شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.014
قیمت روز
0 (0.71%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 12:15:03
0 (0.71%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.11%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
1 (4.85%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:03:54
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
3 (26.30%)
تغییر ۶ ماهه
2 (10.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axis Liquid Retail Growth 2041.885 - 2041.885 2041.885 0.27 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Institutional Growth 2171.268 - 2171.268 2171.268 0.31 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2181.1 - 2181.1 2181.1 0.32 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1000.414 - 1000.414 1000.414 0.13 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 147.055 - 147.055 147.055 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.236 - 1002.236 1002.236 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1001.019 - 1001.019 1001.019 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 131.627 - 131.627 131.627 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1000.427 - 1000.427 1000.427 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 101.862 - 101.862 101.862 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 146.242 - 146.242 146.242 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 289.512 - 289.512 289.512 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1026.443 - 1026.443 1026.443 3.66 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2180.974 - 2180.974 2180.974 0.32 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.756 - 1000.756 1000.756 0.13 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 444.76 - 444.76 444.76 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 290.731 - 290.731 290.731 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 146.7 - 146.7 146.7 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 105.383 - 105.383 105.383 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 456.156 - 456.156 456.156 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 211.863 - 211.863 211.863 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 171.732 - 171.732 171.732 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.128 - 108.128 108.128 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 523.855 - 523.855 523.855 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 510.477 - 510.477 510.477 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 316.31 - 316.31 316.31 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 314.569 - 314.569 314.569 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.281 - 100.281 100.281 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.282 - 100.282 100.282 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.238 - 1002.238 1002.238 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1026.446 - 1026.446 1026.446 3.74 0.36% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 41.28 - 41.28 41.28 0.12 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 101.887 - 101.887 101.887 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 106.446 - 106.446 106.446 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.591 - 100.591 100.591 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.573 - 101.573 101.573 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.198 - 100.198 100.198 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 271.864 - 271.864 271.864 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.46 - 100.46 100.46 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.815 - 100.815 100.815 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.476 - 100.476 100.476 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.84 - 118.84 118.84 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.173 - 100.173 100.173 0.08 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1012.282 - 1012.282 1012.282 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 157.123 - 157.123 157.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 147.646 - 147.646 147.919 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 47.383 - 47.383 47.469 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
HDFC Liquid Fund Growth 3844.969 - 3844.969 3844.969 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Select Focus Growth 38.263 - 38.263 38.263 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Select Focus Dividend 24.094 - 24.094 24.094 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 24.869 - 24.869 24.869 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 2982.766 - 2982.766 2982.766 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 40.989 - 40.989 40.989 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1135.324 - 1135.324 1135.324 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3077.395 - 3076.943 3077.395 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 26.104 - 26.104 26.104 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3062.558 - 3062.114 3062.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3091.454 - 3091.006 3091.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 3867.064 - 3867.064 3867.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3205.983 - 3205.983 3205.983 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 32.239 - 32.239 32.298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1023.591 - 1023.443 1023.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1176.988 - 1176.988 1176.988 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.176 - 1031.176 1031.176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.174 - 1031.174 1031.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1012.288 - 1012.139 1012.288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1061.51 - 1061.354 1061.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1061.503 - 1061.35 1061.503 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3219.092 - 3219.092 3219.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1413.651 - 1413.651 1413.651 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1415.715 - 1415.715 1415.715 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.175 - 1154.175 1154.175 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1028.907 - 1028.907 1028.907 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1028.998 - 1028.998 1028.998 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.784 - 1053.784 1053.784 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.756 - 1053.756 1053.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1334.762 - 1334.762 1334.762 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 - 163.694 163.694 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 - 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 - 108.023 108.023 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 - 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Kotak Liquid - Plan A - Growth 3954.918 - 3954.918 3954.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 3968.717 - 3968.717 3968.717 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.397 - 1000.397 1000.397 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 4791.931 - 4790.596 4791.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1591.778 - 1591.335 1591.778 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1009.089 - 1008.808 1009.089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.727 - 1530.727 1530.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1006.926 - 1006.65 1006.926 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۰۳
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4745.379 - 4744.775 4745.379 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1330.053 - 1329.908 1330.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4347.122 - 4346.65 4347.122 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1588.683 - 1588.481 1588.683 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1229.505 - 1229.371 1229.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.17 - 1034.17 1034.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.3 - 1530.3 1531.637 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ساعت ۲۲:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 - 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۶:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 - 1528.74 1528.955 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ساعت ۲۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 37.49 - 37.49 37.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 15.1 - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 16.21 - 16.21 16.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 14.43 - 14.43 14.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 19.94 - 19.94 19.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 13.44 - 13.44 13.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 - 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۶:۰۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1061.323 - 1061.323 1061.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 29.59 - 29.59 29.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۷:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 131.54 - 131.54 131.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 141.07 - 141.07 141.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 21.99 - 21.99 21.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 - 3764.092 3764.092 0.75 0.02% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Half Ye 14.34 - 14.34 14.34 0.10 0.70% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen 13.64 - 13.64 13.64 0.09 0.66% ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۷
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Annual 13.98 - 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 13.49 - 13.49 13.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 - 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 - 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 - 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 - 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 - 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۲:۰۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 - 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۰۲
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 - 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ساعت ۷:۰۳
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 - 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۳
HDFC Growth Fund Growth 193.223 - 193.223 193.223 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund Dividend Payout 31.134 - 31.134 31.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan - Growth Option 199.805 - 199.805 199.805 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
HDFC Growth Fund -Direct Plan Dividend Payout Opti 32.557 - 32.557 32.557 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۲:۰۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1003.25 - 1003.25 1003.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 - 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۹:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 134.853 - 134.853 134.853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.69 - 101.69 101.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 103.968 - 103.968 103.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.306 - 101.306 101.306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.582 - 105.582 105.582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.222 - 101.222 101.222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 101.046 - 101.046 101.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 135.062 - 135.062 135.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.52 - 101.52 101.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 103.842 - 103.842 103.842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.534 - 105.534 105.534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲:۳۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 613.432 - 613.432 617.397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
HDFC Equity Fund Dividend Payout 49.571 - 49.571 49.893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.371 - 100.371 100.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 - 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ساعت ۲:۰۵
HDFC Equity Fund Growth 591.452 - 591.452 591.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 - 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 - 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Fund - Institutional Plan - 2445.393 - 2445.393 2445.393 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan 19.696 - 19.696 19.696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۷:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 337.048 - 337.048 337.048 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 38.257 - 38.257 38.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 27.27 - 27.27 27.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 21.764 - 21.764 21.764 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 216.73 - 216.73 216.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Growth 745.4 - 745.4 745.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life 95 Balanced Fund Dividend 141.01 - 141.01 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 335.102 - 335.102 335.102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 346.318 - 346.318 346.318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 66.799 - 66.799 66.799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 36.917 - 36.917 36.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۳:۰۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 338.947 - 338.947 338.947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 54.172 - 54.172 54.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Div 135.648 - 135.648 135.648 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Flex Income Ret 193.51 - 193.51 193.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 228.15 - 228.15 228.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 50.9 - 50.9 50.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Growth 43.409 - 43.409 43.409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Dividend 22.642 - 22.642 22.642 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Growth 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 40.204 - 40.204 40.204 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 198.144 - 198.144 198.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Growth 32.671 - 32.671 32.671 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 26.1 - 26.1 26.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Bonus 1407.19 - 1407.19 1407.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 19.333 - 19.333 19.333 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Growth 262.777 - 262.777 262.777 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Growth 2423.654 - 2423.654 2423.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 19.354 - 19.354 19.354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund A Growth 263.123 - 263.123 263.123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund B Growth 284.109 - 284.109 284.109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund Monthly Dividend 19.744 - 19.744 19.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Growth 615.448 - 615.448 615.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Dividend Plan 1329.367 - 1329.367 1329.367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Bonus 1738.375 - 1738.375 1738.375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Prima Plus - Direct - Dividend 41.063 - 41.063 41.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Retail - Growth 2332.894 - 2332.894 2332.894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan Direct Dividend 14.555 - 14.555 14.555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Savings Fund Direct Plan Growth 273.234 - 273.234 273.234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 46.241 - 46.241 46.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Growth - Direct 789.2 - 789.2 789.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct 22.896 - 22.896 22.896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.49 - 19.49 19.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 152.28 - 152.28 152.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 51.13 - 51.13 51.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Bonus 1434.863 - 1434.863 1434.863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 54.59 - 54.59 54.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 58.084 - 58.084 58.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 14.886 - 14.886 14.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 17.454 - 17.454 17.454 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 22.167 - 22.167 22.167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Balanced Option - 15.317 - 15.317 15.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 37.735 - 37.735 37.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life 95 Balanced Fund - Dividend - Direc 207.74 - 207.74 207.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Institutional Gr 21.465 - 21.465 21.465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular Plan - G 22.11 - 22.11 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 348.456 - 348.456 348.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 67.193 - 67.193 67.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Direct - Gr 24.535 - 24.535 24.535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Institutional 23.739 - 23.739 23.739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Retail Growth 23.245 - 23.245 23.245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Franklin India Ultra Short Bond Fund Super Institu 24.442 - 24.442 24.442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.372 - 38.372 38.372 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 30.727 - 30.727 30.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 30.574 - 30.574 30.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 19.458 - 19.458 19.458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 32.49 - 32.49 32.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 42.18 - 42.18 42.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 43.98 - 43.98 43.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan -Dividend Opt 21.721 - 21.721 21.721 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
L T India Prudence Fund- Direct Plan-Growth Option 27.571 - 27.571 27.571 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 - Regular P 26.452 - 26.452 26.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Regular Pla 24.323 - 24.323 24.323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Divide 1346.45 - 1346.45 1346.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth 2470.076 - 2470.076 2470.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Dire 25.485 - 25.485 25.485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Regular Savings Fund - Debt Option - Inst 25.096 - 25.096 25.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 33.754 - 33.754 33.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro 2282.918 - 2282.918 2282.918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۰۴
UTI Treasury Advantage Bonus 2945.508 - 2945.508 2945.508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Growth 4418.747 - 4418.747 4418.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Flexi Dividend 2374.28 - 2374.28 2374.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Bonus 2027.53 - 2027.53 2027.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
UTI Treasury Advantage Institutional Growth 2425.886 - 2425.886 2425.886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 38.867 - 38.867 38.867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Retail Plan 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Growth 491.982 - 491.982 491.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Dividend 29.267 - 29.267 29.267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan D 34.885 - 34.885 34.885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Prudence Fund Direct Plan G 514.495 - 514.495 514.495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Growth Option 154.425 - 154.425 154.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
HDFC Balanced Fund -Direct Plan - Dividend Option 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۰۰
Birla Sun Life Short Term Fund Discipline Advantag 20.461 - 20.461 20.461 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund -Institutional Growth O 21.659 - 21.659 21.659 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Growth 30.479 - 30.479 30.479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI Short Term Income Fund Institutional Growth 21.142 - 21.142 21.142 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI - Short Term Income Fund -Institutional Flexi 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰
UTI-Short Term Income Fund-Institutional Flexi Div 13.249 - 13.249 13.249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ ساعت ۰:۰۰