شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (887.32%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

683,976
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 16:01:29
100,238 (17.17%)
تغییر ۳ ماهه
123,118 (21.95%)
تغییر ۶ ماهه
184,095 (36.83%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

2,714
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 13:01:09
60 (2.27%)
تغییر ۳ ماهه
401 (17.31%)
تغییر ۶ ماهه
692 (20.32%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PNM Dana Bertumbuh 1551.27 - 1551.27 1551.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Simas Danamas Saham 1418.274 - 1418.274 1418.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Simas Saham Unggulan 1183.754 - 1183.754 1183.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
BNP Paribas Prima USD 1.34 - 1.34 1.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Insight I-Hajj Syariah 3765.737 - 3765.737 3765.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1659.194 - 1659.194 1659.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Makara Abadi 4017.85 - 4017.85 4017.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Makara Prima 2760.692 - 2760.692 2760.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ganesha Abadi 3722.37 - 3722.37 3722.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Prospera Bijak 657.37 - 657.37 657.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Rencana Cerdas 12500.19 - 12500.19 12500.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
MRS Bond Kresna 2785.983 - 2785.983 2785.983 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Reksa Dana Prima 1593.486 - 1593.486 1593.486 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas Pesona 20991.79 - 20991.79 20991.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Sucorinvest Equity 1803.17 - 1803.17 1803.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB-Principal Bond 33766.49 - 33766.49 33766.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Semesta Dana Maxima 7218.332 - 7218.332 7218.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
TRAM Strategic Plus 1655.69 - 1655.69 1655.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Dana Pratama Ekuitas 6320.48 - 6320.48 6320.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
BNI-AM Dana Terencana 1240.68 - 1240.68 1240.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Reksa Dana Dana Pasti 4767.36 - 4767.36 4767.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
SAM Indonesian Equity 1568.46 - 1568.46 1568.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
TRAM Consumption Plus 1429.42 - 1429.42 1429.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Pendapatan Tetap Utama 2507.05 - 2507.05 2507.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Reksa Dana Dana Premier 2958.51 - 2958.51 2958.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Syailendra Fixed Income 2167.81 - 2167.81 2167.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Keluarga 1279.18 - 1279.18 1279.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Pendapatan Tetap Abadi 2 2905.21 - 2905.21 2905.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Manulife Dana Tetap Utama 2285.27 - 2285.27 2285.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Indo Equity Fund 2239.504 - 2239.504 2239.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.355 - 1.355 1.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Batavia Dana Obligasi Plus 1601.68 - 1601.68 1601.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
CIMB-Principal Index IDX30 1137.71 - 1137.71 1137.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Dana Utama 2413.23 - 2413.23 2413.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Dana Istimewa Acc 5411.77 - 5411.77 5411.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Dana Kombinasi Acc 4051.15 - 4051.15 4051.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Lautandhana Equity Progresif 881.718 - 881.718 881.718 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Dana Syariah 3752.48 - 3752.48 3752.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Dana Terpadu II Acc 3735.75 - 3735.75 3735.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 1888.88 - 1888.88 1888.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1284.43 - 1284.43 1284.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1156.53 - 1156.53 1156.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1184.89 - 1184.89 1184.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ashmore Dana Obligasi Nusantara 1519.45 - 1519.45 1519.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 26039.02 - 26039.02 26039.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1213.35 - 1213.35 1213.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Schroder Dana Mantap Plus II Acc 2858.2 - 2858.2 2858.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1578.969 - 1578.969 1578.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2221.58 - 2221.58 2221.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
Eastspring Investments Yield Discovery 1611.2 - 1611.2 1611.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۳۱
NIKKO TRON DUA 2387.733 - 2387.733 2387.733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Nikko Indonesia Bond 1673.608 - 1673.608 1673.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Nikko Indonesia Equity 1193.494 - 1193.494 1193.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Nikko Indonesia Balanced 1461.013 - 1461.013 1461.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Nikko Indah Nusantara Dua 2590.551 - 2590.551 2590.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Insight-METI Renewable Energy Fd 1790.531 - 1790.531 1790.531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
Panin Dana US Dollar 1.856 - 1.856 1.856 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
Dana Ekuitas Andalan 3905.546 - 3905.546 3905.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Schroder Dana Prestasi Acc 31860.99 - 31860.99 31860.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Schroder 90 Plus Equity Fund 1654.19 - 1654.19 1654.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Schroder Dana Obligasi Mantap 1762.7 - 1762.7 1762.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
Schroder Dana Campuran Progresif 1583.22 - 1583.22 1583.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
MNC Dana Lancar 1554.567 - 1554.567 1554.567 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
MNC Dana Likuid 2442.8 - 2442.8 2442.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
MNC Dana Syariah 2703.51 - 2703.51 2703.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ساعت ۱۷:۳۱
MNC Dana Dollar 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰
OSO Sustainability Fund 1090.66 - 1090.66 1090.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۳:۳۰
Danamas Dollar 1.816 - 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
AXA MaestroSaham 1210.97 - 1210.97 1210.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Danareksa Mawar Konsumer 10 1388.734 - 1388.734 1388.734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2351.69 - 2351.69 2351.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Danareksa Melati Premium Dollar 1.433 - 1.433 1.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1847.754 - 1847.754 1847.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1436.52 - 1436.52 1436.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۳۰
Mandiri Aktif 1536.25 - 1536.25 1536.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۳۱
Mandiri Saham Atraktif 1223.45 - 1223.45 1223.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۱:۳۱
MRS Flex Kresna 1398.674 - 1398.674 1398.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
Schroder Providence Fund 4087.69 - 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Dana Berkembang 16974.479 - 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 - 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 - 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danamas Fleksi 4185.785 - 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 - 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 - 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 - 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی