شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7409
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 02:08:03
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (1.00%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

955
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 00:01:25
6 (0.62%)
تغییر ۳ ماهه
60 (5.93%)
تغییر ۶ ماهه
17 (1.76%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Monthly Income Series B 16.954 - 16.954 16.954 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۱
Fidelity Monthly Income Series F 16.954 - 16.954 16.954 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۴:۰۱
RBC Bond Sr D 7.118 - 7.118 7.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 30.009 - 30.009 30.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 67.428 - 67.428 67.428 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 22.766 - 22.766 22.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Canadian Dividend Fund Series I 68.147 - 68.147 68.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N Bond F 10.973 - 10.973 10.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Monthly Income M 13.644 - 13.644 13.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N Total Return Bond A 12.133 - 12.133 12.133 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N Total Return Bond F 12.164 - 12.164 12.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N Total Return Bond Adv 12.147 - 12.147 12.147 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.536 - 10.536 10.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 9.815 - 9.815 9.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 9.815 - 9.815 9.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 9.815 - 9.815 9.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 9.815 - 9.815 9.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 31.099 - 31.099 31.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.05 - 9.05 9.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.097 - 12.097 12.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.992 - 12.992 12.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH&N Bond D 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Investors Dividend U 10.021 - 10.021 10.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Investors Dividend TU 9.141 - 9.141 9.141 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - I 20.54 - 20.54 20.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Desjardins Canadian Bond 5.958 - 5.958 5.958 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
PH N Total Return Bond D 12.146 - 12.146 12.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Mgd Income Portfolio P 11.99 - 11.99 11.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Desjardins Canadian Bond C 10.784 - 10.784 10.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Desjardins Canadian Bond F 10.948 - 10.948 10.948 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income A 12.395 - 12.395 12.395 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income F 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income H 14.49 - 14.49 14.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income I 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income S 15.89 - 15.89 15.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income T 14.481 - 14.481 14.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.552 - 10.552 10.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
EdgePoint Global Portfolio Series A 25.919 - 25.919 25.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series A 22.929 - 22.929 22.929 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.963 - 30.963 30.963 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.029 - 23.029 23.029 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 21.205 - 21.205 21.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series T5 25.299 - 25.299 25.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 31.568 - 31.568 31.568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.377 - 23.377 23.377 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 65.407 - 65.407 65.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 65.419 - 65.419 65.419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 43.76 - 43.76 43.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD U.S. Blue Chip Equity Fund I Series 59.09 - 59.09 59.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.205 - 12.205 12.205 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Mawer International Equity Fund Class A 63.217 - 63.217 63.217 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.126 - 10.126 10.126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.638 - 13.638 13.638 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.572 - 10.572 10.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.56 - 10.56 10.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 27.491 - 27.491 27.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 23.623 - 23.623 23.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 17.494 - 17.494 17.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 28.882 - 28.882 28.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 30.114 - 30.114 30.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.54 - 11.54 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.92 - 10.92 10.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.18 - 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Bond Adv 7.224 - 7.224 7.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Bond Sr A 7.064 - 7.064 7.064 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Bond Sr F 7.299 - 7.299 7.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr A 21.04 - 21.04 21.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr F 22.222 - 22.222 22.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Monthly Income A 13.644 - 13.644 13.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Monthly Income F 13.644 - 13.644 13.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr T5 23.797 - 23.797 23.797 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr Adv 21.346 - 21.346 21.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 28.412 - 28.412 28.412 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 28.826 - 28.826 28.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Canadian Div Fund Series D 49.932 - 49.932 49.932 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Canadian Div Fund Series F 51.397 - 51.397 51.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Sel Conservative Port Sr F 16.858 - 16.858 16.858 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 69.407 - 69.407 69.407 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Canadian Bond - F 13.09 - 13.09 13.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
PIMCO Monthly Income O 13.644 - 13.644 13.644 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 11.16 - 11.16 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.621 - 9.621 9.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - A 19.38 - 19.38 19.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 25.516 - 25.516 25.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 21.254 - 21.254 21.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 21.174 - 21.174 21.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 21.629 - 21.629 21.629 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Portfolio Series B 26.19 - 26.19 26.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Portfolio Series F 25.621 - 25.621 25.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 21.16 - 21.16 21.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 21.366 - 21.366 21.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
TD Comfort Balanced Portfolio Investor Series 16.74 - 16.74 16.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 37.124 - 37.124 37.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 39.003 - 39.003 39.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 40.666 - 40.666 40.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 25.804 - 25.804 25.804 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 26.253 - 26.253 26.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۷:۰۱
TD Monthly Income - F 14.01 13.83 13.83 14.01 0.66 4.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۸:۰۱
TD Monthly Income - T 10.95 - 10.95 10.95 0.45 4.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
TD Monthly Income - S 11.39 - 11.28 11.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۰۱
Fidelity Canadian Bond Sr F 15.037 - 15.037 15.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity Monthly Income Sr F5 14.296 - 14.296 14.296 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity Monthly Income Sr F8 11.183 - 11.183 11.183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
TD Monthly Income - H 10.52 - 10.52 10.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۸:۰۰
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.272 - 18.161 18.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۸:۰۰
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 31.015 - 31.015 31.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility F 17.84 - 17.84 17.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۷:۰۰
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 13.57 - 13.57 13.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ساعت ۷:۰۰
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 11.51 - 11.51 11.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ساعت ۷:۰۰
Fidelity Global Balanced Portfolio B 13.393 - 13.393 13.393 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Global Balanced Portfolio F 13.39 - 13.39 13.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Global Balanced Portfolio F5 10.719 - 10.719 10.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Global Balanced Portfolio F8 7.095 - 7.095 7.095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 21.105 - 21.105 21.257 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S5 9.677 - 9.677 9.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۱۴:۰۰
TD Dividend Growth - I 68.04 - 68.04 69.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
CI Signature High Income 10.46 10.622 10.46 10.622 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۸:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F 21.182 - 20.874 21.182 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series S8 6.115 - 6.115 6.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۴:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F5 12.363 - 12.184 12.363 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series F8 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰
TD Dividend Growth - S 10.22 - 10.22 10.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ساعت ۱۳:۰۱
TD Dividend Growth - F 32.68 - 32.68 32.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۰
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی