چین
چین

یوان چین / دلار

0.1536
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 20:09:12
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.49%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

277
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 17:01:55
5 (1.84%)
تغییر ۳ ماهه
4 (1.42%)
تغییر ۶ ماهه
44 (13.71%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

4,426
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 16:05:20
97 (2.14%)
تغییر ۳ ماهه
479 (9.76%)
تغییر ۶ ماهه
494 (12.58%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CMF CNI Bio Health Index 0.987 0.987 0.987 0.987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
CMF CSI white spirit Index 1.281 1.281 1.281 1.281 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
E Fds FengHe Bd 1.454 1.454 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund SSE50 Index 2.122 2.122 2.122 2.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Yinhua YuanJing Bd 1.152 1.152 1.152 1.152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Mid Small Cap 7.33 7.33 7.33 7.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF JuXin Bond Fund A 1.505 1.505 1.505 1.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF JuXin Bond Fund C 1.5 1.5 1.5 1.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
IGW DingYi Fund(LOF) 2.927 2.927 2.927 2.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Tech Pioneer Alloc 1.533 1.533 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BOC Schroder New Gr Eq 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Consumer Sector 4.371 4.371 4.371 4.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF YiLiao BaoJian Eq A 3.55 3.55 3.55 3.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund YuXiang Return Bd 1.654 1.654 1.654 1.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
IGW Emerging Growth Fund 2.784 2.784 2.784 2.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Innovation Upgr Bal Fd 3.436 3.436 3.436 3.436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Huaan Juyou Selected Alloc 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ABC-CA New Energy Theme mix 3.776 3.776 3.776 3.776 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Defense Military mix 1.765 1.765 1.765 1.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
FTS SHS Growth Selection Eq 2.525 2.525 2.525 2.525 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBC Credit Literary Ids Eq 3.503 3.503 3.503 3.503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
QHKY SHS Advantage Sel Alloc 2.235 2.235 2.235 2.235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Great-Return Bond Fund 2.158 2.158 2.158 2.158 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBCCS Industrial Bond Fund A 1.535 1.535 1.535 1.535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBCCS Industrial Bond Fund B 1.503 1.503 1.503 1.503 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Penghua Jiangxin Sele Alloc C 0.963 0.963 0.963 0.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Shuangli Bond Fund A 1.227 1.227 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Shuangli Bond Fund C 1.204 1.204 1.204 1.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
BOCOM Schroders New Life Allco 2.868 2.868 2.868 2.868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Foresight Growth Value Alloc A 2.043 2.043 2.043 2.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Double Engine Upgrade Alloc 3.63 3.63 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 7.116 7.116 7.116 7.116 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Stable Value Bond Fund A 2.117 2.117 2.117 2.117 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Stable Value Bond Fund B 2.078 2.078 2.078 2.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 101.348 101.348 101.348 101.348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 101.498 101.498 101.498 101.498 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund 1.622 1.622 1.622 1.622 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Stable Income Bond Fund A 1.381 1.381 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Stable Income Bond Fund B 1.385 1.385 1.385 1.385 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Huaan Shanghai SSE180 Index Fund 3.92 3.92 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF) 3.29 3.29 3.29 3.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Stable Growth Mixed Assets Fund 1.634 1.634 1.634 1.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
QHKY China Scarce Property Alloc A 3.01 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Galaxy Innovation Growth Stock Fund 8.209 8.209 8.209 8.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B 1.663 1.663 1.663 1.663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
IGW Greater China Equity Fund[QDII] 2.352 2.352 2.352 2.352 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Blue Chip Selected Mixed Fund 2.519 2.519 2.519 2.519 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Increasing Return Bond Fund A 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Increasing Return Bond Fund B 1.333 1.333 1.333 1.333 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund 4.815 4.815 4.815 4.815 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc A 0.903 0.903 0.903 0.903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
E Fund Compet Adv Enterprises Alloc C 0.901 0.901 0.901 0.901 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd 1.082 1.082 1.082 1.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Foresight Balance Value 3Y Own Alloc A 1.606 1.606 1.606 1.606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 3.385 3.385 3.385 3.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lombarda China New Trend Hybrid FundLOFA 1.696 1.696 1.696 1.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou China New Blue Chip Alloc Hyb E 2.139 2.139 2.139 2.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou China New Trend Hybrid Fd(LOF)E 1.81 1.81 1.81 1.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund A 3.615 3.615 3.615 3.615 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhongou Medical and Health Hybrid Fund C 3.569 3.569 3.569 3.569 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Wanjia Indestry Selection Equity Fund LOF 2.262 2.262 2.24 2.262 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)A 2.454 2.454 2.454 2.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)C 2.383 2.383 2.383 2.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Growth Industry Hybrid Fund(LOF)E 2.465 2.465 2.465 2.465 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Bank of Communications Schroders Selected Fund 1.162 1.162 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A 1.711 1.711 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund 1.629 1.629 1.629 1.629 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A 1.897 1.897 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lombarda China New Blue Chip Flexible Allocation B 2.13 2.13 2.13 2.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Lion Growth Fund 2.371 2.371 2.277 2.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Harvest Emerging Industry Eq 5.354 5.354 5.354 5.354 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fullgoal SHS Value Select mix 1.669 1.669 1.669 1.669 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
AEGON-Industrial New View Intrv 1.826 1.826 1.826 1.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Southern Baoyuan Bond Fund 2.505 2.505 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fullgoal Tianli Growth Bond Fund 1.346 1.346 1.346 1.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fullgoal Tianyi Value Stock Fund 2.601 2.601 2.601 2.601 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Industrial Trend Investment Hybrid 0.983 0.983 0.977 0.983 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal ChangLi Interval Bd A 1.021 1.021 1.021 1.021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal Consumer Industries Fund 7.798 7.798 7.798 7.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ChinaAMC Return Securities Investment Fund A 1.758 1.758 1.758 1.758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ChinaAMC Return Securities Investment Fund H 1.758 1.758 1.758 1.758 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal Double Income Enhance Bond Fund A 2.04 2.04 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal Double Income Enhance Bond Fund C 1.819 1.819 1.819 1.819 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal Selective Mixed Securities Investm 3.613 3.613 3.613 3.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Industrial Business Model Select Investment Equity 3.632 3.632 3.606 3.866 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Industrial Herun Structured Mixed Securities Inves 1.967 1.967 1.967 1.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Fullgoal Credit Bond Fund A 1.157 1.157 1.157 1.157 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
BOC International AnJin Bd A 1.043 1.043 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
China Life AMP AnKang Pure Bond 1.122 1.122 1.122 1.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
China Universal 30 Days Cash-Management Fund A 1.017 1.017 1.017 1.017 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Fullgoal 2-Y Fincl Bd C 1.011 1.011 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۷:۳۳
ChinaAMC Blue Chip Core Fund 2.227 2.227 2.227 2.291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Bosera Theme Industry Stock FdLOF 1.93 1.93 1.93 1.939 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Yinhua Domestic Demand Selected Stock FundLOF 2.92 2.92 2.906 2.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۶:۰۴
Lombarda China Value Preferred Return Hybrid Fund 4.928 4.928 4.928 4.929 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return 1.161 1.161 1.161 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
E Fund Kexiang 5.695 5.695 5.695 5.695 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CMF Industrial Bond A 1.588 1.588 1.588 1.588 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TianHong YongLi Bond C 1.074 1.074 1.074 1.074 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bosera Golden ETF Fdr C 1.285 1.285 1.285 1.285 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bosera Credit Core Bond A 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
E Fund Credit Bond Fund A 1.108 1.108 1.108 1.108 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
E Fund Credit Bond Fund B 1.106 1.106 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Southern Select Fund 1.076 1.076 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Huaan Tactical Select Fund 2.974 2.974 2.974 2.974 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bosera Credit Market Bond C 3.263 3.263 3.263 3.263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HuaAn Converse Tactics Fund 7.17 7.17 7.17 7.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IGW CSI 300 Enhance Index Fd 2.917 2.917 2.917 2.917 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bosera Credit Market Bond A/B 3.363 3.363 3.363 3.363 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
E Fund CSI300 ETF Feeder Fund 1.839 1.839 1.839 1.839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII 4.263 4.263 4.263 4.263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bosera Asian Bond Fund QDII RMB 1.47 1.47 1.47 1.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A 1.971 1.971 1.971 1.971 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DaCheng Selected Stock Fund LOF 3.975 3.975 3.975 3.975 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Lord Value Advantage Stock Fund 3.484 3.484 3.484 3.484 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ping An- UOB TianLi Bond Fund A 1.206 1.206 1.206 1.206 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Ping An- UOB TianLi Bond Fund C 1.162 1.162 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CCB Principal CSI 500 Index Fund 3.049 3.049 3.049 3.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fullgoal CSI 300 Strengthen Fund 2.187 2.187 2.187 2.187 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Chang Xin Convertible Bond Fund A 1.761 1.761 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Chang Xin Convertible Bond Fund C 1.702 1.702 1.702 1.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Universal Focus Growth Fund 3.272 3.272 3.272 3.272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
YinHua Midcap Smallcap Mixed Fund 4.459 4.459 4.459 4.459 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GF Large-Cap Growth Mixed Type Fund 2.4 2.4 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Industrial Social Responsibility Se 6.349 6.349 6.349 6.349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
E Fund Investment-Rating Bond Fund A 1.141 1.141 1.141 1.141 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
E Fund Investment-Rating Bond Fund C 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Universal Blue Chip Equity Fund 3.843 3.843 3.843 3.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fund A 1.019 1.019 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Industrial Asset-light Equity FundLOF 3.978 3.978 3.978 3.978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Merchants Anxin Income Bond Fund 1.681 1.681 1.681 1.681 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fullgoal China Small-Cap Stock Fund QDII 3.02 3.02 3.02 3.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
YinHua Dual Return Debenture Bond Fund A 1.238 1.238 1.238 1.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
YinHua Dual Return Debenture Bond Fund C 1.227 1.227 1.227 1.227 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BOCOM Schroders Alpha Core Equity FundACE 4.022 4.022 4.022 4.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Industrial CSI 300 Enhanced Index FundLOF 2.603 2.603 2.603 2.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fullgoal Tianhe Stable Selected Stock Fund 2.243 2.243 2.243 2.243 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Lombarda China Value Discovery Hybrid Fund A 2.11 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
YinHua Pure Bond Debenture Theme Bond FundLOF 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Southern Selected Growth Mixed Type Fund 4.941 4.941 4.941 4.941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ICBCCS Financial Property Industry Equity Fund 2.538 2.538 2.538 2.538 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Franklin Templeton Sealand Flexi Cap Stock Fund 1.551 1.551 1.551 1.551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A 3.004 3.004 3.004 3.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund C 3.01 3.01 3.01 3.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Universal Privately-owned Enterprises Mixed 5.837 5.837 5.837 5.837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ChinaAMC Hang Seng Index ETF Feeder Fund QDII RMB 1.46 1.46 1.46 1.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fullgoal Tianding China Securities Dividend Index 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Morgan Stanley Huaxin Strengthen Income Bond Fund 1.533 1.533 1.533 1.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bank of Communications Schroder Advanced Manufactu 4.991 4.991 4.991 4.991 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Bank of Communications Schroder Advantage Indus Dy 6.146 6.146 6.146 6.146 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BOCOM Schroders Fixed-term Distribution Hybrid Fun 5.426 5.426 5.426 5.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
China Southern Privileged Opportunity Balanced Fun 5.649 5.649 5.649 5.649 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FrankLin Templeton Sealand Mid-cap and Small-cap S 2.743 2.743 2.743 2.743 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Fullgoal China Securities 500 Index Strengthen Fun 2.541 2.541 2.541 2.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
HSBC Jintrust Large Cap Equity Securities Investme 5.318 5.318 5.318 5.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Industrial Convertible Bond Hybrid Securities Inve 1.241 1.241 1.241 1.241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Morgan Stanley HuaXin Dual-Benefit Enhanced Return 1.176 1.176 1.176 1.176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Penghua Emerging Industry Stock Securities Investm 3.646 3.646 3.646 3.646 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CIB Stable Income 1-Y Bond 1.007 1.007 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۳:۳۵
Fullgoal Credit Bond Fund C 1.145 1.145 1.145 1.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
BOC International AnJin Bd C 1.042 1.042 1.042 1.042 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.095 1.095 1.095 1.095 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
QHKY China Scarce Property Alloc C 3.535 3.535 3.535 3.563 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۲۰:۳۳
Fullgoal 2-Y Fincl Bd A 1.005 1.005 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۱۷:۳۳
China Universal ChangLi Interval Bd C 1.015 1.015 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Caitong Securities Hongfu Short Term Bond Fund C 1.076 1.076 1.076 1.076 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd E 100 100 100 100.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۴۱
China Life AMP Money Market E 100 100 100 100.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۴۱
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 100 100 100.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۴۱
China Southern Finance Exchange MMkt H 100 100 100 100.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۳:۴۱
E Fund Money Market Fund E 100 100 100 100.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt H 100 100 100 100.006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
GF Money Market Fund E 100 100 100 100.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
Hwabao WP Listed MMKt A 100 100 100 100.002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
Harvest Organization Express MMkt H 100 100 100 100.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
HuaAn Liquidity Money Market Fund H 100 100 100 100.005 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۰:۴۰
GF ZhengLi Double Bond Fund A 1.175 1.175 1.174 1.175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
CCB Principal HengYuan 1-Y Intrvl Bd 1.012 1.012 1.011 1.012 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۲
HFT Alpha Hedge Balance Fund 1.162 1.162 1.162 1.167 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
First State Cinda New Energy Ind Stk Fd 3.477 3.477 3.423 3.477 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۲
GF ZhengLi Double Bond Fund C 1.162 1.162 1.162 1.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Harvest Ultra Short-term Bond 1.054 1.054 1.054 1.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
CCB Principal HengAn 1-Y Intrvl Bd 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
CCB Principal HengRui 1-Y Intrvl Bd 1.018 1.018 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ساعت ۲۰:۳۲
ChinaAMC 30 Days Cash Management Fund A 1.013 1.013 1.013 1.013 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۲
ChinaAMC 30 Days Cash Management Fund B 1.014 1.014 1.014 1.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۲
HONGDE Vision Return mix 2.112 2.112 2.112 2.112 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
BOC 7 Days Financial Management Bond Fund A 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۲۰:۳۱
MinSheng XinXiang Bd A 1.196 1.196 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
MinSheng XinXiang Bd C 1.183 1.183 1.183 1.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
CMF ZhaoSheng Pure Bd C 1.02 1.02 1.02 1.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Fullgoal Innovtin Tecnlgy Alloc 2.727 2.727 2.727 2.727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A 1.627 1.627 1.627 1.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۹:۳۱
Wanjia XinAn Pure Fd A 1.088 1.088 1.088 1.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
Wanjia XinAn Pure Fd C 1.083 1.083 1.083 1.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
CMF ZhaoSheng Pure Bd A 1.029 1.029 1.029 1.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
ChinaAMC Asia Bond China Bond Index Fund A 1.187 1.187 1.187 1.187 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
ChinaAMC Asia Bond China Bond Index Fund C 1.141 1.141 1.141 1.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۲
E Fund High-Rating Credit Bond Fund A 1.106 1.106 1.106 1.106 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
E Funds Month Wealth Management Fund B 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
E Funds Month Wealth Management Fund A 1.005 1.005 1.005 1.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ساعت ۱۹:۳۱
E Fund High-Rating Credit Bond Fund C 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
E Fund Global Medical Industry Alloc CNY 1.543 1.543 1.543 1.543 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ساعت ۱۹:۳۱
CMF CNI Bio Health Index A 0.985 0.985 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
CMF CNI Bio Health Index B 0.897 0.897 0.897 0.897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
CMF CSI white spirit Index A 0.986 0.986 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
CMF CSI white spirit Index B 1.815 1.815 1.815 1.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
AEGON-Industrial Herun Structured Mixed Fd A 1.561 1.561 1.561 1.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۲۲:۳۰
HuaAn medium Internet mix 2.368 2.368 2.368 2.368 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
CIB TianRong Bond 1.073 1.073 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ساعت ۲۰:۰۳
Bosera Stable–Gain Bond Fund A 1.255 1.255 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
Bosera Stable–Gain Bond Fund C 1.226 1.226 1.226 1.226 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
Bosera JuLi Pure Bond 1.012 1.012 1.012 1.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
CR Yuanta RunXin Bd A 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Bosera FuXin Pure Bond 1.014 1.014 1.014 1.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
Everbright Pramerica HengLi Pure Bd 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۲۰:۰۳
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund A 1.002 1.002 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
BOC 30 Days Financial Management Bond Fund B 1.009 1.009 1.009 1.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ساعت ۱۹:۳۱
AEGON-Industrial Herun Structured Mixed Fd B 2.019 2.019 2.019 2.026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
CIB YuHeng Bond 1.023 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
Orient Secs SHS Flex Alloc 2.547 2.547 2.547 2.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
ChangAn Xinyi Enhanced mix C 1.236 1.236 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
Bosera Medical&Hlth Care Set Secs Invt A 4.155 4.155 4.155 4.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۹:۳۱
CMF Industrial Bond C 1.463 1.463 1.463 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۱
ChangAn Xinyi Enhanced mix A 1.27 1.27 1.27 1.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۹:۳۱
CIB Tianli Bond 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ساعت ۷:۰۰
Rongtong Easy-Pay Money Market Fd E 100 100 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
E Fund Emerging Growth Fund 4.165 4.165 4.165 4.165 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
China Universal Income Express Money Market Fund A 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۱
China Universal Income Express Money Market Fund B 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۱
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۱
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۱
BOCOM Schroders TianXin Box MMkt Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ساعت ۷:۰۱
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۰۱
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۷:۰۱
IGW Jingfeng Moneny Market B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۷:۰۰
Gfund Jintengtong Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۷:۰۰
CCB Principal Jia Xinjinbao MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ساعت ۷:۰۰
WL TianTianFu MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ساعت ۷:۰۱
GF Purse Money Market Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
TianHong Hongyunbao MMkt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Bosera HeXin Money Market Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
MANULIFE TEDA JingYuanB MMF B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Fullgoal Income Plus MMkt Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Galaxy Yinfu Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Changxin Interest Income Open-ended Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Harvest Flexible Wallet MMkt Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Ping An Principal Exchaged MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
China Universal Hejubao Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
WL TianTianFu MMkt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
AXA SPDB RiRiFeng MMket Fd D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Rongtong Easy Pay Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ساعت ۶:۰۳
Rongtong Easy Pay Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ساعت ۶:۰۱
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ساعت ۱۱:۰۳
CaiTong ZGX Managed MMkt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۰۱
CaiTong ZGX Managed MMkt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Huatai-PB Tiantianbao MMkt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Huatai-PB Tiantianbao MMkt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۷:۰۱
Fullgoal Income Plus Exchanged MMkt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۰۲
Fullgoal Wallet Full Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۱۰:۰۵
E Fund Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Yinhua Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ساعت ۷:۰۲
Yinhua Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
E Fund Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ساعت ۷:۰۱
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Penghua Tianlibao MMkt 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Bosera Cash Income Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Bosera Cash Income Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Hwabao WP Listed MMKt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Ping An Fortune MMkt Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ChinaAMC Cash Income MMF B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Great Wall Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
E Fund E Wealth Management Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOC Huo Qi Bao Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
AXA SPDB RiRiXin Money Market Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
China Southern Daily Income MMKt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
China Southern Daily Income MMKt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CMF ZhaoQianBao Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
HuaAn Liquidity Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
HuaAn Liquidity Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ICBC Credit Suisse Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash Tianli Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
CCB Principal Cash Tianli Money Market B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
ChinaAMC Cash Income Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
Ping An Daily -Increase Money-Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۲
TianHong Income Box Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۰:۳۱
UBS SDIC income Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
UBS SDIC income Money Market B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
Lion Daily Treasure Money Market Fd C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۴
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Penghua Zengzhibao Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure money market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
Lion Daily Treasure Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۶:۰۵
China Universal Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
China Universal Money Market Fund D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۱:۳۳
GF Daily Income B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Rongtong Huicaibao MMKt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Rongtong Huicaibao MMKt B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
TianHong Yunshangbao MMkt 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Penghua Anying Bao MMkt Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongjia Money Market Fd C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd D 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongrong Cash Income MMF A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
Zhongrong Cash Income MMF C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Southern Cash Express Money Market Fund E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
China Universal Cash Treasure Money Market Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۳۲
IGW Jingyi MMKt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
IGW Jingyi MMKt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Money Market E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
ICBCCS Cash Express MMkt Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Harvest Organization Express MMkt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۱:۰۲
CIB WenTianYing MMFd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CIFM Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CIFM Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AXA SPDB Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fd C 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
CCB Principal Cash Income MMF 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
AEGON-Industrial Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Bosera Cash Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Life Salary Sec Box MMkt Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fd E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - E 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Southern Cash Income Fund - F 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF Daily Income Money Market Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
ChinaAMC Fortune Money Market Fund A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Cash Enhance Income MMkt Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
E Fund Day Wealth Mgmt Money Market R 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
Min Sheng Royal Cash Treasure MMkt Fd A 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
China Universal Total Amount Treasure Fund 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۷:۰۳
GF 30 days Financial Mgmt Bond Fd B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
China Universal 30 Days Cash-Management Fund B 1 1 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی