شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.0954
قیمت روز
0 (0.53%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:22:23
0 (16.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (13.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

407
قیمت روز
8 (2.01%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
77 (23.33%)
تغییر ۳ ماهه
82 (25.23%)
تغییر ۶ ماهه
143 (54.17%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

719
قیمت روز
7 (1%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 14:01:20
221 (23.48%)
تغییر ۳ ماهه
150 (17.23%)
تغییر ۶ ماهه
165 (18.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB Norge (IV) 5574.766 - 5574.766 5574.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Nordea Stabile Aksjer Global 2272.444 - 2272.444 2272.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 209.63 - 209.63 209.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Kreditt 1015.808 - 1015.808 1015.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Global II 1831.203 1831.2 1831.2 1831.203 29.64 1.65% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Aktiva Bedrift 50 181.874 - 181.874 181.874 0.95 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3441.324 - 3441.32 3441.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Global Bond Fund Institutional AccV 220.03 - 220.03 220.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1153.23 - 1153.23 1153.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
N1 European High Yield Bond Fund Bn 339.27 - 339.27 339.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 218.98 - 218.98 218.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 150.45 - 150.45 150.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 183.76 - 183.76 183.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ODIN Norden A 116.7 - 116.7 116.7 1.21 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden A 10.246 - 10.246 10.246 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden A 112.69 - 112.69 112.69 0.17 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden B 115.67 - 115.67 115.67 1.20 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden B 111.69 - 111.69 111.69 0.17 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden B 10.155 - 10.155 10.155 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden C 218.452 - 218.452 218.452 0.05 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden C 2402.66 - 2402.66 2402.66 3.68 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden C 2488.19 - 2488.19 2488.19 25.78 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden D 10.156 - 10.156 10.156 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden D 111.7 - 111.7 111.7 0.17 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden D 115.68 - 115.68 115.68 1.20 1.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
DNB High Yield 857.764 - 857.764 857.764 16.27 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
ODIN Norden UL. 5.852 - 5.852 5.852 0.03 0.48% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 189.779 - 189.779 189.779 4.41 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 1972.964 - 1972.964 1972.964 37.38 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 2031.963 - 2031.963 2031.963 37.62 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 179.74 - 179.74 179.74 4.02 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 1342.615 - 1342.615 1342.615 30.61 2.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 193.913 - 193.913 193.913 3.23 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global A 158.118 - 158.118 158.118 3.97 2.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global B 181.112 - 181.112 181.112 4.05 2.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global B 159.325 - 159.325 159.325 3.99 2.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global B 2047.475 - 2047.475 2047.475 37.88 1.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 2078.124 - 2078.124 2078.124 39.44 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 1373.115 - 1373.115 1373.115 31.94 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 2017.784 - 2017.784 2017.784 39.17 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 161.71 - 161.71 161.71 4.13 2.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 183.823 - 183.823 183.823 4.19 2.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global C 194.09 - 194.09 194.09 4.60 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 184.495 - 184.495 184.495 4.21 2.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 162.3 - 162.3 162.3 4.15 2.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 2085.714 - 2085.714 2085.714 39.59 1.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 1378.13 - 1378.13 1378.13 32.06 2.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 194.799 - 194.799 194.799 4.62 2.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Global D 2025.154 - 2025.154 2025.154 39.32 1.98% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 496.25 - 496.25 496.25 3.49 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 58.443 - 58.443 58.443 0.55 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 729.236 - 729.236 729.236 2.28 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 71.673 - 71.673 71.673 0.06 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 70.145 - 70.145 70.145 0.53 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 66.435 - 66.435 66.435 0.44 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki A 751.043 - 751.043 751.043 2.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 771.731 - 771.731 771.731 2.09 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 60.052 - 60.052 60.052 0.56 0.94% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki B 68.265 - 68.265 68.265 0.45 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 501.415 - 501.415 501.415 3.53 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 736.827 - 736.827 736.827 2.31 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 67.126 - 67.126 67.126 0.44 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 59.051 - 59.051 59.051 0.55 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 758.861 - 758.861 758.861 2.05 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki C 70.875 - 70.875 70.875 0.53 0.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 67.751 - 67.751 67.751 0.45 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 743.685 - 743.685 743.685 2.39 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 59.601 - 59.601 59.601 0.56 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 765.924 - 765.924 765.924 2.12 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 506.083 - 506.083 506.083 3.61 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki D 71.535 - 71.535 71.535 0.54 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 68.067 - 68.067 68.067 0.46 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 747.15 - 747.15 747.15 2.41 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 508.441 - 508.441 508.441 3.63 0.72% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 71.868 - 71.868 71.868 0.55 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 59.878 - 59.878 59.878 0.57 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
SKAGEN Kon-Tiki E 769.493 - 769.493 769.493 2.15 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۱
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1031.41 - 1031.41 1031.41 4.03 0.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 100.372 - 100.372 100.372 0.32 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 99.573 - 99.573 99.573 0.32 0.32% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
DNB Global IV 385.529 - 385.529 385.529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Global Credit 9602.891 - 9602.891 9602.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Teknologi NOK 1842.837 - 1842.837 1842.837 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Obligasjon III 10092.911 - 10092.911 10092.911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Global indeks NOK 317.617 - 317.617 317.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2032.895 - 2032.895 2032.895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3551.051 - 3551.051 3551.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Global Multifaktor 2018.91 - 2018.91 2018.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP AksjeNorge Indeks 2204.464 - 2204.464 2204.464 20.31 0.92% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB AM Kort Obligasjon 1000.204 - 1000.204 1000.204 0.83 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB AM Lang Obligasjon 1015.101 - 1015.101 1015.101 2.97 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP Obligasjon Global I 1161.914 - 1161.914 1161.914 2.02 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Likviditet B 10030.503 - 10030.503 10030.503 7.47 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
DNB AM Kort Obligasjon 2 999.613 - 999.613 999.613 0.77 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP AksjeGlobal Indeks II 2117.613 - 2117.613 2117.613 31.52 1.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Offensiv Pensjon 244.04 - 244.04 244.04 1.59 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Alfred Berg Likviditet Pluss 102.09 - 102.09 102.09 0.06 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Balansert Pensjon 223.679 - 223.679 223.679 0.69 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Global Kreditt IG 1013.226 - 1013.226 1013.226 0.82 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Offensiv Pensjon P 1434.127 - 1434.127 1434.127 9.35 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Storebrand Balansert Pensjon P 1350.444 - 1350.444 1350.444 4.14 0.31% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 1975.914 - 1975.914 1975.914 30.14 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Pensjonsprofil 30 157.177 - 157.177 158.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Pensjonsprofil 50 174.818 - 174.818 176.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Pensjonsprofil 80 198.9 - 198.9 202.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 - 1055.854 1055.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
Kombinert Forvaltning Aksjer 1977.105 - 1977.105 1977.105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
ODIN Sverige B 134.65 - 134.65 134.65 1.56 1.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige B 151.26 - 151.26 151.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۶:۰۱
ODIN Sverige C 535.865 - 535.865 535.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۰۱
ODIN Sverige A 167.33 - 167.33 167.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige A 17.032 - 17.032 17.032 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige B 16.85 - 16.85 16.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige C 6138.06 - 6138.06 6138.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige C 5915.25 - 5915.25 5915.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۰۰
ODIN Sverige D 18.009 - 18.009 18.009 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
ODIN Sverige A 193.12 - 193.12 193.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ODIN Sverige D 182.7 - 182.7 182.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۰۱
ODIN Sverige D 190.25 - 190.25 190.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 - 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی