شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1537
قیمت روز
0 (0.46%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 16:50:55
0 (5.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

280
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۳۹۹
ساعت 11:01:43
2 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.90%)
تغییر ۶ ماهه
58 (26.13%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,801
قیمت روز
33 (1.88%)
تغییر روزانه
۲۵ تیر ۱۳۹۹
ساعت 17:01:42
295 (19.57%)
تغییر ۳ ماهه
162 (9.86%)
تغییر ۶ ماهه
368 (25.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest Value Aktier KL A 416.245 - 416.245 416.245 1.87 0.45% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 100.729 - 100.729 100.729 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.265 - 112.265 112.265 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 108.009 - 108.009 108.009 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1005.04 - 1005.04 1005.04 0.91 0.09% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 934.58 - 934.58 934.58 1.65 0.18% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 138.641 - 138.641 138.641 1.14 0.83% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۱۴:۳۱
Danske Invest Mix KL 160.69 - 160.69 160.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
PFA Invest Balance A 110.68 - 110.68 110.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
ValueInvest Global KL 205.38 - 205.38 205.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LI Obligationer Europa 98.35 - 98.35 98.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Global Stars 115.33 - 115.33 115.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Balanceret Udb A 101.95 - 101.95 101.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros USA KL 107.46 - 107.46 107.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Alpha Alternativer 120.38 - 120.38 120.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Konservativ Udb A 100.54 - 100.54 100.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 159.85 - 159.85 159.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
BLS Invest Globale Aktier KL 1880.91 - 1880.91 1880.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Stabile Aktier 104.6 - 104.6 104.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
C WorldWide Globale Aktier KL 753.21 - 753.21 753.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Global Enhanced 114.55 - 114.55 114.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Emerging Markets 139.29 - 139.29 139.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 177.59 - 177.59 177.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Maj Invest Globale Obligationer 105.79 - 105.79 105.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets 96.27 - 96.27 96.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 111.92 - 111.92 111.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Mix Obligationer KL 102.39 - 102.39 102.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 135.42 - 135.42 135.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Invest Lange Obligationer KL 99.45 - 99.45 99.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 99.19 - 99.19 99.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 102.84 - 102.84 102.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 142.46 - 142.46 142.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
PFA Invest Mellemlange Obligationer 101.54 - 101.54 101.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest North America Enhanced 128.06 - 128.06 128.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 558275.59 - 558275.59 558275.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 111.69 - 111.69 111.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 174.8 - 174.8 174.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 96.89 - 96.89 96.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 113.33 - 113.33 113.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 112.59 - 112.59 112.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 260.41 - 260.41 260.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 27737.36 - 27737.36 27737.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 189.9 - 189.9 189.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 114.96 - 114.96 114.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 115.15 - 115.15 115.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 122.09 - 122.09 122.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 95.58 - 95.58 95.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 248.94 - 248.94 248.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 145.31 - 145.31 145.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.45 - 103.45 103.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 164.45 - 164.45 164.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 109.44 - 109.44 109.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 108.15 - 108.15 108.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.14 - 98.14 98.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 101.77 - 101.77 101.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 100.35 - 100.35 100.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 104.8 - 104.8 104.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 121.88 - 121.88 121.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 113.44 - 113.44 113.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 109.13 - 109.13 109.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 158.15 - 158.15 158.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 151.11 - 151.11 151.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LD Vælger 324.24 - 324.24 324.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Formuepleje Safe 163.73 - 163.73 163.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Formuepleje Penta 217.18 - 217.18 217.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
PFA Invest Balance B 129.11 - 129.11 129.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LD Aktier Obligationer 211.04 - 211.04 211.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
LI Obligationer USA KL 108.93 - 108.93 108.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Formuepleje LimiTTellus 172.68 - 172.68 172.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Maj Invest Value Aktier 129.86 - 129.86 129.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 150.28 - 150.28 150.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 151.69 - 151.69 151.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
BLS Invest Globale Aktier Akk 1865.52 - 1865.52 1865.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global Indeks KL 99.77 - 99.77 99.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 86.44 - 86.44 86.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 135.11 - 135.11 135.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 137.91 - 137.91 137.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Balance Moderat 236.97 - 236.97 236.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 226.88 - 226.88 226.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 158.87 - 158.87 158.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefølje Flexibel 181.56 - 181.56 181.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Lange obligationer 182.05 - 182.05 182.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Taktisk Allokering 171.29 - 171.29 171.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 103.6 - 103.6 103.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Engros Internationale 238.21 - 238.21 238.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 109.36 - 109.36 109.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 166.48 - 166.48 166.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 121.95 - 121.95 121.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 156.42 - 156.42 156.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.19 - 105.19 105.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 102.56 - 102.56 102.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 102.23 - 102.23 102.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 100.49 - 100.49 100.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 132.24 - 132.24 132.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 99.04 - 99.04 99.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 87.27 - 87.27 87.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 108.78 - 108.78 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 93.74 - 93.74 93.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 100.12 - 100.12 100.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 367.94 - 367.94 367.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1333.06 - 1333.06 1333.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 654.58 - 654.58 654.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ساعت ۷:۰۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 - 149.37 149.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 101.8 - 101.8 101.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۲۳:۳۱
Danica Balance 100% Offensiv 25057.26 - 25057.26 25057.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ساعت ۱۷:۳۱
Nordea Invest Globale Obligationer 108.09 - 108.09 108.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 138.96 - 138.63 138.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 116.08 - 116.08 116.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsinvest Nordamerika 244.01 - 244.01 244.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsinvest Danske Obligationer 103.67 - 103.67 103.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 - 164.76 164.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 - 76.3 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 191.56 - 191.56 191.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 226.98 - 226.98 226.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 121.89 - 121.89 121.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.55 - 97.55 97.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 107.89 - 107.89 107.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 109.31 - 109.31 109.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 - 142.48 142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1085.89 - 1085.89 1085.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
BankInvest Danske Aktier A 93.65 - 93.65 93.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Basis Globale Aktier A 290.13 - 290.13 290.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 120.67 - 120.67 120.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 580.28 - 580.28 580.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.2 - 89.2 89.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 95.2 - 95.2 95.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 76.36 - 76.36 76.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ساعت ۲۳:۳۰
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1133.15 - 1133.15 1133.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1398.8 - 1398.8 1398.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Danske Invest Danmark Fokus 280.78 - 280.78 280.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 131.9 - 131.9 131.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Engros Global KL 170.78 - 170.78 170.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global StockPicking NOK 207.56 - 207.56 207.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 130.12 - 130.12 130.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 1.22 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی