خبر
آلمان
آلمان

Midcap

10,511
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:39
1,453 (16.05%)
تغییر ۳ ماهه
1,632 (18.38%)
تغییر ۶ ماهه
3,089 (41.62%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UniRak 140.93 140.93 140.93 140.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniFonds 57.4 57.4 57.4 57.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniGlobal 332.16 332.16 332.16 332.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
AriDeka CF 77.49 77.49 77.49 77.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
hausInvest 43.21 43.21 43.21 43.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Investa 185.26 185.26 185.26 185.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniGlobal I 393.98 393.98 393.98 393.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DekaFonds CF 114.74 114.74 114.74 114.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Fondak A EUR 190.9 190.9 190.9 190.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Fondak I EUR 71707.08 71707.08 71707.08 71707.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Fondak P EUR 193.74 193.74 193.74 193.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniEuroRenta 63.36 63.36 63.36 63.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniRak -net- 75.77 75.77 75.77 75.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Top World 154.11 154.11 154.11 154.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniEuroAktien 82.22 82.22 82.22 82.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Concentra A EUR 128.02 128.02 128.02 128.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Concentra P EUR 1478.3 1478.3 1478.3 1478.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Akkumula ID 1631.34 1631.34 1631.34 1631.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Akkumula LC 1621.72 1621.72 1621.72 1621.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Akkumula LD 1605.63 1605.63 1605.63 1605.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Industria P EUR 1800.29 1800.29 1800.29 1800.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniGlobal -net- 200.08 200.08 200.08 200.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniImmo: Europa 54.1 54.1 54.1 54.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniImmo: Global 49.09 49.09 49.09 49.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Concentra IT EUR 2255.98 2255.98 2255.98 2255.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Top Asien LC 214.75 214.75 214.75 214.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
SEB ImmoInvest P 0.88 0.88 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniDeutschland XS 186.79 186.79 186.79 186.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Deutschland FC 251.88 251.88 251.88 251.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Deutschland IC 255.15 255.15 255.15 255.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Deutschland LC 243.31 243.31 243.31 243.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Kapital Plus A EUR 68.26 68.26 68.26 68.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Kapital Plus I EUR 1197.16 1197.16 1197.16 1197.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Kapital Plus P EUR 1116.4 1116.4 1116.4 1116.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniFavorit: Aktien 198.34 198.34 198.34 198.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniGlobal Vorsorge 307.07 307.07 307.07 307.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Deutschland TFC 101.72 101.72 101.72 101.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Kapital Plus P2 EUR 1239.58 1239.58 1239.58 1239.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniDeutschland XS I 300.06 300.06 300.06 300.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-BasisAnlage A40 111.5 111.5 111.5 111.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-BasisAnlage A60 119.78 119.78 119.78 119.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Top Dividende FD 147.66 147.66 147.66 147.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Top Dividende LD 133.76 133.76 133.76 133.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniFavorit: Aktien I 226.64 226.64 226.64 226.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Uniimmo: Deutschland 93.94 93.94 93.94 93.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniRak Konservativ A 119.52 119.52 119.52 119.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
WestInvest ImmoValue 49.07 49.07 49.07 49.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-Euroland Balance 57.08 57.08 57.08 57.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-ImmobilienEuropa 46.69 46.69 46.69 46.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-ImmobilienGlobal 54.49 54.49 54.49 54.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-Industrie 4.0 CF 179.86 179.86 179.86 179.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Top Dividende LDQ 134.32 134.32 134.32 134.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
grundbesitz europa IC 39.74 39.74 39.74 39.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
grundbesitz europa RC 39.67 39.67 39.67 39.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
grundbesitz global IC 52.85 52.85 52.85 52.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
grundbesitz global RC 52.42 52.42 52.42 52.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
WestInvest InterSelect 47.69 47.69 47.69 47.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-GlobalChampions CF 269.85 269.85 269.85 269.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-Euroland Balance TF 113.34 113.34 113.34 113.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniFavorit: Aktien -net- 125.19 125.19 125.19 125.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniStrategie:Konservativ 71.48 71.48 71.48 71.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Allianz Interglobal A EUR 444.55 444.55 444.55 444.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Allianz Interglobal P EUR 2423.09 2423.09 2423.09 2423.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PrivatFonds: Kontrolliert 132.73 132.73 132.73 132.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Allianz Interglobal AT EUR 182.13 182.13 182.13 182.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS European Opportunities 445.47 445.47 445.47 445.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniRak Konservativ -net- A 117.55 117.55 117.55 117.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniNachhaltig Aktien Global 143.69 143.69 143.69 143.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Dynamic Opportunities LC 55.03 55.03 55.03 55.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Allianz Wachstum Europa A EUR 161.06 161.06 161.06 161.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
PrivatFonds: Kontrolliert pro 171.66 171.66 171.66 171.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Europe EUR I Acc 37.83 37.83 37.83 37.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 36.95 36.95 36.95 36.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-DividendenStrategie CF (A) 178.93 178.93 178.93 178.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Vermögensbildungsfonds I ID 245.21 245.21 245.21 245.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 237.17 237.17 237.17 237.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 48.928 48.928 48.928 48.928 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniInstitutional Euro Reserve Plus 98.86 98.86 98.86 98.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Aktien Strategie Deutschland FC 496.72 496.72 496.72 496.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Aktien Strategie Deutschland FD 480.11 480.11 480.11 480.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Aktien Strategie Deutschland IC 505.65 505.65 505.65 505.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Aktien Strategie Deutschland ID 480.83 480.83 480.83 480.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 480.11 480.11 480.11 480.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mediolanum BB MS Glbl Sel S EUR Acc 21.969 21.969 21.969 21.969 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 56.9 56.9 56.9 56.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 327.95 327.95 327.95 327.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 22719.43 22719.43 22719.43 22719.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1365.58 1365.58 1365.58 1365.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniInstitutional European Real Estate 49.6 49.6 49.6 49.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 9.299 9.299 9.299 9.299 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Mediolanum BB MS Glb Sel S EUR Hdg Acc 17.594 17.594 17.594 17.594 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UniInstitutional European Real Estate FK 48.01 48.01 48.01 48.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc 32.26 32.26 32.26 32.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc 29.12 29.12 29.12 29.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc 30.96 30.96 30.96 30.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 51.49 51.49 51.49 51.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 46.95 46.95 46.95 46.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 49.58 49.58 49.58 49.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 203.93 203.93 203.93 203.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 17.477 17.477 17.477 17.477 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۶
Deka-BR 100 107.48 107.48 107.48 107.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۵۷
BHF Total Return FT 69.32 69.32 69.32 69.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۵۷
Deka-UmweltInvest CF 201.74 201.74 201.74 201.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۵۷
Allianz Rentenfonds P2 EUR 81.76 81.76 81.76 81.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۵۷
ODDO BHF Polaris Moderate Cl EUR 1107.66 1107.66 1107.66 1107.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۵۷
Champions Select Dynamic LC 124.42 124.42 124.42 124.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱:۴۹
DWS Top Dividende TFC 162.54 162.54 162.54 162.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱:۴۹
DWS Top Dividende LC 158.2 158.2 158.2 158.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ساعت ۱:۴۹
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 24.829 24.829 24.829 24.829 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۴۸
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 24.293 24.293 24.293 24.293 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ساعت ۷:۴۸
Catella European Residential 16.53 16.53 16.53 16.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ساعت ۲۲:۵۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 31.494 31.494 31.465 31.494 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۷:۴۷
Allianz Rentenfonds A EUR 73.55 73.55 73.55 73.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ساعت ۲۲:۴۸
DWS Stiftungsfonds LD 44.1 44.1 44.1 44.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۱:۴۶
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین