دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1587
قیمت روز
0 (0.32%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:47:44
0 (3.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.92%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

285
قیمت روز
3 (1.05%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 09:01:40
6 (2.15%)
تغییر ۳ ماهه
12 (4.40%)
تغییر ۶ ماهه
49 (20.76%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,958
قیمت روز
3 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 15:31:27
125 (6.83%)
تغییر ۳ ماهه
380 (24.11%)
تغییر ۶ ماهه
519 (36.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFA Invest Balance B 132.7 - 132.7 132.7 0.67 0.50% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 285.432 - 285.432 285.432 1.70 0.60% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Sparinvest Value Aktier KL A 427.574 - 427.574 427.574 4.43 1.04% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 101.689 - 101.689 101.689 0.20 0.20% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Taktisk Allokering 177.04 - 177.04 177.04 1.54 0.87% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Sparinvest Korte Obligationer KL A 112.66 - 112.66 112.66 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 267.36 - 267.36 267.36 3.19 1.19% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1016.77 - 1016.77 1016.77 0.26 0.03% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 957.4 - 957.4 957.4 0.65 0.07% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 138.29 - 138.29 138.29 1.93 1.40% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 155.67 - 155.67 155.67 2.17 1.39% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.72 - 98.72 98.72 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳:۳۱
Danske Invest Mix KL 164.85 - 164.85 164.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
ValueInvest Global KL 208.87 - 208.87 211.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
LI Obligationer USA KL 107.73 - 107.73 107.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Maj Invest Value Aktier 136.46 - 136.46 136.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 154.43 - 154.43 154.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 157.16 - 157.16 157.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
BankInvest Danske Aktier A 114.54 - 114.54 114.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Global Stars 123.46 - 123.46 123.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sydinvest Balanceret Udb A 105.34 - 105.34 105.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Sydinvest Konservativ Udb A 102.44 - 102.44 102.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Stabile Aktier 103.88 - 103.88 103.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
C WorldWide Globale Aktier KL 789.68 - 789.68 789.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Global Enhanced 120.04 - 120.04 120.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Global Indeks KL 105.27 - 105.27 105.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 89.89 - 89.89 89.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Emerging Markets 145.96 - 145.96 145.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nykredit Invest Balance Moderat 247.05 - 247.05 247.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 115.07 - 115.07 115.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 234.01 - 234.01 234.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jyske Invest Lange Obligationer KL 100.81 - 100.81 100.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.19 - 100.19 100.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nykredit Invest Lange obligationer 186.42 - 186.42 186.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Engros Internationale 245.31 - 245.31 245.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 106.06 - 106.06 106.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest North America Enhanced 135.93 - 135.93 135.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 167.08 - 167.08 167.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 98.11 - 98.11 98.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 111.82 - 111.82 111.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 116.85 - 116.85 116.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 29721.25 - 29721.25 29721.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 129.07 - 129.07 129.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 98.01 - 98.01 98.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 105.6 - 105.6 105.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 102.48 - 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 105.07 - 105.07 105.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 113.07 - 113.07 113.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 94.5 - 94.5 94.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 103.43 - 103.43 103.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.26 - 101.26 101.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 102.93 - 102.93 102.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۳:۰۱
LI Obligationer Europa 99.74 - 99.74 99.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BankInvest Danske Aktier Akk A 172.68 - 172.68 172.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
PFA Invest Mellemlange Obligationer 102.15 - 102.15 102.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 187.77 - 187.77 187.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 115.26 - 115.26 115.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Formuepleje Safe 173.3 - 173.3 173.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Formuepleje Penta 235.21 - 235.21 235.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
PFA Invest Balance A 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
LD Aktier Obligationer 217.77 - 217.77 217.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Formuepleje LimiTTellus 181.94 - 181.94 181.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros USA KL 113.43 - 113.43 113.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nykredit Alpha Alternativer 123.34 - 123.34 123.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 165.61 - 165.61 165.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BLS Invest Globale Aktier KL 1973.59 - 1973.59 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
BLS Invest Globale Aktier Akk 1954.03 - 1954.03 1954.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 137.66 - 137.66 137.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 185.35 - 185.35 185.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets 93.14 - 93.14 93.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Mix Obligationer KL 103.71 - 103.71 103.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 163.22 - 163.22 163.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefølje Flexibel 191.5 - 191.5 191.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 110.55 - 110.55 110.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 151.12 - 151.12 151.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.5 - 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 108.85 - 108.85 108.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 100.21 - 100.21 100.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 199.05 - 199.05 199.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 121.17 - 121.17 121.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 123.19 - 123.19 123.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 266.95 - 266.95 266.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 103.86 - 103.86 103.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 172.37 - 172.37 172.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 115.2 - 115.2 115.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 125.08 - 125.08 125.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 168.15 - 168.15 168.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 105.99 - 105.99 105.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 103.69 - 103.69 103.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.33 - 110.33 110.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 166.34 - 166.34 166.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 159.06 - 159.06 159.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 134.56 - 134.56 134.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
LD Vælger 334.55 - 334.55 334.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 144.27 - 144.27 144.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ساعت ۲۲:۳۱
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 360.86 - 360.86 360.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1374.01 - 1374.01 1374.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 674.84 - 674.84 674.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 161.63 - 159.57 161.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 88.02 - 88.02 88.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۲۲:۳۰
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 128.91 - 128.91 128.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۰
Danske Invest Teknologi KL 141.9 - 141.9 144.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۲۲:۳۰
Maj Invest Globale Obligationer 106.25 - 106.25 106.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۷:۰۱
Danica Balance 100% Offensiv 26589.67 - 26589.67 26589.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ساعت ۱:۳۰
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 203.47 - 203.47 203.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 108.771 - 108.771 108.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 102.28 - 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 137.24 - 137.24 137.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۲۳:۳۱
Handelsinvest Nordamerika 251.61 - 251.61 251.61 3.91 1.55% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 - 104.49 104.49 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Danmark Fokus 343.95 - 343.95 343.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Engros Global KL 179.18 - 179.18 179.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Basis Globale Aktier A 305.85 - 305.85 305.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea Invest Globale Obligationer 104.5 - 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 139.31 - 139.31 139.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 611.76 - 611.76 611.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global StockPicking NOK 205.56 - 205.56 205.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.7 - 89.7 89.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 102.6 - 102.6 102.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 79.42 - 79.42 79.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 140.35 - 140.35 140.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 228.05 - 228.05 228.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1094.65 - 1094.65 1094.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 60.45 - 60.45 60.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 114.98 - 114.98 114.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 136.47 - 136.47 136.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 110.19 - 110.19 110.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 120.7 - 120.7 120.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 102.95 - 102.95 102.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 104.51 - 104.51 104.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1170.09 - 1170.09 1170.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1450.13 - 1450.13 1450.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.79 - 9.79 9.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 - 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 558972.74 - 558972.74 558972.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۲
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 - 149.37 149.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 - 164.76 164.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 - 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 - 91.81 91.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 - 76.3 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 97.55 - 97.55 97.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 - 142.48 142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 - 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 - 80.27 80.27 1.22 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 - 90.329 91.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Formuepleje Epikur 208.24 - 208.24 208.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 - 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 - 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 - 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 - 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 - 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی