خبر
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

26,638
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 20:35:56
3,351 (14.39%)
تغییر ۳ ماهه
103 (0.39%)
تغییر ۶ ماهه
2,282 (7.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mediolanum Flessibile Italia I 27.091 27.091 27.091 27.091 0.20 0.72% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 25.574 25.574 25.574 25.574 0.19 0.73% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.552 11.552 11.552 11.552 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.678 10.678 10.678 10.678 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.949 9.949 9.949 9.949 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I 8.779 8.779 8.779 8.779 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 6.726 6.726 6.726 6.726 0.00 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 7.99 7.99 7.99 7.99 0.00 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 33.08 33.08 33.08 33.08 0.64 1.97% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 173.41 173.41 173.41 173.41 0.25 0.14% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Arca BB 47.112 47.112 47.112 47.112 0.05 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Risparmio 4.703 4.703 4.703 4.703 0.01 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Bond Corporate 8.512 8.512 8.512 8.512 0.02 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca TE - Titoli Esteri 22.945 22.945 22.945 22.945 0.11 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Obbligazioni Europa 11.338 11.338 11.338 11.338 0.01 0.12% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca RR Diversified Bond 10.756 10.756 10.756 10.756 0.01 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Bond Paesi Emergenti P 14.818 14.818 14.818 14.818 0.05 0.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Diversificato Etico 10.242 10.242 10.242 10.242 0.02 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Azioni Internazionali P 29.059 29.059 29.059 29.059 0.12 0.40% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Azioni Internazionali 20.958 20.958 20.958 20.958 0.03 0.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Progetto Italia 40 PIR 5.593 5.593 5.593 5.593 0.01 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Strategia Globale Crescita P 6.068 6.068 6.068 6.068 0.02 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 15.904 15.904 15.904 15.904 0.02 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.001 14.001 14.001 14.001 0.02 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR 5.232 5.232 5.232 5.232 0.01 0.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 12.02 12.02 12.02 12.02 0.46 3.98% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.543 9.543 9.543 9.543 0.01 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU 17.51 17.51 17.51 17.51 0.19 1.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 166.84 166.84 166.84 166.84 0.08 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱:۳۵
Anima America A 36.313 36.313 36.262 36.313 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima America B 35.416 35.416 35.366 35.416 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima America F 39.882 39.882 39.824 39.882 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Pianeta A 10.564 10.564 10.541 10.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Pianeta F 11.183 11.183 11.158 11.183 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Magellano A 5.249 5.249 5.225 5.249 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Risparmio A 6.946 6.946 6.941 6.946 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Risparmio F 7.156 7.156 7.151 7.156 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Risparmio H 7.043 7.043 7.037 7.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Sforzesco A 12.057 12.057 12.03 12.057 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Sforzesco F 12.824 12.824 12.795 12.824 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Visconteo A 46.261 46.261 46.181 46.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Visconteo F 49.105 49.105 49.018 49.105 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Geo Europa A 22.955 22.955 22.937 22.955 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Geo Europa Y 28.381 28.381 28.358 28.381 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Risparmio AD 6.25 6.25 6.245 6.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Sforzesco AD 11.066 11.066 11.041 11.066 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Visconteo AD 41.564 41.564 41.492 41.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BancoPosta Mix 1 A 6.754 6.754 6.733 6.754 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BancoPosta Mix 2 A 7.616 7.616 7.591 7.616 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BancoPosta Mix 2 D 4.478 4.478 4.463 4.478 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BancoPosta Mix 3 A 5.237 5.237 5.219 5.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
BancoPosta Mix 3 D 4.439 4.439 4.424 4.439 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Bilanciato I 14.967 14.967 14.967 14.967 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Bilanciato R 13.587 13.587 13.587 13.587 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Impatto Clima R 5.506 5.506 5.506 5.506 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Fondo Alto Bilanciato 16.637 16.637 16.63 16.637 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Valore Globale A 52.593 52.593 52.441 52.593 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Valore Globale B 51.75 51.75 51.599 51.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Valore Globale F 57.389 57.389 57.218 57.389 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Crescita Italia AP 5.657 5.657 5.645 5.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Alleanza Obbligazionario A 4.746 4.746 4.733 4.746 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Amundi Elite Income Bond B 4.439 4.439 4.439 4.445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima ESaloGo Bilanciato A 5.261 5.261 5.246 5.261 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Esalogo Bilanciato Z 5.202 5.202 5.187 5.202 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Liquiditֳ  Euro AM 48.296 48.296 48.29 48.296 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Rendita Bilanciata I 5.807 5.807 5.807 5.807 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Rendita Bilanciata R 5.51 5.51 5.51 5.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Rendita Bilanciata RD 4.721 4.721 4.721 4.721 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.525 4.525 4.525 4.529 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Bilanciato Megatrend A 5.259 5.259 5.251 5.259 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Fondaco Multi Asset Income B 105.218 105.218 105.218 105.218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Obbligazionario Misto I 7.881 7.881 7.881 7.881 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Etica Obbligazionario Misto R 7.388 7.388 7.388 7.388 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Fix Obbligazionario MLT A 6.421 6.421 6.395 6.421 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Fix Obbligazionario MLT Y 6.908 6.908 6.88 6.908 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Obbligazionario Corporate A 8.926 8.926 8.913 8.926 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Obbligazionario Corporate F 9.388 9.388 9.374 9.388 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Obbligazionario Corporate AD 7.946 7.946 7.934 7.946 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Amundi Elite Multi Asset Flexible B 4.899 4.899 4.899 4.904 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Amundi Elite Thematic Multi Asset B 4.674 4.674 4.673 4.674 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Star Europa Alto Potenziale A 3.391 3.391 3.387 3.391 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Anima Star Europa Alto Potenziale Y 3.804 3.804 3.8 3.804 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Pioneer Obbl Più a distribuzione A 9.602 9.602 9.582 9.602 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund B EUR Acc 9.71 9.71 9.694 9.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B 5.812 5.812 5.799 5.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 155.62 155.62 155.62 157.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 284.84 284.84 284.84 284.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 10.832 10.832 10.832 10.832 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.708 5.708 5.708 5.708 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 10.739 10.739 10.739 10.739 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 7.043 7.043 7.043 7.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.256 10.256 10.256 10.256 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 6.795 6.795 6.795 6.795 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 6.282 6.282 6.282 6.282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.168 8.168 8.168 8.168 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 7.542 7.542 7.542 7.542 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 98.4 98.4 98.4 98.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 132.88 132.88 132.88 132.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 136.31 136.31 136.31 136.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 128.99 128.99 128.99 128.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Arca Previdenza - Rendita 21.778 21.778 21.778 21.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Crescita 22.723 22.723 22.723 22.723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Rendita C 22.433 22.433 22.433 22.433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Rendita R 23.722 23.722 23.722 23.722 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Crescita C 23.406 23.406 23.406 23.406 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Crescita R 24.755 24.755 24.755 24.755 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Alta Crescita 28.685 28.685 28.685 28.685 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 11.956 11.956 11.956 11.956 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Alta Crescita C 29.848 29.848 29.848 29.848 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Alta Crescita R 31.579 31.579 31.579 31.579 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.31 12.31 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.015 13.015 13.015 13.015 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ ساعت ۶:۴۶
BancoPosta Mix 1 D 4.336 4.336 4.336 4.336 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۷:۱۸
Nordfondo Liquidit  Classe A 6.298 6.298 6.298 6.298 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordfondo Liquidit  Classe C 6.446 6.446 6.446 6.446 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
AcomeA Breve Termine A1 12.683 12.683 12.683 12.683 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
AcomeA Breve Termine A2 13.214 13.214 13.214 13.214 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
AcomeA Breve Termine Q2 13.03 13.03 13.03 13.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین