لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 25.496 25.574 25.496 26.136 0.62 2.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Dynatrend Fund Acc 1442.96 1442.96 1442.96 1442.96 1.82 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Albion Strategic Fund 2151.25 2159.89 2151.25 2159.89 10.40 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT GIM Growth (USD) IM 21872.49 21872.49 21872.49 21872.49 135.20 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lumen Vietnam Fund -USD- 275.42 276.11 275.42 276.11 3.05 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Mistral Value Fund USD P 1803.4 1827.44 1803.4 1827.44 31.75 1.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT GIM Balanced (USD) IM 19139.45 19139.45 19139.45 19139.45 114.02 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Strategy 3 Years EUR B 1877.44 1879.26 1877.44 1879.26 2.45 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CAP Japan Equity Fund JPY A 21100 21565 21100 21565 329.00 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
CAP Japan Equity Fund JPY I 19058 19477 19058 19477 295.00 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1437.41 1438.71 1437.41 1438.71 2.01 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 31.238 30.753 30.753 31.238 0.81 2.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1726.75 1731.92 1726.75 1731.92 0.42 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1726.78 1731.87 1726.78 1731.87 0.52 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1420.59 1424.72 1420.59 1424.72 0.50 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1396.03 1397.01 1396.03 1397.01 0.43 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Solitaire Global Bond Fund USD 161.54 161.78 161.54 161.78 0.13 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
B & P Vision-Q-Selection Europe 88.25 88.91 88.25 88.91 0.58 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 795.52 797.67 795.52 797.67 6.20 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2953.01 2966.36 2953.01 2966.36 0.19 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2614.28 2626.03 2614.28 2626.03 0.13 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager World Equities B 1843.75 1864.9 1843.75 1864.9 9.66 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1753.09 1756.35 1753.09 1756.35 3.81 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1480.54 1483.31 1480.54 1483.31 3.29 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1227.12 1229.01 1227.12 1229.01 0.60 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 5649.62 5784.52 5649.62 5784.52 122.63 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
VP Bank Best Manager European Equities B 2285.74 2321.55 2285.74 2321.55 26.02 1.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 2506.86 2566.64 2506.86 2566.64 54.12 2.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 128.57 128.57 128.57 128.57 0.18 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 201.42 203.3 201.42 203.3 2.63 1.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2779.42 2818.11 2779.42 2818.11 41.99 1.51% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3012.89 3054.75 3012.89 3054.75 45.21 1.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2731.91 2762.11 2731.91 2762.11 43.58 1.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3554.5 3605.16 3554.5 3605.16 59.93 1.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 4553.79 4618.49 4553.79 4618.49 75.97 1.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LLB Wandelanleihen H EUR 132.58 133.64 132.58 133.64 1.70 1.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB Wandelanleihen LLB Acc 152.54 153.76 152.54 153.76 1.94 1.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Premium Strategy 7 plus Fund 150.68 150.68 150.68 150.68 2.32 1.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Craton Capital Precious Metal E 180.29 180.48 180.29 180.48 0.61 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 213.15 215.55 213.15 215.55 3.45 1.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ASPOMA China Opportunities Fund I 173.54 174.13 173.54 174.13 0.13 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ASPOMA China Opportunities Fund P 168.28 168.86 168.28 168.86 0.12 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB QI Equities Global Passive USD 2665.52 2695.43 2665.52 2695.43 39.75 1.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Craton Capital Precious Metal B Inc 171.4 171.58 171.4 171.58 0.58 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 103.2 104.35 103.2 104.35 1.60 1.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2878.61 2910.44 2878.61 2910.44 42.45 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 269.82 269.32 269.32 269.82 2.88 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 202.08 201.7 201.7 202.08 2.16 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 198.4 200.55 198.4 200.55 3.40 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 164.32 165.48 164.32 165.48 1.24 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Trend Performance I 149.36 150.83 149.36 150.83 3.86 2.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Trend Performance R 143.48 144.89 143.48 144.89 3.72 2.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Pro Strategy Fund EUR 155.06 145.67 145.67 155.06 9.39 6.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
AAE Global Strategy Fund 143.45 143.45 143.45 143.45 0.17 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 295.33 295.33 295.33 295.33 4.45 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
FMF CAPITAL FUND 154.71 155.15 154.71 155.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
ICSG Premium World Fund Acc 78.19 86.1 78.19 86.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
Stream Invest Acc 207.24 207.24 207.24 207.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1468.47 1468.47 1468.47 1468.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
IFAG Global Opportunities Fund P 57.97 57.97 57.97 57.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
MAP Debt Fund USD 128.46 128.46 128.46 128.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
plant-a-tree fund EUR 3267.66 3267.66 3267.66 3267.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۱۷:۳۲
Dm Global Invest Acc 265.53 265.53 265.53 265.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 123.81 123.81 123.81 123.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2877.7 2877.7 2877.7 2877.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1995.91 1995.91 1995.91 1995.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2461.36 2461.36 2461.36 2461.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۳
Simplex Asian Select Acc 2377.11 2377.11 2377.11 2377.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۸:۳۲
Simplex European Select Acc 3288.76 3288.76 3288.76 3288.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۸:۳۲
WAM Strategy Portfolio B 3050.8 3050.8 3050.8 3050.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 1959.94 1959.94 1959.94 1959.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1897 1897 1897 1897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Europe EUR IM 1399.36 1399.36 1399.36 1399.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
LGT Select Equity Japan JPY IM 1142 1142 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 120330 120330 120330 120330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 177.15 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 1258.15 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 1595.39 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی