هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0135
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 00:50:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.57%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 15:31:56
8 (42.01%)
تغییر ۳ ماهه
9 (48.94%)
تغییر ۶ ماهه
10 (58.42%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 4006.342 4006.342 4006.342 4006.342 0.05 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Select Focus Growth 44.527 44.527 44.527 44.527 1.45 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Select Focus Dividend 26.888 26.888 26.888 26.888 0.88 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4128.473 4128.473 4128.473 4128.473 0.08 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 29.825 29.825 29.825 29.825 1.01 3.38% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flex Income Gr 419.346 419.346 419.346 419.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flex Income Div 167.824 167.824 167.824 167.824 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Pl 415.705 415.705 415.705 415.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 302.159 302.159 302.159 302.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Growth 24.697 24.697 24.697 24.697 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 4146.22 4146.22 4146.22 4146.22 0.09 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 183.954 183.954 183.954 183.954 3.72 2.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 171.624 171.624 171.624 171.624 3.47 2.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1026.645 1026.645 1026.645 1026.645 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 53.828 53.828 53.828 53.828 1.09 2.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 48.215 48.215 48.215 48.215 1.57 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.475 1000.475 1000.475 1000.475 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3211.755 3211.755 3211.755 3211.755 0.08 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 29.445 29.445 29.445 29.445 0.96 3.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3193.514 3193.514 3193.514 3193.514 0.08 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3223.673 3223.673 3223.673 3223.673 0.08 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 4033.745 4033.745 4033.745 4033.745 0.06 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 44.22 44.22 44.22 44.22 0.46 1.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 303.814 303.814 303.814 303.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 36.367 36.367 36.367 36.367 0.74 2.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Fund Direct Option 17.12 17.12 17.12 17.12 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend 10.492 10.492 10.492 10.492 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 16.55 16.55 16.55 16.55 0.17 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.697 101.697 101.697 101.697 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.309 105.309 105.309 105.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.766 101.766 101.766 101.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.509 105.509 105.509 105.509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 153.301 153.301 153.301 153.301 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 104.82 104.82 104.82 104.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1059.732 1059.732 1059.732 1059.732 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly 11.282 11.282 11.282 11.282 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 220.924 220.924 220.924 220.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 179.453 179.453 179.453 179.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.068 108.068 108.068 108.068 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 546.803 546.803 546.803 546.803 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 532.839 532.839 532.839 532.839 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 330.532 330.532 330.532 330.532 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 137.39 137.39 137.39 137.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 328.349 328.349 328.349 328.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.225 100.225 100.225 100.225 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.225 100.225 100.225 100.225 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 13.236 13.236 13.236 13.236 0.71 5.36% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 12.337 12.337 12.337 12.337 0.66 5.33% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Monthly Divi 12.376 12.376 12.376 12.376 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Regular Plan 12.281 12.281 12.281 12.281 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 85.938 85.938 85.938 85.938 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 85.13 85.13 85.13 85.13 0.05 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 29.371 29.371 29.371 29.371 0.95 3.23% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1026.657 1026.657 1026.657 1026.657 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.388 1031.388 1031.388 1031.388 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.377 1031.377 1031.377 1031.377 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 24.944 24.944 24.944 24.944 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan Q 10.418 10.418 10.418 10.418 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 16.798 16.798 16.798 16.798 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.32 18.32 18.32 18.32 0.19 1.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 17.14 17.14 17.14 17.14 0.18 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 47.99 47.99 47.99 47.99 0.50 1.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 22.42 22.42 22.42 22.42 0.24 1.07% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 16.22 16.22 16.22 16.22 0.17 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 15.85 15.85 15.85 15.85 0.17 1.07% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 166.104 166.104 166.104 166.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.461 105.461 105.461 105.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 101.347 101.347 101.347 101.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 101.431 101.431 101.431 101.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 105.904 105.904 105.904 105.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.191 100.191 100.191 100.191 0.27 0.27% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.616 101.616 101.616 101.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.218 100.218 100.218 100.218 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 152.631 152.631 152.631 152.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.087 100.087 100.087 100.087 0.26 0.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.845 100.845 100.845 100.845 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.191 100.191 100.191 100.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1035.649 1035.649 1035.649 1035.649 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1048.807 1048.807 1048.807 1048.807 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1096.939 1096.939 1096.939 1096.939 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1036.402 1036.402 1036.402 1036.402 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1035.643 1035.643 1035.643 1035.643 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1048.05 1048.05 1048.05 1048.05 0.02 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1096.138 1096.138 1096.138 1096.138 0.03 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 14.47 14.47 14.47 14.47 0.01 0.04% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund - Retail Growth 28.194 28.194 28.194 28.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan - Growth 24.919 24.919 24.919 24.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.693 101.693 101.693 101.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 101.757 101.757 101.757 101.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 105.141 105.141 105.141 105.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight 17.452 17.452 17.452 17.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Monthly Divi 13.778 13.778 13.778 13.778 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Growth 25.909 25.909 25.909 25.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 163.694 163.694 163.707 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 100.195 100.195 100.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 108.023 108.023 108.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 100.195 100.195 100.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 67.921 67.921 67.921 67.921 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 37.64 37.64 37.64 37.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 58.7 58.7 58.7 58.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 22.87 22.87 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 54.87 54.87 54.87 54.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Axis Long Term Equity Growth 62.266 62.266 62.266 62.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Axis Long Term Equity Dividend 26.367 26.367 26.367 26.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 48.833 48.833 48.833 49.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Axis Liquid Retail Growth 2117.08 2117.08 2117.08 2117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Growth 2261.74 2261.74 2261.74 2261.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.99 1000.99 1000.99 1000.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2273.507 2273.507 2273.507 2273.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1001.563 1001.563 1001.563 1001.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4973.326 4973.326 4973.326 4973.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.454 1002.454 1002.454 1002.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1002.292 1002.292 1002.292 1002.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1327.548 1327.548 1327.548 1327.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1001.722 1001.722 1001.722 1001.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.461 1002.461 1002.461 1002.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 5006.976 5006.976 5006.976 5006.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4521.165 4521.165 4521.165 4521.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1588.796 1588.796 1588.796 1588.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1007.639 1007.639 1007.639 1007.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1585.424 1585.424 1585.424 1585.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1005.749 1005.749 1005.749 1005.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1216.985 1216.985 1216.985 1216.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.17 1034.17 1034.17 1034.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1471.346 1471.346 1471.346 1471.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1474.641 1474.641 1474.641 1474.641 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3352.838 3352.838 3352.838 3352.838 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3335.637 3335.637 3335.637 3335.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1133.714 1133.714 1133.547 1133.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1027.407 1027.407 1027.407 1027.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3086.217 3086.217 3086.217 3086.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.237 1154.237 1154.237 1154.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1027.047 1027.047 1027.047 1027.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1053.362 1053.362 1053.362 1053.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1053.205 1053.205 1053.205 1053.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1039.099 1039.099 1039.099 1039.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 1524.28 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 1001.4 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1384.875 1384.875 1384.875 1384.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ساعت ۱:۳۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1148.378 1148.378 1148.378 1148.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۷:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 100.148 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 100.108 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2215.571 2215.571 2194.875 2215.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.917 118.917 118.917 118.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
SBI Life - Bond Fund 37.072 37.072 37.072 37.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 41.723 41.723 41.723 41.723 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Dividend Payout 18.924 18.924 18.924 18.924 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.956 100.956 100.956 100.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flex Income Ret 220.008 220.008 220.008 220.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.119 100.119 100.119 100.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 450.78 450.78 450.78 450.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 149.19 149.19 149.19 149.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 462.33 462.33 462.33 462.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 37.59 37.59 37.59 37.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 275.615 275.615 275.615 275.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.537 100.537 100.537 100.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan - Gro 45.464 45.464 45.464 45.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan Divid 24.64 24.64 24.64 24.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 154.187 154.187 154.187 154.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 118.502 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 118.514 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 1019.446 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 118.515 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1500 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 3764.092 3764.092 3764.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 1225.98 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی