جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 21:56:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.4 4.4 4.4 4.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.94 11.94 11.94 11.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.48 4.48 4.48 4.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.15 11.15 11.15 11.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1303.905 1303.905 1303.905 1303.905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1175.182 1175.182 1175.182 1175.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund A USD 1405.306 1405.306 1405.306 1405.306 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund B CHF 1138.638 1138.638 1138.638 1138.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund B EUR 1128.728 1128.728 1128.728 1128.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund B USD 1455.636 1455.636 1455.636 1455.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Iraq Fund (NON-US) D USD 639.869 639.869 639.869 639.869 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 650.853 650.853 650.853 650.853 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1303.906 1303.906 1303.906 1303.906 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1175.184 1175.184 1175.184 1175.184 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1405.208 1405.208 1405.208 1405.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 1138.638 1138.638 1138.638 1138.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 1128.728 1128.728 1128.728 1128.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1455.476 1455.476 1455.476 1455.476 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.01 13.01 13.01 13.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱:۳۱
Arava Fund A 141.03 141.03 141.03 141.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco SR Global Bond GP 312.91 312.91 312.91 312.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Invesco SR Global Bond SA 275.93 275.93 275.93 275.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
UBS CAY China A Opportunity A 477.06 477.06 477.06 477.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Value Partners China Convergence F 306.02 306.02 306.02 306.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Value Partners China Convergence Fu 26.11 26.11 26.11 26.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Fullerton China Focus A Share Fund A 22.05 22.05 22.05 22.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
Value Partners Chinese Mainland Foc 99.63 99.63 99.63 99.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۳:۳۱
Prosperity Cub Fund A 617.36 617.36 617.36 617.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Russian Prosperity Fund B 249.3 249.3 249.3 249.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Russian Prosperity Fund D 18.88 18.88 18.88 18.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1261.45 1261.45 1261.45 1261.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.125 2.125 2.125 2.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲:۰۱
Avance Stability Fund EUR Class A S 168.05 168.05 168.05 168.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۲۲:۳۱
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.756 12.756 12.756 12.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ساعت ۱:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.95 172.95 172.95 172.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.73 172.73 172.73 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 186.98 186.98 186.98 186.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 173.15 173.15 173.15 173.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 151.92 151.92 151.92 151.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 169.661 169.661 169.661 169.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Russian Prosperity Fund C 65.47 65.47 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 209.579 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 201.222 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی