خبر
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1415
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
ساعت 07:01:17
0 (5.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

301
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 10:02:22
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.63%)
تغییر ۶ ماهه
24 (8.66%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,478
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 20:06:19
149 (6.41%)
تغییر ۳ ماهه
74 (3.09%)
تغییر ۶ ماهه
36 (1.49%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Vælger 348.94 348.94 348.94 348.94 3.73 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Formuepleje Safe 172.25 172.25 172.25 172.25 1.18 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Formuepleje Penta 215.36 215.36 215.36 215.36 2.33 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Mix KL 160.42 160.42 160.42 160.42 0.83 0.52% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
PFA Invest Balance A 103.86 103.86 103.86 103.86 0.31 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
PFA Invest Balance B 129.32 129.32 129.32 129.32 0.66 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
PFA Invest Balance C 115.66 115.66 115.66 115.66 0.75 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Handelsinvest Danmark 425.01 425.01 425.01 425.01 6.82 1.63% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Basis 4 136.47 136.47 136.47 136.47 1.50 1.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LI Obligationer Europa 77.83 77.83 77.83 77.83 0.50 0.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LI Obligationer USA KL 82.46 82.46 82.46 82.46 0.88 1.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Formuepleje LimiTTellus 228.51 228.51 228.51 228.51 1.93 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Maj Invest Value Aktier 148.46 148.46 148.46 148.46 2.09 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LD Aktier & Obligationer 228.01 228.01 228.01 228.01 2.47 1.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LI Aktier Globale Indeks 105.34 105.34 105.34 105.34 2.25 2.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Handelsinvest Nordamerika 257.6 257.6 257.6 257.6 4.11 1.62% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Basis 2 Acc 144.8 144.8 144.8 144.8 1.21 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Basis 3 Acc 156.19 156.19 156.19 156.19 1.44 0.93% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
PFA Invest Globale Aktier 150.18 150.18 150.18 150.18 1.53 1.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Danske Aktier A 109.02 109.02 109.02 109.02 1.47 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Teknologi KL 125.79 125.79 125.79 125.79 3.75 3.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Global Stars 139.25 139.25 139.25 139.25 1.67 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sydinvest Balanceret Udb A 96 96 96 96 0.47 0.49% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 285.2 285.2 285.2 285.2 3.88 1.38% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sydinvest Konservativ Udb A 93.25 93.25 93.25 93.25 0.27 0.29% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
BLS Invest Globale Aktier KL 2237.68 2237.68 2237.68 2237.68 54.55 2.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Value Aktier KL A 572.87 572.87 572.87 572.87 2.88 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
BLS Invest Globale Aktier Akk 2758.87 2758.87 2758.87 2758.87 67.44 2.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 845.75 845.75 845.75 845.75 8.84 1.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Global Enhanced 150.23 150.23 150.23 150.23 1.83 1.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Danske Aktier Akk A 185.38 185.38 185.38 185.38 2.50 1.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Global Indeks KL 125.53 125.53 125.53 125.53 1.57 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Emerging Markets 125.91 125.91 125.91 125.91 1.54 1.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest INDEX DJSI World KL 182.72 182.72 182.72 182.72 2.07 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 94.5 94.5 94.5 94.5 0.52 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 133.28 133.28 133.28 133.28 0.72 0.54% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 215.17 215.17 215.17 215.17 2.53 1.19% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LI Obligationer Emerging Markets 93.58 93.58 93.58 93.58 0.66 0.71% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Aktier 162.57 162.57 162.57 162.57 1.89 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Lange Obligationer KL 88.54 88.54 88.54 88.54 0.61 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Mix Obligationer KL 90.32 90.32 90.32 90.32 0.24 0.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Handelsinvest Danske Obligationer 90.94 90.94 90.94 90.94 0.31 0.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 226.32 226.32 226.32 226.32 0.72 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 99.54 99.54 99.54 99.54 0.73 0.74% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 157.63 157.63 157.63 157.63 1.32 0.84% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Flexibel 163.71 163.71 163.71 163.71 3.79 2.37% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest INDEX Globale Aktier KL 139 139 139 139 1.40 1.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Korte Obligationer KL A 105.61 105.61 105.61 105.61 0.24 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 171.56 171.56 171.56 171.56 1.42 0.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Jyske Portefølje Balanceret Akk KL 166.51 166.51 166.51 166.51 1.31 0.79% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Danmark Indeks KL DKk d 167.12 167.12 167.12 167.12 2.47 1.50% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 79.1 79.1 79.1 79.1 0.17 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Global Restricted 116.98 116.98 116.98 116.98 1.65 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 127.51 127.51 127.51 127.51 1.43 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 145.06 145.06 145.06 145.06 0.62 0.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 99.93 99.93 99.93 99.93 0.01 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 251.97 251.97 251.97 251.97 5.33 2.16% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 113.93 113.93 113.93 113.93 0.80 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 94.67 94.67 94.67 94.67 0.43 0.46% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 131.56 131.56 131.56 131.56 1.65 1.27% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 137.77 137.77 137.77 137.77 1.95 1.44% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Global StockPicking KL DKk d 73.64 73.64 73.64 73.64 1.32 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 106.34 106.34 106.34 106.34 0.58 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 253.12 253.12 253.12 253.12 2.14 0.85% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 149.74 149.74 149.74 149.74 0.86 0.58% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Sparinvest INDEX Stabile Obligationer KL A 128.71 128.71 128.71 128.71 0.33 0.26% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 120.09 120.09 120.09 120.09 0.26 0.22% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 276.87 276.87 276.87 276.87 9.15 3.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 95.18 95.18 95.18 95.18 0.24 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Lange obligationer 91.46 91.46 91.46 91.46 0.50 0.55% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 221.25 221.25 221.25 221.25 4.04 1.86% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 122.33 122.33 122.33 122.33 1.62 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Engros Internationale Aktier Inc 265.74 265.74 265.74 265.74 3.56 1.36% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 90.32 90.32 90.32 90.32 0.09 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 129.22 129.22 129.22 129.22 1.44 1.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 215.22 215.22 215.22 215.22 3.86 1.83% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 80.86 80.86 80.86 80.86 0.14 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 92.65 92.65 92.65 92.65 0.16 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 92.53 92.53 92.53 92.53 0.21 0.23% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 87.06 87.06 87.06 87.06 0.36 0.42% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 93.29 93.29 93.29 93.29 0.28 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Udenlandske Obliga 88.22 88.22 88.22 88.22 0.49 0.56% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 218.07 218.07 218.07 218.07 2.89 1.34% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 99.94 99.94 99.94 99.94 1.17 1.18% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 194.02 194.02 194.02 194.02 2.58 1.35% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 118.74 118.74 118.74 118.74 0.90 0.76% ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ساعت ۱:۳۵
Nykredit Alpha Alternativer 139.19 139.19 139.19 139.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Danske Aktier Akk 420.26 420.26 420.26 420.26 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Taktisk Allokering 191.18 191.18 191.18 191.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 176.11 176.11 176.11 176.11 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Globale Fokusaktier 117.47 117.47 117.47 117.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Globale Aktier Basis 107.89 107.89 107.89 107.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 357.47 357.47 357.47 357.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 959.2 959.2 959.2 959.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 799.02 799.02 799.02 799.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 92.78 92.78 92.78 92.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 149.7 149.7 149.7 149.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 86.07 86.07 86.07 86.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۶:۳۵
Nykredit Invest Lange obligationer 157.62 157.62 157.62 157.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 DKK 107.37 107.37 107.37 107.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱۱:۵۴
ValueInvest Global KL 182.59 182.59 182.59 182.59 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Danske Invest Danmark Fokus 294.03 294.03 294.03 294.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Danske Invest Engros Global KL 183.54 183.54 183.54 183.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 76.76 76.76 76.76 76.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Sparinvest SICAV Securus DKK R 1144.06 1144.06 1144.06 1144.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 84.4 84.4 84.4 84.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1658.136 1658.136 1658.136 1658.136 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 80.56 80.56 80.56 80.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1261.159 1261.159 1261.159 1261.159 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۶:۲۹
Maj Invest Globale Obligationer 95.34 95.34 95.34 95.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ ساعت ۶:۴۷
Danica Balance 100% Offensiv 31126.39 31126.39 31126.39 31126.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۴۹
Nykredit Invest Korte Obligationer 93.19 93.19 93.19 93.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۴۷
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 90.28 90.28 90.28 90.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
PFA Invest Mellemlange Obligationer 87.43 87.43 87.43 87.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ساعت ۱:۴۶
SEBinvest Europa Small Cap 403.82 403.82 403.82 415.78 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۴۷
Danske Invest Globale Lange Indeksobligationer DKK 139.28 139.28 139.28 140.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۴۷
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 161.94 161.94 161.94 161.94 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۱۶
Nykredit Invest Balance Moderat 251.7 251.7 251.7 251.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ساعت ۱۳:۵۰
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1301.09 1301.09 1301.09 1301.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1232.36 1232.36 1232.36 1232.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 437.16 437.16 437.16 437.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 146.32 146.32 146.32 146.32 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۷:۱۵
Handelsinvest Europa 311.4 311.4 311.4 311.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۲۳:۴۷
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 194.23 194.23 194.23 194.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ساعت ۲:۴۷
Danske Invest USA KL DKK d 66.83 66.83 66.39 66.83 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Europa Indeks KL 101.37 101.37 101.37 99.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 8.63 8.63 8.63 8.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 56.54 56.54 56.26 56.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Nordea Invest Globale Obligationer 96.39 96.39 96.39 96.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 111 111 108.69 111 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Global StockPicking NOK 252.33 252.33 249.99 252.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 68.46 68.46 68.28 68.46 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 295.55 295.55 292.66 295.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 162.64 162.64 160.43 162.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 96.62 96.62 96.15 96.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 129.13 129.13 129.13 129.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 46.28 46.28 46.23 46.28 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 116.16 116.16 116.16 116.57 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 127.6 127.6 127.6 128.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer KL SEK 103.53 103.53 103.51 103.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۲۳:۴۵
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 87.67 87.67 87.67 87.67 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۸:۱۶
Danske Invest Nordiske Virksomhedsobligationer KL 107.02 107.02 106.9 107.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۴۲
Danske Invest Nordiska Företagsobligationer KL SEK 111 111 111 111.03 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۴۲
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 1082.41 1082.41 1082.41 1082.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۴۲
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 100.92 100.92 100.92 100.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ ساعت ۸:۱۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین