مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2468
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:15:04
0 (0.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.87%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

169
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:13
6 (3.43%)
تغییر ۳ ماهه
23 (11.98%)
تغییر ۶ ماهه
4 (2.42%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,578
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:57
30 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
23 (1.48%)
تغییر ۶ ماهه
72 (4.79%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Public Growth 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Kenanga Growth 1.411 1.411 1.411 1.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Asia Equity 0.376 0.376 0.376 0.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Growth Fund 0.861 0.861 0.861 0.861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Bond Fund 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB Capital Fund 1.211 1.211 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB ASEAN Dividend 0.275 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Equity Fund 0.229 0.229 0.229 0.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Aiman Sukuk Fund 1.103 1.103 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Ittikal Fund 0.827 0.827 0.827 0.827 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Libra BondExtra Fund 0.543 0.543 0.543 0.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Libra Liquidity Fund 0.538 0.538 0.538 0.538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Fixed Income Fund 1.113 1.113 1.113 1.113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Islamic Bond Fund 1.151 1.151 1.151 1.151 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Sector Select 0.302 0.302 0.302 0.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public SmallCap Fund 0.957 0.957 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Kenanga Malaysian Inc 1.201 1.201 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Libra AsnitaBond Fund 0.641 0.641 0.641 0.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Libra MoneyExtra Fund 0.57 0.57 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB Islamic Bond Fund 1.31 1.31 1.31 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Areca EquityTRUST Fund 0.704 0.704 0.704 0.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Islamic Equity Fund 0.295 0.295 0.295 0.295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Far-East Select 0.4 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Hong Leong Balanced Fund 0.555 0.555 0.555 0.555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Asia Ittikal Fund 0.548 0.548 0.548 0.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public China Select Fund 0.433 0.433 0.433 0.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Bond Fund 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public China Ittikal Fund 0.463 0.463 0.463 0.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Global Select Fund 0.436 0.436 0.436 0.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB Gold and General Fund 0.429 0.429 0.429 0.429 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB OSK Asian Income Fund 0.649 0.649 0.649 0.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB China ASEAN Equity Fund 0.386 0.386 0.386 0.386 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Equity Fund 0.369 0.369 0.369 0.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Ittikal Sequel Fund 0.341 0.341 0.341 0.341 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Hong Leong Penny Stock Fund 0.106 0.106 0.106 0.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB Islamic Asia Equity Fund 0.388 0.388 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Industry Growth Fund 0.612 0.612 0.612 0.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Kenanga Growth Opportunities 1.748 1.748 1.748 1.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PB China Pacific Equity Fund 0.498 0.498 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Far-East Alpha-30 Fund 0.605 0.605 0.605 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Far-East Balanced Fund 0.378 0.378 0.378 0.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Far-East Dividend Fund 0.322 0.322 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB Islamic DALI Equity Growth 1.066 1.066 1.066 1.066 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Tactical Allocation Fund 0.506 0.506 0.506 0.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Bond Fund 0.668 0.668 0.668 0.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB Islamic Balanced Growth Fund 0.633 0.633 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Opportunities Fund 0.653 0.653 0.653 0.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.727 0.727 0.727 0.727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.984 0.984 0.984 0.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Select Treasures Fund 0.438 0.438 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Small-cap Fund 0.751 0.751 0.751 0.751 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal DALI Opportunities Fund MYR 0.305 0.305 0.305 0.305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal Islamic Lifetime Sukuk Fund 1.354 1.354 1.354 1.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Select Enterprises Fund 0.396 0.396 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.629 0.629 0.629 0.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Equity Income Fund 0.774 0.774 0.774 0.774 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Public Islamic Asia Tactical Allocation Fund 0.591 0.591 0.591 0.591 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal Islamic Small Cap Opportunities Fund 1.309 1.309 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Dana Makmur Pheim 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Islamic DALI Eq 1.299 1.299 1.299 1.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Islamic Balanced 0.544 0.544 0.544 0.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang PRS Growth Fund 0.796 0.796 0.796 0.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Income Fund 0.754 0.754 0.754 0.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Dividend Fund 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Manulife Investment Pacific Fund 0.402 0.402 0.402 0.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB-Principal Global Titans Fund 0.766 0.766 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Manulife Investment Dividend Fund 0.288 0.288 0.288 0.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Manulife Investment Progress Fund 0.401 0.401 0.401 0.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Absolute Return Fund II 1.64 1.64 1.64 1.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Opportunity Fund 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fu 0.744 0.744 0.744 0.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB Principal Asia Pacific Dynamic 0.27 0.27 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB-Principal Greater China Equity Fund 1.464 1.464 1.464 1.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Manulife Investment Asia-Pacific REIT Fund 0.427 0.427 0.427 0.427 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Principal DALI Asia Pacific Equity Growth Fund 1.267 1.267 1.267 1.267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Quantum Fund 2.336 2.336 2.336 2.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Asia (ex Japan) Opportunity Fun 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang Select Asia pacific (ex Japan) Dividen 0.862 0.862 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Affin Hwang World Series - Global Disruptive Innov 0.633 0.633 0.633 0.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CIMB-Principal PRS Plus Asia Pacific Ex Japan Equi 1.306 1.306 1.306 1.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
AmDynamic Bond 0.7 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Singular Value Fund 5.354 5.354 5.354 5.354 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
PMB Shariah Aggressive Fund 0.651 0.651 0.651 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AmAsia Pacific REITs - Class B (MYR) 0.806 0.806 0.806 0.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AIA PAM-Growth Fund 1.466 1.466 1.466 1.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
KAF Bond Fund 217.469 217.469 217.469 217.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
AMB Dividend Trust 0.22 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PB Dynamic Allocation Fund 1.621 1.621 1.621 1.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Eastspring Investments Dinasti Equity Fund 0.87 0.87 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Affin Hwang Enhanced Deposit Fund 1.171 1.171 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۱
Principal Islamic Money Market Fund 1.076 1.076 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۰:۳۲
RHB-OSK Cash Management Fund 2 1.445 1.445 1.445 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Principal Islamic Deposit Fund 1.001 1.001 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ساعت ۱۹:۳۱
CIMB Islamic Equity Aggressive Fund 0.743 0.743 0.743 0.743 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
PMB Shariah Growth Fund 2.112 2.112 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۳۲
Pacific Cash Fund 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۳۲
Affin Hwang Aiiman Money Market Fun 0.536 0.536 0.536 0.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ساعت ۱۶:۳۲
Affin Hwang Select Cash Fund 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۳۲
Eastspring Investments Growth Fund 0.784 0.784 0.784 0.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۹:۳۱
Libra Dana Safa Fund 0.541 0.541 0.541 0.541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹:۳۲
AmChina A-Shares 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
RHB-OSK Bond Fund 0.976 0.976 0.976 0.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Islamic Inco 0.519 0.519 0.519 0.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۷:۳۱
Hong Leong Dividend Fund 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۱۷:۳۳
PMB Shariah Premier Fund 0.412 0.412 0.412 0.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۷:۳۱
TA South East Asia Equity Fund 0.289 0.289 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Kenanga OnePRS Growth Fund 0.728 0.728 0.728 0.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Eastspring Investments Cash Management Fund 0.539 0.539 0.539 0.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
AIA PAM-Moderate Fund 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۱
RHB Smart Balanced Fund 0.766 0.766 0.766 0.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
RHB Smart Income Fund 0.533 0.533 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Affin Hwang PRS Moderate Fund 0.637 0.637 0.637 0.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
AMB Income Trust 1.111 1.111 1.111 1.111 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۰
Eastspring Investments Asia Select Income Fund 0.757 0.757 0.757 0.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
KAF Sukuk Fund 138.244 138.244 138.244 138.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ساعت ۱۱:۰۰
MIDF Amanah Shariah Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۱۹:۰۳
RHB Cash Management Fund 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
RHB OSK Islamic Cash Management Fun 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی