شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

876
قیمت روز
5 (0.59%)
تغییر روزانه
۳ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:04:26
47 (5.61%)
تغییر ۳ ماهه
15 (1.79%)
تغییر ۶ ماهه
126 (16.83%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1927.23 - 1927.23 1927.23 4.13 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Add Value Fund N.V. 60.34 - 60.34 60.34 0.53 0.89% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Optimix Income Fund 35.85 - 35.85 35.85 0.13 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
SNS Optimaal Oranje 26.36 - 26.36 26.36 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DD Equity Fund A EUR 212.47 - 212.47 212.47 1.71 0.81% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kempen Profielfonds 3 38.97 - 38.97 38.97 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kempen Profielfonds 4 39.89 - 39.89 39.89 0.07 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kempen Profielfonds 5 41.26 - 41.26 41.26 0.20 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Financials Fund - P 23.51 - 23.51 23.51 0.11 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kempen Orange Fund N.V. 100.29 - 100.29 100.29 0.43 0.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Value Fund 26 - 26 26 0.62 2.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Global Fund 36.3 - 36.3 36.3 0.07 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Income Fund 19.7 - 19.7 19.7 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Dynamic Mix Fund V - P 37.74 - 37.74 37.74 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Phoenix Fund 35.82 - 35.82 35.82 0.69 1.96% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Dynamic Mix Fund II - P 33.56 - 33.56 33.56 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
AEAM European Bond Fund Inc 7.282 - 7.282 7.282 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 36.31 - 36.31 36.31 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Optimix Wereld Aandelen Fonds 41.68 - 41.68 41.68 0.21 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman China Value Fund 37.15 - 37.15 37.15 0.64 1.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Daily Consumer Goods Fund - P 93 - 93 93 0.06 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman European Value Fund 40.76 - 40.76 40.76 0.12 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1979.9 - 1979.9 1979.9 2.56 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 59.79 - 59.79 59.79 0.23 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.767 - 13.767 13.767 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 74.61 - 74.61 74.61 0.07 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 148.99 - 148.99 148.99 0.77 0.52% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 169.48 - 169.48 169.48 0.87 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 258.14 - 258.14 258.14 0.61 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.33 - 15.33 15.33 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Euro Obligatie Fonds P 36.27 - 36.27 36.27 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Investment Fund 12.75 - 12.75 12.75 0.04 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN First Class Return Fund N 167.92 - 167.92 167.92 0.47 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Responsible Index Fund EU 73892.604 - 73892.604 73892.604 70.46 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 96.92 - 96.92 96.92 0.24 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
B Equities Euroland V Distribution 175.83 - 175.83 175.83 0.25 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 73.806 - 73.806 73.806 0.19 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
B Equities Euroland W Capitalisatio 232.78 - 232.78 232.78 0.33 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2705.02 - 2705.02 2705.02 6.90 0.26% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Robeco Customized Quant Emerging Ma 156.13 - 156.13 156.13 1.31 0.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 39.45 - 39.45 39.45 0.28 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Europe Fund - P 33.09 - 33.09 33.09 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Robeco ONE Defensief 136.48 - 136.48 136.48 0.39 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ASN Duurzaam Mixfonds 97.55 - 97.55 97.55 0.39 0.40% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Health Care Fund - P 81.91 - 81.91 81.91 0.38 0.47% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Dynamic Mix Fund IV - P 37.92 - 37.92 37.92 0.08 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ASN Milieu & Waterfonds Inc 38.37 - 38.37 38.37 0.24 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Dynamic Mix Fund III - P 36.31 - 36.31 36.31 0.06 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
AEAM European Credit Fund Inc 7.022 - 7.022 7.022 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Global Obligatie Fonds - P 16.44 - 16.44 16.44 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Sustainable Europe Index Fund 153.392 - 153.392 153.392 0.10 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 43.81 - 43.81 43.81 0.17 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1590.23 - 1590.23 1590.23 1.36 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Kempen European Property Fund N.V. 20.14 - 20.14 20.14 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.5 - 23.5 23.5 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
NN Information Technology Fund - P 141.95 - 141.95 141.95 0.92 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.74 - 12.74 12.74 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.21 - 54.21 54.21 0.06 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.935 - 15.935 15.935 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 90.17 - 90.17 90.17 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 122779.956 - 122779.956 122779.956 953.94 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 139.98 - 139.98 139.98 0.23 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 408.46 - 408.46 408.46 1.50 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 123.03 - 123.03 123.03 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 45.312 - 45.312 45.312 0.04 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 589.67 - 589.67 589.67 2.16 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 277221.001 - 277221.001 277221.001 699.66 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 44.29 - 44.29 44.29 0.14 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 210.92 - 210.92 210.92 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 276.76 - 276.76 276.76 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 49.1 - 49.1 49.1 0.18 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.05 - 16.05 16.05 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 261.26 - 261.26 261.26 1.26 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 20.41 - 20.41 20.41 0.08 0.39% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 215.13 - 215.13 215.13 0.66 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
SKAGEN Tellus B EUR 11.973 - 11.973 11.973 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 79.472 - 79.472 79.472 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ASR Mixfonds V 82.386 - 82.386 82.386 0.08 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Tellus A USD 12.977 - 12.977 12.977 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 57.656 - 57.656 57.656 0.16 0.28% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.53 - 59.53 59.53 0.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 76.769 - 76.769 76.769 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 52.42 - 52.42 52.42 0.60 1.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Quest Cleantech Fund B Acc 285.8 - 285.8 285.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Insinger de Beaufort European Mid Cap 75.38 - 75.38 75.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Delta Lloyd Mix Fonds 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Optimix Mix Fund 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Kempen Profielfonds 2 37.14 - 37.14 37.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۶:۰۳
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 138.559 - 127.808 138.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Juno Selection Fund 412.46 - 380.425 412.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Robeco Afrika Fonds 110.26 - 110.26 112.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۱۹
Perlas Dynamisch 17.417 - 17.417 17.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Beleggingsfonds Hoofbosch 223.012 - 223.012 223.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۲
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 15.82 - 15.82 15.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.96 - 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۰۲
NN Emerging Europe Fund - P 68.56 - 68.56 68.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۰۲
TCM Global Frontier High Dividend Equity 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۰۲
Hof Hoorneman Emerging Markets Fund 87.37 - 87.37 87.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۶:۰۱
ACTIAM Responsible Index Fund EquiB 70.484 - 70.484 70.484 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۰۲
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
Robein BRIC Index Fonds 13.561 - 13.561 13.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۰۲
SNS Optimaal Rood 19.68 - 19.65 19.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Utilities Fund - P 56.86 - 56.68 56.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
NN Industrials Fund - P 63.38 - 63.31 63.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
TCM Africa High Dividend Equity 11.83 - 11.83 11.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
SNS Optimaal Geel 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۲:۰۲
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۰۱
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ساعت ۱۶:۰۴
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ ساعت ۱۶:۰۴
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ساعت ۲۰:۰۵
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰