شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

18,368
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:31:02
7,445 (28.84%)
تغییر ۳ ماهه
4,846 (20.88%)
تغییر ۶ ماهه
5,453 (22.89%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anima Sforzesco A 12.394 - 12.394 12.394 0.03 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco F 12.964 - 12.964 12.964 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Visconteo A 43.002 - 43.002 43.002 0.39 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Visconteo F 44.914 - 44.914 44.914 0.41 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco AD 11.608 - 11.608 11.608 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Visconteo AD 39.677 - 39.677 39.677 0.36 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca RR Diversified Bond 10.684 - 10.684 10.684 0.07 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Target Controllo A 4.958 - 4.958 4.958 0.02 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Target Controllo B 4.971 - 4.971 4.971 0.02 0.44% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca Strategia Globale Crescita P 6.063 - 6.063 6.063 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.23 - 9.23 9.23 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 7.801 - 7.801 7.801 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 9.755 - 9.755 9.755 0.02 0.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.538 - 5.538 5.538 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.047 - 9.047 9.047 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 138.94 - 138.94 138.94 3.41 2.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Magellano A 4.495 - 4.495 4.495 0.08 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Risparmio A 7.249 - 7.249 7.249 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Risparmio F 7.375 - 7.375 7.375 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Risparmio H 7.25 - 7.25 7.25 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Vespucci AD 4.653 - 4.653 4.653 0.03 0.64% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Geo Europa Y 17.59 - 17.59 17.59 0.38 2.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Risparmio AD 6.611 - 6.611 6.611 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca Bond Corporate 9.092 - 9.092 9.092 0.01 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus A 4.921 - 4.921 4.921 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus F 5.062 - 5.062 5.062 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Valore Globale A 32.402 - 32.402 32.402 1.10 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Valore Globale B 31.984 - 31.984 31.984 1.08 3.39% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Valore Globale F 34.38 - 34.38 34.38 1.16 3.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
AcomeA Breve Termine A1 15.162 - 15.162 15.162 0.06 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
AcomeA Breve Termine A2 15.623 - 15.623 15.623 0.06 0.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
AcomeA Breve Termine Q2 15.405 - 15.405 15.405 0.06 0.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Sforzesco Plus AD 4.678 - 4.678 4.678 0.02 0.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca TE - Titoli Esteri 21.805 - 21.805 21.805 0.11 0.50% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca Obbligazioni Europa 10.96 - 10.96 10.96 0.03 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Arca Bond Paesi Emergenti P 16.06 - 16.06 16.06 0.17 1.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Italia I 17.894 - 17.894 17.894 0.37 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Gestielle Cedola Multi Target V 4.527 - 4.527 4.527 0.07 1.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Gestielle Cedola MultiAsset III 4.075 - 4.075 4.075 0.05 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.731 - 11.731 11.731 0.09 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.546 - 12.546 12.546 0.10 0.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 17.38 - 17.38 17.38 0.36 2.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 9.861 - 9.861 9.861 0.03 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 9.272 - 9.272 9.272 0.03 0.28% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 9.054 - 9.054 9.054 0.06 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 8.739 - 8.739 8.739 0.02 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 121.92 - 121.92 121.92 6.65 5.45% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 4.594 - 4.594 4.594 0.03 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
BancoPosta Mix 3 A 4.867 - 4.867 4.867 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BancoPosta Mix 3 D 4.474 - 4.474 4.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Alleanza Obbligazionario A 5.254 - 5.254 5.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BancoPosta Mix 1 A 7.185 - 7.185 7.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BancoPosta Mix 1 D 4.789 - 4.789 4.789 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BancoPosta Mix 2 A 7.539 - 7.539 7.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
BancoPosta Mix 2 D 4.65 - 4.65 4.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Etica Bilanciato I 11.795 - 11.795 11.795 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Etica Bilanciato R 10.966 - 10.966 10.966 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Fondaco Multi Asset Income B 108.571 - 108.571 108.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Etica Obbligazionario Misto I 8.239 - 8.239 8.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Etica Obbligazionario Misto R 7.848 - 7.848 7.848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 94.53 - 94.53 94.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 102.89 - 102.89 102.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 108.14 - 108.14 108.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۷:۰۱
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 26.92 - 26.92 26.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 159.4 - 159.4 159.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۰
Arca Previdenza - Rendita C 22.364 - 22.364 22.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Rendita R 23.414 - 23.414 23.414 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.205 - 12.205 12.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.475 - 12.475 12.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.059 - 13.059 13.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Eurizon Diversificato Etico 10.039 - 10.039 10.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 8.685 - 8.685 8.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni A 4.88 - 4.88 4.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni B 4.925 - 4.925 4.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Riserva 2 anni C 4.956 - 4.956 4.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Eurizon Azioni Internazionali 13.384 - 13.384 13.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.849 - 5.849 5.849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 7.175 - 7.175 7.175 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.438 - 8.438 8.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.876 - 8.876 8.876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 9.458 - 9.458 9.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 7.183 - 7.183 7.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 113.8 - 113.8 113.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 13.27 - 13.27 13.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 9.367 - 9.367 9.367 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 9.921 - 9.921 9.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Anima Geo Europa A 15.171 - 15.171 15.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.041 - 11.041 11.041 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ساعت ۲۲:۰۰
Arca Previdenza - Rendita 23.029 - 23.029 23.029 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۶:۰۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 24.66 - 23.8 24.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۶:۰۱
Anima Geo America A 12.291 - 12.291 12.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.503 - 10.503 10.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.088 - 10.088 10.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Arca BB 45.496 - 45.272 45.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 6.083 - 6.083 6.083 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۰۰
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.268 - 8.268 8.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.715 - 8.715 8.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Cedola Corporate 5.187 - 5.187 5.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Gommaplastica bilanciato 20.176 - 20.176 20.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ساعت ۹:۰۲
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.188 - 593815.188 593815.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Cometa Sicurezza 18.192 - 18.192 18.192 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Telemaco Prudente 20.653 - 20.653 20.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Alifond Bilanciato 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Foncer - Garantito 12.072 - 12.072 12.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Previmoda Smeraldo 20.689 - 20.689 20.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Foncer - Bilanciato 22.106 - 22.106 22.106 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Cometa Monetario Plus 14.476 - 14.476 14.476 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Laborfonds Bilanciata 21.157 - 21.157 21.157 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Fondenergia Bilanciato 21.35 - 21.35 21.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Cometa Reddito 19.525 - 19.525 19.525 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Anima Alto Potenziale Globale A 15.898 - 15.898 15.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Arca Previdenza - Crescita C 24.346 - 24.346 24.346 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۶:۰۲
Arca Previdenza - Crescita 23.832 - 23.832 23.832 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۲
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی