آلمان
آلمان

Midcap

11,294
قیمت روز
40 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 19:40:00
966 (9.35%)
تغییر ۳ ماهه
1,799 (18.94%)
تغییر ۶ ماهه
3,497 (44.85%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniFonds 69.33 69.33 69.33 69.33 0.50 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniGlobal 314.09 314.09 314.09 314.09 2.05 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniEuroAktien 87.45 87.45 87.45 87.45 0.70 0.81% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniGlobal -net- 189.16 189.16 189.16 189.16 1.24 0.66% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniFavorit: Aktien 189.37 189.37 189.37 189.37 1.38 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniGlobal Vorsorge 283.56 283.56 283.56 283.56 2.18 0.77% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniRak Konservativ A 131.11 131.11 131.11 131.11 0.56 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniFavorit: Aktien -net- 119.6 119.6 119.6 119.6 0.87 0.73% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniRak Konservativ -net- A 129.16 129.16 129.16 129.16 0.54 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
UniInstitutional Euro Reserve Plus 99.99 99.99 99.99 99.99 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 333.55 333.55 333.55 333.55 1.41 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 23037.28 23037.28 23037.28 23037.28 97.02 0.42% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1433.98 1433.98 1433.98 1433.98 6.09 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۷:۴۱
hausInvest 42.42 42.42 42.42 42.42 0.60 1.41% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴:۳۹
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 19.6 19.6 19.6 19.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۱:۴۲
DWS Investa 211.35 211.35 211.35 211.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Top World 145.2 145.2 145.2 145.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Akkumula ID 1549.93 1549.93 1549.93 1549.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Akkumula LC 1540.08 1540.08 1540.08 1540.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Akkumula LD 1524.84 1524.84 1524.84 1524.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Top Asien LC 220.78 220.78 220.78 220.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Deutschland FC 283.26 283.26 283.26 283.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Deutschland IC 286.55 286.55 286.55 286.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Deutschland LC 274.79 274.79 274.79 274.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Deutschland TFC 114.39 114.39 114.39 114.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Top Dividende FD 140.17 140.17 140.17 140.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Top Dividende LD 127.49 127.49 127.49 127.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Stiftungsfonds LD 51.3 51.3 51.3 51.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Top Dividende LDQ 127.37 127.37 127.37 127.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Dynamic Opportunities LC 55.03 55.03 55.03 55.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 224.13 224.13 224.13 224.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Vermögensbildungsfonds I ID 231.64 231.64 231.64 231.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Aktien Strategie Deutschland FC 546.35 546.35 546.35 546.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Aktien Strategie Deutschland FD 530.46 530.46 530.46 530.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Aktien Strategie Deutschland IC 554.99 554.99 554.99 554.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Aktien Strategie Deutschland ID 531.54 531.54 531.54 531.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 530.15 530.15 530.15 530.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 56.64 56.64 56.64 56.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۳۵
SEB High Yield Fund B 35.643 35.643 35.643 35.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲:۳۶
Deka-BR 100 98.16 98.16 98.16 98.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Fondak A EUR 216.84 216.84 216.84 216.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Industria P EUR 1855.35 1855.35 1855.35 1855.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniDeutschland XS 237.14 237.14 237.14 237.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
UniDeutschland XS I 380.96 380.96 380.96 380.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Deka-Euroland Balance 58.91 58.91 58.91 58.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Deka-Industrie 4.0 CF 195.62 195.62 195.62 195.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Deka-Euroland Balance TF 117.15 117.15 117.15 117.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Allianz Interglobal A EUR 448.83 448.83 448.83 448.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Allianz Interglobal P EUR 2429.73 2429.73 2429.73 2429.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Allianz Interglobal AT EUR 183.88 183.88 183.88 183.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 62.6 62.6 62.6 62.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 239.11 239.11 239.11 239.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 58.14 58.14 58.14 58.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 53.39 53.39 53.39 53.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 56.19 56.19 56.19 56.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۴۰
AriDeka CF 79.98 79.98 79.98 79.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
UniGlobal I 365.89 365.89 365.89 365.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
DekaFonds CF 126.5 126.5 126.5 126.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Fondak I EUR 81396.61 81396.61 81396.61 81396.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Fondak P EUR 219.83 219.83 219.83 219.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Concentra A EUR 146.05 146.05 146.05 146.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Concentra P EUR 1676.39 1676.39 1676.39 1676.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Concentra IT EUR 2558.33 2558.33 2558.33 2558.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Kapital Plus A EUR 72.03 72.03 72.03 72.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Kapital Plus I EUR 1258.75 1258.75 1258.75 1258.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Kapital Plus P EUR 1173.85 1173.85 1173.85 1173.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Kapital Plus P2 EUR 1301.97 1301.97 1301.97 1301.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-BasisAnlage A40 111.86 111.86 111.86 111.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-BasisAnlage A60 119.25 119.25 119.25 119.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
UniFavorit: Aktien I 212.05 212.05 212.05 212.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-ImmobilienEuropa 46.93 46.93 46.93 46.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-ImmobilienGlobal 54.67 54.67 54.67 54.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
grundbesitz global IC 53.33 53.33 53.33 53.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
grundbesitz global RC 52.87 52.87 52.87 52.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
WestInvest InterSelect 47.54 47.54 47.54 47.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-GlobalChampions CF 261.82 261.82 261.82 261.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
PrivatFonds: Kontrolliert 134.69 134.69 134.69 134.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Emerging Markets EUR I Acc 39.63 39.63 39.63 39.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Emerging Markets EUR R Acc 36.02 36.02 36.02 36.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Emerging Markets EUR Z Acc 38.04 38.04 38.04 38.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
PrivatFonds: Kontrolliert pro 166.79 166.79 166.79 166.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Comgest Growth Europe EUR I Acc 38.46 38.46 38.46 38.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 37.58 37.58 37.58 37.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Deka-DividendenStrategie CF (A) 173.29 173.29 173.29 173.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 46.935 46.935 46.935 46.935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 11.001 11.001 11.001 11.001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۳:۳۹
UniRak 145.92 145.92 145.92 145.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniRak net 78.65 78.65 78.65 78.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniEuroRenta 65.87 65.87 65.87 65.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniImmo: Global 48.74 48.74 48.74 48.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniImmo: Deutschland 92.19 92.19 92.19 92.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniStrategie:Konservativ 75.11 75.11 75.11 75.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 230.15 230.15 228.191 230.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۲۰:۳۷
UniInstitutional European Real Estate 49.83 49.83 49.83 49.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
UniInstitutional European Real Estate FK 48.29 48.29 48.29 48.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
UniImmo: Europa 54.26 54.26 54.26 54.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
grundbesitz europa IC 39.75 39.75 39.75 39.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
grundbesitz europa RC 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۹
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 109.07 109.07 109.07 109.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۷
WestInvest ImmoValue 49.42 49.42 49.42 49.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۰:۱۴
UniNachhaltig Aktien Global 136.28 136.28 136.28 136.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Rentenfonds A EUR 86.94 86.94 86.94 86.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Allianz Rentenfonds P2 EUR 98.06 98.06 98.06 98.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
Allianz Rentenfonds IT2 EUR 1039.34 1039.34 1039.34 1040.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1231.48 1231.48 1231.48 1231.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
SEB ImmoInvest P 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۰:۳۱
Allianz Rentenfonds P EUR 1244.04 1244.04 1244.04 1244.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
AXA Chance Invest 85.81 85.81 85.81 85.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Deka-Multi Asset Income CF (A) 89.42 89.42 89.42 89.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 A 62.63 62.63 62.63 62.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Weltzins-INVEST P 22.19 22.19 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۰
DEGI International 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
UniInstitutional Global Corporate Bonds 57.18 57.18 57.18 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Deka-PB Multimanager ausgewogen 116.46 116.46 116.46 116.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Deka-VarioInvest TF 64.6 64.6 64.6 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 104.49 104.49 104.29 104.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۷
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI 114.9 114.9 114.69 114.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۷
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI 98.46 98.46 98.46 98.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 112.28 112.28 112.28 112.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 23.738 23.738 23.738 23.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰
Credit Suisse Euroreal A CHF 9.23 9.23 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Catella European Residential 14.96 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۰
ZukunftsPlan I 277.33 277.33 277.33 277.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.797 17.797 17.797 17.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۱
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 18.201 18.201 18.201 18.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
SEB ImmoInvest I 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 10.034 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی