فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

36
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ تیر ۱۴۰۰
ساعت 16:01:20
1 (2.86%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
3 (7.69%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

8,286
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
355 (4.48%)
تغییر ۳ ماهه
1,371 (19.83%)
تغییر ۶ ماهه
2,226 (36.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Afer Sfer 72.62 72.62 72.62 72.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SG Flexible PC 196.68 196.68 196.68 196.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Afer Actions Monde 1325.58 1325.58 1325.58 1325.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Afer Actions Euro A 165.64 165.64 165.64 165.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Afer Actions Euro I 152348 152348 152348 152348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sextant Grand Large A 459.5 459.5 459.5 459.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sextant Grand Large N 469.59 469.59 469.59 469.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Ofi RS Liquidités C/D 4333.82 4333.82 4333.82 4333.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aviva Investors Conviction 1077.68 1077.68 1077.68 1077.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Aviva Investors Valorisation 963.12 963.12 963.12 963.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Vivaccio Actions GMO Actions 163 163 163 163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
29 Haussmann Euro Rendement C 1501.26 1501.26 1501.26 1501.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 163.98 163.98 163.98 163.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas Smallcap Euroland Classic C 573.51 573.51 573.51 573.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ALM Classic 358.82 358.82 358.82 358.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ALM Dynamic 416.85 416.85 416.85 416.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ALM Offensif 269.36 269.36 269.36 269.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
H2O Multibonds RC 379.69 379.69 379.69 379.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas Aqua I 67634.67 67634.67 67634.67 67634.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Groupama Equilibre I 222.91 222.91 222.91 222.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Varenne Valeur A-EUR 403.79 403.79 403.79 403.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Varenne Valeur I-EUR 1728.11 1728.11 1728.11 1728.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Varenne Valeur P-EUR 142.29 142.29 142.29 142.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Groupama Avenir Euro I 19302.63 19302.63 19302.63 19302.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Groupama Avenir Euro N 2513.22 2513.22 2513.22 2513.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Groupama Avenir Euro MC 583.19 583.19 583.19 583.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas Aqua Classic 584.16 584.16 584.16 584.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
H2O Multibonds FCP IEUR C 196258 196258 196258 196258 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
H2O Multibonds FCP NEUR C 134.94 134.94 134.94 134.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
H2O Multibonds FCP RUSD C 199.75 199.75 199.75 199.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Oddo Avenir Europe CI-EUR 496063 496063 496063 496063 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Oddo Avenir Europe CN-EUR 2930.45 2930.45 2930.45 2930.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Oddo Avenir Europe CR-EUR 764.92 764.92 764.92 764.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Oddo Avenir Europe DR-EUR 164.69 164.69 164.69 164.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
H2O Multibonds FCP SREUR C 91.37 91.37 91.37 91.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lazard Convertible Global A 1949.87 1949.87 1949.87 1949.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lazard Convertible Global K 2295.74 2295.74 2295.74 2295.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lazard Convertible Global R 542.68 542.68 542.68 542.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lazard Convertible Global PC H-EUR 2265.97 2265.97 2265.97 2265.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10629.59 10629.59 10629.59 10629.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Ofi Financial Investment - Precious Metals R 882.79 882.79 882.79 882.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Eurose C 389.44 389.44 389.44 389.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR USA I 357732 357732 357732 357732 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR USA O 29855.13 29855.13 29855.13 29855.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GemEquity I 245.52 245.52 245.52 245.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
GemEquity R 226.49 226.49 226.49 226.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Centifolia C 353.78 353.78 353.78 353.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Amundi 12 M E 10431.55 10431.55 10431.55 10431.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Amundi 12 M i 106794 106794 106794 106794 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
H2O Adagio R C 136.34 136.34 136.34 136.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor G 589.48 589.48 589.48 589.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor I 3799.5 3799.5 3799.5 3799.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Oblig 12 Mois I 106120 106120 106120 106120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Oblig 12 Mois P 227.78 227.78 227.78 227.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Moneta Multi Caps C 354.69 354.69 354.69 354.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Moneta Multi Caps D 310.5 310.5 310.5 310.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Impact ES Oblig Euro I 13124.144 13124.144 13124.144 13124.144 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Vega Euro Rendement RC 154.77 154.77 154.77 154.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
R-co Euro Crédit C EUR 477.62 477.62 477.62 477.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265538 265538 265538 265538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Croissance Réactive I 180197 180197 180197 180197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CPR Croissance Réactive P 507.58 507.58 507.58 507.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Carmignac Securite A EUR Acc 1809.06 1809.06 1809.06 1809.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Carmignac Securite A EUR Ydis 100.36 100.36 100.36 100.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 535.26 535.26 535.26 535.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Magellan C 24.22 24.22 24.22 24.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Magellan i 25.34 25.34 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
R Valor C EUR 2783.78 2783.78 2783.78 2783.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
R Valor D EUR 2343.92 2343.92 2343.92 2343.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
R Valor F EUR 2475.59 2475.59 2475.59 2475.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
R Valor P EUR 1940.85 1940.85 1940.85 1940.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Comgest Monde C 2753.6 2753.6 2753.6 2753.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Comgest Monde I 3037.12 3037.12 3037.12 3037.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BFT France Futur EC 124.7 124.7 124.7 124.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BFT France Futur ED 107.79 107.79 107.79 107.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
BFT France Futur IC 2661884 2661884 2661884 2661884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Renaissance Europe C 238.94 238.94 238.94 238.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Renaissance Europe I 252.27 252.27 252.27 252.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Groupama Equilibre GDM 853.08 853.08 853.08 853.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Emergents A EUR Acc 1347.65 1347.65 1347.65 1347.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 731.7 731.7 731.7 731.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Patrimoine E EUR Acc 178.94 178.94 178.94 178.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 123.45 123.45 123.45 123.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 161.54 161.54 161.54 161.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Investissement A EUR Acc 1866.44 1866.44 1866.44 1866.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Investissement E EUR Acc 265.6 265.6 265.6 265.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 125.23 125.23 125.23 125.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 143.19 143.19 143.19 143.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Amundi Resa Actions Internationales C 292.65 292.65 292.65 292.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
CM-CIC Europe Growth C 9103.47 9103.47 9103.47 9103.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۹:۰۴
Flexigestion Patrimoine 32.42 32.42 32.42 32.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۹:۰۴
Union Obli Moyen Terme C 350 350 350 350 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Opcimmo Opcimmo P 118.562 118.562 118.562 118.562 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Groupama Entreprises N 556.71 556.71 556.71 556.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Groupama Entreprises IC 2257.71 2257.71 2257.71 2257.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲:۳۳
Aviva Conviction Patrimoine 218.95 218.95 218.95 218.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10473.07 10473.07 10473.07 10473.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 27.26 27.26 27.26 27.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas Développement Humain I 19945.28 19945.28 19945.28 19945.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas Développement Humain Classic 201.04 201.04 201.04 201.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Amundi Rendement Plus IC 17135.971 17135.971 17135.97 17135.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Amundi Rendement Plus I2C 5475151 5475151 5470069 5475151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
HSBC Sustainable Global Equity I 37536.512 37536.512 37536.51 37536.512 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Echiquier Arty 1756.35 1756.35 1756.35 1756.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BDL Convictions 3169.29 3169.29 3169.29 3169.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Echiquier Arty D 1151.4 1151.4 1151.4 1151.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Echiquier Arty I 1324.38 1324.38 1324.38 1324.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Echiquier Global 354.14 354.14 354.14 354.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AXA Aedificandi I 759.5 759.5 759.5 759.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AXA Aedificandi AC 666.67 666.67 666.67 666.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AXA Aedificandi AD 438.08 438.08 438.08 438.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Echiquier Global G 398.04 398.04 398.04 398.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Echiquier Global I 3731.2 3731.2 3731.2 3731.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Amundi Actions PME C 962.77 962.77 962.77 962.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Oddo Avenir Euro P-EUR 2372.76 2372.76 2372.76 2372.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Oddo Avenir Euro CI-EUR 443277 443277 443277 443277 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Oddo Avenir Euro CR-EUR 381.98 381.98 381.98 381.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Croissance Diversifiée I 16228.15 16228.15 16228.15 16228.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Croissance Diversifiée Egeva 38.29 38.29 38.29 38.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sycomore Sélection Crédit I 134.69 134.69 134.69 134.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HSBC Sustainable Global Equity G 314.18 314.18 314.18 314.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
LBPAM Actions Croissance Euro MM 5655.19 5655.19 5655.19 5655.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1555.97 1555.97 1555.97 1555.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 172.34 172.34 172.34 172.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 210.91 210.91 210.91 210.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 98.85 98.85 98.85 98.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۲۳:۳۴
Amundi 6 M i 22200.35 22200.35 22200.35 22200.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۸:۳۳
Amundi Cash Corporate DP C/D 199460 199460 199460 199460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۳:۳۴
Amundi 12 M DP 102160.18 102160.18 102157.76 102167.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۲۰:۳۹
H2O Moderato R C 167.27 167.27 167.27 167.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
Echiquier Arty R 1634.65 1634.65 1634.65 1634.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ساعت ۸:۰۱
CamGestion Convertibles Europe I 173112.17 173112.17 173112.17 173112.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe R 150.42 150.42 150.42 150.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CamGestion Convertibles Europe Classic 45.46 45.46 45.46 45.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Cash Corporate DP C/D 83.23 83.23 83.23 83.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۳:۳۲
H2O Adagio I C 6499.1 6499.1 6499.1 6499.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Adagio EUR-SR C 8.94 8.94 8.94 8.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds IUSD 40252.26 40252.26 40252.26 40252.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds REUR C/D 26.86 26.86 26.86 26.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SREUR(C) 21.5 21.5 21.5 21.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds SP REUR C 84.36 84.36 84.36 84.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Magellan A 2266.72 2266.72 2266.72 2266.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ ساعت ۲۰:۰۱
H2O Allegro EUR-SR C 28.2 28.2 28.2 28.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro R C 9524.2 9524.2 9524.2 9524.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-I C 48008.88 48008.88 48008.88 48008.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Allegro EUR-N C 37.09 37.09 37.09 37.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۷:۰۱
H2O Multibonds I 43471.09 43471.09 43471.09 43471.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱:۳۰
Oddo BHF Avenir CR-EUR 3956.27 3956.27 3956.27 3956.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۹:۳۱
Tikehau Taux Variables A 127.09 127.09 127.09 127.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Tikehau Taux Variables P 120.21 120.21 120.21 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Natixis Actions US Growth I EUR 313603.39 313603.39 313603.39 313603.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth I USD 380245.1 380245.1 380245.1 380245.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth N USD 26595.27 26595.27 26595.27 26595.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R EUR 28219.91 28219.91 28219.91 28219.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
Natixis Actions US Growth R USD 34449.11 34449.11 34449.11 34449.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۲۳:۳۲
H2O Multistrategies I 128469.76 128469.76 128469.76 128469.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
H2O Multistrategies R 123.32 123.32 123.32 123.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
R Credit Horizon 12M D EUR 87.08 87.08 87.04 87.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
R Credit Horizon 12M IC EUR 101151.71 101151.71 101103.64 101151.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۲۰:۰۱
Oddo BHF Avenir CN-EUR 100.04 100.04 100.04 100.04 5.35 5.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
R Credit Horizon 12M C EUR 128.58 128.58 128.58 128.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
Centifolia 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی