ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

24,857
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 21:02:48
586 (2.41%)
تغییر ۳ ماهه
3,190 (14.72%)
تغییر ۶ ماهه
89 (0.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arca Risparmio 4.976 4.976 4.976 4.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima America F 34.557 34.557 34.557 34.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Risparmio H 7.655 7.655 7.655 7.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco A 13.239 13.239 13.239 13.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Visconteo F 50.851 50.851 50.851 50.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Geo Europa Y 24.544 24.544 24.544 24.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco AD 12.336 12.336 12.336 12.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Visconteo AD 44.434 44.434 44.434 44.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 1 A 7.61 7.61 7.61 7.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 2 A 8.394 8.394 8.394 8.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Etica Bilanciato I 14.651 14.651 14.651 14.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Etica Bilanciato R 13.513 13.513 13.513 13.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Bond Corporate 9.85 9.85 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Fix High Yield Y 14.733 14.733 14.733 14.733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca TE - Titoli Esteri 25.375 25.375 25.375 25.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Obbligazioni Europa 12.702 12.702 12.702 12.702 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca RR Diversified Bond 11.977 11.977 11.977 11.977 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Alleanza Obbligazionario A 5.597 5.597 5.597 5.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Liquiditֳ  Euro AM 49.233 49.233 49.233 49.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Bond Paesi Emergenti P 19.071 19.071 19.071 19.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Fondaco Multi Asset Income B 112.117 112.117 112.117 112.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Etica Obbligazionario Misto I 8.701 8.701 8.701 8.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Etica Obbligazionario Misto R 8.244 8.244 8.244 8.244 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Gestielle Cedola Multi Target V 5.121 5.121 5.121 5.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Strategia Globale Crescita P 6.3 6.3 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 6.137 6.137 6.137 6.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 313.33 313.33 313.33 313.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.129 5.129 5.129 5.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 184.29 184.29 184.29 184.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 108.65 108.65 108.65 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 123.52 123.52 123.52 123.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 146.75 146.75 146.75 146.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 178.21 178.21 178.21 178.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 34.52 34.52 34.52 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Anima Valore Globale B 45.485 45.485 45.485 45.485 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AcomeA Breve Termine A1 17.516 17.516 17.516 17.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AcomeA Breve Termine A2 18.121 18.121 18.121 18.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
AcomeA Breve Termine Q2 17.861 17.861 17.861 17.861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni A 5.011 5.011 5.011 5.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni B 5.058 5.058 5.058 5.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni C 5.092 5.092 5.092 5.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Diversificato Etico 10.791 10.791 10.791 10.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Azioni Internazionali 18.722 18.722 18.722 18.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Italia I 24.582 24.582 24.582 24.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 13.116 13.116 13.116 13.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 10.178 10.178 10.178 10.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 6.036 6.036 6.036 6.036 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.23 8.23 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.497 10.497 10.497 10.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 23.711 23.711 23.711 23.711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 12.009 12.009 12.009 12.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Global Trends 40 - Dicembre 2024 5.368 5.368 5.368 5.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 11.223 11.223 11.223 11.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 10.211 10.211 10.211 10.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 20.47 20.47 20.47 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 12.224 12.224 12.224 12.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.452 8.452 8.452 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.525 10.525 10.525 10.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.2 10.2 10.2 10.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.673 9.673 9.673 9.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 225.25 225.25 225.25 225.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.376 8.376 8.376 8.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 169.99 169.99 169.99 169.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU 17.48 17.48 17.48 17.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.759 5.759 5.759 5.759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.863 9.863 9.863 9.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.176 9.176 9.176 9.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.583 9.583 9.583 9.583 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Anima Vespucci AD 5.11 5.11 5.11 5.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Geo Europa A 20.395 20.395 20.395 20.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 1 D 5.109 5.109 5.109 5.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 3 A 5.707 5.707 5.707 5.707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 3 D 5.246 5.246 5.246 5.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Fondo Trading A 16.99 16.99 16.99 16.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Fondo Trading F 18.784 18.784 18.784 18.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Fix High Yield A 13.022 13.022 13.022 13.022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco Plus F 5.469 5.469 5.469 5.469 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Valore Globale A 46.042 46.042 46.042 46.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Valore Globale F 49.33 49.33 49.33 49.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Gestielle Cedola MultiAsset III 4.788 4.788 4.775 4.788 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Emergente A 8.063 8.063 8.063 8.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Emergente F 8.421 8.421 8.421 8.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Emergente AD 6.537 6.537 6.537 6.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima America A 33.196 33.196 33.196 33.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima America B 32.567 32.567 32.173 32.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Pianeta A 11.551 11.551 11.551 11.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Pianeta F 12.088 12.088 12.088 12.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Magellano A 5.444 5.444 5.444 5.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Risparmio A 7.659 7.659 7.659 7.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Risparmio F 7.82 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco F 13.984 13.984 13.984 13.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Visconteo A 48.643 48.643 48.643 48.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Risparmio AD 6.984 6.984 6.984 6.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
BancoPosta Mix 2 D 5.228 5.228 5.228 5.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate A 10.118 10.118 10.118 10.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate F 10.554 10.554 10.554 10.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate AD 9.12 9.12 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco Plus A 5.284 5.284 5.284 5.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Anima Sforzesco Plus AD 4.997 4.997 4.997 4.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Etica Rendita Bilanciata R 5.855 5.855 5.855 5.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۷:۰۱
Etica Rendita Bilanciata I 6.088 6.088 6.088 6.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Previdenza - Alta Crescita 29.499 29.499 29.499 29.499 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita C 30.486 30.486 30.486 30.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 32.04 32.04 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Pioneer Target Controllo B 5.639 5.639 5.639 5.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Target Controllo A 5.564 5.564 5.564 5.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۳۱
Arca Previdenza - Crescita 25.063 25.063 25.063 25.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Crescita C 25.684 25.684 25.684 25.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Crescita R 26.982 26.982 26.982 26.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.452 12.452 12.452 12.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.756 12.756 12.756 12.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.396 13.396 13.396 13.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca BB 46.74 46.74 46.74 46.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
Anima Fix Obbligazionario MLT A 7.682 7.682 7.682 7.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
Anima Star Europa Alto Potenziale Y 3.532 3.532 3.532 3.532 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 34.22 34.22 34.22 34.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 33.22 33.22 33.22 33.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳:۳۱
Etica Rendita Bilanciata RD 5.229 5.229 5.229 5.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Anima Fix Obbligazionario MLT Y 8.164 8.164 8.164 8.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Anima Star Europa Alto Potenziale A 3.15 3.15 3.15 3.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.284 10.284 10.284 10.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.071 9.071 9.071 9.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 9.857 9.857 9.857 9.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Arca Previdenza - Rendita 23.273 23.273 23.273 23.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۰
Arca Previdenza - Rendita C 23.829 23.829 23.829 23.829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۰
Arca Previdenza - Rendita R 24.996 24.996 24.996 24.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۰۰
Cometa Reddito 19.034 19.034 19.034 19.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Alifond Bilanciato 18.352 18.352 18.352 18.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Cometa Monetario Plus 14.483 14.483 14.483 14.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Gommaplastica bilanciato 19.787 19.787 19.787 19.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Cometa Sicurezza 18.119 18.119 18.119 18.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Telemaco Prudente 20.739 20.739 20.739 20.739 1.30 6.68% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Foncer - Garantito 12.005 12.005 12.005 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Previmoda Smeraldo 20.253 20.253 20.253 20.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Foncer - Bilanciato 21.618 21.618 21.618 21.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Laborfonds Bilanciata 16.741 16.741 16.741 16.741 3.49 20.85% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Fondenergia Bilanciato 20.916 20.916 20.916 20.916 0.69 3.41% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Anima Geo America Y 13.86 13.86 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Fondoposte Bilanciato 16.228 16.228 16.228 16.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.735 11.735 11.735 11.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.554 12.554 12.554 12.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 10.17 10.17 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Anima Geo America A 12.291 12.291 12.291 12.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.268 8.268 8.268 8.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.715 8.715 8.715 8.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Cedola Corporate 5.187 5.187 5.187 5.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.188 593815.188 593815.188 593815.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.898 15.898 15.898 15.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Liquidità Euro A 6.762 6.762 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 6.848 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 6.885 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی