فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

5,625
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:34:19
498 (9.72%)
تغییر ۳ ماهه
874 (18.39%)
تغییر ۶ ماهه
1,503 (36.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge B EUR 19.172 19.172 19.172 19.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Norge D EUR 19.199 19.199 19.199 19.199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Europa A EUR 14.127 14.127 14.127 14.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Europa B EUR 13.932 13.932 13.932 13.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Europa D EUR 13.939 13.939 13.939 13.939 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Swedish Ideas Equity 226.021 226.021 226.021 226.021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.223 2.223 2.223 2.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Norge A EUR 19.462 19.462 19.462 19.462 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Norge C EUR 460.727 460.727 460.727 460.727 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Global A EUR 24.109 24.109 24.109 24.109 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Global B EUR 23.747 23.747 23.747 23.747 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ODiN Global D EUR 23.759 23.759 23.759 23.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
OP-Euro B 14.21 14.21 14.21 14.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Maltillinen A 153.54 153.54 153.54 153.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Maltillinen B 116.01 116.01 116.01 116.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Yrityslaina A 217.05 217.05 217.05 217.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Yrityslaina B 118.16 118.16 118.16 118.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Global B SEK 2978.554 2978.554 2978.554 2978.554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity A 18.114 18.114 18.114 18.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity B 25.484 25.484 25.484 25.484 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi A 337.35 337.35 337.35 337.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi B 161.78 161.78 161.78 161.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Swedish Small Cap A 5981.87 5981.87 5981.87 5981.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Swedish Small Cap B 9798.989 9798.989 9798.989 9798.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi II A 347.04 347.04 347.04 347.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Amerikka Indeksi II B 166.49 166.49 166.49 166.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Corporate Bond B NOK 1247.589 1247.589 1247.589 1247.589 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Corporate Bond B SEK 1440.907 1440.907 1440.907 1440.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Euro Liquidity B SEK 1066.114 1066.114 1066.114 1066.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Private Strategia 50 A 191.7 191.7 191.7 191.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Sweden Equity Index B 2426.248 2426.248 2426.248 2426.248 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Euro Bond SEK 320.05 320.05 320.05 320.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond A 15.623 15.623 15.623 15.623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond B 30.262 30.262 30.262 30.262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Global Aktie B 16.36 16.36 16.36 16.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Premium 50 SEK 335.07 335.07 335.07 335.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Nordic Corporate Bond B 146.238 146.238 146.238 146.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1643.8 1643.8 1643.8 1643.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European High Yield B NOK 1264.873 1264.873 1264.873 1264.873 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European High Yield B SEK 1684.574 1684.574 1684.574 1684.574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Short Corporate Bond B SEK 1191.889 1191.889 1191.889 1191.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1216.331 1216.331 1216.331 1216.331 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 421.56 421.56 421.56 421.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1245.897 1245.897 1245.897 1245.897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Evli European Investment Grade B SEK 1328.71 1328.71 1328.71 1328.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Nordea Defensiv A 1161.724 1161.724 1161.724 1161.724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Korko A K EUR 10.39 10.39 10.39 10.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Korko I K EUR 10.547 10.547 10.547 10.547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Korko I T EUR 9.974 9.974 9.974 9.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Kasvu 0.574 0.574 0.574 0.574 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Kasvu SEK 5.853 5.853 5.853 5.853 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Säästö 25 Kasvu 21.679 21.679 21.679 21.679 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Säästö 50 Kasvu 26.266 26.266 26.266 26.266 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Equity Core C K EUR 16.615 16.615 16.615 16.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Säästö 25 Tuotto 16.962 16.962 16.962 16.962 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Säästö 50 Tuotto 19.623 19.623 19.623 19.623 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Pro Stable Return SEK 31.116 31.116 31.116 31.116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.4 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko A K EUR 22.86 22.86 22.86 22.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko A T EUR 16.546 16.546 16.546 16.546 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 23.984 23.984 23.984 23.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 23.981 23.981 23.981 23.981 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 24.963 24.963 24.963 24.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 260.196 260.196 260.196 260.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 254.682 254.682 254.682 254.682 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.951 0.951 0.951 0.951 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 17.362 17.362 17.362 17.362 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 17.547 17.547 17.547 17.547 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 15.671 15.671 15.671 15.671 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1228.01 1228.01 1228.01 1228.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.6 10.6 10.6 10.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1255.256 1255.256 1255.256 1255.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 27.001 27.001 27.001 27.001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.654 10.654 10.654 10.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 119.537 119.537 119.537 119.537 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 112.658 112.658 112.658 112.658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 22.078 22.078 22.078 22.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 16.391 16.391 16.391 16.391 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 29.141 29.141 29.141 29.141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 29.782 29.782 29.782 29.782 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 24.59 24.59 24.59 24.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 25.199 25.199 25.199 25.199 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 31.439 31.439 31.439 31.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 22.913 22.913 22.913 22.913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 22.239 22.239 22.239 22.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 20.534 20.534 20.534 20.534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1190.29 1190.29 1190.29 1190.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 329.66 329.66 329.66 329.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۲۳:۰۵
OP-Rohkea A 119.84 119.84 119.84 119.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-Rohkea B 64.63 64.63 64.63 64.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Evli Europe A 74.223 74.223 74.223 74.223 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Evli Europe B 177.229 177.229 177.229 177.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aktia Solida A 1.213 1.213 1.213 1.213 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aktia Solida B 2.016 2.016 2.016 2.016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aktia Likvida+B 0.273 0.273 0.273 0.273 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-High Yield A 218.11 218.11 218.11 218.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-High Yield B 129.9 129.9 129.9 129.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-Varovainen A 141.61 141.61 141.61 141.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-Varovainen B 98.03 98.03 98.03 98.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SKAGEN Tellus A 10.245 10.245 10.245 10.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Aktia Likvida+ D 0.283 0.283 0.283 0.283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-Aasia Indeksi II A 233.17 233.17 233.17 233.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OP-Aasia Indeksi II B 170.47 170.47 170.47 170.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Evli Finnish Small Cap B 730.773 730.773 730.773 730.773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Money Manager Plus A 93.34 93.34 93.34 93.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Money Manager Plus B 117.42 117.42 117.42 117.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Säästö 10 Kasvu 15.545 15.545 15.545 15.545 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Säästö 75 Kasvu 29.925 29.925 29.925 29.925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Säästöpankki Maailma A 42.333 42.333 42.333 42.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Säästöpankki Maailma B 120.319 120.319 120.319 120.319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Money Manager Plus AI 97.08 97.08 97.08 97.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SEB Money Manager Plus BI 121.26 121.26 121.26 121.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Evli European High Yield A 141.104 141.104 141.104 141.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Evli European High Yield B 304.92 304.92 304.92 304.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
LähiTapiola Yrityskorko A 16.836 16.836 16.836 16.836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
LähiTapiola Yrityskorko B 12.994 12.994 12.994 12.994 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Säästö 10 Tuotto 13.792 13.792 13.792 13.792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Säästö 75 Tuotto 21.507 21.507 21.507 21.507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Säästöpankki Eurooppa B 147.613 147.613 147.613 147.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Vakaa Tuotto I Kasvu 21.016 21.016 21.016 21.016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Vakaa Tuotto I Tuotto 18.179 18.179 18.179 18.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Säästöpankki Korko Plus A 47.572 47.572 47.572 47.572 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Säästöpankki Korko Plus B 82.777 82.777 82.777 82.777 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kompassi 50 Acc 2.427 2.427 2.427 2.427 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kompassi 50 Inc 1.129 1.129 1.129 1.129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.516 0.516 0.516 0.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.53 0.53 0.53 0.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kompassi Korko Acc 2.112 2.112 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kompassi Korko Inc 0.996 0.996 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Premium Varainhoito Kasvu K 2064.005 2064.005 2064.005 2064.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Premium Varainhoito Kasvu T 1365.46 1365.46 1365.46 1365.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kestävä Arvo Osake K 0.958 0.958 0.958 0.958 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Kestävä Arvo Osake T 0.389 0.389 0.389 0.389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 367.048 367.048 367.048 367.048 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 359.534 359.534 359.534 359.534 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Kasvu 23.557 23.557 23.557 23.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Kehittyvät Korkomarkkinat Tuotto 15.683 15.683 15.683 15.683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund A 13.938 13.938 13.938 13.938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Seligson & Co Global Top 25 Brands Fund B 6.187 6.187 6.187 6.187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Euro Government Bond Index K 1.811 1.811 1.811 1.811 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Danske Invest Reaalikorko Maailma osuuslaji EUR h 14.36 14.36 14.36 14.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Nordea Korko B K EUR 10.499 10.499 10.499 10.499 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Maailma Tuotto 0.366 0.366 0.366 0.366 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.468 2.468 2.468 2.468 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 26.23 26.23 26.23 26.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 19.113 19.113 19.113 19.113 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 26.422 26.422 26.422 26.422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 23.81 23.81 23.81 23.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
Evli Alpha Bond IA 101.028 101.028 100.984 101.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Korko S K EUR 10.609 10.609 10.609 10.609 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۳۳
Nordea Korko B T EUR 9.929 9.929 9.929 9.929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Nordea Korko A T EUR 9.829 9.829 9.829 9.829 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
Nordea Korko S T EUR 10.232 10.232 10.232 10.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۱۴:۳۳
eQ Hoivakiinteistöt T 134.114 134.114 134.114 134.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۰۴
Evli Nordic Corporate Bond A 86.426 86.426 86.426 86.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۲۰:۳۲
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.716 11.716 11.716 11.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۱:۳۶
OP-Euro A 21.41 21.41 21.41 21.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
OP-Private Strategia 25 A 150.31 150.31 150.31 150.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Danske Invest Yhteisökorko Acc 30.348 30.348 30.348 30.348 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.064 1.064 1.064 1.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.209 1.209 1.209 1.209 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۳۰
Nordnet Smart 10 Fund EUR Hedged Share Class B Acc 91.83 91.83 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Tundra Frontier Opp Euro C 17.06 17.06 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
OP-Vuokratuotto B 126.8 126.8 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Evli Nordic Corporate Bond IB 140.426 140.426 140.426 140.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
OP-Eurooppa Indeksi A 141.82 141.82 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II A 145.5 145.5 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II B 81.53 81.53 81.53 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.65 13.65 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
OP-Eurooppa Indeksi B 82.81 82.81 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 22.592 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 14.654 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 145.32 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی