شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

7,145
قیمت روز
67 (0.94%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:04:48
575 (8.76%)
تغییر ۳ ماهه
877 (14.00%)
تغییر ۶ ماهه
1,296 (22.16%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 14.73 - 14.73 14.73 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund E Inc USD 11.05 - 11.05 11.05 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund Adm Inc USD 11.42 - 11.42 11.42 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.32 - 13.32 13.32 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.92 - 9.92 9.92 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund Investor Inc USD 10.63 - 10.63 10.63 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund Institutional Acc USD 15.7 - 15.7 15.7 0.02 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund Institutional Inc USD 11.89 - 11.89 11.89 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Income Fund Institutional Acc EUR H 14.21 - 14.21 14.21 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.66 - 10.66 10.66 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.34 - 23.34 23.34 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.52 - 13.52 13.52 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.57 - 11.57 11.57 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 26.39 - 26.39 26.39 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14 - 14 14 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.96 11.95 11.95 11.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.58 - 10.58 10.58 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.08 - 10.08 10.08 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.18 - 16.18 16.18 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.99 - 30.99 30.99 0.03 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.07 - 30.07 30.07 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.08 - 31.08 31.08 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.73 - 31.73 31.73 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.9 - 21.9 21.9 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.6 - 16.6 16.6 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.21 - 13.21 13.21 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.43 - 13.43 13.43 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.76 - 19.76 19.76 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.74 - 32.74 32.74 0.05 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.71 - 11.71 11.71 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.11 - 34.11 34.11 0.03 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.26 - 14.26 14.26 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.15 - 33.15 33.15 0.02 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.88 - 26.88 26.88 0.03 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25 - 25 25 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.77 - 18.77 18.77 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.96 - 11.96 11.96 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 28.35 - 28.35 28.35 0.02 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.08 - 14.08 14.08 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.36 - 10.36 10.36 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.39 - 22.39 22.39 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.41 - 21.41 21.41 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.84 - 13.84 13.84 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.03 - 16.03 16.03 0.03 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.39 - 19.39 19.39 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.28 - 20.28 20.28 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.96 - 10.96 10.96 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.47 - 13.47 13.47 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.7 - 13.7 13.7 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.32 - 14.32 14.32 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.57 - 23.57 23.57 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.7 - 10.7 10.7 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.9 - 17.9 17.9 0.03 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.33 - 18.33 18.33 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.56 - 14.56 14.56 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.56 - 12.56 12.56 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.01 - 13.01 13.01 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.28 - 20.28 20.28 0.03 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.32 - 19.32 19.32 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.41 - 12.41 12.41 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.99 - 9.99 9.99 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Russell Investments Japan Equity FA 30202 - 30202 30202 196.06 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Russell Investments Japan Equity FB 1999.01 - 1999.01 1999.01 13.00 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 162.223 - 162.223 162.223 0.26 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 23.05 - 23.05 23.05 0.20 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2974.89 - 2974.89 2974.89 22.51 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 108.104 - 108.104 108.104 0.18 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 116.089 - 116.089 116.089 0.20 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
SPARX Japan Inst 26458 - 26458 26458 269.00 1.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 513.816 - 513.816 513.816 1.12 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 226.275 - 226.275 226.275 0.49 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 188.295 - 188.295 188.295 0.41 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2246.57 - 2246.57 2246.57 12.16 0.54% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Japan JPY Acc 1339 - 1339 1339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 26475.506 - 26475.506 26475.506 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 183.705 - 183.705 183.705 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 175.361 - 175.361 175.361 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1158.85 - 1158.85 1158.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.59 - 8.59 8.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1196.26 - 1196.26 1196.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 9.6 - 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 2358.05 - 2358.05 2358.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1623.97 - 1623.97 1623.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 29.885 - 29.885 29.885 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.437 - 26.437 26.437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.295 - 24.295 24.295 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.121 - 18.121 18.121 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.323 - 21.323 21.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.473 - 27.473 27.473 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Findlay Park American USD 138.89 - 138.89 138.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 19.99 - 19.99 19.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
BlackRock Active Selection Fund Gl 1024.953 - 1024.953 1024.953 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.65 - 15.65 15.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 28.906 - 28.906 28.906 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 165.773 - 165.773 165.773 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.339 - 32.339 32.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 - 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Global Stock Index Inv USD 31.752 - 31.752 31.752 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 204.463 - 204.463 204.463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 214.088 - 214.088 214.088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 210.689 - 210.689 210.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.07 - 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.47 - 11.47 11.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.93 - 17.93 17.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.14 - 16.14 16.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ساعت ۱۰:۰۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 20459.365 - 20459.365 20459.365 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱:۰۳
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 29822 - 29822 29822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1672.84 - 1672.84 1695.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 12025.215 - 12025.215 12025.215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11491.851 - 11491.851 11491.851 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 22918.618 - 22918.618 22918.618 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۰۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2102.364 - 2102.364 2102.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.91 - 16.91 16.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.66 - 16.64 16.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 1781.79 - 1781.79 1781.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 167.366 - 167.366 167.366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۲
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1801.677 - 1800.253 1801.677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ساعت ۲۳:۰۲
Janus Selection Balanced I JPY Acc 24994 - 24994 24994 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.97 - 9.97 9.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۶:۰۵
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 116.93 - 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond 128.18 - 128.18 128.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 15.654 - 15.654 15.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.894 - 9.894 9.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.012 - 14.012 14.012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.985 - 10.985 10.985 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.359 - 11.359 11.359 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 9.834 - 9.834 9.834 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Accumu 70.77 - 70.77 70.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class I (Distri 50.06 - 50.06 50.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
First State Asian Equity Plus Fund Class III (Dist 14.84 - 14.84 14.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 191.937 - 191.937 191.937 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 103.594 - 103.594 103.594 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 162.879 - 162.879 162.879 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C 292.461 - 292.461 292.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ ساعت ۱:۰۳
Veritas Global Focus Fund EUR D 28.25 - 28.25 28.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Fund USD D 32.34 - 32.17 32.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus EUR Acc NAV 30.09 - 30.09 30.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A EUR Inc NAV 16.45 - 16.45 16.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis 30.39 - 30.39 30.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Acc 36.97 - 36.97 36.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Comgest Growth Emerging Markets USD Dis 34.84 - 34.84 34.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc 3.998 - 3.998 3.998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc 3.744 - 3.744 3.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F USD Acc 3.154 - 3.154 3.154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc 4.258 - 4.258 4.258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Asia Ex Japan Equity Fund R USD Acc 3.032 - 3.032 3.032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F EUR Ac 3.464 - 3.464 3.464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac 2.749 - 2.749 2.749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Hermes Global Emerging Markets Fund Class R EUR Ac 3.825 - 3.825 3.825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Principal Global Investors Funds - Preferred Secur 8.47 - 8.47 8.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-2 £ Acc 175.24 - 175.24 175.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-10$ Shares 129.35 - 129.35 129.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-4€ Shares 175.54 - 175.54 175.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class Z-1€ Shares 179.87 - 179.87 179.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Mercer Diversified Growth Fund Class M-12 £ Shares 146.74 - 146.74 146.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumu 25.16 - 25.16 25.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund EUR Accumu 26.3 - 26.3 26.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu 20.14 - 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR 25.471 - 25.471 25.471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Ins USD 29.34 - 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR 24.986 - 24.986 24.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Inv USD 28.784 - 28.784 28.784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Fund Investor 210.886 - 210.886 210.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard Euro Government Bond Index Institutional 118.382 - 118.382 118.382 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard European Stock Index Fund Investor EUR Ac 18.239 - 18.239 18.239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus EUR 183.478 - 183.478 183.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD 154.029 - 154.029 154.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Veritas Global Focus EUR Retl Inc NAV 19.29 - 19.29 19.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus Retail USD 22.19 - 22.02 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus USD Acc NAV 34.24 - 34.24 34.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۴
Veritas Global Focus A USD Inc 30.85 - 30.85 30.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۲۲:۰۴
Income Fund Institutional G Inc EUR 9.52 - 9.52 9.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰:۰۵
Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulatio 10.773 - 10.749 10.773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 9.961 - 9.895 9.961 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
Colchester Local Markets Bond Fund USD Unhedged Ac 9.126 - 9.002 9.126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۲۲:۰۴
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 10.5 - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.783 - 11.783 11.783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۲:۳۲
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 16.703 - 16.703 16.703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 14.232 - 14.232 14.232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 13.42 - 13.42 13.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۱:۰۱
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 15.06 - 15.06 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ ساعت ۲۰:۰۳
Russell Common Contractual Fund - Old Mutual Multi 14.79 - 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰