لوکزامبورگ
لوکزامبورگ

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 18.96 19.15 18.96 19.81 0.72 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 15.23 15.41 15.23 15.92 0.58 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 20.93 21.17 20.93 21.88 0.79 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 17436.91 17639.31 17436.91 18222.49 657.92 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 21.48 21.72 21.48 22.44 0.80 3.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 186.89 189.09 186.89 195.34 7.10 3.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 19.33 19.56 19.33 20.2 0.73 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 24.79 25.08 24.79 25.91 0.94 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 21122.95 21368.48 21122.95 22075.36 798.93 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 19.94 20.17 19.94 20.84 0.75 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 20737.77 20978.84 20737.77 21672.82 784.38 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 3095 3130.93 3095 3234.45 116.81 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 25.22 25.6 25.22 26.48 1.40 5.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 2977.26 3011.82 2977.26 3111.4 112.37 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 145.367 145.367 145.367 145.367 5.56 3.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.764 17.764 17.764 17.764 0.76 4.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 151.666 151.666 151.666 151.666 5.24 3.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 19.21 19.55 19.21 20.16 0.83 4.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 16.31 16.6 16.31 17.13 0.71 4.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 2440.65 2468.98 2440.65 2550.61 92.09 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund X acc - USD 28.75 29.07 28.75 30.1 1.18 4.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C dist - USD 278.43 281.48 278.43 291.47 11.45 4.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 17023.68 17221.7 17023.68 17791.54 644.55 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 1957.7 1980.48 1957.7 2046.01 74.13 3.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base 16872.49 17036.13 16872.49 17627.11 638.49 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 21.78 22.06 21.78 22.86 1.21 5.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 21.05 21.25 21.05 21.99 0.79 3.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 16.81 16.98 16.81 17.57 0.64 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17.25 17.41 17.25 18.01 0.64 3.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 19843.22 20061.53 19843.22 20720.47 703.14 3.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17712.97 17884.37 17712.97 18504.34 668.23 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 20.49 20.69 20.49 21.41 0.77 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 19349.83 19537.35 19349.83 20214.94 731.49 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 17648.4 17819.19 17648.4 18436.95 665.96 3.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 16.77 16.93 16.77 17.52 0.63 3.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 17.19 17.35 17.19 17.95 0.64 3.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 17.32 17.49 17.32 18.1 0.66 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 14.52 14.68 14.52 15.16 0.60 4.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1623.8 1645.33 1623.8 1696.19 57.98 3.57% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 27.16 27.64 27.16 28.51 1.17 4.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 16.93 17.13 16.93 17.69 0.64 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D (acc) - EUR ( 177.41 178.25 177.41 178.25 6.41 3.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPJapan Equity Fund A acc JPY 1683 1691 1683 1755 61.00 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - EUR 14.22 14.29 14.22 14.81 0.56 3.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - USD 20.59 20.82 20.59 21.56 0.85 4.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - EUR 190.11 191.07 190.11 198.05 7.48 3.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund C acc - USD 26.27 26.56 26.27 27.5 1.08 4.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - EUR 10.64 10.7 10.64 11.09 0.43 4.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund D acc - USD 15.66 15.83 15.66 16.4 0.65 4.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund I acc - USD 248.43 251.15 248.43 260.06 10.21 4.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A dist - USD 51.52 52.08 51.52 53.93 2.12 4.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund J dist - USD 27.41 27.71 27.41 28.7 1.13 4.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - EUR ( 149.43 150.13 149.43 150.13 5.38 3.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SIJapanese Equity I Acc 1946.521 1957.787 1946.521 1957.787 76.64 3.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PI Japanese Equity Opportunities Z 15177.22 15380.39 15177.22 15380.39 634.75 4.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PI Japanese Equity Opportunities Ij 14285.39 14476.93 14285.39 14476.93 598.11 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PI Japanese Equity Opportunities Pd 12713.4 12884.11 12713.4 12884.11 532.80 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PI Japanese Equity Opportunities PJ 12900.91 13074.14 12900.91 13074.14 540.66 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PI Japanese Equity Opportunities Rj 11766.19 11924.35 11766.19 11924.35 493.45 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet-Japanese Equity Opportunities I EUR 108.13 109.57 108.13 109.57 4.45 4.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet-Japanese Equity Opportunities P EUR 97.57 98.88 97.57 98.88 4.02 4.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet-Japanese Equity Opportunities R EUR 89.02 90.22 89.02 90.22 3.67 4.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 108.44 109.89 108.44 109.89 4.53 4.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 16797 17110 16797 17110 290.00 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 6436 6528 6436 6528 233.00 3.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 22.023 22.561 22.023 22.561 0.93 4.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 23.235 23.804 23.235 23.804 0.99 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 18.177 18.623 18.177 18.623 0.77 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 22.805 23.363 22.805 23.363 0.97 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 209.95 213.8 209.95 213.8 3.58 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 10.719 10.828 10.719 10.828 0.45 4.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1907.84 1923.216 1907.84 1979.747 56.15 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1757.403 1771.542 1757.403 1823.59 23.60 1.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 2064.667 2081.278 2064.667 2142.426 60.62 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 2255.471 2273.582 2255.471 2273.582 126.23 5.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1865.326 1880.304 1865.326 1880.304 77.79 4.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.326 19.482 19.326 19.482 0.69 3.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.624 19.781 19.624 19.781 0.82 4.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 21.332 21.502 21.332 21.502 0.88 4.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 18.477 18.626 18.477 18.626 0.70 3.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 20.401 20.564 20.401 20.564 0.60 2.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 127.31 129.4 127.31 129.4 2.31 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 11869 12091 11869 12091 208.00 1.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 19727 20094 19727 20094 339.00 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 105.55 107.28 105.55 107.28 1.93 1.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 189.76 193.25 189.76 193.25 3.26 1.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 13926 14186 13926 14186 243.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 128.37 130.47 128.37 130.47 2.14 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 9584 9763 9584 9763 167.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 72.65 73.84 72.65 73.84 1.32 1.82% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 372581 379528 372581 379528 6447.00 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
BL-Equities Japan A JPY Inc 26889 27118 26889 27118 840.00 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BL-Equities Japan B JPY Acc 23801 24004 23801 24004 743.00 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (per 11349 11361 11349 11361 4.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-HUF (hedged) 5325 5438 5325 5438 54.00 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Acc-HUF 5552 5644 5552 5644 167.00 3.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund A 4157 4231 4157 4231 53.00 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-Ac 6562 6677 6562 6677 175.00 2.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Demographics Fund A-Acc-HU 6173 6273 6173 6273 131.00 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Fidelity Funds - Global Health Care Fund A-Acc-HUF 4987 5043 4987 5043 71.00 1.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 31613.9 31613.9 31613.9 31613.9 268.52 0.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 90630.79 90630.79 90630.79 90630.79 2216.03 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund A 12498 12498 12498 12498 465.00 3.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 106544.77 106544.77 106544.77 107179.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10865.88 10865.88 10865.88 10872 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10491 10491 10475 10491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴
T Global Bond Fund I Mdis JPY 980.95 980.95 980.95 980.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Total Return Funj 879.98 879.98 879.98 879.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 149.27 149.27 149.27 149.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 217.63 217.63 217.63 217.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 825.98 825.98 825.98 825.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 156.6 156.6 156.6 156.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I American Growth Portfolio AD ZAR H Inc 264.29 264.29 262.45 264.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I American Growth Portfolio BD ZAR H Inc 260.09 260.09 258.29 260.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 82.98 82.98 82.9 82.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 79.07 79.07 79 79.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8563 8563 8556 8563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 69.4 69.4 69.29 69.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 84.5 84.5 84.37 84.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 80.69 80.69 80.56 80.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1185.98 1185.98 1185.98 1185.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 1329.23 1329.23 1329.23 1329.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Pictet Digital I JPY 71266 71266 71266 71266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Pictet TR Agora HI JPY 19435 19435 19435 19435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
SIGlobal Dividend Maximiser J JPY 851.973 851.973 851.973 851.973 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2684.11 2684.11 2684.11 2684.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 37294.599 37294.599 37294.599 37294.599 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 6140 6140 6140 6140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3824 3824 3824 3824 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1219 1219 1219 1219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 12.32 12.32 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 13.43 13.43 13.43 13.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 8.82 8.82 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 18.41 18.41 18.41 18.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1768 1768 1768 1768 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 5635 5635 5635 5635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3918 3918 3918 3918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 41036.7 41036.7 41036.7 41036.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 8.86 8.86 8.86 8.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 9.84 9.84 9.84 9.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 671.72 671.72 671.72 671.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1805 1805 1805 1805 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1946 1946 1946 1946 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5913 5913 5913 5913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5212 5212 5212 5212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 12990.88 12990.88 12990.88 12990.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 7304.37 7304.37 7304.37 7304.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Schroder International Selection Fund Global Diver 22064.849 22064.849 22064.849 22064.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 16.38 16.38 16.38 16.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 89.02 89.02 89.02 89.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 EUR 13.51 13.51 13.51 13.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 CNY 73.69 73.69 73.69 73.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 CNY 105.63 105.63 105.63 105.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Japanese Equity Fund I 2 JPY Acc 135355.02 135355.02 135355.02 135355.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A3 11.46 11.46 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund Y-2 EUR Acc 21.495 21.495 21.495 21.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D2 USD 16.43 16.43 16.33 16.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund D3 USD 11.51 11.51 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund E2 EUR 16.7 16.7 16.7 16.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Japanese Equity Fund A 2 JPY Acc 590.005 590.005 590.005 590.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 97530564.03 97530564.03 97530564.03 97530564.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2516.95 2516.95 2516.95 2516.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2954.17 2954.17 2954.17 2954.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A Acc Hedge 15.382 15.382 15.382 15.382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund D-2 GBP Acc 3.89 3.89 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund U-2 USD Acc 16.933 16.933 16.933 16.933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund A 12.217 12.217 12.205 12.217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 6452 6452 6452 6452 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
Templeton Global Bond Fund A(acc)NOK-H1 12.82 12.82 12.82 12.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Templeton Global Bond Fund I(acc)NOK-H1 10.06 10.06 10.06 10.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 137.15 137.15 137.15 137.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 105.28 105.28 105.28 105.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۲
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 EUR He 9.34 9.34 9.34 9.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A6 SGD He 9.89 9.89 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR He 10.89 10.89 10.89 11.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 12097 12097 12094 12240 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 14533 14533 14533 14600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 8006 8006 8006 8200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Pictet EUR Bonds HI JPY 89778 89778 89778 89778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 178.1 178.1 178.1 178.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3632 3632 3632 3632 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 12.57 12.57 12.57 12.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۰۱
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 24.483 24.483 24.483 24.483 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۸:۰۱
Pictet-Japan Index R EUR 165.79 165.79 165.79 165.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ ساعت ۲:۳۱
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.717 19.717 19.717 19.717 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ ساعت ۲۳:۳۱
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 22.062 22.062 22.062 22.188 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
Pictet Japan Index Z 23922.32 23922.32 23922.32 23988.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۰:۳۱
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund 38.52 38.52 38.52 38.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund 204.87 204.87 204.87 204.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 8.02 8.02 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰:۳۱
SEB Asset Selection Fund C H-JPY 11392.96 11392.96 11392.96 11392.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 89.3 89.3 89.14 89.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۷:۳۱
Capital Group Global Bond Fund (LUX) Ch JPY 3039 3039 3038 3039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۷:۳۱
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 78.62 78.62 78.44 78.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۷:۳۱
Pictet TR Mandarin HI JPY 19357 19357 19357 19357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Pictet Short Term Money Market JPY I 100655.28 100655.28 100655.28 100655.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Pictet Short Term Money Market JPY P 10021.43 10021.43 10021.43 10021.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Pictet Short Term Money Market JPY R 9954.61 9954.61 9954.61 9954.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Pictet Short Term Money Market JPY Z 10200.75 10200.75 10200.68 10200.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB C 1223.25 1223.25 1223.25 1223.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan DB E 1649.17 1649.17 1649.17 1649.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan FB J 13732 13732 13732 13732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Japan QB E 1313.38 1313.38 1313.38 1313.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۳۰
Alma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan L 145.6 145.6 145.6 149.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۳۰
Pictet Short Term Money Market JPY J 101157.64 101157.64 101157.64 101158.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Pictet Short Term Money Market JPY P dy 9339.58 9339.58 9339.58 9339.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio B2 Acc 25 25 25 25.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 6.92 6.92 6.9 6.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio AT Inc 8.08 8.08 8.08 8.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc 38.18 38.18 38.18 38.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I - American Income Portfolio C2 Acc 32.72 32.72 32.57 32.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۸:۰۱
AB FCP I American Income Portfolio C Inc 8.06 8.06 8.06 8.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc 8.14 8.14 8.14 8.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
AB FCP I American Income Portfolio BT Inc 11.13 11.13 11.13 11.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
AB FCP I - American Income Portfolio AK Inc 13.54 13.54 13.54 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
AB FCP I American Income Portfolio AA CAD H Inc 12.09 12.09 12.09 12.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۷:۳۰
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 162.9 162.9 162.9 162.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 184.83 184.83 184.83 184.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۱
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9282 9282 9282 9282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۲:۳۰
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 101.563 101.563 101.563 101.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۰۱
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12385.682 12385.682 12385.682 12385.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۰۱
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 23422 23422 23422 23422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AB FCP I American Income Portfolio I2 SGD H Acc 18.96 18.96 18.96 18.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio IT NZD H Inc 14.72 14.72 14.72 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۸:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio N2 USD Acc 18.6 18.6 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio NT USD Inc 13.29 13.29 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio AA AUD H Inc 12.38 12.38 12.38 12.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio IT AUD H Inc 12.77 12.77 12.77 12.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio IT CAD H Inc 14.78 14.78 14.78 14.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio BA AUD H Inc 11.76 11.76 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
AB FCP I American Income Portfolio IA AUD H Inc 14.15 14.15 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1173 1173 1173 1173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 4845.754 4845.754 4845.754 4845.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund I 2 1163.026 1163.026 1163.026 1163.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۲۳:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio A2 SGD H Acc 20.93 20.93 20.91 20.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio AT AUD H Inc 13.47 13.47 13.46 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۱
AB FCP I American Income Portfolio BT NZD H Inc 12.85 12.85 12.84 12.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۱
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 19272.59 19272.59 19272.59 19272.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲:۳۰
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 14.97 14.97 12.992 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 176.53 176.53 176.53 176.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 19704 19704 19704 19704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 205122 205122 205122 205122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۱
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1081.588 1081.588 1081.588 1081.588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1352.44 1352.44 1352.44 1352.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Aggr 1278.46 1278.46 1278.46 1278.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۰
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5828.71 5828.71 5828.71 5828.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۳:۳۰
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 15989 15989 15989 15989 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Pictet EUR High Yield I JPY 29538 29538 29538 29538 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Pictet EUR High Yield HI JPY 30551 30551 30551 30551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Pictet EUR Bonds I JPY 73099 73099 73099 73099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۰
Pictet Europe Index I JPY 19849 19849 19849 19849 470.00 2.37% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 18204 18204 18204 18204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 1937 1937 1937 1937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۷:۰۱
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 5977 5977 5977 5977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۰
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 116.8 116.8 116.8 116.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1042 1042 1042 1042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 9784.16 9784.16 9784.16 9784.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ساعت ۶:۰۰
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 22.19 22.19 22.19 22.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I - American Income Portfolio S1 Acc 24.15 24.15 24.15 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I - American Income Portfolio S1D Inc 15.26 15.26 15.26 15.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio A2 CHF H Acc 17.05 17.05 17.05 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio AA SGD H Inc 13.13 13.13 13.13 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio AT CAD H Inc 14.19 14.19 14.19 14.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio BT AUD H Inc 14.49 14.49 14.49 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio BT CAD H Inc 14.07 14.07 14.07 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio I2 CHF H Acc 17.74 17.74 17.74 17.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio IT SGD H Inc 14.38 14.38 14.38 14.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio A2 USD PH Acc 18.37 18.37 18.37 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio AA USD PH Inc 12.5 12.5 12.5 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio AT USD PH Inc 13.68 13.68 13.68 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
AB FCP I American Income Portfolio I2 USD PH Acc 18.83 18.83 18.83 18.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 74.62 74.62 74.62 74.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 75.45 75.45 75.45 75.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 94.63 94.63 94.63 94.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 203.55 203.55 203.55 203.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 136.74 136.74 136.74 136.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 92.16 92.16 92.16 92.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 212.74 212.74 212.74 212.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 147.27 147.27 147.27 147.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 159.34 159.34 159.34 159.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 144.53 144.53 144.53 144.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 198.15 198.15 198.15 198.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 144.29 144.29 144.29 144.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 134.65 134.65 134.65 134.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 67.76 67.76 67.76 67.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A ( 146.37 146.37 146.37 146.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 136.41 136.41 136.41 136.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۶:۰۱
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D ( 118.53 118.53 118.53 118.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۶:۰۱
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 36146 36146 36146 36146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ساعت ۶:۰۱
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1490 1490 1490 1490 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۳
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9450 9450 9450 9450 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ساعت ۶:۰۲
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 13079 13079 13079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund J 3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 1000 1000 1000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۳
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 58.2 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 1760.22 1760.22 1760.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 67.9 67.9 67.9 67.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 87.43 87.43 87.43 87.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 60.98 60.98 60.98 60.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1959.56 1959.56 1959.56 1959.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی