نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6957
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:40:14
0 (4.15%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

61
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
3 (5.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
8 (11.59%)
نوسان سالیانه

NZX 50

368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 22:05:22
9 (2.34%)
تغییر ۳ ماهه
27 (6.80%)
تغییر ۶ ماهه
16 (4.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BT Property Fund 6.06 6.06 6.06 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ KiwiSaver Growth 2.727 2.727 2.727 2.727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer MAC Growth 2.922 2.922 2.922 2.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ KiwiSaver Balanced 2.393 2.393 2.393 2.393 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.403 1.403 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Balanced 2.427 2.427 2.427 2.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP NZRT International Shares 2.228 2.228 2.228 2.228 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.532 2.532 2.532 2.532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP AIT Global Property - UT54 4.357 4.357 4.357 4.357 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Generate KiwiSaver Growth Fund 2.215 2.215 2.215 2.215 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Pie Australasian Dividend Fund 4.128 4.128 4.128 4.128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Growth Fund 2.764 2.764 2.764 2.764 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.341 2.341 2.341 2.341 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Investment Funds Growth Fund 2.922 2.922 2.922 2.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.321 2.321 2.321 2.321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme Cnsrv 2.077 2.077 2.077 2.077 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Growth 2.54 2.54 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ KiwiSaver Conservative Balanced 2.204 2.204 2.204 2.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver Conservative Ba 2.226 2.226 2.226 2.226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer MAC Conservative Balanced 2.056 2.056 2.056 2.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Prem PSS ACI Global Shares Index 3.52 3.52 3.52 3.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
BT PS Australasian Diversified Share 3.351 3.351 3.351 3.351 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Generate KiwiSaver Conservative Fund 1.63 1.63 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Balanced 2.292 2.292 2.292 2.292 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Generate KiwiSaver Focused Growth Fund 2.383 2.383 2.383 2.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Share 3.02 3.02 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Prem PSS PIMCO Global Fixed Interest 2.579 2.579 2.579 2.579 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Prem PSS SSgA Global Fixed Int Index 2.189 2.189 2.189 2.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int Index 2.019 2.019 2.019 2.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Asteron Saveguard Plus Conservative Fund 4.738 4.738 4.738 4.738 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Pie Australasian Emerging Companies Fund 5.825 5.825 5.825 5.825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-International Property 1.781 1.781 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 4.138 4.138 4.138 4.138 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer KiwiSaver-New Zealand Fixed Interest 1.92 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Investment Funds Conservative Balanced Fund 2.056 2.056 2.056 2.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
ANZ Default KiwiSaver Scheme-Conservative Balanced 2.167 2.167 2.167 2.167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
OneAnswer Investment Funds - Single-Asset Class In 3.425 3.425 3.425 3.425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Milford Balanced 2.904 2.904 2.904 2.904 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Milford Dynamic Fund 2.881 2.881 2.881 2.881 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Nikko AM Core Equity Fund 2.976 2.976 2.976 2.976 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Milford Diversified Income 1.897 1.897 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Milford KiwiSaver Balanced 2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
BNZ KiwiSaver Balanced Fund 1.941 1.941 1.941 1.941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
BNZ KiwiSaver Moderate Fund 1.727 1.727 1.727 1.727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Forsyth Barr Premium Yield Fund 1.954 1.954 1.954 1.954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Nikko AM Concentrated Equity Fund 3.012 3.012 3.012 3.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Fisher Funds Growth KiwiSaver Fund 3.046 3.046 3.046 3.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Forsyth Barr New Zealand Equities Fund 4.067 4.067 4.067 4.067 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
AMP Capital NZ Shares Index Fund 1.403 1.403 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
AMP Capital Core Global Shares Fund 2.18 2.18 2.18 2.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Russell Investments Global Fixed In 1.216 1.216 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Bal 12.522 12.522 12.522 12.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Mod 12.251 12.251 12.251 12.251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2015 11.116 11.116 11.116 11.116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2025 11.305 11.305 11.305 11.305 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2035 11.916 11.916 11.916 11.916 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints 2045 12.178 12.178 12.178 12.178 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Cnsrv 11.637 11.637 11.637 11.637 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Russell Investments Global Shares Fund 2.662 2.662 2.662 2.662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Aon KiwiSaver Russell Lifepoints Growth 12.986 12.986 12.986 12.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Fisher TWO KiwiSaver Cash Enhanced (Dflt) 2.073 2.073 2.073 2.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
AMP Capital Responsible Investment Leaders NZ Shar 3.279 3.279 3.279 3.279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Nikko AM Global Bond Fund 1.304 1.304 1.304 1.304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Booster KiwiSaver High Growth Fund 2.287 2.287 2.287 2.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Booster KiwiSaver Geared Growth Fund 3.483 3.483 3.483 3.483 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
Nikko AM NZ Bond Fund 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ASB Investment Funds Balanced Fund 2.096 2.096 2.096 2.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۰۴
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 1.745 1.745 1.745 1.745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۰۴
AMP IL NZ Share Fund (R) 12.261 12.261 12.261 12.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL Fixed Securities Fund (X) 4.281 4.281 4.281 4.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL Managed Balanced Fund (C) 7.67 7.67 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL International Portfolio (N) 4.234 4.234 4.234 4.234 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL no E Fee International (NN) 3.514 3.514 3.514 3.514 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL no E Fee Fixed Securities (XN) 2.416 2.416 2.416 2.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP IL no E Fee Managed Balanced (CN) 3.531 3.531 3.531 3.531 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ساعت ۲:۰۴
AMP ARS-NZ Fixed Interest 2.796 2.796 2.796 2.796 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۰۴
AMP ARS-International Shares (Value) 2.079 2.079 2.079 2.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۰۴
AMP ARS-International Shares (Growth) 2.457 2.457 2.457 2.457 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۲:۰۴
ASB KiwiSaver Scheme's Growth 2.556 2.556 2.556 2.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Moderate 2.225 2.225 2.224 2.225 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
ASB Investment Funds Growth Fund 2.158 2.158 2.158 2.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Conservative 2.051 2.051 2.05 2.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
ASB Investment Funds World Shares Fund 2.35 2.35 2.35 2.354 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
ASB KiwiSaver Scheme's Balanced 2.442 2.442 2.442 2.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۲:۰۴
ASB Investment Funds Moderate Fund 1.926 1.926 1.926 1.926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۲:۰۴
Asteron Retirement Savings Plan NZ Equities 6.574 6.574 6.574 6.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۹:۰۷
Asteron Retirement Savings Plan Managed Neutral Fd 4.454 4.454 4.441 4.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۸
Asteron Superplan 2000 Trans Tasman Fund 6.909 6.909 6.909 7.216 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۰۷
Asteron Retirement Savings Plan Int 3.931 3.931 3.931 4.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۶:۳۶
Asteron Superplan 2000 Dynamic Fund 3.696 3.696 3.66 3.696 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۰۴
Asteron Superplan Conservative Fund 3.153 3.153 3.153 3.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Superplan 2000 Balanced Fund 3.461 3.461 3.461 3.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Conserv 3.967 3.967 3.967 3.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Asteron Retirement Savings Plan Managed Growth Fd 4.827 4.827 4.827 4.827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۴:۰۲
Fidelity Life Ethical Portfolio 3.974 3.974 3.974 3.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ ساعت ۸:۰۱
Mercer KiwiSaver Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver High Growth 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Mercer KiwiSaver Conservative Defau 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
SIL 60s + Sup International Share Fund 4.554 4.554 4.554 4.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۳
AMP PMF - International Equity Trust 3.7 3.7 3.7 3.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی