آلمان
آلمان

Midcap

9,127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۱ مرداد ۱۴۰۱
ساعت 20:44:26
330 (3.49%)
تغییر ۳ ماهه
1,954 (17.64%)
تغییر ۶ ماهه
2,495 (21.47%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 15.942 15.942 15.942 15.942 0.01 0.03% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۸:۴۴
DWS Investa 170.65 170.65 170.65 170.65 0.41 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top World 158.33 158.33 158.33 158.33 0.56 0.35% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Akkumula ID 1684.57 1684.57 1684.57 1684.57 4.10 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Akkumula LC 1668.08 1668.08 1668.08 1668.08 4.03 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Akkumula LD 1651.53 1651.53 1651.53 1651.53 3.98 0.24% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Asien LC 202.8 202.8 202.8 202.8 2.23 1.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Deutschland FC 228.28 228.28 228.28 228.28 1.55 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Deutschland IC 231.45 231.45 231.45 231.45 1.56 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Deutschland LC 219.9 219.9 219.9 219.9 1.48 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Deutschland TFC 92.18 92.18 92.18 92.18 0.62 0.68% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Dividende FD 155.74 155.74 155.74 155.74 0.66 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Dividende LC 162.4 162.4 162.4 162.4 0.70 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Dividende LD 140.73 140.73 140.73 140.73 0.60 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Stiftungsfonds LD 46.25 46.25 46.25 46.25 0.05 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Dividende LDQ 139.56 139.56 139.56 139.56 0.60 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Top Dividende TFC 165.88 165.88 165.88 165.88 0.71 0.43% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS European Opportunities 417.12 417.12 417.12 417.12 0.42 0.10% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
Champions Select Dynamic LC 126.56 126.56 126.56 126.56 0.84 0.67% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Dynamic Opportunities LC 54.71 54.71 54.71 54.71 0.06 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Vermögensbildungsfonds I ID 254.77 254.77 254.77 254.77 0.65 0.26% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 245.45 245.45 245.45 245.45 0.62 0.25% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Aktien Strategie Deutschland FC 465.93 465.93 465.93 465.93 0.52 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Aktien Strategie Deutschland FD 450.35 450.35 450.35 450.35 0.51 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Aktien Strategie Deutschland IC 474.96 474.96 474.96 474.96 0.54 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Aktien Strategie Deutschland ID 451.65 451.65 451.65 451.65 0.51 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 449.21 449.21 449.21 449.21 0.50 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 56.74 56.74 56.74 56.74 0.06 0.11% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۲:۴۰
UniRak 137.53 137.53 137.53 137.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniFonds 52.09 52.09 52.09 52.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniGlobal 337.02 337.02 337.02 337.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
AriDeka CF 77.89 77.89 77.89 77.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-BR 100 106.03 106.03 106.03 106.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniGlobal I 400.67 400.67 400.67 400.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
DekaFonds CF 107.32 107.32 107.32 107.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Fondak A EUR 183.3 183.3 183.3 183.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Fondak I EUR 69122.68 69122.68 69122.68 69122.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Fondak P EUR 186.55 186.55 186.55 186.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniEuroRenta 60.85 60.85 60.85 60.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniRak -net- 73.86 73.86 73.86 73.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniEuroAktien 82.07 82.07 82.07 82.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Concentra A EUR 119.99 119.99 119.99 119.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Concentra P EUR 1384.05 1384.05 1384.05 1384.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Industria P EUR 1766.57 1766.57 1760.38 1766.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniGlobal -net- 202.41 202.41 202.41 202.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniImmo: Global 48.9 48.9 48.9 48.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Concentra IT EUR 2122.69 2122.69 2122.69 2122.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniDeutschland XS 165.74 165.74 164.97 165.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Kapital Plus A EUR 65.86 65.86 65.86 65.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Kapital Plus I EUR 1151.58 1151.58 1151.58 1151.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Kapital Plus P EUR 1073.9 1073.9 1073.9 1073.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniFavorit: Aktien 199.55 199.55 199.55 199.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniGlobal Vorsorge 298.28 298.28 298.28 298.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Kapital Plus P2 EUR 1191.31 1191.31 1191.31 1191.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-BasisAnlage A40 111.13 111.13 111.13 111.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-BasisAnlage A60 119.97 119.97 119.97 119.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-UmweltInvest CF 219.23 219.23 219.23 219.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniFavorit: Aktien I 228.54 228.54 228.54 228.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniRak Konservativ A 111.09 111.09 111.09 111.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-Euroland Balance 55.59 55.59 55.59 55.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-ImmobilienGlobal 54.84 54.84 54.84 54.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-Industrie 4.0 CF 173.63 173.63 173.63 173.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
WestInvest InterSelect 47.47 47.47 47.47 47.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-GlobalChampions CF 276.93 276.93 276.93 276.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-Euroland Balance TF 110.21 110.21 110.21 110.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniFavorit: Aktien -net- 125.75 125.75 125.75 125.75 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniStrategie:Konservativ 69.53 69.53 69.53 69.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Interglobal A EUR 457.41 457.41 457.41 457.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Interglobal P EUR 2504.29 2504.29 2504.29 2504.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
PrivatFonds: Kontrolliert 127.01 127.01 127.01 127.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Allianz Interglobal AT EUR 187.39 187.39 187.39 187.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniRak Konservativ -net- A 109.09 109.09 109.09 109.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniNachhaltig Aktien Global 144.77 144.77 144.77 144.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
PrivatFonds: Kontrolliert pro 167.31 167.31 167.31 167.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Comgest Growth Europe EUR I Acc 40.05 40.05 40.05 40.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 39.1 39.1 39.1 39.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Deka-DividendenStrategie CF (A) 184.87 184.87 184.87 184.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 51.927 51.927 51.927 51.927 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniInstitutional Euro Reserve Plus 97.82 97.82 97.82 97.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Mediolanum BB MS Glbl Sel S EUR Acc 21.845 21.845 21.845 21.845 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Mediolanum BB MS Glb Sel L Hdg EUR Acc 8.906 8.906 8.906 8.906 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
Mediolanum BB MS Glb Sel S EUR Hdg Acc 16.82 16.82 16.82 16.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
UniInstitutional European Real Estate FK 48.56 48.56 48.56 48.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۳:۴۳
grundbesitz europa IC 40.27 40.27 40.27 40.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
grundbesitz europa RC 40.12 40.12 40.12 40.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 185.45 185.45 185.45 185.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۲۰:۴۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 341.15 341.15 341.15 341.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 23677.15 23677.15 23677.15 23677.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1403.46 1403.46 1403.46 1403.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۴۴
hausInvest 42.97 42.97 42.97 42.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ساعت ۱۴:۴۳
BHF Total Return FT 70.4 70.4 70.4 70.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
UniInstitutional European Real Estate 50.19 50.19 50.19 50.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
Uniimmo: Deutschland 94.02 94.02 94.02 94.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۲۳:۴۳
grundbesitz global IC 52.63 52.63 52.63 52.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۴۵
grundbesitz global RC 52.28 52.28 52.28 52.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۴۵
Catella European Residential 16.77 16.77 16.77 16.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ساعت ۲۰:۴۵
Allianz Rentenfonds A EUR 79.23 79.23 79.23 79.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Allianz Rentenfonds P2 EUR 89.43 89.43 89.43 89.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۴
Deka-ImmobilienEuropa 47.22 47.22 47.22 47.22 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
UniImmo: Europa 54.46 54.46 54.46 54.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc 26.76 26.76 26.76 26.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc 28.56 28.56 28.56 28.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ساعت ۲:۴۴
WestInvest ImmoValue 49.92 49.92 49.92 49.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۴۵
SEB ImmoInvest P 0.91 0.91 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۴۴
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc 29.34 29.34 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۴۴
UniDeutschland XS I 249.36 249.36 249.36 249.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ساعت ۲۳:۴۵
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 31.246 31.246 31.246 31.246 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۴۲
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 48.53 48.53 48.53 48.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۴۵
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 44.13 44.13 44.13 44.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۴۵
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 46.67 46.67 46.67 46.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۴۵
Allianz Wachstum Europa A EUR 156.01 156.01 156.01 156.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ساعت ۲۲:۳۹
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 247.27 247.27 245.7 247.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ساعت ۱۹:۳۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین