شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1475
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 00:11:07
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.21%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.72%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

254
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:44
15 (6.28%)
تغییر ۳ ماهه
28 (12.39%)
تغییر ۶ ماهه
51 (25.12%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:05:32
176 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
195 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
341 (26.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFA Invest Balance B 137.08 - 137.08 137.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Value Aktier KL A 527.85 - 527.85 527.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 105.011 - 105.011 105.011 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.978 - 112.978 112.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 111.238 - 111.238 111.238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1027.88 - 1027.88 1027.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 956.9 - 956.9 956.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 158.206 - 158.206 158.206 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۰۴
LD Aktier Obligationer 220.18 - 220.18 220.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Maj Invest Value Aktier 158.7 - 158.7 158.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 2 Acc 160.69 - 160.69 160.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Basis 3 Acc 163.33 - 163.33 163.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 141.47 - 141.47 141.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 156.85 - 156.85 156.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Moderat 245.86 - 245.86 245.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Balance Defensiv 234.13 - 234.13 234.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 169.04 - 169.04 169.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Lange obligationer 186.1 - 186.1 186.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Internationale 281.98 - 281.98 281.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefolje Lange obli 113.32 - 113.32 113.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 100.76 - 100.76 100.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LD Vælger 338.61 - 338.61 338.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Formuepleje Safe 185.06 - 185.06 185.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Formuepleje Penta 255.07 - 255.07 255.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Formuepleje Epikur 223.72 - 223.72 223.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix KL 164.97 - 164.97 164.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Balance A 115.65 - 115.65 115.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ValueInvest Global KL 244.78 - 244.78 244.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Europa 98.92 - 98.92 98.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer USA KL 101.18 - 101.18 101.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Formuepleje LimiTTellus 198.19 - 198.19 198.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros USA KL 136.96 - 136.96 136.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Optima 55 Akk. KL 170.94 - 170.94 170.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Stabile Aktier 128.38 - 128.38 128.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
C WorldWide Globale Aktier KL 820.83 - 820.83 820.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Global Enhanced 125.02 - 125.02 125.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Indeks KL 111.82 - 111.82 111.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Globale Aktier KL 99.26 - 99.26 99.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Emerging Markets 163.88 - 163.88 163.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Emerging Markets 105.74 - 105.74 105.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Mix Obligationer KL 104.49 - 104.49 104.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 157.02 - 157.02 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Lange Obligationer KL 100.61 - 100.61 100.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefølje Flexibel 167.06 - 167.06 167.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 101.18 - 101.18 101.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 109.64 - 109.64 109.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 108.24 - 108.24 108.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
PFA Invest Mellemlange Obligationer 102.23 - 102.23 102.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest North America Enhanced 138.77 - 138.77 138.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 103.37 - 103.37 103.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.84 - 88.84 88.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 560032.86 - 560032.86 560032.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 169.26 - 169.26 169.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.21 - 113.21 113.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 119.35 - 119.35 119.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 123.66 - 123.66 123.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 263.52 - 263.52 263.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 32657.08 - 32657.08 32657.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 99.35 - 99.35 99.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 138.01 - 138.01 138.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 199.52 - 199.52 199.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 135.23 - 135.23 135.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 121.57 - 121.57 121.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 121.3 - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 98.01 - 98.01 98.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 239.02 - 239.02 239.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 146.15 - 146.15 146.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 104.13 - 104.13 104.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 177.9 - 177.9 177.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 127.7 - 127.7 127.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 120.1 - 120.1 120.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 99.05 - 99.05 99.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 103.98 - 103.98 103.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 115.45 - 115.45 115.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 125.05 - 125.05 125.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 138.31 - 138.31 138.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 163.82 - 163.82 163.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 96.16 - 96.16 96.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 106.15 - 106.15 106.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 104.27 - 104.27 104.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 109.66 - 109.66 109.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 104.22 - 104.22 104.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 102.04 - 102.04 102.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 169.59 - 169.59 169.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 161.82 - 161.82 161.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 156.35 - 156.35 156.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 134.47 - 134.47 134.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 108.68 - 108.68 108.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Nykredit Alpha Alternativer 124.28 - 124.28 124.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier KL 2135.03 - 2135.03 2135.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
BLS Invest Globale Aktier Akk 2126.12 - 2126.12 2126.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۰۲
Danica Balance 100% Offensiv 26437 - 24986.9 26437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 456.03 - 456.03 456.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1413.46 - 1413.46 1413.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 685.13 - 685.13 685.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1267.33 - 1267.33 1267.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1610.68 - 1610.68 1610.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 90.63 - 90.63 90.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Danmark Fokus 313.07 - 313.07 313.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Danske Invest Engros Global KL 188.17 - 188.17 188.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1327.5 - 1327.5 1327.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Gudme Raaschou European High Yield Inc 115.53 - 115.53 115.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ساعت ۱:۰۱
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 82.04 - 82.04 82.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Globale UdbytteAktier 94.67 - 94.67 94.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱:۰۱
Nordea Invest Globale Obligationer 111.47 - 111.47 111.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱:۰۲
BankInvest Danske Aktier A 88.05 - 88.05 88.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest USA KL DKK d 56.83 - 56.83 56.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Europa Indeks KL 100.16 - 100.16 100.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier A 340.41 - 340.41 340.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 121.3 - 121.3 121.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 102.84 - 102.84 102.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 621.71 - 621.71 621.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global StockPicking NOK 193.01 - 193.01 193.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.05 - 102.05 102.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 80.87 - 80.87 80.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 132.71 - 132.71 132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 221.74 - 221.74 221.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 58.42 - 58.42 58.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 132.71 - 132.71 132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 128.44 - 128.44 128.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 96.99 - 96.99 96.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 125.07 - 125.07 125.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 129.15 - 129.15 129.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 114.71 - 114.71 114.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ساعت ۱:۰۳
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 10.01 - 10.01 10.01 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۱:۰۳
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 215.55 - 215.55 215.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۰۳
LI Aktier Globale 98.28 - 98.28 98.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SKAGEN Avkastning 141.431 - 141.431 141.431 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Pension 113.75 - 113.75 113.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Fonde 93.6 - 93.6 93.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Japan 125.32 - 125.32 125.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
C WorldWide Asien KL 174.29 - 174.29 174.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Aktier Globale II 133.43 - 133.43 133.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier 125.69 - 125.69 125.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Danmark 163.53 - 163.53 163.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 4 124.18 - 124.18 124.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Aktier II 450.51 - 450.51 450.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Basis 1 Acc 149.77 - 149.77 149.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Globale Aktier 160.65 - 160.65 160.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
ValueInvest Global Akk KL 252.75 - 252.75 252.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Teknologi KL 102.8 - 102.8 102.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Formuepleje Globale Aktier 134.02 - 134.02 134.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
SEBinvest Europa Small Cap 383.85 - 383.85 383.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
BankInvest Optima 75 Akk. KL 171.56 - 171.56 171.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Defensiv KL 129.68 - 129.68 129.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv KL 165.14 - 165.14 165.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
PFA Invest Kreditobligationer 109.75 - 109.75 109.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Engros Kommuner 4 102.01 - 102.01 102.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Maj Invest Globale Obligationer 105.3 - 105.3 105.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Stabil Balanceret 122.9 - 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Balance Offensiv 166.56 - 166.56 166.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Danske Aktier Fokus 158.05 - 158.05 158.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 292.32 - 292.32 292.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte 136.1 - 136.1 136.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Mix Offensiv Plus KL 176.28 - 176.28 176.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
LI Obligationer Globale High Yield 98.17 - 98.17 98.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Danske Fokusaktier 135.55 - 135.55 135.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 147.26 - 147.26 147.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 149.3 - 149.3 149.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Corporate Bonds 100.26 - 100.26 100.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Investin Optimal VerdensIndex Moderat 170.82 - 170.82 170.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Europa Højt Udbytte Akk 153.9 - 153.9 153.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
MMI Globale Aktier – Harding Loevner 153.62 - 153.62 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
TRP-Invest Global High Yield Bonds Acc 25191.87 - 25191.87 25191.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 106.29 - 106.29 106.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds 313.65 - 313.65 313.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL 1543.42 - 1543.42 1543.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Nordea Invest Korte Obligationer Lagerbeskattet 96.62 - 96.62 96.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Wealth Invest AKL SEB Globalt Aktieindeks DKK IC 986.05 - 986.05 986.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Sparinvest SICAV Balance EUR R 161.67 - 161.67 161.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest SICAV Procedo EUR R 205.44 - 205.44 205.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 82.84 - 82.84 82.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Sparinvest INDEX Emerging Markets KL 124.053 - 124.053 124.053 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Engros Flexinvest Fonde 103.41 - 103.41 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Europa 118.6 - 118.6 118.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Handelsinvest Verden 256.66 - 256.66 256.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Momentum Aktier KL 118.692 - 118.692 118.692 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Sparinvest Lange Obligationer KL 110.333 - 110.333 110.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Bond Opportunities Fund 667.96 - 667.96 667.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond Fund X D 1071.97 - 1071.97 1071.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ساعت ۷:۰۱
Fundamental Invest Stock Pick 218.09 - 214.2 218.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
Maj Invest Danske Obligationer 101.87 - 101.87 101.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ساعت ۵:۴۴
SKAGEN Avkastning 107.847 - 107.847 107.847 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Danske Invest Bioteknologi 159.72 - 159.72 159.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۲:۰۲
Sparinvest SICAV Securus EUR R 155.53 - 155.53 156.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷:۰۳
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer 100.56 - 100.56 100.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Danske Invest Udenlandske Obligationsmarkeder KL 97.96 - 97.96 97.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ ساعت ۲:۰۱
SEBinvest Europa Højt Udbytte 160.61 - 160.61 160.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۲
BankInvest Globalt Forbrug Inc KL 154.09 - 154.09 154.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۲:۰۲
SKAGEN Tellus A 115.063 - 115.063 115.063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰
SKAGEN Tellus A 90.331 - 90.331 90.331 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۰:۰۰