شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:00:00
0 (8.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.14%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,037
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:01:25
193 (4.56%)
تغییر ۳ ماهه
687 (14.55%)
تغییر ۶ ماهه
890 (18.07%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 46397.586 - 46397.586 46397.586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Deposito XXI B 2735.281 - 2735.281 2735.281 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
BCI de Personas ALPAT 1500.229 - 1500.229 1500.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
BCI de Personas BPRIV 1503.438 - 1503.438 1503.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
BCI de Personas FAMIL 1421.737 - 1421.737 1421.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Proteccion BancoEstado I 1326.36 - 1326.36 1326.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile B 1755.969 - 1755.969 1755.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile D 1699.268 - 1699.268 1699.268 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile E 1752.14 - 1752.14 1752.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile H 1528.843 - 1528.843 1528.843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile I 1492.228 - 1492.228 1492.228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1748.767 - 1748.767 1748.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Utilidades B 2844.071 - 2844.071 2844.071 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Sura Renta Bonos Chile F 1740.664 - 1740.664 1740.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BICE Target G 1608.259 - 1608.259 1608.259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Inversión USA B 5988.203 - 5988.203 5988.203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2471.701 - 2471.701 2471.701 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Santander E INVER 1737.205 - 1737.205 1737.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1356.671 - 1356.671 1356.671 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1525.316 - 1525.316 1525.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4043.279 - 4043.279 4043.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2123.446 - 2123.446 2123.446 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1462.626 - 1462.626 1462.626 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1578.53 - 1578.53 1578.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 752.314 - 752.314 752.314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 876.865 - 876.865 876.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1491.542 - 1491.542 1491.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I-APV 1591.278 - 1591.278 1594.695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 977.056 - 977.056 977.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 943.23 - 943.23 943.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1412.693 - 1412.693 1412.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1555.578 - 1555.578 1555.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1397.012 - 1397.012 1397.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1915.357 - 1915.357 1915.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1828.074 - 1828.074 1828.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1424.464 - 1424.464 1424.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۳۰
BCI de Personas APV 6877.07 - 6877.07 6877.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Santander Renta Mediano Plazo APV 2153.673 - 2153.673 2153.673 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4511.625 - 4511.625 4511.625 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4553.68 - 4553.68 4553.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra D 1584.862 - 1584.862 1584.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Extra G 1456.399 - 1456.399 1456.399 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BICE Target D 1700.194 - 1700.194 1700.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander C APV 2072.09 - 2072.09 2072.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander E APV 2230.055 - 2230.055 2230.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Gold B 3522.287 - 3522.287 3522.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2125.762 - 2125.762 2125.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3789.866 - 3789.866 3789.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 3090.474 - 3090.474 3090.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 3188.081 - 3188.081 3188.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2241.433 - 2241.433 2241.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 2354.496 - 2354.496 2354.496 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 2979.263 - 2979.263 2979.263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 3886.297 - 3886.297 3886.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 3921.909 - 3921.909 3921.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 4161.198 - 4161.198 4161.198 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 4175.652 - 4175.652 4175.652 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1449.686 - 1449.686 1449.686 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2292.144 - 2292.144 2292.144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2712.916 - 2712.916 2712.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1915.814 - 1915.814 1915.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1694.637 - 1694.637 1694.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 1896.772 - 1896.772 1896.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2409.058 - 2409.058 2409.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2117.214 - 2117.214 2117.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2017.083 - 2017.083 2017.083 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1525.168 - 1525.168 1525.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2172.97 - 2172.97 2172.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1960.576 - 1960.576 1960.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2366.51 - 2366.51 2366.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2746.433 - 2746.433 2746.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2130.665 - 2130.665 2130.665 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1757.455 - 1757.455 1757.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1765.708 - 1765.708 1765.708 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 1895.261 - 1895.261 1895.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1570.072 - 1570.072 1570.072 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1722.561 - 1722.561 1722.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1703.085 - 1703.085 1703.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1540.637 - 1540.637 1540.637 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1656.943 - 1656.943 1656.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2265.92 - 2265.92 2265.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2124.672 - 2124.672 2124.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1794.733 - 1794.733 1794.733 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1688.173 - 1688.173 1688.173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1759.152 - 1759.152 1759.152 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2334.068 - 2334.068 2334.068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 97893.749 - 97893.749 97893.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 93361.752 - 93361.752 93361.752 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1717.451 - 1717.451 1717.451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2035.923 - 2035.923 2035.923 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1392.761 1390.227 1390.227 1392.761 10.68 0.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1848.138 - 1848.138 1848.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1529.16 - 1529.16 1529.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 3794.985 - 3776.46 3794.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3098.493 - 3083.64 3098.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 2196.887 - 2196.887 2213.163 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ساعت ۱۴:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B-APV 1468.725 - 1468.725 1468.725 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 2616.793 - 2616.793 2616.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 2527.565 - 2527.565 2527.565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 2449.314 - 2449.314 2449.314 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1298.139 - 1298.139 1298.139 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۴:۳۰
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3165.413 - 3165.413 3165.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 2465.662 - 2465.662 2465.662 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1242.843 - 1242.843 1242.843 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1245.821 - 1245.821 1245.821 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1378.763 - 1378.763 1378.763 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 1877.886 - 1877.886 1934.548 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۸:۳۰
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 13032.534 - 13032.534 13032.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1327.273 - 1327.273 1327.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۰
Fondo Mutuo Emerging C 7242.77 - 7242.77 7242.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Ahorro B 16138.394 - 16138.394 16138.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
Fondo Mutuo Utilidades A 2756.645 - 2756.645 2756.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1662.785 - 1662.785 1662.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18066.391 - 18066.391 18066.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario C 1383.813 - 1383.813 1383.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2596.813 - 2596.813 2623.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ساعت ۹:۵۵
Horizonte A 42050.19 - 42050.19 42050.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte D 1620.94 - 1620.94 1620.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی