مکزیک
مکزیک

پزوی مکزیک / دلار

0.048
قیمت روز
0 (0.42%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:30:08
0 (3.81%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

877
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
19 (2.21%)
تغییر ۳ ماهه
134 (13.25%)
تغییر ۶ ماهه
119 (15.70%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ شهریور ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inversion Horizonte SA B0 A 2.409 2.409 2.409 2.409 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Inversion Horizonte SA B0 B 2.328 2.328 2.328 2.328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.351 44.351 44.351 44.351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.559 17.559 17.559 17.559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.608 15.608 15.608 15.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.937 12.937 12.937 12.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. P 15.987 15.987 15.987 15.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB 11.818 11.818 11.818 11.818 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. IF 11.896 11.896 11.896 11.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. UHN 17.117 17.117 17.117 17.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.117 12.117 12.117 12.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.117 12.117 12.117 12.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.117 12.117 12.117 12.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.906 12.906 12.906 12.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.906 12.906 12.906 12.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.906 12.906 12.906 12.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 13.507 13.507 13.507 13.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A1 13.507 13.507 13.507 13.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 13.507 13.507 13.507 13.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E2 3.069 3.069 3.069 3.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E5 2.994 2.994 2.994 2.994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 2.559 2.559 2.559 2.559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M3 2.948 2.948 2.948 2.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M6 2.638 2.638 2.638 2.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. A 12.589 12.589 12.589 12.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 3 SA de CV S.I.E.F.R. B 12.589 12.589 12.589 12.589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A 13.513 13.513 13.513 13.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B 13.513 13.513 13.513 13.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 32.039 32.039 32.039 32.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 24.716 24.716 24.716 24.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 30.935 30.935 30.935 30.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.095 26.095 26.095 26.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 26.417 26.417 26.417 26.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.636 29.636 29.636 29.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 27.699 27.699 27.699 27.699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.24 29.24 29.24 29.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 28.434 28.434 28.434 28.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 29.498 29.498 29.498 29.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez México - Corto Plazo I, S.A. de C.V. 34.938 34.938 34.938 34.938 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 47.241 47.241 47.241 47.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 47.989 47.989 47.989 47.989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 43.375 43.375 43.375 43.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 47.089 47.089 47.089 47.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. I 43.928 43.928 43.928 43.928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 44.761 44.761 44.761 44.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 53.524 53.524 53.524 53.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 52.836 52.836 52.836 52.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. N 51.657 51.657 51.657 51.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 44.684 44.684 44.684 44.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. T 46.371 46.371 46.371 46.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.272 11.272 11.272 11.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.272 11.272 11.272 11.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Consolida SA de CV (SB2) S.I.E 11.272 11.272 11.272 11.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.083 12.083 12.083 12.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.612 11.612 11.612 11.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.612 11.612 11.612 11.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Desarrolla SA de CV (SB3) S.I. 11.612 11.612 11.612 11.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.376 2.376 2.376 2.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.38 2.38 2.38 2.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Inversion Horizonte SA B0 C 2.222 2.222 2.222 2.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.346 15.346 15.346 15.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. PV 16.347 16.347 16.347 16.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E3 3.055 3.055 3.055 3.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 2.502 2.502 2.502 2.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.533 2.533 2.533 2.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.537 2.537 2.537 2.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. A 3.598 3.598 3.598 3.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 3.197 3.197 3.197 3.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E4 3.032 3.032 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E6 2.863 2.863 2.863 2.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E7 2.927 2.927 2.927 2.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 2.823 2.823 2.823 2.823 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M4 2.819 2.819 2.819 2.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M5 2.893 2.893 2.893 2.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.685 2.685 2.685 2.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.428 2.428 2.428 2.428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.465 2.465 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F1 2.635 2.635 2.635 2.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 2.732 2.732 2.732 2.732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M2 2.734 2.734 2.734 2.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M7 2.834 2.834 2.834 2.834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۲
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 2.933 2.933 2.933 2.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۲
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.453 2.453 2.453 2.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.41 2.41 2.41 2.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.332 2.332 2.332 2.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.322 2.322 2.322 2.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.44 2.44 2.44 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F5 2.472 2.472 2.472 2.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 12.114 12.114 12.114 12.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F4 2.339 2.339 2.339 2.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 2.282 2.282 2.282 2.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F7 2.71 2.71 2.71 2.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.769 12.769 12.769 12.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TM 17.458 17.458 17.458 17.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. TNC 15.159 15.159 15.159 15.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.893 12.893 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.601 9.601 9.601 9.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE SURA Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.956 12.956 12.956 12.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Coppel Básica 4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.704 2.704 2.704 2.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE XXI Banorte Crece SA de CV (SB4) S.I.E.F.R 10.956 10.956 10.956 10.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 10.904 10.904 10.904 10.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
SIEFORE Banamex Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 10.904 10.904 10.904 10.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۷:۳۱
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja DPF 42.159 42.159 42.159 42.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Principal SIEFORE 3 SA de CV S.I.E.F.R. B2 9.479 9.479 9.479 9.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. APIM 2.57 2.57 2.57 2.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ساعت ۶:۰۱
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. A 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
Más Pensión SIEFORE Básica 2 SA de CV S.I.E.F.R. B 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۶:۰۴
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET2 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.488 2.488 2.488 2.488 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET4 SIEFORE SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.675 2.675 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. 1 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. A2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
MET3 SIEFORE Básica SA de CV S.I.E.F.R. B2 2.564 2.564 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ ساعت ۱۱:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی