فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

35
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 11:01:41
1 (2.78%)
تغییر ۳ ماهه
4 (10.26%)
تغییر ۶ ماهه
4,231 (99.18%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,134
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
175 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
951 (15.39%)
تغییر ۶ ماهه
433 (6.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Varenne Valeur A-EUR 375.46 375.46 375.46 375.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Varenne Valeur I-EUR 1602.95 1602.95 1602.95 1602.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Varenne Valeur P-EUR 132.04 132.04 132.04 132.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265484.34 265484.34 265484.34 265484.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Vivaccio Actions GMO Actions 145.5 145.5 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 146.38 146.38 146.38 146.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Ofi Financial Investment - Precious Metals R 912.2 912.2 912.2 912.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Eurose C 378.24 378.24 378.24 378.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CPR USA I 298254.2 298254.2 298254.2 298254.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CPR USA O 24838.69 24838.69 24838.69 24838.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALM Classic 344.82 344.82 344.82 344.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALM Dynamic 386.02 386.02 386.02 386.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
GemEquity I 253.09 253.09 253.09 253.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
GemEquity R 234.39 234.39 234.39 234.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ALM Offensif 246.02 246.02 246.02 246.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi 6 M i 22213.32 22213.32 22213.32 22213.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Centifolia C 327.73 327.73 327.73 327.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi 12 M E 10434.4 10434.4 10434.4 10434.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi 12 M i 106731.76 106731.76 106731.76 106731.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
R Valor C EUR 2673.26 2673.26 2673.26 2673.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
R Valor D EUR 2256.99 2256.99 2256.99 2256.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
R Valor F EUR 2380.75 2380.75 2380.75 2380.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
R Valor P EUR 1859.94 1859.94 1859.94 1859.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi 12 M DP 102162.54 102162.54 102162.54 102162.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Adagio R C 135.44 135.44 135.44 135.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Moderato R C 158.33 158.33 158.33 158.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Multibonds RC 336.44 336.44 336.44 336.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Echiquier Agenor G 508.99 508.99 508.99 508.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Echiquier Agenor I 3272.84 3272.84 3272.84 3272.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CPR Oblig 12 Mois I 106053.84 106053.84 106053.84 106053.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
CPR Oblig 12 Mois P 227.77 227.77 227.77 227.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Moneta Multi Caps C 322.75 322.75 322.75 322.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Moneta Multi Caps D 282.63 282.63 282.63 282.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Groupama Equilibre I 209.52 209.52 209.52 209.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Sextant Grand Large A 455.65 455.65 455.65 455.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Groupama Avenir Euro I 16382.05 16382.05 16382.05 16382.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Groupama Avenir Euro N 2136.24 2136.24 2136.24 2136.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Groupama Equilibre GDM 800.75 800.75 800.75 800.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Impact ES Oblig Euro I 12989.287 12989.287 12989.287 12989.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Vega Euro Rendement RC 147.92 147.92 147.92 147.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Groupama Avenir Euro MC 494 494 494 494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
R-co Euro Crédit C EUR 470.42 470.42 470.42 470.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Multibonds FCP NEUR C 119.71 119.71 119.71 119.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Multibonds FCP RUSD C 183.52 183.52 183.52 183.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Oddo Avenir Europe CI-EUR 450444.39 450444.39 450444.39 450444.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Oddo Avenir Europe CN-EUR 2660.94 2660.94 2660.94 2660.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Oddo Avenir Europe CR-EUR 697.35 697.35 697.35 697.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Oddo Avenir Europe DR-EUR 155.4 155.4 155.4 155.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
H2O Multibonds FCP SREUR C 83.63 83.63 83.63 83.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lazard Convertible Global A 1952.97 1952.97 1952.97 1952.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lazard Convertible Global K 2299.38 2299.38 2299.38 2299.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lazard Convertible Global R 545.01 545.01 545.01 545.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Securite A EUR Acc 1799.38 1799.38 1799.38 1799.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Securite A EUR Ydis 100.72 100.72 100.72 100.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Patrimoine E EUR Acc 175.79 175.79 175.79 175.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 121.01 121.01 121.01 121.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 159.84 159.84 159.84 159.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 464.17 464.17 464.17 464.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 122.94 122.94 122.94 122.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 139.99 139.99 139.99 139.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Lazard Convertible Global PC H-EUR 2330.29 2330.29 2330.29 2330.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Amundi Resa Actions Internationales C 268.17 268.17 268.17 268.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10641.91 10641.91 10641.91 10642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Magellan C 27.15 27.15 27.15 27.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Magellan i 28.35 28.35 28.35 28.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Comgest Monde C 2590.86 2590.86 2590.86 2590.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Comgest Monde I 2846.04 2846.04 2846.04 2846.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Renaissance Europe C 200.38 200.38 200.38 200.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Renaissance Europe I 211.12 211.12 211.12 211.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Carmignac Emergents A EUR Acc 1488.35 1488.35 1488.35 1488.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 717.26 717.26 717.26 717.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Carmignac Investissement A EUR Acc 1770.37 1770.37 1770.37 1770.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
Carmignac Investissement E EUR Acc 252.71 252.71 252.71 252.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۳۱
CM-CIC Europe Growth C 7693.01 7693.01 7693.01 7693.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Flexigestion Patrimoine 31.72 31.72 31.72 31.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Union Obli Moyen Terme C 348.7 348.7 348.7 348.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
29 Haussmann Euro Rendement C 1436.53 1436.53 1436.53 1436.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
SG Flexible PC 195.77 195.77 195.77 195.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Afer Actions Monde 1193.62 1193.62 1193.62 1193.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Afer Actions Euro A 147.47 147.47 147.47 147.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Afer Actions Euro I 134935.12 134935.12 134935.12 134935.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Ofi RS Liquidités C/D 4341.99 4341.99 4341.99 4341.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors Conviction 977.32 977.32 977.32 977.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Aviva Investors Valorisation 904.54 904.54 904.54 904.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10489.66 10489.66 10489.66 10489.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C 509.7 509.7 509.7 509.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 26.77 26.77 26.77 26.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Afer Sfer 66.74 66.74 66.74 66.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Groupama Entreprises IC 2262.2 2262.2 2262.2 2262.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Amundi Cash Corporate DP C/D 199810.519 199810.519 199810.519 199810.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
H2O Multibonds FCP IEUR C 179985.17 179985.17 179985.17 179985.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۳۱
BNP Paribas Aqua I 57166 57166 57166 57166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Aqua Classic 496.11 496.11 496.11 496.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
CPR Croissance Réactive I 175083.14 175083.14 175083.14 175083.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
CPR Croissance Réactive P 494.74 494.74 494.74 494.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Développement Humain I 17467.93 17467.93 17467.93 17467.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas Développement Humain Classic 176.6 176.6 176.6 176.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Opcimmo Opcimmo P 118.017 118.017 118.017 118.017 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
Groupama Entreprises N 557.98 557.98 557.98 557.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Echiquier Arty 1696.28 1696.28 1696.28 1699.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Echiquier Arty D 1116.16 1116.16 1116.16 1119.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 99.02 99.02 99.02 99.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۳۱
Echiquier Arty R 1603.29 1603.29 1603.29 1603.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۲
Echiquier Arty I 1281.35 1281.35 1281.35 1282.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Croissance Diversifiée I 15830.28 15830.28 15830.28 15830.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Croissance Diversifiée Egeva 37.31 37.31 37.31 37.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
Amundi Rendement Plus IC 16919.05 16919.05 16919.05 16919.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Rendement Plus I2C 5395730.72 5395730.72 5395730.72 5395730.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe I 173112.17 173112.17 173112.17 173112.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe R 150.42 150.42 150.42 150.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 45.46 45.46 45.46 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Cash Corporate DP C/D 83.23 83.23 83.23 83.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1553.87 1553.87 1553.87 1553.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Aviva Conviction Patrimoine 190.16 190.16 190.16 190.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۲:۰۱
H2O Adagio I C 6499.1 6499.1 6499.1 6499.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Adagio EUR-SR C 8.94 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds IUSD 40252.26 40252.26 40252.26 40252.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds REUR C/D 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SREUR(C) 21.5 21.5 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SP REUR C 84.36 84.36 84.36 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Magellan A 2266.72 2266.72 2266.72 2266.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
H2O Allegro EUR-SR C 28.2 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro R C 9524.2 9524.2 9524.2 9524.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-I C 48008.88 48008.88 48008.88 48008.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-N C 37.09 37.09 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds I 43471.09 43471.09 43471.09 43471.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۰
Oddo BHF Avenir CR-EUR 3956.27 3956.27 3956.27 3956.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
LBPAM Actions Croissance Euro MM 4557.91 4557.91 4557.91 4557.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۱
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 137.92 137.92 136.89 137.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۳۰
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 166.75 166.75 164.86 166.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Tikehau Taux Variables A 127.09 127.09 127.09 127.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Tikehau Taux Variables P 120.21 120.21 120.21 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth I EUR 313603.39 313603.39 313603.39 313603.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 380245.1 380245.1 380245.1 380245.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth N USD 26595.27 26595.27 26595.27 26595.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R EUR 28219.91 28219.91 28219.91 28219.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R USD 34449.11 34449.11 34449.11 34449.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
H2O Multistrategies I 128469.76 128469.76 128469.76 128469.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Multistrategies R 123.32 123.32 123.32 123.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
R Credit Horizon 12M D EUR 87.08 87.08 87.04 87.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
R Credit Horizon 12M IC EUR 101151.71 101151.71 101103.64 101151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 100.04 100.04 100.04 100.04 5.35 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
R Credit Horizon 12M C EUR 128.58 128.58 128.58 128.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Centifolia 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی