شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 02:15:05
0 (873.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (887.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (901.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

615,602
قیمت روز
3,112 (0.51%)
تغییر روزانه
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:03:11
116,953 (23.45%)
تغییر ۳ ماهه
112,979 (22.48%)
تغییر ۶ ماهه
178,971 (40.99%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,477
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 03:30:45
1,055 (29.86%)
تغییر ۳ ماهه
875 (26.11%)
تغییر ۶ ماهه
998 (28.71%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panin Dana US Dollar 1.717 - 1.717 1.717 0.01 0.29% ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ساعت ۱۴:۰۱
BNP Paribas Prima USD 1.201 - 1.201 1.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1434.727 - 1434.727 1434.727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
Makara Abadi 3622.61 - 3622.61 3622.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Makara Prima 2569.446 - 2569.446 2569.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BNP Paribas Pesona 18702.97 - 17644.36 18702.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sucorinvest Equity 1540.21 - 1540.21 1540.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TRAM Consumption Plus 1249.78 - 1249.78 1249.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Pendapatan Tetap Utama 2416.43 - 2416.43 2416.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Keluarga 1238.96 - 1238.96 1238.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Pendapatan Tetap Abadi 2 2684.29 - 2684.29 2684.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Manulife Dana Tetap Utama 2030.53 - 2030.53 2030.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Istimewa Acc 4657.92 - 4416.03 4657.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Prestasi Acc 28579.4 - 27032.55 28579.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Kombinasi Acc 3944.44 - 3944.44 3944.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1480.82 - 1402.16 1480.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Terpadu II Acc 3401.55 - 3287.23 3401.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 23392.37 - 22156.9 23392.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Campuran Progresif 1463.26 - 1405.19 1463.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2143.98 - 2143.98 2143.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Ganesha Abadi 3526.11 - 3526.11 3526.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Prospera Bijak 600.18 - 600.18 600.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Rencana Cerdas 10884.75 - 10385.7 10884.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
MRS Bond Kresna 2722.933 - 2722.933 2722.933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
MRS Flex Kresna 1721.061 - 1721.061 1721.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Reksa Dana Prima 1528.734 - 1528.734 1528.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Bond 30759.37 - 30759.37 30759.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Semesta Dana Maxima 6502.703 - 6200.732 6502.703 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TRAM Strategic Plus 1513.05 - 1513.05 1513.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Dana Pratama Ekuitas 5663.7 - 5281.11 5663.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nikko Indonesia Bond 1573.756 - 1573.756 1573.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
BNI-AM Dana Terencana 1118.94 - 1080.56 1118.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Reksa Dana Dana Pasti 4614.77 - 4614.77 4614.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
SAM Indonesian Equity 1415.71 - 1358.56 1415.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nikko Indonesia Equity 1049.369 - 1049.369 1049.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Reksa Dana Dana Premier 2863.5 - 2863.5 2863.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Syailendra Fixed Income 1993.33 - 1993.33 1993.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nikko Indonesia Balanced 1326.826 - 1326.826 1326.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Indo Equity Fund 1991.127 - 1894.093 1991.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.228 - 1.228 1.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Batavia Dana Obligasi Plus 1453.15 - 1453.15 1453.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
CIMB-Principal Index IDX30 1037.1 - 1037.1 964.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Dana Utama 2309.12 - 2309.12 2309.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2240.72 - 2240.72 2240.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Dana Syariah 3580.52 - 3580.52 3580.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 1656.82 - 1550.84 1656.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1134.36 - 1080.26 1134.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Obligasi Mantap 1627.75 - 1627.75 1627.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1009.76 - 1009.76 1009.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1226.49 - 1226.49 1226.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1373.91 - 1373.91 1373.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1001.98 - 1001.98 1001.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Insight-METI Renewable Energy Fd 1702.71 - 1702.71 1702.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2627.7 - 2627.7 2627.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1445.523 - 1445.523 1445.523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
Eastspring Investments Yield Discovery 1500.65 - 1500.65 1500.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۱
NIKKO TRON DUA 2306.842 - 2306.842 2306.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
Nikko Indah Nusantara Dua 2472.991 - 2472.991 2472.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۱
MNC Dana Dollar 1.361 - 1.361 1.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
MNC Dana Lancar 1520.527 - 1520.527 1520.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
MNC Dana Likuid 2330.959 - 2330.959 2330.959 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
MNC Dana Syariah 2557.719 - 2557.719 2557.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۱
PNM Dana Bertumbuh 1402.231 - 1402.231 1402.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
AXA MaestroSaham 1042.41 - 1042.41 1042.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1406.52 - 1406.52 1406.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹:۰۱
Mandiri Saham Atraktif 1278.561 - 1278.561 1278.561 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Mandiri Aktif 1521.88 - 1521.88 1521.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ساعت ۶:۰۱
Danamas Dollar 1.789 - 1.789 1.789 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Danareksa Mawar Konsumer 10 1515.465 - 1515.465 1515.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۰۱
OSO Sustainability Fund 1172.07 - 1172.07 1172.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۰۱
Danareksa Melati Premium Dollar 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1818.127 - 1818.127 1818.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۱۳:۰۱
Schroder Providence Fund 4087.69 - 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Saham Unggulan 1747.607 - 1747.607 1847.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
SAM Dana Berkembang 16974.479 - 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Simas Danamas Saham 1632.214 - 1622.122 1632.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 - 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 - 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danamas Fleksi 4185.785 - 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Lautandhana Equity Progresif 1038.975 - 1038.975 1038.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 - 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 - 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Dana Ekuitas Andalan 4703.836 - 4703.836 4703.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Insight I-Hajj Syariah 3543.145 - 3543.145 3543.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 - 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی