شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

4,980
قیمت روز
195 (4.08%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 12:31:00
2,231 (30.94%)
تغییر ۳ ماهه
1,162 (18.92%)
تغییر ۶ ماهه
1,404 (22.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund E Inc USD 9.85 - 9.85 9.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Adm Inc USD 10.19 - 10.19 10.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund E Acc EUR Hedged 11.9 - 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund E Inc EUR Hedged 8.75 - 8.75 8.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Investor Inc USD 9.48 - 9.48 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Institutional Acc USD 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Institutional Inc USD 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.43 - 9.43 9.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Income Fund Institutional Acc EUR H 12.71 - 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 8.67 - 8.67 8.67 0.04 0.46% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.06 - 21.06 21.06 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.18 15.2 15.18 15.2 0.09 0.59% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 8.5 - 8.5 8.5 0.01 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.21 - 12.21 12.21 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.36 - 10.36 10.36 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.85 - 23.85 23.85 0.04 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.54 - 12.54 12.54 0.02 0.16% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9 9.01 9 9.01 0.14 1.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.48 15.5 15.48 15.5 0.09 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.05 - 14.05 14.05 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.08 - 18.08 18.08 0.03 0.17% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.72 - 10.72 10.72 0.02 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.48 - 9.48 9.48 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 8.99 - 8.99 8.99 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.26 10.27 10.26 10.27 0.14 1.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.18 16.21 16.18 16.21 0.10 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.53 14.55 14.53 14.55 0.09 0.62% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.92 - 15.92 15.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.5 - 30.5 30.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.57 - 29.57 29.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.11 - 30.11 30.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.23 - 31.23 31.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.13 - 21.13 21.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.27 - 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13 - 13 13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.37 - 19.37 19.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.74 - 31.74 31.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.3 - 11.3 11.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.6 - 33.6 33.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.63 - 32.63 32.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.29 - 26.29 26.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.42 - 24.42 24.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.27 - 18.27 18.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.74 - 27.74 27.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.91 - 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.12 - 10.12 10.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.62 - 20.62 20.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.73 - 19.73 19.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.58 - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.83 - 17.83 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.66 - 18.66 18.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.01 - 10.01 10.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.3 - 12.3 12.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.08 - 13.08 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.69 - 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.32 - 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.72 - 16.72 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.37 - 11.37 11.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.78 - 11.78 11.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.52 - 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.63 - 17.63 17.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 162.285 - 162.285 162.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 14706.126 - 14706.126 14706.126 9704.81 65.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 159.724 - 159.724 159.724 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 107.697 - 107.697 107.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 115.662 - 115.662 115.662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedge 107.862 - 107.862 107.862 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SPARX Japan Inst 21528 - 21528 21528 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Russell Investments Japan Equity FA 23462.81 - 23462.81 23462.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Russell Investments Japan Equity FB 1551.61 - 1551.61 1551.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 450.683 - 450.683 450.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 198.652 - 198.652 198.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 165.308 - 165.308 165.308 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1661.87 - 1661.87 1661.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 18 - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2368.53 - 2368.53 2368.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Japan JPY Acc 1116 - 1116 1121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 991.525 - 991.525 991.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Comgest Growth Japan EUR R Acc 9.63 9.7 9.63 9.7 0.29 3.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 142.219 - 142.219 142.219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 135.761 - 135.761 135.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۳:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 22273.809 - 22273.809 22273.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Findlay Park American USD 112.94 - 112.94 112.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 10.086 - 10.086 10.086 0.18 1.80% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.289 - 23.289 23.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.329 - 20.329 20.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.861 - 18.861 18.861 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 13.878 - 13.878 13.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 16.387 - 16.387 16.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.398 - 21.398 21.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 152.914 - 152.914 152.914 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 132.82 132.84 132.82 132.84 0.29 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.7 - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1835.79 - 1835.79 1835.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1310.1 - 1310.1 1310.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.04 - 9.04 9.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 952.61 - 952.61 952.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 - 7.14 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 984.13 - 984.13 984.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.04 - 7.99 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2189.955 - 2189.955 2189.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 200.597 - 200.597 200.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 197.329 - 197.329 197.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 19606.929 - 19606.929 19606.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 26929 - 26929 26929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 12231.388 - 12231.388 12231.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11679.96 - 11679.96 11679.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 - 30.208 30.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 - 32.924 32.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 - 211.303 212.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 - 32.136 32.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 - 167.548 167.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 - 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1672.84 - 1672.84 1695.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی