دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1602
قیمت روز
0 (0.06%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:26:05
0 (1.66%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.69%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

251
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:33
17 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
37 (12.85%)
تغییر ۶ ماهه
13 (4.92%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,956
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 20:02:37
10 (0.53%)
تغییر ۳ ماهه
171 (9.57%)
تغییر ۶ ماهه
383 (24.31%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Vælger 348.72 348.72 348.72 348.72 0.98 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Formuepleje Safe 189.34 189.34 189.34 189.34 0.64 0.34% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Formuepleje Penta 258.97 258.97 258.97 258.97 1.87 0.72% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Mix KL 168.92 168.92 168.92 168.92 0.47 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PFA Invest Balance A 115.23 115.23 115.23 115.23 0.09 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PFA Invest Balance B 138.73 138.73 138.73 138.73 0.48 0.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Basis 4 136.81 136.81 136.81 136.81 0.23 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LD Aktier Obligationer 227.02 227.02 227.02 227.02 0.66 0.29% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LI Obligationer Europa 95.3 95.3 95.3 95.3 0.27 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LI Obligationer USA KL 96.61 96.61 96.61 96.61 0.81 0.84% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Formuepleje LimiTTellus 210.23 210.23 210.23 210.23 0.39 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Maj Invest Value Aktier 155.83 155.83 155.83 155.83 0.39 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Basis 2 Acc 157.55 157.55 157.55 157.55 0.36 0.23% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Basis 3 Acc 161.69 161.69 161.69 161.69 0.26 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Danske Aktier A 110.67 110.67 110.67 110.67 1.16 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Teknologi KL 137.08 137.08 137.08 137.08 2.04 1.49% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Global Stars 136.92 136.92 136.92 136.92 0.08 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sydinvest Balanceret Udb A 105.53 105.53 105.53 105.53 0.33 0.31% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Alpha Alternativer 127.89 127.89 127.89 127.89 0.08 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sydinvest Konservativ Udb A 102.63 102.63 102.63 102.63 0.22 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BLS Invest Globale Aktier KL 2093.11 2093.11 2093.11 2093.11 17.11 0.82% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Emerging Stars 133.42 133.42 133.42 133.42 0.97 0.73% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Stabile Aktier 108.48 108.48 108.48 108.48 0.72 0.67% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BLS Invest Globale Aktier Akk 2231.12 2231.12 2231.12 2231.12 3.77 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
C WorldWide Globale Aktier KL 790.08 790.08 790.08 790.08 2.58 0.33% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Global Enhanced 129.33 129.33 129.33 129.33 0.49 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Danske Aktier Akk A 174.72 174.72 174.72 174.72 1.84 1.05% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Global Indeks KL 111.2 111.2 111.2 111.2 0.34 0.31% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 139.57 139.57 139.57 139.57 0.29 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Emerging Markets 159.23 159.23 159.23 159.23 0.27 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 197.48 197.48 197.48 197.48 0.36 0.18% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefolje Aktier 157.38 157.38 157.38 157.38 0.27 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Balance Moderat 264.18 264.18 264.18 264.18 0.51 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets 92.2 92.2 92.2 92.2 0.14 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 115.22 115.22 115.22 115.22 0.90 0.78% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Balance Defensiv 240.98 240.98 240.98 240.98 0.41 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Mix Obligationer KL 102.99 102.99 102.99 102.99 0.26 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 305.31 305.31 305.31 305.31 1.76 0.58% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 160.17 160.17 160.17 160.17 1.28 0.80% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Lange Obligationer KL 97.86 97.86 97.86 97.86 0.46 0.47% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 167.83 167.83 167.83 167.83 0.14 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefølje Flexibel 198.55 198.55 198.55 198.55 1.04 0.52% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Korte Obligationer 99.97 99.97 99.97 99.97 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Lange obligationer 182.21 182.21 182.21 182.21 0.26 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Taktisk Allokering 189.28 189.28 189.28 189.28 1.59 0.85% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 102.86 102.86 102.86 102.86 0.39 0.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 243.73 243.73 243.73 243.73 0.30 0.12% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Engros Internationale 246.83 246.83 246.83 246.83 0.17 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 105.94 105.94 105.94 105.94 0.17 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefolje Lange obli 105.83 105.83 105.83 105.83 0.21 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 159.68 159.68 159.68 159.68 0.66 0.42% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
PFA Invest Mellemlange Obligationer 100.83 100.83 100.83 100.83 0.11 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest North America Enhanced 142.3 142.3 142.3 142.3 0.55 0.39% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 101.09 101.09 101.09 101.09 0.20 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 87.28 87.28 87.28 87.28 0.08 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 163.44 163.44 163.44 163.44 0.20 0.12% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 112.86 112.86 112.86 112.86 0.15 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 197.93 197.93 197.93 197.93 0.37 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 101.88 101.88 101.88 101.88 1.01 0.99% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 110.04 110.04 110.04 110.04 1.12 1.02% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 111.2 111.2 111.2 111.2 0.15 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 297.73 297.73 297.73 297.73 3.91 1.33% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 135.54 135.54 135.54 135.54 0.43 0.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 208.23 208.23 208.23 208.23 0.36 0.17% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 133.4 133.4 133.4 133.4 0.57 0.43% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 118.35 118.35 118.35 118.35 0.55 0.46% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 274.45 274.45 274.45 274.45 1.23 0.45% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 124.46 124.46 124.46 124.46 0.05 0.04% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 101.49 101.49 101.49 101.49 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 287.4 287.4 287.4 287.4 1.00 0.35% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 102.44 102.44 102.44 102.44 0.08 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 119.03 119.03 119.03 119.03 0.24 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 105.37 105.37 105.37 105.37 0.54 0.51% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 100.45 100.45 100.45 100.45 0.19 0.19% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 110.95 110.95 110.95 110.95 0.50 0.45% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 126.92 126.92 126.92 126.92 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 119.27 119.27 119.27 119.27 0.80 0.68% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 181.15 181.15 181.15 181.15 0.77 0.43% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 91.72 91.72 91.72 91.72 0.15 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 104 104 104 104 0.16 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 101.75 101.75 101.75 101.75 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 100.45 100.45 100.45 100.45 0.15 0.15% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.09 101.09 101.09 101.09 0.13 0.13% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 184.15 184.15 184.15 184.15 0.36 0.20% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 100.29 100.29 100.29 100.29 0.16 0.16% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 175.63 175.63 175.63 175.63 0.47 0.27% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 135.2 135.2 135.2 135.2 0.41 0.30% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 277.466 277.466 277.466 277.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Sparinvest Value Aktier KL A 480.021 480.021 480.021 480.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 102.842 102.842 102.842 102.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Sparinvest Korte Obligationer KL A 111.798 111.798 111.798 111.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1012.86 1012.86 1012.86 1012.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 928.71 928.71 928.71 928.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 131.531 131.531 131.531 131.531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.18 98.18 98.18 98.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 138.23 138.23 138.23 138.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Danica Balance 100% Offensiv 30049.47 30049.47 30049.47 30049.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U 109.56 109.56 109.56 109.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۱:۳۱
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 98.72 98.72 98.72 98.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱:۳۱
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 411.64 411.64 411.64 411.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1440.59 1440.59 1440.59 1440.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 712.52 712.52 712.52 712.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 25518.32 25518.32 25518.32 25518.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 159.92 159.92 159.92 159.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 188.99 188.99 188.99 188.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
ValueInvest Global KL 192.84 192.84 192.84 192.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۱
Handelsinvest Nordamerika 312.64 312.64 312.64 312.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Danmark Fokus 382.25 382.25 382.25 382.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros Global KL 192.58 192.58 192.58 192.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 94.1 94.1 94.1 94.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 165.34 165.34 165.34 165.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Global StockPicking NOK 221.33 221.33 221.33 221.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.69 89.69 89.69 89.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 107.38 107.38 107.38 107.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 81.45 81.45 81.45 81.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 142.97 142.97 142.97 142.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 245.37 245.37 245.37 245.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 62.44 62.44 62.44 62.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 127.84 127.84 127.84 127.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 139.25 139.25 139.25 139.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 100.79 100.79 100.79 100.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 111.88 111.88 111.88 111.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 126.58 126.58 126.58 126.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 107.2 107.2 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 108.83 108.83 108.83 108.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 109.201 109.201 109.201 109.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱۶:۳۲
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.89 9.89 9.89 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 172.86 172.86 172.86 172.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۳۱
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1171.29 1171.29 1171.29 1171.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros USA KL 116.6 116.6 116.6 116.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Basis Globale Aktier A 320.35 320.35 320.35 320.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 642.43 642.43 642.43 642.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 168.34 168.34 168.34 168.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ساعت ۱:۳۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 559733.33 559733.33 559733.33 559733.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 142.73 142.73 142.73 142.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Maj Invest Globale Obligationer 106.56 106.56 106.56 106.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 110.25 110.25 110.25 110.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 97.93 97.93 97.93 97.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲:۰۱
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 104.49 104.49 104.49 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Nordea Invest Globale Obligationer 104.5 104.5 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1170.09 1170.09 1170.09 1170.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1450.13 1450.13 1450.13 1450.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 106.42 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 149.37 149.37 149.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 164.76 164.76 164.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest USA KL DKK d 50.03 50.03 50.03 50.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Europa Indeks KL 91.81 91.81 91.81 91.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 76.3 76.3 76.3 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 142.48 142.48 142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 101.24 101.24 101.24 101.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 80.27 80.27 80.27 1.22 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 91.321 91.321 90.329 91.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۱۹:۰۱
Formuepleje Epikur 208.24 208.24 208.24 208.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 116.07 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 271.2 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 117.26 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 224.66 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 138.05 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی