شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 02:15:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

IGPA General

4,465
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 00:36:27
174 (4.05%)
تغییر ۳ ماهه
413 (8.47%)
تغییر ۶ ماهه
736 (19.73%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 42846.966 42846.966 42846.966 42846.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Deposito XXI B 2729.479 2729.479 2729.479 2729.479 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas APV 6736.22 6736.22 6736.22 6736.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas ALPAT 1465.924 1465.924 1465.924 1465.924 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas BPRIV 1469.813 1469.813 1469.813 1469.813 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas FAMIL 1380.336 1380.336 1380.336 1380.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Utilidades B 2906.521 2906.521 2906.521 2906.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Proteccion BancoEstado I 1332.52 1332.52 1332.52 1332.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E APV 2070.635 2070.635 2070.635 2070.635 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Gold B 3532.889 3532.889 3532.889 3532.889 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BBVA Familia APV 1672.153 1672.153 1672.153 1672.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Inversión USA B 8493.178 8493.178 8493.178 8493.178 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica USA D 3247.712 3247.712 3247.712 3247.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF B 2238.558 2238.558 2238.558 2238.558 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E EJECU 1963.678 1963.678 1963.678 1963.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander E INVER 1600.63 1600.63 1600.63 1600.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Latam Accionario B 2266.526 2266.526 2266.526 2266.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Gold I-APV 3825.253 3825.253 3825.253 3825.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Asiatico Accionario B 2105.457 2105.457 2105.457 2105.457 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Europa Desarrollada B 4370.735 4370.735 4370.735 4370.735 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Mediano Plazo APV 2158.205 2158.205 2158.205 2158.205 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Multiactivo Moderado B 4652.862 4652.862 4652.862 4652.862 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Mid Term UF B 1338.804 1338.804 1338.804 1338.804 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Largo Plazo UF APV 4495.43 4495.43 4495.43 4495.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Santander Renta Largo Plazo UF EJEC 4519.876 4519.876 4519.876 4519.876 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado A 2094.224 2094.224 2094.224 2094.224 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Compromiso BancoEstado I 1455.793 1455.793 1455.793 1455.793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Seleccion Bursátil APV 2141.638 2141.638 2141.638 2141.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo I 1463.349 1463.349 1463.349 1463.349 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital F 1501.723 1501.723 1501.723 1501.723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital I 1478.068 1478.068 1478.068 1478.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Capital APV 2142.314 2142.314 2142.314 2142.314 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Bonos Nacionales APV 1910.1 1910.1 1910.1 1910.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta a Plazo B-APV 1420.089 1420.089 1420.089 1420.089 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico F 2089.088 2089.088 2089.088 2089.088 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo LarrainVial Ahorro Estrategico I 1535.041 1535.041 1535.041 1535.041 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile APV 1731.255 1731.255 1731.255 1731.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Security Equilibrio Estrategico B 2022.619 2022.619 2022.619 2022.619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 APV 2087.91 2087.91 2087.91 2087.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 APV 2196.142 2196.142 2196.142 2196.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 APV 2702.021 2702.021 2702.021 2702.021 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile GLOBA 1681.903 1681.903 1681.903 1681.903 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Renta Selecta Chile PATRI 1371.772 1371.772 1371.772 1371.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 ALTOP 1835.797 1835.797 1835.797 1835.797 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 20 BPRIV 1593.226 1593.226 1593.226 1593.226 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 ALTOP 1948.478 1948.478 1948.478 1948.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 50 CLASI 1740.478 1740.478 1740.478 1740.478 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 ALTOP 2260.422 2260.422 2260.422 2260.422 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BCI Gestion Global Dinámica 80 BPRIV 1950.704 1950.704 1950.704 1950.704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BancoEstado BNP Paribas Mas Renta Bice 1374.795 1374.795 1374.795 1374.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Desarrollado 2810.472 2810.472 2810.472 2810.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Private Banking Agresivo APV 2686.702 2686.702 2686.702 2686.702 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Santander Private Banking Moderado APV 1953.822 1953.822 1953.822 1953.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal USA Equity C 4571.668 4571.668 4571.668 4571.668 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo Principal Asia Equity C 3207.211 3207.211 3207.211 3207.211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo Principal USA Equity LP3 4232.338 4232.338 4232.338 4232.338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN2 2954.825 2954.825 2954.825 2954.825 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN3 2905.778 2905.778 2905.778 2905.778 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN4 2856.402 2856.402 2856.402 2856.402 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
Fondo Mutuo BICE Extra D 1571.526 1571.526 1566.163 1571.526 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo BICE Extra G 1453.442 1453.442 1448.462 1453.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile B 1676.426 1676.426 1676.426 1676.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile D 1639.925 1639.925 1639.925 1639.925 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile E 1682.765 1682.765 1682.765 1682.765 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile F 1674.043 1674.043 1674.043 1674.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile H 1478.294 1478.294 1478.294 1478.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Sura Renta Bonos Chile I 1438.406 1438.406 1438.406 1438.406 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo BICE Target D 1929.664 1929.664 1926.59 1929.664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo BICE Target G 1853.245 1853.245 1850.241 1853.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal USA Equity B 4411.814 4411.814 4411.814 4411.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Asia Equity B 3039.5 3039.5 3039.5 3039.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global C 3761.878 3761.878 3761.878 3761.878 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global D 3678.532 3678.532 3678.532 3678.532 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global E 3528.102 3528.102 3528.102 3528.102 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global F 3521.836 3521.836 3521.836 3521.836 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Seleccion Global H 3163.44 3163.44 3163.44 3163.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Sura Renta Bonos Chile C 1676.684 1676.684 1676.684 1676.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Europe Equity B 2889.011 2889.011 2889.011 2889.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Europe Equity C 3136.14 3136.14 3136.14 3136.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN1 5572.9 5572.9 5572.9 5572.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN2 5638.442 5638.442 5638.442 5638.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN3 5997.855 5997.855 5997.855 5997.855 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal USA Equity PLAN4 6034.177 6034.177 6034.177 6034.177 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN1 2583.716 2583.716 2583.716 2583.716 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN2 3289.978 3289.978 3289.978 3289.978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN3 2898.856 2898.856 2898.856 2898.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Asia Equity PLAN4 2768.866 2768.866 2768.866 2768.866 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Europe Equity PLAN1 2655.27 2655.27 2655.27 2655.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1802.516 1802.516 1802.516 1802.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1693.316 1693.316 1693.316 1693.316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1769.051 1769.051 1769.051 1769.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 2341.691 2341.691 2341.691 2341.691 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 98192 98192 98192 98192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 93345.842 93345.842 93345.842 93345.842 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo Principal Progresion Deuda Largo Plazo 1726.007 1726.007 1726.007 1726.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I 887.821 887.821 887.821 887.821 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ساعت ۱۱:۳۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B-APV 987.274 987.274 987.274 987.274 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion B 766.184 766.184 766.184 766.184 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ساعت ۱۱:۳۶
Fondo Mutuo BICE Extra Gestion G 1342.989 1342.989 1342.989 1342.989 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ساعت ۸:۰۵
Fondo Mutuo BBVA Familia PATRI 1568.853 1568.853 1568.853 1568.853 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ ساعت ۸:۰۶
Fondo Mutuo BTG Pactual Chile Accion I-APV 930.186 930.186 906.938 930.186 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ساعت ۸:۳۴
Horizonte A 42050.191 42050.191 42050.191 42050.191 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2254.67 2254.67 2254.67 2254.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Fondo Mutuo LarrainVial Hipotecario Y Corporativo 2117.596 2117.596 2117.596 2117.596 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B 1370.508 1370.508 1370.508 1370.847 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۳۲
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I 1573.298 1573.298 1573.298 1573.298 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo A 1914.37 1914.37 1914.37 1914.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Mutuo Euroamerica Renta a Plazo D 1698.839 1698.839 1698.839 1698.839 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas APV 4150.107 4150.107 4150.107 4150.107 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Mutuo Santander Acciones Chilenas EJECU 3327.707 3327.707 3327.707 3327.707 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۱۴:۳۳
Fondo Mutuo Santander C APV 2229.384 2229.384 2229.384 2229.384 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۳۳
Fondo Mutuo Principal Deuda Mediano Plazo PLAN4 1628.233 1628.233 1628.233 1628.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ساعت ۸:۳۲
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica D 1866.641 1866.641 1866.641 1866.641 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica I 1699.683 1699.683 1699.683 1699.683 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica A 1962.697 1962.697 1962.697 1962.697 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ساعت ۸:۳۴
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa A 1308.202 1308.202 1295.933 1308.202 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B 1314.449 1314.449 1300.958 1339.319 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa I 1472.05 1472.05 1450.45 1474.288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B 2429.597 2429.597 2429.597 2432.464 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I 2900.719 2900.719 2878.078 2934.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa B-APV 1374.908 1374.908 1358.832 1386.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena B-APV 2514.088 2514.088 2501.073 2541.828 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۱۱:۳۳
Fondo Mutuo Emerging B 8593.746 8593.746 8593.746 8593.746 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ساعت ۸:۰۱
Fondo Mutuo BICE Master G 1640.378 1640.378 1640.378 1652.279 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Chilena I-APV 2841.51 2841.51 2841.51 2841.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Activa C 1357.829 1357.829 1357.829 1360.128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local B-APV 1508.678 1508.678 1508.678 1508.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo BTG Pactual Renta Local I-APV 1619.997 1619.997 1619.997 1619.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión 13299.941 13299.941 13299.941 13299.941 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ساعت ۲۳:۳۱
Fondo Mutuo LarrainVial Portfolio Lider F 1848.138 1848.138 1848.138 1848.138 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۱
Fondo Mutuo Emerging C 7242.77 7242.77 7242.77 7242.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
Ahorro B 16138.394 16138.394 16138.394 16138.394 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
Fondo Mutuo Utilidades A 2756.645 2756.645 2756.645 2756.645 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۶:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF A 1662.785 1662.785 1662.785 1662.785 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Retorno L.P. UF D 18066.391 18066.391 18066.391 18066.391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۰:۰۱
Fondo Mutuo Asiatico Accionario C 1383.813 1383.813 1383.813 1383.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۰:۰۱
Horizonte D 1620.94 1620.94 1620.94 1620.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی