هلند
هلند

AEX Volatility

947
قیمت روز
6 (0.64%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:31:59
53 (5.97%)
تغییر ۳ ماهه
169 (21.71%)
تغییر ۶ ماهه
183 (23.98%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Optimix Mix Fund 34.66 34.66 34.66 34.66 0.07 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Europe Fund - P 30.8 30.8 30.8 30.8 0.14 0.45% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Add Value Fund N.V. 73.61 73.61 73.61 73.61 0.12 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Optimix Income Fund 34.17 34.17 34.17 34.17 0.07 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
SNS Optimaal Oranje 26.64 26.64 26.64 26.64 0.11 0.41% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
DD Equity Fund A EUR 245.87 245.87 245.87 245.87 4.41 1.83% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Robeco ONE Defensief 143.99 143.99 143.99 143.99 0.54 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Robeco ONE Offensief 182.78 182.78 182.78 182.78 1.87 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Mixfonds 99.75 99.75 99.75 99.75 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Kempen Profielfonds 2 38.28 38.28 38.28 38.28 0.21 0.55% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Kempen Profielfonds 3 40.06 40.06 40.06 40.06 0.29 0.72% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Kempen Profielfonds 5 41.9 41.9 41.9 41.9 0.46 1.10% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Kempen Orange Fund N.V. 117.54 117.54 117.54 117.54 0.45 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman Value Fund 26.89 26.89 26.89 26.89 0.26 0.97% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman Global Fund 33.9 33.9 33.9 33.9 0.55 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman Income Fund 18.19 18.19 18.19 18.19 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Dynamic Mix Fund V - P 40.42 40.42 40.42 40.42 0.68 1.71% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman Phoenix Fund 29.65 29.65 29.65 29.65 0.03 0.10% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Dynamic Mix Fund II - P 35.65 35.65 35.65 35.65 0.20 0.56% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Dynamic Mix Fund IV - P 40.11 40.11 40.11 40.11 0.53 1.34% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
AEAM European Bond Fund Inc 7.407 7.407 7.407 7.407 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Dynamic Mix Fund III - P 38.11 38.11 38.11 38.11 0.36 0.95% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN First Class Return Fund N 189.02 189.02 189.02 189.02 1.93 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 36.39 36.39 36.39 36.39 0.03 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Optimix Wereld Aandelen Fonds 43.11 43.11 43.11 43.11 0.87 2.06% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman China Value Fund 40.57 40.57 40.57 40.57 0.62 1.53% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 55.6 55.6 55.6 55.6 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 66.38 66.38 66.38 66.38 0.08 0.12% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 50.23 50.23 50.23 50.23 0.44 0.88% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1993.84 1993.84 1993.84 1993.84 2.68 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Kempen European Property Fund N.V. 16.32 16.32 16.32 16.32 0.30 1.84% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN First Class Obligatie Fonds - P 22.43 22.43 22.43 22.43 0.07 0.31% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 52.24 52.24 52.24 52.24 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 71.14 71.14 71.14 71.14 0.11 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Insinger de Beaufort European Mid Cap 90.7 90.7 90.7 90.7 2.39 2.64% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.411 13.411 13.411 13.411 0.09 0.69% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 15.944 15.944 15.944 15.944 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 75.34 75.34 75.34 75.34 0.05 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 127509.945 127509.945 127509.945 127509.945 620.23 0.49% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 118.58 118.58 118.58 118.58 2.37 2.04% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 124.05 124.05 124.05 124.05 0.26 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 44.791 44.791 44.791 44.791 0.32 0.71% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 210.16 210.16 210.16 210.16 0.75 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 281.65 281.65 281.65 281.65 1.01 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 13.206 13.206 13.206 13.206 0.26 1.98% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 42.47 42.47 42.47 42.47 1.30 3.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۲
NN Global Fund - P 102.26 102.26 102.26 102.26 1.85 1.84% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Robeco ONE Neutraal 161.59 161.59 161.59 161.59 0.65 0.40% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Mix Fonds 13.88 13.88 13.88 13.88 0.06 0.43% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.21 15.21 15.21 15.21 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
NN Euro Obligatie Fonds P 36.19 36.19 36.19 36.19 0.10 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ASN Duurzaam Obligatiefonds 28.02 28.02 28.02 28.02 0.06 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ASN Milieu & Waterfonds Inc 45.56 45.56 45.56 45.56 0.24 0.53% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Investment Fund 14.91 14.91 14.91 14.91 0.22 1.50% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
AEAM European Credit Fund Inc 7.14 7.14 7.14 7.14 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.1 16.1 16.1 16.1 0.02 0.12% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
NN Global Obligatie Fonds - P 15.9 15.9 15.9 15.9 0.09 0.57% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 142.53 142.53 142.53 142.53 0.28 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 59.94 59.94 59.94 59.94 0.05 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 52.2 52.2 52.2 52.2 0.78 1.52% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
NN Global Real Estate Fund - P 82.27 82.27 82.27 82.27 0.52 0.64% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1598.36 1598.36 1598.36 1598.36 1.36 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund EU 23.03 23.03 23.03 23.03 0.10 0.43% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 104.27 104.27 104.27 104.27 1.53 1.49% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
B Equities Euroland V Distribution 179.52 179.52 179.52 179.52 2.38 1.33% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fun 1952.63 1952.63 1952.63 1952.63 4.44 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA 79.74 79.74 79.74 79.74 2.32 3.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
B Equities Euroland W Capitalisatio 243.07 243.07 243.07 243.07 3.22 1.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Equity Sustainable Glob 2937.41 2937.41 2937.41 2937.41 54.52 1.89% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Robeco Customized Quant Emerging Ma 179.51 179.51 179.51 179.51 1.17 0.66% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 40.04 40.04 40.04 40.04 0.14 0.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.12 54.12 54.12 54.12 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 91.36 91.36 91.36 91.36 0.06 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 40.63 40.63 40.63 40.63 0.80 2.01% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 331.13 331.13 331.13 331.13 5.46 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 492.54 492.54 492.54 492.54 8.12 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 16.481 16.481 16.481 16.481 0.11 0.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 312231.115 312231.115 312231.115 312231.115 8881.05 2.93% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 9.528 9.528 9.528 9.528 0.10 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
SKAGEN Tellus A USD 12.14 12.14 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Tellus B EUR 10.414 10.414 10.414 10.414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 16.4 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 48.65 48.65 48.65 48.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Werknemers Pensioen Mixfonds 83.228 83.228 83.228 83.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 79.986 79.986 79.986 79.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Quest Cleantech Fund B Acc 336.11 336.11 336.11 336.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Sustainable Europe Index Fund 143.85 143.85 143.85 143.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 11.728 11.728 11.728 11.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS 16.375 16.375 16.375 16.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Kempen Profielfonds 4 41.3 41.3 41.3 41.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 13.3 13.3 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 162.5 162.5 162.5 162.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 188.56 188.56 188.56 188.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
ACTIAM Duurzaam Idx. Aand. Pacific EUR 30.65 30.65 30.65 30.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal 58.676 58.676 58.676 58.676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
Meesman Indexfonds Aandelen Europa 85.894 85.894 85.894 85.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 144.933 144.933 144.933 144.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen 100.824 100.824 100.824 100.824 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۱
Juno Selection Fund 474.1 474.1 474.1 474.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۷:۰۱
Beleggingsfonds Hoofbosch 203.004 203.004 203.004 203.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۷:۰۱
Perlas Dynamisch 18.153 18.153 18.153 18.153 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
SNS Optimaal Geel 27.13 27.13 27.13 27.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
Hof Hoorneman European Value Fund 37.41 37.41 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 253.43 253.43 253.43 253.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
NN Dynamic Mix Fund I - P 31.75 31.75 31.75 31.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۶:۳۲
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 12.124 12.124 12.124 12.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
NN Emerging Europe Fund - P 57 57 57 57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
TCM Global Frontier High Dividend Equity 10.76 10.76 10.76 10.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Robeco Afrika Fonds 83.17 83.17 82.66 83.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹:۳۲
SNS Optimaal Rood 21.79 21.79 21.79 21.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
Hof Hoorneman Real Estate Value Fund 48.39 48.39 48.39 48.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۳۱
S RobecoSAM Sustainable Water Fundn 253.92 253.92 253.92 253.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 22.8 22.8 22.8 22.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 210.17 210.17 210.17 210.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
NN Health Care Fund - P 80.06 80.06 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
NN Daily Consumer Goods Fund - P 85.17 85.17 85.17 85.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳:۳۰
NN Information Technology Fund - P 162.04 162.04 162.04 162.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
NN Financials Fund - P 16.51 16.51 16.51 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۳۱
SNS Euro Vastgoedfonds 23.8 23.8 23.8 23.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
SNS Euro Obligatiefonds 19.25 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
ACTIAM Duurzaam Enhanced Index Aandelenfonds Noord 26.07 26.07 26.07 26.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ساعت ۱۴:۳۰
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 57.413 57.413 57.413 57.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
ASR Mixfonds V 68.244 68.244 68.244 68.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۰
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.295 58.295 58.295 58.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 46.28 46.28 46.28 46.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Allianz Selectie Fonds 111.83 111.83 111.8 111.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۳
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 77.93 77.93 78.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 62.73 62.73 62.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی