شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.187
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 21:15:32
0 (23.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (24.17%)
تغییر ۶ ماهه
0 (27.58%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

205
قیمت روز
4 (1.99%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 10:01:57
53 (34.87%)
تغییر ۳ ماهه
60 (41.38%)
تغییر ۶ ماهه
86 (72.27%)
نوسان سالیانه

Tag Along

11,230
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 01:30:45
7,793 (40.97%)
تغییر ۳ ماهه
5,568 (33.15%)
تغییر ۶ ماهه
4,891 (30.34%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.45 - 11.45 11.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.631 - 4.631 4.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 33.29 - 33.29 33.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ساعت ۷:۰۰
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3400.18 - 3400.18 3400.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 4.971 - 4.971 4.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.137 - 2.137 2.137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.171 - 2.171 2.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 24.992 - 24.992 24.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 293.766 - 293.766 293.766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 16.968 - 16.968 16.968 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 38.709 - 38.709 38.709 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.649 - 8.649 8.649 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.771 - 14.771 14.771 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.248 - 2.248 2.248 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 19.176 - 19.176 19.176 0.04 0.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 446.549 - 446.549 446.549 0.08 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 9.917 - 9.917 9.917 0.12 1.22% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 235.349 - 235.349 235.349 0.08 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.474 - 9.474 9.474 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.528 - 4.528 4.528 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.044 - 18.044 18.044 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.666 - 2.666 2.666 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.669 - 7.669 7.669 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.535 - 4.535 4.535 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 2.79 - 2.79 2.79 0.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.552 - 3.552 3.552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.708 - 3.708 3.708 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.545 - 21.545 21.545 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 15.907 - 15.907 15.907 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 35.042 - 35.042 35.042 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 19.823 - 19.823 19.823 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 19.933 - 19.933 19.933 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.213 - 7.213 7.213 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.402 - 12.402 12.402 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.244 - 23.244 23.244 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 31.395 - 31.395 31.395 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.593 - 1.593 1.593 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.472 - 9.472 9.472 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.157 - 12.157 12.157 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 5.982 - 5.982 5.982 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.722 - 8.722 8.722 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 - 6.942 6.942 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.467 - 3.467 3.467 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.833 - 1.833 1.833 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.574 - 4.574 4.574 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.132 - 3.132 3.132 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 159.622 - 159.622 159.622 0.10 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.704 - 4.704 4.704 0.07 1.40% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 19.163 - 19.163 19.163 0.18 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 5.036 - 5.036 5.036 0.02 0.38% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 81.386 - 81.386 81.386 2.73 3.47% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 315.947 - 315.947 315.947 0.09 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 166.089 - 166.089 166.089 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 243.405 - 243.405 243.405 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.415 - 4.415 4.415 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.518 - 4.518 4.518 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.169 - 2.169 2.169 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.838 - 1.838 1.838 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.464 - 4.464 4.464 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.59 - 4.59 4.59 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 259.407 - 259.407 259.407 0.02 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.218 - 25.218 25.218 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.051 - 24.051 24.051 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 19.893 - 19.893 19.893 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.202 - 12.202 12.202 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.773 - 5.773 5.773 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 184.211 - 184.211 184.211 0.03 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 48.11 - 48.11 48.11 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 23.84 - 23.84 23.84 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.247 - 1.247 1.247 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 36.289 - 36.289 36.289 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 20.447 - 20.447 20.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.296 - 2.296 2.296 0.04 1.79% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 23.828 - 23.828 23.828 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.023 - 3.023 3.023 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.786 - 2.786 2.786 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 16.834 - 16.834 16.834 0.67 3.96% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲۰:۰۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.9 - 4.9 4.9 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.648 - 1.648 1.648 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.922 - 4.922 4.922 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.201 - 3.201 3.201 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.896 - 1.896 1.896 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.722 - 1.722 1.722 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.437 - 4.437 4.437 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.719 - 3.719 3.719 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.788 - 3.788 3.788 0.03 0.77% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.432 - 1.432 1.432 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.313 - 1.313 1.313 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۷:۰۰
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.967 - 1.967 1.967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.09 - 2.09 2.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.556 - 2.556 2.556 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.892 - 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 201.967 - 201.967 201.967 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۲۰:۰۱
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 25.945 - 25.945 25.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.636 - 4.636 4.636 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.01 - 2.01 2.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۷:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 2.819 - 2.819 2.819 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۲۳:۰۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.006 - 10.006 10.006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۰
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 406.453 - 406.453 406.453 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۷:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.618 - 2.618 2.618 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۲۰:۰۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 1.982 - 1.982 1.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ساعت ۷:۰۰
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 196.87 - 196.87 196.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.024 - 4.024 4.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.505 - 2.505 2.505 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۷:۰۰
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 - 1.806 1.806 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.648 - 15.648 15.648 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۷:۰۱
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 212.97 - 212.97 212.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.659 - 26.659 26.659 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۶:۰۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 48.569 - 48.569 48.569 3.17 6.53% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.466 - 10.466 10.466 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.978 - 5.978 5.978 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ساعت ۶:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 926.219 - 926.219 926.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74901.563 - 74901.563 74901.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۱
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 - 1.727 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 - 14.475 14.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 - 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 - 18.689 18.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۰۳
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی