شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هلند
هلند

AEX Volatility

798
قیمت روز
3 (0.33%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:10
6 (0.77%)
تغییر ۳ ماهه
45 (5.30%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Lloyd Mix Fonds 13.4 - 13.4 13.4 0.05 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.23 - 15.23 15.23 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Delta Lloyd Investment Fund 13.02 - 13.02 13.02 0.11 0.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund EU 20.42 - 20.42 20.42 0.52 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 91.41 - 91.41 91.41 1.71 1.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
B Equities Euroland V Distribution 159.46 - 159.46 159.46 6.15 4.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1953.28 - 1953.28 1953.28 20.97 1.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 66.37 - 66.37 66.37 0.67 1.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
B Equities Euroland W Capitalisatio 215.86 - 215.86 215.86 8.32 4.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco Customized Quant Emerging Ma 136.42 - 136.42 136.42 2.42 1.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Optimix Mix Fund 31.21 - 31.21 31.21 0.22 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN Europe Fund - P 28.51 - 28.51 28.51 0.71 2.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Optimix Income Fund 32.32 - 32.32 32.32 0.21 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco ONE Neutraal 144.51 - 144.51 144.51 0.97 0.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco ONE Defensief 132.86 - 132.86 132.86 0.09 0.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco ONE Offensief 157.57 - 157.57 157.57 2.35 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds 90.59 - 90.59 90.59 0.60 0.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Kempen Profielfonds 2 35.61 - 35.61 35.61 0.18 0.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Kempen Profielfonds 5 37 - 37 37 0.57 1.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Kempen Orange Fund N.V. 90.08 - 90.08 90.08 2.29 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN Health Care Fund - P 83.16 - 83.16 83.16 0.50 0.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Hof Hoorneman Value Fund 21.24 - 21.24 21.24 0.43 2.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Hof Hoorneman Global Fund 31.38 - 31.38 31.38 0.47 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Hof Hoorneman Income Fund 16.73 - 16.73 16.73 0.05 0.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Hof Hoorneman Phoenix Fund 26.84 - 26.84 26.84 0.66 2.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN Dynamic Mix Fund II - P 33.14 - 33.14 33.14 0.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
AEAM European Bond Fund Inc 7.266 - 7.266 7.266 0.03 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ASN Milieu & Waterfonds Inc 35.15 - 35.15 35.15 0.80 2.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
AEAM European Credit Fund Inc 6.814 - 6.814 6.814 0.01 0.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Sustainable Europe Index Fund 136.38 139.37 136.38 139.37 1.46 1.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 115.74 - 115.74 115.74 2.16 1.90% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 44.58 - 44.58 44.58 0.16 0.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN Global Real Estate Fund - P 80.54 - 80.54 80.54 1.84 2.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 39.11 - 39.11 39.11 1.02 2.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Kempen European Property Fund N.V. 16.42 - 16.42 16.42 0.24 1.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 11.8 - 11.8 11.8 0.09 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Insinger de Beaufort European Mid Cap 73.03 - 73.03 73.03 1.69 2.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 12.639 - 12.639 12.639 0.13 1.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.887 - 15.887 15.887 0.08 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 113.62 - 113.62 113.62 0.86 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 325.86 - 325.86 325.86 20.67 6.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 123.6 - 123.6 123.6 0.56 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 484.8 - 484.8 484.8 30.75 6.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 219.76 - 219.76 219.76 3.45 1.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 40.25 - 40.25 40.25 0.55 1.39% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
NN First Class Return Fund N 161.77 - 161.77 161.77 1.40 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 40.47 - 40.47 40.47 0.18 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Add Value Fund N.V. 52.64 - 52.64 52.64 2.02 3.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
SNS Optimaal Oranje 24.89 - 24.89 24.89 0.12 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DD Equity Fund A EUR 201.94 - 201.94 201.94 2.02 1.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Financials Fund - P 18.91 - 18.91 18.91 0.68 3.73% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Dynamic Mix Fund V - P 35.16 - 35.16 35.16 0.42 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Dynamic Mix Fund IV - P 35.83 - 35.83 35.83 0.31 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Dynamic Mix Fund III - P 34.88 - 34.88 34.88 0.27 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 35.16 - 35.16 35.16 0.18 0.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Global Obligatie Fonds - P 16.49 - 16.49 16.49 0.08 0.49% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Optimix Wereld Aandelen Fonds 36.72 - 36.72 36.72 0.55 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 53.91 - 53.91 53.91 0.38 0.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Hof Hoorneman China Value Fund 31.9 31.48 31.48 31.9 1.50 4.93% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 52.22 - 52.22 52.22 0.26 0.50% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 56.67 - 56.67 56.67 0.66 1.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN First Class Obligatie Fonds - P 22.38 - 22.38 22.38 0.10 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Information Technology Fund - P 145.4 - 145.4 145.4 0.64 0.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 50.6 - 50.6 50.6 0.04 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 58.32 - 58.32 58.32 0.90 1.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 87.39 - 87.39 87.39 0.20 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 72.14 - 72.14 72.14 0.23 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 110081.439 - 110081.439 110081.439 928.14 0.85% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 135.06 - 135.06 135.06 2.73 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 39.939 - 39.939 39.939 0.99 2.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 156.76 - 156.76 156.76 3.17 2.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 172.62 - 172.62 172.62 2.75 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 231.37 - 231.37 231.37 3.69 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
NN Euro Obligatie Fonds P 35.85 - 35.85 35.85 0.08 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.9 - 15.9 15.9 0.05 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2508.7 - 2508.7 2508.7 32.28 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 242.75 - 242.75 242.75 5.44 2.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1586.15 - 1586.15 1586.15 6.76 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 51.76 - 51.76 51.76 0.12 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 260393.887 - 260393.887 260393.887 2528.76 0.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 20.01 - 20.01 20.01 0.59 3.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 199.4 - 199.4 199.4 4.12 2.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 9.021 - 9.021 9.021 0.26 2.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 44.48 - 44.48 44.48 0.32 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
SKAGEN Tellus B EUR 11.491 - 11.491 11.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Werknemers Pensioen Mixfonds 71.434 - 71.434 71.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
SKAGEN Tellus A USD 12.602 - 12.602 12.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Quest Cleantech Fund B Acc 253.73 - 253.73 253.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 69.625 - 69.625 69.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Juno Selection Fund 416.685 - 416.685 416.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Kempen Profielfonds 3 36.38 - 36.38 36.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Kempen Profielfonds 4 36.42 - 36.42 36.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1992.27 - 1992.27 1992.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۱۴:۳۱
Beleggingsfonds Hoofbosch 215.319 - 215.319 215.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 125.374 - 125.374 125.374 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
SNS Euro Vastgoedfonds 23.8 - 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
SNS Optimaal Geel 25.36 - 25.36 25.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
SNS Optimaal Rood 19.44 - 19.44 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
SNS Euro Obligatiefonds 19.25 - 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord 26.07 - 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 57.413 - 57.413 57.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
NN Daily Consumer Goods Fund - P 85.12 - 85.12 85.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
ASR Mixfonds V 68.244 - 68.244 68.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۰
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 41.75 - 41.75 41.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۷:۳۱
Perlas Dynamisch 15.664 - 15.664 15.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲:۰۰
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.295 - 58.295 58.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Robeco Afrika Fonds 79.37 - 79.37 79.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Hof Hoorneman European Value Fund 29.03 - 29.03 29.03 0.99 3.53% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۱
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 46.28 - 46.28 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی