جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ آذر ۱۳۹۹
ساعت 01:08:05
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arava Fund A 138.54 - 138.54 138.54 0.82 0.60% ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Invesco SR Global Bond GP 317.34 - 317.34 317.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco SR Global Bond SA 280.15 - 280.15 280.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
UBS CAY China A Opportunity A 440.11 - 440.11 440.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Value Partners China Convergence F 267.33 - 267.33 267.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Value Partners China Convergence Fu 22.75 - 22.75 22.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۹:۳۱
Fullerton China Focus A Share Fund A 20.13 - 20.13 20.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 170.782 - 170.782 170.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 168.943 - 168.943 168.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 170.506 - 170.506 170.506 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 190.141 - 190.141 190.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.564 - 172.564 172.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 154.436 - 154.436 154.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners Chinese Mainland Foc 87.9 - 87.9 87.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.64 - 4.64 4.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.24 - 12.24 12.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.73 - 4.73 4.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.44 - 11.44 11.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۷:۳۱
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.26 - 13.26 13.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ساعت ۱:۳۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.832 - 12.832 12.832 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۷:۳۱
Prosperity Cub Fund A 565.01 - 565.01 565.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Russian Prosperity Fund B 226.18 - 226.18 226.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Russian Prosperity Fund D 17.15 - 17.15 17.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Avance Stability Fund EUR Class A S 158.32 - 158.32 158.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ساعت ۱:۳۰
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1131.952 - 1131.952 1131.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1040.997 - 1040.997 1040.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund A USD 1191.493 - 1191.493 1191.493 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B CHF 987.49 - 987.49 987.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B EUR 998.847 - 998.847 998.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund B USD 1232.93 - 1232.93 1232.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Iraq Fund (NON-US) D USD 585.056 - 585.056 585.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 594.504 - 594.504 594.504 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1131.953 - 1131.953 1131.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1040.999 - 1040.999 1040.999 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1191.391 - 1191.391 1191.391 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 987.489 - 987.489 987.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 998.847 - 998.847 998.847 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1232.78 - 1232.78 1232.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ساعت ۲:۰۱
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1214.433 - 1214.433 1214.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ساعت ۲:۰۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.107 - 2.107 2.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ساعت ۱:۳۰
Russian Prosperity Fund C 65.47 - 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 - 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 - 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی