برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1885
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:36:10
0 (1.24%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

229
قیمت روز
1 (0.44%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 10:01:44
4 (1.72%)
تغییر ۳ ماهه
15 (6.15%)
تغییر ۶ ماهه
9 (3.78%)
نوسان سالیانه

Tag Along

20,309
قیمت روز
341 (1.68%)
تغییر روزانه
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 01:03:50
574 (2.91%)
تغییر ۳ ماهه
3,182 (18.58%)
تغییر ۶ ماهه
7,708 (61.17%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3.258 3.249 3.249 3.258 0.01 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.704 5.671 5.662 5.704 0.08 1.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.34 2.334 2.334 2.34 0.01 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.217 2.211 2.211 2.217 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.38 17.378 17.375 17.38 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1463.641 1450.872 1450.872 1471.977 18.02 1.25% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 39.901 39.894 39.887 39.901 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.836 8.834 8.833 8.836 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 15.137 15.135 15.133 15.137 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.527 2.517 2.512 2.527 0.03 1.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.505 2.498 2.497 2.505 0.01 0.40% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 461.127 460.87 460.789 461.127 0.42 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 12.833 12.806 12.806 12.844 0.06 0.49% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 277.088 276.97 276.97 277.088 0.35 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 952.741 952.615 952.489 952.741 0.38 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.695 9.693 9.693 9.695 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.617 4.613 4.613 4.617 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.719 2.718 2.718 2.719 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.86 7.858 7.857 7.86 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA 2.165 2.159 2.159 2.165 0.01 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.706 4.702 4.701 4.706 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 59.69 59.333 59.149 59.69 1.01 1.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 3.091 3.096 3.091 3.105 0.01 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.722 3.722 3.722 3.722 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 39.23 39.211 39.197 39.23 0.05 0.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 20.314 20.311 20.311 20.314 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.495 20.491 20.487 20.495 0.01 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.716 11.715 11.713 11.716 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.804 12.801 12.799 12.804 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.939 23.934 23.929 23.939 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 32.072 32.067 32.062 32.072 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.631 1.629 1.629 1.631 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.035 2.035 2.035 2.035 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.706 9.704 9.703 9.706 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.122 6.116 6.116 6.122 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.878 8.869 8.869 8.878 0.01 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.539 3.535 3.535 3.539 0.01 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.284 3.28 3.28 3.284 0.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.947 1.945 1.945 1.947 0.00 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.747 1.747 1.747 1.747 0.00 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.904 1.9 1.9 1.904 0.01 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.75 4.749 4.748 4.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.541 4.54 4.54 4.541 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO 3.073 3.072 3.071 3.073 0.00 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 220.209 219.501 218.799 220.209 1.95 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TI 2.428 2.422 2.421 2.428 0.01 0.41% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.099 3.099 3.099 3.099 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.226 2.225 2.224 2.226 0.00 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 424.894 424.478 424.478 424.894 2.92 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22.397 22.48 22.397 22.48 0.07 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 3.538 3.53 3.53 3.538 0.01 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 6.365 6.363 6.341 6.365 0.09 1.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 68.913 68.571 68.571 69.46 1.75 2.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 325.334 325.001 324.855 325.334 0.83 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 19.371 19.361 19.358 19.371 0.02 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 171.398 171.364 171.333 171.398 0.09 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 250.036 249.991 249.95 250.036 0.13 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 4.373 4.358 4.358 4.373 0.01 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.044 10.043 10.043 10.044 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.658 4.654 4.654 4.658 0.01 0.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.241 2.238 2.238 2.241 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.894 1.892 1.892 1.894 0.00 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.581 4.58 4.58 4.581 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.335 1.335 1.335 1.335 0.00 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.933 1.933 1.933 1.933 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.73 4.729 4.727 4.73 0.01 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 265.739 265.694 265.654 265.739 0.12 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.754 24.736 24.731 24.754 0.04 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.515 20.5 20.496 20.515 0.03 0.15% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.425 12.419 12.418 12.425 0.01 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 188.769 188.734 188.705 188.769 0.09 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 49.128 49.12 49.112 49.128 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 24.385 24.381 24.377 24.385 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 352.107 349.988 349.988 352.107 0.55 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 34.077 34.072 34.067 34.077 0.02 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE 12.873 12.871 12.868 12.873 0.01 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 37.106 37.099 37.094 37.106 0.02 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
CARTEIRA ITAֳš DE PREVIDֳŠNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 11.131 11.119 11.119 11.135 0.05 0.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۲
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.728 21.726 21.726 21.728 0.02 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23.734 23.74 23.734 23.74 0.10 0.44% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 122.714 123.36 122.714 123.36 0.30 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.141 2.141 2.141 2.141 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 2.587 2.587 2.587 2.587 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.989 4.989 4.989 4.989 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.994 5.994 5.994 5.994 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.824 4.823 4.823 4.824 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.81 3.81 3.81 3.81 0.00 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.499 4.499 4.499 4.499 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.918 4.918 4.918 4.918 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.685 1.685 1.685 1.685 0.00 0.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.562 2.562 2.562 2.562 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.892 1.892 1.892 1.892 0.00 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.655 4.655 4.655 4.655 0.00 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۸:۳۲
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.019 2.019 2.019 2.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4.437 4.437 4.437 4.437 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۱۷:۳۲
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.059 2.059 2.059 2.059 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.85 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۱
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.276 1.276 1.276 1.276 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۱
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.808 1.808 1.808 1.808 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ساعت ۱۷:۳۲
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 25.814 25.814 25.814 25.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۳۱
ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO 79.711 79.711 79.711 79.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۳۱
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.365 1.365 1.365 1.365 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۳۱
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.208 3.208 3.208 3.208 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATIVO 400 MIL FIC 3.207 3.207 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.495 1.495 1.495 1.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.614 2.614 2.614 2.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۸:۳۱
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV PREVIDENCIÁ 5.759 5.759 5.759 5.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۱
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 0.012 0.012 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74780.332 74780.332 74780.332 74780.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3467.171 3467.171 3467.171 3467.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.525 7.525 7.525 7.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.566 2.566 2.566 2.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.337 2.337 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 24.339 24.339 24.339 24.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 16.131 16.131 16.131 16.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.719 4.719 4.719 4.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.621 21.621 21.621 21.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱:۳۱
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 3.094 3.094 3.094 3.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 5.926 5.926 5.926 5.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.744 15.744 15.74 15.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.791 1.791 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.243 12.243 12.243 12.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.099 18.099 18.098 18.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.329 25.329 25.327 25.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.379 6.379 6.379 6.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 26.836 26.821 26.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 211.894 211.827 211.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 5.744 5.742 5.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 202.302 202.234 202.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 2.617 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.454 10.454 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 294.674 294.674 294.674 294.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.53 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 6.942 6.942 6.942 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 196.87 196.87 196.87 196.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 1.806 1.806 1.806 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 5.691 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 1.728 1.727 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 14.475 14.475 14.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 3.741 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 18.689 18.689 18.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی