خبر
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1405
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ مهر ۱۴۰۱
ساعت 04:06:59
0 (5.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

288
قیمت روز
1 (0.35%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:52
1 (0.35%)
تغییر ۳ ماهه
3 (1.03%)
تغییر ۶ ماهه
19 (7.06%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

3,483
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ مهر ۱۴۰۱
ساعت 12:47:54
624 (15.19%)
تغییر ۳ ماهه
406 (10.43%)
تغییر ۶ ماهه
921 (20.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GF Money Market Fund E 100.056 100.056 100.056 100.056 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Hwabao WP Listed MMKt A 100.077 100.077 100.077 100.077 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
E Fund Money Market Fund E 100.04 100.04 100.04 100.04 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Penghua Tianli Listed MMkt B 100.492 100.492 100.492 100.492 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
China Life AMP Money Market E 100.135 100.135 100.135 100.135 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Harvest Organization Express MMkt H 101.588 101.588 101.588 101.588 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
HuaAn Liquidity Money Market Fund H 100.933 100.933 100.933 100.933 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E 100.053 100.053 100.053 100.053 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt H 100.031 100.031 100.031 100.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100.05 100.05 100.05 100.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
China Southern Finance Exchange MMkt H 100.033 100.033 100.033 100.033 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.485 101.485 101.485 101.485 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Huaan Shanghai SSE180 Index Fund 3.382 3.382 3.382 3.382 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 3.865 3.865 3.865 3.865 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 2.641 2.641 2.641 2.641 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ساعت ۱۳:۵۰
China Life AMP AnKang Pure Bond 1.035 1.035 1.035 1.035 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
E Fund CSI China Oversea Net 50 0.948 0.948 0.948 0.948 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۲:۴۷
E Fds FengHe Bd 1.309 1.309 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Lion Growth Fund 1.282 1.282 1.282 1.282 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Mid Small Cap 5.768 5.768 5.768 5.768 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
GF JuXin Bond Fund A 1.443 1.443 1.443 1.443 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
GF JuXin Bond Fund C 1.438 1.438 1.438 1.438 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
ICBCCS QY Medical Eq 3.099 3.099 3.099 3.099 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CMF Industrial Bond A 1.679 1.679 1.679 1.679 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CMF Industrial Bond C 1.612 1.612 1.612 1.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
GF Tech Pioneer Alloc 1.162 1.162 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Consumer Sector 3.986 3.986 3.986 3.986 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
HFT Reform Drive Alloc 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
TianHong YongLi Bond C 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
TianHong YongLi Bond E 1.088 1.088 1.088 1.088 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CMF CNI Bio Health Index 0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
IGW Emerging Growth Fund 2.338 2.338 2.338 2.338 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Wanjia XinJing Pure Fd A 1.196 1.196 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Wanjia XinJing Pure Fd C 1.186 1.186 1.186 1.186 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Anxin Stable Growth mix A 1.54 1.54 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Anxin Stable Growth mix C 1.53 1.53 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CMF CSI white spirit Index 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
ABC-CA New Energy Theme mix 3.253 3.253 3.253 3.253 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Fullgoal Credit Bond Fund C 1.198 1.198 1.198 1.198 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
TianHong YongLi Bond Fund A 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
TianHong YongLi Bond Fund B 1.181 1.181 1.181 1.181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
AEGON-Industrial WenTai Bd A 1.134 1.134 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
ICBCCS Industrial Bond Fund A 1.539 1.539 1.539 1.539 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
ICBCCS Industrial Bond Fund B 1.499 1.499 1.499 1.499 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Foresight Growth Value Alloc A 1.476 1.476 1.476 1.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 5.031 5.031 5.031 5.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.673 101.673 101.673 101.673 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.091 1.091 1.091 1.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
CCB Principal Stable Income Bd C 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Fullgoal Steadiness Enhanced Bd C 1.218 1.218 1.218 1.218 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
BOCOM Schroders Pure Bond Fund A/B 1.093 1.093 1.093 1.093 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
BOCOM Schroders YuLong Pure Bond A 1.299 1.299 1.299 1.299 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
GF Stable Growth Mixed Assets Fund 1.465 1.465 1.465 1.465 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B 1.249 1.249 1.249 1.249 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund 2.031 2.031 2.031 2.031 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Foresight Balance Value 3Y Own Alloc A 1.24 1.24 1.24 1.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
First State Cinda New Energy Ind Stk Fd 3.909 3.909 3.909 3.909 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Zhong Ou China New Blue Chip Alloc Hyb E 1.927 1.927 1.927 1.927 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A 2.227 2.227 2.227 2.227 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C 2.181 2.181 2.181 2.181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A 1.418 1.418 1.418 1.418 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
Lombarda China New Blue Chip Flexible Allocation B 1.919 1.919 1.919 1.919 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund SSE50 Index 1.789 1.789 1.789 1.789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
IGW DingYi Fund(LOF) 2.476 2.476 2.476 2.476 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Fullgoal 2-Y Fincl Bd C 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund YuXiang Return Bd 1.693 1.693 1.693 1.693 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund Defense Military mix 1.821 1.821 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund Great-Return Bond Fund 1.656 1.656 1.656 1.656 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund Stable Value Bond Fund B 1.846 1.846 1.846 1.846 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
China Southern Baoyuan Bond Fund 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund 1.372 1.372 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd 2.822 2.822 2.822 2.822 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Galaxy Innovation Growth Stock Fund 5.024 5.024 5.024 5.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B 1.703 1.703 1.703 1.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc A 0.714 0.714 0.714 0.714 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc C 0.709 0.709 0.709 0.709 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
China Universal Consumer Industries Fund 6.364 6.364 6.364 6.364 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 1.761 1.761 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
China Universal Double Income Enhance Bond Fund A 2.008 2.008 2.008 2.008 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
China Universal Double Income Enhance Bond Fund C 1.782 1.782 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
China Universal Selective Mixed Securities Investm 2.767 2.767 2.767 2.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves 1.491 1.491 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.665 0.665 0.665 0.668 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
CCB Principal Stable Income Bd A 1.497 1.497 1.497 1.497 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
China Universal ChangLi Interval Bd A 1.008 1.008 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
IGW JingYi Dble Inc Bd C 1.509 1.509 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۹:۴۸
E Fund Credit Bond Fund B 1.118 1.118 1.118 1.118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
Fullgoal Credit Bond Fund A 1.216 1.216 1.216 1.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
E Fund Increasing Return Bond Fund A 1.366 1.366 1.366 1.366 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
E Fund Increasing Return Bond Fund B 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ساعت ۱۶:۵۰
IGW JingYi Dble Inc Bd A 1.563 1.563 1.563 1.563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
E Fund Credit Bond Fund A 1.121 1.121 1.121 1.121 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
BOC International AnJin Bd A 1.057 1.057 1.057 1.057 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
BOC International AnJin Bd C 1.055 1.055 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
E Fund Stable Value Bond Fund A 1.873 1.873 1.873 1.873 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
BOCOM Schroders YuLong Pure Bond C 1.278 1.278 1.278 1.278 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۹:۴۹
ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd 1.083 1.083 1.083 1.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۵۱
Bosera Stable–Gain Bond Fund A 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۵۱
Harvest Ultra Short-term Bond 1.05 1.05 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
BOCOM Schroders Pure Bond Fund C 1.089 1.089 1.089 1.089 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
Fullgoal Industry Bond Bond Fund A 1.19 1.19 1.19 1.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund C 1.005 1.005 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
Caitong Securities Hongfu Short Term Bond Fund C 1.115 1.115 1.115 1.115 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ساعت ۱۹:۴۹
Penghua FengHeng Bond 1.109 1.109 1.109 1.109 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۹:۴۹
Bosera Stable–Gain Bond Fund C 1.254 1.254 1.254 1.254 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۴۸
China Universal ChangLi Interval Bd C 1.007 1.007 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ساعت ۱۶:۴۸
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1.001 1.001 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۲۰:۴۷
Fullgoal 2-Y Fincl Bd A 1.018 1.018 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۲۰:۴۶
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund A/B 1.003 1.003 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۴۷
Lombarda China Value Preferred Return Hybrid Fund 4.835 4.835 4.835 4.835 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۳:۴۴
Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb E 5.336 5.336 5.336 5.336 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۴۲
E Fund Credit and Convertbile Bond Fund A 1.703 1.703 1.703 1.703 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۴۲
E Fund Credit and Convertbile Bond Fund C 1.66 1.66 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ساعت ۲۰:۴۲
AEGON-Industrial New View Intrv 1.682 1.682 1.682 1.682 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ساعت ۲۰:۴۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین