شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

3,254
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 20:30:59
1,011 (23.71%)
تغییر ۳ ماهه
629 (16.20%)
تغییر ۶ ماهه
978 (23.11%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 138.402 138.4 138.4 138.402 0.71 0.51% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 134.392 - 134.392 134.392 0.98 0.73% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1157.255 1157.26 1157.255 1157.26 0.47 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Maailma Kasvu SEK 3.922 - 3.922 3.922 0.07 1.76% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Defensiv A 1068.579 1068.58 1068.579 1068.58 1.51 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Pro Stable Return SEK 22.372 - 22.372 22.372 0.30 1.34% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1179.063 1179.06 1179.06 1179.063 0.48 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1089.846 1089.85 1089.846 1089.85 1.55 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
OP-Euro A 21.3 - 21.3 21.3 0.02 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
OP-Euro B 14.42 - 14.42 14.42 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 21.531 - 21.531 21.531 0.47 2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 16.058 - 16.058 16.058 0.35 2.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ODiN Norge A EUR 10.352 - 10.352 10.352 0.06 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Norge B EUR 10.228 - 10.228 10.228 0.06 0.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Norge C EUR 247.454 - 247.454 247.454 1.32 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Norge D EUR 10.239 - 10.239 10.239 0.05 0.53% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Europa A EUR 8.716 - 8.716 8.716 0.11 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Europa B EUR 8.624 - 8.624 8.624 0.11 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Europa D EUR 8.623 - 8.623 8.623 0.11 1.23% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Global A EUR 12.906 - 12.906 12.906 0.09 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Global B EUR 12.753 - 12.753 12.753 0.09 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
ODiN Global D EUR 12.752 - 12.752 12.752 0.09 0.70% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.212 - 2.212 2.212 0.02 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.268 - 2.268 2.268 0.02 0.71% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.888 - 0.888 0.888 0.01 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 18.008 - 18.008 18.008 0.10 0.55% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 13.504 - 13.504 13.504 0.08 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Global B SEK 1881.023 - 1881.023 1881.023 22.64 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko A K EUR 10.237 - 10.237 10.237 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko A T EUR 9.734 - 9.734 9.734 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko B K EUR 10.341 - 10.341 10.341 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko B T EUR 9.829 - 9.829 9.829 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko I K EUR 10.385 - 10.385 10.385 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko I T EUR 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko S K EUR 10.446 - 10.446 10.446 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Korko S T EUR 10.135 - 10.135 10.135 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Kasvu 0.357 - 0.357 0.357 0.01 2.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Euro Liquidity A 17.62 - 17.62 17.62 0.02 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Euro Liquidity B 24.72 - 24.72 24.72 0.03 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Tuotto 0.232 - 0.232 0.232 0.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Corporate Bond B NOK 1071.842 - 1071.842 1071.842 1.58 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Corporate Bond B SEK 1268.342 - 1268.342 1268.342 0.49 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Euro Liquidity B SEK 1031.389 - 1031.389 1031.389 0.30 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Säästö 25 Kasvu 17.901 - 17.901 17.901 0.10 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Säästö 50 Kasvu 19.723 - 19.723 19.723 0.20 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Sweden Equity Index B 1416.19 - 1416.19 1416.19 0.89 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Säästö 25 Tuotto 14.147 - 14.147 14.147 0.08 0.58% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Säästö 50 Tuotto 14.955 - 14.955 14.955 0.15 1.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Short Corporate Bond A 14.41 - 14.41 14.41 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Short Corporate Bond B 27.417 - 27.417 27.417 0.02 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Swedish Ideas Equity 133.262 - 133.262 133.262 1.10 0.83% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Danske Invest Kompassi 25 Acc 1.806 - 1.806 1.806 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko A K EUR 15.109 - 15.109 15.109 0.25 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko A T EUR 11.362 - 11.362 11.362 0.19 1.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 15.738 - 15.738 15.738 0.26 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 15.706 - 15.706 15.706 0.26 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 12.244 - 12.244 12.244 0.12 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli European High Yield B NOK 1013.661 - 1013.661 1013.661 1.56 0.15% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli European High Yield B SEK 1350.036 - 1350.036 1350.036 1.06 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 11.837 - 11.837 11.837 0.20 1.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 11.94 - 11.94 11.94 0.20 1.69% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 7.926 - 7.926 7.926 0.08 0.99% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Short Corporate Bond B SEK 1074.203 - 1074.203 1074.203 0.51 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 9.818 - 9.818 9.818 0.06 0.63% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1091.909 - 1091.909 1091.909 0.25 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 25.981 - 25.981 25.981 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.412 - 10.412 10.412 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 109.467 - 109.467 109.467 0.29 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 103.689 - 103.689 103.689 0.28 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1016.447 - 1016.447 1016.447 2.54 0.25% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Evli European Investment Grade B SEK 1194.693 - 1194.693 1194.693 2.38 0.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 18.3 - 18.3 18.3 0.38 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.187 - 0.187 0.187 0.00 2.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 15.823 - 15.823 15.823 0.33 2.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 16.193 - 16.193 16.193 0.34 2.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 19.521 - 19.521 19.521 0.18 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 14.437 - 14.437 14.437 0.14 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1811.594 - 1811.594 1811.594 10.06 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1689.505 - 1689.505 1689.505 9.38 0.56% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 1963.786 - 1963.786 1963.786 18.49 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 1795.961 - 1795.961 1795.961 16.91 0.95% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۲:۰۰
OP-Maltillinen A 117.63 - 117.63 117.63 0.78 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Maltillinen B 91.55 - 91.55 91.55 0.60 0.66% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Yrityslaina A 200.07 - 200.07 200.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Yrityslaina B 112.31 - 112.31 112.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Amerikka Indeksi A 203.23 - 203.23 203.23 5.50 2.78% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Amerikka Indeksi B 100.24 - 100.24 100.24 2.72 2.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Amerikka Indeksi II A 208.55 - 208.55 208.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Amerikka Indeksi II B 102.91 - 102.91 102.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
OP-Private Strategia 50 A 146.92 - 146.92 146.92 0.76 0.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ålandsbanken Euro Bond SEK 292.82 - 292.82 292.82 0.77 0.26% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ålandsbanken Global Aktie B 10.57 - 10.57 10.57 0.26 2.52% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ålandsbanken Premium 50 SEK 251.79 - 251.79 251.79 1.70 0.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 974.42 - 974.42 974.42 3.67 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 347.91 - 347.91 347.91 1.98 0.57% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.05 - 1.05 1.05 0.01 0.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.222 - 1.222 1.222 0.01 0.91% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.196 - 1.196 1.196 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.027 - 1.027 1.027 0.01 0.88% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nordnet Smart 10 Fund EUR Hedged Share Class B Acc 88.58 - 88.58 88.58 0.24 0.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 10.332 - 10.332 10.332 0.04 0.43% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.858 - 0.858 0.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Nordea Equity Core C K EUR 10.267 - 10.267 9.777 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۱۱:۰۰
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.513 - 0.513 0.513 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۱
Tundra Frontier Opp Euro C 14.73 - 14.73 14.73 0.02 0.14% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۰۰
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 244.508 - 244.508 244.508 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳:۰۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 236.82 - 236.82 236.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰
OP-Private Strategia 25 A 144.44 - 144.44 144.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Evli Alpha Bond IA 104.952 - 104.952 104.952 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond A 90.567 - 90.567 90.567 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond B 143.563 - 143.563 143.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond IB 150.283 - 150.283 150.283 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۶:۰۰
OP-Eurooppa Indeksi A 141.82 - 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II A 145.5 - 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II B 81.53 - 81.53 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
OP-Vuokratuotto B 129.87 - 129.87 129.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
OP-Eurooppa Indeksi B 82.81 - 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 - 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 - 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.502 - 0.502 0.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.327 - 0.327 0.327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 - 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی