دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1633
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 18:54:09
0 (0.18%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

267
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 16:01:33
1 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
15 (5.32%)
تغییر ۶ ماهه
14 (4.98%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,185
قیمت روز
51 (2.34%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 20:04:31
66 (3.13%)
تغییر ۳ ماهه
213 (10.78%)
تغییر ۶ ماهه
592 (37.14%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFA Invest Mellemlange Obligationer 99.76 99.76 99.76 99.76 0.55 0.55% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۰۳
Formuepleje Safe 197.14 197.33 197.14 197.33 4.46 2.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Formuepleje Penta 272.07 273.11 272.07 273.11 10.37 3.81% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Mix KL 171.66 171.81 171.66 171.81 1.53 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PFA Invest Balance A 114.59 114.57 114.57 114.59 0.83 0.72% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PFA Invest Balance B 141.33 141.34 140.98 142.58 1.58 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Basis 4 144.64 144.73 144.64 144.73 2.76 1.91% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ValueInvest Global KL 205.85 204.14 204.14 205.85 1.61 0.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LI Obligationer Europa 93.89 94.17 93.89 94.17 0.65 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LI Obligationer USA KL 95.95 96.28 95.95 96.28 0.68 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Maj Invest Value Aktier 166.23 165.82 165.82 166.23 4.56 2.74% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
PFA Invest Globale Aktier 182.13 181.1 181.1 182.13 2.79 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BankInvest Danske Aktier A 125.49 125.34 125.34 125.49 2.96 2.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Teknologi KL 141.81 142.56 141.81 142.56 3.54 2.50% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Global Stars 144.08 143.69 143.69 144.08 2.95 2.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Sydinvest Balanceret Udb A 107.7 107.62 107.62 107.7 1.05 0.97% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Sydinvest Konservativ Udb A 103.38 103.43 103.38 103.43 0.63 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BLS Invest Globale Aktier KL 2268.66 2275 2249.16 2275 19.56 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Emerging Stars 128.48 128.61 128.48 128.61 2.57 2.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Stabile Aktier 118.48 118.09 118.09 118.48 0.20 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BLS Invest Globale Aktier Akk 2434.35 2417.36 2417.36 2434.35 24.39 1.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
C WorldWide Globale Aktier KL 823.13 821.82 821.82 823.13 19.26 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Global Enhanced 138.89 138.72 138.72 138.89 2.84 2.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
BankInvest Danske Aktier Akk A 197.8 197.56 197.56 197.8 4.69 2.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Global Indeks KL 118.3 118.22 118.22 118.3 2.51 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 141.23 141.19 141.19 141.23 1.07 0.76% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Emerging Markets 159.57 160.56 159.57 160.56 3.35 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 207.53 206.92 206.92 207.53 3.43 1.65% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Balance Moderat 272.48 272.08 272.08 272.48 3.06 1.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LI Obligationer Emerging Markets 92.42 92.33 92.33 92.42 0.15 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 118.05 118.35 118.05 118.35 0.69 0.58% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Mix Obligationer KL 102.63 102.72 102.63 102.72 0.28 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 292.38 292.51 292.38 292.51 7.14 2.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 172.9 172.91 172.9 172.91 4.03 2.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Lange Obligationer KL 96.87 96.97 96.87 96.97 0.40 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Globale Obligationer 100.35 100.17 100.17 100.35 0.13 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefølje Flexibel 209.61 210.39 209.61 210.39 5.76 2.75% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Korte Obligationer 99.92 99.97 99.92 99.97 0.20 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Taktisk Allokering 197.23 197.39 196.93 198 2.12 1.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 103.87 104.02 103.87 104.02 0.37 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 230.34 230.1 230.1 230.34 4.89 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Engros Internationale 265.12 264.65 264.65 265.12 5.63 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 106.74 106.81 106.74 106.81 0.19 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 169.22 168.97 168.97 169.22 3.28 1.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest North America Enhanced 153.9 153.63 153.63 153.9 3.18 2.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 86.95 87.05 86.95 87.05 0.23 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 162.23 162.46 162.23 162.46 0.51 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 112.36 112.48 112.36 112.48 0.34 0.30% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 104.3 104.36 104.3 104.36 0.37 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 112.2 112.32 112.2 112.32 0.31 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 111.47 111.36 111.36 111.47 0.18 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 313.7 313.9 312.46 315.18 4.81 1.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 210.91 211.09 210.91 211.09 0.41 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 142.72 142.69 142.69 142.72 3.09 2.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Global StockPicking KL DKk d 71.69 71.66 71.66 71.69 1.50 2.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 119.28 119.19 119.19 119.28 0.09 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 277.49 277.62 277.49 277.62 0.58 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 124.96 125.11 124.96 125.11 0.13 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 95.67 95.78 95.67 95.78 0.25 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 294.09 290.44 290.44 294.09 3.98 1.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 102.07 102.14 102.07 102.14 0.14 0.14% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 127.47 127.43 127.43 127.47 2.95 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 105.41 105.33 105.33 105.41 0.20 0.19% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 99.71 99.79 99.71 99.79 0.28 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 130.5 130.08 130.08 130.5 2.03 1.56% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 194.17 194.18 194.17 194.18 4.37 2.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 90.97 91.07 90.97 91.07 0.28 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 103.28 103.39 103.28 103.39 0.35 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 100.98 101.1 100.98 101.1 0.35 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.09 101.16 101.09 101.16 0.18 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 197.25 197.19 197.19 197.25 4.56 2.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 99.05 99.27 99.05 99.27 0.58 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 184.65 184.6 184.6 184.65 3.88 2.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U 108.55 108.69 108.55 108.69 0.39 0.36% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LD Vælger 357.38 358.01 357.38 358.01 2.11 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
LD Aktier Obligationer 232.64 233.05 232.64 233.05 1.40 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Formuepleje LimiTTellus 227.56 226.41 226.41 227.56 4.46 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Basis 2 Acc 161.9 162.09 161.9 162.09 1.86 1.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Basis 3 Acc 168.71 168.84 168.71 168.84 2.69 1.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefolje Aktier 168.77 168.72 168.72 168.77 3.77 2.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Balance Defensiv 244.27 244.32 244.27 244.32 1.95 0.80% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 171.97 171.77 171.77 171.97 1.87 1.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nykredit Invest Lange obligationer 180.01 180.2 180.01 180.42 1.12 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefolje Lange obli 104.62 104.86 104.62 104.86 0.55 0.53% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 144.03 144.1 144.03 144.1 3.43 2.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 99.54 99.67 99.54 99.67 0.39 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 135.54 135.77 135.54 135.77 0.58 0.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 309.455 317.822 309.455 317.822 9.48 3.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sparinvest Value Aktier KL A 537.29 547.332 537.29 547.332 9.57 1.78% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 104.81 105.344 104.81 105.344 0.63 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 109.152 110.032 109.152 110.032 1.05 0.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sparinvest Korte Obligationer KL A 111.456 111.552 111.456 111.552 0.09 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1011.64 1013.08 1011.64 1013.08 0.78 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 918.7 922.19 918.7 922.19 3.01 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 143.062 144.578 143.062 144.578 1.23 0.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 97.97 98.05 97.97 98.05 0.06 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 147.24 149.17 147.24 149.17 2.89 1.96% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۴:۳۴
Danske Invest Engros Global Restricted 132.68 132.68 132.68 132.68 3.10 2.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۳:۳۳
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 429.32 429.32 429.32 429.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1461.7 1461.7 1461.7 1461.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۰۲
Danica Balance 100% Offensiv 32200.26 32200.26 32200.26 32200.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۲:۳۲
Handelsinvest Nordamerika 312.28 312.28 312.28 312.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Danmark Fokus 366.73 366.73 366.73 366.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Nykredit Alpha Alternativer 126.02 126.02 126.02 126.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Engros Global KL 190.66 190.66 190.66 190.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Jyske Invest Globale Aktier KL 97.08 97.08 97.08 97.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1245.17 1245.17 1245.17 1245.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1676.23 1676.23 1676.23 1676.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.87 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 160.48 160.48 160.48 160.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.71 89.71 89.71 89.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 94.93 94.93 94.93 94.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 108.02 108.02 108.02 108.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 81.34 81.34 81.34 81.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 139.81 139.81 139.81 139.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 33325.31 33325.31 33325.31 33325.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 109.102 109.102 109.102 109.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 100.32 100.32 100.32 100.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1331.68 1331.68 1331.68 1331.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 56.01 56.01 56.01 56.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 127.39 127.39 127.39 127.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 136.5 136.5 136.5 136.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 109.86 109.86 109.86 109.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 113.31 113.31 113.31 113.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 128.63 128.63 128.63 128.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 109.31 109.31 109.31 109.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 179.03 179.03 179.03 179.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 717.88 717.88 717.88 717.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 162.61 162.61 162.61 162.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 101.22 101.22 101.1 101.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 216.01 216.01 215.13 216.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 127.49 127.49 127.47 127.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global StockPicking NOK 233.82 233.82 233.82 233.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 269.73 269.73 269.73 269.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۳۱
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 100.73 100.73 100.67 100.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۲۳:۳۲
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 188.99 188.99 188.99 188.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 107.2 107.2 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 172.86 172.86 172.86 172.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros USA KL 116.6 116.6 116.6 116.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Basis Globale Aktier A 320.35 320.35 320.35 320.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 642.43 642.43 642.43 642.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 168.34 168.34 168.34 168.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۳۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 559733.33 559733.33 559733.33 559733.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Maj Invest Globale Obligationer 106.56 106.56 106.56 106.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.25 110.25 110.25 110.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 104.49 104.49 104.49 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 106.42 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 149.37 149.37 149.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 164.76 164.76 164.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 50.03 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 91.81 91.81 91.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 76.3 76.3 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 142.48 142.48 142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 80.27 80.27 80.27 1.22 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Formuepleje Epikur 208.24 208.24 208.24 208.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 116.07 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 271.2 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 117.26 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 224.66 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 138.05 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی