شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فیلیپین
فیلیپین

PHP/USD

0.0196
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:36:17
0 (0.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.70%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,875
قیمت روز
8 (0.43%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:37
66 (3.65%)
تغییر ۳ ماهه
157 (9.14%)
تغییر ۶ ماهه
266 (16.53%)
نوسان سالیانه

PHS All Shares

633
قیمت روز
7 (1.14%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:31:52
39 (5.87%)
تغییر ۳ ماهه
74 (10.44%)
تغییر ۶ ماهه
43 (6.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Equity Fund 3.689 - 3.689 3.689 0.05 1.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Rizal Balanced Fund 2.032 - 2.032 2.032 0.01 0.69% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Rizal Peso Bond Fund 1.981 - 1.981 1.981 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Rizal Dollar Bond Fund 1.761 - 1.761 1.761 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
BDO GS Fund 208.896 - 208.896 208.896 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO $ Bond Fund 172.109 - 172.109 172.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO Equity Fund 423.169 - 423.169 423.169 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO Balanced Fund 3319.382 - 3319.382 3319.382 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metro Equity Fund 2.485 - 2.485 2.485 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO Peso Bond Fund 2191.91 - 2191.91 2191.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO $ Money Market Fund 143.818 - 143.818 143.818 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metro Capital Growth Fund 3.324 - 3.324 3.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO Peso Money Market Fund 1616.697 - 1616.697 1616.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metrofund Peak Earner Fund 1.986 - 1.986 1.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
BDO Institutional Equity Fund 4786.267 - 4786.267 4786.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Metrodollar Philippine Bond Fund 2.077 - 2.077 2.077 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Philam Fund 16.562 - 16.562 16.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Equity Fund 159.8 - 159.8 159.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philequity Fund 36.634 - 36.634 36.634 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ALFM Growth Fund 241.57 - 241.57 241.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Bond Fund 4.332 - 4.332 4.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Balanced Fund 173.4 - 173.4 173.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
PAMI Horizon Fund 3.698 - 3.698 3.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ALFM Euro Bond Fund 219.8 - 219.8 219.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ALFM Peso Bond Fund 358.17 - 358.17 358.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Short Term Fund 153.94 - 153.94 153.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
MFCP Kabuhayan Fund 2.111 - 2.111 2.111 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ALFM Dollar Bond Fund 469.51 - 469.51 469.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Premium Bond Fund 191.06 - 191.06 191.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ALFM Money Market Fund 126.06 - 126.06 126.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Equity Fund 418.37 - 418.37 418.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Institutional Fund 254.05 - 254.05 254.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Peso Bond Fund 296.05 - 296.05 296.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Peso Income Fund 136.74 - 136.74 136.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Infinity Prime 165.83 - 165.83 165.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philequity Peso Bond Fund 3.765 - 3.765 3.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philequity PSE Index Fund 5.045 - 5.045 5.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Philippine Fund 308.49 - 308.49 308.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Managed Income Fund 1.248 - 1.248 1.248 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI lnternational Fund Plus 180.15 - 180.15 180.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philippine Stock Index Fund 832.62 - 832.62 832.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Philam Strategic Growth Fund 515.09 - 515.09 515.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ATR-Kim Eng Fixed Income Fund 1.317 - 1.317 1.317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity GS Fund A 1.677 - 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Philippine Equity Fund 436.23 - 436.23 436.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Tax Exempt Portfolio 224.435 - 224.435 224.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ABF Philippines Bond Index Fund 239.86 - 239.86 239.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Diversified Capital Fund 183.98 - 183.98 183.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Diversified Balanced Fund 197.79 - 197.79 197.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Peso Balanced Portfolio 135.483 - 135.483 135.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ATR-Kim Eng Equity Opportunity Fund 3.425 - 3.425 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 241.26 - 241.26 241.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Philippine Dollar Bond Fund 30.77 - 30.77 30.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity Dollar Abundanc 3.199 - 3.199 3.199 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.16 - 5.16 5.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
First Metro Save and Learn Balanced Fund 2.575 - 2.575 2.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Of Canada Prosperity Bond Fund A 3.042 - 3.042 3.042 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Long Term Fixed Income Portfolio 154.316 - 154.316 154.316 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund A 3.988 - 3.988 3.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
First Metro Save and Learn Fixed-Income Fund 2.345 - 2.345 2.345 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Of Canada Prosperity Balanced Fund A 3.745 - 3.745 3.745 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Philippine High Conviction Equity Fund 128.6 - 128.6 128.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Large Cap Philippine Equity Portfolio 587.23 - 587.23 587.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Peso Short Term Fixed Income Portfolio 145.35 - 145.35 145.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Philippine Peso Fixed Income Portfolio 282.429 - 282.429 282.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Sun Life Of Canada Prosperity Philippine Equity Fu 4.02 - 4.02 4.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
UnionBank Intermediate Term Fixed Income Portfolio 174.025 - 174.025 174.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Odyssey Asia Pacific High Dividend Equity Fund 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
Rizal Peso Money Market 1.599 - 1.599 1.599 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Infinity Peso Long Term Bond Fund 1618.206 - 1618.206 1618.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۸:۰۳
PNB Dollar Profit 1.491 - 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Mabuhay Prime 1.223 - 1.223 1.223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Mabuhay Prestige 1.419 - 1.419 1.419 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB High Dividend Fund 1.28 - 1.28 1.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Global Filipino Peso Fund 1.4 - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Global Filipino Dollar Fund 1.283 - 1.283 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Prime Dollar Money Market Fund 1.104 - 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.754 - 1.754 1.754 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
PNB DREAM Builder Intermediate Term Bond Fund 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
EWBC Peso Maximizer 2032.961 - 2016.662 2032.961 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Metrofund Elite Fund 2.004 - 2.004 2.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Metro Dollar Short Term Fund 1.346 - 1.342 1.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Philam Dollar Bond Fund 2.412 - 2.412 2.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Grepalife Fixed Income Fund 1.607 - 1.607 1.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Prudentialife Fixed Income Fund 1.904 - 1.904 1.923 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Sun Life Prosperity Money Market Fund 1.267 - 1.267 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
EWBC Dollar Maximizer 139.892 - 139.542 139.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۳۴
PAMI Global Bond Fund 1.1 - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Metrodollar Philippine Liquid Fund 1.732 - 1.732 1.732 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Metrofund Starter Fund 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
UnionBank Dollar Bond Portfolio 2.286 - 2.286 2.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۳
Rizal Dollar Money Market Fund 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Infinity Peso Money Market Fund 1370.477 - 1370.477 1370.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Grepalife Dollar Bond 1.709 - 1.709 1.709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
Filipino Fund Inc 12.086 - 12.086 12.086 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ساعت ۲:۳۱
Philequity Dollar Income Fund 0.06 - 0.06 0.06 0.00 1.69% ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ساعت ۲۰:۰۳
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund 0.026 - 0.026 0.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
EPCIB US Dollar Fund 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳