شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

6,486
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 20:31:12
312 (5.05%)
تغییر ۳ ماهه
2,054 (46.35%)
تغییر ۶ ماهه
381 (6.24%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 29540.613 - 29540.613 29540.613 383.55 1.32% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۲:۳۰
Japan JPY Acc 1525 - 1525 1525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
SPARX Japan Inst 28481 - 28481 28481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Comgest Growth Japan EUR R Acc 12.48 - 12.48 12.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 1028.987 - 1028.987 1028.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investments Japan Equity FA 30391.6 - 30391.6 30391.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investments Japan Equity FB 2005.45 - 2005.45 2005.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 524.688 - 524.688 524.688 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 231.802 - 231.802 231.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 191.313 - 191.313 191.313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Morant Wright Funds (Ireland) plc - Morant Wright 9.541 - 9.541 9.541 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 180.762 - 180.762 180.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 171.53 - 171.53 171.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 24.24 - 24.24 24.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2904.49 - 2904.49 2904.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund A 249.682 - 249.682 249.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B 261.412 - 261.412 261.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 30755.745 - 30755.745 30755.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E 249.597 - 249.597 249.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 228.87 - 228.87 228.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 12.356 - 12.356 12.356 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.546 - 28.546 28.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 27.078 - 27.078 27.078 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 22.91 - 22.91 22.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 18.322 - 18.322 18.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.819 - 21.819 21.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 26.21 - 26.21 26.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Income Fund E Acc USD 14.86 - 14.86 14.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund Adm Inc USD 11.24 - 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.25 - 13.25 13.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.56 - 9.56 9.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund Institutional Inc USD 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund Institutional Acc EUR H 14.22 - 14.22 14.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 13.86 - 13.86 13.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.68 - 11.68 11.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 20.55 - 20.55 20.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.69 - 10.69 10.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.52 - 16.52 16.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.96 - 10.96 10.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.86 - 9.86 9.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Income Fund Institutional Acc USD 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 168.208 - 168.208 168.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.13 - 17.13 17.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.1 - 10.1 10.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.47 - 17.47 17.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.85 - 15.85 15.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.03 - 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.49 - 11.49 11.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.36 - 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.79 - 16.79 16.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.22 - 32.22 32.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.19 - 31.19 31.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.07 - 33.07 33.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.02 - 33.02 33.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.15 - 23.15 23.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.24 - 14.24 14.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.44 - 20.44 20.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.92 - 34.92 34.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.58 - 35.58 35.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.54 - 34.54 34.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.68 - 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.2 - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.25 - 29.25 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.72 - 22.72 22.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.76 - 21.76 21.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.84 - 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.53 - 20.53 20.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.47 - 13.47 13.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.32 - 14.32 14.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.9 - 23.9 23.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.55 - 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.84 - 17.84 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.31 - 18.31 18.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.99 - 13.99 13.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.84 - 12.84 12.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.33 - 20.33 20.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.32 - 19.32 19.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg 19.28 - 19.28 19.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 165.298 - 165.298 165.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 111.163 - 111.163 111.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 119.412 - 119.412 119.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 123.322 - 123.322 123.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 153.126 - 153.126 153.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.63 - 25.63 25.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۱
Income Fund E Inc USD 10.85 - 10.85 10.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
Income Fund Investor Inc USD 10.48 - 10.48 10.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.73 - 14.73 14.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.63 - 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.36 - 10.36 10.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
Findlay Park American USD 144.13 - 144.13 144.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.87 - 23.87 23.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 27.14 - 27.14 27.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.13 - 14.13 14.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۳۰
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1653.38 - 1653.38 1653.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 30336 - 30336 30336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11306.564 - 11306.564 11306.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10759.871 - 10759.871 10759.871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 20140.437 - 20140.437 20140.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 23675.006 - 23675.006 23675.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2299.654 - 2299.654 2299.654 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1986.35 - 1986.35 1986.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 2066.56 - 2066.56 2066.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 200.333 - 200.333 200.333 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 196.887 - 196.887 196.887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedge 110.213 - 110.213 110.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۳۰
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 137.83 - 137.83 137.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1918.44 - 1918.44 1918.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1322.87 - 1322.87 1322.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 952.61 - 952.61 952.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 - 7.14 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 984.13 - 984.13 984.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.04 - 7.99 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 - 30.208 30.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 - 32.924 32.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 - 211.303 212.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 - 32.136 32.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 - 167.548 167.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 - 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی