ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

8,074
قیمت روز
249 (3.08%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
795 (10.92%)
تغییر ۳ ماهه
897 (12.49%)
تغییر ۶ ماهه
2,749 (51.61%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund Institutional Acc USD 16.83 16.87 16.83 16.89 0.07 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 164.523 164.94 164.523 165.323 0.99 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 27.75 27.85 27.75 27.92 0.18 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.62 35.7 35.62 35.74 0.11 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.81 21.89 21.81 21.95 0.16 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.24 13.29 13.24 13.32 0.09 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.86 13.85 13.85 13.89 0.04 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 161.414 161.818 161.414 162.187 0.96 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 108.067 108.346 108.067 108.599 0.66 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 116.118 116.417 116.118 116.688 0.71 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Vanguard Global Bond Index Fund Investor USD Hedge 120.62 120.925 120.62 121.206 0.73 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 31263.862 31849.737 31263.862 32457.878 1219.33 3.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
Japan JPY Acc 1727 1784 1727 1784 48.00 2.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
SPARX Japan Inst 30392 30727 30392 30727 1308.00 4.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Comgest Growth Japan EUR R Acc 13.23 13.64 13.23 13.64 0.46 3.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Active Selection Fund Gl 1053.859 1058.275 1053.859 1058.275 1.80 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Russell Investments Japan Equity FA 35401.36 35985.81 35401.36 35985.81 1385.87 3.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Russell Investments Japan Equity FB 2329.03 2367.51 2329.03 2367.51 91.23 3.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 511.472 516.014 511.472 516.014 14.34 2.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 226.695 228.705 226.695 228.705 6.35 2.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 185.765 187.412 185.765 187.412 5.20 2.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Morant Wright Funds (Ireland) plc - Morant Wright 9.985 10.051 10.051 9.985 0.24 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 213.196 218.759 213.196 218.759 3.86 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 201.877 207.144 201.877 207.144 3.66 1.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 26.92 27.59 26.92 27.59 1.22 4.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 3167.53 3223.43 3167.53 3223.43 120.53 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) D Acc EUR 12.992 13.157 12.992 13.157 0.22 1.70% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Instituti 24.887 25.201 24.887 25.201 0.79 3.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Findlay Park American USD 174.62 175.86 174.62 175.86 1.60 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Man GLG Japan CoreAlpha Equity Class D H EUR 173.95 176.72 173.95 176.72 1.37 0.79% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.66 18.66 18.66 18.66 0.05 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.78 16.78 16.78 16.78 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.41 14.43 14.41 14.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 22.84 22.9 22.84 22.9 0.08 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.84 16.89 16.84 16.89 0.04 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.59 20.65 20.59 20.65 0.08 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.59 12.62 12.59 12.62 0.04 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO GIS Diversified Income Fund Administrative S 10.57 10.57 10.57 10.57 0.03 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 24.35 24.41 24.35 24.41 0.07 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.41 17.45 17.41 17.45 0.05 0.29% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.5 9.5 9.5 9.5 0.03 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.2 14.2 14.2 14.2 0.04 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.72 11.75 11.72 11.75 0.04 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.18 14.18 14.18 14.18 0.04 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.07 10.07 10.07 10.07 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 17.78 17.82 17.78 17.82 0.05 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.9 15.94 15.9 15.94 0.05 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.07 21.12 21.07 21.12 0.06 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.11 12.11 12.11 12.11 0.03 0.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.72 10.72 10.72 10.72 0.03 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.98 9.98 9.98 9.98 0.03 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 11.46 11.46 11.46 11.46 0.03 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.59 16.63 16.59 16.63 0.05 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.23 32.27 32.23 32.27 0.02 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.11 31.14 31.11 31.14 0.02 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.57 33.62 33.57 33.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.05 33.09 33.05 33.09 0.03 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 23.28 23.31 23.28 23.31 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 17.01 17.03 17.01 17.03 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 20.26 20.26 20.26 20.26 0.02 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 35.53 35.57 35.53 35.57 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.44 12.46 12.44 12.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 14.62 14.62 14.62 14.62 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 34.61 34.65 34.61 34.65 0.03 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.35 10.37 10.35 10.37 0.04 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.74 17.79 17.74 17.79 0.06 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.25 18.3 18.25 18.3 0.07 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.15 12.18 12.15 12.18 0.05 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.33 20.38 20.33 20.38 0.07 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.28 19.33 19.28 19.33 0.07 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.01 12.04 12.01 12.04 0.05 0.42% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.66 9.69 9.66 9.69 0.04 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Diversified Income Fund T Class EUR (Hed 11.69 11.69 11.69 11.69 0.03 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund E Acc USD 15.65 15.65 15.65 15.65 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund E Inc USD 11.12 11.12 11.12 11.12 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund Adm Inc USD 11.57 11.57 11.57 11.57 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.86 13.86 13.86 13.86 0.02 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.7 9.7 9.7 9.7 0.02 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund Investor Inc USD 10.8 10.8 10.8 10.8 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund Institutional Inc USD 12.15 12.15 12.15 12.15 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Income Fund Institutional Acc EUR H 14.96 14.96 14.96 14.96 0.02 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 9.76 9.76 9.76 9.76 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Income Fund E Class AUD (Hedged) Income 9.94 9.94 9.94 9.94 0.01 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income 10.2 10.21 10.2 10.21 0.02 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Income Fund T Class EUR (Hedged) Income 8.67 8.67 8.67 8.67 0.01 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.66 13.69 13.66 13.69 0.05 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.59 19.64 19.59 19.64 0.07 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.81 10.84 10.81 10.84 0.04 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.96 13.99 13.96 13.99 0.05 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.13 14.16 14.13 14.16 0.05 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 23.99 24.05 23.99 24.05 0.09 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 10.6 10.6 10.6 10.6 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional SGD (Hedg 19.34 19.36 19.34 19.36 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Cl 14.4 14.44 14.4 14.44 0.05 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Mercer Passive Global Equity Fund M3 SEK 1310.93 1310.93 1310.93 1310.93 7.79 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Small Cap Equity Fund M-1 JPY 17891.33 17891.33 17891.33 17891.33 153.42 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M -1 SEK 1183.82 1183.82 1183.82 1183.82 1.24 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Low Volatility Equity Fund M-1 JPYHAcc 12684.49 12684.49 12684.49 12684.49 28.05 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Global Equity Fund M1 NOK Hedged 1399.36 1399.36 1399.36 1399.36 9.33 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Global Equity Fund M5 JPY Hedged 16322.45 16322.45 16322.45 16322.45 108.72 0.67% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global High Yield Bond Fund M1 JPY Hedged 12125.75 12125.75 12125.75 12125.75 40.70 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global High Yield Bond Fund M1 SEK Hedged 1139.08 1139.08 1139.08 1139.08 3.82 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Global Equity Fund A15 0.4000 NOK 1054.79 1054.79 1054.79 1054.79 4.29 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-10 JPY 11046.16 11046.16 11046.16 11046.16 24.89 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Small Cap Equity Fund Z1 0.0000 JPY 1489799.21 1489799.21 1489799.21 1489799.21 12754.50 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Sustainable Global Equity Fund A1 H 0.0200 13866.42 13866.42 13866.42 13866.42 67.21 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund A1-H-0.02 10609.09 10609.09 10609.09 10609.09 24.00 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 NOK H 1094.55 1094.55 1094.55 1094.55 2.47 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund M-3 SEK H 1082.18 1082.18 1082.18 1082.18 2.42 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Diversified Growth Fund Class M -1 SEK Hedg 1205.71 1205.71 1205.71 1205.71 0.03 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Dynamic Asset Allocation Fund A1-H-0.0200-J 10421.75 10421.75 10421.75 10421.75 15.68 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund A1 0.0200 10617.81 10617.81 10617.81 10617.81 21.91 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund M-5 JPY H 11358.67 11358.67 11358.67 11358.67 23.63 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global High Yield Bond Fund A1-H-0.0200 JPY 11232.11 11232.11 11232.11 11232.11 37.39 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global High Yield Bond Fund A8-H-0.1700 NOK 1099.53 1099.53 1099.53 1099.53 3.66 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global listed infrastructure Fund A1 H 0.02 12138.43 12138.43 12138.43 12138.43 54.90 0.45% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Listed Infrastructure Fund A8 0.1500 11021.12 11021.12 11021.12 11021.12 82.84 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Global Listed Infrastructure Fund Z1 0.0000 1146544.41 1146544.41 1146544.41 1146544.41 8631.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Low Volatility Equity Fund A1 0.0200 JPY Ac 12042.53 12042.53 12042.53 12042.53 26.53 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Low Volatility Equity Fund A8 0.1500 JPY Ac 13728.57 13728.57 13728.57 13728.57 3.07 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund A12 0. 1244.67 1244.67 1244.67 1244.67 1.07 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund A8 SEK 1311.88 1311.88 1311.88 1311.88 1.31 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 JP 14813.39 14813.39 14813.39 14813.39 10.52 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund M-1 NO 1143.37 1143.37 1143.37 1143.37 1.00 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund Z1 0.0 1341643.03 1341643.03 1341643.03 1341643.03 960.89 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund A1 0.02 14903.16 14903.16 14903.16 14903.16 23.81 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Global REITS UCITS CCF Fund Z1 0.00 1228074.55 1228074.55 1228074.55 1228074.55 5022.89 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF 12446.62 12446.62 12446.62 12446.62 115.58 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 M-5 JPY H 10722.56 10722.56 10722.56 10722.56 1.20 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 M-5 JPY H 10372.51 10372.51 10372.51 10372.51 4.26 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Sustainable Global Equity Fund A8 0.1500 JP 10632.16 10632.16 10632.16 10632.16 25.45 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Mercer Sustainable Global Equity Fund Z1 0.0000 JP 1102114.33 1102114.33 1102114.33 1102114.33 2624.13 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 35987 35987 35987 35987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 35898.119 35898.119 35898.119 35898.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 260.966 260.966 259.675 260.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 255.982 255.982 254.718 255.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 27045.032 27045.032 27045.032 27045.032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Findlay Park American GBP Unhedged 126.85 126.85 125.76 126.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 153.154 153.154 153.154 153.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۲
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1967.4 1967.4 1967.4 1967.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۳۲
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11869.419 11869.419 11869.419 11919.399 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11253.193 11253.193 11209.293 11301.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2929.377 2929.377 2886.14 2973.669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Mercer Multi-Asset Credit Fund A13 0.3200 NOK Hedg 1073.32 1073.32 1067.34 1073.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۸:۳۳
Mercer Multi-Asset Credit Fund A20 0.8200 SEK Hedg 1073.94 1073.94 1068.74 1073.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۹:۰۳
GAM Star Fund plc - GAM Star Japan Equity Class No 2391.15 2391.15 2391.15 2391.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲۰:۳۰
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 27347.53 27347.53 27347.53 27347.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۸:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund A 278.91 278.91 278.91 278.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund B 286.294 286.294 286.294 286.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund E 278.815 278.815 278.815 278.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund G 259.813 259.813 259.813 259.813 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mercer Multi-Asset Credit Fund M-1 JPY Hedged 11437.99 11437.99 11437.99 11437.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mercer Multi-Asset Credit Fund M-2 JPY Hedged 11218.68 11218.68 11218.68 11218.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund J EUR Hedg 143.732 143.732 143.732 143.732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Mercer QIF Fund plc - KKR Multi-Asset Credit A7-H- 12123.41 12123.41 12123.41 12123.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.55 27.55 27.53 27.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 12.27 12.27 12.27 12.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 25.43 25.43 25.42 25.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.01 19.01 19.01 19.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.2 29.2 29.2 29.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.89 13.89 13.89 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.49 10.49 10.49 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1241.84 1241.84 1214.3 1241.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱۹:۳۲
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu 210.415 210.415 210.415 210.415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu 180.498 180.498 180.498 180.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۷:۳۱
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Investo 208.991 208.991 208.991 208.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۷:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1262.32 1262.32 1262.32 1262.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 9.6 9.6 9.6 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 2414.318 2414.318 2414.318 2414.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 30.889 30.889 30.889 30.889 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 28.348 28.348 28.348 28.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.695 24.695 24.695 24.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 20.384 20.384 20.384 20.384 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۷:۰۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 29.86 29.86 29.86 29.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 24.051 24.051 24.051 24.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc USD 14.597 14.597 14.368 14.597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ساعت ۲۰:۰۴
iShares Developed World Index Fund (IE) D Acc EUR 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Vanguard Global Bond Index Fund Investor EUR Hedge 110.213 110.213 110.213 110.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۸:۳۰
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 137.83 137.83 137.83 137.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۱۷:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1918.44 1918.44 1918.44 1918.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1322.87 1322.87 1322.87 1322.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 7.19 7.14 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 30.208 30.208 30.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 32.924 32.924 32.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 212.872 211.303 212.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 32.136 32.136 32.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 167.548 167.548 167.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 13.26 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 28.542 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 10.62 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی