مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.0497
قیمت روز
0 (1.21%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:57:08
0 (1.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.92%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

870
قیمت روز
3 (0.35%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:44
7 (0.81%)
تغییر ۳ ماهه
46 (5.02%)
تغییر ۶ ماهه
110 (11.22%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.505 44.503 44.501 44.505 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.682 17.68 17.678 17.682 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 13.019 13.018 13.017 13.019 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 16.044 16.043 16.042 16.044 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.881 11.88 11.879 11.881 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.98 11.979 11.977 11.98 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.417 16.416 16.415 16.417 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 17.216 17.214 17.213 17.216 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 11.916 11.989 11.916 12.024 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 11.916 11.989 11.916 12.024 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 11.916 11.989 11.916 12.024 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.755 12.836 12.755 12.881 0.08 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.755 12.836 12.755 12.881 0.08 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.755 12.836 12.755 12.881 0.08 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 13.5 13.593 13.5 13.625 0.08 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.5 13.593 13.5 13.625 0.08 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.5 13.593 13.5 13.625 0.08 0.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.094 3.093 3.093 3.094 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.055 3.054 3.054 3.055 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.95 2.95 2.95 2.95 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.595 12.674 12.595 12.71 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.595 12.674 12.595 12.71 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 13.528 13.619 13.528 13.662 0.06 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 13.528 13.619 13.528 13.662 0.06 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.311 32.308 32.304 32.311 0.02 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.823 24.822 24.82 24.823 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.139 31.137 31.134 31.139 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.227 26.225 26.224 26.227 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.811 29.81 29.807 29.811 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.815 27.814 27.812 27.815 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.412 29.41 29.408 29.412 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.573 28.571 28.569 28.573 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.661 29.659 29.657 29.661 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.176 35.173 35.17 35.176 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 47.554 47.55 47.546 47.554 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 48.268 48.265 48.261 48.268 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 43.555 43.552 43.55 43.555 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 47.338 47.335 47.332 47.338 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 45.138 45.133 45.128 45.138 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 53.962 53.957 53.951 53.962 0.03 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 53.249 53.243 53.238 53.249 0.03 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 52.03 52.025 52.02 52.03 0.03 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 45.07 45.065 45.06 45.07 0.03 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 46.676 46.672 46.668 46.676 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.187 11.247 11.187 11.272 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.187 11.247 11.187 11.272 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.187 11.247 11.187 11.272 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.125 12.218 12.125 12.25 0.08 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.125 12.218 12.125 12.25 0.08 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.582 11.66 11.582 11.689 0.07 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.582 11.66 11.582 11.689 0.07 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.582 11.66 11.582 11.689 0.07 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.557 2.556 2.556 2.557 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.455 2.455 2.455 2.455 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.394 15.393 15.393 15.394 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.659 15.658 15.658 15.659 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.224 3.223 3.223 3.224 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.079 3.078 3.078 3.079 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 3.014 3.014 3.014 3.014 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.881 2.881 2.881 2.881 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.847 2.846 2.846 2.847 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.648 2.648 2.648 2.648 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.509 26.507 26.507 26.509 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.426 2.426 2.426 2.426 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.392 2.392 2.392 2.392 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.336 2.336 2.336 2.336 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.623 3.623 3.623 3.623 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.943 2.943 2.943 2.943 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.648 2.648 2.648 2.648 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.569 2.569 2.569 2.569 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.346 2.346 2.346 2.346 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.287 2.287 2.287 2.287 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.749 2.749 2.749 2.749 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.75 2.75 2.75 2.75 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.962 2.962 2.962 2.962 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.832 2.832 2.832 2.832 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.25 12.209 12.209 12.25 0.10 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Inversion Horizonte SA B0 A 2.422 2.422 2.422 2.422 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Inversion Horizonte SA B0 B 2.339 2.339 2.339 2.339 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.554 2.554 2.554 2.554 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.391 2.391 2.391 2.391 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.471 2.471 2.471 2.471 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.707 2.707 2.707 2.707 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.443 2.443 2.443 2.443 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.481 2.481 2.481 2.481 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.905 2.905 2.905 2.905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.342 2.342 2.342 2.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Inversion Horizonte SA B0 C 2.231 2.231 2.231 2.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.715 2.715 2.715 2.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.51 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.844 2.844 2.844 2.844 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۳۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.478 2.478 2.465 2.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 44.131 44.131 44.131 44.131 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ ساعت ۸:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 17.458 17.458 17.458 17.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 15.159 15.159 15.159 15.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.904 10.904 10.904 10.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.904 10.904 10.904 10.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 42.159 42.159 42.159 42.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.57 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی