کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.8115
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 05:15:12
0 (2.40%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.43%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.65%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,212
قیمت روز
1 (0.08%)
تغییر روزانه
۴ تیر ۱۴۰۰
ساعت 01:04:17
97 (8.71%)
تغییر ۳ ماهه
163 (15.51%)
تغییر ۶ ماهه
289 (31.28%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.851 14.851 14.851 14.851 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Innovators Class F 21.461 21.461 21.461 21.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Innovators Class F 26.416 26.416 26.416 26.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio B 16.027 16.027 16.027 16.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio F 16.055 16.055 16.055 16.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 81.648 81.648 81.648 81.648 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 82.656 82.656 82.656 82.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Growth Company Sr F 91.307 91.307 91.307 91.307 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 12.151 12.151 12.151 12.151 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 7.769 7.769 7.769 7.769 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Growth Company Ser E1 18.409 18.409 18.409 18.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Investors Dividend U 12.038 12.038 12.038 12.038 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Investors Dividend TU 10.494 10.494 10.494 10.494 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth - F 38.48 38.48 38.48 38.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth - I 101.46 101.46 101.46 101.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth - S 11.43 11.43 11.43 11.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.2 12.2 12.2 12.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth Fund D-Series 14.58 14.58 14.58 14.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 25.56 25.56 25.56 25.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 20.77 20.77 20.77 20.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 60.29 60.29 60.29 60.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 74.21 74.21 74.21 74.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.436 12.436 12.436 12.436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series F 10.124 10.124 10.124 10.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth Fund - Premium series 15.7 15.7 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.13 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.673 10.673 10.673 10.673 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.837 14.837 14.837 14.837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 15.86 15.86 15.86 15.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.238 11.238 11.238 11.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.175 11.175 11.175 11.175 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 13.043 13.043 13.043 13.043 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 18.3 18.3 18.3 18.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
PH N Bond F 10.61 10.61 10.61 10.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH&N Bond D 10.56 10.56 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Bond Adv 7.028 7.028 7.028 7.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Bond Sr A 6.871 6.871 6.871 6.871 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Bond Sr D 6.922 6.922 6.922 6.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Bond Sr F 7.1 7.1 7.1 7.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Mawer Global Equity 38.571 38.571 38.571 38.571 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr A 26.516 26.516 26.516 26.516 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr F 28.03 28.03 28.03 28.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income A 14.127 14.127 14.127 14.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income F 14.127 14.127 14.127 14.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income M 14.127 14.127 14.127 14.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income O 14.127 14.127 14.127 14.127 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr T5 26.382 26.382 26.382 26.382 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N Total Return Bond A 11.792 11.792 11.792 11.792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N Total Return Bond D 11.806 11.806 11.806 11.806 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N Total Return Bond F 11.822 11.822 11.822 11.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 32.639 32.639 32.639 32.639 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 34.502 34.502 34.502 34.502 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TD Mgd Income Portfolio I 12.86 12.86 12.86 12.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 33.139 33.139 33.139 33.139 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series D 70.44 70.44 70.44 70.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series F 72.513 72.513 72.513 72.513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Conservative Port Sr F 20.295 20.295 20.295 20.295 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.523 10.523 10.523 10.523 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.505 10.505 10.505 10.505 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 32.64 32.64 32.64 32.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 33.11 33.11 33.11 33.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 32.634 32.634 32.634 32.634 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.16 10.16 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.16 10.16 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.16 10.16 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.16 10.16 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 25.654 25.654 25.654 25.654 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 25.578 25.578 25.578 25.578 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 26.055 26.055 26.055 26.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 86.704 86.704 86.704 86.704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 89.256 89.256 89.256 89.256 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 24.981 24.981 24.981 24.981 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series A 32.729 32.729 32.729 32.729 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series B 32.97 32.97 32.97 32.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Portfolio Series F 32.745 32.745 32.745 32.745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Canadian Dividend Fund Series I 87.666 87.666 87.666 87.666 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 21.963 21.963 21.963 21.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 21.852 21.852 21.852 21.852 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series A 29.937 29.937 29.937 29.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series A 36.85 36.85 36.85 36.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.086 30.086 30.086 30.086 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series F 37.033 37.033 37.033 37.033 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 25.598 25.598 25.598 25.598 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 25.533 25.533 25.533 25.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 25.742 25.742 25.742 25.742 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series T5 28.933 28.933 28.933 28.933 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 37.586 37.586 37.586 37.586 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 78.973 78.973 78.973 78.973 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 79.071 79.071 79.071 79.071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 11.221 11.221 11.221 11.221 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 13.811 13.811 13.811 13.811 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 47.935 47.935 47.935 47.935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 38.943 38.943 38.943 38.943 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 41.163 41.163 41.163 41.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 50.668 50.668 50.668 50.668 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 53.026 53.026 53.026 53.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 43.079 43.079 43.079 43.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TD Canadian Bond - F 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۸
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.86 10.86 10.86 10.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۱:۰۸
TD Mgd Income Portfolio P 12.75 12.75 12.75 12.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۷
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.78 10.78 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۸:۰۷
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.291 15.291 15.291 15.291 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Fidelity Monthly Income Series F 18.34 18.34 18.34 18.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Fidelity Monthly Income Series B 18.338 18.338 18.338 18.338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ساعت ۱۴:۰۹
Fidelity Monthly Income Sr F8 11.491 11.491 11.491 11.491 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۱۴:۱۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 29.047 29.047 29.032 29.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۸:۰۸
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 24.066 24.066 23.892 24.066 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ ساعت ۸:۰۸
Desjardins Canadian Bond 5.703 5.703 5.703 5.703 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
Mawer International Equity Fund Class A 72.74 72.74 72.74 72.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
Desjardins Canadian Bond C 10.325 10.325 10.325 10.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۰۱
Desjardins Canadian Bond F 10.487 10.487 10.487 10.487 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۰۱
RBC Emerging Markets Equity Sr A 16.814 16.814 16.814 16.814 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr D 17.323 17.323 17.323 17.323 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr D 22.22 22.22 22.22 22.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr F 22.371 22.371 22.371 22.371 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr A 21.489 21.489 21.489 21.489 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
RBC Emerging Markets Equity Sr F 16.693 16.693 16.693 16.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 20.54 20.54 20.54 20.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.63 12.63 12.63 12.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۷:۰۰
TD Tactical Monthly Income A 12.793 12.793 12.793 12.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income F 13.57 13.57 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income H 14.7 14.7 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income I 12.78 12.78 12.78 12.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income S 16.2 16.2 16.2 16.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income T 14.69 14.69 14.69 14.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Ser D 11.09 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - K Series 13.93 13.93 13.93 13.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.92 11.92 11.92 11.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۷:۰۱
RBC Emerging Markets Equity Adv Series 13.343 13.343 13.343 13.343 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ساعت ۷:۰۱
PH N Total Return Bond Adv 12.602 12.602 12.602 12.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 24.713 24.713 24.713 24.713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
RBC Sel Bal Port Sr Adv 22.537 22.537 22.537 22.537 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۶
TD Monthly Income - A 19.15 19.15 19.15 19.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - H 10.77 10.77 10.77 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - I 20.3 20.3 20.3 20.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - S 11.33 11.33 11.33 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - F 14.01 13.83 13.83 14.01 0.66 4.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - T 10.95 10.95 10.95 10.95 0.45 4.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 31.015 31.015 31.015 31.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility F 17.84 17.84 17.84 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 13.57 13.57 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 21.105 21.105 21.105 21.257 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S5 9.677 9.677 9.677 9.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
CI Signature High Income 10.46 10.622 10.46 10.622 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F 21.182 21.182 20.874 21.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S8 6.115 6.115 6.115 6.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F5 12.363 12.363 12.184 12.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F8 9.87 9.87 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 62.761 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی