شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1107
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:42:15
0 (12.73%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.77%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 11:01:50
24 (5.81%)
تغییر ۳ ماهه
90 (25.94%)
تغییر ۶ ماهه
119 (37.42%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

855
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:33:06
85 (11.05%)
تغییر ۳ ماهه
66 (7.19%)
تغییر ۶ ماهه
17 (2.01%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 220.98 - 220.98 220.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccV 232.22 - 232.22 232.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۳۱
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1416.69 - 1416.69 1416.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
N1 European High Yield Bond Fund Bn 362.47 - 362.47 362.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 224.84 - 224.84 224.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 145.07 - 145.07 145.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 228.46 - 228.46 228.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Nordea Global II 2334.92 - 2334.92 2334.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۳۱
ODIN Sverige A 214.45 - 214.45 214.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige A 207.22 - 207.22 207.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige A 20.105 - 20.105 20.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige B 211.93 - 211.93 211.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige B 204.78 - 204.78 204.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige B 19.869 - 19.869 19.869 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige C 7038.22 - 7038.22 7038.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige C 682.872 - 682.872 682.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige C 7283.85 - 7283.85 7283.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 601.604 - 599.561 601.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 72.894 - 72.894 72.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 832.239 - 832.239 832.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 80.769 - 80.769 80.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 860.629 - 855.257 860.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki B 885.705 - 885.705 885.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki B 75.018 - 75.018 75.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki B 83.122 - 83.122 83.122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 608.374 - 608.374 608.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 841.604 - 841.604 841.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 81.677 - 81.677 81.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 73.714 - 73.714 73.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 870.314 - 870.314 870.314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki C 87.938 - 87.938 87.938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 82.496 - 82.496 82.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 850.041 - 850.041 850.041 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 74.453 - 74.453 74.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 879.038 - 879.038 879.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 614.473 - 614.473 614.473 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki D 88.82 - 88.82 88.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 83.012 - 83.012 83.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 855.357 - 855.357 855.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 618.316 - 618.316 618.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 89.375 - 89.375 89.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 74.919 - 74.919 74.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki E 884.536 - 884.536 884.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden A 159.76 - 159.76 159.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden A 14.978 - 14.978 14.978 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden A 154.37 - 154.37 154.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden B 158.23 - 158.23 158.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden B 152.89 - 152.89 152.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden B 14.834 - 14.834 14.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden C 318.574 - 318.574 318.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden C 3283.48 - 3283.48 3283.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden C 3398.07 - 3398.07 3398.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden D 14.837 - 14.837 14.837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden D 152.92 - 152.92 152.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden D 158.26 - 158.26 158.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
DNB High Yield 958.84 - 958.84 958.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige D 206.74 - 206.74 206.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige D 20.058 - 20.058 20.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Sverige D 213.95 - 213.95 213.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ODIN Norden UL. 7.986 - 7.986 7.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 228.495 - 228.495 228.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 2186.791 - 2186.791 2186.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 2261.388 - 2261.388 2261.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 212.227 - 212.227 212.227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 1580.775 - 1580.775 1580.775 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 249.782 - 249.782 249.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global A 191.535 - 191.535 191.535 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global B 213.964 - 213.964 213.964 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global B 193.103 - 193.103 193.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global B 2279.894 - 2279.894 2279.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 2308.991 - 2308.991 2308.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 1614.051 - 1614.051 1614.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 2232.823 - 2232.823 2232.823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 195.567 - 195.567 195.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 216.695 - 216.695 216.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global C 233.304 - 233.304 233.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 217.56 - 217.56 217.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 196.348 - 196.348 196.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 2318.214 - 2318.214 2318.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 1620.498 - 1620.498 1620.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 234.236 - 234.236 234.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Global D 2241.742 - 2241.742 2241.742 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Pensjonsprofil 80 241.148 - 241.148 241.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
DNB AM Kort Obligasjon 1010.963 - 1010.963 1010.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
DNB AM Kort Obligasjon 2 1010.031 - 1010.031 1010.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Storebrand Balansert Pensjon P 1550.045 - 1550.045 1550.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 104.679 - 104.679 104.679 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 103.811 - 103.811 103.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Pensjonsprofil 50 201.713 - 201.713 201.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
DNB AM Lang Obligasjon 1054.582 - 1054.582 1054.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
DNB Global IV 427.905 - 427.905 427.905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB High Yield 990.848 - 990.848 990.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB Global Credit 10438.893 - 10438.893 10438.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB Teknologi NOK 2145.329 - 2145.329 2145.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB Obligasjon III 10607.544 - 10607.544 10607.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
DNB Global indeks NOK 362.621 - 362.621 362.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
KLP Obligasjon Global I 1285.557 - 1285.557 1285.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
KLP AksjeGlobal Indeks II 2705.092 - 2705.092 2705.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2124.387 - 2124.387 2124.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Storebrand Offensiv Pensjon 295.448 - 295.448 295.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Storebrand Balansert Pensjon 257.205 - 257.205 257.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Storebrand Global Kreditt IG 1100.504 - 1100.504 1100.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1082.882 - 1082.882 1082.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 4043.98 - 4043.98 4043.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 95.442 - 95.442 95.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۳۲
SKAGEN Kon-Tiki A 86.858 - 86.858 86.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۳۲
Storebrand Likviditet B 10130.189 - 10130.189 10130.189 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴:۳۱
Storebrand Offensiv Pensjon P 1677.143 - 1677.143 1677.143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
KLP AksjeNorge Indeks 2510.355 - 2501.117 2510.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.495 - 103.495 103.495 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Nordea Kreditt 1052.86 - 1052.759 1052.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Kombinert Forvaltning Aksjer 2647.317 2652.398 2647.317 2652.398 132.71 5.28% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲۳:۳۱
Storebrand Global Multifaktor 2306.855 - 2306.855 2306.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3729.02 - 3729.02 3729.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۳۰
Aktiva Bedrift 50 199.305 - 199.305 199.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stabile Aksjer Global 2568.96 - 2560.948 2568.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2088.02 - 2088.02 2088.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۳۰
Pensjonsprofil 30 165.147 - 164.465 165.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Storebrand Forsiktig Pensjon P 1246.522 - 1244.07 1246.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Norge (IV) 5750.602 - 5750.602 5750.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 - 1055.854 1055.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 - 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی