خبر
فرانسه
فرانسه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مهر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:32
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.38%)
تغییر ۶ ماهه
5 (13.89%)
نوسان سالیانه

CAC All-Tradable

7,460
قیمت روز
77 (1.03%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:49:11
290 (4.04%)
تغییر ۳ ماهه
809 (9.78%)
تغییر ۶ ماهه
817 (9.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Renaissance Europe C 199.1 199.1 199.1 199.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Renaissance Europe I 211.46 211.46 211.46 211.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Comgest Renaissance Europe Z 203.48 203.48 203.48 203.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Patrimoine A EUR Acc 616.13 616.13 616.13 616.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Patrimoine E EUR Acc 149.78 149.78 149.78 149.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 103.88 103.88 103.88 103.88 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
La Française Trésorerie ISR R 85123.79 85123.79 85118.77 85123.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Investissement A EUR Acc 1454.09 1454.09 1454.09 1454.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Investissement E EUR Acc 205.09 205.09 205.09 205.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 105.08 105.08 105.08 105.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 122.17 122.17 122.17 122.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10404.19 10404.19 10404.19 10404.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
Amundi Resa Actions Internationales C 258.63 258.63 258.63 258.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۴۹
SG Flexible PC 179.59 179.59 179.59 179.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
H2O Multibonds RC 363.53 363.53 363.53 363.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
CM-CIC Europe Growth C 6833.7 6833.7 6833.7 6833.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Flexigestion Patrimoine 28.03 28.03 28.03 28.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Union Obli Moyen Terme C 314.76 314.76 314.76 314.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
H2O Multibonds FCP IEUR C 189409 189409 189409 189409 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
H2O Multibonds FCP NEUR C 128.81 128.81 128.81 128.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
H2O Multibonds FCP RUSD C 158.05 158.05 158.05 158.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
H2O Multibonds FCP SREUR C 88.15 88.15 88.15 88.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Groupama Entreprises N 553.53 553.53 553.53 553.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Groupama Entreprises R 492.89 492.89 492.89 492.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Groupama Trésorerie M 1024.31 1024.31 1024.31 1024.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Groupama Entreprises IC 2246.68 2246.68 2246.68 2246.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Groupama Trésorerie IC 39750.37 39750.37 39750.37 39750.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Eurose C 366.45 366.45 366.45 366.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Afer-Sfer 62.81 62.81 62.81 62.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR USA I 351276 351276 351276 351276 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR USA O 26839.84 26839.84 26839.84 26839.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Magellan C 17.89 17.89 17.89 17.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Magellan I 18.83 18.83 18.83 18.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
ALM Classic 323.18 323.18 323.18 323.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
ALM Dynamic 373.86 373.86 373.86 373.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
ALM Offensif 241.76 241.76 241.76 241.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Afer Actions Monde 1216.65 1216.65 1216.65 1216.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Afer Actions Euro A 136.64 136.64 136.64 136.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Afer Actions Euro I 127555 127555 127555 127555 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR Oblig 12 Mois I 103828 103828 103828 103828 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR Oblig 12 Mois P 222.36 222.36 222.36 222.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Ofi RS Liquidités C/D 4313.16 4313.16 4313.16 4313.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Aviva Investors Conviction 959.34 959.34 959.34 959.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR Croissance Réactive I 175184 175184 175184 175184 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
CPR Croissance Réactive P 488.97 488.97 488.97 488.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Aviva Conviction Patrimoine 192.6 192.6 192.6 192.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Lazard Convertible Global A 1664.52 1664.52 1664.52 1664.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Lazard Convertible Global R 459.69 459.69 459.69 459.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Aviva Investors Valorisation 832.92 832.92 832.92 832.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Vivaccio Actions GMO Actions 132.87 132.87 132.87 132.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
29 Haussmann Euro Rendement C 1366.41 1366.41 1366.41 1366.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
HSBC Sustainable Global Equity G 290.48 290.48 290.48 290.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
HSBC Sustainable Global Equity I 35016.95 35016.95 35016.95 35016.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
EdR SICAV - Financial Bonds B EUR 113.96 113.96 113.96 113.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 133.67 133.67 133.67 133.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Lazard Convertible Global PC H-EUR 1684.42 1684.42 1684.42 1684.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Amundi Label Equilibre Solidaire ESR F 136.67 136.67 136.67 136.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.83 16.83 16.83 16.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
GemEquity I 180.53 180.53 180.53 180.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
GemEquity R 164.35 164.35 164.35 164.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Amundi 12 M E 10235.17 10235.17 10235.17 10235.17 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Amundi 12 M I 105055 105055 105055 105055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BDL Convictions 2701.19 2701.19 2701.19 2701.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BNP Paribas Aqua I 59859.3 59859.3 59859.3 59859.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Groupama Expansion 364.82 364.82 364.82 364.82 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Groupama Equilibre I 183.39 183.39 183.39 183.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Groupama Avenir Euro I 12531.15 12531.15 12531.15 12531.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Groupama Avenir Euro N 1624.51 1624.51 1624.51 1624.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Impact ES Oblig Euro I 10386.321 10386.321 10386.321 10386.321 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Groupama Avenir Euro MC 380.66 380.66 380.66 380.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
R-co Euro Crédit C EUR 400.46 400.46 400.46 400.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BNP Paribas Aqua Classic 510.03 510.03 510.03 510.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Oddo Avenir Europe CI-EUR 326960 326960 326960 326960 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Oddo Avenir Europe CN-EUR 1931.49 1931.49 1931.49 1931.49 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Oddo Avenir Europe CR-EUR 498.44 498.44 498.44 498.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Oddo Avenir Europe DR-EUR 102.97 102.97 102.97 102.97 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 259139 259139 259139 259139 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BNP Paribas Développement Humain I 17252.25 17252.25 17252.25 17252.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
BNP Paribas Développement Humain Classic 172.38 172.38 172.38 172.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR 1402.04 1402.04 1402.04 1402.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10560.6 10560.6 10560.6 10560.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Ofi Financial Investment - Precious Metals R 719.67 719.67 719.67 719.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
R Valor C EUR 2482.26 2482.26 2482.26 2482.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
R Valor D EUR 2083.26 2083.26 2083.26 2083.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
R Valor F EUR 2198.35 2198.35 2198.35 2198.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
R Valor P EUR 1740.87 1740.87 1740.87 1740.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Comgest Monde C 2348.31 2348.31 2348.31 2348.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Comgest Monde I 2620.31 2620.31 2620.31 2620.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Comgest Monde Z 2455.35 2455.35 2455.35 2455.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
CPR Silver Age E 191.21 191.21 191.21 191.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Echiquier Agenor G 402.43 402.43 402.43 402.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Echiquier Agenor I 2610.25 2610.25 2610.25 2610.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Moneta Multi Caps C 312.69 312.69 312.69 312.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Moneta Multi Caps D 268.91 268.91 268.91 268.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Vega Euro Rendement RC 134.45 134.45 134.45 134.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 360.91 360.91 360.91 360.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1548.26 1548.26 1548.26 1548.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Carmignac Sécurité A EUR Acc 1675.08 1675.08 1675.08 1675.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Carmignac Sécurité A EUR Ydis 92.13 92.13 92.13 92.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR MC 98.18 98.18 98.18 98.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
Opcimmo Opcimmo P 121.221 121.221 121.221 121.221 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۷:۱۸
BNP Paribas Actions Monde Classic 27.24 27.24 27.24 27.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۴۶
BNP Paribas Best Sélection Actions Euro ISR Classi 13.341 13.341 13.341 13.341 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۲۳:۴۶
Best Business Models SRI IC 372.39 372.39 372.39 372.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ ساعت ۲۳:۴۶
Centifolia D 258.77 258.77 258.77 258.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۴۲
Centifolia C 363.6 363.6 363.6 363.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ساعت ۸:۱۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین