33 219.33 219.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALFM Peso Bond Fund 371 371 371 371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
EPCIB US Dollar Fund 2.025 2.025 2.025 2.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALFM Dollar Bond Fund 482.72 482.72 482.72 482.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Premium Bond Fund 199.05 199.05 199.05 199.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALFM Money Market Fund 130.03 130.03 130.03 130.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Global Equity Fund 501.36 501.36 501.36 501.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Institutional Fund 260.73 260.73 260.73 260.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Peso Bond Fund 318.04 318.04 318.04 318.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Peso Income Fund 145.11 145.11 145.11 145.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BDO Peso Money Market Fund 1642.128 1642.128 1642.128 1642.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Global Philippine Fund 312.32 312.32 312.32 312.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI lnternational Fund Plus 187.32 187.32 187.32 187.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Philippine Stock Index Fund 761.92 761.92 761.92 761.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BDO Institutional Equity Fund 4256.945 4256.945 4256.945 4256.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Philippine Equity Fund 390.33 390.33 390.33 390.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ABF Philippines Bond Index Fund 264.48 264.48 264.48 264.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Diversified Capital Fund 190.85 190.85 190.85 190.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Diversified Balanced Fund 200.78 200.78 200.78 200.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 250.3 250.3 250.3 250.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 31.69 31.69 31.69 31.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 119.01 119.01 119.01 119.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Philam Fund 16.312 16.312 16.312 16.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philequity Fund 33.032 33.032 33.032 33.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philam Bond Fund 4.579 4.579 4.579 4.579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Filipino Fund Inc 7.37 7.37 7.37 7.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
PAMI Horizon Fund 3.644 3.644 3.644 3.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
MFCP Kabuhayan Fund 2.199 2.199 2.199 2.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philam Dollar Bond Fund 2.498 2.498 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philequity Peso Bond Fund 3.967 3.967 3.967 3.967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philequity PSE Index Fund 4.529 4.529 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Philam Strategic Growth Fund 462.27 462.27 462.27 462.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.297 1.297 1.297 1.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.955 2.955 2.955 2.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.15 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
First Metro Save and Learn Equity Fund 4.679 4.679 4.679 4.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.529 2.529 2.529 2.529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.191 3.191 3.191 3.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 4.65 4.65 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.429 2.429 2.429 2.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.454 3.454 3.454 3.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 3.425 3.425 3.425 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
PAMI Global Bond Fund 1.072 1.072 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Tax Exempt Portfolio 253.008 253.008 253.008 253.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.369 2.369 2.369 2.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Peso Balanced Portfolio 142.187 142.187 142.187 142.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 545.522 545.522 545.522 545.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 150.383 150.383 150.383 150.383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 312.831 312.831 312.831 312.831 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 12.95 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Rizal Equity Fund 3.355 3.355 3.355 3.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Rizal Balanced Fund 2.055 2.055 2.055 2.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Rizal Peso Bond Fund 2.182 2.182 2.182 2.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Rizal Dollar Bond Fund 1.795 1.795 1.795 1.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Rizal Dollar Money Market Fund 1.428 1.428 1.428 1.428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Metro Equity Fund 2.203 2.203 2.203 2.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Metro Capital Growth Fund 3.248 3.248 3.248 3.248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.178 2.178 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Rizal Peso Money Market 1.662 1.662 1.662 1.662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Metrofund Elite Fund 2.119 2.119 2.119 2.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۲:۳۱
Metrofund Peak Earner Fund 2.125 2.125 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۲۲:۳۱
Philam Managed Income Fund 1.319 1.319 1.319 1.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.741 1.741 1.741 1.741 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
BPI Short Term Fund 155.94 155.94 155.94 155.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Prudentialife Fixed Income Fund 1.904 1.904 1.904 1.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
BDO $ Money Market Fund 144.588 144.588 144.588 144.588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.299 1.299 1.299 1.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱۶:۳۱
Philequity Dollar Income Fund 0.063 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
EWBC Peso Maximizer 2131.888 2131.888 2131.888 2131.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
EWBC Dollar Maximizer 145.527 145.527 145.527 145.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Infinity Peso Money Market Fund 1383.556 1383.556 1383.556 1383.556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1784.802 1784.802 1784.802 1784.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 0.026 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۳:۳۱
Metrofund Starter Fund 1.701 1.701 1.701 1.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Metro Dollar Short Term Fund 1.361 1.361 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.109 1.109 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
PNB Mabuhay Prime 1.234 1.234 1.234 1.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۴
BDO GS Fund 223.673 223.673 223.673 223.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BDO $ Bond Fund 175.494 175.494 175.494 175.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 167.05 167.05 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 183.016 183.016 183.016 183.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Infinity Prime 174.527 174.527 174.527 174.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.411 1.411 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.287 1.287 1.286 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 1.607 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 1.709 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی