شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0075
قیمت روز
0 (1.35%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:53:05
0 (4.17%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.63%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

506,214
قیمت روز
3,948 (0.78%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:36
8,718 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
34,311 (7.27%)
تغییر ۶ ماهه
68,899 (15.76%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,479
قیمت روز
10 (0.3%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 02:32:21
57 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.31%)
تغییر ۶ ماهه
48 (1.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reksa Dana Prima 1598.754 - 1598.754 1598.754 3.26 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Panin Dana US Dollar 1.866 - 1.866 1.866 0.01 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
CIMB-Principal Bond 31955.77 - 31955.77 31955.77 44.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aberdeen Indonesia Bond Fund 2282.69 - 2282.69 2282.69 1.57 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Makara Prima 2707.703 - 2707.703 2707.703 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Pesona 26397.47 - 26397.47 26397.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Pendapatan Tetap Utama 2550.82 - 2550.82 2550.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Keluarga 1254.17 - 1254.17 1254.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Istimewa Acc 6547.11 - 6547.11 6547.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Acc 38091.77 - 38091.77 38091.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Kombinasi Acc 3969.7 - 3969.7 3969.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder 90 Plus Equity Fund 1958.94 - 1958.94 1958.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Terpadu II Acc 4003.41 - 4003.41 4003.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Prestasi Plus Acc 31038.03 - 31038.03 31038.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Campuran Progresif 1711.73 - 1711.73 1711.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Ganesha Abadi 3578.13 - 3578.13 3578.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Prospera Bijak 838.11 - 838.11 838.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Rencana Cerdas 15278.1 - 15278.1 15278.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
MRS Bond Kresna 2781.9 - 2781.9 2781.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
MRS Flex Kresna 2100.976 - 2100.976 2100.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
PNM Dana Bertumbuh 1520.533 - 1520.533 1520.533 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Semesta Dana Maxima 8825.871 - 8825.871 8825.871 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Dana Pratama Ekuitas 8783.8 - 8783.8 8783.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
BNI-AM Dana Terencana 1388.61 - 1388.61 1388.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
BNP Paribas Prima USD 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Pasti 4560.76 - 4560.76 4560.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SAM Indonesian Equity 2109.5 - 2109.5 2109.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Reksa Dana Dana Premier 2833.78 - 2833.78 2833.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Syailendra Fixed Income 2102.19 - 2102.19 2102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Indo Equity Fund 2520.639 - 2520.639 2520.639 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Batavia Dana Obligasi Plus 1550.16 - 1550.16 1550.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
CIMB-Principal Index IDX30 1457.58 - 1457.58 1457.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Dana Utama 2384.79 - 2384.79 2384.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Dana Syariah 3644.5 - 3644.5 3644.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Mandiri Investa Cerdas Bangsa 2405.25 - 2405.25 2405.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
RHB OSK Alpha Sector Rotation 1612.63 - 1612.63 1612.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Schroder Dana Obligasi Mantap 1694.11 - 1694.11 1694.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Insight-METI Renewable Energy Fd 1698.935 - 1698.935 1698.935 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Danareksa Melati Pendapatan Utama 1559.576 - 1559.576 1559.576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Eastspring Investments Yield Discovery 1553.2 - 1553.2 1553.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Makara Abadi 3852.48 - 3852.48 3852.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sucorinvest Equity 2066.99 - 2066.99 2066.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
TRAM Consumption Plus 1776.61 - 1776.61 1776.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Pendapatan Tetap Abadi 2 2852.96 - 2852.96 2852.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Manulife Dana Tetap Utama 2164.02 - 2164.02 2164.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Mandiri Investa Dana Pendapatan Opt 2228.88 - 2228.88 2228.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
NIKKO TRON DUA 2309.422 - 2309.422 2309.422 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
TRAM Strategic Plus 1628.44 - 1628.44 1628.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Bond 1613.435 - 1613.435 1613.435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Equity 1495.907 - 1495.907 1495.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indonesia Balanced 1571.07 - 1571.07 1571.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Nikko Indah Nusantara Dua 2592.704 - 2592.704 2592.704 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
TRAM Pendapatan Tetap USD 1.294 - 1.294 1.294 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara 1435.36 - 1435.36 1435.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sucorinvest Sharia Equity Fund 1494.08 - 1494.08 1494.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ashmore Dana Progresif Nusantara 1510.55 - 1510.55 1510.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Aberdeen Indonesia Equity Fund 1930.684 - 1930.684 1930.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
MNC Dana Likuid 2385.429 - 2385.429 2385.429 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
MNC Dana Syariah 2644.331 - 2644.331 2644.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Aberdeen Indonesia Money Market Fund 1397.01 - 1397.01 1397.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۶
AXA MaestroSaham 1439.78 - 1439.78 1439.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۵
MNC Dana Dollar 1.399 - 1.399 1.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Schroder Providence Fund 4087.69 - 4087.69 4087.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Simas Saham Unggulan 1747.607 - 1747.607 1847.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
SAM Dana Berkembang 16974.479 - 16974.479 17039.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Simas Danamas Saham 1632.214 - 1622.122 1632.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
Mega Asset Mantap Plus 1332.821 - 1328.754 1332.821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۸
TRIM Dana Tetap 2 2487.637 - 2480.889 2487.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۵:۰۶
Danareksa Mawar Konsumer 10 1785.461 - 1767.571 1785.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Danamas Fleksi 4185.785 - 4161.424 4185.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
OSO Sustainability Fund 1381.14 - 1381.14 1381.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ساعت ۶:۰۲
Danamas Dollar 1.781 - 1.781 1.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
Danareksa Melati Premium Dollar 1.392 - 1.392 1.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
Danareksa Pendapatan Prima Plus 1805.974 - 1805.974 1805.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۶:۰۲
Mandiri Saham Atraktif 1490.283 - 1490.283 1490.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Mandiri Aktif 1606.31 - 1606.31 1606.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳:۰۲
Lautandhana Equity Progresif 1038.975 - 1038.975 1038.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Mega Dana Pendapatan Tetap MENATAP 1256.708 - 1256.708 1256.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Danamas Stabil 3523.339 - 3523.339 3523.339 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Dana Ekuitas Andalan 4703.836 - 4703.836 4703.836 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ساعت ۱۱:۳۱
Insight I-Hajj Syariah 3543.145 - 3543.145 3543.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۳۱
Maybank GMT Dana Unggulan 1512.9 - 1512.9 1512.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas Prima Asia USD 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۰۳
Danareksa Mawar Rotasi Sektor Strategis 1397.816 - 1397.816 1397.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ ساعت ۲۳:۰۲
Danareksa Melati Dollar AS 0.191 - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
Motilal Oswal Equity Hybrid Reg Gr 9.426 - 9.426 9.426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳