خبر
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1028
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 07:09:14
0 (3.01%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

414
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
8 (1.97%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.72%)
تغییر ۶ ماهه
31 (8.09%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,223
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 19:06:05
15 (1.22%)
تغییر ۳ ماهه
44 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
44 (3.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kombinert Forvaltning Aksjer 3546.471 3546.471 3546.471 3546.471 60.35 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Kombinert Pensjonsprofil Aksjer 3653.504 3653.504 3653.504 3653.504 62.16 1.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ODIN Norden A 181.27 181.27 180.03 181.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden B 178.52 178.52 177.29 178.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden C 3789.39 3789.39 3763.37 3789.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden D 179.26 179.26 178.02 179.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige A 231.49 231.49 227.1 231.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige B 227.45 227.45 223.13 227.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige C 7781.21 7781.21 7633.43 7781.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige D 231.14 231.14 226.75 231.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
SpareBank 1 PKB 100% aksjer 50327.145 50327.145 49719.168 50327.145 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۲۲:۳۵
Pensjonsprofil 30 184.487 184.487 184.487 184.487 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Pensjonsprofil 50 224.331 224.331 224.331 224.331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP AksjeNorge Indeks 3772.331 3772.331 3772.331 3772.331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
DNB AM Kort Obligasjon 1007.729 1007.729 1007.729 1007.729 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
DNB AM Lang Obligasjon 939.251 939.251 939.251 939.251 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP AksjeUSA Indeks III 2457.438 2457.438 2457.438 2457.438 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP AksjeNorge Indeks II 3250.188 3250.188 3250.188 3250.188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2771.87 2771.87 2771.87 2771.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP AksjeGlobal Indeks III 3189.424 3189.424 3189.424 3189.424 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2315.767 2315.767 2315.767 2315.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II 2254.054 2254.054 2254.054 2254.054 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۶
Pensjonsprofil 80 292.036 292.036 292.036 292.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP Obligasjon Global I 915.361 915.361 915.361 915.361 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeGlobal Indeks V 2174.913 2174.913 2174.913 2174.913 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP Obligasjon Global II 903.1 903.1 903.1 903.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeGlobal Indeks II 3237.819 3237.819 3237.819 3237.819 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 5329.612 5329.612 5329.612 5329.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
KLP AksjeGlobal Indeks IV A 2884.825 2884.825 2884.825 2884.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۵
DNB Global IV 598.321 598.321 598.321 598.321 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
DNB Teknologi 2719.323 2719.323 2719.323 2719.323 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
DNB Global Credit 7864.12 7864.12 7864.12 7864.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
DNB Global Indeks 478.013 478.013 478.013 478.013 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
DNB Obligasjon III 9624.844 9624.844 9624.844 9624.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Likviditet B 10110.368 10110.368 10110.368 10110.368 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Global Indeks I 4426.718 4426.718 4426.718 4426.718 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Offensiv Pensjon 379.614 379.614 379.614 379.614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Balansert Pensjon 301.718 301.718 301.718 301.718 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Global Kreditt IG 890.078 890.078 890.078 890.078 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Global Multifaktor 3529.693 3529.693 3529.693 3529.693 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Norsk Kreditt IG B 984.821 984.821 984.821 984.821 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Storebrand Balansert Pensjon P 1778.725 1778.725 1778.725 1778.725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
SKAGEN Global A 279.491 279.491 279.491 279.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 3068.811 3068.811 3068.811 3068.811 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 241.648 241.648 241.648 241.648 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 2078.812 2078.812 2078.812 2078.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 2869.478 2869.478 2869.478 2869.478 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 287.778 287.778 287.778 287.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global A 274.181 274.181 274.181 274.181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global B 2910.194 2910.194 2910.194 2910.194 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global B 283.457 283.457 283.457 283.457 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global B 245.077 245.077 245.077 245.077 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 2984.878 2984.878 2984.878 2984.878 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 290.731 290.731 290.731 290.731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 3192.227 3192.227 3192.227 3192.227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 251.366 251.366 251.366 251.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 285.207 285.207 285.207 285.207 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Global D 2162.414 2162.414 2162.414 2162.414 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki A 79.351 79.351 79.351 79.351 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki A 942.266 942.266 942.266 942.266 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki A 682.631 682.631 682.631 682.631 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki A 90.034 90.034 90.034 90.034 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki B 82.447 82.447 82.447 82.447 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki B 95.359 95.359 95.359 95.359 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki B 979.027 979.027 979.027 979.027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 80.686 80.686 80.686 80.686 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 91.549 91.549 91.549 91.549 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 694.114 694.114 694.114 694.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 958.117 958.117 958.117 958.117 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 93.322 93.322 93.322 93.322 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
SKAGEN Kon-Tiki C 1024.674 1024.674 1024.674 1024.674 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Aktiva Bedrift 80 239.728 239.728 239.728 239.728 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Nordea Stabile Aksjer Global 3436.491 3436.491 3436.491 3436.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 4818.243 4818.243 4818.243 4818.243 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 207.42 207.42 207.42 207.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 195.79 195.79 195.79 195.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SKAGEN Global C 3055.538 3055.538 3055.538 3055.538 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Global C 277.419 277.419 277.419 277.419 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Global C 243.283 243.283 243.283 243.283 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Global C 273.619 273.619 273.619 273.619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Global C 2063.362 2063.362 2063.362 2063.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Global C 2914.567 2914.567 2914.567 2914.567 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ساعت ۱۳:۳۴
SKAGEN Kon-Tiki A 87.285 87.285 87.285 87.285 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۵۴
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.294 103.294 103.294 103.294 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۵۴
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 97.076 97.076 97.076 97.076 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۵۴
DNB High Yield 1053.386 1053.386 1050.297 1053.386 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۳:۲۰
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II 1514.374 1514.374 1514.374 1514.374 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۱۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 98.11 98.11 98.11 98.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۱۲
DNB High Yield 1003.274 1003.274 1002.03 1003.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۰:۱۷
SKAGEN Kon-Tiki E 91.402 91.402 91.402 91.402 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
KLP AksjeUSA Indeks USD A 4175.558 4175.558 4175.558 4175.558 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki D 981.12 981.12 981.12 981.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ساعت ۱۳:۴۵
ODIN Aksje A 188.28 188.28 188.28 188.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۶:۴۷
ODIN Aksje B 184.71 184.71 184.71 184.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۶:۴۷
ODIN Aksje C 229.48 229.48 229.48 229.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۶:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki D 87.988 87.988 87.988 87.988 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۶:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki A 929.977 929.977 929.977 929.977 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۴۹
SKAGEN Kon-Tiki D 83.43 83.43 83.43 83.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۵۱
SKAGEN Kon-Tiki D 79.13 79.13 79.13 79.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ساعت ۷:۱۵
SKAGEN Kon-Tiki A 85.657 85.657 85.657 85.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۱۳:۵۱
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP NOK 290.01 290.01 290.01 290.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK 1233.86 1233.86 1233.86 1233.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 123.64 123.64 123.64 123.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP NOK 321.24 321.24 321.24 321.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 297.4 297.4 297.4 297.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Asian Opport 191.087 191.087 191.087 191.087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
SKAGEN Kon-Tiki D 636.61 636.61 636.61 649.257 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki D 898.917 898.917 898.917 908.443 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki E 949.266 949.266 949.266 963.078 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki E 83.025 83.025 83.025 83.545 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
Storebrand Norge I 53051.539 53051.539 53051.539 53051.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۴۶
Pensjonsprofil 100 331.156 331.156 331.156 331.156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲۰:۴۷
SKAGEN Kon-Tiki E 80.07 80.07 80.07 80.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ ساعت ۱۴:۴۷
ODIN Norden UL. 10.275 10.275 10.275 10.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۳۶
ODIN Norden A 219.91 219.91 218.32 219.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden B 217.19 217.19 215.62 217.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden C 4668.97 4668.97 4605.04 4668.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Norden D 217.47 217.47 215.89 217.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige A 332.22 332.22 327.63 332.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige B 327.39 327.39 322.88 327.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige C 11301.05 11301.05 11072.84 11301.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
ODIN Sverige D 331.7 331.7 327.13 331.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Global II 3088.102 3088.102 3088.102 3088.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Norden A 22.234 22.234 22.234 22.234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Norden B 21.961 21.961 21.961 21.961 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Norden C 469.081 469.081 469.081 469.081 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Norden D 21.987 21.987 21.987 21.987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Sverige A 33.496 33.496 33.496 33.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Sverige B 33.011 33.011 33.011 33.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Sverige C 1132.183 1132.183 1132.183 1132.183 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
ODIN Sverige D 33.442 33.442 33.442 33.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین