ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.9384
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:50:07
0 (2.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
1 (10,212.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,456
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:01:13
8 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
432 (8.84%)
تغییر ۶ ماهه
149 (3.46%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:02:15
6 (3.44%)
تغییر ۳ ماهه
18 (10.68%)
تغییر ۶ ماهه
31 (20.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pictet Multi-Asset Allocation Fund 12091 12091 12091 12091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM Foreign Equity SMTB Selection SMA 13608 13608 13608 13608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pictet Emerging Countries Income Equity Fund Divid 1900 1900 1900 1900 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sawakami Fund 29267 29267 29267 29267 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Rheos Hifumi Fund 59842 59842 59842 59842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Rheos Hifumi Plus 49035 49035 49035 49035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura India Equity 28311 28311 28311 28311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMDS Global AI Fund 35078 35078 35078 35078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Index Fund 225 8008 8008 8008 8008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa J-REIT Open D1M 3487 3487 3487 3487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11534 11534 11534 11534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura My Balance 50 DC 23353 23353 23353 23353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Shinko US-REIT Open 1939 1939 1939 1939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Capital World Equity Fund 18671 18671 18671 18671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Investment Sommelier 12184 12184 12184 12184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa DC Foreign Bond Index 19674 19674 19674 19674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity US High Yield Fund 2884 2884 2884 2884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nissay Nikkei 225 Index Fund 33747 33747 33747 33747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Nikkei 225 No Load Open 20603 20603 20603 20603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Fund Wrap Bond Premium 9932 9932 9932 9932 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Fund Wrap Japan Equity 14290 14290 14290 14290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMDS Asia High Yield REIT Fund 6724 6724 6724 6724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Fund Wrap Foreign Bond A 10526 10526 10526 10526 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9346 9346 9346 9346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne MHAM Equity Index Fund 225 5431 5431 5431 5431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPM Best Income Dividend 1 Month 9229 9229 9229 9229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Global Fintech Equity Fund 36725 36725 36725 36725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Saison Asset Builder Expert Fund 28438 28438 28438 28438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM DC Japan Bond Index Open S 12477 12477 12477 12477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 9933 9933 9933 9933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select 11711 11711 11711 11711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity Japan Growth Equity Fund 29840 29840 29840 29840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Smart Five Dividend 1 Month 9245 9245 9245 9245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Fund Wrap Foreign Equity B 17890 17890 17890 17890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM Global Healthcare Biotechnol 10353 10353 10353 10353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM MUFJ Prime Balance Growth DC 27986 27986 27986 27986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Rakuten Whole US Equity Index Fund 15210 15210 15210 15210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM Domestic Bond SMTB Selection 10838 10838 10838 10838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun 46280 46280 46280 46280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne DIAM World REIT Index Fund Di 2635 2635 2635 2635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Select 13071 13071 13071 13071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 19118 19118 19118 19118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa US REIT Fund Dividend 1 Month 2551 2551 2551 2551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM eMAXIS Slim US Equity S&P 500 14043 14043 14043 14043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM MUFJ Prime Balance Stable Gro 22233 22233 22233 22233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month 4589 4589 4589 4589 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Foreign Equity Index Fund MS 33726 33726 33726 33726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura India Bond Fund Dividend 1 M 6985 6985 6985 6985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Saison Vanguard Global Balance Fund 17321 17321 17321 17321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMAM DC Foreign Equity Index Fund S 36696 36696 36696 36696 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM J REIT Research Open Divide1M 7203 7203 7203 7203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
GS netWIN Internet Strategy A Hedged 17233 17233 17233 17233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Shinkin J-REIT Open Dividend 1 Month 4004 4004 4004 4004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select 18663 18663 18663 18663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
JPA 4 Asset Balance Fund Stable Growth 13047 13047 13047 13047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400 1545.9 1545.9 1545.9 1548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 13003 13003 13003 13003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM World REIT Open Dividend 1 Month 1570 1570 1570 1570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Global Bond Fund Dividend 1 Month 6605 6605 6605 6605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Japan Bond Index Managed Account 10188 10188 10188 10188 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM Domestic Equity SMTB Selection SMA 14577 14577 14577 14577 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM Index Collection Balance Equity 30 16561 16561 16561 16561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM Cyber Security Equity Open UnHedged 23417 23417 23417 23417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura My Story Dividend Dividend 6 Year B 9698 9698 9698 9698 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Foreign Bond Index B Managed Account 9272 9272 9272 9272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura Foreign Equity Index Managed Account 21305 21305 21305 21305 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 4881 4881 4881 4881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Triple Trichotomy Fund Dividend 1 Year 13659 13659 13659 13659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Risk Control World 8 Asset Balance Fund 10625 10625 10625 10625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AllianceBernstein US Growth Equity Fund B UnHdg 35480 35480 35480 35480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Lasalle Global REIT Fund Dividend 1 Month 1691 1691 1691 1691 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Dividend 10624 10624 10624 10624 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AllianceBernstein US Growth Equity Fund C D1M Hdg 11253 11253 11253 11253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Japan Government Bond Fund Dividend 1 Month 8983 8983 8983 8983 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
LM Australia High Dividend Equity Fund Dividend 1 6502 6502 6502 6502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 1 Year 22566 22566 22566 22566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Global Robotics Equity Fund Dividend 2 Year 11122 11122 11122 11122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nissay Australia High Income Equity Fund Dividend 3584 3584 3584 3584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S 11892 11892 11892 11892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu 17422 17422 17422 17422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa High Grade Oceania Bond Open Dividend 1 Mont 5199 5199 5199 5199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Robot Technology Related Equity Fund -Robote 19397 19397 19397 19397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM eMAXIS Slim Developed Countries Equity Index 15337 15337 15337 15337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Asset Trichotomy Fund (REIT Bond Equity) Div 3979 3979 3979 3979 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 20301 20301 20301 20301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund A Hedged D 11132 11132 11132 11132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Okasan Asia Oceania High Dividend Growth Equity Op 1977 1977 1977 1977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SMDS Short Term Australian Dollar Bond Open Divide 3618 3618 3618 3618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund Dividend 1 Yea 10863 10863 10863 10863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
UBS World Public Infra Bond Fund Currency Select J 8872 8872 8872 8872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Nikkei225 Listed 29810 29810 29810 29960 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Global Prospective Fund 25710 25710 25710 25710 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Fidelity US REIT Fund B UnHedged 2885 2885 2885 2885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 2221 2221 2221 2221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
TMA Japanese Yen Asset Balance Fund 10379 10379 10379 10379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
GS netWIN Internet Strategy B UnHedged 21614 21614 21614 21614 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pictet Global Income Equity Fund Dividend 1 Month 2413 2413 2413 2413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AllianceBernstein US Growth Equity Fund D D1M UnHd 11265 11265 11265 11265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U 11881 11881 11881 11881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
AMOne Global High Quality Growth Equity Fund UnHed 29292 29292 29292 29292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MUKAM Fund Manager Domestic Bond 12181 12181 12181 12181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
AMOne DIAM High Grade Income Open Dividend 1 Month 7108 7108 7108 7108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
MUKAM MUFJ Global Bond Open Dividend 1 Month 6480 6480 6480 6480 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
SMTAM Australia Bond Fund 4351 4351 4351 4351 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nomura Japan Equity Index Managed Account 16194 16194 16194 16194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Nissay Foreign Equity Index Fund No Front/Differed 20215 20215 20215 20215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
MUKAM Trend Allocation Open 10658 10658 10658 10658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Daiwa Topix Listed 1957 1957 1957 1957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۲
AMOne Shinko J-REIT Open 3757 3757 3757 3757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond Open Dividen 3350 3350 3350 3350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Nikko High Yield Developed Countries Open Dividend 4295 4295 4295 4295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
MUKAM MUFJ Index 225 Open 14754 14754 14754 14754 54.00 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
MUKAM MUFJ Hedged Foreign Bond Open 12284 12284 12284 12284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۰:۳۱
Daiwa Fund Wrap J-REIT Select 16297 16297 16297 16297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
AMOne Resona J-REIT Active Open 8578 8578 8578 8578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
GS US REIT Fund B Dividend 1 Month UnHedged 1584 1584 1584 1584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
AMOne MHAM J-REIT Index Fund Dividend 1 Month 8146 8146 8146 8146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Nomura Deutsche High Dividend Infrastructure Relat 8090 8090 8090 8090 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
Sparx New International Blue Chip Japan Equity Fun 32375 32375 32375 32375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۲۰:۳۰
SMTAM DC Japan Bond Index Open P 12864 12864 12864 12864 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund C Hedged D 9105 9105 9105 9105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Amundi Double Watch 9562 9562 9562 9562 5.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲۰:۰۱
Daiwa US REIT Plus Dividend 1 Month UnHedged 5729 5729 5729 5729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۱
SMDS Japan Equity Alpha Quartet Dividend 1 Month 1873 1873 1873 1873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی