دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1589
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 09:43:11
0 (2.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

269
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:01:19
10 (3.86%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.75%)
تغییر ۶ ماهه
22 (7.56%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,423
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:05:35
184 (8.23%)
تغییر ۳ ماهه
359 (17.39%)
تغییر ۶ ماهه
616 (34.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Formuepleje Safe 204.73 204.73 204.73 204.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Formuepleje Penta 287.27 287.27 287.27 287.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Mix KL 176.23 176.23 176.23 176.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PFA Invest Balance A 117.83 117.83 117.83 117.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PFA Invest Balance B 147.95 147.95 147.95 148.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Basis 4 152.6 152.6 152.6 152.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ValueInvest Global KL 211.44 211.44 211.44 211.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LI Obligationer Europa 95.17 95.17 95.17 95.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LI Obligationer USA KL 99.28 99.28 99.28 99.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Maj Invest Value Aktier 172.36 172.36 172.36 172.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LI Aktier Globale Indeks 111.84 111.84 111.84 111.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Basis 2 Acc 167.64 167.64 167.64 167.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Basis 3 Acc 176.63 176.63 176.63 176.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
PFA Invest Globale Aktier 193.34 193.34 193.34 193.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Danske Aktier A 136.93 136.93 136.93 136.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Teknologi KL 167.98 167.98 167.98 167.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Global Stars 152.84 152.84 152.84 152.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
SEBinvest Europa Small Cap 678.97 678.97 678.97 678.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sydinvest Balanceret Udb A 111.16 111.16 111.16 111.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sydinvest Konservativ Udb A 105.54 105.54 105.54 105.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BLS Invest Globale Aktier KL 2394.7 2394.7 2394.7 2394.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Emerging Stars 126.9 126.9 126.9 126.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BLS Invest Globale Aktier Akk 2581.49 2581.49 2581.49 2581.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
C WorldWide Globale Aktier KL 896.79 896.79 896.79 896.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Global Enhanced 151.08 151.08 151.08 151.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Danske Aktier Akk A 215.82 215.82 215.82 215.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Global Indeks KL 128.23 128.23 128.23 128.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Portefolje Stabil Akk KL 144.45 144.45 144.45 144.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Emerging Markets 153.44 153.44 153.44 153.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Portefølje Vækst Akk KL 219.24 219.24 219.24 219.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LI Obligationer Emerging Markets 94.22 94.22 94.22 94.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest HøjrenteLande Inc 120.38 120.38 120.38 120.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Mix Obligationer KL 103.79 103.79 103.79 103.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 292.12 292.12 292.12 292.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Klima og Miljø Udb 186.91 186.91 186.91 186.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Højt Udbytte Aktier KL 171.48 171.48 171.48 171.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Lange Obligationer KL 97.82 97.82 97.82 97.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Portefolje Balanceret Akk KL 177.88 177.88 177.88 177.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Globale Obligationer 103.77 103.77 103.77 103.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefølje Flexibel 228.78 228.78 228.78 228.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Lange obligationer 182 182 181.68 182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Taktisk Allokering 206.15 206.15 206.15 206.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Ude 105.37 105.37 105.37 105.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Nye Markeder KL DKK d 224.63 224.63 224.63 224.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Engros Internationale 282.8 282.8 282.8 282.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Euro High Yield Bonds 108.07 108.07 108.07 108.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Globale Aktier Indeks 199.18 199.18 199.18 199.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefolje Lange obli 106.29 106.29 106.29 106.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 183.41 183.41 183.18 183.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest North America Enhanced 169.12 169.12 169.12 169.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Lån & Spar Invest - Obligationer Inc 87.63 87.63 87.63 87.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Mellemlange Obligationer 163.37 163.37 163.37 163.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Kreditobligationer Akk 113.5 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Nye Markeder Obligationer 106.07 106.07 106.07 106.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL 113.65 113.65 113.65 113.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LI Obligationer Emerging Markets Akk KL 113.65 113.65 113.65 113.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Globale Fokusaktier Akk 335.46 335.46 334.34 335.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefølje Aktier Strategi 153.14 153.14 153.14 153.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Global StockPicking KL DKk d 77.89 77.89 77.89 77.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
MMI Nye Obligationsmarkeder - Investec Akk 121.24 121.24 121.24 121.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Engros Global High Yield Akk 281.67 281.67 281.67 281.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Horisont Rente Pluss KL NOK I 125.89 125.89 125.89 125.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Virksomhedsobligationer Inc KL 97.16 97.16 97.16 97.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
MMI Globale Aktier Akk. – Harding Loevner 324.4 324.4 324.4 324.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefølje Korte obligationer 102.22 102.22 102.22 102.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Global Equity Solution KL 136.44 136.44 136.44 136.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL 106.81 106.81 106.81 106.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Danske Obligationer Varighed 3 KL 100.65 100.65 100.65 100.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II 136.91 136.91 136.91 136.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ProCapture USA Index Fund - Akkumulerende, klasse 214.63 214.63 214.63 214.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Dannebrog Mellemlange Obligationer K 91.78 91.78 91.78 91.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Danske Obligationer Absolut K 104.5 104.5 104.5 104.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 101.98 101.98 101.98 101.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Danske Obligatione 100.8 100.8 100.8 100.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Korte Obligationer 101.68 101.68 101.68 101.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Global Equity Solution Akk KL 211.14 211.14 211.14 211.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Invest Lange Obligationer Long-Term Bonds 100.02 100.02 100.02 99.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ProCapture Global AC Index Fund - Akkumulerende, k 198.14 198.14 198.14 198.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer U 110.11 110.11 110.11 110.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefølje Verdens Obligationsmarked 138.46 138.46 138.46 138.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LD Vælger 365.98 365.98 365.98 365.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
LD Aktier Obligationer 237.92 237.92 237.92 237.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Formuepleje LimiTTellus 238.49 238.49 238.49 238.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea Invest Portefolje Aktier 178.85 178.85 178.85 178.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL 153.26 153.26 153.26 153.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Sparinvest INDEX OMX C25 KL 343.244 343.244 343.244 343.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest Value Aktier KL A 543.099 543.099 543.099 543.099 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest INDEX DJSI World KL 192.706 192.706 192.706 192.706 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest Mix Lav Risiko KL A 106.693 106.693 106.693 106.693 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest Mix Mellem Risiko KL A 112.276 112.276 112.276 112.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest Korte Obligationer KL A 111.722 111.722 111.722 111.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nykredit Invest Engros Korte Obligationer 1015.4 1015.4 1015.4 1015.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nykredit Invest Engros Lange Obligationer 922.79 922.79 922.79 922.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Sparinvest INDEX Globale Akt Min Risiko KL 152.761 152.761 152.761 152.761 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer 98.37 98.37 98.37 98.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG 158.28 158.28 158.28 158.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۳۳
Danica Balance 100% Offensiv 33563.711 33563.711 33563.711 33563.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۸:۰۴
N1 Stable EM Equity Fund BP DKK 437.21 437.21 437.21 437.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI DKK 1475.28 1475.28 1475.28 1475.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۰۴
Nordea Invest Stabile Aktier 123.49 123.49 123.49 123.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۸:۰۴
PFA Invest Mellemlange Obligationer 100.43 100.43 100.43 100.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Nykredit Invest Korte Obligationer 100.13 100.13 100.13 100.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲:۳۳
Danske Invest USA KL DKK d 64.74 64.74 63.47 64.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Europa Indeks KL 111.69 111.69 111.69 111.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Globale Mellemlange Indeksobligation 103.1 103.1 103.1 103.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Handelsinvest Nordamerika 317.99 317.99 317.99 317.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Nykredit Alpha Alternativer 132.59 132.59 132.59 132.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Europa Small Cap Aktier A 188.25 188.25 188.25 188.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Global StockPicking NOK 259.8 259.8 259.8 259.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Virksomhedsobligationer HY A 111.12 111.12 111.12 111.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Virksomhedsobligationer IG A 80.58 80.58 80.58 80.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Global StockPicking KL DKK 287.21 287.21 287.21 287.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK 98.24 98.24 98.24 98.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk 150.77 150.77 150.77 150.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Globala Realräntor SEK h 146.7 146.7 146.7 146.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Engros Emerging Markets KL 25719.35 25719.35 25719.35 25719.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 143.09 143.09 143.09 143.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 112.78 112.78 112.78 112.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon Lokal Valuta 127.56 127.56 127.56 127.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 107.58 107.58 107.58 107.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
Sparinvest Mellemlange Obligationer KL A 105.641 105.641 105.641 105.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
Sydinvest Danish Bonds B DKK d 9.67 9.67 9.67 9.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۵
BankInvest Emerging Markets Obligationer A 56.99 56.99 56.99 56.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۵
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BP DKK 1410.08 1410.08 1410.08 1413.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۱۴:۳۲
Nykredit Invest Balance Moderat 276.51 276.51 275.7 276.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۴۰
Nykredit Invest Balance Defensiv 245.47 245.47 245.14 245.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۳:۴۰
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon KL NOK h 127.86 127.86 127.86 127.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۳:۴۱
Jyske Invest Globale Aktier KL 97.53 97.53 97.53 97.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۸:۰۸
Danske Invest Engros Global Restricted 136.05 136.05 135.86 136.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ساعت ۲۳:۳۹
Sydinvest HøjrenteLande A DKK 78.16 78.16 78.16 78.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Danske Invest Engros Danske Obligationer Allokerin 107.33 107.33 107.33 107.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Wealth Invest AKL SEB Obligationer I 99.47 99.47 99.47 99.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
Wealth Invest AKL SEB Obligationer P 99.06 99.06 99.06 99.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۲۳:۳۸
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 210.82 210.82 210.82 210.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲۳:۳۶
Danske Invest Danmark Fokus 367.33 367.33 367.33 367.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Danske Invest Engros Global KL 187.06 187.06 187.06 187.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
BankInvest Korte Danske Obligationer KL 89.15 89.15 89.15 89.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
BankInvest Lange Danske Obligationer KL 93.78 93.78 93.78 93.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۲۳:۳۴
Nordea Invest Virksomhedsobligationer Højrente 112.72 112.72 112.72 112.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Sparinvest SICAV Balance DKK R 1245.17 1245.17 1245.17 1245.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Sparinvest SICAV Procedo DKK R 1676.23 1676.23 1676.23 1676.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II BI DKK 717.88 717.88 717.88 717.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ساعت ۱۲:۳۱
Nykredit Invest Engros Global Opportunities 162.61 162.61 162.61 162.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۱
ProCapture USA Index Fund, klass SEK W 216.01 216.01 215.13 216.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global AC Index Fund, klass SEK W 188.99 188.99 188.99 188.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valu 107.2 107.2 107.2 107.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Optima 55 Akk. KL 172.86 172.86 172.86 172.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Engros USA KL 116.6 116.6 116.6 116.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Basis Globale Aktier A 320.35 320.35 320.35 320.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
BankInvest Basis Globale Aktier Akk A 642.43 642.43 642.43 642.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۰۱
HP Engros Korte Danske Obligationer KL 559733.33 559733.33 559733.33 559733.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
Maj Invest Globale Obligationer 106.56 106.56 106.56 106.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
Handelsinvest Danske Obligationer 104.49 104.49 104.49 104.49 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۲:۳۰
Danske Invest Euro Investment Grade Obligationer 106.42 106.42 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ساعت ۲۳:۳۱
ProCapture Global Emerging Markets Index Fund - Ak 149.37 149.37 149.37 149.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۳:۳۱
Sydinvest Fjernøsten KL 164.76 164.76 164.76 164.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ساعت ۲:۳۰
Investin Balanced Risk Allocation 142.48 142.48 142.48 142.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Danske Invest Globale High Yield Obligationer KL 80.27 80.27 80.27 80.27 1.22 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۰۰
Formuepleje Epikur 208.24 208.24 208.24 208.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۰۰
ProCapture Europe Index Fund - Akkumulerende, klas 116.07 116.07 116.07 116.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۱:۰۱
Danske Invest USA KL NOK 271.2 271.2 271.2 271.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI 117.26 117.26 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Nykredit Alpha Mira 224.66 224.66 224.66 224.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۲
Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 138.05 138.05 138.05 138.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی