فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

5,103
قیمت روز
99 (1.94%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:33:31
240 (4.93%)
تغییر ۳ ماهه
682 (15.43%)
تغییر ۶ ماهه
1,498 (41.56%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Defensiv A 1149.711 1150.708 1149.711 1152.398 2.51 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Korko B K EUR 10.501 10.501 10.501 10.501 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Kasvu 0.533 0.535 0.533 0.546 0.01 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Tuotto 0.34 0.342 0.34 0.342 0.01 2.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Kasvu SEK 5.404 5.406 5.404 5.527 0.11 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Säästö 25 Kasvu 20.809 20.864 20.809 21.026 0.22 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Säästö 50 Kasvu 24.939 25.012 24.939 25.012 0.35 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Equity Core C K EUR 15.508 15.548 15.508 15.809 0.27 1.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Säästö 25 Tuotto 16.282 16.324 16.282 16.451 0.17 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Säästö 50 Tuotto 18.632 18.686 18.632 18.686 0.26 1.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Pro Stable Return SEK 29.93 30.057 29.93 30.474 0.26 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.367 2.37 2.367 2.375 0.01 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.432 2.435 2.432 2.441 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko A K EUR 21.973 22.017 21.973 22.358 0.26 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko A T EUR 15.903 15.935 15.903 16.182 0.19 1.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 23.027 23.073 23.027 23.429 0.27 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 23.017 23.064 23.017 23.42 0.27 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 23.18 23.25 23.18 23.729 0.58 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 232.452 233.448 232.452 237.938 5.15 2.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 234.887 234.801 234.801 240.31 5.56 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.938 0.939 0.938 0.939 0.00 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 16.669 16.703 16.669 16.961 0.20 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 16.841 16.875 16.841 17.136 0.20 1.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 14.552 14.596 14.552 14.896 0.36 2.48% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1221.516 1222.758 1221.516 1223.343 1.94 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.565 10.567 10.565 10.572 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1247.977 1249.238 1247.977 1249.826 1.94 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 26.366 26.422 26.366 26.498 0.13 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.404 10.426 10.404 10.456 0.05 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 120.25 120.665 120.25 120.665 0.15 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 113.33 113.721 113.33 113.721 0.14 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 21.212 21.272 21.212 21.272 0.23 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 15.748 15.793 15.748 15.921 0.17 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 26.808 26.864 26.808 27.354 0.55 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 27.392 27.45 27.392 27.95 0.56 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 22.622 22.67 22.622 23.082 0.46 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 23.177 23.226 23.177 23.649 0.48 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 25 25.077 25 25.356 0.35 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 18.217 18.273 18.217 18.477 0.26 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 32.081 32.181 32.081 32.645 0.59 1.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 23.381 23.454 23.381 23.792 0.43 1.83% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 21.363 21.423 21.363 21.423 0.23 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 19.725 19.78 19.725 19.78 0.22 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 25.178 25.255 25.178 25.537 0.35 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 22.688 22.758 22.688 23.012 0.32 1.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1177.136 1178.145 1177.136 1179.865 2.51 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.602 11.623 11.602 11.654 0.06 0.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ODiN Norge B EUR 18.668 18.718 18.668 18.718 0.40 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Norge D EUR 18.684 18.734 18.684 18.734 0.40 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Europa A EUR 12.939 12.821 12.821 12.939 0.13 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Europa B EUR 12.767 12.651 12.651 12.767 0.13 1.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Europa D EUR 12.768 12.652 12.652 12.768 0.13 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Swedish Ideas Equity 208.166 208.481 208.166 208.481 4.07 1.95% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Norge A EUR 18.941 18.992 18.941 18.992 0.40 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Norge C EUR 449.088 450.296 449.088 450.296 9.54 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Global A EUR 21.43 21.334 21.334 21.43 0.47 2.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Global B EUR 21.118 21.024 21.024 21.118 0.47 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ODiN Global D EUR 21.118 21.023 21.023 21.118 0.46 2.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
OP-Euro A 21.41 21.42 21.41 21.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Maltillinen A 147.5 148.78 147.5 148.78 1.59 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Maltillinen B 111.45 112.41 111.45 112.41 1.20 1.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Yrityslaina A 215.08 215.48 215.08 215.48 0.37 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Yrityslaina B 117.09 117.31 117.09 117.31 0.20 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Global B SEK 2826.586 2871.027 2826.586 2871.027 52.65 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity A 18.075 18.076 18.075 18.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity B 25.43 25.431 25.43 25.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi A 306.68 309.14 306.68 309.14 6.11 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi B 147.07 148.25 147.07 148.25 2.93 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Swedish Small Cap A 5226.01 5385.198 5226.01 5385.198 255.49 4.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Swedish Small Cap B 8560.803 8821.571 8560.803 8821.571 418.52 4.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi II A 315.37 317.89 315.37 317.89 6.27 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi II B 151.3 152.51 151.3 152.51 3.01 1.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Corporate Bond B NOK 1232.11 1234.167 1232.11 1234.167 1.67 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Corporate Bond B SEK 1424.485 1426.894 1424.485 1426.894 1.95 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity B SEK 1063.234 1063.231 1063.231 1063.234 0.09 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Private Strategia 50 A 183.91 185.49 183.91 185.49 1.93 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Sweden Equity Index B 2227.468 2299.863 2227.468 2299.863 67.54 3.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Euro Bond SEK 317.45 317.45 317.45 317.45 0.17 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond A 15.549 15.559 15.549 15.559 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond B 30.119 30.139 30.119 30.139 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Global Aktie B 15.24 15.43 15.24 15.43 0.29 1.90% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Premium 50 SEK 320.57 323.63 320.57 323.63 3.89 1.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1515.6 1548.8 1515.6 1548.8 34.93 2.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European High Yield B NOK 1250.534 1251.475 1250.534 1251.475 0.32 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European High Yield B SEK 1666.934 1668.333 1666.934 1668.333 0.54 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond B SEK 1185.253 1186.026 1185.253 1186.026 0.46 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1206.33 1207.136 1206.33 1207.136 0.50 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 414.75 414.47 414.47 414.75 0.46 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1231.182 1231.046 1231.046 1231.182 1.12 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European Investment Grade B SEK 1312.163 1314.78 1312.163 1314.78 2.36 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Nordea Korko A T EUR 9.832 9.832 9.832 9.832 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Nordea Korko S K EUR 10.611 10.612 10.611 10.612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Nordea Korko S T EUR 10.234 10.235 10.234 10.235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.167 2.167 2.167 2.167 0.01 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.957 0.957 0.957 0.957 0.01 0.52% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Korko A K EUR 10.393 10.393 10.393 10.393 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۱
OP-Euro B 14.21 14.21 14.21 14.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nordea Korko I T EUR 9.976 9.976 10.028 9.976 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۳
Nordea Korko B T EUR 9.932 9.932 9.932 9.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Nordea Korko I K EUR 10.549 10.549 10.549 10.549 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
eQ Hoivakiinteistöt T 131.598 131.598 131.598 131.598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
OP-Private Strategia 25 A 150.31 150.31 150.31 150.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Danske Invest Yhteisökorko Acc 30.348 30.348 30.348 30.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.064 1.064 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.209 1.209 1.209 1.209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Nordnet Smart 10 Fund EUR Hedged Share Class B Acc 91.83 91.83 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 279.811 279.811 279.811 279.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 289.075 289.075 289.075 289.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Tundra Frontier Opp Euro C 17.06 17.06 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.527 0.527 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
OP-Vuokratuotto B 126.8 126.8 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.511 0.511 0.511 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Evli Nordic Corporate Bond A 82.027 82.027 82.027 82.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond B 134.056 134.056 134.056 134.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond IB 140.426 140.426 140.426 140.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Alpha Bond IA 94.998 94.998 94.998 94.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
OP-Eurooppa Indeksi A 141.82 141.82 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II A 145.5 145.5 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II B 81.53 81.53 81.53 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.65 13.65 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
OP-Eurooppa Indeksi B 82.81 82.81 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 22.592 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 14.654 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 145.32 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی