هلند
هلند

AEX Volatility

1,044
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 20:33:57
65 (6.59%)
تغییر ۳ ماهه
139 (15.39%)
تغییر ۶ ماهه
244 (30.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quest Cleantech Fund B Acc 385.53 385.53 385.53 385.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Werknemers Pensioen Mixfonds 90.57 90.57 90.57 90.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 86.229 86.229 86.229 86.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 18.25 18.25 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 58.24 58.24 58.24 58.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D 141.938 141.938 141.938 141.938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D 116.26 116.26 116.26 116.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 13.147 13.147 13.147 13.147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS 18.423 18.423 18.423 18.423 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Optimix Mix Fund 36.39 36.39 36.39 36.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
SNS Optimaal Geel 27.38 27.38 27.38 27.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Europe Fund - P 34.32 34.32 34.32 34.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Global Fund - P 109.96 109.96 109.96 109.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Add Value Fund N.V. 86.55 86.55 86.55 86.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Optimix Income Fund 34.19 34.19 34.19 34.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco ONE Neutraal 168.3 168.3 168.3 168.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Tellus A USD 12.156 12.156 12.156 12.156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
SKAGEN Tellus B EUR 10.407 10.407 10.407 10.407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
SNS Optimaal Oranje 27.75 27.75 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DD Equity Fund A EUR 264.06 264.06 264.06 264.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco ONE Defensief 147.03 147.03 147.03 147.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco ONE Offensief 193.1 193.1 193.1 193.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds 103.52 103.52 103.52 103.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Mix Fonds 14.42 14.42 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Kempen Profielfonds 2 39.74 39.74 39.74 39.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Kempen Profielfonds 4 43.79 43.79 43.79 43.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Kempen Profielfonds 5 45.84 45.84 45.84 45.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Kempen Orange Fund N.V. 131.74 131.74 131.74 131.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Hof Hoorneman Value Fund 27.84 27.84 27.84 27.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Rente Fonds A 14.88 14.88 14.88 14.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Hof Hoorneman Global Fund 36.65 36.65 36.65 36.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Hof Hoorneman Income Fund 18.5 18.5 18.5 18.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Dynamic Mix Fund V - P 43.09 43.09 43.09 43.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Euro Obligatie Fonds P 35.63 35.63 35.63 35.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Hof Hoorneman Phoenix Fund 29.98 29.98 29.98 29.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Dynamic Mix Fund II - P 36.35 36.35 36.35 36.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Dynamic Mix Fund IV - P 42.01 42.01 42.01 42.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
AEAM European Bond Fund Inc 7.352 7.352 7.352 7.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Obligatiefonds 27.65 27.65 27.65 27.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Milieu & Waterfonds Inc 50.32 50.32 50.32 50.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Investment Fund 16.75 16.75 16.75 16.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Dynamic Mix Fund III - P 39.23 39.23 39.23 39.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN First Class Return Fund N 205.48 205.48 205.48 205.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
AEAM European Credit Fund Inc 7.155 7.155 7.155 7.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 15.97 15.97 15.97 15.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 36.01 36.01 36.01 36.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Global Obligatie Fonds - P 15.8 15.8 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Optimix Wereld Aandelen Fonds 46.1 46.1 46.1 46.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 153.07 153.07 153.07 153.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 62.47 62.47 62.47 62.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 58.45 58.45 58.45 58.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN Global Real Estate Fund - P 92.19 92.19 92.19 92.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 56.86 56.86 56.86 56.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 70.84 70.84 70.84 70.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1583.43 1583.43 1583.43 1583.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Responsible Index Fund EU 25 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 56.74 56.74 56.74 56.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 117.66 117.66 117.66 117.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
B Equities Euroland V Distribution 201.3 201.3 201.3 201.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1965.83 1965.83 1965.83 1965.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1901.2 1901.2 1901.2 1901.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Kempen European Property Fund N.V. 19.33 19.33 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
NN First Class Obligatie Fonds - P 22.2 22.2 22.2 22.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 85.01 85.01 85.01 85.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 13.59 13.59 13.59 13.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
B Equities Euroland W Capitalisatio 274.88 274.88 274.88 274.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 3230.34 3230.34 3230.34 3230.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco Customized Quant Emerging Ma 184.51 184.51 184.51 184.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 52.68 52.68 52.68 52.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 77.31 77.31 77.31 77.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 38.78 38.78 38.78 38.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Insinger de Beaufort European Mid Cap 98.27 98.27 98.27 98.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Duurzaam Idx. Aand. Pacific EUR 31.37 31.37 31.37 31.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.97 13.97 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 53.99 53.99 53.99 53.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.79 15.79 15.79 15.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 91.13 91.13 91.13 91.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 41.72 41.72 41.72 41.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 74.9 74.9 74.9 74.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 131410.414 131410.414 131410.414 131410.414 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 117.65 117.65 117.65 117.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 173.69 173.69 173.69 173.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 387.86 387.86 387.86 387.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 122.81 122.81 122.81 122.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 50.114 50.114 50.114 50.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 203.77 203.77 203.77 203.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 576.92 576.92 576.92 576.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 16.576 16.576 16.576 16.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 344561.243 344561.243 344561.243 344561.243 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 240.15 240.15 240.15 240.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 321.83 321.83 321.83 321.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 10.717 10.717 10.717 10.717 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 14.08 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 43.75 43.75 43.75 43.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Sustainable Europe Index Fund 158.85 158.85 158.85 158.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
Kempen Profielfonds 3 42.08 42.08 42.08 42.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۴:۳۶
Meesman Indexfonds Aandelen Europa 97.646 97.646 97.646 97.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 161.618 161.618 161.618 161.618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen 104.73 104.73 104.73 104.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal 64.633 64.633 64.633 64.633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲۳:۳۹
Juno Selection Fund 490.83 490.83 490.83 490.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۸
Beleggingsfonds Hoofbosch 219.807 219.807 219.807 219.807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۸:۱۱
Hof Hoorneman China Value Fund 39.65 39.65 39.65 39.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴:۴۵
Perlas Dynamisch 19 19 19 19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 13.907 13.907 13.907 13.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۳۱
Hof Hoorneman European Value Fund 37.41 37.41 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 253.43 253.43 253.43 253.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
NN Dynamic Mix Fund I - P 31.75 31.75 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۶:۳۲
NN Emerging Europe Fund - P 57 57 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
TCM Global Frontier High Dividend Equity 10.76 10.76 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Robeco Afrika Fonds 83.17 83.17 82.66 83.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۲
SNS Optimaal Rood 21.79 21.79 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 48.39 48.39 48.39 48.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 253.92 253.92 253.92 253.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 22.8 22.8 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 210.17 210.17 210.17 210.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
NN Health Care Fund - P 80.06 80.06 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
NN Daily Consumer Goods Fund - P 85.17 85.17 85.17 85.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
NN Information Technology Fund - P 162.04 162.04 162.04 162.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
NN Financials Fund - P 16.51 16.51 16.51 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
SNS Euro Vastgoedfonds 23.8 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
SNS Euro Obligatiefonds 19.25 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord 26.07 26.07 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 57.413 57.413 57.413 57.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
ASR Mixfonds V 68.244 68.244 68.244 68.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۰
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.295 58.295 58.295 58.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 46.28 46.28 46.28 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Allianz Selectie Fonds 111.83 111.83 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 77.93 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 62.73 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی