شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

4,067
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 17:01:49
221 (5.75%)
تغییر ۳ ماهه
464 (12.88%)
تغییر ۶ ماهه
844 (26.19%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,091
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:34:38
194 (2.82%)
تغییر ۳ ماهه
250 (3.66%)
تغییر ۶ ماهه
1,082 (18.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CM-CIC Europe Growth C 7250.44 - 7250.44 7250.44 73.81 1.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Groupama Avenir Euro I 13614.47 - 13614.47 13614.47 127.49 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Groupama Entreprises N 560.18 - 560.18 560.18 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Flexigestion Patrimoine 30.07 - 30.07 30.07 0.06 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Groupama Avenir Euro MC 408.54 - 408.54 408.54 3.83 0.95% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۶:۰۳
Afer Sfer 67.92 - 67.92 67.92 0.30 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Magellan A 2509.41 - 2509.41 2509.41 0.26 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Magellan C 25.81 - 25.81 25.81 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Amundi 6 M i 22493.85 - 22493.85 22493.85 1.83 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Amundi 12 M E 10499.88 - 10499.88 10499.88 0.79 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Amundi 12 M i 107197.82 - 107197.82 107197.82 8.78 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Amundi 12 M DP 102743.71 - 102743.71 102743.71 8.21 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Afer Actions Euro A 146.69 - 146.69 146.69 1.12 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Moneta Multi Caps C 297.17 - 297.17 297.17 2.76 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Moneta Multi Caps D 265.01 - 265.01 265.01 2.46 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carmignac Securite A EUR Acc 1763.21 - 1763.21 1763.21 0.18 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 99.46 - 99.46 99.46 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 112.49 - 112.49 112.49 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 125.98 - 125.98 125.98 0.09 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Adagio I C 77286.34 - 77286.34 77286.34 69.65 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Adagio R C 147.89 - 147.89 147.89 0.14 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Comgest Monde C 2369.28 - 2369.28 2369.28 1.79 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Comgest Monde I 2575.07 - 2575.07 2575.07 1.88 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Allegro R C 44967.23 - 44967.23 44967.23 102.68 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Multibonds I 273216.2 - 273216.2 273216.2 427.68 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Multibonds RC 532.68 - 532.68 532.68 0.82 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
CPR Oblig 12 Mois I 106450.7 - 106450.7 106450.7 12.05 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
CPR Oblig 12 Mois P 229.11 - 229.11 229.11 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Adagio EUR-SR C 106.91 - 106.91 106.91 0.09 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Multibonds IUSD 241304.32 - 241304.32 241304.32 45.31 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Sextant Grand Large A 449.97 - 449.97 449.97 0.44 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Groupama Avenir Euro N 1782.29 - 1782.29 1782.29 16.67 0.94% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Impact ES Oblig Euro I 12868.251 - 12868.251 12868.251 13.46 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
H2O Multibonds SREUR(C) 133.84 - 133.84 133.84 0.21 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors Conviction 949.85 - 949.85 949.85 3.59 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
CPR Croissance Réactive I 167723.2 - 167723.2 167723.2 58.67 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
CPR Croissance Réactive P 477.53 - 477.53 477.53 0.17 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Conviction Patrimoine 197.86 - 197.86 197.86 0.74 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Aviva Investors Valorisation 886.46 - 886.46 886.46 2.35 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
29 Haussmann Euro Rendement C 1435.83 - 1435.83 1435.83 1.67 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 110.46 - 110.46 110.46 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1544.7 - 1544.7 1544.7 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 163.43 - 163.43 163.43 0.98 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 200.44 - 200.44 200.44 1.19 0.60% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Afer Actions Euro I 132491.35 - 132491.35 132491.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
ALM Classic 337.06 - 337.06 337.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
ALM Dynamic 373.17 - 373.17 373.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
ALM Offensif 234.6 - 234.6 234.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
R Valor C EUR 2383.5 - 2383.5 2383.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
R Valor D EUR 2019.43 - 2019.43 2019.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
R Valor F EUR 2130.8 - 2130.8 2130.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
R Valor P EUR 1649.34 - 1649.34 1649.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Groupama Equilibre I 208.74 - 208.74 208.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Renaissance Europe I 199.05 - 199.05 199.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo BHF Avenir CN-EUR 139.07 - 139.07 139.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
BNP Paribas Aqua Classic 454.24 - 454.24 454.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
BNP Paribas Développement Humain Classic 187.98 - 187.98 187.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵
Echiquier Arty 1642.4 - 1642.4 1642.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Echiquier Arty D 1088.51 - 1088.51 1088.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Echiquier Arty I 1227.43 - 1227.43 1227.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Echiquier Agenor G 461.17 - 461.17 461.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Echiquier Agenor I 2945.93 - 2945.93 2945.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 425.63 - 425.63 425.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Groupama Equilibre GDM 790.97 - 790.97 790.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Amundi Rendement Plus I2C 5291259.12 - 5291259.12 5291259.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 158.64 - 158.64 158.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Tikehau Taux Variables A 126.41 - 126.41 126.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Tikehau Taux Variables P 119.95 - 119.95 119.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
H2O Moderato R C 187.15 - 187.15 187.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multistrategies I 401171.62 - 401171.62 401171.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
H2O Multistrategies R 385.48 - 385.48 385.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Vega Euro Rendement RC 145.24 - 145.24 145.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Amundi Rendement Plus IC 16605.11 - 16605.11 16605.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Vivaccio Actions GMO Actions 143.24 - 143.24 143.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 144.1 - 144.1 144.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 19.53 - 19.52 19.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Magellan i 26.79 - 26.79 26.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Centifolia C 359.87 - 359.87 359.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 266117.27 - 266117.27 266117.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Lazard Convertible Global A 1569.45 - 1569.45 1569.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Lazard Convertible Global K 1847.84 - 1847.84 1847.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Lazard Convertible Global R 441.13 - 441.13 441.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10661.71 - 10661.71 10661.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
BNP Paribas Développement Humain I 17966.37 - 17966.37 17966.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
BNP Paribas Aqua I 50253.24 - 50253.24 50253.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe I 169513.87 - 169513.87 169513.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe R 146.97 - 146.97 146.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
CamGestion Convertibles Europe Classic 44.8 - 44.8 44.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10514.73 - 10514.73 10514.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SG Flexible PC 1800.97 - 1800.97 1800.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۰۱
Natixis Souverains Euro I 174673.57 - 174673.57 174673.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Sycomore Partners IB 1611.16 1610.57 1610.57 1611.16 26.07 1.62% ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۰۳
Natixis Actions US Growth N USD 21759.3 21591.65 21591.65 21759.3 167.65 0.78% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۶:۰۲
Natixis Actions US Growth I EUR 264477.42 263785.82 263785.82 264477.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۴:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 308184.31 - 308184.31 308184.31 1615.26 0.52% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R EUR 23937.39 - 23937.39 23937.39 61.28 0.26% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Natixis Actions US Growth R USD 28097.59 - 28097.59 28097.59 148.75 0.53% ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Sycomore Partners P 1396.59 - 1396.59 1396.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners X 1688.68 - 1688.68 1688.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Partners R 1540.29 - 1534.81 1540.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Partners I 1623.27 - 1615.19 1623.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ساعت ۲۰:۰۲
Sycomore Sélection Responsable I 380.4 - 380.4 380.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable R 353.15 - 353.15 353.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Sycomore Sélection Responsable RP 349.56 - 349.56 349.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۲
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ساعت ۲۲:۰۲
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۵
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ساعت ۲۲:۰۵
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ ساعت ۲۲:۰۴
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ساعت ۶:۰۴
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۶:۰۴
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ ساعت ۶:۰۱
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ساعت ۲۳:۰۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۱۹:۰۳
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro A I 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro B A 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
MG Dynamic Allocation Fund Euro C A 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰