هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:56:17
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

13
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 15:04:28
9 (41.40%)
تغییر ۳ ماهه
11 (45.52%)
تغییر ۶ ماهه
10 (44.03%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Axis Equity Growth 42.41 42.41 42.41 42.41 0.13 0.31% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Life - Equity Fund 126.567 126.567 126.567 126.567 0.59 0.46% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Growth 67.847 67.847 67.847 67.847 0.15 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Dividend 26.199 26.199 26.199 26.199 0.06 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flex Income Gr 427.419 427.419 427.419 427.419 0.19 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Blue Chip Fund Direct Growth 60.178 60.178 60.178 60.178 0.25 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Bluechip Fund Regular Growth 55.88 55.88 55.88 55.88 0.24 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 39.055 39.055 39.055 39.055 0.16 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Bluechip Fund Regular Dividend 31.79 31.79 31.79 31.79 0.13 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Pl 423.514 423.514 423.514 423.514 0.19 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Growth 84.707 84.707 84.707 84.707 0.45 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund Dividend Payout 34.927 34.927 34.927 34.927 0.18 0.53% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Growth 74.294 74.294 74.294 74.294 0.16 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 101.902 101.902 101.902 101.902 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.526 105.526 105.526 105.526 0.08 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Fortnightly 101.899 101.899 101.899 101.899 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Fund - Direct Plan - Dividen 50.084 50.084 50.084 50.084 0.11 0.22% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan - Gro 90.817 90.817 90.817 90.817 0.48 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Mid-Cap Opportunities Fund -Direct Plan Divid 45.718 45.718 45.718 45.718 0.24 0.52% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Dividend Pay 155.311 155.311 155.311 155.311 0.07 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 102.065 102.065 102.065 102.065 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di 105.736 105.736 105.736 105.736 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Weekly Divid 105.479 105.479 105.479 105.479 0.07 0.07% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund Growth 4058.794 4058.794 4058.794 4058.794 0.37 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flex Income Div 156.736 156.736 156.736 156.736 0.07 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 306.158 306.158 306.158 306.158 0.03 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 202.012 202.012 202.012 202.012 0.84 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 187.915 187.915 187.915 187.915 0.79 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund Monthly Dividend Payout 1026.393 1026.393 1026.393 1026.393 2.52 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 59.113 59.113 59.113 59.113 0.25 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Growth 3255.937 3255.937 3255.937 3255.937 0.30 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Growth 3236.293 3236.293 3236.293 3236.293 0.29 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Growth 3266.871 3266.871 3266.871 3266.871 0.29 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 4088.233 4088.233 4088.233 4088.233 0.38 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth 46.52 46.52 46.52 46.52 0.04 0.09% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth 307.988 307.988 307.988 307.988 0.03 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Magnum Balanced Fund Regular Dividend Payout 39.819 39.819 39.819 39.819 0.17 0.42% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 17.41 17.41 17.41 17.41 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.901 105.901 105.901 105.901 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 102.074 102.074 102.074 102.074 0.05 0.04% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Dividend 148.715 148.715 148.715 148.715 0.02 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Half Yearly Dividend 104.583 104.583 104.583 104.583 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Fortnightly 1073.929 1073.929 1073.929 1073.929 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti 30.837 30.837 30.837 30.837 0.36 1.15% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Monthly Dividend Pay 1026.396 1026.396 1026.396 1026.396 2.59 0.25% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Weekly Dividend Payo 1031.126 1031.126 1031.126 1031.126 0.62 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
HDFC Liquid Fund Weekly Dividend Payout Reinvestme 1031.124 1031.124 1031.124 1031.124 0.60 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 18.96 18.96 18.96 18.96 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 17.7 17.7 17.7 17.7 0.02 0.11% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 50.62 50.62 50.62 50.62 0.04 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Direct Pl 23.65 23.65 23.65 23.65 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 16.71 16.71 16.71 16.71 0.01 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Quarterly 16.3 16.3 16.3 16.3 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 102.688 102.688 102.688 102.688 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Annual Di 102.824 102.824 102.824 102.824 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Half Year 105.655 105.655 105.655 105.655 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Monthly D 100.446 100.446 100.446 100.446 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Quarterly 101.368 101.368 101.368 101.368 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Weekly Di 100.193 100.193 100.193 100.193 0.06 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 148.161 148.161 148.161 148.161 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Monthly Dividend Payo 100.332 100.332 100.332 100.332 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Quarterly Dividend Pa 100.609 100.609 100.609 100.609 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Liquid Plan Weekly Dividend Payou 100.168 100.168 100.168 100.168 0.06 0.06% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend 1049.523 1049.523 1049.523 1049.523 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Fortnightly Di 1063.228 1063.228 1063.228 1063.228 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividen 1112.029 1112.029 1112.029 1112.029 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Institutional Daily Divide 1050.658 1050.658 1050.658 1050.658 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Daily Dividen 1049.517 1049.517 1049.517 1049.517 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Fortnightly D 1062.089 1062.089 1062.089 1062.089 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
SBI Premier Liquid Fund Regular Plan Weekly Divide 1110.821 1110.821 1110.821 1110.821 0.10 0.01% ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ساعت ۲:۳۳
Kotak Select Focus Growth 49.285 49.285 49.285 49.285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Select Focus Dividend 29.761 29.761 29.761 29.761 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Liquid - Plan A - Growth 4183.522 4183.522 4183.522 4183.522 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 32.427 32.427 32.427 32.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Liquid-Plan A - Growth - Direct 4203.612 4203.612 4203.612 4203.612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Select Focus Fund - Growth - Direct 53.583 53.583 53.583 53.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Liquid Plan A Weekly Dividend Payout 1000.251 1000.251 1000.251 1000.251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Select Focus Fund - Dividend - Direct 32.724 32.724 32.724 32.724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Discipline Advanta 224.062 224.062 224.044 224.062 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Dividend Payout Di 181.937 181.937 181.92 181.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.107 108.107 108.097 108.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 554.105 554.105 554.054 554.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Growth 539.954 539.954 539.905 539.954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Growth Direct Plan 335.109 335.109 335.077 335.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Dividend P 139.224 139.224 139.212 139.224 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Growt 332.733 332.733 332.703 332.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Weekl 100.261 100.261 100.252 100.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Weekly Dividend Pa 100.262 100.262 100.253 100.262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Axis Equity Fund Direct Plan Dividend Payout 21.95 21.95 21.95 21.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Ultra Short Term Growth 23.03 23.03 23.029 23.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۰:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Growth 25.05 25.05 25.05 25.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Regular 270.714 270.714 270.714 270.715 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Axis Focused 25 Fund Growth 42.14 42.14 42.14 42.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Focused 25 Fund Dividend 21.85 21.85 21.85 21.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Bonus 76.427 76.427 76.427 76.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Growth 76.427 76.427 76.427 76.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Banking PSU Debt Fund Growth 2091.616 2091.616 2091.616 2091.616 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Kotak Bond Fund Short Term Growth 41.536 41.536 41.536 41.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Dividend 54.534 54.534 54.534 54.534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Equity Fund Dividend 128.29 128.29 128.29 128.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IDFC Banking Debt Fund Direct Growth 19.89 19.89 19.89 19.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Emerging Bluechip Growth 90.147 90.147 90.147 90.147 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Growth 190.31 190.31 190.31 190.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IDFC Banking Debt Fund Regular Growth 19.559 19.559 19.559 19.559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Kotak Bond Short Term Plan - Growth - Direct 44.317 44.317 44.317 44.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Life - Multi Cap Growth Fund 33.389 33.389 33.389 33.389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 26.57 26.57 26.57 26.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Banking PSU Debt Fund - Direct Plan - Growth 2132.633 2132.633 2132.633 2132.633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Equity Fund - Growth - Direct Plan 1162.59 1162.59 1162.59 1162.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Growth 275.801 275.801 275.801 275.801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan - Dividend 142.622 142.622 142.622 142.622 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan - Dividend 162.47 162.47 162.47 162.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan - Growth - 295.662 295.662 295.662 295.662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan - Growth - 288.733 288.733 288.733 288.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Short Term Opportunities Fund -Direct Plan - 25.478 25.478 25.478 25.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Growth 206.4 206.4 206.4 206.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Focused 25 Fund - Direct Plan - Dividend Opti 37.26 37.26 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Focused 25 Fund - Direct Plan - Growth Option 46.73 46.73 46.73 46.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Equity Fund - Dividend - Direct Pla 175.29 175.29 175.29 175.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Floating Rate Fund Long Term Plan R 391.547 391.547 391.547 391.547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Treasury Optimizer Plan Retail Grow 433.425 433.425 433.425 433.425 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 38.44 38.44 38.44 38.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Direct Plan - 97.634 97.634 97.634 97.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Direct Plan - 69.358 69.358 69.358 69.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di 36.755 36.755 36.755 36.755 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Gr 35.36 35.36 35.36 35.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Bonus Opti 82.826 82.826 82.826 82.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P 59.702 59.702 59.702 59.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Pla 82.826 82.826 82.826 82.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Equity Fund Growth 900.923 900.923 900.923 900.923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Div 59.073 59.073 59.073 59.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Equity Fund Direct Plan Gro 959.512 959.512 959.512 959.512 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Frontline EquityGR 334.8 334.8 334.8 334.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Disci 247.661 247.661 247.661 247.661 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity Fu 32.13 32.13 32.13 32.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Short Term Growth 46.624 46.624 46.624 46.624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity DIV 74.69 74.69 74.69 74.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Frontline Equity FGR 311.19 311.19 311.19 311.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Growth 25.417 25.417 25.417 25.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset Emerging Bluechip Dividend 41.994 41.994 41.994 41.994 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth 34.617 34.617 34.617 34.617 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Saving Fund - Regular Plan - Growth 32.918 32.918 32.918 32.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Short Term Debt Fund - Retail Growth 28.778 28.778 28.778 28.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
UTI Equity Fund - Growth Option - Direct 248.099 248.099 248.099 248.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
UTI Equity Fund - Income Option - Direct 173.735 173.735 173.735 173.735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund Fund Retail Growth 414.75 414.75 414.75 414.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Growth 26.5 26.5 26.5 26.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund - Growth 523.195 523.195 523.195 523.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Short Term Debt Fund - Regular Plan - Growth 25.435 25.435 25.435 25.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 234.37 234.37 234.37 234.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Value Discovery Fund Direct Plan 65.16 65.16 65.16 65.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Cash Manager - Growth - Direct Plan 561.389 561.389 561.389 561.389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Cash Manager Fund Institutional Gro 366.841 366.841 366.841 366.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Direct Plan 433.029 433.029 433.029 433.029 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Savings Fund - Growth - Regular Pla 428.61 428.61 428.61 428.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Growth - Direct P 88.572 88.572 88.572 88.572 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Birla Sun Life Short Term Fund - Regular Plan - Gr 87.682 87.682 87.682 87.682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 45.711 45.711 45.711 45.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Cash Management Fund - Treasury Advantage Pla 48.406 48.406 48.406 48.406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Direct Plan 39.053 39.053 39.053 39.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Floating Rate Income Fund Short - Wholesale P 38.636 38.636 38.636 38.636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan - 25.702 25.702 25.702 25.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 40.45 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Dire 63.08 63.08 63.08 63.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Short Term Direct Plan Growth Opt 49.543 49.543 49.543 49.543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICICI Prudential Ultra Short Term Direct Plan Grow 23.884 23.884 23.884 23.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 48.374 48.374 48.374 48.374 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset India Opportunities Fund - Direct Plan 78.541 78.541 78.541 78.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Divid 21.896 21.896 21.896 21.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mirae Asset India Opportunities Fund Regular Growt 72.536 72.536 72.536 72.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SBI Short Term Debt Fund - Direct Plan - Fortnight 17.849 17.849 17.849 17.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Axis Equity Dividend Payout 18.68 18.68 18.68 18.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Axis Equity Fund Direct Plan Growth 47.01 47.01 47.01 47.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۲:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Retail Daily 163.694 163.694 163.694 163.694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Daily Dividend Rei 100.195 100.195 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional 108.023 108.023 108.023 108.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۳۳
Aditya Birla Sun Life Cash Plus Regular Plan Daily 100.195 100.195 100.195 100.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 58.95 58.95 58.95 58.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ساعت ۲:۳۳
ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 105.736 105.736 105.736 105.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲:۳۲
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 24.12 24.12 24.12 24.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۰۴
UTI Liquid Fund Cash Plan Growth 3118.11 3118.11 3118.11 3118.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund - Cash Plan - Institutional Plan - 3393.926 3393.926 3393.926 3393.926 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1488.535 1488.535 1488.535 1488.535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Annual Div 1492.606 1492.606 1492.606 1492.606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Month 1026.711 1026.711 1026.711 1026.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Weekl 1056.884 1056.884 1056.884 1056.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Fortnightl 1154.733 1154.733 1154.733 1154.733 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Weekly Div 1052.954 1052.954 1052.847 1052.954 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Institutional Quarterly Dividend P 1405.513 1405.513 1405.513 1405.513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Growth 3375.474 3375.474 3375.474 3375.474 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۴۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Dividend Payout 1132.842 1132.842 1132.81 1132.842 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Monthly Di 1031.182 1031.182 1031.138 1031.182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۳:۴۱
UTI Liquid Fund Cash Plan Monthly Dividend Payout 1126.21 1126.21 1126.21 1126.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲:۳۷
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Daily Divi 1052.469 1052.469 1052.469 1052.469 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Monthly Divi 13.949 13.949 13.944 13.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Weekly Divid 11.439 11.439 11.436 11.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund Direct Option 17.47 17.47 17.449 17.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Quarterly Dividend 10.525 10.525 10.513 10.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund -Direct Plan Q 10.459 10.459 10.446 10.459 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
HDFC Medium Term Opportunities Fund Regular Option 17.13 17.13 17.111 17.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۲:۳۲
SBI Life - Bond Fund 39.049 39.049 39.028 39.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Monthly Divid 14.671 14.671 14.667 14.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Regular Plan Fortnightly 11.427 11.427 11.427 11.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
SBI Short Term Debt Fund Retail Fortnightly Divide 11.858 11.858 11.858 11.858 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۰۲
SBI Short Term Debt Fund Retail Monthly Dividend P 13.073 13.073 13.07 13.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲:۳۲
SBI Short Term Debt Fund Direct Plan Weekly Divide 11.49 11.49 11.445 11.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
SBI Short Term Debt Fund Retail Weekly Dividend Pa 11.829 11.829 11.825 11.829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۳
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 13.468 13.468 13.468 13.468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Dividend Pay 12.549 12.549 12.549 12.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Monthly Divi 12.492 12.492 12.492 12.492 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Aditya Birla Sun Life Short Term Fund Regular Plan 12.392 12.392 12.392 12.392 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ساعت ۲:۳۱
Axis Liquid Retail Growth 2117.08 2117.08 2117.08 2117.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Growth 2261.74 2261.74 2261.74 2261.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Weekly Dividend Payout 1000.99 1000.99 1000.99 1000.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option 2273.507 2273.507 2273.507 2273.507 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Monthly Dividend Payout 1001.563 1001.563 1001.563 1001.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Growth 4973.326 4973.326 4973.326 4973.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Weekly Dividend Payout 1002.454 1002.454 1002.454 1002.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Institutional Monthly Dividend Payout 1002.292 1002.292 1002.292 1002.292 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Monthly 1327.548 1327.548 1327.548 1327.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo 1001.722 1001.722 1001.722 1001.722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Weekly Dividend Payou 1002.461 1002.461 1002.461 1002.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 5006.976 5006.976 5006.976 5006.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Retail - Gr 4521.165 4521.165 4521.165 4521.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1588.796 1588.796 1588.796 1588.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1007.639 1007.639 1007.639 1007.639 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen 1585.424 1585.424 1585.424 1585.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1005.749 1005.749 1005.749 1005.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Quarterl 1216.985 1216.985 1216.985 1216.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Weekly D 1034.17 1034.17 1034.17 1034.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend 1530.3 1530.3 1530.3 1530.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Retail Daily Di 1524.28 1524.28 1524.28 1524.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Daily Dividend Reinvestment 1001.4 1001.4 1001.4 1001.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid Plan A-Daily Dividend Reinvestment 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Daily Dividend 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct Plan Daily Dividend Reinve 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai 1528.74 1528.74 1528.74 1528.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund Daily Dividend Reinvestment 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Retail Daily Dividend Reinvestment 1000.956 1000.956 1000.956 1000.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
HDFC Liquid Fund -Direct Plan Daily Dividend Reinv 1019.82 1019.82 1019.82 1019.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di 1222.81 1222.81 1222.81 1222.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
ICICI Prudential Liquid Plan Daily Dividend Reinve 100.148 100.148 100.148 100.148 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Daily Div 100.108 100.108 100.108 100.108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Axis Liquid Fund Direct plan Bonus Option 2215.571 2215.571 2194.875 2215.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Weekly Dividen 118.917 118.917 118.917 118.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ساعت ۱۶:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.956 100.956 100.956 100.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flex Income Ret 220.008 220.008 220.008 220.008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 100.119 100.119 100.119 100.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۷:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Growth 450.78 450.78 450.78 450.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 149.19 149.19 149.19 149.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Growth 462.33 462.33 462.33 462.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Inst 37.59 37.59 37.59 37.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional I Growt 275.615 275.615 275.615 275.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Monthly Divide 100.537 100.537 100.537 100.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ساعت ۲:۳۰
ICICI Prudential Flexible Income Plan Bonus 154.187 154.187 154.187 154.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ساعت ۲:۰۱
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Daily D 118.502 118.502 118.502 118.502 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Retail Daily Dividend 118.514 118.514 118.514 118.514 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
UTI Liquid Fund Cash Plan Institutional Plan Daily 1019.446 1019.446 1019.446 1019.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲:۰۰
ICICI Prudential Liquid Plan Institutional Plus Da 118.515 118.515 118.515 118.515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
SBI Premier Liquid Fund Institutional Weekly Divid 1500 1500 1500 1500 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
HDFC Liquid Fund Premium Plan Growth 3764.092 3764.092 3764.092 3764.092 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۲:۰۳
HDFC Liquid Fund Premium Plan Daily Dividend Reinv 1225.98 1225.98 1225.98 1225.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۲۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی