شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایتالیا
ایتالیا

FTSE IT Mid Cap

22,124
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:23
3,662 (19.83%)
تغییر ۳ ماهه
4,876 (18.06%)
تغییر ۶ ماهه
270 (1.23%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 32.51 - 32.51 32.51 0.05 0.15% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۸:۳۰
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.074 - 5.074 5.074 0.14 2.80% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima America F 31.168 - 31.168 31.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Magellano A 5.064 - 5.064 5.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Risparmio H 7.586 - 7.586 7.586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Vespucci AD 4.958 - 4.958 4.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Risparmio AD 6.909 - 6.909 6.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 1 A 7.598 - 7.598 7.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 1 D 5.064 - 5.064 5.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 2 A 8.223 - 8.223 8.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 2 D 5.072 - 5.072 5.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 3 A 5.426 - 5.426 5.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
BancoPosta Mix 3 D 4.987 - 4.987 4.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Etica Bilanciato I 13.451 - 13.451 13.451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Etica Bilanciato R 12.466 - 12.466 12.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca Bond Corporate 9.736 - 9.736 9.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Fondo Trading F 17.481 - 17.481 17.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Fix High Yield Y 13.66 - 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco Plus A 5.19 - 5.19 5.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco Plus F 5.353 - 5.353 5.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
AcomeA Breve Termine A1 16.514 - 16.514 16.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
AcomeA Breve Termine A2 17.047 - 17.047 17.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
AcomeA Breve Termine Q2 16.806 - 16.806 16.806 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco Plus AD 4.909 - 4.909 4.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca TE - Titoli Esteri 24.269 - 24.269 24.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca Obbligazioni Europa 12.248 - 12.248 12.248 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni A 4.999 - 4.999 4.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni B 5.042 - 5.042 5.042 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Eurizon Riserva 2 anni C 5.078 - 5.078 5.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Target Controllo A 5.332 - 5.332 5.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Target Controllo B 5.343 - 5.343 5.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.786 - 18.786 18.786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Fondaco Multi Asset Income B 113.317 - 113.317 113.317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Etica Obbligazionario Misto R 8.179 - 8.179 8.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Eurizon Azioni Internazionali 16.487 - 16.487 16.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Italia I 21.449 - 21.303 21.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Gestielle Cedola Multi Target V 4.923 - 4.923 4.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Gestielle Cedola MultiAsset III 4.513 - 4.513 4.513 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate F 10.337 - 10.337 10.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Obbligazionario Emergente F 8.452 - 8.452 8.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate AD 8.961 - 8.961 8.961 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Obbligazionario Emergente AD 6.585 - 6.585 6.585 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 20.773 - 20.773 20.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.345 - 9.345 9.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 8.967 - 8.967 8.967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.37 - 9.37 9.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.297 - 5.297 5.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Pianeta F 12.528 - 12.528 12.528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Risparmio A 7.576 - 7.576 7.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Risparmio F 7.723 - 7.723 7.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco A 13.077 - 13.077 13.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco F 13.71 - 13.71 13.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Visconteo A 47.158 - 47.158 47.158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Visconteo F 49.372 - 49.372 49.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Sforzesco AD 12.185 - 12.185 12.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Visconteo AD 43.286 - 43.286 43.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca RR Diversified Bond 11.717 - 11.717 11.717 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Alleanza Obbligazionario A 5.508 - 5.508 5.508 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Etica Obbligazionario Misto I 8.605 - 8.605 8.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Arca Strategia Globale Crescita P 6.233 - 6.233 6.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum BB MS Glb Sel L EUR Acc 11.216 - 11.216 11.216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obbl Piu a distribuzione A 9.846 - 9.846 9.846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 6 - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile ObbligazionaL 8.169 - 8.169 8.169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionar 10.324 - 10.324 10.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Obbligazionario Piu a distr 5.929 - 5.929 5.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.211 - 11.211 11.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.514 - 10.514 10.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.446 - 11.446 11.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.029 - 8.029 8.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 9.884 - 9.884 9.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.55 - 9.55 9.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 178.93 - 178.93 178.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.058 - 8.058 8.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ 280.31 - 280.31 280.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 160.59 - 160.59 160.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۲۳:۳۱
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class 150.26 - 150.26 150.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 106.75 - 106.75 106.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 118.42 - 118.42 118.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 134.61 - 134.61 134.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 31.46 - 31.46 31.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 173.5 - 173.5 173.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ ساعت ۱۱:۳۱
Cometa Reddito 19.034 - 19.034 19.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Alifond Bilanciato 18.352 - 18.352 18.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Cometa Monetario Plus 14.483 - 14.483 14.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۲:۳۱
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 16.1 - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.229 - 10.229 10.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
Eurizon Diversificato Etico 10.497 - 10.487 10.497 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
Arca Previdenza - Alta Crescita R 29.494 - 29.494 29.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Arca Previdenza - Crescita 23.735 - 23.735 23.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Crescita C 24.289 - 24.289 24.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Crescita R 25.468 - 25.468 25.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.381 - 12.381 12.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.667 - 12.667 12.667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.277 - 13.277 13.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Anima America A 28.423 - 28.423 28.423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Anima America B 27.877 - 27.877 27.877 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Pianeta A 12.241 - 12.241 12.241 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Fondo Trading A 15.941 - 15.941 15.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Fix High Yield A 11.883 - 11.883 11.883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Anima Obbligazionario Corporate A 9.852 - 9.852 9.852 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ساعت ۲۳:۳۱
Arca Previdenza - Rendita C 23.523 - 23.523 23.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Rendita 22.99 - 22.99 22.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۳۰
Arca Previdenza - Rendita R 24.651 - 24.651 24.651 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۷:۳۰
Anima Star Europa Alto Potenziale Y 3.4 - 3.4 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۳:۳۱
Gommaplastica bilanciato 19.787 - 19.787 19.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۷:۰۱
Cometa Sicurezza 18.119 - 18.119 18.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Telemaco Prudente 20.739 - 20.739 20.739 1.30 6.68% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Foncer - Garantito 12.005 - 12.005 12.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Previmoda Smeraldo 20.253 - 20.253 20.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Foncer - Bilanciato 21.618 - 21.618 21.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Laborfonds Bilanciata 16.741 - 16.741 16.741 3.49 20.85% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Fondenergia Bilanciato 20.916 - 20.916 20.916 0.69 3.41% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۲:۳۰
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.472 - 26.472 26.472 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.287 - 27.287 27.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.475 - 10.475 10.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ساعت ۲۰:۳۱
Anima Geo Europa Y 18.692 - 18.692 18.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 9.593 - 9.593 9.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Geo America Y 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ساعت ۷:۰۱
Fondoposte Bilanciato 16.228 - 16.228 16.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
Anima Valore Globale A 35.038 - 35.038 35.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Valore Globale B 34.581 - 34.581 34.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Valore Globale F 37.198 - 37.198 37.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.735 - 11.735 11.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.554 - 12.554 12.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 9.715 - 9.715 9.715 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Anima Geo Europa A 14.838 - 14.748 14.838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Anima Geo America A 12.291 - 12.291 12.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.088 - 10.088 10.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Arca BB 45.496 - 45.272 45.496 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۰۱
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.268 - 8.268 8.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.715 - 8.715 8.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱:۰۱
Gestielle Cedola Corporate 5.187 - 5.187 5.187 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Gestielle Hedge Low Volatility 593815.188 - 593815.188 593815.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹:۳۲
Anima Alto Potenziale Globale A 15.898 - 15.898 15.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۳
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۷:۰۱
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۰۱
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۲۳:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی