لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Simplex Asian Select Acc 2358.52 2358.52 2358.52 2358.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Simplex European Select Acc 3524.84 3524.84 3524.84 3524.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 21.318 21.318 21.16 21.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Solitaire Global Bond Fund USD 165.38 165.38 165.38 165.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
B & P Vision-Q-Selection Europe 95.92 95.92 95.92 95.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
VP Bank Best Manager World Equities B 1857.41 1857.41 1857.41 1857.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
VP Bank Best Manager European Equities B 2412.06 2412.06 2412.06 2412.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Albion Strategic Fund 2206.63 2206.63 2206.63 2206.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
AAE Global Strategy Fund 146.54 146.54 146.54 146.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB Wandelanleihen H EUR 135.49 135.49 135.49 135.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lumen Vietnam Fund -USD- 299.41 299.41 299.41 299.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Mistral Value Fund USD P 1904.8 1904.8 1904.8 1904.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Strategy 3 Years EUR B 1906.02 1906.02 1906.02 1906.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB Wandelanleihen LLB Acc 156.16 156.16 156.16 156.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
CAP Japan Equity Fund JPY A 22017 22017 22017 22017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
CAP Japan Equity Fund JPY I 19898 19898 19898 19898 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1461.84 1461.84 1461.84 1461.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1779.78 1779.78 1779.78 1779.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1781.63 1781.63 1781.63 1781.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1467.15 1467.15 1467.15 1467.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1412.84 1412.84 1412.84 1412.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Craton Capital Precious Metal E 159.84 159.84 159.84 159.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 221.5 221.5 221.5 221.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 763.9 763.9 763.9 763.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ASPOMA China Opportunities Fund I 165.17 165.17 165.17 165.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ASPOMA China Opportunities Fund P 160.04 160.04 160.04 160.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2986.36 2986.36 2986.36 2986.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB QI Equities Global Passive USD 2811.66 2811.66 2811.66 2811.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Craton Capital Precious Metal B Inc 151.8 151.8 151.8 151.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2649.79 2649.79 2649.79 2649.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 112.35 112.35 112.35 112.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB QI Equities Global Passive USD I2 3035.19 3035.19 3035.19 3035.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 272.02 272.02 272.02 272.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 203.64 203.64 203.64 203.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1804.83 1804.83 1804.83 1804.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1522.81 1522.81 1522.81 1522.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1225.42 1225.42 1225.42 1225.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 5557.4 5557.4 5557.4 5557.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 200.1 200.1 200.1 200.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 169.33 169.33 169.33 169.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 2471.34 2471.34 2471.34 2471.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 206.66 206.66 206.66 206.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2777.09 2777.09 2777.09 2777.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3015.95 3015.95 3015.95 3015.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2772.43 2772.43 2772.43 2772.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3657.98 3657.98 3657.98 3657.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 4701.9 4701.9 4701.9 4701.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Trend Performance I 163.11 163.11 163.11 163.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Trend Performance R 156.8 156.8 156.8 156.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 18.05 18.05 18.05 18.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Stream Invest Acc 219.95 219.95 219.95 219.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Pro Strategy Fund EUR 164.72 164.72 164.72 164.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICSG Premium World Fund Acc 85.19 85.19 85.19 85.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1494.55 1494.55 1494.55 1494.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
MAP Debt Fund USD 129.32 129.32 129.32 129.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
plant-a-tree fund EUR 3001.53 3001.53 3001.53 3001.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
IFAG Global Opportunities Fund P 55.79 55.79 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
Dm Global Invest Acc 283.81 283.81 283.81 283.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 109.61 109.61 109.61 109.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2850.66 2850.66 2850.66 2850.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲:۳۳
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 1995.18 1995.18 1995.18 1995.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۵
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2462.26 2462.26 2462.26 2462.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۵
Dynatrend Fund Acc 1528.79 1528.79 1528.79 1528.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 112.24 112.24 112.24 112.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
LGT GIM Growth (USD) IM 21933.92 21933.92 21933.92 21933.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
LGT GIM Balanced (USD) IM 19200.43 19200.43 19200.43 19200.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Premium Strategy 7 plus Fund 160.17 160.17 160.17 160.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۰:۳۳
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 306.04 306.04 306.04 306.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
FMF CAPITAL FUND 156.53 156.53 156.53 156.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۲
WAM Strategy Portfolio B 3050.8 3050.8 3050.8 3050.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۳۲
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 1959.94 1959.94 1959.94 1959.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1897 1897 1897 1897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Europe EUR IM 1399.36 1399.36 1399.36 1399.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
LGT Select Equity Japan JPY IM 1142 1142 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 120330 120330 120330 120330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 177.15 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 1258.15 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 1595.39 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی