جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:47:11
0 (0.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.13 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
UBS CAY China A Opportunity A 448.26 448.26 448.26 448.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco SR Global Bond GP 311.72 311.72 311.72 311.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco SR Global Bond SA 274.58 274.58 274.58 274.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Value Partners China Convergence F 285.76 285.76 285.76 285.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Value Partners China Convergence Fu 24.42 24.42 24.42 24.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
China Hong Kong Equity Oppos C 11.275 11.275 11.275 11.275 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
China Hong Kong Equity Oppos C HKD 8.371 8.371 8.371 8.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Value Partners Chinese Mainland Foc 98.85 98.85 98.85 98.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.29 4.29 4.29 4.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.05 12.05 12.05 12.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.24 11.24 11.24 11.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.37 4.37 4.37 4.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Prosperity Cub Fund A 686.61 686.61 686.61 686.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
LOM Euro Fixed Income Fund B Acc 12.822 12.822 12.822 12.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
Russian Prosperity Fund D 21.32 21.32 21.32 21.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Russian Prosperity Fund B 281.65 281.65 281.65 281.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۳:۳۸
Arava Fund A 146.55 146.55 146.55 146.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲۰:۴۱
AFC Asia Frontier Fund A CHF 1358.886 1358.886 1358.886 1358.886 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund A EUR 1224.61 1224.61 1224.61 1224.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund B CHF 1187.541 1187.541 1187.541 1187.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund B EUR 1177.085 1177.085 1177.085 1177.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Iraq Fund (NON-US) D USD 698.94 698.94 698.94 698.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Iraq Fund (NON-US) E USD 711.473 711.473 711.473 711.473 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A CHF 1358.887 1358.887 1358.887 1358.887 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A EUR 1224.612 1224.612 1224.612 1224.612 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B CHF 1187.541 1187.541 1187.541 1187.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B EUR 1177.085 1177.085 1177.085 1177.085 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund A USD 1486.302 1486.302 1486.302 1486.302 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund B USD 1540.689 1540.689 1540.689 1540.689 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) A USD 1486.198 1486.198 1486.198 1486.198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AFC Asia Frontier Fund (NON-US) B USD 1540.52 1540.52 1540.52 1540.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۲:۳۸
AQS MENA Fund Limited B1 USD 1388.056 1388.056 1388.056 1388.056 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۲:۳۶
AHL Cayman SPC Class A1 Evolution U 2.327 2.327 2.327 2.327 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۷
AAA Funds SPC - Active Asset Allocation SP Class A 122.008 122.008 122.008 122.008 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۳۸
Avance Stability Fund EUR Class A S 175.21 175.21 175.21 175.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۷:۴۰
Fullerton China Focus A Share Fund A 20.496 20.496 20.496 20.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.95 172.95 172.95 172.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 172.73 172.73 172.73 172.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 186.98 186.98 186.98 186.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 173.15 173.15 173.15 173.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 151.92 151.92 151.92 151.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
UBS Cay Investment Fund - Renminbi Diversified Fun 169.661 169.661 169.661 169.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۶:۳۱
Russian Prosperity Fund C 65.47 65.47 65.47 65.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ساعت ۷:۰۲
Access PCP Emerging Markets USD 38.6 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ساعت ۱۱:۰۲
Reliance Emergent India Fund Ltd C 209.579 209.579 209.579 209.579 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ ساعت ۰:۰۰
Reliance Emergent India Fund Ltd Cl 201.222 201.222 201.222 201.222 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی