شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
نامیبیا
نامیبیا

NAD/USD

0.0696
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:29:47
0 (2.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:49
15 (2.87%)
تغییر ۳ ماهه
68 (14.50%)
تغییر ۶ ماهه
116 (27.55%)
نوسان سالیانه

NSX Local

1,283
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 23:04:54
23 (1.79%)
تغییر ۳ ماهه
5 (0.41%)
تغییر ۶ ماهه
77 (5.68%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.275 - 2.275 2.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.547 - 1.547 1.547 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.546 - 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.549 - 1.549 1.549 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.132 - 11.132 11.132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund B 11.135 - 11.135 11.135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund C 11.138 - 11.138 11.138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Global Trust B 2.328 - 2.328 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund A 4.568 - 4.568 4.568 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund C 4.584 - 4.584 4.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund D 4.606 - 4.606 4.606 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund A 10.903 - 10.903 10.903 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund B 10.952 - 10.952 10.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D 11.018 - 11.018 11.018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Balanced Fund B1 4.57 - 4.57 4.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Property Fund D2 11.031 - 11.031 11.031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund A 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund B 1.275 - 1.275 1.275 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia All Namibian Fund D 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund A 9.965 - 9.965 9.965 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Enhanced Cash Fund B1 9.967 - 9.967 9.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund A 9.093 - 9.093 9.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund B 9.095 - 9.095 9.095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund C 9.097 - 9.097 9.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia General Equity Fund D 9.097 - 9.097 9.097 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund A 4.364 - 4.364 4.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund C 4.366 - 4.366 4.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund D 4.369 - 4.369 4.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Inflation Linked Fund B1 4.367 - 4.367 4.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 1891.457 - 1891.457 1891.457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Capricorn International Fund C 3.259 - 3.259 3.259 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund B2 1.024 - 1.024 1.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund A 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate Fund C 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Floating Rate FundB1 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Money Market Fund A 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶
Sanlam Namibia Money Market Fund B1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۶