کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.79
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:11:07
0 (1.28%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.47%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.03%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,097
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:01:42
45 (4.31%)
تغییر ۳ ماهه
130 (13.43%)
تغییر ۶ ماهه
131 (13.59%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.806 24.806 24.806 24.806 0.11 0.45% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 24.996 24.996 24.996 24.996 0.12 0.48% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۷:۰۱
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.799 14.799 14.799 14.799 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.702 14.702 14.702 14.702 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Sr F8 11.178 11.178 11.178 11.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Series B 17.547 17.547 17.547 17.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Series F 17.544 17.544 17.544 17.544 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Innovators Class F 20.998 20.998 20.998 20.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Innovators Class F 26.581 26.581 26.581 26.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio B 15.618 15.618 15.618 15.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio F 15.593 15.593 15.593 15.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 81.773 81.773 81.773 81.773 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 82.731 82.731 82.731 82.731 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Canadian Growth Company Sr F 91.074 91.074 91.074 91.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 11.939 11.939 11.939 11.939 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 7.699 7.699 7.699 7.699 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Canadian Growth Company Ser E1 18.423 18.423 18.423 18.423 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۳:۰۲
PH N Bond F 10.579 10.579 10.579 10.579 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH&N Bond D 10.531 10.531 10.531 10.531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Bond Adv 7.025 7.025 7.025 7.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Bond Sr A 6.868 6.868 6.868 6.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Bond Sr D 6.918 6.918 6.918 6.918 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Bond Sr F 7.095 7.095 7.095 7.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Investors Dividend U 11.284 11.284 11.284 11.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Investors Dividend TU 9.935 9.935 9.935 9.935 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A 24.771 24.771 24.771 24.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income A 14.134 14.134 14.134 14.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income F 14.134 14.134 14.134 14.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income M 14.134 14.134 14.134 14.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income O 14.134 14.134 14.134 14.134 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH N Total Return Bond A 11.748 11.748 11.748 11.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH N Total Return Bond D 11.759 11.759 11.759 11.759 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH N Total Return Bond F 11.774 11.774 11.774 11.774 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD Mgd Income Portfolio I 12.51 12.51 12.51 12.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD Mgd Income Portfolio P 12.41 12.41 12.41 12.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 31.841 31.841 31.841 31.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D 62.222 62.222 62.222 62.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F 64.046 64.046 64.046 64.046 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F 19.058 19.058 19.058 19.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.559 10.559 10.559 10.559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.542 10.542 10.542 10.542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 31.532 31.532 31.532 31.532 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 32.015 32.015 32.015 32.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 31.426 31.426 31.426 31.426 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.172 10.172 10.172 10.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.172 10.172 10.172 10.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.172 10.172 10.172 10.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.172 10.172 10.172 10.172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.862 24.862 24.862 24.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 24.794 24.794 24.794 24.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 25.302 25.302 25.302 25.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 78.767 78.767 78.767 78.767 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 81.076 81.076 81.076 81.076 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 24.126 24.126 24.126 24.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series A 31.633 31.633 31.633 31.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series B 31.897 31.897 31.897 31.897 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series F 31.54 31.54 31.54 31.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Canadian Dividend Fund Series I 79.621 79.621 79.621 79.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 27.776 27.776 27.776 27.776 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 35.162 35.162 35.162 35.162 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 27.829 27.829 27.829 27.829 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 35.229 35.229 35.229 35.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series T5 27.948 27.948 27.948 27.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 35.868 35.868 35.868 35.868 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 73.481 73.481 73.481 73.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 73.562 73.562 73.562 73.562 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 23.39 23.39 23.39 23.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 18.48 18.48 18.48 18.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 53.76 53.76 53.76 53.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 68.05 68.05 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.424 12.424 12.424 12.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.793 9.793 9.793 9.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.245 13.245 13.245 13.245 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.235 10.235 10.235 10.235 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.109 14.109 14.109 14.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.754 10.754 10.754 10.754 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.706 10.706 10.706 10.706 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.432 12.432 12.432 12.432 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 17.6 17.6 17.6 17.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 10.63 10.63 10.63 10.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 13.457 13.457 13.457 13.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 44.954 44.954 44.954 44.954 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 28.069 28.069 28.069 28.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 47.407 47.407 47.407 47.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 49.564 49.564 49.564 49.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F 26.109 26.109 26.109 26.109 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 25.661 25.661 25.661 25.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 31.358 31.358 31.358 31.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 33.051 33.051 33.051 33.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۰:۰۲
Mawer Global Equity 35.825 35.825 35.825 35.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Desjardins Canadian Bond C 10.421 10.421 10.421 10.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Mawer International Equity Fund Class A 69.945 69.945 69.945 69.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 35.511 35.511 35.511 35.511 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 22.173 22.173 22.173 22.173 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 37.45 37.45 37.45 37.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 39.153 39.153 39.153 39.153 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
TD Canadian Bond - F 12.71 12.71 12.71 12.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Desjardins Canadian Bond 5.756 5.756 5.756 5.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Desjardins Canadian Bond F 10.582 10.582 10.582 10.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.15 12.15 12.15 12.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.82 10.82 10.82 10.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.73 10.73 10.73 10.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 24.653 24.653 24.653 24.653 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۷:۰۲
RBC Emerging Markets Equity Sr A 16.814 16.814 16.814 16.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr D 17.323 17.323 17.323 17.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr D 22.22 22.22 22.22 22.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr F 22.371 22.371 22.371 22.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr A 21.489 21.489 21.489 21.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr F 16.693 16.693 16.693 16.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 20.54 20.54 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.63 12.63 12.63 12.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.793 12.793 12.793 12.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income F 13.57 13.57 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income H 14.7 14.7 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income I 12.78 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income S 16.2 16.2 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income T 14.69 14.69 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Ser D 11.09 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 20.481 20.481 20.481 20.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 20.388 20.388 20.388 20.388 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - K Series 13.93 13.93 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.92 11.92 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 13.343 13.343 13.343 13.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۱
PH N Total Return Bond Adv 12.602 12.602 12.602 12.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 24.713 24.713 24.713 24.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
RBC Sel Bal Port Sr Adv 22.537 22.537 22.537 22.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
TD Monthly Income - A 19.15 19.15 19.15 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - H 10.77 10.77 10.77 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - I 20.3 20.3 20.3 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - S 11.33 11.33 11.33 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - F 14.01 13.83 13.83 14.01 0.66 4.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - T 10.95 10.95 10.95 10.95 0.45 4.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 31.015 31.015 31.015 31.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility F 17.84 17.84 17.84 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 13.57 13.57 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 11.51 11.51 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 21.105 21.105 21.105 21.257 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S5 9.677 9.677 9.677 9.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
TD Dividend Growth - I 68.04 68.04 68.04 69.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
CI Signature High Income 10.46 10.622 10.46 10.622 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F 21.182 21.182 20.874 21.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S8 6.115 6.115 6.115 6.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F5 12.363 12.363 12.184 12.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F8 9.87 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
TD Dividend Growth - S 10.22 10.22 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.07 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
TD Dividend Growth - F 32.68 32.68 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 62.761 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی