خبر
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7337
قیمت روز
0 (0.89%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 21:51:40
0 (4.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.36%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.66%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,163
قیمت روز
8 (0.66%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 21:49:30
25 (2.23%)
تغییر ۳ ماهه
172 (12.89%)
تغییر ۶ ماهه
49 (4.04%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CI Signature Global Income Growth A 6.745 6.745 6.745 6.745 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
CI Signature Global Income Growth F 9.319 9.319 9.319 9.319 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
CI Signature Global Income Growth F 6.838 6.838 6.838 6.838 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Dividend Income Fund Series F 15.237 15.237 15.237 15.237 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Dividend Income Fund Series T6 14.323 14.323 14.323 14.323 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Dividend Income Fund Series Adv 13.625 13.625 13.625 13.625 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Dividend Income Fund Series FT6 16.647 16.647 16.647 16.647 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
CI Signature Global Income Growth Fund Class E 13.752 13.752 13.752 13.752 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Canadian Bond Sr F 12.719 12.719 12.719 12.719 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
CI Signature Global Income Growth A 9.193 9.193 9.193 9.193 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Global Balanced Portfolio B 13.779 13.779 13.779 13.779 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Global Balanced Portfolio F 13.84 13.84 13.84 13.84 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Canadian Growth Company Sr A 68.123 68.123 68.123 68.123 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Canadian Growth Company Sr B 69.012 69.012 69.012 69.012 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Canadian Growth Company Sr F 76.461 76.461 76.461 76.461 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 9.825 9.825 9.825 9.825 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 5.968 5.968 5.968 5.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 10.683 10.683 10.683 10.683 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 7.818 7.818 7.818 7.818 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 10.748 10.748 10.748 10.748 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Monthly High Income Fund Series B 8.809 8.809 8.809 8.809 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Monthly High Income Fund Series F 12.76 12.76 12.76 12.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 9.375 9.375 9.375 9.375 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 9.272 9.272 9.272 9.272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 11.044 11.044 11.044 11.044 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۲۱
PH N Bond F 9.088 9.088 9.088 9.088 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH&N Bond D 9.05 9.05 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Bond Sr A 5.767 5.767 5.767 5.767 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Bond Sr D 5.806 5.806 5.806 5.806 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Bond Sr F 5.953 5.953 5.953 5.953 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Mawer Global Equity 35.512 35.512 35.512 35.512 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Canadian Bond - F 10.81 10.81 10.81 10.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income A 12.287 12.287 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income F 12.287 12.287 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income M 12.287 12.287 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income O 12.287 12.287 12.287 12.287 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth - F 39.35 39.35 39.35 39.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth - I 103.92 103.92 103.92 103.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth - S 10.91 10.91 10.91 10.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH N Total Return Bond A 10.113 10.113 10.113 10.113 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH N Total Return Bond D 10.114 10.114 10.114 10.114 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH N Total Return Bond F 10.126 10.126 10.126 10.126 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income A 12.577 12.577 12.577 12.577 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income F 13.66 13.66 13.66 13.66 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income H 13.07 13.07 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income I 12.56 12.56 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income S 14.77 14.77 14.77 14.77 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income T 13.06 13.06 13.06 13.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth Fund D-Series 14.9 14.9 14.9 14.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income Ser D 11.09 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 28.051 28.051 28.051 28.051 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 27.8 27.8 27.8 27.8 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 8.812 8.812 8.812 8.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 8.812 8.812 8.812 8.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 8.812 8.812 8.812 8.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 8.812 8.812 8.812 8.812 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
EdgePoint Global Portfolio Series A 28.163 28.163 28.163 28.163 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
EdgePoint Global Portfolio Series F 27.914 27.914 27.914 27.914 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Canadian Dividend Fund Series D 87.783 87.783 87.783 87.783 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Canadian Dividend Fund Series D 64.414 64.414 64.414 64.414 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Canadian Dividend Fund Series F 90.313 90.313 90.313 90.313 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Canadian Dividend Fund Series F 66.27 66.27 66.27 66.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Canadian Dividend Fund Series I 88.657 88.657 88.657 88.657 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 19.348 19.348 19.348 19.348 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 19.312 19.312 19.312 19.312 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Growth Portfolio Series A 31.554 31.554 31.554 31.554 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Growth Portfolio Series A 23.154 23.154 23.154 23.154 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Growth Portfolio Series F 32.141 32.141 32.141 32.141 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.585 23.585 23.585 23.585 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Growth Portfolio Series T5 23.862 23.862 23.862 23.862 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Balanced Portfolio Series A 27.944 27.944 27.944 27.944 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Balanced Portfolio Series A 20.505 20.505 20.505 20.505 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Balanced Portfolio Series F 29.606 29.606 29.606 29.606 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Balanced Portfolio Series F 21.725 21.725 21.725 21.725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 80.705 80.705 80.705 80.705 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 80.608 80.608 80.608 80.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 13.85 13.85 13.85 13.85 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD U.S. Blue Chip Equity Fund D Series 18.87 18.87 18.87 18.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 39.79 39.79 39.79 39.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 54.23 54.23 54.23 54.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Balanced Portfolio Series T5 21.718 21.718 21.718 21.718 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 9.2 9.2 9.2 9.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth Fund - Premium series 16.07 16.07 16.07 16.07 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Conservative Portfolio Series F 21.633 21.633 21.633 21.633 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Conservative Portfolio Series F 15.874 15.874 15.874 15.874 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 16.19 16.19 16.19 16.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income Fund - K Series 12.95 12.95 12.95 12.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 16.52 16.52 16.52 16.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 11.972 11.972 11.972 11.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 8.785 8.785 8.785 8.785 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 35.3 35.3 35.3 35.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 25.902 25.902 25.902 25.902 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 37.599 37.599 37.599 37.599 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 27.589 27.589 27.589 27.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 39.612 39.612 39.612 39.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 29.067 29.067 29.067 29.067 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.73 11.73 11.73 11.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 9.23 9.23 9.23 9.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.74 12.74 12.74 12.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۷:۱۹
TD Canadian Core Plus Bond - F 10.45 10.45 10.45 10.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۷:۱۸
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 24.569 24.569 24.569 24.569 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ساعت ۸:۱۵
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 24.631 24.631 24.631 24.631 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ساعت ۸:۱۸
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.872 24.872 24.872 24.872 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ساعت ۸:۱۷
PH N Short Term Bond Mortgage D 9.864 9.864 9.864 9.864 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۱۴
PH N Short Term Bond Mortgage F 9.844 9.844 9.844 9.844 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۱۴
Fidelity Monthly Income Sr F5 13.484 13.484 13.484 13.484 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Sr F8 9.793 9.793 9.793 9.793 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Series B 16.614 16.614 16.614 16.614 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Monthly Income Series F 16.619 16.619 16.619 16.619 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Global Innovators Class F 15.33 15.33 15.33 15.33 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
Fidelity Global Innovators Class F 19.742 19.742 19.742 19.742 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۱۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین