شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2347
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:22:44
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.61%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

183
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:01:12
7 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
33 (22.00%)
تغییر ۶ ماهه
45 (32.61%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,586
قیمت روز
13 (0.83%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 14:02:08
198 (14.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.03%)
تغییر ۶ ماهه
87 (5.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIA PAM-Growth Fund 1.284 - 1.284 1.284 0.01 0.47% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Singular Value Fund 3.404 - 3.404 3.404 0.01 0.41% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB Islamic DALI Eq 1.151 - 1.151 1.151 0.01 0.87% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB Islamic Balanced 0.497 - 0.497 0.497 0.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
PMB Shariah Growth Fund 1.537 - 1.537 1.537 0.03 2.08% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
PMB Shariah Premier Fund 0.392 0.395 0.392 0.395 0.03 7.99% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.707 - 0.707 0.707 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
PMB Shariah Aggressive Fund 0.57 - 0.57 0.57 0.01 0.88% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Income Fund 0.721 - 0.721 0.721 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.671 - 0.671 0.671 0.01 1.04% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Manulife Investment Pacific Fund 0.311 0.314 0.311 0.314 0.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.706 - 0.706 0.706 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.446 - 1.446 1.446 0.02 1.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Opportunity Fund 0.962 - 0.962 0.962 0.01 0.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.897 - 0.897 0.897 0.01 1.23% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.368 - 0.368 0.368 0.01 1.36% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.266 - 1.266 1.266 0.02 1.90% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.428 0.433 0.428 0.433 0.00 0.70% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 1.03 - 1.03 1.03 0.01 0.97% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 1.775 - 1.775 1.775 0.06 3.49% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 0.845 - 0.845 0.845 0.01 1.07% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
KAF Bond Fund 214.498 - 214.498 214.498 0.09 0.04% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
AMB Dividend Trust 0.213 - 0.213 0.213 0.00 1.43% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۱:۳۱
Kenanga Growth 1.17 - 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
PB Asia Equity 0.312 - 0.312 0.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
PB Growth Fund 0.789 - 0.789 0.789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
AmChina A-Shares 4.267 - 4.267 4.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Bond Fund 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Ittikal Fund 0.835 - 0.835 0.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Libra BondExtra Fund 0.564 - 0.564 0.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Sector Select 0.271 - 0.271 0.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public SmallCap Fund 0.762 - 0.762 0.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Kenanga Malaysian Inc 0.919 - 0.919 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
RHB Islamic Bond Fund 1.389 - 1.389 1.389 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
PB Islamic Equity Fund 0.292 - 0.292 0.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Far-East Select 0.341 - 0.341 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Asia Ittikal Fund 0.432 - 0.432 0.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public China Ittikal Fund 0.378 - 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Global Select Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
PB Dynamic Allocation Fund 1.368 - 1.368 1.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Equity Fund 0.367 - 0.367 0.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Ittikal Sequel Fund 0.335 - 0.335 0.335 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
PB Islamic Asia Equity Fund 0.326 - 0.326 0.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Industry Growth Fund 0.555 - 0.555 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.496 - 0.496 0.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Far-East Balanced Fund 0.34 - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Tactical Allocation Fund 0.438 - 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.607 - 0.607 0.607 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Manulife Investment Dividend Fund 0.261 - 0.261 0.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Manulife Investment Progress Fund 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Opportunities Fund 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.681 - 0.681 0.681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.783 - 0.783 0.783 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Select Treasures Fund 0.37 - 0.37 0.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.406 - 0.406 0.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.467 - 0.467 0.467 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 0.984 - 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۰:۳۱
Areca EquityTRUST Fund 0.628 - 0.628 0.628 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Hong Leong Balanced Fund 0.475 - 0.475 0.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Hong Leong Dividend Fund 0.495 - 0.495 0.495 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Hong Leong Penny Stock Fund 0.087 - 0.087 0.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments Bond Fund 0.696 - 0.696 0.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.682 - 0.682 0.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments MY Focus Fund 1.056 - 1.056 1.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.688 - 0.688 0.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.768 - 0.768 0.768 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.696 - 0.696 0.696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
Dana Makmur Pheim 1.139 - 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۱۴:۳۱
TA South East Asia Equity Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Libra AsnitaBond Fund 0.666 - 0.666 0.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Principal Islamic Money Market Fund 1.082 - 1.082 1.082 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.347 - 1.347 1.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
Public Growth 0.433 - 0.433 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
PB Aiman Sukuk Fund 1.149 - 1.149 1.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
PB Fixed Income Fund 1.109 - 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Public China Select Fund 0.381 - 0.381 0.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Public Islamic Bond Fund 1.042 - 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
PB China ASEAN Equity Fund 0.372 - 0.372 0.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
PB China Pacific Equity Fund 0.42 - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Public Far-East Dividend Fund 0.293 - 0.293 0.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.071 - 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
Libra Liquidity Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
PB Islamic Bond Fund 1.172 - 1.172 1.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Principal Islamic Deposit Fund 1.001 - 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
AmDynamic Bond 0.714 - 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.171 - 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
RHB-OSK Bond Fund 0.966 - 0.964 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۳۱
PB ASEAN Dividend 0.239 - 0.239 0.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Public Equity Fund 0.231 - 0.231 0.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
RHB OSK Asian Income Fund 0.597 - 0.597 0.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۷:۳۱
Affin Hwang Select Cash Fund 1.053 - 1.053 1.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۱۴:۳۱
Libra MoneyExtra Fund 0.569 - 0.569 0.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۰:۳۱
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.429 - 1.429 1.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۲۰:۳۱
Libra Dana Safa Fund 0.538 - 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.728 - 0.728 0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Eastspring Investments Growth Fund 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 - 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.539 - 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA PAM-Moderate Fund 1.22 - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
RHB Smart Balanced Fund 0.766 - 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
RHB Smart Income Fund 0.533 - 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pacific Cash Fund 0.522 - 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۱۷:۳۱
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.534 - 0.534 0.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۱۷:۳۱
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.637 - 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
AMB Income Trust 1.111 - 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.757 - 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
KAF Sukuk Fund 138.244 - 138.244 138.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Cash Management Fund 1 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی