شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایرلند
ایرلند

FTSE Ireland

4,875
قیمت روز
41 (0.85%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 15:01:12
2,308 (32.13%)
تغییر ۳ ماهه
1,369 (21.93%)
تغییر ۶ ماهه
963 (16.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.28 - 15.28 15.28 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۰
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro 130.04 - 130.04 130.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Income Fund E Acc USD 13.29 - 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund E Inc USD 9.9 - 9.9 9.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Adm Inc USD 10.24 - 10.24 10.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund E Acc EUR Hedged 11.92 - 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund E Inc EUR Hedged 8.81 - 8.81 8.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Investor Inc USD 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Institutional Acc USD 14.18 - 14.18 14.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Institutional Inc USD 10.68 - 10.68 10.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu 9.49 - 9.49 9.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Income Fund Institutional Acc EUR H 12.74 - 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO GIS Income Fund Administrative GBP (Hedged) 8.72 - 8.72 8.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.28 - 12.28 12.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 15.86 - 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.38 - 30.38 30.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 29.46 - 29.46 29.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 30.23 - 30.23 30.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.11 - 31.11 31.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 21.31 - 21.31 21.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 16.27 - 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 19.39 - 19.39 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 31.87 - 31.87 31.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 33.47 - 33.47 33.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.97 - 13.97 13.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32.51 - 32.51 32.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 26.2 - 26.2 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 24.34 - 24.34 24.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 11.66 - 11.66 11.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 27.65 - 27.65 27.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.63 - 13.63 13.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.09 - 10.09 10.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 20.47 - 20.47 20.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 19.58 - 19.58 19.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.65 - 12.65 12.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 14.58 - 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.7 - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.53 - 18.53 18.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 10.02 - 10.02 10.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 12.52 - 12.52 12.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 21.55 - 21.55 21.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.69 - 9.69 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.22 - 16.22 16.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 16.61 - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.38 - 11.38 11.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.8 - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 18.4 - 18.4 18.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 17.52 - 17.52 17.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 9.06 - 9.06 9.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۱۱:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional USD 161.925 - 161.925 161.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1876.42 - 1876.42 1876.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 1293.22 - 1293.22 1293.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 19.309 - 19.309 19.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.907 - 21.907 21.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul 159.44 - 159.44 159.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Euro 107.54 - 107.54 107.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Vanguard Global Bond Index Fund Institutional Plus 115.492 - 115.492 115.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
SPARX Japan Inst 23328 - 23328 23328 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investments Japan Equity FA 25562.4 - 25562.4 25562.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investments Japan Equity FB 1690.6 - 1690.6 1690.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 471.2 - 471.2 471.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 207.675 - 207.675 207.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Lindsell Train Japanese Equity B Yen Inc 172.817 - 172.817 172.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Coupland Cardiff Japan Income & Growth Fund JPY Fo 1837.476 - 1837.476 1837.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 19.67 - 19.67 19.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Russell Investment Company plc - Russell Investmen 2527.31 - 2527.31 2527.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۲:۰۰
Japan JPY Acc 1134 - 1134 1157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Gl 1000.315 - 1000.315 1003.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund D 23736.375 - 23736.375 23736.375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 146.879 - 146.879 149.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Japan F 140.21 - 140.21 143.001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 21.117 - 20.107 21.117 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 14.417 - 14.417 14.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 17.024 - 16.21 17.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Findlay Park American USD 115.63 - 115.63 115.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Index Selection Fund Developed World Ind 23.842 - 23.103 23.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu 152.897 - 152.897 152.897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 21.18 - 21.18 21.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 23.98 - 23.98 23.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 12.7 - 12.7 12.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.14 - 9.14 9.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 15.57 - 15.57 15.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.26 - 14.26 14.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 18.18 - 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.81 - 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.61 - 9.61 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 9.08 - 9.08 9.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 10.4 - 10.4 10.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 16.28 - 16.28 16.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Diversifi 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 952.61 - 952.61 952.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 7.19 - 7.14 7.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 984.13 - 984.13 984.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg J 8.04 - 7.99 8.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Horizon 2189.955 - 2189.955 2189.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 200.597 - 200.597 200.597 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Japan Sma 197.329 - 197.329 197.329 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nomura Funds Ireland plc Japan High Conviction Fun 19606.929 - 19606.929 19606.929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Yuki Japan Rebounding Growth Fd JPY Inc 26929 - 26929 26929 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 12231.388 - 12231.388 12231.388 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BlackRock Active Selection Fund Local Emerging Mar 11679.96 - 11679.96 11679.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Nomura Funds Ireland plc India Equity Fund Class S 24410.937 - 24410.937 24410.937 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins EUR 30.208 - 30.208 30.208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Ins USD 32.924 - 32.924 32.924 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus EUR 212.872 - 211.303 212.872 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱۰:۰۳
Vanguard Global Stock Index Inv USD 32.136 - 32.136 32.136 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
Vanguard Global Stock Index Institutional Plus USD 167.548 - 167.548 167.548 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۶:۰۱
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
Vanguard Global Stock Index Inv EUR 28.542 - 28.542 28.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund JPY 1672.84 - 1672.84 1695.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۰:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی