اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 02:42:08
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.71%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

620,455
قیمت روز
3,591 (0.58%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:43
14,763 (2.44%)
تغییر ۳ ماهه
14,352 (2.26%)
تغییر ۶ ماهه
20,930 (3.49%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,984
قیمت روز
7 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 04:02:44
260 (8.01%)
تغییر ۳ ماهه
32 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
592 (24.77%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Dana Prestasi Acc 36590.17 36841.85 36590.17 36841.85 165.87 0.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Schroder 90 Plus Equity Fund 1873.52 1884.91 1873.52 1884.91 13.87 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Schroder Dana Obligasi Mantap 1842.54 1843.62 1842.54 1843.62 1.83 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Schroder Dana Campuran Progresif 1761.33 1767.38 1761.33 1767.38 3.81 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Prospera Bijak 748.44 748.44 748.44 748.44 4.86 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Rencana Cerdas 14704.94 14704.94 14704.94 14704.94 94.85 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Reksa Dana Prima 1659.581 1659.581 1659.581 1659.581 2.00 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Pesona 24394.95 24394.95 24394.95 24394.95 104.40 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Semesta Dana Maxima 8552.504 8552.504 8552.504 8552.504 81.45 0.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Dana Pratama Ekuitas 7547.54 7547.54 7547.54 7547.54 53.22 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
SAM Indonesian Equity 1919.62 1919.62 1919.62 1919.62 11.75 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Insight I-Hajj Syariah 3949.522 3949.522 3949.522 3949.522 0.63 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
CIMB-Principal Index IDX30 1232.1 1232.1 1232.1 1232.1 7.13 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Dana Utama 2437.23 2437.23 2437.23 2437.23 0.49 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Lautandhana Equity Progresif 983.411 983.411 983.411 983.411 7.35 0.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Dana Syariah 3853.65 3853.65 3853.65 3853.65 0.34 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder Dana Terpadu II Acc 4111 4111 4111 4111 13.65 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.618 1.618 1.618 1.618 0.01 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2136.25 2136.25 2136.25 2136.25 13.84 0.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1497.33 1497.33 1497.33 1497.33 9.90 0.66% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 28870.78 28870.78 28870.78 28870.78 222.42 0.77% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2905.73 2905.73 2905.73 2905.73 1.69 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1663.154 1663.154 1663.154 1663.154 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Makara Abadi 4245.05 4245.05 4245.05 4245.05 1.82 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Makara Prima 2871.022 2871.022 2871.022 2871.022 0.77 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ganesha Abadi 3828.28 3828.28 3828.28 3828.28 0.80 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
MNC Dana Likuid 2581.876 2581.876 2581.876 2581.876 0.04 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
MNC Dana Syariah 2835.02 2835.02 2835.02 2835.02 0.08 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
PNM Dana Bertumbuh 1567.433 1567.433 1567.433 1567.433 0.96 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Sucorinvest Equity 2218 2218 2218 2218 19.46 0.88% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
CIMB-Principal Bond 36131.35 36131.35 36131.35 36131.35 1.22 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
TRAM Strategic Plus 1758.21 1758.21 1758.21 1758.21 0.74 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Reksa Dana Dana Pasti 5005.84 5005.84 5005.84 5005.84 0.86 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
TRAM Consumption Plus 1704.43 1704.43 1704.43 1704.43 12.88 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Pendapatan Tetap Utama 2552.96 2552.96 2552.96 2552.96 0.42 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Reksa Dana Dana Premier 3115.89 3115.89 3115.89 3115.89 0.54 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Syailendra Fixed Income 2243.43 2243.43 2243.43 2243.43 1.35 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2778.77 2778.77 2778.77 2778.77 1.31 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Manulife Dana Tetap Utama 2157.97 2157.97 2157.97 2157.97 0.49 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Indo Equity Fund 2517.273 2517.273 2517.273 2517.273 17.79 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1700.44 1700.44 1700.44 1700.44 0.80 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Dana Istimewa Acc 6969.94 6969.94 6969.94 6969.94 44.94 0.64% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 4197.28 4197.28 4197.28 4197.28 7.47 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1381.5 1381.5 1381.5 1381.5 9.97 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1961.21 1961.21 1961.21 1961.21 27.72 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1573.99 1573.99 1573.99 1573.99 2.03 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1553.34 1553.34 1553.34 1553.34 9.20 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 1843.864 1843.864 1843.864 1843.864 4.23 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2196.34 2196.34 2196.34 2196.34 1.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1629.81 1629.81 1629.81 1629.81 0.08 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
NIKKO TRON DUA 2458.677 2458.677 2458.677 2458.677 0.10 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
MNC Dana Dollar 1.427 1.427 1.427 1.427 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
MNC Dana Lancar 1607.01 1607.01 1607.01 1607.01 0.21 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko Indonesia Bond 1728.454 1728.454 1728.454 1728.454 0.12 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko Indonesia Equity 1399.044 1399.044 1399.044 1399.044 12.16 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko Indonesia Balanced 1623.615 1623.615 1623.615 1623.615 6.06 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2723.949 2723.949 2723.949 2723.949 3.60 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
Panin Dana US Dollar 1.895 1.895 1.895 1.895 0.01 0.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۴:۳۳
Dana Ekuitas Andalan 4209.027 4209.027 4209.027 4209.027 38.44 0.92% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BNP Paribas Prima USD 1.335 1.335 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۳۳
Simas Danamas Saham 1474.325 1474.325 1474.325 1474.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
Simas Saham Unggulan 1310.345 1310.345 1310.345 1310.345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.331 1.331 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۳
Danamas Dollar 1.858 1.858 1.858 1.858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
AXA MaestroSaham 1285.05 1285.05 1285.05 1285.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Danareksa Mawar Konsumer 10 1521.048 1521.048 1521.048 1521.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Danareksa Melati Premium Dollar 1.412 1.412 1.412 1.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1807.441 1807.441 1807.441 1807.441 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۰۲
Mandiri Aktif 1640.45 1640.45 1640.45 1640.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
Mandiri Saham Atraktif 1351.19 1351.19 1351.19 1351.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۸:۰۲
MRS Bond Kresna 2660.189 2660.189 2626.825 2660.189 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ساعت ۱۷:۳۱
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1952.499 1952.499 1952.499 1952.499 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Mandiri Investa Keluarga 1275.84 1275.84 1275.84 1275.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2415.01 2415.01 2415.01 2415.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1454.58 1454.58 1454.58 1454.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
BNI-AM Dana Terencana 1394.24 1394.24 1394.24 1394.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
OSO Sustainability Fund 1090.66 1090.66 1090.66 1090.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۳:۳۰
MRS Flex Kresna 1398.674 1398.674 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder Providence Fund 4087.69 4087.69 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Dana Berkembang 16974.479 16974.479 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 1332.821 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 2487.637 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danamas Fleksi 4185.785 4185.785 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 1256.708 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 3523.339 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 1512.9 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی