خبر
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۴۰۱
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.56%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,283
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۹ آذر ۱۴۰۱
ساعت 23:35:47
122 (2.26%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.04%)
تغییر ۶ ماهه
950 (21.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo Mutuo Horizonte B 49430.421 49430.421 49430.421 49430.421 16.56 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Utilidades B 3241.953 3241.953 3241.953 3241.953 0.42 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Deposito XXI B 3047.283 3047.283 3047.283 3047.283 0.54 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander C APV 2336.536 2336.536 2336.536 2336.536 2.07 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander E APV 2447.776 2447.776 2447.776 2447.776 3.28 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Security Gold B 4022.574 4022.574 4022.574 4022.574 1.79 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 1886.146 1886.146 1886.146 1886.146 1.20 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Inversión USA B 8223.797 8223.797 8223.797 8223.797 135.64 1.65% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 3226.49 3226.49 3226.49 3226.49 46.03 1.43% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2658.925 2658.925 2658.925 2658.925 2.23 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2310.171 2310.171 2310.171 2310.171 3.07 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander E INVER 1878.528 1878.528 1878.528 1878.528 2.49 0.13% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2382.306 2382.306 2382.306 2382.306 7.69 0.32% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI de Personas APV 7570.298 7570.298 7570.298 7570.298 0.19 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 4381.265 4381.265 4381.265 4381.265 2.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 1733.166 1733.166 1733.166 1733.166 21.24 1.24% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI de Personas ALPAT 1643.665 1643.665 1643.665 1643.665 0.05 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI de Personas BPRIV 1648.821 1648.821 1648.821 1648.821 0.05 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI de Personas FAMIL 1538.4 1538.4 1538.4 1538.4 0.07 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4677.66 4677.66 4677.66 4677.66 11.61 0.25% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 4382.858 4382.858 4382.858 4382.858 69.93 1.60% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1513.632 1513.632 1513.632 1513.632 0.92 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 2599.549 2599.549 2599.549 2599.549 28.36 1.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 3354.308 3354.308 3354.308 3354.308 50.78 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 3315.773 3315.773 3315.773 3315.773 50.12 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3132.917 3132.917 3132.917 3132.917 47.46 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3140.842 3140.842 3140.842 3140.842 47.55 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 2858.36 2858.36 2858.36 2858.36 43.19 1.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2339.302 2339.302 2339.302 2339.302 1.76 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1640.215 1640.215 1640.215 1640.215 1.26 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Proteccion BancoEstado I 1453.14 1453.14 1453.14 1453.14 0.58 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile B 1879.101 1879.101 1879.101 1879.101 0.31 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1886.932 1886.932 1886.932 1886.932 0.33 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile D 1856.945 1856.945 1856.945 1856.945 0.35 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile E 1896.789 1896.789 1896.789 1896.789 0.34 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile F 1889.395 1889.395 1889.395 1889.395 0.35 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile H 1676.954 1676.954 1676.954 1676.954 0.33 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile I 1626.943 1626.943 1626.943 1626.943 0.31 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1533.279 1533.279 1533.279 1533.279 0.57 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1783.331 1783.331 1783.331 1783.331 0.71 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 2531.829 2531.829 2531.829 2531.829 30.61 1.21% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BancoEstado Perfil E PATRI 1747.876 1747.876 1747.876 1747.876 0.46 0.03% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2580.418 2580.418 2580.418 2580.418 17.48 0.68% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1591.211 1591.211 1591.211 1591.211 0.87 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2640.292 2640.292 2640.292 2640.292 1.11 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 3199.905 3199.905 3199.905 3199.905 1.26 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 2090.793 2090.793 2090.793 2090.793 1.01 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1863.159 1863.159 1863.159 1863.159 0.91 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente B 2004.909 2004.909 2004.909 2004.909 23.00 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal Renta Emergente G 1824.387 1824.387 1824.387 1824.387 20.94 1.15% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Euroamerica Rendimiento UF D 1625.873 1625.873 1625.873 1625.873 1.43 0.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1675.313 1675.313 1675.313 1675.313 0.26 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1658.914 1658.914 1658.914 1658.914 0.24 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas F 654.848 654.848 654.848 654.848 4.18 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 2299.051 2299.051 2299.051 2299.051 3.98 0.17% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2392.828 2392.828 2392.828 2392.828 0.37 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 2193.314 2193.314 2193.314 2193.314 1.31 0.06% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1538.152 1538.152 1538.152 1538.152 0.83 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2742.762 2742.762 2742.762 2742.762 1.13 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Consorcio Acciones Chilenas APV 2252.076 2252.076 2252.076 2252.076 14.34 0.64% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4411.103 4411.103 4411.103 4411.103 30.48 0.70% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2382.001 2382.001 2382.001 2382.001 1.58 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1760.857 1760.857 1760.857 1760.857 1.19 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3440.247 3440.247 3440.247 3440.247 23.54 0.69% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2350.985 2350.985 2350.985 2350.985 0.92 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1951.562 1951.562 1951.562 1951.562 0.89 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 1980.449 1980.449 1980.449 1980.449 5.96 0.30% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 5074.514 5074.514 5074.514 5074.514 2.28 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 1963.828 1963.828 1963.828 1963.828 7.65 0.39% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2248.552 2248.552 2248.552 2248.552 2.18 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2197.492 2197.492 2197.492 2197.492 0.10 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2521.167 2521.167 2521.167 2521.167 5.00 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1880.224 1880.224 1880.224 1880.224 0.82 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1541.68 1541.68 1541.68 1541.68 0.69 0.05% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 5083.691 5083.691 5083.691 5083.691 2.24 0.04% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 1960.428 1960.428 1960.428 1960.428 1.87 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1711.676 1711.676 1711.676 1711.676 1.65 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1926.313 1926.313 1926.313 1926.313 0.14 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1700.06 1700.06 1700.06 1700.06 0.17 0.01% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2088.882 2088.882 2088.882 2088.882 4.19 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 1813.567 1813.567 1813.567 1813.567 3.61 0.20% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 2117.518 2117.518 2117.518 2117.518 1.59 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 2002.167 2002.167 2002.167 2002.167 1.48 0.07% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1837.472 1837.472 1837.472 1837.472 1.39 0.08% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2398.064 2398.064 2398.064 2398.064 0.56 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2547.9 2547.9 2547.9 2547.9 0.61 0.02% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile APV 1891.371 1891.371 1891.371 1891.371 8.84 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1500.167 1500.167 1500.167 1500.167 1.69 0.11% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 106315.574 106315.574 106315.574 106315.574 105.89 0.10% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2872.086 2872.086 2872.086 2872.086 70.47 2.45% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Acciones Selectas Chile PATR 2000.439 2000.439 2000.439 2000.439 9.34 0.47% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 2711.888 2711.888 2711.888 2711.888 29.54 1.09% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 2019.159 2019.159 2019.159 2019.159 10.22 0.51% ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۷:۳۵
Fondo Mutuo BICE Extra D 1775.181 1775.181 1775.181 1775.181 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fondo Mutuo BICE Extra G 1651.72 1651.72 1651.72 1651.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fondo Mutuo BICE Target D 1947.393 1947.393 1947.393 1947.393 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fondo Mutuo BICE Target G 1892.953 1892.953 1892.953 1892.953 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1490.672 1490.672 1490.672 1490.672 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 3550.86 3550.86 3550.86 3582.117 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA C 4239.051 4239.051 4239.051 4339.216 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA D 4489.064 4489.064 4489.064 4595.091 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Acciones USA F 4178.541 4178.541 4178.541 4277.274 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Fondo Mutuo Sura Selección Acciones USA E 4113.153 4113.153 4113.153 4210.354 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 17502.41 17502.41 17502.41 17502.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۷:۱۹
Fondo Mutuo BBVA USA APV 4153.349 4153.349 4153.349 4153.349 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۷:۴۷
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4153.487 4153.487 4153.487 4153.487 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۴۱
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 2921.699 2921.699 2921.699 2921.699 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ ساعت ۲۰:۴۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین