شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
فنلاند
فنلاند

OMX Helsinki

4,294
قیمت روز
7 (0.16%)
تغییر روزانه
۲ مهر ۱۳۹۹
ساعت 18:31:25
304 (7.62%)
تغییر ۳ ماهه
1,383 (47.50%)
تغییر ۶ ماهه
301 (7.54%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OP-Euro A 21.42 - 21.42 21.42 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Maltillinen A 133.49 - 133.49 133.49 0.30 0.23% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Maltillinen B 103.9 - 103.9 103.9 0.23 0.22% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Yrityslaina A 212.87 - 212.87 212.87 0.27 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Yrityslaina B 119.49 - 119.49 119.49 0.15 0.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Amerikka Indeksi A 252.86 - 252.86 252.86 3.27 1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Amerikka Indeksi B 124.72 - 124.72 124.72 1.62 1.32% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Amerikka Indeksi II A 259.72 - 259.72 259.72 3.37 1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Amerikka Indeksi II B 128.16 - 128.16 128.16 1.66 1.31% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Private Strategia 25 A 142.86 - 142.86 142.86 0.07 0.05% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
OP-Private Strategia 50 A 165.75 - 165.75 165.75 0.44 0.27% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Ålandsbanken Euro Bond SEK 307.8 - 307.8 307.8 0.27 0.09% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Ålandsbanken Global Aktie B 12.5 - 12.5 12.5 0.14 1.13% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Ålandsbanken Premium 50 SEK 287.65 - 287.65 287.65 1.11 0.39% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Ålandsbanken Norden Aktie SEK 1258.05 - 1258.05 1258.05 7.90 0.63% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Ålandsbanken Euro High Yield SEK 386.09 - 386.09 386.09 0.63 0.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.058 - 1.058 1.058 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.232 - 1.232 1.232 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.203 - 1.203 1.203 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۶:۳۱
Nordea Defensiv A 1127.035 - 1127.035 1127.035 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 194.364 - 194.364 194.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon 1220.391 - 1220.391 1220.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Nordea Norsk Kredittobligasjon I 1244.847 - 1244.847 1244.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Placeringsfond Nordea Defensiv I vekst (NOK) 1151.355 - 1151.355 1151.355 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰:۳۱
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.393 - 4.393 4.393 0.05 1.16% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۰
Nordea Pro Stable Return SEK 24.347 - 24.347 24.347 0.48 1.95% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۰
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 184.959 - 184.959 184.959 4.78 2.59% ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۳۰
Evli Swedish Small Cap B 6260.983 - 6260.983 6260.983 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Norge A EUR 13.364 - 13.364 13.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Norge B EUR 13.193 - 13.193 13.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Norge C EUR 318.347 - 318.347 318.347 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Norge D EUR 13.202 - 13.202 13.202 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Global B SEK 2174.319 - 2174.319 2174.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Europa A EUR 10.922 - 10.922 10.922 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Europa B EUR 10.794 - 10.794 10.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Europa D EUR 10.793 - 10.793 10.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Global A EUR 17.456 - 17.456 17.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Global B EUR 17.229 - 17.229 17.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
ODiN Global D EUR 17.228 - 17.228 17.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko A K EUR 10.399 - 10.399 10.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko A T EUR 9.888 - 9.888 9.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko B K EUR 10.506 - 10.506 10.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko B T EUR 9.986 - 9.986 9.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko I K EUR 10.552 - 10.552 10.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko S K EUR 10.614 - 10.614 10.614 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko S T EUR 10.287 - 10.287 10.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Kasvu 0.422 - 0.422 0.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Euro Liquidity A 17.997 - 17.997 17.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Euro Liquidity B 25.25 - 25.25 25.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Tuotto 0.275 - 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Swedish Small Cap A 3981.629 - 3981.629 3981.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Corporate Bond B NOK 1191.758 - 1191.758 1191.758 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Corporate Bond B SEK 1383.982 - 1383.982 1383.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Euro Liquidity B SEK 1053.608 - 1053.608 1053.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Säästö 25 Kasvu 19.376 - 19.376 19.376 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Sweden Equity Index B 1763.568 - 1763.568 1763.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Säästö 25 Tuotto 15.313 - 15.313 15.313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Short Corporate Bond A 15.393 - 15.393 15.393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Short Corporate Bond B 29.288 - 29.288 29.288 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Swedish Ideas Equity 174.321 - 174.321 174.321 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Corporate Bond A Kasvu 2.349 - 2.349 2.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Corporate Bond I Kasvu 2.411 - 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko A K EUR 17.285 - 17.285 17.285 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko A T EUR 12.999 - 12.999 12.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko B Kasvu 18.051 - 18.051 18.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko I Kasvu 18.027 - 18.027 18.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 17.772 - 17.772 17.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli European High Yield B NOK 1164.432 - 1164.432 1164.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli European High Yield B SEK 1557.69 - 1557.69 1557.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Corporate Bond I Tuotto 0.944 - 0.944 0.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko B Tuotto 13.577 - 13.577 13.577 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Osinko I Tuotto 13.704 - 13.704 13.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Nordic Small Cap Tuotto 11.504 - 11.504 11.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Short Corporate Bond B SEK 1149.212 - 1149.212 1149.212 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Corporate Bond IDH K EUR 10.38 - 10.38 10.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 1170.936 - 1170.936 1170.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Kasvu 27.072 - 27.072 27.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Pro Euro Obligaatio Tuotto 10.849 - 10.849 10.849 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea SEK Instituutiokorko K EUR 116.935 - 116.935 116.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea SEK Instituutiokorko T EUR 110.762 - 110.762 110.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1190.586 - 1190.586 1190.586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti K 19.682 - 19.682 19.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Maltti T 14.759 - 14.759 14.759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Evli European Investment Grade B SEK 1284.516 - 1284.516 1284.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 21.956 - 21.956 21.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I kasvu 0.224 - 0.224 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B tuotto 18.984 - 18.984 18.984 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto I tuotto 19.438 - 19.438 19.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino K 21.951 - 21.951 21.951 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Premium Varainhoito Tasapaino T 16.234 - 16.234 16.234 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti K EUR 1980.876 - 1980.876 1980.876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Maltti T EUR 1847.385 - 1847.385 1847.385 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino K EUR 2209.304 - 2209.304 2209.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Yhteisö Varainhoito Tasapaino T EUR 2020.5 - 2020.5 2020.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Korko I T EUR 10.029 - 10.029 10.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Kompassi 25 Acc 2.016 - 2.016 2.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Kompassi 25 Inc 0.922 - 0.922 0.922 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Nordnet Smart 10 Fund EUR Hedged Share Class B Acc 91.83 - 91.83 91.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ساعت ۲۲:۳۱
Aktia Emerging Market Local Currency Frontier Bond 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ساعت ۷:۰۰
Nordea Säästö 50 Kasvu 22.198 - 22.198 22.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Säästö 50 Tuotto 16.832 - 16.832 16.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 279.811 - 279.811 279.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Maailma Indeksirahasto B kasvu 289.075 - 289.075 289.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
Nordea Equity Core C K EUR 12.41 - 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
Nordea Fixed Income Credit Opportunities C K EUR 11.439 - 11.439 11.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 25.601 - 25.601 25.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 19.093 - 19.093 19.093 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۰
Tundra Frontier Opp Euro C 17.06 - 17.06 17.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio I Kasvu 0.527 - 0.527 0.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Yhteisökorko Acc 30.315 - 30.315 30.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
OP-Euro B 14.51 - 14.51 14.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ ساعت ۱۷:۳۷
OP-Vuokratuotto B 126.8 - 126.8 126.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ساعت ۳:۳۱
Nordea Euro Obligaatio A Kasvu 0.511 - 0.511 0.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 0.33 - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۲:۳۰
eQ Hoivakiinteistöt T 128.609 - 128.609 128.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Evli Nordic Corporate Bond A 82.027 - 82.027 82.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond B 134.056 - 134.056 134.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Nordic Corporate Bond IB 140.426 - 140.426 140.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Evli Alpha Bond IA 94.998 - 94.998 94.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
OP-Eurooppa Indeksi A 141.82 - 141.82 141.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II A 145.5 - 145.5 145.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
OP-Eurooppa Indeksi II B 81.53 - 81.53 81.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۰۱
Nordea Equity Opportunities C K EUR 13.65 - 13.65 13.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
OP-Eurooppa Indeksi B 82.81 - 82.81 82.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nordea Pohjois-Amerikka K EUR 22.592 - 22.592 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
Nordea Pohjois-Amerikka T EUR 14.654 - 14.654 14.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۱:۰۲
OP-Suomi Arvo B 145.32 - 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ساعت ۱۹:۰۴
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی