شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1855
قیمت روز
0 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:05
0 (1.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (22.93%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

243
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 11:01:37
36 (17.39%)
تغییر ۳ ماهه
63 (35.00%)
تغییر ۶ ماهه
97 (66.44%)
نوسان سالیانه

Tag Along

16,045
قیمت روز
46 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:30:52
354 (2.25%)
تغییر ۳ ماهه
4,917 (44.19%)
تغییر ۶ ماهه
1,198 (6.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.336 - 21.336 21.336 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 21.442 - 21.442 21.442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.124 - 2.124 2.124 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 21.266 - 21.266 21.266 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 67.435 - 67.435 67.435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 3.894 - 3.894 3.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۳۰
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.358 - 1.358 1.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.005 - 2.005 2.005 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.891 - 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.167 - 3.167 3.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 19.176 - 19.176 19.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۳۰
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 25.313 - 25.313 25.313 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.627 - 1.627 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.746 - 1.746 1.746 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 323.693 - 323.693 323.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.876 - 1.876 1.876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 24.101 - 24.101 24.101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۳۰
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3440.855 - 3440.855 3440.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3.142 - 3.142 3.142 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.254 - 2.254 2.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.252 - 2.252 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.166 - 17.166 17.166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 39.186 - 39.186 39.186 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.74 - 8.74 8.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.94 - 14.94 14.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.406 - 2.406 2.406 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.454 - 2.454 2.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 455 - 455 455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 11.782 - 11.782 11.782 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 245.787 - 245.787 245.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.582 - 9.582 9.582 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.602 - 4.602 4.602 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.757 - 7.757 7.757 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.63 - 4.63 4.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 2.918 - 2.918 2.918 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.608 - 21.608 21.608 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 35.98 - 35.98 35.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 20.049 - 20.049 20.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.201 - 20.201 20.201 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.576 - 11.576 11.576 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.464 - 7.464 7.464 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.598 - 12.598 12.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.569 - 23.569 23.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 31.724 - 31.724 31.724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.088 - 6.088 6.088 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.857 - 8.857 8.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.524 - 3.524 3.524 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.261 - 3.261 3.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.932 - 1.932 1.932 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.488 - 4.488 4.488 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 188.769 - 188.769 188.769 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.319 - 2.319 2.319 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.815 - 2.815 2.815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.214 - 2.214 2.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 397.053 - 396.878 397.053 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 168.215 - 168.215 168.215 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 246.433 - 246.433 246.433 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 3.916 - 3.916 3.916 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.49 - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.614 - 4.614 4.614 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.224 - 2.224 2.224 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.531 - 4.531 4.531 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.676 - 4.676 4.676 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 262.334 - 262.334 262.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.475 - 24.475 24.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.26 - 20.26 20.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.358 - 12.358 12.358 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 186.256 - 186.256 186.256 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 48.604 - 48.604 48.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 366.632 - 366.632 366.632 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 36.677 - 36.677 36.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۳۰
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 3.094 - 3.094 3.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 5.926 - 5.926 5.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.03 - 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.693 - 2.693 2.693 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.956 - 4.956 4.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.682 - 4.682 4.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.549 - 2.549 2.549 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 5.5 - 5.5 5.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.455 - 4.455 4.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.327 - 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 33.661 - 33.661 33.661 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۸:۳۰
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.033 - 2.033 2.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.581 - 9.581 9.581 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.659 - 4.659 4.659 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 24.118 - 24.118 24.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.76 - 4.76 4.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.761 - 3.761 3.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۰
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 56.739 - 56.739 57.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۸:۳۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 16.058 - 16.058 16.058 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ساعت ۷:۰۰
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.998 - 1.998 1.998 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.787 - 1.787 1.787 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.909 - 4.909 4.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۸:۳۰
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.533 - 2.533 2.533 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.056 - 3.056 3.056 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۸:۰۱
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.666 - 1.666 1.666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ساعت ۷:۳۰
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 33.199 - 33.199 33.199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.877 - 1.877 1.877 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.912 - 1.912 1.912 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۳۰
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.26 - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.593 - 2.593 2.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.024 - 10.024 10.024 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ساعت ۷:۳۱
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.744 - 15.74 15.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.791 - 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.646 - 4.646 4.646 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۷:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.981 - 5.981 5.981 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۷:۳۱
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.714 - 3.714 3.714 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۷:۳۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.243 - 12.243 12.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.099 - 18.098 18.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.329 - 25.327 25.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.379 - 6.379 6.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 - 26.821 26.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 - 211.827 211.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 - 5.742 5.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 - 202.234 202.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 - 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.454 - 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 294.674 - 294.674 294.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.53 - 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 - 6.942 6.942 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 196.87 - 196.87 196.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 - 1.806 1.806 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 926.219 - 926.219 926.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ساعت ۶:۰۰
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74901.563 - 74901.563 74901.563 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ساعت ۶:۰۱
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 - 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 - 1.727 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 - 14.475 14.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 - 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 - 18.689 18.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی