آلمان
آلمان

Midcap

10,012
قیمت روز
90 (0.91%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:02:58
527 (5.55%)
تغییر ۳ ماهه
1,616 (19.25%)
تغییر ۶ ماهه
1,881 (23.14%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.903 18.903 18.903 18.903 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۳۱
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 234.631 234.631 234.631 234.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
UniFonds 61.59 61.59 61.59 61.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AriDeka CF 71.38 71.38 71.38 71.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-BR 100 89.72 89.72 89.72 89.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Investa 187.93 187.93 187.93 187.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Fondak A EUR 199.76 199.76 199.76 199.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Fondak I EUR 74810.78 74810.78 74810.78 74810.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Fondak P EUR 202.18 202.18 202.18 202.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Top World 131.79 131.79 131.79 131.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniEuroAktien 76.7 76.7 76.7 76.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Concentra P EUR 1547.04 1547.04 1547.04 1547.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniGlobal -net- 170.21 170.21 170.21 170.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Concentra IT EUR 2360.93 2360.93 2360.93 2360.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Top Asien LC 222.74 222.74 222.74 222.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniDeutschland XS 214.32 214.32 214.32 214.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Kapital Plus A EUR 68.81 68.81 68.81 68.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Kapital Plus I EUR 1200.89 1200.89 1200.89 1200.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Kapital Plus P EUR 1119.88 1119.88 1119.88 1119.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Kapital Plus P2 EUR 1241.62 1241.62 1241.62 1241.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniDeutschland XS I 344.29 344.29 344.29 344.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-BasisAnlage A40 109.25 109.25 109.25 109.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniRak Konservativ A 124.49 124.49 124.49 124.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-Euroland Balance 57.04 57.04 57.04 57.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-Industrie 4.0 CF 192.62 192.62 192.62 192.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Stiftungsfonds LD 49.67 49.67 49.67 49.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
SEB High Yield Fund B 35.73 35.73 35.73 35.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-GlobalChampions CF 240.49 240.49 240.49 240.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-Euroland Balance TF 113.54 113.54 113.54 113.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniStrategie:Konservativ 73.33 73.33 73.33 73.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Allianz Interglobal P EUR 2201.77 2201.77 2201.77 2201.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Allianz Interglobal AT EUR 167.06 167.06 167.06 167.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniRak Konservativ -net- A 122.75 122.75 122.75 122.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniNachhaltig Aktien Global 126.14 126.14 126.14 126.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Dynamic Opportunities LC 50.84 50.84 50.84 50.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PrivatFonds: Kontrolliert pro 160.41 160.41 160.41 160.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-DividendenStrategie CF (A) 161.57 161.57 161.57 161.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 52.23 52.23 52.23 52.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniRak 137.53 137.53 137.53 137.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniGlobal 282.26 282.26 282.26 282.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniRak net 74.13 74.13 74.13 74.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniGlobal I 330.52 330.52 330.52 330.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DekaFonds CF 114.21 114.21 114.21 114.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniEuroRenta 66.12 66.12 66.12 66.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Akkumula ID 1413.03 1413.03 1413.03 1413.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Akkumula LC 1407.25 1407.25 1407.25 1407.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Akkumula LD 1393.31 1393.31 1393.31 1393.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Deutschland FC 255.34 255.34 255.34 255.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Deutschland IC 258.18 258.18 258.18 258.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Deutschland LC 248.1 248.1 248.1 248.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniFavorit: Aktien 171.54 171.54 171.54 171.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniGlobal Vorsorge 250.69 250.69 250.69 250.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-BasisAnlage A60 115.12 115.12 115.12 115.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Top Dividende FD 130.6 130.6 130.6 130.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Top Dividende LD 118.96 118.96 118.96 118.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniFavorit: Aktien I 193.24 193.24 193.24 193.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Deka-ImmobilienEuropa 46.66 46.66 46.66 46.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Top Dividende LDQ 119.66 119.66 119.66 119.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
UniFavorit: Aktien -net- 108.44 108.44 108.44 108.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PrivatFonds: Kontrolliert 132.62 132.62 132.62 132.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Emerging Markets EUR I Acc 40.45 40.45 40.45 40.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Emerging Markets EUR R Acc 36.86 36.86 36.86 36.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Emerging Markets EUR Z Acc 38.84 38.84 38.84 38.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Vermogensbildungsfonds I LD 205.05 205.05 205.05 205.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Vermögensbildungsfonds I ID 211.44 211.44 211.44 211.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Aktien Strategie Deutschland FC 481 481 481 481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Aktien Strategie Deutschland FD 467.02 467.02 467.02 467.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Aktien Strategie Deutschland IC 488.22 488.22 488.22 488.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Aktien Strategie Deutschland ID 467.59 467.59 467.59 467.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 467.43 467.43 467.43 467.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 10.796 10.796 10.796 10.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Concentra A EUR 135.09 135.09 135.09 136.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Industria P EUR 1724.91 1724.91 1724.91 1730.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
grundbesitz europa IC 39.69 39.69 39.69 39.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
grundbesitz europa RC 39.61 39.61 39.61 39.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Interglobal A EUR 407.77 407.77 407.77 407.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 62.75 62.75 62.75 62.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1242.2 1242.2 1242.2 1242.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Comgest Growth Europe EUR I Acc 33.7 33.7 33.7 33.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 32.93 32.93 32.93 32.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 42.652 42.652 42.652 42.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 218.69 218.69 218.69 218.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 110.23 110.23 110.23 110.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 49.99 49.99 49.99 49.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
grundbesitz global IC 52.96 52.96 52.96 52.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
grundbesitz global RC 52.57 52.57 52.57 52.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 316.22 316.22 316.22 316.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 21819.79 21819.79 21819.79 21819.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1374.02 1374.02 1374.02 1374.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
hausInvest 42.81 42.81 42.81 42.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
UniImmo: Global 49.2 49.2 49.2 49.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
UniInstitutional Euro Reserve Plus 99.99 99.99 99.99 99.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
UniInstitutional European Real Estate 49.52 49.52 49.52 49.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۱
UniInstitutional European Real Estate FK 48.01 48.01 48.01 48.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۲۲:۳۱
UniImmo: Europa 54.09 54.09 54.09 54.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
UniImmo: Deutschland 93.04 93.04 93.04 93.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
WestInvest InterSelect 47.35 47.35 47.35 47.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
Deka-ImmobilienGlobal 54.5 54.5 54.5 54.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
WestInvest ImmoValue 49.06 49.06 49.06 49.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Allianz Rentenfonds P EUR 1244.04 1244.04 1244.04 1244.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Allianz Rentenfonds IT2 EUR 1062.07 1062.07 1062.07 1062.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۳۱
Allianz Rentenfonds A EUR 89.21 89.21 89.21 89.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Allianz Rentenfonds P2 EUR 100.53 100.53 100.53 100.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
SEB ImmoInvest P 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۳۲
AXA Chance Invest 85.81 85.81 85.81 85.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Deka-Multi Asset Income CF (A) 89.42 89.42 89.42 89.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 A 62.63 62.63 62.63 62.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۲۲:۳۱
Weltzins-INVEST P 22.19 22.19 22.19 22.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۰
DEGI International 2.49 2.49 2.49 2.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
UniInstitutional Global Corporate Bonds 57.18 57.18 57.18 57.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Deka-PB Multimanager ausgewogen 116.46 116.46 116.46 116.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
Deka-VarioInvest TF 64.6 64.6 64.6 64.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 104.49 104.49 104.29 104.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۷
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen TI 114.9 114.9 114.69 114.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۲۰:۳۷
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen AI 98.46 98.46 98.46 98.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 112.28 112.28 112.28 112.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۷:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 23.738 23.738 23.738 23.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰
Credit Suisse Euroreal A CHF 9.23 9.23 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۱
Catella European Residential 14.96 14.96 14.96 14.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۷:۰۰
ZukunftsPlan I 277.33 277.33 277.33 277.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 17.797 17.797 17.797 17.797 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۱۰:۰۱
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 18.201 18.201 18.201 18.212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰
SEB ImmoInvest I 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 10.034 10.034 10.034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی