شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2452
قیمت روز
0 (0.16%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:50:09
0 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

151
قیمت روز
2 (1.32%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 11:01:45
3 (2.03%)
تغییر ۳ ماهه
12 (8.63%)
تغییر ۶ ماهه
23 (17.97%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,550
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:34:00
27 (1.73%)
تغییر ۳ ماهه
92 (5.61%)
تغییر ۶ ماهه
140 (8.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KAF Bond Fund 208.693 - 208.693 208.693 0.52 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AIA PAM-Growth Fund 1.206 - 1.206 1.206 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AIA PAM-Moderate Fund 1.189 - 1.189 1.189 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Areca EquityTRUST Fund 0.508 - 0.508 0.508 0.01 1.97% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
TA South East Asia Equity Fund 0.337 - 0.337 0.337 0.01 2.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
AMB Dividend Trust 0.204 - 0.204 0.204 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Kenanga Growth 1.164 - 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Hong Leong Penny Stock Fund 0.089 - 0.089 0.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Public Growth 0.434 - 0.434 0.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Bond Fund 0.98 - 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Ittikal Fund 0.811 - 0.811 0.811 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Ittikal Sequel Fund 0.301 - 0.301 0.301 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Growth Fund 0.703 - 0.703 0.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Dana Makmur Pheim 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB ASEAN Dividend 0.273 - 0.273 0.273 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Aiman Sukuk Fund 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Fixed Income Fund 1.117 - 1.117 1.117 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB Islamic Bond Fund 1.186 - 1.186 1.186 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public SmallCap Fund 0.809 - 0.809 0.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kenanga Malaysian Inc 0.849 - 0.849 0.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Libra AsnitaBond Fund 0.647 - 0.647 0.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB Islamic Bond Fund 1.35 - 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
RHB Smart Balanced Fund 0.776 - 0.776 0.776 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Hong Leong Dividend Fund 0.528 - 0.528 0.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Bond Fund 1.013 - 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Global Select Fund 0.362 - 0.362 0.362 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
PB China ASEAN Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Bond Fund 0.684 - 0.684 0.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.611 - 0.611 0.611 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Investment Progress Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Opportunities Fund 0.403 - 0.403 0.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Growth Fund 0.607 - 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.675 - 0.675 0.675 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.863 - 0.863 0.863 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.643 - 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.924 - 0.924 0.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Select Treasures Fund 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.642 - 0.642 0.642 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.376 - 0.376 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.769 - 0.769 0.769 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.602 - 0.602 0.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.666 - 0.666 0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.648 - 0.648 0.648 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.326 - 1.326 1.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.975 - 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.47 - 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.75 - 0.75 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.843 - 0.843 0.843 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
CIMB Islamic DALI Eq 1.121 - 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
PMB Shariah Growth Fund 1.286 - 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
PMB Shariah Premier Fund 0.333 - 0.333 0.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
PMB Shariah Aggressive Fund 0.552 - 0.552 0.552 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۰۶
RHB OSK Asian Income Fund 0.643 - 0.643 0.643 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
Singular Value Fund 2.735 - 2.735 2.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
Manulife Investment Pacific Fund 0.307 - 0.307 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
Public Far-East Select 0.319 - 0.319 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Equity Fund 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.406 - 0.406 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
PB Asia Equity 0.285 - 0.285 0.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
AmChina A-Shares 3.121 - 3.121 3.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Equity Fund 0.239 - 0.239 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Sector Select 0.257 - 0.257 0.257 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
RHB Smart Income Fund 0.521 - 0.521 0.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
PB Dynamic Allocation Fund 1.245 - 1.245 1.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.288 - 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.455 - 0.455 0.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Balanced Fund 0.307 - 0.307 0.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Far-East Dividend Fund 0.297 - 0.297 0.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.412 - 1.412 1.412 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Tactical Allocation Fund 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.379 - 0.379 0.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.789 - 0.789 0.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.054 - 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.376 - 0.376 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
CIMB Islamic Balanced 0.479 - 0.479 0.479 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۳:۰۲
AmDynamic Bond 0.713 - 0.713 0.713 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Public Industry Growth Fund 0.478 - 0.478 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Dividend Fund 0.272 - 0.272 0.272 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.5 - 0.5 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
Affin Hwang Select Income Fund 0.746 - 0.746 0.746 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.175 - 1.175 1.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Libra MoneyExtra Fund 0.567 - 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Select Fund 0.334 - 0.334 0.334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Public China Ittikal Fund 0.318 - 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۳
Pacific Cash Fund 0.524 - 0.524 0.524 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۵
PB Islamic Equity Fund 0.26 - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
PB China Pacific Equity Fund 0.355 - 0.355 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Eastspring Investments Islamic Inco 0.52 - 0.519 0.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
Libra Dana Safa Fund 0.537 - 0.537 0.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Libra Liquidity Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.698 - 0.698 0.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۱۳:۰۶
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.536 - 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱۶:۰۴
RHB-OSK Bond Fund 0.929 - 0.929 0.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۶:۰۴
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Income Trust 1.078 - 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۶:۰۱
RHB-OSK Small Cap Opportunity Unit Trust 0.617 - 0.617 0.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۰۱
KAF Money Market Fund 146.555 - 146.555 146.555 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۰۲
CIMB-Principal Asian Equity Fund 0.791 - 0.783 0.791 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۰۳
Affin Hwang Aiiman Cash Fund I 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RHB-OSK Income Fund 2 1.376 - 1.372 1.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۲۰:۰۱
Manulife Investment-ML Flexi Fund 0.153 - 0.153 0.153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
RHB iCash Fund 1.041 - 1.041 1.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۰۳
United Cash Fund 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Eastspring Investments Dynamic Fund 0.981 - 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
AMB Unit Trust 0.744 - 0.739 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۱۴:۳۷
AMB Dana Arif A SGD 0.456 - 0.456 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ ساعت ۷:۰۶
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.54 - 0.54 0.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰