ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

7,341
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
117 (1.62%)
تغییر ۳ ماهه
805 (12.31%)
تغییر ۶ ماهه
772 (11.75%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Japan JPY Acc 1843 1843 1843 1843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Comgest Growth Japan EUR R Acc 14.34 14.34 14.34 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 1042.488 1042.488 1042.488 1042.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund A 282.924 282.924 282.924 282.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B 289.787 289.787 289.787 289.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 35519.958 35519.958 35519.958 35519.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E 282.828 282.828 282.828 282.828 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 259.342 259.342 259.342 259.342 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Morant Wright Funds (Ireland) plc - Morant Wright 9.76 9.76 9.76 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 215.663 215.663 215.663 215.663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 204.211 204.211 204.211 204.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J EUR Hedg 141.755 141.755 141.755 141.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Findlay Park American USD 160.06 160.06 160.06 160.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR 13.402 13.402 13.402 13.402 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti 25.676 25.676 25.676 25.676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.53 18.53 18.53 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.51 16.51 16.51 16.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu 210.594 210.594 210.594 210.594 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu 180.65 180.65 180.65 180.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 209.169 209.169 209.169 209.169 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Acc USD 15.47 15.47 15.47 15.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc USD 11.06 11.06 11.06 11.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Adm Inc USD 11.5 11.5 11.5 11.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.73 13.73 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.68 9.68 9.68 9.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Investor Inc USD 10.73 10.73 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Acc USD 16.65 16.65 16.65 16.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Inc USD 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Institutional Acc EUR H 14.79 14.79 14.79 14.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 9.71 9.71 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income 10.15 10.15 10.15 10.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 164.942 164.942 164.942 164.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 24.17 24.17 24.17 24.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.31 17.31 17.31 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.51 9.51 9.51 9.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.08 14.08 14.08 14.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.7 11.7 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 27.6 27.6 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.16 14.16 14.16 14.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.07 10.07 10.07 10.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.67 17.67 17.67 17.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.88 15.88 15.88 15.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 20.89 20.89 20.89 20.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.06 12.06 12.06 12.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.71 10.71 10.71 10.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.98 9.98 9.98 9.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.46 11.46 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.77 16.77 16.77 16.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.2 32.2 32.2 32.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.11 31.11 31.11 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.64 33.64 33.64 33.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.02 33.02 33.02 33.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.4 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 17.04 17.04 17.04 17.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.45 14.45 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.3 20.3 20.3 20.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.57 35.57 35.57 35.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.5 12.5 12.5 12.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.63 35.63 35.63 35.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.64 14.64 14.64 14.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.56 34.56 34.56 34.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.76 22.76 22.76 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.81 21.81 21.81 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.69 13.69 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.8 16.8 16.8 16.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.55 19.55 19.55 19.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.54 20.54 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.33 13.33 13.33 13.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.91 13.91 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.17 14.17 14.17 14.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.92 23.92 23.92 23.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.4 10.4 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.74 17.74 17.74 17.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.74 13.74 13.74 13.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.21 12.21 12.21 12.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.65 12.65 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.29 20.29 20.29 20.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.26 19.26 19.26 19.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.07 12.07 12.07 12.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.71 9.71 9.71 9.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.55 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed 11.64 11.64 11.64 11.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg 19.3 19.3 19.3 19.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Cl 14.44 14.44 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 161.935 161.935 161.935 161.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 108.557 108.557 108.557 108.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 116.632 116.632 116.632 116.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 120.927 120.927 120.927 120.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SPARX Japan Inst 32862 32862 32862 32862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Russell Investments Japan Equity FA 35772.32 35772.32 35772.32 35772.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Russell Investments Japan Equity FB 2355.77 2355.77 2355.77 2355.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 31872.221 31872.221 31872.221 31872.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 28.01 28.01 28.01 28.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 3255.22 3255.22 3255.22 3255.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 524.366 524.366 524.366 524.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 232.168 232.168 232.168 232.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 190.25 190.25 190.25 190.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.77 27.77 27.77 27.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.67 25.67 25.67 25.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.14 19.14 19.14 19.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.36 12.36 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.4 29.4 29.4 29.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.96 13.96 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.57 10.57 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 153.145 153.145 153.145 153.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2414.318 2414.318 2414.318 2414.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 35533 35533 35533 35533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 261.325 261.325 261.325 261.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 256.481 256.481 256.481 256.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 29353.873 29353.873 29353.873 29353.873 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 30.889 30.889 30.889 30.889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.348 28.348 28.348 28.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.695 24.695 24.695 24.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.384 20.384 20.384 20.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 29.86 29.86 29.86 29.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.051 24.051 24.051 24.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD 14.597 14.597 14.368 14.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1653.38 1653.38 1653.38 1653.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۴:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11306.564 11306.564 11306.564 11306.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 10759.871 10759.871 10759.871 10759.871 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 20140.437 20140.437 20140.437 20140.437 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۲۳:۳۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2299.654 2299.654 2299.654 2299.654 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 2066.56 2066.56 2066.56 2066.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedge 110.213 110.213 110.213 110.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۳۰
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 137.83 137.83 137.83 137.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1918.44 1918.44 1918.44 1918.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1322.87 1322.87 1322.87 1322.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 952.61 952.61 952.61 952.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 7.19 7.14 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 984.13 984.13 984.13 984.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.04 8.04 7.99 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 30.208 30.208 30.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 32.924 32.924 32.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 212.872 211.303 212.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 32.136 32.136 32.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 167.548 167.548 167.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 13.26 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 28.542 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 10.62 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی