دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1522
قیمت روز
0 (0.33%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:44:20
0 (4.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

279
قیمت روز
2 (0.72%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۰
ساعت 10:02:02
8 (2.95%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.09%)
تغییر ۶ ماهه
18 (6.90%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,493
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ آذر ۱۴۰۰
ساعت 20:11:48
60 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
212 (9.29%)
تغییر ۶ ماهه
499 (25.04%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Mix KL 176.59 176.59 176.59 176.59 0.17 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Basis 4 157.89 157.89 157.89 157.89 0.46 0.29% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LI Obligationer Europa 92.87 92.87 92.87 92.87 0.08 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Teknologi KL 185.73 185.73 185.73 185.73 2.46 1.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest USA KL DKK d 72.42 72.42 72.42 72.42 0.67 0.93% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Global Stars 157.9 157.9 157.9 157.9 0.56 0.36% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
SEBinvest Europa Small Cap 696.04 696.04 696.04 696.04 11.53 1.68% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 340.18 340.18 340.18 340.18 1.53 0.45% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sydinvest Konservativ Udb A 105.74 105.74 105.74 105.74 0.07 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest Value Aktier KL A 568.41 568.41 568.41 568.41 3.58 0.63% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Global Enhanced 165.43 165.43 165.43 165.43 0.84 0.51% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Europa Indeks KL 117.29 117.29 117.29 117.29 0.39 0.33% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Emerging Markets 151.97 151.97 151.97 151.97 0.52 0.34% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 107.21 107.21 107.21 107.21 0.08 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 74.85 74.85 74.85 74.85 0.24 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Mix Obligationer KL 102.14 102.14 102.14 102.14 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 178.53 178.53 178.53 178.53 0.13 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Jyske Invest Lange Obligationer KL 96.33 96.33 96.33 96.33 0.08 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 231.72 231.72 231.72 231.72 1.77 0.77% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 99.49 99.49 99.49 99.49 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 98.81 98.81 98.81 98.81 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Global StockPicking NOK 272.28 272.28 272.28 272.28 1.81 0.67% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 86.7 86.7 86.7 86.7 0.06 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 111.76 111.76 111.76 111.76 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 79.54 79.54 79.54 79.54 0.06 0.08% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 309.07 309.07 309.07 309.07 1.48 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 97.19 97.19 97.19 97.19 0.14 0.14% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 117.31 117.31 117.31 117.31 0.19 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 278.82 278.82 278.82 278.82 0.57 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 161.82 161.82 161.82 161.82 0.60 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 138.6 138.6 138.6 138.6 0.18 0.13% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 105.14 105.14 105.14 105.14 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LD Vælger 369.48 369.48 369.48 369.48 1.78 0.48% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Formuepleje Safe 203 203 203 203 0.37 0.18% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Formuepleje Penta 280.97 280.97 280.97 280.97 1.05 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
PFA Invest Balance B 153.18 153.18 153.18 153.18 0.40 0.26% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LI Obligationer USA KL 96.96 96.96 96.96 96.96 0.12 0.12% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Formuepleje LimiTTellus 245.23 245.23 245.23 245.23 0.99 0.41% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Maj Invest Value Aktier 184.67 184.67 184.67 184.67 0.29 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LD Aktier & Obligationer 240.2 240.2 240.2 240.2 1.18 0.49% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Handelsinvest Nordamerika 338.65 338.65 338.65 338.65 1.25 0.37% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Basis 2 Acc 169.24 169.24 169.24 169.24 0.17 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Basis 3 Acc 180.68 180.68 180.68 180.68 0.34 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
PFA Invest Globale Aktier 208.74 208.74 208.74 208.74 1.51 0.73% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Danske Aktier A 136.72 136.72 136.72 136.72 0.10 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sydinvest Balanceret Udb A 113.18 113.18 113.18 113.18 0.19 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BLS Invest Globale Aktier Akk 2595.54 2595.54 2595.54 2595.54 2.32 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
C WorldWide Globale Aktier KL 994.34 994.34 994.34 994.34 3.78 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Global Indeks KL 138.58 138.58 138.58 138.58 0.77 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 145.01 145.01 145.01 145.01 0.08 0.06% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 229.47 229.47 229.47 229.47 0.69 0.30% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LI Obligationer Emerging Markets 92.71 92.71 92.71 92.71 0.59 0.64% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Aktier 187.67 187.67 187.67 187.67 0.60 0.32% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Flexibel 239.24 239.24 239.24 239.24 1.03 0.43% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest Korte Obligationer KL A 111.24 111.24 111.24 111.24 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 181.05 181.05 181.05 181.05 0.24 0.13% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 201.09 201.09 201.09 201.09 2.03 1.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 160.51 160.51 160.51 160.51 0.25 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 110.51 110.51 110.51 110.51 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 151.44 151.44 151.44 151.44 0.26 0.17% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 111.84 111.84 111.84 111.84 0.72 0.65% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 104.72 104.72 104.72 104.72 0.07 0.07% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 161.48 161.48 161.48 161.48 0.85 0.53% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 162.42 162.42 162.42 162.42 0.61 0.38% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 55.38 55.38 55.38 55.38 0.13 0.23% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 159.62 159.62 159.62 159.62 0.31 0.19% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 348.53 348.53 348.53 348.53 1.94 0.56% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 101.17 101.17 101.17 101.17 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 104.44 104.44 104.44 104.44 0.21 0.20% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 301.77 301.77 301.77 301.77 1.37 0.46% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 99.2 99.2 99.2 99.2 0.09 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 147.86 147.86 147.86 147.86 0.23 0.16% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 241.7 241.7 241.7 241.7 2.49 1.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 90.36 90.36 90.36 90.36 0.09 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 102.73 102.73 102.73 102.73 0.10 0.10% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 100.76 100.76 100.76 100.76 0.09 0.09% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 99.52 99.52 99.52 99.52 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 100.68 100.68 100.68 100.68 0.04 0.04% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga 102.74 102.74 102.74 102.74 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 217.17 217.17 217.17 217.17 1.37 0.63% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 136.03 136.03 136.03 136.03 0.08 0.06% ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ساعت ۱:۳۹
BLS Invest Globale Aktier KL 2413.5 2413.5 2413.5 2413.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۲۲:۰۹
Nykredit Alpha Alternativer 133.99 133.99 133.99 133.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Lange obligationer 179.9 179.9 179.9 179.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Taktisk Allokering 212.77 212.77 212.77 212.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 198 198 198 198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 115.84 115.84 115.84 115.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 357.54 357.54 357.54 357.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1015.02 1015.02 1015.02 1015.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 914.88 914.88 914.88 914.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.2 98.2 98.2 98.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 169.12 169.12 169.12 169.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 98.86 98.86 98.86 98.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.58 9.58 9.58 9.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ساعت ۷:۰۸
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1586.47 1586.47 1586.47 1586.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۰۸
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1457.89 1457.89 1457.89 1457.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۰۸
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 DKK 123.88 123.88 123.88 123.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۰۸
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 441.7 441.7 441.7 441.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۰۸
Formuepleje Epikur 245.38 245.38 245.38 245.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
PFA Invest Balance A 119.16 119.16 119.16 119.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
PFA Invest Balance C 139.29 139.29 139.29 139.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
ValueInvest Global KL 211.66 211.66 211.66 211.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
LI Aktier Globale Indeks 120.69 120.69 120.69 120.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
BankInvest Danske Aktier Akk A 215.55 215.55 215.55 215.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Sparinvest INDEX DJSI World KL 204.57 204.57 204.57 204.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 292.08 292.08 292.08 292.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 113.89 113.89 113.89 113.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 107.8 107.8 107.8 107.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
PFA Invest Mellemlange Obligationer 99.69 99.69 99.69 99.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Danmark Indeks KL DKk d 211.29 211.29 211.29 211.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 264.1 264.1 264.1 264.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 102.29 102.29 102.29 102.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Global StockPicking KL DKk d 82.15 82.15 82.15 82.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 125.84 125.84 125.84 125.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 232.13 232.13 232.13 232.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 145.51 145.51 145.51 145.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 225.24 225.24 225.24 225.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 170.67 170.67 170.67 170.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۸
Nykredit Invest Globale Aktier SRI 155.89 155.89 155.89 155.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۷
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 1118.63 1118.63 1118.63 1118.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ساعت ۱۶:۳۷
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 96.3 96.3 96.3 96.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۸
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 106.13 106.13 106.13 106.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۸
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U 108.35 108.35 108.35 108.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۸
Nordea Invest Globale Obligationer 104.95 104.95 104.95 104.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ساعت ۱:۳۷
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 111.61 111.61 111.61 111.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ ساعت ۱:۳۸
Danica Balance 100% Offensiv 35501.43 35501.43 35501.43 35501.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ ساعت ۱:۳۶
Nordea Invest North America Enhanced 172.27 172.27 172.27 172.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Invest Emerging Stars 132.79 132.79 129.01 132.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۸
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 118.18 118.18 118.18 118.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۸
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 203.31 203.31 199.79 204.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۸
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 189.67 189.67 186.79 191.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ساعت ۲۲:۳۸
BankInvest Basis Globale Aktier A 320.35 320.35 320.35 320.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 642.43 642.43 642.43 642.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 0.38 0.38 0.38 0.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی