شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نروژ
نروژ

کرون نروژ / دلار

0.1095
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 09:50:31
0 (0.83%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.53%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

343
قیمت روز
1 (0.29%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:43
15 (4.57%)
تغییر ۳ ماهه
50 (17.06%)
تغییر ۶ ماهه
80 (30.42%)
نوسان سالیانه

Oslo OBX

921
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:35:34
10 (1.07%)
تغییر ۳ ماهه
54 (6.22%)
تغییر ۶ ماهه
93 (11.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Institutional AccV 224.81 - 224.81 224.81 0.71 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 214.33 - 214.33 214.33 0.68 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Global II 2422.108 2422.11 2422.108 2422.11 51.78 2.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Stabile Aksjer Global 2967.912 2967.91 2967.91 2967.912 49.84 1.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
Nordea Kreditt 1052.66 - 1052.66 1052.66 0.28 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 239.447 - 239.447 239.447 4.80 2.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 2371.221 - 2371.221 2371.221 34.12 1.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 2251.542 - 2251.542 2251.542 19.20 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 224.118 - 224.118 224.118 4.00 1.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 1674.798 - 1674.798 1674.798 29.95 1.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 246.966 - 246.966 246.966 4.66 1.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global A 189.122 - 189.122 189.122 2.99 1.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global B 225.522 - 225.522 225.522 4.02 1.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global B 190.306 - 190.306 190.306 3.01 1.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global B 2265.646 - 2265.646 2265.646 19.30 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 2299.453 - 2299.453 2299.453 18.74 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 1710.436 - 1710.436 1710.436 29.93 1.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 2421.678 - 2421.678 2421.678 33.91 1.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 193.146 - 193.146 193.146 2.98 1.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 228.887 - 228.887 228.887 4.00 1.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global C 244.543 - 244.543 244.543 4.81 1.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 229.567 - 229.567 229.567 4.01 1.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 193.72 - 193.72 193.72 2.99 1.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 2306.291 - 2306.291 2306.291 18.77 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 1715.522 - 1715.522 1715.522 30.01 1.75% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 245.27 - 245.27 245.27 4.82 1.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Global D 2428.88 - 2428.88 2428.88 33.99 1.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 665.142 - 665.142 665.142 21.37 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 75.109 - 75.109 75.109 2.25 3.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 941.725 - 941.725 941.725 26.91 2.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 98.082 - 98.082 98.082 3.25 3.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 95.096 - 95.096 95.096 3.26 3.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 89.008 - 89.008 89.008 2.86 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki A 894.195 - 894.195 894.195 20.24 2.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 917.404 - 917.404 917.404 20.73 2.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 77.059 - 77.059 77.059 2.31 3.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki B 91.318 - 91.318 91.318 2.93 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 671.549 - 671.549 671.549 21.56 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 950.796 - 950.796 950.796 27.15 2.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 89.865 - 89.865 89.865 2.88 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 75.833 - 75.833 75.833 2.27 3.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 902.808 - 902.808 902.808 20.41 2.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki C 96.012 - 96.012 96.012 3.29 3.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 90.76 - 90.76 90.76 2.91 3.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 960.268 - 960.268 960.268 27.39 2.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 76.588 - 76.588 76.588 2.30 3.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 911.802 - 911.802 911.802 20.60 2.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 678.239 - 678.239 678.239 21.75 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki D 96.968 - 96.968 96.968 3.32 3.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 91.384 - 91.384 91.384 2.93 3.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 966.864 - 966.864 966.864 27.56 2.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 682.898 - 682.898 682.898 21.89 3.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 97.635 - 97.635 97.635 3.34 3.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 77.114 - 77.114 77.114 2.31 2.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
SKAGEN Kon-Tiki E 918.065 - 918.065 918.065 20.72 2.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
ODIN Norden A 135.48 - 135.48 135.48 1.93 1.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden A 13.456 - 13.456 13.456 0.32 2.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden A 142.67 - 142.67 142.67 2.71 1.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 134.35 - 134.35 134.35 1.92 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 141.48 - 141.48 141.48 2.69 1.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden B 13.343 - 13.343 13.343 0.32 2.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 287.306 - 287.306 287.306 6.88 2.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 3046.3 - 3046.3 3046.3 58.00 1.90% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden C 2892.77 - 2892.77 2892.77 41.41 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 13.342 - 13.342 13.342 0.32 2.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 141.47 - 141.47 141.47 2.68 1.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ODIN Norden D 134.34 - 134.34 134.34 1.91 1.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
DNB High Yield 1169.252 - 1169.252 1169.252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Pensjonsprofil 50 206.017 - 206.017 206.017 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Pensjonsprofil 80 255.538 - 255.538 255.538 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2327.747 - 2327.747 2327.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 4049.798 - 4049.798 4049.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
KLP AksjeNorge Indeks 2906.402 - 2906.402 2906.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
KLP Obligasjon Global I 1223.429 - 1223.429 1223.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
KLP AksjeGlobal Indeks II 2825.597 - 2825.597 2825.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Storebrand Offensiv Pensjon P 1813.624 - 1813.624 1813.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Storebrand Balansert Pensjon P 1574.037 - 1574.037 1574.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I 2270.63 - 2270.63 2270.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
DNB Global IV 455.766 - 455.766 455.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Global Credit 10241.973 - 10241.973 10241.973 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Teknologi NOK 2024.416 - 2024.416 2024.416 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Obligasjon III 10261.276 - 10261.276 10261.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Global indeks NOK 363.89 - 363.89 363.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Global Multifaktor 2578.098 - 2578.098 2578.098 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB Norge (IV) 7766.114 - 7766.114 7766.114 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB AM Kort Obligasjon 1001.076 - 1001.076 1001.076 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB AM Lang Obligasjon 1013.347 - 1013.347 1013.347 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Likviditet B 10038.927 - 10038.927 10038.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
DNB AM Kort Obligasjon 2 1000.487 - 1000.487 1000.487 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Offensiv Pensjon 308.327 - 308.327 308.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Balansert Pensjon 260.541 - 260.541 260.541 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Global Kreditt IG 1068.455 - 1068.455 1068.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Storebrand Norsk Kreditt IG B 1041.822 - 1041.822 1041.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶:۰۶
Kombinert Forvaltning Aksjer 2941.622 - 2941.622 2941.622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 104.656 - 104.656 104.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
ODIN Norden UL. 7.295 - 7.295 7.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Aktiva Bedrift 50 218.965 - 218.965 218.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
N1 European High Yield Bond Fund Bn 347.86 - 347.86 347.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
N1 Global Stable Equity Fund BP NOK 243.52 - 243.52 243.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 131.48 - 131.48 131.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 207.1 - 207.1 207.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Alfred Berg Likviditet Pluss 102.917 - 102.917 102.917 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 103.685 - 103.685 103.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۹:۰۲
ODIN Sverige Skandia Link 6283.751 - 6283.751 6283.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۶:۰۲
N1 Emerging Stars Equity Fund BP NO 1273.4 - 1273.4 1273.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst 1092.45 - 1091.666 1092.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BI NOK 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
N1 Stable EM Equity Fund BP NOK 598 - 598 598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۱۸
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۱۰:۴۸
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۸:۰۳
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۱
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۹:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۲۲:۰۵
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۴
Handelsbanken Global Index Criterin 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Global Index Criterni 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ ساعت ۱:۰۳
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۲:۳۲
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ ساعت ۶:۰۳