خبر
برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1934
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:40:43
0 (4.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.90%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

210
قیمت روز
1 (0.48%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 15:02:53
18 (7.89%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
18 (7.89%)
نوسان سالیانه

Tag Along

19,717
قیمت روز
237 (1.22%)
تغییر روزانه
۱۳ مهر ۱۴۰۱
ساعت 22:19:21
3,353 (20.49%)
تغییر ۳ ماهه
376 (1.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,381 (7.53%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 19.595 19.595 19.595 19.595 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1095.868 1095.868 1095.868 1095.868 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 9.972 9.972 9.972 9.972 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 17.024 17.024 17.024 17.024 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.689 2.689 2.689 2.689 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.848 2.848 2.848 2.848 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 526.074 526.074 526.074 526.074 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 14.014 14.014 14.014 14.014 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 337.537 337.537 337.537 337.537 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB ATACADO MISTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 6.725 6.725 6.725 6.725 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS ESTILO FUNDO DE 4.171 4.171 4.171 4.171 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP PRIVATE FUNDO DE 10.479 10.479 10.479 10.479 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 10.939 10.939 10.939 10.939 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 5.152 5.152 5.152 5.152 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 3.09 3.09 3.09 3.09 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 8.797 8.797 8.797 8.797 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 5.314 5.314 5.314 5.314 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 2.902 2.902 2.902 2.902 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 4.087 4.087 4.087 4.087 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMEN 1.309 1.309 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVEST 14.72 14.72 14.72 14.72 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 5.563 5.563 5.563 5.563 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.894 2.894 2.894 2.894 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 46.989 46.989 46.989 46.989 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.319 2.319 2.319 2.319 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 22.968 22.968 22.968 22.968 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 23.277 23.277 23.277 23.277 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 5.395 5.395 5.395 5.395 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 14.589 14.589 14.589 14.589 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 27.212 27.212 27.212 27.212 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 3.148 3.148 3.148 3.148 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 3.306 3.306 3.306 3.306 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO PRIVATE PB FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE 1.731 1.731 1.731 1.731 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.322 2.322 2.322 2.322 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 10.998 10.998 10.998 10.998 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.776 6.776 6.776 6.776 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 9.758 9.758 9.758 9.758 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.903 3.903 3.903 3.903 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.644 3.644 3.644 3.644 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND 5.845 5.845 5.845 5.845 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO R 1.514 1.514 1.514 1.514 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 2.596 2.596 2.596 2.596 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP MULTIMERCADO ME FUNDO DE INVESTIMEN 1.866 1.866 1.866 1.866 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 5.435 5.435 5.435 5.435 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 5.162 5.162 5.162 5.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.665 3.665 3.665 3.665 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 251.235 251.235 251.235 251.235 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE 4.268 4.268 4.268 4.268 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 6.789 6.789 6.789 6.789 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.531 3.531 3.531 3.531 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER RENDA FIXA CRED 2.572 2.572 2.572 2.572 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 3.238 3.238 3.238 3.238 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 6.552 6.552 6.552 6.552 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.127 2.127 2.127 2.127 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.871 2.871 2.871 2.871 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.76 3.76 3.76 3.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.897 1.897 1.897 1.897 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.036 3.036 3.036 3.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 5.456 5.456 5.456 5.456 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 566.158 566.158 566.158 566.158 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO DIFERE 29.984 29.984 29.984 29.984 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 21.946 21.946 21.946 21.946 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 195.519 195.519 195.519 195.519 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 4.298 4.298 4.298 4.298 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 286.56 286.56 286.56 286.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 6.193 6.193 6.193 6.193 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 14.711 14.711 14.711 14.711 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 5.027 5.027 5.027 5.027 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO 2.627 2.627 2.627 2.627 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BB RENDA FIXA PREMIUM SETOR PÚBLICO LONGO PRAZO FU 1.843 1.843 1.843 1.843 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 5.272 5.272 5.272 5.272 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.541 2.541 2.541 2.541 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.147 2.147 2.147 2.147 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 5.188 5.188 5.188 5.188 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.496 1.496 1.496 1.496 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 2.184 2.184 2.184 2.184 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RE 2.831 2.831 2.831 2.831 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 303.489 303.489 303.489 303.489 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 7.037 7.037 7.037 7.037 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 215.591 215.591 215.591 215.591 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 55.487 55.487 55.487 55.487 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 27.6 27.6 27.6 27.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICO 4.607 4.607 4.607 4.607 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 38.606 38.606 38.606 38.606 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE 14.705 14.705 14.705 14.705 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 42.001 42.001 42.001 42.001 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱:۴۶
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.197 1.197 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 23.971 23.971 23.971 23.971 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.239 2.239 2.239 2.239 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 121850.205 121850.205 121850.205 121850.205 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 7.524 7.524 7.524 7.524 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 77.771 77.771 76.719 77.771 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 5.659 5.659 5.659 5.659 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 411.24 411.24 411.24 411.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 2.036 2.036 2.036 2.036 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉDITO PRIVAD 12.621 12.621 12.621 12.621 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۶:۴۸
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 26.118 26.118 26.118 26.118 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 5.328 5.328 5.328 5.328 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.083 1.083 1.083 1.083 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱:۵۲
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 623.591 623.591 623.591 623.591 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۴۹
TREND DI SIMPLES FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA F 1.173 1.173 1.173 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۱۷:۴۷
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 35.966 35.966 35.966 35.966 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۸:۴۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TI 2.663 2.663 2.663 2.663 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ساعت ۸:۴۳
CARTEIRA ITAֳ DE PREVIDֳNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 10.736 10.736 10.736 10.736 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ ساعت ۱۷:۴۵
BB TESOURO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 3.162 3.162 3.162 3.162 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۴۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS 3.612 3.612 3.612 3.612 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ساعت ۸:۴۳
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO 3.333 3.333 3.333 3.333 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ساعت ۸:۴۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین