خبر
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1583
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:01:50
0 (14.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

323
قیمت روز
2 (0.62%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۴۰۲
ساعت 05:02:28
5 (1.52%)
تغییر ۳ ماهه
11 (3.53%)
تغییر ۶ ماهه
43 (15.36%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

4,168
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:39
577 (16.06%)
تغییر ۳ ماهه
517 (14.15%)
تغییر ۶ ماهه
663 (18.91%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS Core Bond Fund A 1.177 1.177 1.177 1.177 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS Core Bond Fund B 1.161 1.161 1.161 1.161 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS Industrial Bond Fund A 1.398 1.398 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS Industrial Bond Fund B 1.357 1.357 1.357 1.357 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Southern Baoyuan Bond Fund 2.521 2.521 2.521 2.521 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal ChangLi Interval Bd A 1.036 1.036 1.036 1.036 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal ChangLi Interval Bd C 1.032 1.032 1.032 1.032 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc A 0.567 0.567 0.567 0.567 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc C 0.561 0.561 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd 1.071 1.071 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Merchants Anxin Income Bond Fund 1.808 1.808 1.808 1.808 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal Double Income Enhance Bond Fund A 1.915 1.915 1.915 1.915 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal Double Income Enhance Bond Fund C 1.683 1.683 1.683 1.683 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fds FengHe Bd 1.323 1.323 1.323 1.323 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Lion Growth Fund 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
GF JiYu Bond Fd A 1.222 1.222 1.222 1.222 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
GF JiYu Bond Fd C 1.197 1.197 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund SSE50 Index 1.782 1.782 1.782 1.782 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Mid Small Cap 5.469 5.469 5.469 5.469 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
GF JuXin Bond Fund A 1.477 1.477 1.477 1.477 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
GF JuXin Bond Fund C 1.472 1.472 1.472 1.472 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS QY Medical Eq 3.198 3.198 3.198 3.198 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
IGW DingYi Fund(LOF) 2.224 2.224 2.224 2.224 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
CMF Industrial Bond A 1.725 1.725 1.725 1.725 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
CMF Industrial Bond C 1.648 1.648 1.648 1.648 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua FengHeng Bond 1.1 1.1 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Consumer Sector 3.753 3.753 3.753 3.753 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong YongLi Bond C 1.059 1.059 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong YongLi Bond E 1.087 1.087 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal 2-Y Fincl Bd C 1.008 1.008 1.008 1.008 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund YuXiang Return Bd 1.556 1.556 1.556 1.556 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
IGW Emerging Growth Fund 2.098 2.098 2.098 2.098 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
IGW JingYi Dble Inc Bd A 1.583 1.583 1.583 1.583 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Wanjia XinJing Pure Fd A 1.156 1.156 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Wanjia XinJing Pure Fd C 1.144 1.144 1.144 1.144 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Anxin Stable Growth mix A 1.592 1.592 1.592 1.592 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Anxin Stable Growth mix C 1.573 1.573 1.573 1.573 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Credit Core Bond A 1.125 1.125 1.125 1.125 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Credit Core Bond C 1.07 1.07 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Credit Bond Fund A 1.122 1.122 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Credit Bond Fund B 1.119 1.119 1.119 1.119 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ABC-CA New Energy Theme mix 2.458 2.458 2.458 2.458 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
CMF ZhaoWang Pure Bond Fd C 1.031 1.031 1.031 1.031 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Defense Military mix 1.428 1.428 1.428 1.428 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Credit Bond Fund A 1.243 1.243 1.243 1.243 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Credit Bond Fund C 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong YongLi Bond Fund A 1.178 1.178 1.178 1.178 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
TianHong YongLi Bond Fund B 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
AEGON-Industrial WenTai Bd A 1.139 1.139 1.139 1.139 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOC International AnJin Bd A 1.062 1.062 1.062 1.062 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOC International AnJin Bd C 1.059 1.059 1.059 1.059 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Huatai-PB Jijihong Bond Fund 1.078 1.078 1.078 1.078 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Great-Return Bond Fund 1.686 1.686 1.686 1.686 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Foresight Growth Value Alloc A 1.294 1.294 1.294 1.294 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 4.2 4.2 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund CSI China Oversea Net 50 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Stable Value Bond Fund A 1.886 1.886 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Stable Value Bond Fund B 1.851 1.851 1.851 1.851 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd 1.001 1.001 1.001 1.001 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.116 1.116 1.116 1.116 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOCOM Schroders Pure Bond Fund C 1.092 1.092 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Stable–Gain Bond Fund A 1.264 1.264 1.264 1.264 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Bosera Stable–Gain Bond Fund C 1.234 1.234 1.234 1.234 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund 1.346 1.346 1.346 1.346 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Huaan Shanghai SSE180 Index Fund 3.438 3.438 3.438 3.438 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Steadiness Enhanced Bd C 1.204 1.204 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOCOM Schroders Pure Bond Fund A/B 1.096 1.096 1.096 1.096 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOCOM Schroders YuLong Pure Bond A 1.322 1.322 1.322 1.322 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
BOCOM Schroders YuLong Pure Bond C 1.295 1.295 1.295 1.295 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Industry Bond Bond Fund A 1.199 1.199 1.199 1.199 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
GF Stable Growth Mixed Assets Fund 1.511 1.511 1.511 1.511 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Steadiness Enhanced Bd A/B 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Galaxy Innovation Growth Stock Fund 4.38 4.38 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B 1.699 1.699 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Increasing Return Bond Fund A 1.343 1.343 1.343 1.343 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Increasing Return Bond Fund B 1.331 1.331 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 3.777 3.777 3.777 3.777 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
China Universal Consumer Industries Fund 5.841 5.841 5.841 5.841 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 2.579 2.579 2.579 2.579 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Credit and Convertbile Bond Fund A 1.704 1.704 1.704 1.704 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Credit and Convertbile Bond Fund C 1.653 1.653 1.653 1.653 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund C 1.002 1.002 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Fullgoal State-owned Enterprise Bond Fund A/B 1.003 1.003 1.003 1.003 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 1.764 1.764 1.764 1.764 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Caitong Securities Hongfu Short Term Bond Fund C 1.134 1.134 1.134 1.134 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A 1.259 1.259 1.259 1.259 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves 1.464 1.464 1.464 1.464 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Industrial Trend Investment Hybrid Securities Inve 0.594 0.594 0.594 0.594 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
CMF CSI white spirit Index 1.071 1.071 1.071 1.071 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.384 101.384 101.384 101.384 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.575 101.575 101.575 101.575 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.382 1.382 1.382 1.382 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.391 1.391 1.391 1.391 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund 1.983 1.983 1.983 1.983 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A 2.007 2.007 2.007 2.007 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C 1.95 1.95 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ساعت ۱۱:۲۱
Penghua Jiangxin Sele Alloc C 0.825 0.825 0.825 0.825 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
GF Double Engine Upgrade Alloc 3.239 3.239 3.239 3.239 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
QHKY New Economy Flexible Alloc Fd 3.244 3.244 3.244 3.244 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Zhong Ou China New Blue Chip Alloc Hyb E 2.072 2.072 2.072 2.072 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Wanjia Indestry Selection Equity Fund LOF 1.821 1.821 1.821 1.821 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
GF Tech Pioneer Alloc 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
HFT Reform Drive Alloc 2.815 2.815 2.815 2.815 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
CMF CNI Bio Health Index 0.735 0.735 0.735 0.735 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
AEGON-Industrial New View Intrv 1.785 1.785 1.785 1.785 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
China Life AMP AnKang Pure Bond 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Ping An- UOB TianLi Bond Fund A 1.077 1.077 1.077 1.077 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Ping An- UOB TianLi Bond Fund C 1.073 1.073 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
China Southern Feng Yuan Bond Fund A 1.307 1.307 1.307 1.307 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
China Southern Feng Yuan Bond Fund C 1.276 1.276 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Foresight Balance Value 3Y Own Alloc A 1.525 1.525 1.525 1.525 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
First State Cinda New Energy Ind Stk Fd 4.842 4.842 4.842 4.842 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
China Universal Selective Mixed Securities Investm 3.402 3.402 3.402 3.402 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Industrial Business Model Select Investment Equity 3.511 3.511 3.511 3.511 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Lombarda China New Blue Chip Flexible Allocation B 2.063 2.063 2.063 2.063 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Fullgoal 2-Y Fincl Bd A 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb E 5.602 5.602 5.602 5.602 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Lombarda China Value Preferred Return Hybrid Fund 5.077 5.077 5.077 5.077 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
IGW JingYi Dble Inc Bd C 1.522 1.522 1.522 1.522 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Harvest Ultra Short-term Bond 1.051 1.051 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ساعت ۱۹:۵۳
CMF Dual-Bond Enhanced Bd(LOF)C 1.459 1.459 1.459 1.459 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ساعت ۱:۱۰
CCB Principal Stable Income Bd A 1.496 1.496 1.496 1.496 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۴۶
CCB Principal Stable Income Bd C 1.449 1.449 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۴۶
GF Money Market Fund E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۴۷
Penghua Tianli Listed MMkt B 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۴۷
HuaAn Liquidity Money Market Fund H 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۴۷
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۲۲:۴۷
E Fund Money Market Fund E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
China Life AMP Money Market E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
Harvest Organization Express MMkt H 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
China Southern Finance Exchange MMkt H 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۴۸
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt H 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۴۶
Hwabao WP Listed MMKt A 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ساعت ۱:۴۸
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین