شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dm Global Invest Acc 220.55 - 220.55 220.55 4.97 2.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Albion Strategic Fund 1995.55 - 1995.55 1995.55 1.85 0.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Lumen Vietnam Fund -USD- 168.5 - 168.5 168.5 0.26 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Mistral Value Fund USD P 1430.48 - 1430.48 1430.48 5.44 0.38% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
B & P Vision-Q-Selection Europe 72.2 - 72.2 72.2 0.41 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 634.14 - 634.14 634.14 3.22 0.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
VP Bank Best Manager World Equities B 1578.55 - 1578.55 1578.55 0.11 0.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
VP Bank Best Manager European Equities B 2041.62 - 2041.62 2041.62 8.85 0.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR B 1777.32 - 1777.32 1777.32 2.63 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CAP Japan Equity Fund JPY A 18561 - 18561 18561 11.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CAP Japan Equity Fund JPY I 16693 - 16693 16693 10.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2099.42 - 2099.42 2099.42 4.46 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2255.51 - 2255.51 2255.51 4.73 0.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2189.13 - 2189.13 2189.13 16.66 0.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1556.02 - 1556.02 1556.02 7.43 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1274.4 - 1274.4 1274.4 6.11 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1410.46 - 1410.46 1410.46 21.85 1.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Solitaire Global Bond Fund USD 131.48 - 131.48 131.48 0.79 0.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1486.78 - 1486.78 1486.78 14.08 0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1149.4 - 1149.4 1149.4 2.10 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 174.31 - 174.31 174.31 0.61 0.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3631.12 - 3631.12 3631.12 48.72 1.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1350 - 1350 1350 2.03 0.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2655.2 - 2655.2 2655.2 4.58 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2327.07 - 2327.07 2327.07 4.09 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 3907.3 - 3907.3 3907.3 41.83 1.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1716.83 - 1716.83 1716.83 18.43 1.09% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Wandelanleihen H EUR 125.04 - 125.04 125.04 0.98 0.79% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Wandelanleihen LLB Acc 142.66 - 142.66 142.66 1.10 0.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1564.57 - 1564.57 1564.57 7.45 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Craton Capital Precious Metal E 123.37 - 123.37 123.37 1.35 1.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 183.9 - 183.9 183.9 0.50 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ASPOMA China Opportunities Fund I 127.02 - 127.02 127.02 0.40 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ASPOMA China Opportunities Fund P 123.2 - 123.2 123.2 0.39 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD 1990.26 - 1990.26 1990.26 4.72 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Craton Capital Precious Metal B Inc 117.57 - 117.57 117.57 1.28 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 93.6 - 93.6 93.6 1.45 1.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2150.49 - 2150.49 2150.49 5.27 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 218.93 - 218.93 218.93 0.50 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 170.12 - 170.12 170.12 0.37 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1753.1 - 1753.1 1753.1 16.59 0.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 159 - 159 159 0.90 0.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 118.48 - 118.48 118.48 0.26 0.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Trend Performance I 137 - 137 137 1.59 1.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
Trend Performance R 132.25 - 132.25 132.25 1.54 1.16% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 117.12 - 117.12 117.12 0.56 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۳۰
LGT GIM Growth (USD) IM 17471.76 - 17182.9 17471.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
LGT GIM Balanced (USD) IM 16007.32 - 15799.88 16007.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1696.73 - 1696.73 1696.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2088.67 - 2088.67 2088.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Simplex Asian Select Acc 1918.96 1916.07 1916.07 1918.96 83.51 4.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Simplex European Select Acc 2587.83 2587.91 2587.83 2587.91 127.45 5.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 1931.81 - 1931.81 1931.81 94.93 5.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 242.7 - 242.7 242.7 2.51 1.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Dynatrend Fund Acc 1241.91 - 1241.91 1241.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
AAE Global Strategy Fund 106.76 - 106.76 106.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 98.94 - 98.94 98.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Premium Strategy 7 plus Fund 123.12 - 123.12 123.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
MAP Debt Fund USD 124.91 - 124.91 124.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Stream Invest Acc 158.8 - 158.8 158.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
plant-a-tree fund EUR 1992.93 - 1992.93 1992.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pro Strategy Fund EUR 140.69 - 140.69 140.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
WAM Strategy Portfolio B 2515.48 - 2515.48 2515.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1277.93 - 1277.93 1277.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 1959.94 - 1959.94 1959.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
IFAG Global Opportunities Fund P 49.18 - 49.18 49.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۱
ICSG Premium World Fund Acc 76.9 - 62.25 76.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۳۰
FMF CAPITAL FUND 150.14 - 150.14 150.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲:۳۰
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1897 - 1897 1897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Japan JPY IM 1142 - 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 120330 - 120330 120330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 - 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 - 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 - 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی