اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0713
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ بهمن ۱۳۹۹
ساعت 02:42:08
0 (1.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.71%)
تغییر ۶ ماهه
0 (904.23%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

599,131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
7,637 (1.26%)
تغییر ۳ ماهه
78,260 (11.55%)
تغییر ۶ ماهه
47,456 (8.60%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,219
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 03:01:50
37 (1.16%)
تغییر ۳ ماهه
242 (8.12%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.05%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNP Paribas Cakra Syariah USD 1.536 1.536 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BNP Paribas Prima USD 1.32 1.32 1.32 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Makara Abadi 4159.49 4159.49 4159.49 4159.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Makara Prima 2819.614 2819.614 2819.614 2819.614 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ganesha Abadi 3776.2 3776.2 3776.2 3776.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
NIKKO TRON DUA 2421.181 2421.181 2421.181 2421.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Prospera Bijak 787.97 787.97 787.97 787.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Rencana Cerdas 15135.81 15135.81 15135.81 15135.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MNC Dana Lancar 1591.685 1591.685 1591.685 1591.685 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MNC Dana Likuid 2529.948 2529.948 2529.948 2529.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MRS Bond Kresna 2642.443 2642.443 2642.443 2642.443 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MNC Dana Syariah 2784.764 2784.764 2784.764 2784.764 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Reksa Dana Prima 1668.056 1668.056 1668.056 1668.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
BNP Paribas Pesona 25421.03 25421.03 25421.03 25421.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sucorinvest Equity 2317.88 2317.88 2317.88 2317.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB-Principal Bond 35299.38 35299.38 35299.38 35299.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Semesta Dana Maxima 8721.945 8721.945 8721.945 8721.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Simas Danamas Saham 1511.063 1511.063 1511.063 1511.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
TRAM Strategic Plus 1717.56 1717.56 1717.56 1717.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Dana Pratama Ekuitas 7749.85 7749.85 7749.85 7749.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Indonesia Bond 1700.546 1700.546 1700.546 1700.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Reksa Dana Dana Pasti 4917.98 4917.98 4917.98 4917.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SAM Indonesian Equity 2014.28 2014.28 2014.28 2014.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
TRAM Consumption Plus 1772.47 1772.47 1772.47 1772.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Insight I-Hajj Syariah 3891.98 3891.98 3891.197 3891.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Indonesia Equity 1478.574 1478.574 1478.574 1478.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pendapatan Tetap Utama 2510.18 2510.18 2510.18 2510.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Reksa Dana Dana Premier 3052.1 3052.1 3052.1 3052.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Syailendra Fixed Income 2191.19 2191.19 2191.19 2191.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Indonesia Balanced 1649.362 1649.362 1649.362 1649.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Pendapatan Tetap Abadi 2 2740.25 2740.25 2740.25 2740.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Manulife Dana Tetap Utama 2122.99 2122.99 2122.99 2122.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nikko Indah Nusantara Dua 2705.952 2705.952 2705.952 2705.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Indo Equity Fund 2633.501 2633.501 2633.501 2633.501 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.311 1.311 1.311 1.311 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Batavia Dana Obligasi Plus 1666.36 1666.36 1666.36 1666.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CIMB-Principal Index IDX30 1311.81 1311.81 1311.81 1311.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Mandiri Investa Dana Utama 2414.71 2414.71 2414.71 2414.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Dana Istimewa Acc 7190.46 7190.46 7190.46 7190.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Dana Kombinasi Acc 4165.82 4165.82 4165.82 4165.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lautandhana Equity Progresif 1033.121 1033.121 1033.121 1033.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Mandiri Investa Dana Syariah 3814.17 3814.17 3814.17 3814.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Dana Terpadu II Acc 4199.26 4199.26 4199.26 4199.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2247.94 2247.94 2247.94 2247.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1578.84 1578.84 1578.84 1578.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1442.28 1442.28 1442.28 1442.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1977.46 1977.46 1977.46 1977.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1532.47 1532.47 1532.47 1532.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 30257.48 30257.48 30257.48 30257.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1589.97 1589.97 1589.97 1589.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Insight-METI Renewable Energy Fd 1832.306 1832.306 1832.306 1832.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2902.73 2902.73 2902.73 2902.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1625.85 1625.85 1625.85 1625.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2181.19 2181.19 2181.19 2181.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Eastspring Investments Yield Discovery 1619.04 1619.04 1619.04 1619.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
MNC Dana Dollar 1.445 1.445 1.445 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Dana Ekuitas Andalan 4502.801 4502.801 4502.801 4502.801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Panin Dana US Dollar 1.899 1.899 1.899 1.899 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Schroder Dana Prestasi Acc 38584.52 38584.52 38584.52 38584.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1959.07 1959.07 1959.07 1959.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Schroder Dana Obligasi Mantap 1814.83 1814.83 1814.83 1814.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Schroder Dana Campuran Progresif 1809.74 1809.74 1809.74 1809.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
PNM Dana Bertumbuh 1571.118 1571.118 1571.118 1571.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Simas Saham Unggulan 1334.995 1334.995 1334.995 1334.995 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Mandiri Aktif 1653.89 1653.89 1653.89 1653.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Mandiri Saham Atraktif 1355.81 1355.81 1355.81 1355.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Danareksa Mawar Konsumer 10 1559.48 1559.48 1559.48 1559.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Danareksa Melati Premium Dollar 1.446 1.446 1.446 1.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1852.484 1852.484 1852.484 1852.484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1952.499 1952.499 1952.499 1952.499 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Mandiri Investa Keluarga 1275.84 1275.84 1275.84 1275.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2415.01 2415.01 2415.01 2415.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1454.58 1454.58 1454.58 1454.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۲
BNI-AM Dana Terencana 1394.24 1394.24 1394.24 1394.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Danamas Dollar 1.835 1.835 1.835 1.835 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۷:۰۱
AXA MaestroSaham 1367.12 1367.12 1367.12 1367.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۷:۰۱
OSO Sustainability Fund 1090.66 1090.66 1090.66 1090.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۳:۳۰
MRS Flex Kresna 1398.674 1398.674 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder Providence Fund 4087.69 4087.69 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Dana Berkembang 16974.479 16974.479 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 1332.821 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 2487.637 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danamas Fleksi 4185.785 4185.785 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 1256.708 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 3523.339 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 1512.9 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی