خبر
لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Bitcoin A 10.775 10.775 10.775 10.775 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Stream Invest Acc 204.44 204.44 204.44 204.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Trend Performance I 130.1 130.1 130.1 130.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Trend Performance R 124.42 124.42 124.42 124.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Albion Strategic Fund 1965.84 1965.84 1965.84 1965.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Pro Strategy Fund EUR 160.47 160.47 160.47 160.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB Wandelanleihen H EUR 111.62 111.62 111.62 111.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Lumen Vietnam Fund -USD- 268.09 268.09 268.09 268.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Mistral Value Fund USD P 1310.38 1310.38 1310.38 1310.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
VanEck Vectors Bitcoin A 10.546 10.546 10.546 10.546 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Strategy 3 Years EUR B 1627.68 1627.68 1627.68 1627.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB Wandelanleihen LLB Acc 130.5 130.5 130.5 130.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CAP Japan Equity Fund JPY A 20751 20751 20751 20751 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CAP Japan Equity Fund JPY I 18891 18891 18891 18891 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1261.18 1261.18 1261.18 1261.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Premium Strategy 7 plus Fund 115.05 115.05 115.05 115.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1434.64 1434.64 1434.64 1434.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1444.86 1444.86 1444.86 1444.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1196.62 1196.62 1196.62 1196.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1375.27 1375.27 1375.27 1375.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Solitaire Global Bond Fund USD 129.56 129.56 129.56 129.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
B & P Vision-Q-Selection Europe 85.33 85.33 85.33 85.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Craton Capital Precious Metal E 101.15 101.15 101.15 101.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 203.1 203.1 203.1 203.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 475.74 475.74 475.74 475.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
IFAG Global Opportunities Fund P 118.47 118.47 118.47 118.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
ASPOMA China Opportunities Fund I 105.4 105.4 105.4 105.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
ASPOMA China Opportunities Fund P 101.62 101.62 101.62 101.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB QI Equities Global Passive USD 2219.89 2219.89 2219.89 2219.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Craton Capital Precious Metal B Inc 95.52 95.52 95.52 95.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1228.48 1228.48 1228.48 1228.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 92.05 92.05 92.05 92.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2410.79 2410.79 2410.79 2410.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
VP Bank Best Manager World Equities B 1490.5 1490.5 1490.5 1490.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 203.43 203.43 203.43 203.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 146.28 146.28 146.28 146.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1681.78 1681.78 1681.78 1681.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1411.22 1411.22 1411.22 1411.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 942.26 942.26 942.26 942.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 226.08 226.08 226.08 226.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 186.5 186.5 186.5 186.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 120.88 120.88 120.88 120.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
VP Bank Best Manager European Equities B 2002.84 2002.84 2002.84 2002.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 164.49 164.49 164.49 164.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2159.66 2159.66 2159.66 2159.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2370.2 2370.2 2370.2 2370.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2314.64 2314.64 2314.64 2314.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 4490.39 4490.39 4490.39 4490.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3428.44 3428.44 3428.44 3428.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
plant-a-tree fund EUR 2522.8 2522.8 2522.8 2522.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Dm Global Invest Acc 226.67 226.67 226.67 226.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 68.5 68.5 68.5 68.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
ICSG Premium World Fund Acc 65.06 65.06 65.06 65.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2072.32 2072.32 2072.32 2072.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۳:۴۷
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1668.43 1668.43 1668.43 1668.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۴۹
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2064.9 2064.9 2064.9 2064.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۲۲:۴۹
Dynatrend Fund Acc 1160.07 1160.07 1160.07 1160.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۴۶
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 46.76 46.76 46.76 46.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱:۴۶
LGT GIM Growth (USD) IM 18682.9 18682.9 18682.9 18682.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
LGT GIM Balanced (USD) IM 16539.58 16539.58 16539.58 16539.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۴۹
AAE Global Strategy Fund 111.39 111.39 111.39 111.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2294.44 2294.44 2294.44 2294.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 1692.14 1692.14 1692.14 1692.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
MAP Debt Fund USD 134.14 134.14 134.14 134.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۴۹
Simplex Asian Select Acc 1789.67 1789.67 1789.67 1789.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۴۷
Simplex European Select Acc 2966.46 2966.46 2966.46 2966.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۴۷
FMF CAPITAL FUND 139.72 139.72 139.72 139.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین