فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,789
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:32:19
165 (3.57%)
تغییر ۳ ماهه
450 (10.38%)
تغییر ۶ ماهه
635 (15.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OP-Maltillinen A 143.13 143.13 143.13 143.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Maltillinen B 111.4 111.4 111.4 111.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Yrityslaina A 214.94 214.94 214.94 214.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Yrityslaina B 120.65 120.65 120.65 120.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Global B SEK 2590.044 2590.044 2590.044 2590.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Euro Liquidity A 18.097 18.097 18.097 18.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Euro Liquidity B 25.39 25.39 25.39 25.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Amerikka Indeksi A 280.9 280.9 280.9 280.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Amerikka Indeksi B 138.55 138.55 138.55 138.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Swedish Small Cap A 5158.364 5158.364 5158.364 5158.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Swedish Small Cap B 8111.361 8111.361 8111.361 8111.361 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Amerikka Indeksi II A 288.75 288.75 288.75 288.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Amerikka Indeksi II B 142.49 142.49 142.49 142.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Corporate Bond B NOK 1225.81 1225.81 1225.81 1225.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Corporate Bond B SEK 1418.431 1418.431 1418.431 1418.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Euro Liquidity B SEK 1060.683 1060.683 1060.683 1060.683 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OP-Private Strategia 50 A 177.87 177.87 177.87 177.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Sweden Equity Index B 2043.157 2043.157 2043.157 2043.157 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ålandsbanken Euro Bond SEK 314.82 314.82 314.82 314.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Short Corporate Bond A 15.76 15.76 15.76 15.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Short Corporate Bond B 29.987 29.987 29.987 29.987 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ålandsbanken Global Aktie B 14.44 14.44 14.44 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ålandsbanken Premium 50 SEK 306.37 306.37 306.37 306.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1410.58 1410.58 1410.58 1410.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli European High Yield B NOK 1238.608 1238.608 1238.608 1238.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli European High Yield B SEK 1652.254 1652.254 1652.254 1652.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Short Corporate Bond B SEK 1179.13 1179.13 1179.13 1179.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1197.376 1197.376 1197.376 1197.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 408.54 408.54 408.54 408.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1233.247 1233.247 1233.247 1233.247 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Evli European Investment Grade B SEK 1309.185 1309.185 1309.185 1309.185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Nordea Defensiv A 1145.784 1145.784 1145.784 1145.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko A K EUR 10.398 10.398 10.398 10.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko A T EUR 9.887 9.887 9.887 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko B K EUR 10.506 10.506 10.506 10.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko B T EUR 9.986 9.986 9.986 9.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko I K EUR 10.553 10.553 10.553 10.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko I T EUR 10.03 10.03 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko S K EUR 10.616 10.616 10.616 10.616 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Korko S T EUR 10.29 10.29 10.29 10.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Kasvu 0.498 0.498 0.498 0.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Tuotto 0.318 0.318 0.318 0.318 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 5.015 5.015 5.015 5.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Säästö 25 Kasvu 20.362 20.362 20.362 20.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Säästö 50 Kasvu 24.005 24.005 24.005 24.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Equity Core C K EUR 14.491 14.491 14.491 14.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.932 15.932 15.932 15.932 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Säästö 50 Tuotto 17.934 17.934 17.934 17.934 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Pro Stable Return SEK 27.259 27.259 27.259 27.259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.371 2.371 2.371 2.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.435 2.435 2.435 2.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko A K EUR 20.249 20.249 20.249 20.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko A T EUR 14.656 14.656 14.656 14.656 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 21.197 21.197 21.197 21.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 21.181 21.181 21.181 21.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 21.553 21.553 21.553 21.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 220.51 220.51 220.51 220.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 217.089 217.089 217.089 217.089 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.939 0.939 0.939 0.939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 15.344 15.344 15.344 15.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 15.498 15.498 15.498 15.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 13.53 13.53 13.53 13.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1217.266 1217.266 1217.266 1217.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.558 10.558 10.558 10.558 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1242.988 1242.988 1242.988 1242.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.658 26.658 26.658 26.658 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.519 10.519 10.519 10.519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 120.909 120.909 120.909 120.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 113.952 113.952 113.952 113.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 20.788 20.788 20.788 20.788 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 15.433 15.433 15.433 15.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 25.492 25.492 25.492 25.492 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 26.043 26.043 26.043 26.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 21.512 21.512 21.512 21.512 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 22.035 22.035 22.035 22.035 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 24.154 24.154 24.154 24.154 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 17.601 17.601 17.601 17.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 32.215 32.215 32.215 32.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 23.479 23.479 23.479 23.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 20.931 20.931 20.931 20.931 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 19.326 19.326 19.326 19.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 24.321 24.321 24.321 24.321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 21.916 21.916 21.916 21.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1172.261 1172.261 1172.261 1172.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.609 11.609 11.609 11.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۳۱
ODiN Norge A EUR 17.521 17.521 17.521 17.521 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Norge B EUR 17.277 17.277 17.277 17.277 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Norge C EUR 416.059 416.059 416.059 416.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Norge D EUR 17.291 17.291 17.291 17.291 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Europa A EUR 12.05 12.05 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Europa B EUR 11.896 11.896 11.896 11.896 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Europa D EUR 11.894 11.894 11.894 11.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Global A EUR 19.972 19.972 19.972 19.972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Global B EUR 19.692 19.692 19.692 19.692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ODiN Global D EUR 19.69 19.69 19.69 19.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Nordea Swedish Ideas Equity 200.073 200.073 200.073 200.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.132 2.132 2.132 2.132 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.975 0.975 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
OP-Euro A 21.42 21.42 21.42 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
OP-Private Strategia 25 A 150.31 150.31 150.31 150.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
eQ Hoivakiinteistöt T 135.647 135.647 135.647 135.647 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۷:۰۱
OP-Euro B 14.51 14.51 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Danske Invest Yhteisökorko Acc 30.348 30.348 30.348 30.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.064 1.064 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.209 1.209 1.209 1.209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Nordnet Smart 10 Fund EUR Hedged Share Class B Acc 91.83 91.83 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 279.811 279.811 279.811 279.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 289.075 289.075 289.075 289.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Tundra Frontier Opp Euro C 17.06 17.06 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
OP-Vuokratuotto B 126.8 126.8 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.511 0.511 0.511 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Evli Nordic Corporate Bond A 82.027 82.027 82.027 82.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond B 134.056 134.056 134.056 134.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond IB 140.426 140.426 140.426 140.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Alpha Bond IA 94.998 94.998 94.998 94.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
OP-Eurooppa Indeksi A 141.82 141.82 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II A 145.5 145.5 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II B 81.53 81.53 81.53 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.65 13.65 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
OP-Eurooppa Indeksi B 82.81 82.81 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 22.592 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 14.654 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 145.32 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی