خبر
مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0522
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 06:22:15
0 (4.19%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.95%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

812
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 16:02:20
4 (0.49%)
تغییر ۳ ماهه
52 (6.02%)
تغییر ۶ ماهه
87 (9.68%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. A 7.254 7.254 7.254 7.254 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA 7.577 7.577 7.577 7.577 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFP 6.519 6.519 6.519 6.519 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFS 5.878 5.878 5.878 5.878 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV 7.459 7.459 7.459 7.459 0.00 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BNF 9.154 9.154 9.154 9.154 0.00 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 19.408 19.408 19.408 19.408 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 16.434 16.434 16.434 16.434 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 16.735 16.735 16.735 16.735 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 14.261 14.261 14.261 14.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 17.179 17.179 17.179 17.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 12.924 12.924 12.924 12.924 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 13.133 13.133 13.133 13.133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 17.66 17.66 17.66 17.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 16.331 16.331 16.331 16.331 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 18.727 18.727 18.727 18.727 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.113 12.113 12.113 12.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.113 12.113 12.113 12.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.113 12.113 12.113 12.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.968 12.968 12.968 12.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.968 12.968 12.968 12.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.968 12.968 12.968 12.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.539 2.539 2.539 2.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 13.366 13.366 13.366 13.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.97 3.97 3.97 3.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.366 13.366 13.366 13.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.366 13.366 13.366 13.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.551 3.551 3.551 3.551 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.401 3.401 3.401 3.401 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.379 3.379 3.379 3.379 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.34 3.34 3.34 3.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 3.175 3.175 3.175 3.175 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.861 2.861 2.861 2.861 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.763 2.763 2.763 2.763 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.687 2.687 2.687 2.687 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.497 2.497 2.497 2.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 3.137 3.137 3.137 3.137 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.999 2.999 2.999 2.999 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 3.205 3.205 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 3.049 3.049 3.049 3.049 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 3.205 3.205 3.205 3.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.118 12.118 12.118 12.118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.118 12.118 12.118 12.118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.915 12.915 12.915 12.915 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.915 12.915 12.915 12.915 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.871 2.871 2.871 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.824 26.824 26.824 26.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 38.621 38.621 38.621 38.621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.298 32.298 32.298 32.298 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.965 30.965 30.965 30.965 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.002 30.002 30.002 30.002 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.112 32.112 32.112 32.112 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.455 28.455 28.455 28.455 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.675 35.675 35.675 35.675 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 34.164 34.164 34.164 34.164 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.551 32.551 32.551 32.551 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.482 28.482 28.482 28.482 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 52.142 52.142 52.142 52.142 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 46.923 46.923 46.923 46.923 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 51.4 51.4 51.4 51.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 52.607 52.607 52.607 52.607 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 48.458 48.458 48.458 48.458 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 56.836 56.836 56.836 56.836 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 58.431 58.431 58.431 58.431 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 59.374 59.374 59.374 59.374 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 49.755 49.755 49.755 49.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 51.172 51.172 51.172 51.172 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 49.76 49.76 49.76 49.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. B 48.268 48.268 48.268 48.268 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. G 45.182 45.182 45.182 45.182 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.338 11.338 11.338 11.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.338 11.338 11.338 11.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.338 11.338 11.338 11.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.579 11.579 11.579 11.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.579 11.579 11.579 11.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.579 11.579 11.579 11.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.66 2.66 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.721 2.721 2.721 2.721 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 2.642 2.642 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.673 2.673 2.673 2.673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.547 2.547 2.547 2.547 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.594 2.594 2.594 2.594 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.68 2.68 2.68 2.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.982 2.982 2.982 2.982 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.699 2.699 2.699 2.699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.82 2.82 2.82 2.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 3.28 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 3.121 3.121 3.121 3.121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.633 2.633 2.633 2.633 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.419 2.419 2.419 2.419 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.864 2.864 2.864 2.864 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.992 2.992 2.992 2.992 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 3.055 3.055 3.055 3.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 3.128 3.128 3.128 3.128 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.842 2.842 2.842 2.842 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.526 2.526 2.526 2.526 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.41 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.597 2.597 2.597 2.597 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.807 2.807 2.807 2.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 11.593 11.593 11.497 11.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ ساعت ۷:۴۶
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 11.497 11.497 11.497 11.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ ساعت ۷:۱۹
Ibuplus A 58.538 58.538 58.538 58.538 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۴۳
Ibuplus B 58.538 58.538 58.538 58.538 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۸:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین