شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0014
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:04:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (16.67%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,421
قیمت روز
3 (0.07%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:34:26
334 (7.03%)
تغییر ۳ ماهه
288 (6.96%)
تغییر ۶ ماهه
388 (9.63%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 44615.625 44615.625 44615.625 44615.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Deposito XXI B 2764.028 2764.028 2764.028 2764.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas APV 6842.55 6842.55 6842.55 6842.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas ALPAT 1489.722 1489.722 1489.722 1489.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas BPRIV 1493.536 1493.536 1493.536 1493.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas FAMIL 1404.381 1404.381 1404.381 1404.381 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BICE Extra D 1593.845 1593.845 1593.845 1593.845 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BICE Extra G 1472.369 1472.369 1472.369 1472.369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Utilidades B 2893.406 2893.406 2893.406 2893.406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Proteccion BancoEstado I 1334.875 1334.875 1334.875 1334.875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile B 1714.889 1714.889 1714.889 1714.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile D 1674.263 1674.263 1674.263 1674.263 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile E 1719.513 1719.513 1719.513 1719.513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile F 1710.174 1710.174 1710.174 1710.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile H 1508.721 1508.721 1508.721 1508.721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sura Renta Bonos Chile I 1468.841 1468.841 1468.841 1468.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BICE Target D 1912.955 1912.955 1912.955 1912.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BICE Target G 1832.924 1832.924 1832.924 1832.924 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander C APV 2259.202 2259.202 2259.202 2259.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E APV 2142.512 2142.512 2142.512 2142.512 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Gold B 3586.66 3586.66 3586.66 3586.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Inversión USA B 7847.676 7847.676 7847.676 7847.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 2967.688 2967.688 2967.688 2967.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2339.47 2339.47 2339.47 2339.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2033.736 2033.736 2033.736 2033.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E INVER 1658.507 1658.507 1658.507 1658.507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2342.279 2342.279 2342.279 2342.279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3879.045 3879.045 3879.045 3879.045 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1354.121 1354.121 1354.121 1354.121 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 2121.274 2121.274 2121.274 2121.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 4084.417 4084.417 4084.417 4084.417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Mediano Plazo APV 2168.654 2168.654 2168.654 2168.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4575.686 4575.686 4575.686 4575.686 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 4069.133 4069.133 4069.133 4069.133 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4213.136 4213.136 4213.136 4213.136 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4567.882 4567.882 4567.882 4567.882 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 3043.808 3043.808 3043.808 3043.808 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 3209.139 3209.139 3209.139 3209.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4595.932 4595.932 4595.932 4595.932 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2127.676 2127.676 2127.676 2127.676 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1476.59 1476.59 1476.59 1476.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 3907.054 3907.054 3907.054 3907.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1713.826 1713.826 1713.826 1713.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1396.714 1396.714 1396.714 1396.714 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1602.401 1602.401 1602.401 1602.401 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 786.154 786.154 786.154 786.154 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 931.322 931.322 931.322 931.322 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5135.846 5135.846 5135.846 5135.846 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5193.828 5193.828 5193.828 5193.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5522.326 5522.326 5522.326 5522.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 5553.182 5553.182 5553.182 5553.182 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2120.801 2120.801 2120.801 2120.801 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1469.302 1469.302 1469.302 1469.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1922.289 1922.289 1922.289 1922.289 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1705.687 1705.687 1705.687 1705.687 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2585.269 2585.269 2585.269 2585.269 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 3290.424 3290.424 3290.424 3290.424 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2897.898 2897.898 2897.898 2897.898 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2766.662 2766.662 2766.662 2766.662 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1525.604 1525.604 1525.604 1525.604 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1499.826 1499.826 1499.826 1499.826 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1031.518 1031.518 1031.518 1031.518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1004.21 1004.21 1004.21 1004.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2175.875 2175.875 2175.875 2175.875 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1964.321 1964.321 1964.321 1964.321 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1426.943 1426.943 1426.943 1426.943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4232.948 4232.948 4232.948 4232.948 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2139.165 2139.165 2139.165 2139.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1570.008 1570.008 1570.008 1570.008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3396.079 3396.079 3396.079 3396.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1768.959 1768.959 1768.959 1768.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1973.242 1973.242 1973.242 1973.242 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2107.326 2107.326 2107.326 2107.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2186.746 2186.746 2186.746 2186.746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2658.057 2658.057 2658.057 2658.057 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1721.295 1721.295 1721.295 1721.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1402.463 1402.463 1402.463 1402.463 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 1855.891 1855.891 1855.891 1855.891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1608.79 1608.79 1608.79 1608.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1944.665 1944.665 1944.665 1944.665 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1741.123 1741.123 1741.123 1741.123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2227.79 2227.79 2227.79 2227.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 1920.306 1920.306 1920.306 1920.306 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2305.987 2305.987 2305.987 2305.987 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2165.651 2165.651 2165.651 2165.651 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1410.027 1410.027 1410.027 1410.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1839.349 1839.349 1839.349 1839.349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1728.32 1728.32 1728.32 1728.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1804.78 1804.78 1804.78 1804.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2390.004 2390.004 2390.004 2390.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100221.828 100221.828 100221.828 100221.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 95330.982 95330.982 95330.982 95330.982 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1761.072 1761.072 1761.072 1761.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2600.866 2600.866 2600.866 2600.866 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 1905.23 1905.23 1905.23 1905.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1628.233 1628.233 1628.233 1628.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1866.641 1866.641 1866.641 1866.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1699.683 1699.683 1699.683 1699.683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1962.697 1962.697 1962.697 1962.697 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3039.586 3039.586 2938.862 3063.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1308.202 1308.202 1295.933 1308.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1314.449 1314.449 1300.958 1339.319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1472.05 1472.05 1450.45 1474.288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2429.597 2429.597 2429.597 2432.464 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2900.719 2900.719 2878.078 2934.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1374.908 1374.908 1358.832 1386.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2514.088 2514.088 2501.073 2541.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo Emerging B 8593.746 8593.746 8593.746 8593.746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1640.378 1640.378 1640.378 1652.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 2921.721 2921.721 2921.721 2957.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 2592.349 2592.349 2592.349 2624.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 3055.672 3055.672 3055.672 3055.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 3174.289 3174.289 3174.289 3198.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2841.51 2841.51 2841.51 2841.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1357.829 1357.829 1357.829 1360.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B-APV 1508.678 1508.678 1508.678 1508.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I-APV 1619.997 1619.997 1619.997 1619.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 13299.941 13299.941 13299.941 13299.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1848.138 1848.138 1848.138 1848.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Emerging C 7242.77 7242.77 7242.77 7242.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Ahorro B 16138.394 16138.394 16138.394 16138.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
Fondo Mutuo Utilidades A 2756.645 2756.645 2756.645 2756.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1662.785 1662.785 1662.785 1662.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18066.391 18066.391 18066.391 18066.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario C 1383.813 1383.813 1383.813 1383.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte A 42050.19 42050.19 42050.19 42050.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte D 1620.94 1620.94 1620.94 1620.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی