شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
آلمان
آلمان

Midcap

7,537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:11
904 (10.71%)
تغییر ۳ ماهه
1,768 (19.00%)
تغییر ۶ ماهه
883 (10.48%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.843 - 17.843 17.843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Deka-VarioInvest TF 64.1 - 64.1 64.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Deka-Euroland Balance 54.69 - 54.69 54.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI 112.33 - 112.33 112.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
DWS Investa 150.29 - 150.29 150.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Akkumula LC 1231.29 - 1231.29 1231.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Deutschland LC 201.08 - 201.08 201.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Top Dividende FD 126.99 - 126.99 126.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Top Dividende LD 116.17 - 116.17 116.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Top Dividende LDQ 116.15 - 116.15 116.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 179.68 - 179.68 179.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 376.52 - 376.52 376.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Top World 114.44 - 114.44 114.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Akkumula ID 1237.32 - 1237.32 1237.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Akkumula LD 1219.66 - 1219.66 1219.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Top Asien LC 167.75 - 167.75 167.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Deutschland FC 206 - 206 206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Deutschland IC 207.97 - 207.97 207.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Stiftungsfonds LD 45.46 - 45.46 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
grundbesitz europa RC 39.61 - 39.61 39.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Dynamic Opportunities LC 45.3 - 45.3 45.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Vermögensbildungsfonds I ID 185.24 - 185.24 185.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Aktien Strategie Deutschland FC 385.82 - 385.82 385.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Aktien Strategie Deutschland FD 375.6 - 375.6 375.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Aktien Strategie Deutschland IC 390.71 - 390.71 390.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
DWS Aktien Strategie Deutschland ID 376.26 - 376.26 376.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 46.32 - 46.32 46.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۲:۳۰
UniRak 125.64 - 125.64 125.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniGlobal 238.23 - 238.23 238.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniRak net 67.9 - 67.9 67.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniGlobal I 274.99 - 274.99 274.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Concentra A EUR 114.14 - 114.14 114.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Kapital Plus A EUR 64.68 - 64.68 64.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
PrivatFonds: Kontrolliert 125.68 - 125.68 125.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Emerging Markets EUR I Acc 31.82 - 31.82 31.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Emerging Markets EUR R Acc 29.21 - 29.21 29.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Emerging Markets EUR Z Acc 30.56 - 30.56 30.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniFonds 51.3 - 51.3 51.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
AriDeka CF 61.45 - 61.37 61.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-BR 100 77.13 - 77.13 77.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
DekaFonds CF 94.91 - 94.91 95.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Fondak A EUR 175.47 - 175.47 175.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Fondak I EUR 65504.21 - 65504.21 65504.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Fondak P EUR 176.96 - 176.96 176.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniEuroAktien 65.28 - 65.28 65.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Concentra P EUR 1304.03 - 1304.03 1304.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Concentra IT EUR 1982.12 - 1982.12 1982.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
AXA Chance Invest 80.06 - 80.06 80.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniDeutschland XS 171.84 - 171.84 171.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Weltzins-INVEST P 22.61 - 22.61 22.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Kapital Plus I EUR 1129.77 - 1129.77 1129.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Kapital Plus P EUR 1053.58 - 1053.58 1053.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniFavorit: Aktien 149.4 - 149.4 149.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniGlobal Vorsorge 208.62 - 208.62 208.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Kapital Plus P2 EUR 1168.41 - 1168.41 1168.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniDeutschland XS I 276.2 - 276.2 276.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-BasisAnlage A40 106.31 - 106.31 106.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-BasisAnlage A60 111.23 - 111.23 111.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniFavorit: Aktien I 166.24 - 166.24 166.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-ImmobilienGlobal 54.67 - 54.67 54.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-Industrie 4.0 CF 148.8 - 148.8 150.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
grundbesitz global RC 52.94 - 52.94 52.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniFavorit: Aktien -net- 94.71 - 94.71 94.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniStrategie:Konservativ 67.65 - 67.65 67.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Interglobal A EUR 367.61 - 367.61 367.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Interglobal P EUR 1970.24 - 1970.24 1970.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Rentenfonds A EUR 86.97 - 86.97 86.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Rentenfonds P EUR 1212.99 - 1212.99 1212.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Interglobal AT EUR 150.6 - 150.6 150.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Rentenfonds P2 EUR 98.1 - 98.1 98.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Rentenfonds IT2 EUR 1027.67 - 1027.67 1027.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
PrivatFonds: Kontrolliert pro 146.81 - 146.81 146.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 62.96 - 62.96 62.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1247.3 - 1247.3 1247.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-Multi Asset Income CF (A) 88.66 - 88.66 88.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Comgest Growth Europe EUR I Acc 30.22 - 30.22 30.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 29.54 - 29.54 29.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Deka-DividendenStrategie CF (A) 143.21 - 143.21 144.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 35.815 - 35.815 35.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 192.85 - 192.85 192.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniInstitutional Euro Reserve Plus 98.68 - 98.68 98.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 108.83 - 108.83 108.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 283.86 - 283.86 283.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1274.87 - 1274.87 1274.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 166.14 - 166.14 166.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 A 60.65 - 60.65 60.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۳:۳۱
UniEuroRenta 65.81 - 65.81 65.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
UniGlobal -net- 143.12 - 143.12 143.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
UniImmo: Deutschland 93.79 - 93.79 93.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
UniRak Konservativ A 114.42 - 114.42 114.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
UniRak Konservativ -net- A 113.01 - 113.01 113.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲۰:۳۱
hausInvest 42.63 - 42.63 42.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۳۰
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 19531.07 - 19531.07 19531.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۱۷:۳۰
Deka-ImmobilienEuropa 46.86 - 46.86 46.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۳۰
SEB High Yield Fund B 33.399 - 33.399 33.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
UniImmo: Europa 54.52 - 54.52 54.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۲۳:۳۱
UniImmo: Global 50.76 - 50.76 50.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
WestInvest InterSelect 47.65 - 47.65 47.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
UniInstitutional European Real Estate 49.75 - 49.75 49.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
UniInstitutional European Real Estate FK 48.28 - 48.28 48.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ساعت ۲۳:۳۱
WestInvest ImmoValue 49.27 - 49.27 49.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
grundbesitz europa IC 39.67 - 39.67 39.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
grundbesitz global IC 53.29 - 53.29 53.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۱
SEB ImmoInvest P 2.91 - 2.91 2.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ساعت ۷:۰۰
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 101.28 - 101.28 101.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 109.77 - 109.77 109.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI 95.66 - 95.66 95.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Deka-PB Multimanager ausgewogen 107.9 - 107.9 108.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲۳:۳۱
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 23.738 - 23.738 23.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰
Deka-Euroland Balance TF 107.65 - 107.65 107.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
DEGI International 2.53 - 2.53 2.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Credit Suisse Euroreal A CHF 9.23 - 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Catella European Residential 14.96 - 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۰
ZukunftsPlan I 277.33 - 277.33 277.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.797 - 17.797 17.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۱
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 18.201 - 18.201 18.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
SEB ImmoInvest I 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی