شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
کانادا
کانادا

دلار کانادا / دلار

0.7609
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 14:15:51
0 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.49%)
نوسان سالیانه

S&P/TSX MidCap

1,048
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 01:02:08
66 (6.77%)
تغییر ۳ ماهه
59 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
128 (13.93%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.971 - 14.971 14.971 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.271 - 15.271 15.271 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.14 - 12.14 12.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Monthly Income Series B 17.693 - 17.693 17.693 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
Fidelity Monthly Income Series F 17.7 - 17.7 17.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۱۶:۰۴
RBC Bond Adv 7.05 - 7.05 7.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr A 6.894 - 6.894 6.894 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr D 6.944 - 6.944 6.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr F 7.119 - 7.119 7.119 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A 22.344 - 22.344 22.344 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F 23.516 - 23.516 23.516 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income A 14.333 - 14.333 14.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income F 14.333 - 14.333 14.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr T5 25.141 - 25.141 25.141 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv 22.665 - 22.665 22.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A CDA 29.364 - 29.364 29.364 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr F CAD 30.904 - 30.904 30.904 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr Adv CAD 29.786 - 29.786 29.786 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D 60.054 - 60.054 60.054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F 61.795 - 61.795 61.795 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F 17.527 - 17.527 17.527 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series D CAD 78.922 - 78.922 78.922 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Canadian Div Fund Series F CAD 81.211 - 81.211 81.211 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD 23.034 - 23.034 23.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Canadian Dividend Fund Series I 79.764 - 79.764 79.764 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Bond F 10.688 - 10.688 10.688 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH&N Bond D 10.638 - 10.638 10.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Investors Dividend U 11.19 - 11.19 11.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Bond - F 12.91 - 12.91 12.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Investors Dividend TU 10.405 - 10.405 10.405 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - A 21.81 - 21.81 21.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - F 15.75 - 15.75 15.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - H 12.69 - 12.69 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - I 23.11 - 23.11 23.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - S 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Monthly Income - T 12.66 - 12.66 12.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income M 14.333 - 14.333 14.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PIMCO Monthly Income O 14.333 - 14.333 14.333 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - F 35.02 - 35.02 35.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - I 92.56 - 92.56 92.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Total Return Bond A 11.807 - 11.807 11.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Total Return Bond D 11.813 - 11.813 11.813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Total Return Bond F 11.83 - 11.83 11.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Total Return Bond Adv 11.82 - 11.82 11.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.4 - 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.309 - 10.309 10.309 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.291 - 10.291 10.291 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 24.602 - 24.602 24.602 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series A 32.332 - 32.332 32.332 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 24.619 - 24.619 24.619 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series F 32.354 - 32.354 32.354 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series T5 27.012 - 27.012 27.012 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 32.962 - 32.962 32.962 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 25.082 - 25.082 25.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 73.376 - 73.376 73.376 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 73.154 - 73.154 73.154 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.26 - 12.26 12.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.331 - 9.331 9.331 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.594 - 13.594 13.594 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.823 - 10.823 10.823 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series F 14.402 - 14.402 14.402 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 11.26 - 11.26 11.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 11.268 - 11.268 11.268 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.822 - 12.822 12.822 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.92 - 9.92 9.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 13.037 - 13.037 13.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۷:۰۲
TD Dividend Growth - S 11.35 - 11.35 11.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Tactical Monthly Income H 15.95 - 15.95 15.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Tactical Monthly Income S 17.42 - 17.42 17.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 29.653 - 29.653 29.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 30.197 - 30.197 30.197 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 29.209 - 29.209 29.209 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.665 - 23.665 23.665 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.579 - 23.579 23.579 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.072 - 24.072 24.072 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series A 29.802 - 29.802 29.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series B 30.144 - 30.144 30.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Portfolio Series F 29.337 - 29.337 29.337 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.612 - 23.612 23.612 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.581 - 23.581 23.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.783 - 23.783 23.783 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 11.01 - 11.01 11.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Dividend Growth Fund - Premium series 14.33 - 14.33 14.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 14.45 - 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 36.478 - 36.478 36.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 27.757 - 27.757 27.757 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 23.24 - 23.24 23.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 17.684 - 17.684 17.684 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 29.082 - 29.082 29.082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 38.219 - 38.219 38.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 39.8 - 39.8 39.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 30.285 - 30.285 30.285 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.97 - 10.97 10.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ساعت ۶:۰۲
TD Global Low Volatility F 21.26 - 21.26 21.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.292 - 10.292 10.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.292 - 10.292 10.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.292 - 10.292 10.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.292 - 10.292 10.292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.8 - 15.8 15.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
TD Tactical Monthly Income A 13.236 - 13.236 13.236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Tactical Monthly Income F 13.91 - 13.91 13.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Tactical Monthly Income T 15.799 - 15.799 15.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 12.32 - 12.32 12.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.94 - 12.94 12.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۲
TD Tactical Monthly Income I 13.14 - 13.14 13.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
Mawer International Equity Fund Class A 62.528 - 62.528 62.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۶:۳۱
Fidelity Canadian Balanced Series F 23.99 - 23.99 23.991 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
CI Signature Global Income Growth A 6.976 - 6.9 6.976 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۸:۰۲
CI Signature High Income 13.227 - 13.152 13.227 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 37.109 - 37.109 37.109 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.321 - 14.295 14.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.781 - 11.76 11.781 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ ساعت ۱۴:۰۴
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.502 - 18.502 18.502 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 18.392 - 18.392 18.392 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 26.587 - 26.587 26.587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 27.064 - 27.064 27.064 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 30.034 - 30.034 30.034 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F 22.559 - 22.559 22.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr F5 25.505 - 25.505 25.505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Fidelity NorthStar Sr B 20.164 - 20.164 20.164 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ ساعت ۷:۰۱
Fidelity NorthStar Sr A 19.809 - 19.707 19.809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr T8 13.68 - 13.634 13.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ساعت ۱۱:۰۲
Fidelity NorthStar Sr F5 19.349 - 19.312 19.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱۳:۰۵
Fidelity NorthStar Sr F8 22.399 - 22.399 22.399 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۳۵
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۳:۰۴
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۴
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ ساعت ۰:۰۰
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ ساعت ۰:۰۰