مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2425
قیمت روز
0 (0.45%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 11:29:09
0 (2.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.08%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

178
قیمت روز
1 (0.56%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:43
3 (1.71%)
تغییر ۳ ماهه
6 (3.26%)
تغییر ۶ ماهه
3 (1.71%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,583
قیمت روز
1 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 09:32:41
17 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
7 (0.45%)
تغییر ۶ ماهه
185 (13.27%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 0.708 0.709 0.708 0.709 0.01 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Principal Islamic Deposit Fund 1.001 1.001 1.001 1.001 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.043 1.048 1.043 1.048 0.01 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.619 0.622 0.619 0.622 0.01 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.298 0.299 0.298 0.299 0.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Kenanga Growth 1.229 1.226 1.226 1.229 0.02 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Kenanga Malaysian Inc 0.986 1.008 0.986 1.008 0.03 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Libra AsnitaBond Fund 0.635 0.635 0.635 0.635 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Libra SyariahExtra Fund 0.389 0.387 0.387 0.389 0.00 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Kenanga Growth Opportunities 1.6 1.592 1.592 1.6 0.02 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Public Growth 0.431 0.432 0.431 0.432 0.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB Asia Equity 0.341 0.341 0.341 0.341 0.01 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB Growth Fund 0.81 0.816 0.81 0.816 0.02 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB ASEAN Dividend 0.278 0.278 0.278 0.278 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Equity Fund 0.228 0.229 0.228 0.229 0.00 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Ittikal Fund 0.846 0.847 0.846 0.847 0.01 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB Islamic Bond Fund 1.144 1.144 1.144 1.144 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Sector Select 0.297 0.298 0.297 0.298 0.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public SmallCap Fund 0.938 0.952 0.938 0.952 0.02 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
RHB Islamic Bond Fund 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Areca EquityTRUST Fund 0.621 0.622 0.621 0.622 0.01 1.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB Islamic Equity Fund 0.293 0.294 0.293 0.294 0.00 1.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Select 0.366 0.375 0.366 0.375 0.01 3.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Hong Leong Balanced Fund 0.555 0.554 0.554 0.555 0.01 0.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Asia Ittikal Fund 0.499 0.515 0.499 0.515 0.02 4.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public China Select Fund 0.386 0.395 0.386 0.395 0.01 3.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public China Ittikal Fund 0.413 0.428 0.413 0.428 0.02 5.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Global Select Fund 0.45 0.453 0.45 0.453 0.01 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
RHB Gold and General Fund 0.499 0.5 0.499 0.5 0.01 1.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
RHB OSK Asian Income Fund 0.642 0.642 0.642 0.642 0.01 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB Dynamic Allocation Fund 1.488 1.505 1.488 1.505 0.04 2.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Equity Fund 0.372 0.373 0.372 0.373 0.00 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Ittikal Sequel Fund 0.342 0.344 0.342 0.344 0.00 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Industry Growth Fund 0.567 0.572 0.567 0.572 0.01 2.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
PB China Pacific Equity Fund 0.435 0.445 0.435 0.445 0.01 3.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.552 0.565 0.552 0.565 0.02 3.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Balanced Fund 0.338 0.343 0.338 0.343 0.01 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Far-East Dividend Fund 0.318 0.323 0.318 0.323 0.00 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.451 1.451 1.451 1.451 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Tactical Allocation Fund 0.433 0.437 0.433 0.437 0.01 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Investment Pacific Fund 0.392 0.4 0.392 0.4 0.01 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.265 0.268 0.265 0.268 0.00 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Investment Progress Fund 0.375 0.381 0.375 0.381 0.01 2.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Opportunities Fund 0.6 0.612 0.6 0.612 0.02 3.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Growth Fund 0.767 0.766 0.766 0.767 0.01 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.682 0.685 0.682 0.685 0.01 1.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.982 0.977 0.977 0.982 0.00 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Select Treasures Fund 0.405 0.412 0.405 0.412 0.01 2.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.747 0.745 0.745 0.747 0.01 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.395 0.397 0.395 0.397 0.01 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.576 0.592 0.576 0.592 0.02 3.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.772 0.771 0.771 0.772 0.00 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.785 0.802 0.785 0.802 0.03 3.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.446 0.448 0.446 0.448 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.541 0.561 0.541 0.561 0.02 4.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Public e-Artificial Intelligence Technology Fund 0.272 0.271 0.271 0.272 0.01 2.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
KAF Bond Fund 212.356 212.319 212.319 212.356 0.11 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Dana Makmur Pheim 1.193 1.207 1.193 1.207 0.02 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
AIA PAM-Growth Fund 1.446 1.446 1.446 1.446 0.02 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Singular Value Fund 4.912 4.968 4.912 4.968 0.11 2.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB Islamic DALI Eq 1.235 1.249 1.235 1.249 0.02 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB Islamic Balanced 0.526 0.53 0.526 0.53 0.01 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PMB Shariah Growth Fund 1.775 1.817 1.775 1.817 0.08 4.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.786 0.789 0.786 0.789 0.00 0.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PMB Shariah Aggressive Fund 0.571 0.587 0.571 0.587 0.03 5.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Income Fund 0.746 0.748 0.746 0.748 0.00 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.75 0.759 0.75 0.759 0.01 1.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.824 0.831 0.824 0.831 0.01 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.56 1.574 1.56 1.574 0.03 1.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Opportunity Fund 1.098 1.108 1.098 1.108 0.02 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.706 0.717 0.706 0.717 0.01 1.84% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.263 0.263 0.263 0.263 0.00 1.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.845 0.847 0.845 0.847 0.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.292 1.34 1.292 1.34 0.06 4.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 0.671 0.68 0.671 0.68 0.01 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 2.146 2.209 2.146 2.209 0.07 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Smart Invest Portfolio - Growth MYR 0.712 0.72 0.712 0.72 0.01 1.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.969 0.98 0.969 0.98 0.02 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang Select Asia pacific (ex Japan) Dividen 0.811 0.819 0.811 0.819 0.02 2.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innov 0.523 0.512 0.512 0.523 0.02 3.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.286 1.286 1.286 1.286 0.02 1.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
AMB Dividend Trust 0.213 0.213 0.213 0.213 0.00 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments Bond Fund 0.663 0.663 0.663 0.663 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۳
PB Fixed Income Fund 1.105 1.105 1.105 1.105 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Hong Leong Penny Stock Fund 0.105 0.105 0.105 0.105 0.00 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.056 1.056 1.056 1.056 0.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.537 0.537 0.537 0.537 0.00 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Public Islamic Bond Fund 0.977 0.977 0.977 0.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
Public Bond Fund 0.964 0.964 0.964 0.964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.302 1.302 1.299 1.304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
Libra MoneyExtra Fund 0.57 0.57 0.569 0.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
PB Aiman Sukuk Fund 1.091 1.091 1.087 1.091 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۳
Libra BondExtra Fund 0.538 0.538 0.536 0.538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۵
Pacific Cash Fund 0.521 0.521 0.521 0.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۵
Principal Islamic Money Market Fund 1.072 1.072 1.072 1.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۳۲
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.172 1.172 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
Libra Dana Safa Fund 0.539 0.539 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
RHB Capital Fund 1.172 1.172 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۲
PB China ASEAN Equity Fund 0.371 0.371 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
PB Islamic Asia Equity Fund 0.373 0.373 0.373 0.373 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ساعت ۱۷:۳۱
AmDynamic Bond 0.692 0.692 0.692 0.692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ساعت ۱۴:۳۲
Libra Liquidity Fund 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.743 0.743 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
AmChina A-Shares 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
RHB-OSK Bond Fund 0.976 0.976 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 0.519 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Hong Leong Dividend Fund 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
PMB Shariah Premier Fund 0.412 0.412 0.412 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
TA South East Asia Equity Fund 0.289 0.289 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.728 0.728 0.728 0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.539 0.539 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA PAM-Moderate Fund 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
RHB Smart Balanced Fund 0.766 0.766 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
RHB Smart Income Fund 0.533 0.533 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.637 0.637 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
AMB Income Trust 1.111 1.111 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
KAF Sukuk Fund 138.244 138.244 138.244 138.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Cash Management Fund 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی