فیلیپین
فیلیپین

پزو فیلیپین / دلار

0.0198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 07:02:16
0 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

2,151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
115 (5.65%)
تغییر ۳ ماهه
67 (3.21%)
تغییر ۶ ماهه
103 (4.57%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

568
قیمت روز
13 (2.41%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 05:03:59
15 (2.71%)
تغییر ۳ ماهه
23 (3.93%)
تغییر ۶ ماهه
68 (13.55%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Equity Fund 3.32 3.32 3.32 3.32 0.06 1.81% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Rizal Balanced Fund 1.994 1.994 1.994 1.994 0.02 0.81% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Rizal Peso Bond Fund 2.165 2.165 2.165 2.165 0.01 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Rizal Dollar Bond Fund 1.805 1.805 1.805 1.805 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
Rizal Peso Money Market 1.668 1.668 1.668 1.668 0.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۸:۳۳
PNB Mabuhay Prestige 1.334 1.334 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PNB High Dividend Fund 1.201 1.201 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BDO Equity Fund 366.109 366.109 366.109 366.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BDO Balanced Fund 3225.786 3225.786 3225.786 3225.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BDO Peso Bond Fund 2360.608 2360.608 2360.608 2360.608 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
EPCIB US Dollar Fund 2.033 2.033 2.033 2.033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BDO Peso Money Market Fund 1645.756 1645.756 1645.756 1645.756 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BDO Institutional Equity Fund 4172.625 4172.625 4172.625 4172.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BPI Equity Fund 141.29 141.29 141.29 141.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Growth Fund 210.15 210.15 210.15 210.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Balanced Fund 163.42 163.42 163.42 163.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Euro Bond Fund 220.3 220.3 220.3 220.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Peso Bond Fund 372.62 372.62 372.62 372.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Dollar Bond Fund 486.9 486.9 486.9 486.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Premium Bond Fund 200.24 200.24 200.24 200.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ALFM Money Market Fund 130.41 130.41 130.41 130.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Equity Fund 534.49 534.49 534.49 534.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Institutional Fund 262.38 262.38 262.38 262.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Bond Fund 322.04 322.04 322.04 322.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Peso Income Fund 146.28 146.28 146.28 146.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Global Philippine Fund 312.93 312.93 312.93 312.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI lnternational Fund Plus 189.08 189.08 189.08 189.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philippine Stock Index Fund 736.6 736.6 736.6 736.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Equity Fund 376.84 376.84 376.84 376.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ABF Philippines Bond Index Fund 263.14 263.14 263.14 263.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Capital Fund 189.33 189.33 189.33 189.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Diversified Balanced Fund 196.38 196.38 196.38 196.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 256.24 256.24 256.24 256.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 32.32 32.32 32.32 32.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 114.84 114.84 114.84 114.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Philam Fund 15.822 15.822 15.822 15.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philequity Fund 31.613 31.613 31.613 31.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
PAMI Horizon Fund 3.528 3.528 3.528 3.528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
MFCP Kabuhayan Fund 2.128 2.128 2.128 2.128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metrofund Elite Fund 2.13 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
PAMI Global Bond Fund 1.054 1.054 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philam Dollar Bond Fund 2.521 2.521 2.521 2.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metro Capital Growth Fund 3.176 3.176 3.176 3.176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philequity Peso Bond Fund 3.982 3.982 3.982 3.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philequity PSE Index Fund 4.303 4.303 4.303 4.303 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philam Strategic Growth Fund 441.62 441.62 441.62 441.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.334 1.334 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.751 1.751 1.751 1.751 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Tax Exempt Portfolio 257.157 257.157 257.157 257.157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Prudentialife Fixed Income Fund 1.925 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.404 2.404 2.404 2.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.178 2.178 2.178 2.178 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Peso Balanced Portfolio 139.238 139.238 139.238 139.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 2.828 2.828 2.828 2.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.19 3.19 3.19 3.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
First Metro Save and Learn Equity Fund 4.537 4.537 4.537 4.537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.479 2.479 2.479 2.479 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.217 3.217 3.217 3.217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 4.776 4.776 4.776 4.776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.358 3.358 3.358 3.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 12.81 12.81 12.81 12.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 150.816 150.816 150.816 150.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 3.287 3.287 3.287 3.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metro Equity Fund 2.119 2.119 2.119 2.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Metrofund Starter Fund 1.706 1.706 1.706 1.706 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 520.328 520.328 520.328 520.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 316.055 316.055 316.055 316.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
PNB Dollar Profit 1.511 1.511 1.511 1.511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Philam Bond Fund 4.492 4.492 4.492 4.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Metrofund Peak Earner Fund 2.134 2.134 2.134 2.134 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.307 1.307 1.307 1.307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.444 2.444 2.444 2.444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۳۴
BPI Short Term Fund 156.16 156.16 156.16 156.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
PNB Mabuhay Prime 1.235 1.235 1.235 1.235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۵
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.815 1.815 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
BDO $ Money Market Fund 144.593 144.593 144.593 144.593 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۵
Philam Managed Income Fund 1.317 1.317 1.317 1.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۱۴:۳۳
Filipino Fund Inc 7.35 7.35 7.35 7.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۳
Rizal Dollar Money Market Fund 1.433 1.433 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۳
EWBC Peso Maximizer 2123.003 2123.003 2123.003 2123.003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
EWBC Dollar Maximizer 145.338 145.338 145.338 145.338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Infinity Peso Money Market Fund 1384.194 1384.194 1384.194 1384.194 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1712.2 1712.2 1712.2 1712.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 0.026 0.026 0.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Philequity Dollar Income Fund 0.063 0.063 0.063 0.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۱
Metro Dollar Short Term Fund 1.361 1.361 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.109 1.109 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱
BDO GS Fund 223.673 223.673 223.673 223.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
BDO $ Bond Fund 175.494 175.494 175.494 175.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۲:۳۰
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۳۲
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 167.05 167.05 167.05 167.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 183.016 183.016 183.016 183.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۱
UnionBank Infinity Prime 174.527 174.527 174.527 174.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۴:۳۱
PNB Global Filipino Peso Fund 1.411 1.411 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.287 1.287 1.286 1.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ساعت ۷:۰۱
AB Capital Equity Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Philam Dollar Bond Fund aud 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Infinity Dollar Long Term Bond Fund 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 1.607 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Dollar Bond 1.709 1.709 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی