نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1156
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:49:17
0 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.85%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

357
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
23 (6.05%)
تغییر ۳ ماهه
53 (12.93%)
تغییر ۶ ماهه
10 (2.72%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,007
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 19:02:52
61 (6.42%)
تغییر ۳ ماهه
140 (16.14%)
تغییر ۶ ماهه
164 (19.44%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODIN Norden A 179.66 179.66 179.66 179.66 0.49 0.27% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden A 17.244 17.244 17.244 17.244 0.30 1.76% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden A 175.5 175.5 175.5 175.5 1.38 0.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden B 177.69 177.69 177.69 177.69 0.48 0.27% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden B 173.58 173.58 173.58 173.58 1.35 0.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden B 17.055 17.055 17.055 17.055 0.30 1.76% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden C 365.265 365.265 365.265 365.265 6.45 1.77% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden C 3717.45 3717.45 3717.45 3717.45 29.30 0.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden C 3805.55 3805.55 3805.55 3805.55 10.51 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden D 17.059 17.059 17.059 17.059 0.30 1.76% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden D 173.62 173.62 173.62 173.62 1.36 0.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden D 177.73 177.73 177.73 177.73 0.49 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige A 254.64 254.64 254.64 254.64 0.28 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige A 248.75 248.75 248.75 248.75 1.54 0.62% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige A 24.441 24.441 24.441 24.441 0.39 1.60% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige B 251.28 251.28 251.28 251.28 0.28 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige B 245.46 245.46 245.46 245.46 1.53 0.62% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige B 24.118 24.118 24.118 24.118 0.39 1.60% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige C 8427.97 8427.97 8427.97 8427.97 52.60 0.62% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige C 828.106 828.106 828.106 828.106 13.25 1.60% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige C 8627.71 8627.71 8627.71 8627.71 9.75 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige D 248.31 248.31 248.31 248.31 1.54 0.62% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige D 24.398 24.398 24.398 24.398 0.39 1.59% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Sverige D 254.19 254.19 254.19 254.19 0.28 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ODIN Norden UL. 8.875 8.875 8.875 8.875 0.12 1.37% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 250.121 250.121 250.121 250.121 4.25 1.70% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 2309.222 2309.222 2309.222 2309.222 5.78 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 2366.059 2366.059 2366.059 2366.059 14.28 0.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 227.807 227.807 227.807 227.807 2.07 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 1693.972 1693.972 1693.972 1693.972 15.43 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 276.159 276.159 276.159 276.159 5.21 1.89% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global A 198.158 198.158 198.158 198.158 0.48 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global B 230.06 230.06 230.06 230.06 2.09 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global B 200.118 200.118 200.118 200.118 0.48 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global B 2389.459 2389.459 2389.459 2389.459 14.43 0.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 2416.377 2416.377 2416.377 2416.377 14.60 0.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 1729.997 1729.997 1729.997 1729.997 15.74 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 2358.331 2358.331 2358.331 2358.331 5.89 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 202.372 202.372 202.372 202.372 0.49 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 232.652 232.652 232.652 232.652 2.11 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global C 255.44 255.44 255.44 255.44 4.34 1.70% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 233.716 233.716 233.716 233.716 2.12 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 203.297 203.297 203.297 203.297 0.49 0.24% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 2427.427 2427.427 2427.427 2427.427 14.67 0.61% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 1737.908 1737.908 1737.908 1737.908 15.81 0.91% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 256.608 256.608 256.608 256.608 4.35 1.70% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Global D 2369.115 2369.115 2369.115 2369.115 5.91 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 782.79 782.79 782.79 782.79 19.31 2.47% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 91.569 91.569 91.569 91.569 1.64 1.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 1067.099 1067.099 1067.099 1067.099 19.17 1.80% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 127.614 127.614 127.614 127.614 4.41 3.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 115.582 115.582 115.582 115.582 3.77 3.27% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 105.27 105.27 105.27 105.27 2.59 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 1093.364 1093.364 1093.364 1093.364 10.16 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki B 1127.115 1127.115 1127.115 1127.115 10.45 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki B 94.396 94.396 94.396 94.396 1.68 1.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki B 108.52 108.52 108.52 108.52 2.67 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 792.597 792.597 792.597 792.597 19.54 2.47% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 1080.468 1080.468 1080.468 1080.468 19.39 1.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 106.589 106.589 106.589 106.589 2.63 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 92.717 92.717 92.717 92.717 1.65 1.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 1107.062 1107.062 1107.062 1107.062 10.27 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki C 117.03 117.03 117.03 117.03 3.82 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 107.866 107.866 107.866 107.866 2.66 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 1093.413 1093.413 1093.413 1093.413 19.62 1.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 93.827 93.827 93.827 93.827 1.67 1.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 1120.325 1120.325 1120.325 1120.325 10.39 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 802.093 802.093 802.093 802.093 19.77 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki D 118.432 118.432 118.432 118.432 3.87 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 108.962 108.962 108.962 108.962 2.68 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 1104.518 1104.518 1104.518 1104.518 19.81 1.79% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 810.24 810.24 810.24 810.24 19.96 2.46% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 119.635 119.635 119.635 119.635 3.90 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 94.78 94.78 94.78 94.78 1.69 1.78% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki E 1131.704 1131.704 1131.704 1131.704 10.48 0.93% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
DNB High Yield 1055.136 1055.136 1054.49 1055.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
DNB High Yield 1036.01 1036.01 1036.01 1036.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pensjonsprofil 50 220.604 220.604 220.604 220.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pensjonsprofil 80 276.947 276.947 276.947 276.947 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KLP Obligasjon Global I 1199.179 1199.179 1199.179 1199.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Likviditet B 10044.246 10044.246 10044.246 10044.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KLP AksjeGlobal Indeks II 3110.395 3110.395 3110.395 3110.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2181.273 2181.273 2181.273 2181.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 4437.935 4437.935 4437.935 4437.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Offensiv Pensjon 344.924 344.924 344.924 344.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Balansert Pensjon 286.408 286.408 286.408 286.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Global Kreditt IG 1085.013 1085.013 1085.013 1085.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1065.928 1065.928 1065.928 1065.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Storebrand Balansert Pensjon P 1716.957 1716.957 1716.957 1716.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
DNB Global IV 474.251 474.251 474.251 474.251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB Global Credit 10015.442 10015.442 10015.442 10015.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB Teknologi NOK 2463.465 2463.465 2463.465 2463.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB Obligasjon III 10400.164 10400.164 10400.164 10400.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB Global indeks NOK 398.503 398.503 398.503 398.503 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB AM Lang Obligasjon 1021.647 1021.647 1021.647 1021.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
DNB AM Kort Obligasjon 2 1002.385 1002.385 1002.385 1002.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Global II 2693.805 2693.805 2693.805 2693.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Aktiva Bedrift 80 246.195 246.195 246.195 246.195 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccV 232.9 232.9 232.9 232.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 221.2 221.2 221.2 221.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1831.24 1831.24 1831.24 1831.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
N1 European High Yield Bond Fund Bn 367.54 367.54 367.54 367.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 239.17 239.17 239.17 239.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 138.99 138.99 138.99 138.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 271.95 271.95 271.95 271.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Storebrand Offensiv Pensjon P 2046.148 2046.148 2046.148 2046.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Kombinert Forvaltning Aksjer 3238.305 3238.305 3238.305 3238.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
KLP AksjeNorge Indeks 3083.054 3083.054 3071.702 3083.054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 107.273 107.273 107.273 107.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۳۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 106.332 106.332 106.332 106.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۷:۳۱
DNB AM Kort Obligasjon 1001.537 1001.537 1001.537 1001.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.904 103.904 103.904 103.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Kreditt 1052.86 1052.86 1052.759 1052.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Storebrand Global Multifaktor 2306.855 2306.855 2306.855 2306.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3729.02 3729.02 3729.02 3729.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۳۰
Aktiva Bedrift 50 199.305 199.305 199.305 199.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stabile Aksjer Global 2568.96 2568.96 2560.948 2568.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2088.02 2088.02 2088.02 2088.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰
Pensjonsprofil 30 165.147 165.147 164.465 165.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Storebrand Forsiktig Pensjon P 1246.522 1246.522 1244.07 1246.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Norge (IV) 5750.602 5750.602 5750.602 5750.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 1055.854 1055.854 1055.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 6283.751 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی