مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.046
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 09:57:16
0 (7.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.26%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

918
قیمت روز
14 (1.53%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:03
48 (5.52%)
تغییر ۳ ماهه
18 (2.00%)
تغییر ۶ ماهه
73 (8.64%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 18.055 18.055 18.055 18.055 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.559 15.559 15.559 15.559 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.834 15.834 15.834 15.834 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 13.273 13.273 13.273 13.273 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 16.235 16.235 16.235 16.235 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 12.079 12.079 12.079 12.079 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 12.232 12.232 12.232 12.232 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.641 16.641 16.641 16.641 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 17.522 17.522 17.522 17.522 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.443 12.443 12.443 12.443 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.443 12.443 12.443 12.443 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.443 12.443 12.443 12.443 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.498 13.498 13.498 13.498 0.07 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 13.498 13.498 13.498 13.498 0.07 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.498 13.498 13.498 13.498 0.07 0.52% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.913 12.913 12.913 12.913 0.03 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 13.911 13.911 13.911 13.911 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 15.178 15.178 15.178 15.178 0.10 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.699 3.699 3.699 3.699 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.913 12.913 12.913 12.913 0.03 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.913 12.913 12.913 12.913 0.03 0.21% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.911 13.911 13.911 13.911 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.911 13.911 13.911 13.911 0.07 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 15.178 15.178 15.178 15.178 0.10 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 15.178 15.178 15.178 15.178 0.10 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.304 3.304 3.304 3.304 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.168 3.168 3.168 3.168 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.151 3.151 3.151 3.151 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.122 3.122 3.122 3.122 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 3.076 3.076 3.076 3.076 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.935 2.935 2.935 2.935 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.994 2.994 2.994 2.994 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.688 2.688 2.688 2.688 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.304 2.304 2.304 2.304 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.917 2.917 2.917 2.917 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.8 2.8 2.8 2.8 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 3.009 3.009 3.009 3.009 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.946 2.946 2.946 2.946 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 3.001 3.001 3.001 3.001 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 13.026 13.026 13.026 13.026 0.08 0.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 13.026 13.026 13.026 13.026 0.08 0.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 14.024 14.024 14.024 14.024 0.11 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 14.024 14.024 14.024 14.024 0.11 0.75% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.673 2.673 2.673 2.673 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 25.181 25.181 25.181 25.181 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 35.921 35.921 35.921 35.921 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.187 30.187 30.187 30.187 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.028 29.028 29.028 29.028 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.208 28.208 28.208 28.208 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.962 29.962 29.962 29.962 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.834 26.834 26.834 26.834 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 33.138 33.138 33.138 33.138 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 31.781 31.781 31.781 31.781 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.371 30.371 30.371 30.371 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.657 26.657 26.657 26.657 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 48.517 48.517 48.517 48.517 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 44.148 44.148 44.148 44.148 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 48.129 48.129 48.129 48.129 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 49.143 49.143 49.143 49.143 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 45.145 45.145 45.145 45.145 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 53.165 53.165 53.165 53.165 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 54.497 54.497 54.497 54.497 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 55.281 55.281 55.281 55.281 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 46.271 46.271 46.271 46.271 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 47.616 47.616 47.616 47.616 0.02 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 46.227 46.227 46.227 46.227 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV S.I.I.D. B 45.069 45.069 45.069 45.069 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.635 11.635 11.635 11.635 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.635 11.635 11.635 11.635 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.635 11.635 11.635 11.635 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.89 12.89 12.89 12.89 0.10 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.89 12.89 12.89 12.89 0.10 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.89 12.89 12.89 12.89 0.10 0.80% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.378 2.378 2.378 2.378 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.264 2.264 2.264 2.264 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 12.195 12.195 12.195 12.195 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 12.195 12.195 12.195 12.195 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 12.195 12.195 12.195 12.195 0.07 0.57% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.438 2.438 2.438 2.438 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.378 2.378 2.378 2.378 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.475 2.475 2.475 2.475 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.531 2.531 2.531 2.531 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.5 2.5 2.5 2.5 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.774 2.774 2.774 2.774 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.617 2.617 2.617 2.617 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.524 2.524 2.524 2.524 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.62 2.62 2.62 2.62 0.00 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۷
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 2.466 2.466 2.466 2.466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.798 2.798 2.798 2.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.873 2.873 2.873 2.873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.681 2.681 2.681 2.681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.879 2.879 2.879 2.879 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.43 2.43 2.43 2.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.603 2.603 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۳۶
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۳۶
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.375 2.375 2.375 2.375 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۷:۳۶
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.539 2.539 2.539 2.539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.501 2.501 2.501 2.501 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۳۷
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.733 2.733 2.733 2.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۷:۳۶
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. A 6.722 6.722 6.721 6.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ساعت ۲۲:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFA 7.095 7.095 7.094 7.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ساعت ۲۲:۳۵
HSBC-D2 SA de CV F.I.I.D. BFV 7.02 7.02 7.02 7.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی