لیختن‌اشتاین
لیختن‌اشتاین

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 26.359 26.359 26.359 26.359 2.07 7.84% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
LLB Wandelanleihen H EUR 133.17 133.17 133.17 133.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Lumen Vietnam Fund -USD- 262.51 262.51 262.51 262.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Mistral Value Fund USD P 1719.62 1719.62 1719.62 1719.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR B 1840.14 1840.14 1840.14 1840.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB Wandelanleihen LLB Acc 152.92 152.92 152.92 152.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Strategy 3 Years EUR I1 1406.38 1406.38 1406.38 1406.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF B 1695.84 1695.84 1695.84 1695.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF I1 1693.94 1693.94 1693.94 1693.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Alpha Indexing Fund CHF IM 1392.2 1392.2 1392.2 1392.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Bond Fund EMMA LC (EUR) IM 1388.47 1388.47 1388.47 1388.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Solitaire Global Bond Fund USD 156.73 156.73 156.73 156.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Craton Capital Precious Metal E 166.79 166.79 166.79 166.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB Aktien Fit for Life CHF Acc 197.15 197.15 197.15 197.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
ASPOMA China Opportunities Fund I 176.04 176.04 176.04 176.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
ASPOMA China Opportunities Fund P 170.8 170.8 170.8 170.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Select Bond High Yield (USD) B 2925.43 2925.43 2925.43 2925.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD 2503.34 2503.34 2503.34 2503.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Craton Capital Precious Metal B Inc 158.74 158.74 158.74 158.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Select Bond High Yield (USD) IM 2584.08 2584.08 2584.08 2584.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB Aktien Immobilien Global CHF LLB 96.3 96.3 96.3 96.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB QI Equities Global Passive USD I2 2704.22 2704.22 2704.22 2704.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
VP Bank Best Manager World Equities B 1761.57 1761.57 1761.57 1761.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund A 261.88 261.88 261.88 261.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
B&I Asian Real Estate Securities Fund B 203.08 203.08 203.08 203.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 1733.62 1733.62 1733.62 1733.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global EUR l1 1465.45 1465.45 1465.45 1465.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Sustainable Bond Fund Global USD I1 1220.8 1220.8 1220.8 1220.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD B 6107.71 6107.71 6107.71 6107.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LLB Aktien Dividendenperlen Global CHF T 186.05 186.05 186.05 186.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
SSF Emerging Markets Opportunities FoF P 165.16 165.16 165.16 165.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
VP Bank Best Manager European Equities B 2162.17 2162.17 2162.17 2162.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Select Equity Emerging Markets USD IM 2704.18 2704.18 2704.18 2704.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2568.05 2568.05 2568.05 2568.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2778.48 2778.48 2778.48 2778.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 2527.65 2527.65 2527.65 2527.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 3267.53 3267.53 3267.53 3267.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Equity Fund Glob 4172.19 4172.19 4172.19 4172.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Trend Performance I 143.04 143.04 143.04 143.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Trend Performance R 137.55 137.55 137.55 137.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Dm Global Invest Acc 250.01 250.01 250.01 250.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Albion Strategic Fund 2099.06 2099.06 2099.06 2099.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CAP Japan Equity Fund JPY A 21613 21613 21613 21613 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CAP Japan Equity Fund JPY I 19490 19490 19490 19490 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
B & P Vision-Q-Selection Europe 84.57 84.57 84.2 84.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ticaret Greater Turkey Fund Acc 761.13 761.13 761.13 761.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SafePort Gold & Silver Mining Fund Acc 126.45 126.45 126.45 126.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Chameleon Convertible Bond Fonds Glb-EUR-P- 207.52 207.52 207.52 207.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 23.306 23.306 23.306 23.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2724.04 2724.04 2724.04 2724.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund CHF-A Acc 2041.37 2041.37 2041.37 2041.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
HAM Global Convertible Bond Fund EUR-A Acc 2514.76 2514.76 2514.76 2514.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Oak Tree Junior Mining & Explortion R Acc 136.78 136.78 136.78 136.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Dynatrend Fund Acc 1429.53 1429.53 1429.53 1429.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
LGT GIM Growth (USD) IM 20868.09 20868.09 20868.09 20868.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
LGT GIM Balanced (USD) IM 18438.64 18438.64 18438.64 18438.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Premium Strategy 7 plus Fund 143.43 143.43 143.43 143.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Simplex Asian Select Acc 2553.18 2553.18 2553.18 2553.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Simplex European Select Acc 3166.35 3166.35 3166.35 3166.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۱
AAE Global Strategy Fund 136.8 136.8 136.8 136.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
B&I Pan-Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd Acc 283 283 283 283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Stream Invest Acc 198.99 198.99 198.99 198.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۳۱
Pro Strategy Fund EUR 146.86 146.86 146.86 146.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۳۱
WAM Strategy Portfolio B 3149.8 3149.8 3149.8 3149.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۳۱
CBR Privatinvest Fund Target EUR Acc 1418.98 1418.98 1418.98 1418.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۳۱
MAP Debt Fund USD 127.67 127.67 127.67 127.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
plant-a-tree fund EUR 2981.83 2981.83 2981.83 2981.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
IFAG Global Opportunities Fund P 60.05 60.05 60.05 60.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
ICSG Premium World Fund Acc 81.94 81.94 81.94 81.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲:۰۱
FMF CAPITAL FUND 154.32 154.32 154.32 154.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ساعت ۱:۳۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD IM 1959.94 1959.94 1959.94 1959.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
MAS Portfolio Corporate Bonds (USD) IM 1897 1897 1897 1897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
LGT Select Equity Europe EUR IM 1399.36 1399.36 1399.36 1399.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
LGT Select Equity Japan JPY IM 1142 1142 1142 1142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 120330 120330 120330 120330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
B&I Pacific Real Estate Securities Fund Acc 177.15 177.15 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۰۲
VP Bank Best Manager Natural Resources Equities B 1258.15 1258.15 1258.15 1258.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
LGT Select Equity Asia/Pacific ex Japan USD I1 1595.39 1595.39 1595.39 1595.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی