مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.05
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 00:09:15
0 (0.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.81%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

857
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:01:45
15 (1.78%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.23%)
تغییر ۶ ماهه
153 (15.15%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.437 2.437 2.437 2.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Inversion Horizonte SA B0 B 2.352 2.352 2.352 2.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Inversion Horizonte SA B0 C 2.242 2.242 2.242 2.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.666 44.666 44.666 44.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.807 17.807 17.807 17.807 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.444 15.444 15.444 15.444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.713 15.713 15.713 15.713 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 13.104 13.104 13.104 13.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 16.103 16.103 16.103 16.103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.946 11.946 11.946 11.946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 12.064 12.064 12.064 12.064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.488 16.488 16.488 16.488 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 17.317 17.317 17.317 17.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.171 12.171 12.171 12.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.171 12.171 12.171 12.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.171 12.171 12.171 12.171 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.062 13.062 13.062 13.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 13.062 13.062 13.062 13.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.062 13.062 13.062 13.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.726 12.726 12.726 12.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 13.666 13.666 13.666 13.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 14.879 14.879 14.879 14.879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.649 3.649 3.649 3.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.726 12.726 12.726 12.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.726 12.726 12.726 12.726 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.666 13.666 13.666 13.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.666 13.666 13.666 13.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 14.879 14.879 14.879 14.879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 14.879 14.879 14.879 14.879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.251 3.251 3.251 3.251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.119 3.119 3.119 3.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.103 3.103 3.103 3.103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.078 3.078 3.078 3.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 3.035 3.035 3.035 3.035 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.899 2.899 2.899 2.899 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.96 2.96 2.96 2.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.661 2.661 2.661 2.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.58 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.871 2.871 2.871 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.766 2.766 2.766 2.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.766 2.766 2.766 2.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 11.324 11.324 11.324 11.324 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.823 12.823 12.823 12.823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.823 12.823 12.823 12.823 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 13.795 13.795 13.795 13.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 13.795 13.795 13.795 13.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.589 32.589 32.589 32.589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.934 24.934 24.934 24.934 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.349 31.349 31.349 31.349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.363 26.363 26.363 26.363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.607 26.607 26.607 26.607 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.993 29.993 29.993 29.993 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.937 27.937 27.937 27.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.59 29.59 29.59 29.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.716 28.716 28.716 28.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.83 29.83 29.83 29.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.421 35.421 35.421 35.421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 47.874 47.874 47.874 47.874 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 48.555 48.555 48.555 48.555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 43.741 43.741 43.741 43.741 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 47.595 47.595 47.595 47.595 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 44.538 44.538 44.538 44.538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 45.522 45.522 45.522 45.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 54.409 54.409 54.409 54.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 53.67 53.67 53.67 53.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 52.41 52.41 52.41 52.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 45.463 45.463 45.463 45.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 46.988 46.988 46.988 46.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.388 11.388 11.388 11.388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.388 11.388 11.388 11.388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.388 11.388 11.388 11.388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.458 12.458 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.458 12.458 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.458 12.458 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.855 11.855 11.855 11.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.855 11.855 11.855 11.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.855 11.855 11.855 11.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.576 2.576 2.576 2.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.577 2.577 2.577 2.577 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.407 2.407 2.407 2.407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.489 2.489 2.489 2.489 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.442 2.442 2.442 2.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.353 2.353 2.353 2.353 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.73 2.73 2.73 2.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.459 2.459 2.459 2.459 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.47 2.47 2.47 2.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.498 2.498 2.498 2.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Fondo Santander S14 SA B2 2.518 2.518 2.518 2.518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Santander S14 SA B3 2.563 2.563 2.563 2.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 1 8.056 8.056 8.056 8.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 2 8.772 8.772 8.772 8.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Inbumax SA de CV SIID B 3 9.153 9.153 9.153 9.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Zref 1 SA de CV S.I.I.D. BF2 173.031 173.031 173.031 173.031 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Zref 1 SA de CV S.I.I.D. BF3 183.945 183.945 183.945 183.945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 21.734 21.734 21.734 21.734 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 28.313 28.313 28.313 28.313 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IXE Gub SA de CV S.I.I.D. BF4 13.246 13.246 13.246 13.246 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SURA Global SA de CV S.I.R.V. BO 5.115 5.115 5.115 5.115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Global SA de CV S.I.R.V. L 3.223 3.223 3.223 3.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFD 42.806 42.806 42.806 42.806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Global SA de CV S.I.R.V. II0 4.066 4.066 4.066 4.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FA 23.15 23.15 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FB 20.481 20.481 20.481 20.481 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. FC 18.64 18.64 18.64 18.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XA 23.523 23.523 23.523 23.523 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XB 22.063 22.063 22.063 22.063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal SAM I SA de CV S.I.R.V. XC 21.294 21.294 21.294 21.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Monex C SA de CV S.I.I.D. BFC-1 38.672 38.672 38.672 38.672 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Crecimiento SA de CV S.I.R.V. E 2.204 2.204 2.204 2.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B0-E 594.75 594.75 594.75 594.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-A 490.731 490.731 490.731 490.731 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. B2-C 465.496 465.496 465.496 465.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Accivalmex SA de CV S.I.R.V. M2-C 482.275 482.275 482.275 482.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. S 3.383 3.383 3.383 3.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GBM Inversión Total SA de CV S I R V B 1.921 1.921 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe Fondo Premium SA de CV S.I.I.D. BF3 1.043 1.043 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Productivo SA de CV S.I.I.D. CU4 1.844 1.844 1.844 1.844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SURA Patrimonial SA de CV S.I.R.V. BOE3 15.843 15.843 15.843 15.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C1 3.143 3.143 3.143 3.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C2 3.257 3.257 3.257 3.257 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Santander S15 SA de CV S.I.R.V. C3 3.372 3.372 3.372 3.372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF3 1.451 1.451 1.451 1.451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 1.484 1.484 1.484 1.484 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe API Corto Plazo SA de CV S.I.I.D. BF5 1.546 1.546 1.546 1.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F6 3.627 3.627 3.627 3.627 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. F7 3.707 3.707 3.707 3.707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SURA Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B1 OE1 18.181 18.181 18.181 18.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SURA Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B2 OE2 16.646 16.646 16.646 16.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GBM Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF 2.559 2.559 2.559 2.559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Gubernamental SA de CV S.I.I.D. CU4 3.632 3.632 3.632 3.632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FC0 2.155 2.155 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Vector Fondo Premier SA de CV S.I.I.D. FD0 2.258 2.258 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo de Dinero Inbursa SA de CV S.I.I.D. B 15.548 15.548 15.548 15.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF4 14.274 14.274 14.274 14.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ixe Fondo Patrimonial SA de CV S.I.I.D. BF5 15.047 15.047 15.047 15.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Disponibilidad SA de CV S.I.I.D. CU4 2.059 2.059 2.059 2.059 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Patrimonial Plus SA de CV S.I.R.V. E 2.624 2.624 2.624 2.624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.I.I.D. B1 143.754 143.754 143.754 143.754 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 2 SA de CV S.I.I.D. B 134.272 134.272 134.272 134.272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Principal Institucional SA de CV S.I.I.D. F4 21.431 21.431 21.431 21.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-B 206.177 206.177 206.177 206.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Accivalmex Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-B 207.617 207.617 207.617 207.617 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Skandia Equity Protection SA de CV S.I.I.D. B 1.509 1.509 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.663 2.663 2.663 2.663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Liquidez Plus SA de CV S.I.I.D. B0-D 2.451 2.451 2.451 2.451 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Multifondo de la Mujer SA de CV S.I.I.D. BF-14 1.3 1.3 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Multifondo de la Mujer SA de CV S.I.I.D. BF-28 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. B0-E 7.04 7.04 7.04 7.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-A 7.545 7.545 7.545 7.545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. C0-C 7.119 7.119 7.119 7.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Citiacciones Patrimonial SA de CV S.I.R.V. M0-A 7.509 7.509 7.509 7.509 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0FI 59.68 59.68 59.68 59.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B1FI 52.959 52.959 52.959 52.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Banamex Cuatro SA de CV S.I.R.V. B0-E 5.24 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Banamex Cuatro SA de CV S.I.R.V. B1-A 4.84 4.84 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Banamex Cuatro SA de CV S.I.R.V. B1-D 4.469 4.469 4.469 4.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizonte Banamex Cuatro SA de CV S.I.R.V. M0-A 5.669 5.669 5.669 5.669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 3 SA de CV S.I.R.V. B0-E 3.827 3.827 3.827 3.827 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 3 SA de CV S.I.R.V. B1-C 3.416 3.416 3.416 3.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B0-E 3.794 3.794 3.794 3.794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B1-D 3.229 3.229 3.229 3.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. B2-B 3.064 3.064 3.064 3.064 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Balanceados 4 SA de CV S.I.R.V. M2-B 3.096 3.096 3.096 3.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F2 1.363 1.363 1.363 1.363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F3 1.426 1.426 1.426 1.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IXE Fondo de Mediano Plazo SA de CV S.I.I.D. BF4 5.029 5.029 5.029 5.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Plazo SA de CV S.I.I.D. 53.012 53.012 53.012 53.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. B0- 346.413 346.413 346.413 346.413 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Accivalmex Alta Rentabilidad SA de CV S.I.R.V. C0- 347.417 347.417 347.417 347.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 44.996 44.996 44.996 44.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV S.I.I.D 50.212 50.212 50.212 50.212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 66.252 66.252 66.252 66.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 66.768 66.768 66.768 66.768 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Diversificado Internacional SA 64.641 64.641 64.641 64.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Empresas y Gobierno SA de CV S 42.315 42.315 42.315 42.315 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo BBVA Bancomer Empresas y Gobierno SA de CV S 24.982 24.982 24.982 24.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo de Inversiones Banamex SA de CV S.I.R.V. C0- 186.282 186.282 186.282 186.282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Horizontes Banamex Veintidos SA de CV S.I.R.V. B1- 1.614 1.614 1.614 1.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.72 2.72 2.72 2.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.845 2.845 2.845 2.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.966 2.966 2.966 2.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.404 2.404 2.404 2.404 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.977 2.977 2.977 2.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.918 2.918 2.918 2.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.658 2.658 2.658 2.658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.349 2.349 2.349 2.349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.855 2.855 2.855 2.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.519 2.519 2.519 2.519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.485 2.485 2.485 2.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.352 2.352 2.352 2.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.291 2.291 2.291 2.291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۱۱:۳۳
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 11.32 11.32 11.32 11.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 17.458 17.458 17.458 17.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 15.159 15.159 15.159 15.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 42.159 42.159 42.159 42.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.57 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی