هلند
هلند

AEX Volatility

973
قیمت روز
2 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 15:18:54
60 (6.62%)
تغییر ۳ ماهه
73 (6.97%)
تغییر ۶ ماهه
122 (11.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus A 10.704 10.704 10.704 10.704 0.02 0.22% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
SKAGEN Tellus B 10.761 10.761 10.761 10.761 0.03 0.28% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Optimix Mix Fund 36.07 36.07 36.07 36.07 0.25 0.69% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Europe Fund - P 33.49 33.49 33.49 33.49 0.18 0.54% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Global Fund - P 116.42 116.42 116.42 116.42 0.54 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Add Value Fund N.V. 83.66 83.66 83.66 83.66 2.07 2.47% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Optimix Income Fund 32.74 32.74 32.74 32.74 0.02 0.06% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco ONE Neutraal 163.46 163.46 163.46 163.46 0.93 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
SNS Optimaal Oranje 27.14 27.14 27.14 27.14 0.17 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DD Equity Fund A EUR 231.43 231.43 231.43 231.43 6.04 2.61% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco ONE Defensief 138.57 138.57 138.57 138.57 0.57 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco ONE Offensief 193.83 193.83 193.83 193.83 1.33 0.69% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Mix Fonds 13.58 13.58 13.58 13.58 0.06 0.44% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen Profielfonds 2 37.749 37.749 37.749 37.749 0.16 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen Profielfonds 3 40.761 40.761 40.761 40.761 0.16 0.39% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen Profielfonds 4 42.99 42.99 42.99 42.99 0.12 0.28% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen Profielfonds 5 45.917 45.917 45.917 45.917 0.11 0.23% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Triodos Groenfonds Inc 54.4 54.4 54.4 54.4 0.08 0.15% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen Orange Fund N.V. 119.628 119.628 119.628 119.628 0.38 0.32% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Rente Fonds A 13.15 13.15 13.15 13.15 0.04 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Dynamic Mix Fund V - P 43.66 43.66 43.66 43.66 0.18 0.41% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Hof Hoorneman Phoenix Fund 35.749 35.749 35.749 35.749 0.01 0.04% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Dynamic Mix Fund II - P 34.04 34.04 34.04 34.04 0.12 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Dynamic Mix Fund IV - P 41.42 41.42 41.42 41.42 0.16 0.39% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Obligatiefonds 25.36 25.36 25.36 25.36 0.09 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Milieu & Waterfonds Inc 49.86 49.86 49.86 49.86 0.68 1.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Investment Fund 17.31 17.31 17.31 17.31 0.14 0.81% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Dynamic Mix Fund III - P 37.67 37.67 37.67 37.67 0.14 0.37% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Euro Obligatie Fonds - P 30.68 30.68 30.68 30.68 0.11 0.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 14.29 14.29 14.29 14.29 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Europe Small Caps Fund - P 119.21 119.21 119.21 119.21 1.08 0.91% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Global Obligatie Fonds - P 15.45 15.45 15.45 15.45 0.05 0.32% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Optimix Wereld Aandelen Fonds 49.29 49.29 49.29 49.29 0.28 0.57% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc 142.599 142.599 142.599 142.599 1.80 1.26% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Mixfonds Neutraal 59.6 59.6 59.6 59.6 0.39 0.65% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 61.04 61.04 61.04 61.04 0.58 0.95% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN First Class Return Fund - N 209.18 209.18 209.18 209.18 0.87 0.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Global Real Estate Fund - P 93.15 93.15 93.15 93.15 0.76 0.82% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief 54.36 54.36 54.36 54.36 0.25 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief 67.56 67.56 67.56 67.56 0.63 0.93% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1423.28 1423.28 1423.28 1423.28 5.65 0.40% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Small & Midcap Fonds 48.6 48.6 48.6 48.6 1.15 2.37% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 112.31 112.31 112.31 112.31 1.64 1.46% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Impact Wereld Aandelenfonds 49.37 49.37 49.37 49.37 0.22 0.45% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 1704.97 1704.97 1704.97 1704.97 9.39 0.55% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Kempen European Property Fund N.V. 16.728 16.728 16.728 16.728 0.30 1.84% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN First Class Obligatie Fonds - P 19.08 19.08 19.08 19.08 0.23 1.21% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.54 12.54 12.54 12.54 0.04 0.32% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds - P 40.15 40.15 40.15 40.15 0.57 1.42% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensief 50.18 50.18 50.18 50.18 0.15 0.30% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensief 73.28 73.28 73.28 73.28 0.84 1.15% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 31.2 31.2 31.2 31.2 0.22 0.71% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Insinger de Beaufort European Mid Cap 81.95 81.95 81.95 81.95 1.20 1.46% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Duurzaam Idx. Aand. Pacific EUR 30.47 30.47 30.47 30.47 0.14 0.46% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 47.8 47.8 47.8 47.8 0.06 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 14.208 14.208 14.208 14.208 0.05 0.34% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco Customized Quant Emerging Market 165.96 165.96 165.96 165.96 0.18 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 81.96 81.96 81.96 81.96 0.11 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld 44.59 44.59 44.59 44.59 0.27 0.61% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund 3524.27 3524.27 3524.27 3524.27 24.37 0.69% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 68.04 68.04 68.04 68.04 0.09 0.13% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe 23.88 23.88 23.88 23.88 0.20 0.84% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 130538 130538 130538 130538 944.00 0.72% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution 186.58 186.58 186.58 186.58 2.03 1.09% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 132.62 132.62 132.62 132.62 0.03 0.02% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 179.52 179.52 179.52 179.52 0.86 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 321.18 321.18 321.18 321.18 3.41 1.06% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 110.51 110.51 110.51 110.51 0.43 0.39% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation 258.59 258.59 258.59 258.59 2.81 1.09% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 49.604 49.604 49.604 49.604 0.34 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 213.89 213.89 213.89 213.89 1.02 0.48% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 487.31 487.31 487.31 487.31 5.18 1.06% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity 14.219 14.219 14.219 14.219 0.08 0.56% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR 67.97 67.97 67.97 67.97 0.34 0.50% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 94.67 94.67 94.67 94.67 0.56 0.59% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 388754 388754 388754 388754 2451.00 0.63% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Global Pro 67.91 67.91 67.91 67.91 0.06 0.09% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 219.92 219.92 219.92 219.92 2.23 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 298.87 298.87 298.87 298.87 3.03 1.01% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Northern Trust Developed Real Estate Index UCITS F 11.102 11.102 11.102 11.102 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Northern Trust World Small Cap ESG Low Carbon Inde 13.704 13.704 13.704 13.704 0.19 1.36% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 51.92 51.92 51.92 51.92 0.07 0.14% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۴۶
Quest Cleantech Fund B Acc 367.72 367.72 367.72 367.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Werknemers Pensioen Mixfonds 91.502 91.502 91.502 91.502 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 86.197 86.197 86.197 86.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 17.61 17.61 17.61 17.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 50.62 50.62 50.62 50.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
SNS Euro Obligatiefonds 17.73 17.73 17.73 17.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
Sustainable Europe Index Fund 133.41 133.41 133.41 133.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
1895 Wereld Multifactor Aandelen Fonds D 147.03 147.03 147.03 147.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D 102.978 102.978 102.978 102.978 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds Class D 122.325 122.325 122.325 122.325 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fo 85.857 85.857 85.857 85.857 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
Northern Trust Europe Custom ESG Equity Index UCIT 12.727 12.727 12.727 12.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
Northern Trust World Custom ESG Equity Index UCITS 19.821 19.821 19.821 19.821 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۴۸
SNS Optimaal Geel 26.1 26.1 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۴۴
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 172.513 172.513 172.513 172.513 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd Totaal 67.877 67.877 67.877 67.877 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Beleggingsfonds Hoofbosch 233.998 233.998 233.998 233.998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ساعت ۸:۱۴
SNS Optimaal Rood 24.12 24.12 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۱۴:۴۶
Meesman Indexfonds Aandelen Opkomende Landen 86.92 86.92 86.92 86.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۲۰:۴۳
Juno Selection Fund 446.518 446.518 446.518 446.518 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۸:۱۴
Perlas Dynamisch 18.92 18.92 18.92 18.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۱۵
Meesman Indexfonds Aandelen Europa 85.573 85.573 85.573 85.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۴۴
Robeco Afrika Fonds 107.25 107.25 107.25 107.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۴۳
SNS Euro Vastgoedfonds 32.9 32.9 32.9 32.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۴۳
NN Dynamic Mix Fund I - P 30.36 30.36 30.36 30.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۴۳
TCM Global Frontier High Dividend Equity 12.23 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ساعت ۱۴:۴۳
AEAM European Bond Fund Inc 7.056 7.056 7.056 7.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۹
AEAM European Credit Fund Inc 6.88 6.88 6.88 6.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۹
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.165 13.165 13.165 13.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۹
Hof Hoorneman Value Fund 26.27 26.27 26.27 26.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
Hof Hoorneman Income Fund 18.76 18.76 18.76 18.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ساعت ۱۳:۳۷
Hof Hoorneman Obligatie Fonds 35.09 35.09 35.09 35.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۶
Hof Hoorneman Global Fund 38.45 38.45 38.45 38.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۱۳:۳۶
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 1909 1909 1909 1920 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ساعت ۱۳:۳۷
ASN Duurzaam Mixfonds 106.26 106.26 106.26 106.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین