شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ دی ۱۳۹۸
ساعت 21:50:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (13.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,570
قیمت روز
9 (0.19%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 04:02:04
310 (6.36%)
تغییر ۳ ماهه
424 (8.49%)
تغییر ۶ ماهه
851 (15.70%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte A 42096.304 - 42096.304 42096.304 89.35 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Horizonte B 45523.622 - 45523.622 45523.622 97.46 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Horizonte D 1622.811 - 1622.811 1622.811 3.43 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Deposito XXI B 2698.027 - 2698.027 2698.027 2.50 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
BCI de Personas APV 6774.94 - 6774.94 6774.94 5.67 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
BCI de Personas ALPAT 1478.932 - 1478.932 1478.932 1.23 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
BCI de Personas BPRIV 1481.888 - 1481.888 1481.888 1.23 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
BCI de Personas FAMIL 1404.009 - 1404.009 1404.009 1.15 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Proteccion BancoEstado I 1306.683 - 1306.683 1306.683 0.35 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile B 1795.187 - 1795.187 1795.187 1.52 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile D 1732.066 - 1732.066 1732.066 1.51 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile E 1788.322 - 1788.322 1788.322 1.54 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile H 1557.534 - 1557.534 1557.534 1.36 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile I 1521.522 - 1521.522 1521.522 1.32 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1785.702 - 1785.702 1785.702 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra D 1578.248 - 1578.248 1578.248 1.14 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra G 1447.788 - 1447.788 1447.788 1.06 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Sura Renta Bonos Chile F 1775.944 - 1775.944 1775.944 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target D 1836.748 - 1836.748 1836.748 5.82 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Target G 1731.362 - 1731.362 1731.362 5.44 0.31% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold B 3552.449 - 3552.449 3552.449 2.61 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Inversión USA B 6332.608 - 6332.608 6332.608 2.23 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1684.551 - 1684.551 1684.551 1.72 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2479.765 - 2479.765 2479.765 2.58 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18305.585 - 18305.585 18305.585 18.62 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3815.774 - 3815.774 3815.774 2.85 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1348.035 - 1348.035 1348.035 0.88 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4268.85 - 4268.85 4268.85 1.40 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 3286.204 - 3286.204 3286.204 12.50 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 3385.835 - 3385.835 3385.835 12.84 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2460.308 - 2460.308 2460.308 12.05 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2077.298 - 2077.298 2077.298 2.06 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1427.261 - 1427.261 1427.261 1.45 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 3172.175 - 3172.175 3172.175 12.10 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 4127.36 - 4127.36 4127.36 15.66 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 4162.261 - 4162.261 4162.261 15.77 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 4413.118 - 4413.118 4413.118 16.69 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 4425.342 - 4425.342 4425.342 16.71 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2639.206 - 2639.206 2639.206 12.96 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2317.855 - 2317.855 2317.855 11.40 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2206.685 - 2206.685 2206.685 10.86 0.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1516.784 - 1516.784 1516.784 1.30 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1480.751 - 1480.751 1480.751 1.29 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2160.27 - 2160.27 2160.27 1.86 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2157.574 - 2157.574 2157.574 2.08 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1572.472 - 1572.472 1572.472 1.54 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1901.576 - 1901.576 1901.576 3.28 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2059.419 - 2059.419 2059.419 1.34 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1583.678 - 1583.678 1583.678 0.15 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1857.081 - 1857.081 1857.081 1.26 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1685.83 - 1685.83 1685.83 1.19 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1932.528 - 1932.528 1932.528 1.38 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1846.857 - 1846.857 1846.857 1.30 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1671.152 - 1671.152 1671.152 1.19 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2299.57 - 2299.57 2299.57 1.57 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2155.093 - 2155.093 2155.093 1.48 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1385.146 - 1385.146 1385.146 0.71 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1814.066 - 1814.066 1814.066 1.21 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1706.956 - 1706.956 1706.956 1.13 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1777.478 - 1777.478 1777.478 1.19 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2359.897 - 2359.897 2359.897 1.56 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 98982.945 - 98982.945 98982.945 65.52 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 94483.324 - 94483.324 94483.324 61.89 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1735.646 - 1735.646 1735.646 1.16 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2452.189 - 2452.189 2452.189 0.20 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2837.916 - 2837.916 2837.916 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۶:۰۳
Santander Renta Mediano Plazo APV 2122.865 - 2122.219 2122.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4443.046 - 4438.261 4443.046 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4489.181 - 4484.384 4489.181 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander C APV 2137.244 - 2137.244 2138.595 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander E APV 2160.369 - 2158.806 2160.369 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2062.226 - 2060.756 2062.226 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander E INVER 1686.465 - 1685.272 1686.465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 941.293 - 941.293 941.293 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1091.213 - 1091.213 1091.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1349.284 - 1349.284 1349.284 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1351.656 - 1351.656 1351.656 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1449.904 - 1449.904 1449.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1491.133 - 1491.133 1491.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2377.183 - 2377.183 2377.183 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2804.214 - 2804.214 2804.214 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1218.33 - 1218.33 1218.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1172.865 - 1172.865 1172.865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1406.967 - 1406.967 1406.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1920.152 - 1917.911 1920.152 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1720.688 - 1718.937 1720.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1690.609 - 1688.921 1690.609 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1368.985 - 1367.602 1368.985 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2436.886 - 2425.929 2436.886 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4988.68 - 4988.68 4988.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 4095.27 - 4095.27 4095.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۳
Ahorro B 16095.628 - 16095.628 16095.628 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1890.647 - 1889.396 1890.647 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1670.297 - 1669.15 1670.297 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1990.958 - 1990.958 1990.958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Fondo Mutuo Utilidades A 2702.837 - 2702.837 2702.837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Utilidades B 2767.188 - 2767.188 2767.188 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1488.174 - 1488.174 1488.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1452.857 - 1452.857 1452.857 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1469.179 - 1469.179 1469.179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1479.967 - 1476.468 1479.967 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1441.818 - 1441.818 1446.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1471.999 - 1471.999 1471.999 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1483.918 - 1483.918 1483.918 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1427.706 - 1427.706 1427.706 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Principal Permanencia Deuda Extra Larg 1461.201 - 1461.201 1461.201 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ساعت ۱۰:۰۳
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo B 1583.826 - 1583.826 1583.826 0.76 0.05% ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo A 1566.302 - 1566.302 1566.302 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ساعت ۷:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo C 1642.225 - 1642.225 1643.341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ساعت ۲۰:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo F 1648.286 - 1648.286 1650.213 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo D 1695.817 - 1694.333 1695.817 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo Sura Renta Corporativa Largo Plazo E 1621.979 - 1621.979 1621.979 1.53 0.09% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2418.598 - 2418.598 2418.598 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ساعت ۱۴:۰۳
Pionero Fondo de Inversión 7604.7 - 7604.7 7604.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۸:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque A 2515.193 - 2515.193 2515.193 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ساعت ۲:۰۳
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque APV 2883.314 - 2883.314 2883.314 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ ساعت ۲:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque F 1146.938 - 1146.938 1146.938 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17630.174 - 17630.174 17630.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲۳:۰۲
Fondo Mutuo LarrainVial Enfoque I 1290.927 - 1290.927 1290.927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۶
Fondo Mutuo BICE Extra A 2626.55 - 2626.55 2626.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra B 2826.295 - 2826.295 2826.295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra F 1835.341 - 1835.341 1835.341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Extra I 1620.785 - 1620.785 1620.785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Master B 2283.253 - 2283.253 2283.253 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target B 2301.597 - 2301.597 2301.597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo BICE Target I 1491.108 - 1491.108 1491.108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Bice Extra Gestion B 1313.917 - 1313.917 1313.917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo E 1777.257 - 1777.257 1777.257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fondo Mutuo Consorcio Ahorro UF APV 1979.811 - 1979.811 1979.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1543.763 - 1543.763 1543.763 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۶:۰۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 1916.299 - 1916.299 1916.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۰۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 2136.055 - 2136.055 2136.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente AP 3233.116 - 3233.116 3233.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente EJ 1502.137 - 1502.137 1502.137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IN 1328.766 - 1328.766 1328.766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۵:۳۴