شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,109
قیمت روز
254 (0.98%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 19:32:28
1,610 (6.57%)
تغییر ۳ ماهه
2,086 (8.68%)
تغییر ۶ ماهه
4,593 (21.35%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 113.59 - 113.59 113.59 0.04 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 132.19 - 132.19 132.19 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 140.33 - 140.33 140.33 0.44 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 171.89 - 171.89 171.89 0.09 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Arca BB 47.563 - 47.563 47.563 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Anima Sforzesco AD 12.437 - 12.437 12.437 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Anima Visconteo AD 45.048 - 45.048 45.048 0.07 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.373 - 5.373 5.373 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.74 - 8.74 8.74 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.877 - 10.877 10.877 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 10.085 - 10.085 10.085 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 162.96 - 162.96 162.96 0.12 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BancoPosta Mix 1 A 7.634 - 7.634 7.634 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
BancoPosta Mix 2 A 8.331 - 8.331 8.331 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
AcomeA Breve Termine A1 16.574 - 16.574 16.574 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
AcomeA Breve Termine A2 17.063 - 17.063 17.063 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
AcomeA Breve Termine Q2 16.824 - 16.824 16.824 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Fondaco Multi Asset Income B 111.282 - 111.282 111.282 0.11 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Azioni Internazionali 17.033 - 17.033 17.033 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Italia I 24.803 - 24.803 24.803 0.13 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.6 - 10.6 10.6 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.449 - 9.449 9.449 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 24.129 - 24.129 24.129 0.12 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.185 - 10.185 10.185 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.482 - 11.482 11.482 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.812 - 10.812 10.812 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 12.05 - 12.05 12.05 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.577 - 8.577 8.577 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.24 - 10.24 10.24 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 6.326 - 6.326 6.326 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Anima Sforzesco A 13.21 - 13.21 13.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco F 13.8 - 13.8 13.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Visconteo A 48.52 - 48.52 48.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Visconteo F 50.614 - 50.614 50.614 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca RR Diversified Bond 11.859 - 11.859 11.859 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Alleanza Obbligazionario A 5.459 - 5.459 5.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Target Controllo B 5.383 - 5.383 5.383 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Strategia Globale Crescita P 6.367 - 6.367 6.367 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.752 - 9.748 9.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.893 - 5.893 5.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Magellano A 5.374 - 5.374 5.374 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Risparmio A 7.623 - 7.623 7.623 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Risparmio F 7.748 - 7.748 7.748 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Risparmio H 7.632 - 7.632 7.632 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Geo Europa A 18.953 - 18.953 18.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Geo Europa Y 22.54 - 22.54 22.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BancoPosta Mix 1 D 5.212 - 5.209 5.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BancoPosta Mix 2 D 5.314 - 5.314 5.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BancoPosta Mix 3 A 5.542 - 5.542 5.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BancoPosta Mix 3 D 5.319 - 5.319 5.319 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Etica Bilanciato I 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Etica Bilanciato R 13.172 - 13.172 13.172 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Bond Corporate 9.824 - 9.824 9.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus A 5.261 - 5.261 5.261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus F 5.404 - 5.404 5.404 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Valore Globale A 45.894 - 45.894 45.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Valore Globale B 45.325 - 45.325 45.325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Valore Globale F 48.602 - 48.602 48.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Sforzesco Plus AD 5.026 - 5.026 5.026 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca TE - Titoli Esteri 24.848 - 24.848 24.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Obbligazioni Europa 12.616 - 12.616 12.616 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Bond Paesi Emergenti P 19.181 - 19.181 19.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Etica Obbligazionario Misto I 8.607 - 8.607 8.607 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Etica Obbligazionario Misto R 8.208 - 8.208 8.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.398 - 11.398 11.398 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.176 - 12.176 12.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.964 - 5.964 5.964 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 11.617 - 11.592 11.617 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 165.48 - 164.83 165.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 10.218 - 10.218 10.218 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.784 - 9.784 9.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.881 - 5.881 5.881 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Eurizon Riserva 2 anni A 4.977 - 4.977 4.977 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Riserva 2 anni B 5.014 - 5.014 5.014 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Riserva 2 anni C 5.041 - 5.041 5.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Anima Risparmio AD 7.092 - 7.092 7.093 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.562 - 8.562 8.562 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.297 - 9.297 9.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 13.24 - 13.24 13.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 16.03 - 16.03 16.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.084 - 10.084 10.084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Anima Alto Potenziale Globale A 15.898 - 15.898 15.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Previdenza - Crescita C 24.346 - 24.346 24.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Rendita 23.227 - 23.227 23.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Crescita 23.832 - 23.832 23.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Rendita C 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Rendita R 24.82 - 24.82 24.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.498 - 12.498 12.498 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.765 - 12.765 12.765 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.349 - 13.349 13.349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.059 - 12.059 12.059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۰۲
Gommaplastica bilanciato 20.12 - 20.12 20.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ساعت ۶:۰۲
Cometa Reddito 19.459 - 19.459 19.459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Cometa Sicurezza 18.191 - 18.191 18.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Telemaco Prudente 20.539 - 20.539 20.539 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Alifond Bilanciato 18.489 - 18.489 18.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Foncer - Garantito 12.067 - 12.067 12.067 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Previmoda Smeraldo 20.584 - 20.584 20.584 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Foncer - Bilanciato 22.038 - 22.038 22.038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Cometa Monetario Plus 14.477 - 14.477 14.477 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Laborfonds Bilanciata 21.149 - 21.149 21.149 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Fondenergia Bilanciato 21.263 - 21.263 21.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.294 - 7.294 7.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.307 - 6.307 6.307 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
Anima Geo Globale A 50.315 - 50.315 54.434 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۳۱
Anima Geo America A 11.083 - 11.083 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۹:۰۱
Anima Geo America Y 14.417 - 14.417 14.417 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Anima Alto Potenziale Globale F 16.718 - 16.627 16.718 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۰۱
Fondoposte Garantito 14.753 - 14.753 14.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۶:۰۱
Fondoposte Bilanciato 16.936 - 16.936 16.936 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.778 - 6.778 6.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۶:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiB 4.698 - 4.698 4.698 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Pioneer UniCredit Evoluzione ReddiA 4.809 - 4.805 4.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۰۲
Anima Geo Globale Y 62.551 - 62.472 62.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.735 - 9.694 9.735 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۰۲
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.189 - 593815.189 593815.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.797 - 28.797 28.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.876 - 26.876 26.876 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.585 - 27.585 27.585 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Arca Previdenza - Crescita R 24.786 - 24.786 24.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۳
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱:۰۲
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۰۳
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۶:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۰۳
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۷:۰۴
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰