نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1126
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 02:49:25
0 (7.78%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

379
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:44
31 (8.91%)
تغییر ۳ ماهه
7 (1.88%)
تغییر ۶ ماهه
39 (9.33%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

1,133
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:04:31
41 (3.76%)
تغییر ۳ ماهه
168 (17.36%)
تغییر ۶ ماهه
294 (35.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODIN Norden A 222.62 222.62 222.62 222.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden A 21.225 21.225 21.225 21.225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden A 216.09 216.09 216.09 216.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden B 219.96 219.96 219.96 219.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden B 213.51 213.51 213.51 213.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden B 20.971 20.971 20.971 20.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden C 448.236 448.236 448.236 448.236 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden C 4563.59 4563.59 4563.59 4563.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden C 4701.41 4701.41 4701.41 4701.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden D 20.989 20.989 20.989 20.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden D 213.7 213.7 213.7 213.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden D 220.15 220.15 220.15 220.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
DNB High Yield 1095.512 1095.512 1095.32 1095.512 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige A 333.9 333.9 333.9 333.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige A 324.11 324.11 324.11 324.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige A 31.834 31.834 31.834 31.834 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige B 329.15 329.15 329.15 329.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige B 319.5 319.5 319.5 319.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige B 31.381 31.381 31.381 31.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige C 10961.73 10961.73 10961.73 10961.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige C 1076.661 1076.661 1076.661 1076.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige C 11292.77 11292.77 11292.77 11292.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige D 323.6 323.6 323.6 323.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige D 31.784 31.784 31.784 31.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Sverige D 333.37 333.37 333.37 333.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden UL. 10.164 10.164 10.164 10.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kombinert Forvaltning Aksjer 3658.806 3658.806 3658.806 3658.806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
DNB High Yield 1072.016 1072.016 1072.016 1072.016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Pensjonsprofil 50 234.94 234.94 234.94 234.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Pensjonsprofil 80 302.485 302.485 302.485 302.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
DNB Global IV 561.443 561.443 561.443 561.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 308.034 308.034 308.034 308.034 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 2900.546 2900.546 2900.546 2900.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 2964.109 2964.109 2964.109 2964.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 284.716 284.716 284.716 284.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 2117.548 2117.548 2117.548 2117.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 336.193 336.193 336.193 336.193 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global A 243.233 243.233 243.233 243.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global B 287.809 287.809 287.809 287.809 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global B 245.876 245.876 245.876 245.876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global B 2996.311 2996.311 2996.311 2996.311 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 3054.499 3054.499 3054.499 3054.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 2182.122 2182.122 2182.122 2182.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 2988.997 2988.997 2988.997 2988.997 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 250.65 250.65 250.65 250.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 293.399 293.399 293.399 293.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global C 317.428 317.428 317.428 317.428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 294.265 294.265 294.265 294.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 251.39 251.39 251.39 251.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 3063.515 3063.515 3063.515 3063.515 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 2188.563 2188.563 2188.563 2188.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 318.365 318.365 318.365 318.365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Global D 2997.82 2997.82 2997.82 2997.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DNB Global Credit 10319.118 10319.118 10319.118 10319.118 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DNB Teknologi NOK 2890.124 2890.124 2890.124 2890.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 794.065 794.065 794.065 794.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 91.211 91.211 91.211 91.211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 1087.684 1087.684 1087.684 1087.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 126.07 126.07 126.07 126.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 115.511 115.511 115.511 115.511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 106.767 106.767 106.767 106.767 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 1111.52 1111.52 1111.52 1111.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki B 1147.989 1147.989 1147.989 1147.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki B 94.203 94.203 94.203 94.203 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki B 110.27 110.27 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 804.771 804.771 804.771 804.771 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 1102.348 1102.348 1102.348 1102.348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 108.206 108.206 108.206 108.206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 92.44 92.44 92.44 92.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 1126.505 1126.505 1126.505 1126.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki C 117.068 117.068 117.068 117.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 109.601 109.601 109.601 109.601 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 1116.565 1116.565 1116.565 1116.565 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 93.633 93.633 93.633 93.633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 1141.033 1141.033 1141.033 1141.033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 815.15 815.15 815.15 815.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki D 118.578 118.578 118.578 118.578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 110.818 110.818 110.818 110.818 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 1128.956 1128.956 1128.956 1128.956 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 824.196 824.196 824.196 824.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 119.894 119.894 119.894 119.894 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 94.672 94.672 94.672 94.672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki E 1153.696 1153.696 1153.696 1153.696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DNB Obligasjon III 10505.085 10505.085 10505.085 10505.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DNB Global indeks NOK 470.077 470.077 470.077 470.077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
DNB AM Lang Obligasjon 1034.676 1034.676 1034.676 1034.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
KLP Obligasjon Global I 1240.181 1240.181 1240.181 1240.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
KLP AksjeGlobal Indeks II 3533.277 3533.277 3533.277 3533.277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2585.295 2585.295 2585.295 2585.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 5240.108 5240.108 5240.108 5240.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Offensiv Pensjon 381.41 381.41 381.41 381.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Balansert Pensjon 307.027 307.027 307.027 307.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Global Kreditt IG 1101.499 1101.499 1101.499 1101.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Global Multifaktor 3327.076 3327.076 3327.076 3327.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1076.307 1076.307 1076.307 1076.307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Balansert Pensjon P 1833.346 1833.346 1833.346 1833.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nordea Global II 3010.856 3010.856 3010.856 3010.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Aktiva Bedrift 80 267.975 267.975 267.975 267.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Global Bond Fund Institutional AccV 235.89 235.89 235.89 235.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 223.72 223.72 223.72 223.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1736.53 1736.53 1736.53 1736.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
N1 European High Yield Bond Fund Bn 378.43 378.43 378.43 378.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 280.99 280.99 280.99 280.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 142.42 142.42 142.42 142.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 307.64 307.64 307.64 307.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 108.209 108.209 108.209 108.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۰۴
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 107.21 107.21 107.21 107.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۰۴
DNB AM Kort Obligasjon 1004.26 1004.26 1004.26 1004.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۷:۳۳
KLP AksjeNorge Indeks 3534.787 3534.787 3534.787 3534.787 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Likviditet B 10067.949 10067.949 10067.949 10067.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
Storebrand Offensiv Pensjon P 2184.355 2184.355 2184.355 2184.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2671.996 2671.996 2671.996 2671.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۱۴:۳۳
SpareBank 1 PKB 100% aksjer 53144.498 53144.498 53144.498 53144.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۳
DNB AM Kort Obligasjon 2 1003.456 1003.456 1003.456 1003.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۱۸:۰۲
Alfred Berg Likviditet Pluss 103.904 103.904 103.904 103.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Kreditt 1052.86 1052.86 1052.759 1052.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 3729.02 3729.02 3729.02 3729.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۳۰
Aktiva Bedrift 50 199.305 199.305 199.305 199.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۸:۳۰
Nordea Stabile Aksjer Global 2568.96 2568.96 2560.948 2568.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
Pensjonsprofil 30 165.147 165.147 164.465 165.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Storebrand Forsiktig Pensjon P 1246.522 1246.522 1244.07 1246.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
DNB Norge (IV) 5750.602 5750.602 5750.602 5750.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۱۷:۰۱
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1055.854 1055.854 1055.854 1055.854 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 6283.751 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی