شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (7.69%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:15:09
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (8.33%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,698
قیمت روز
16 (0.34%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:02:57
568 (13.74%)
تغییر ۳ ماهه
883 (23.15%)
تغییر ۶ ماهه
469 (11.08%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2550.075 2550.075 2550.075 2550.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2142.447 2142.447 2142.447 2142.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Horizonte B 49008.859 49008.859 49008.859 49008.859 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Deposito XXI B 2871.904 2871.904 2871.904 2871.904 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas APV 7116.326 7116.326 7116.326 7116.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas ALPAT 1550.215 1550.215 1550.215 1550.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas BPRIV 1553.996 1553.996 1553.996 1553.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas FAMIL 1463.612 1463.612 1463.612 1463.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Extra D 1663.26 1663.26 1663.26 1663.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Extra G 1534.18 1534.18 1534.18 1534.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Utilidades B 2929.181 2929.181 2929.181 2929.181 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Proteccion BancoEstado I 1346.076 1346.076 1346.076 1346.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile B 1837.251 1837.251 1837.251 1837.251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile D 1789.179 1789.179 1789.179 1789.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile E 1839.63 1839.63 1839.63 1839.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile F 1829.049 1829.049 1829.049 1829.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile H 1611.546 1611.546 1611.546 1611.546 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sura Renta Bonos Chile I 1570.096 1570.096 1570.096 1570.096 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Target D 1883.193 1883.193 1883.193 1883.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Target G 1794.757 1794.757 1794.757 1794.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Inversión USA B 6992.099 6992.099 6992.099 6992.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 2603.104 2603.104 2603.104 2603.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2599.426 2599.426 2599.426 2599.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1430.456 1430.456 1430.456 1430.456 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 2123.442 2123.442 2123.442 2123.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3650.551 3650.551 3650.551 3650.551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4525.304 4525.304 4525.304 4525.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 3606.091 3606.091 3606.091 3606.091 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 3729.77 3729.77 3729.77 3729.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 3063.504 3063.504 3063.504 3063.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 3226.5 3226.5 3226.5 3226.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2221.34 2221.34 2221.34 2221.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1538.279 1538.279 1538.279 1538.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 3466.423 3466.423 3466.423 3466.423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1834.275 1834.275 1834.275 1834.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1460.101 1460.101 1460.101 1460.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1670.323 1670.323 1670.323 1670.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 905.942 905.942 905.942 905.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 1068.237 1068.237 1068.237 1068.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 4546.619 4546.619 4546.619 4546.619 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 4595.179 4595.179 4595.179 4595.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 4882.87 4882.87 4882.87 4882.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 4907.194 4907.194 4907.194 4907.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2276.73 2276.73 2276.73 2276.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1482.64 1482.64 1482.64 1482.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1939.074 1939.074 1939.074 1939.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1719.037 1719.037 1719.037 1719.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2599.255 2599.255 2599.255 2599.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 3306.231 3306.231 3306.231 3306.231 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2910.065 2910.065 2910.065 2910.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2776.604 2776.604 2776.604 2776.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1599.888 1599.888 1599.888 1599.888 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1570.487 1570.487 1570.487 1570.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 1185.204 1185.204 1185.204 1185.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 1151.049 1151.049 1151.049 1151.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2281.135 2281.135 2281.135 2281.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1441.303 1441.303 1441.303 1441.303 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2279.023 2279.023 2279.023 2279.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1670.136 1670.136 1670.136 1670.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2143.946 2143.946 2143.946 2143.946 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2167.822 2167.822 2167.822 2167.822 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1682.819 1682.819 1682.819 1682.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 1892.13 1892.13 1892.13 1892.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1637.735 1637.735 1637.735 1637.735 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1933.655 1933.655 1933.655 1933.655 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1736.49 1736.49 1736.49 1736.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2044.418 2044.418 2044.418 2044.418 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1945.841 1945.841 1945.841 1945.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1770.052 1770.052 1770.052 1770.052 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2429.559 2429.559 2429.559 2429.559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2280.672 2280.672 2280.672 2280.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1458.657 1458.657 1458.657 1458.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1938.479 1938.479 1938.479 1938.479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1822.016 1822.016 1822.016 1822.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1901.474 1901.474 1901.474 1901.474 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2519.441 2519.441 2519.441 2519.441 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 105655.022 105655.022 105655.022 105655.022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 100574.784 100574.784 100574.784 100574.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1855.704 1855.704 1855.704 1855.704 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Santander C APV 2302.197 2302.197 2302.197 2302.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander E APV 2319.09 2319.09 2319.09 2319.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Security Gold B 3746.925 3746.925 3746.925 3746.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2204.004 2204.004 2204.004 2204.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander E INVER 1798.444 1798.444 1798.444 1798.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4046.395 4046.395 4046.395 4046.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Santander Renta Mediano Plazo APV 2193.452 2193.452 2193.452 2193.452 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4776.149 4776.149 4776.149 4776.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4809.825 4809.825 4809.825 4809.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2094.146 2094.146 2094.146 2094.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4595.974 4595.974 4595.974 4682.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3705.269 3705.269 3705.269 3775.116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1858.435 1858.435 1858.435 1858.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1952.284 1952.284 1952.284 1952.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1812.124 1812.124 1812.124 1812.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1474.511 1474.511 1474.511 1474.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 1872.32 1872.32 1872.32 1872.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 1864.747 1864.747 1864.747 1864.747 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1640.378 1640.378 1640.378 1652.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Latam Accionario B 1966.272 1966.272 1966.272 1966.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2289.801 2289.801 2289.801 2289.801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 2921.721 2921.721 2921.721 2957.596 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 2908.953 2908.953 2908.953 2944.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 2592.349 2592.349 2592.349 2624.077 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 3055.672 3055.672 3055.672 3055.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ ساعت ۱۴:۰۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1284.105 1284.105 1284.105 1284.263 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1289.025 1289.025 1289.025 1289.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1436.82 1436.82 1436.82 1436.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1346.27 1346.27 1346.27 1346.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 3174.289 3174.289 3174.289 3198.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۷:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2841.51 2841.51 2841.51 2841.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2779.238 2779.238 2779.238 2779.238 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2339.461 2339.461 2339.461 2339.461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2417.287 2417.287 2417.287 2417.287 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1357.829 1357.829 1357.829 1360.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B-APV 1508.678 1508.678 1508.678 1508.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I-APV 1619.997 1619.997 1619.997 1619.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 13299.941 13299.941 13299.941 13299.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1848.138 1848.138 1848.138 1848.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Emerging C 7242.77 7242.77 7242.77 7242.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Ahorro B 16138.394 16138.394 16138.394 16138.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
Fondo Mutuo Utilidades A 2756.645 2756.645 2756.645 2756.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1662.785 1662.785 1662.785 1662.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18066.391 18066.391 18066.391 18066.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario C 1383.813 1383.813 1383.813 1383.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte A 42050.19 42050.19 42050.19 42050.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte D 1620.94 1620.94 1620.94 1620.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی