جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 07:44:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arava Fund A 147.53 147.53 147.53 147.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Prosperity Cub Fund A 717.51 717.51 717.51 717.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Invesco SR Global Bond GP 315.33 315.33 315.33 315.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Invesco SR Global Bond SA 277.57 277.57 277.57 277.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Russian Prosperity Fund B 289.31 289.31 289.31 289.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Russian Prosperity Fund C 65.47 65.47 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Russian Prosperity Fund D 21.88 21.88 21.88 21.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1426.978 1426.978 1426.978 1426.978 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1318.259 1318.259 1318.259 1318.259 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund A USD 1546.354 1546.354 1546.354 1546.354 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund B CHF 1247.984 1247.984 1247.984 1247.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund B EUR 1268.052 1268.052 1268.052 1268.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund B USD 1604.143 1604.143 1604.143 1604.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Iraq Fund (NON-US) D USD 761.181 761.181 761.181 761.181 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 775.412 775.412 775.412 775.412 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1502.431 1502.431 1502.431 1502.431 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
UBS CAY China A Opportunity A 368.01 368.01 368.01 368.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
China Hong Kong Equity Oppos C 9.288 9.288 9.288 9.288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.891 12.891 12.891 12.891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
China Hong Kong Equity Oppos C HKD 6.913 6.913 6.913 6.913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1426.979 1426.979 1426.979 1426.979 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1318.261 1318.261 1318.261 1318.261 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1546.247 1546.247 1546.247 1546.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 1247.984 1247.984 1247.984 1247.984 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 1268.052 1268.052 1268.052 1268.052 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1603.967 1603.967 1603.967 1603.967 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Value Partners China Convergence Fund 247.05 247.05 247.05 247.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Value Partners Chinese Mainland Focus 84.72 84.72 84.72 84.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Avance Stability Fund EUR Class A Shares 170.55 170.55 170.55 170.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Reliance Emergent India Fund Ltd-Class 2 201.222 201.222 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Reliance Emergent India Fund Ltd -Class 1 209.579 209.579 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
AHL (Cayman) SPC Class A1 Evolution USD Shares 2.496 2.496 2.496 2.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
CG FUNDS SPC Active Asset Allocation Sp Class A 120.296 120.296 120.296 120.296 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.14 4.14 4.14 4.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.99 11.99 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.23 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.18 11.18 11.18 11.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.29 13.29 13.29 13.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged 21.32 21.32 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی