خبر
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,526
قیمت روز
61 (1.36%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 19:19:54
70 (1.58%)
تغییر ۳ ماهه
406 (8.23%)
تغییر ۶ ماهه
821 (15.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 266.48 266.48 266.48 266.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۲۱:۴۷
Nordea Defensiv A 1086.119 1086.119 1086.119 1086.119 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Kasvu 0.566 0.566 0.566 0.566 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Kasvu 6.139 6.139 6.139 6.139 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Tuotto 0.353 0.353 0.353 0.353 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Equity Core C K EUR 16.241 16.241 16.241 16.241 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Pro Stable Return SEK 29.65 29.65 29.65 29.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko A K EUR 22.433 22.433 22.433 22.433 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko A T EUR 15.564 15.564 15.564 15.564 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 23.69 23.69 23.69 23.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 23.73 23.73 23.73 23.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 19.056 19.056 19.056 19.056 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 200.786 200.786 200.786 200.786 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 206.624 206.624 206.624 206.624 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 16.44 16.44 16.44 16.44 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 16.645 16.645 16.645 16.645 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 11.538 11.538 11.538 11.538 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1136.523 1136.523 1136.523 1136.523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1165.207 1165.207 1165.207 1165.207 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 109.72 109.72 109.72 109.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 102.871 102.871 102.871 102.871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Innovation Stars Fund AG-SEK 115.278 115.278 115.278 115.278 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 27.908 27.908 27.908 27.908 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 356.079 356.079 356.079 356.079 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 28.556 28.556 28.556 28.556 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 23.036 23.036 23.036 23.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 23.634 23.634 23.634 23.634 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 22.626 22.626 22.626 22.626 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 16.135 16.135 16.135 16.135 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 19.019 19.019 19.019 19.019 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 17.282 17.282 17.282 17.282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 22.819 22.819 22.819 22.819 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 20.123 20.123 20.123 20.123 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1117.476 1117.476 1117.476 1117.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۴۸
eQ Hoivakiinteistöt T 141.769 141.769 141.769 141.769 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Nordea Swedish Ideas Equity 172.523 172.523 172.523 172.523 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 366.432 366.432 366.432 366.432 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Nordea North American Enhanced tillväxt (SEK) 195.274 195.274 195.274 195.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Nordea North American Enhanced avkastning (SEK) 174.894 174.894 174.894 174.894 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
Nordea Korko A K EUR 10.269 10.269 10.269 10.269 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko A T EUR 9.666 9.666 9.666 9.666 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko B K EUR 10.38 10.38 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko B T EUR 9.768 9.768 9.768 9.768 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko I K EUR 10.43 10.43 10.43 10.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko I T EUR 9.814 9.814 9.814 9.814 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko S K EUR 10.492 10.492 10.492 10.492 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Korko S T EUR 10.082 10.082 10.082 10.082 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Evli Swedish Small Cap A 3633.001 3633.001 3633.001 3633.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Evli Swedish Small Cap B 6199.529 6199.529 6199.529 6199.529 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Säästö 25 Kasvu 18.703 18.703 18.703 18.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Säästö 50 Kasvu 22.946 22.946 22.946 22.946 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.401 14.401 14.401 14.401 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.777 16.777 16.777 16.777 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.892 1.892 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.805 0.805 0.805 0.805 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.014 2.014 2.014 2.014 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.075 2.075 2.075 2.075 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.792 0.792 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.422 0.422 0.422 0.422 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.434 0.434 0.434 0.434 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Danske Invest Yhteisökorko Acc 30.129 30.129 30.129 30.129 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Danske Invest Yhteisökorko Inc 16.618 16.618 16.618 16.618 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 9.723 9.723 9.723 9.723 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 22.205 22.205 22.205 22.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 8.716 8.716 8.716 8.716 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.859 18.859 18.859 18.859 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.778 13.778 13.778 13.778 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Hållbarhetsfond Obligationer Global A SEK 88.952 88.952 88.952 88.952 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۲۲:۴۷
Evli Global B SEK 3049.268 3049.268 3049.268 3049.268 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Evli Sweden Equity Index B 1917.101 1917.101 1917.101 1917.101 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Evli Short Corporate Bond A 14.009 14.009 14.009 14.009 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Evli Short Corporate Bond B 27.632 27.632 27.632 27.632 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Ålandsbanken Global Aktie S 161.74 161.74 161.74 161.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Evli Short Corporate Bond B SEK 1092.667 1092.667 1092.667 1092.667 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
Ålandsbanken Nordiska Småbolag Placeringsfond S 1811.3 1811.3 1811.3 1811.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۹:۴۶
OP-Maltillinen A 135.19 135.19 135.19 135.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Maltillinen B 98.92 98.92 98.92 98.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Yrityslaina A 186.05 186.05 186.05 186.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Yrityslaina B 98.1 98.1 98.1 98.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Euro Liquidity B 25.098 25.098 25.098 25.098 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Amerikka Indeksi A 325.56 325.56 325.56 325.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Amerikka Indeksi B 151.38 151.38 151.38 151.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Amerikka Indeksi II A 335.67 335.67 335.67 335.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Amerikka Indeksi II B 156.14 156.14 156.14 156.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Corporate Bond B NOK 1035.463 1035.463 1035.463 1035.463 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Corporate Bond B SEK 1186.3 1186.3 1186.3 1186.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Euro Liquidity B SEK 1055.445 1055.445 1055.445 1055.445 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
OP-Private Strategia 50 A 171.33 171.33 171.33 171.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Ålandsbanken Euro Bond SEK 292.1 292.1 292.1 292.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Ålandsbanken Global Aktie B 14.87 14.87 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Ålandsbanken Premium 50 SEK 305.32 305.32 305.32 305.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1413.65 1413.65 1413.65 1413.65 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli European High Yield B NOK 1076.696 1076.696 1076.696 1076.696 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli European High Yield B SEK 1434.823 1434.823 1434.823 1434.823 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1086.246 1086.246 1086.246 1086.246 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 371.93 371.93 371.93 371.93 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1009.043 1009.043 1009.043 1009.043 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli European Investment Grade B SEK 1090.691 1090.691 1090.691 1090.691 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۶:۴۸
Evli Euro Liquidity A 17.79 17.79 17.79 17.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
OP-Euro A 21.07 21.07 21.07 21.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۵۱
OP-Euro B 13.69 13.69 13.69 13.69 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۵۱
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13.19 13.19 13.19 13.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۲۳:۴۵
Evli Alpha Bond IA 90.133 90.133 90.133 90.133 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Evli Nordic Corporate Bond A 77.127 77.127 77.127 77.127 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Evli Nordic Corporate Bond B 134.006 134.006 134.006 134.006 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Evli Nordic Corporate Bond IB 141.461 141.461 141.461 141.461 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Ålandsbanken Europe Value SEK 415.15 415.15 415.15 415.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۱۷:۴۳
Nordea Yrityslaina Plus K EUR 25.765 25.765 25.765 25.765 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۴۴
Nordea Yrityslaina Plus T EUR 15.003 15.003 15.003 15.003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۴۴
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 27.848 27.848 27.848 27.848 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۴۴
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 19.782 19.782 19.782 19.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۴۴
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 10.398 10.398 10.398 10.398 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ساعت ۸:۴۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین