شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,352
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:32:43
217 (5.24%)
تغییر ۳ ماهه
366 (9.17%)
تغییر ۶ ماهه
352 (8.81%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Evli Global B SEK 2520.822 - 2520.822 2520.822 14.49 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 159.83 - 159.83 159.83 1.73 1.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko A K EUR 10.423 - 10.423 10.423 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Kasvu 0.475 - 0.475 0.475 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Euro Liquidity A 18.058 - 18.058 18.058 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Euro Liquidity B 25.264 - 25.264 25.264 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Tuotto 0.315 - 0.315 0.315 0.00 0.64% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 25 Kasvu 19.675 - 19.675 19.675 0.04 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 50 Kasvu 23.026 - 23.026 23.026 0.07 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Sweden Equity Index B 1807.74 - 1807.74 1807.74 4.26 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.702 - 15.702 15.702 0.03 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Säästö 50 Tuotto 17.716 - 17.716 17.716 0.06 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Short Corporate Bond A 15.921 - 15.921 15.921 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Short Corporate Bond B 29.749 - 29.749 29.749 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.054 - 2.054 2.054 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.976 - 0.976 0.976 0.00 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko A K EUR 19.47 - 19.47 19.47 0.11 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko A T EUR 15.23 - 15.23 15.23 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 20.257 - 20.257 20.257 0.12 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 20.209 - 20.209 20.209 0.12 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 16.041 - 16.041 16.041 0.12 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 15.847 - 15.847 15.847 0.09 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 15.979 - 15.979 15.979 0.09 0.57% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 10.644 - 10.644 10.644 0.08 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1167.84 - 1167.84 1167.84 1.31 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1189.17 - 1189.17 1189.17 1.35 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.232 - 26.232 26.232 0.05 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.776 - 10.776 10.776 0.02 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1180.987 - 1180.987 1180.987 1.43 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 23.809 - 23.809 23.809 0.16 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.243 - 0.243 0.243 0.00 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 21.085 - 21.085 21.085 0.14 0.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 21.575 - 21.575 21.575 0.14 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 22.963 - 22.963 22.963 0.08 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 17.232 - 17.232 17.232 0.06 0.34% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 28.993 - 28.993 28.993 0.29 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 22.163 - 22.163 22.163 0.22 1.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2309.578 - 2309.578 2309.578 7.98 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 2143.326 - 2143.326 2143.326 7.40 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge A EUR 15.55 - 15.55 15.55 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge B EUR 15.381 - 15.381 15.381 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge C EUR 372.284 - 372.284 372.284 0.31 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Norge D EUR 15.387 - 15.387 15.387 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Europa A EUR 12.192 - 12.192 12.192 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Europa B EUR 12.069 - 12.069 12.069 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Europa D EUR 12.068 - 12.068 12.068 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Global A EUR 18.198 - 18.198 18.198 0.20 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Global B EUR 17.993 - 17.993 17.993 0.20 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
ODiN Global D EUR 17.99 - 17.99 17.99 0.20 1.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.351 - 2.351 2.351 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.41 - 2.41 2.41 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.967 - 0.967 0.967 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 20.001 - 20.001 20.001 0.05 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 15.147 - 15.147 15.147 0.04 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Defensiv A 1122.63 - 1122.63 1122.63 0.63 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Corporate Bond B NOK 1209.403 - 1209.403 1209.403 0.84 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Corporate Bond B SEK 1390.926 - 1390.926 1390.926 1.10 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Euro Liquidity B SEK 1056.048 - 1056.048 1056.048 0.06 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Swedish Ideas Equity 184.868 - 184.868 184.868 0.05 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli European High Yield B NOK 1294.203 - 1294.203 1294.203 0.50 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli European High Yield B SEK 1661.051 - 1661.051 1661.051 0.37 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Short Corporate Bond B SEK 1169.241 - 1169.241 1169.241 0.32 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.47 - 10.47 10.47 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1194.999 - 1194.999 1194.999 0.55 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 114.625 - 114.625 114.625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 109.123 - 109.123 109.123 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Evli European Investment Grade B SEK 1281.231 - 1281.231 1281.231 1.30 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 2011.698 - 2011.698 2011.698 4.89 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1894.648 - 1894.648 1894.648 4.61 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1144.17 - 1144.17 1144.17 0.64 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۰۲
OP-Maltillinen A 139.7 - 139.7 139.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Maltillinen B 112.82 - 112.82 112.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina A 213.53 - 213.53 213.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Yrityslaina B 123.71 - 123.71 123.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi A 262.66 - 262.66 262.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi B 135.04 - 135.04 135.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II A 269.44 - 269.44 269.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Amerikka Indeksi II B 138.58 - 138.58 138.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Private Strategia 25 A 148.08 - 148.08 148.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Private Strategia 50 A 176.19 - 176.19 176.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Euro Bond SEK 313.88 - 313.88 313.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Global Aktie B 13.5 - 13.5 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Premium 50 SEK 294.16 - 294.16 294.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1258.41 - 1258.41 1258.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 420.9 - 420.9 420.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Nordea Equity Core C K EUR 13.915 - 13.915 13.915 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 167.956 - 167.956 167.956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.34 - 11.34 11.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.984 - 4.984 4.984 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nordea Pro Stable Return SEK 27.874 - 27.874 27.874 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۴
Nordea Korko S K EUR 10.635 - 10.635 10.635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko A T EUR 9.91 - 9.91 9.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko B K EUR 10.528 - 10.528 10.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko B T EUR 10.007 - 10.007 10.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko I K EUR 10.572 - 10.572 10.572 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko I T EUR 10.048 - 10.048 10.048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Korko S T EUR 10.32 - 10.32 10.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۰۲
Evli Alpha Bond IA 104.931 - 104.931 104.931 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.513 - 0.513 0.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.438 - 13.438 13.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 279.315 - 279.315 279.315 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 298.07 - 298.07 298.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۳
Tundra Frontier Opp Euro C 17.69 - 17.69 17.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ساعت ۲۲:۰۳
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 - 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 - 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.502 - 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.327 - 0.327 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 - 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
OP-Suomi Arvo A 334.17 - 334.17 334.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱
OP-Vuokratuotto B 128.29 - 128.29 128.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
OP-Euro A 21.45 - 21.45 21.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
OP-Euro B 14.83 - 14.83 14.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ساعت ۶:۰۳
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Evli European High Yield A 145.326 - 145.326 145.326 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
Evli European High Yield B 295.438 - 295.438 295.438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 11.999 - 11.999 11.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
SEB Money Manager Plus B 117.4 - 117.4 117.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Acc 1.996 - 1.996 1.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi 50 Inc 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Acc 1.975 - 1.975 1.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 96.53 - 96.53 96.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Rohkea B 55.79 - 55.79 55.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida A 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Solida B 1.873 - 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
PYN Elite Fund 282.393 - 282.393 282.393 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield A 206.55 - 206.55 206.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-High Yield B 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen A 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Varovainen B 96.08 - 96.08 96.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Corporate Bond+ B 1.95 - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
LähiTapiola Yrityskorko A 15.927 - 15.927 15.927 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt A 137.82 - 137.82 137.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
OP-Eurooppa Osinkoyhtiöt B 111.18 - 111.18 111.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus A 45.037 - 45.037 45.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Säästöpankki Korko Plus B 73.542 - 73.542 73.542 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond A 1.276 - 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond B 1.747 - 1.747 1.747 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond C 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Aktia Emerging Market Local Currency Bond D 1.823 - 1.823 1.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 4.6 - 4.6 4.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Acc 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Yhteisökorko Plus Inc 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۷:۰۳
Evli Europe A 58.194 - 58.194 58.194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Europe B 128.01 - 128.01 128.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Evli Corporate Bond A 113.384 - 113.384 113.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 1.685 - 1.685 1.685 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Kasvu 13.898 - 13.898 13.898 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Kasvu 22.849 - 22.849 22.849 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 10 Tuotto 12.58 - 12.58 12.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Säästö 75 Tuotto 17.07 - 17.07 17.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 17.428 - 17.428 17.428 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 15.531 - 15.531 15.531 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ساعت ۲:۰۲
SEB Money Manager Plus A 96.48 - 96.48 96.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus AI 99.58 - 99.58 99.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
SEB Money Manager Plus BI 120.78 - 120.78 120.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۳
Aktia Corporate Bond+ A 1.423 - 1.423 1.423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Lyhytkorko 14.396 - 14.396 14.396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
LähiTapiola Yrityskorko B 12.893 - 12.893 12.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 22.332 - 22.332 22.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.728 - 15.728 15.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ساعت ۲:۰۳
Aktia Likvida+ D 0.278 - 0.278 0.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ساعت ۲۰:۰۵
Evli Corporate Bond B 250.256 - 250.256 250.256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Pro Eurooppa Kasvu 17.209 - 17.209 17.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Nordea Pro Eurooppa Tuotto 7.151 - 7.151 7.151 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۱
Aktia Corporate Bond+ C 1.586 - 1.585 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ ساعت ۲۰:۰۲
Aktia Corporate Bond+ D 2.001 - 2.001 2.001 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
SEB Foretagsobligationsfond Flexib 96.227 - 96.132 96.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
SEB Foretagsobligationsfond Flexibe 146.079 - 145.936 146.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲:۰۵
Aktia Likvida+B 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۱۶
Ålandsbanken Euro Bond A 18.3 - 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
Ålandsbanken Euro Bond B 33.5 - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B 10.081 - 10.069 10.081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
LähiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۳۴
Danske Invest Euro Government Bond Index T 1.208 - 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ساعت ۰:۰۰