برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1786
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:10:07
0 (4.80%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (20.09%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

231
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 17:01:26
2 (0.87%)
تغییر ۳ ماهه
28 (10.81%)
تغییر ۶ ماهه
57 (32.76%)
نوسان سالیانه

Tag Along

18,298
قیمت روز
105 (0.58%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:31:23
37 (0.20%)
تغییر ۳ ماهه
1,829 (11.11%)
تغییر ۶ ماهه
1,174 (6.85%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3.222 3.222 3.222 3.222 0.01 0.31% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.723 5.723 5.723 5.723 0.02 0.35% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.314 2.314 2.314 2.314 0.01 0.30% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.239 2.239 2.239 2.239 0.01 0.40% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO 79.407 79.407 79.407 79.407 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 39.64 39.64 39.64 39.64 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.463 2.463 2.463 2.463 0.01 0.28% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 458.616 458.616 458.616 458.616 0.12 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 948.144 948.144 948.144 948.144 0.14 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.616 4.616 4.616 4.616 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 59.768 59.768 59.768 59.768 0.13 0.22% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 38.15 38.15 38.15 38.15 0.02 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.382 20.382 20.382 20.382 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.723 12.723 12.723 12.723 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 23.798 23.798 23.798 23.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 31.937 31.937 31.937 31.937 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.655 9.655 9.655 9.655 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO 3.067 3.067 3.067 3.067 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 218.204 218.204 218.204 218.204 1.05 0.48% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TI 2.397 2.397 2.397 2.397 0.01 0.33% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.138 2.138 2.138 2.138 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.8 4.8 4.8 4.8 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 418.779 418.779 418.779 418.779 2.21 0.53% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 325.466 325.466 325.466 325.466 0.30 0.09% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 170.238 170.238 170.238 170.238 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.792 3.792 3.792 3.792 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 248.497 248.497 248.497 248.497 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.648 4.648 4.648 4.648 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.564 4.564 4.564 4.564 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.715 4.715 4.715 4.715 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 264.239 264.239 264.239 264.239 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 187.799 187.799 187.799 187.799 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 36.937 36.937 36.937 36.937 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.748 21.748 21.748 21.748 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 23.235 23.235 23.235 23.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22.371 22.371 22.371 22.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 70.056 70.056 70.056 70.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4.293 4.293 4.293 4.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 365.942 365.942 360.428 365.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.8 1.8 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 25.593 25.593 25.593 25.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1354.007 1354.007 1354.007 1354.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.802 8.802 8.802 8.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 12.654 12.654 12.654 12.654 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 267.42 267.42 267.42 267.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA 2.155 2.155 2.155 2.155 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 3.07 3.07 3.07 3.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.663 11.663 11.663 11.663 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.633 1.633 1.633 1.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.119 6.119 6.119 6.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.945 1.945 1.945 1.945 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.749 1.749 1.749 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.908 1.908 1.908 1.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 101.431 101.431 101.431 101.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.086 3.086 3.086 3.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.227 2.227 2.227 2.227 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 3.547 3.547 3.547 3.547 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 6.196 6.196 6.196 6.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 19.291 19.291 19.291 19.291 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 4.272 4.272 4.272 4.272 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.892 1.892 1.892 1.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 24.682 24.682 24.682 24.682 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.447 20.447 20.447 20.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 48.936 48.936 48.936 48.936 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 33.926 33.926 33.926 33.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 15.062 15.062 15.062 15.062 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.517 2.517 2.517 2.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.65 9.65 9.65 9.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.82 7.82 7.82 7.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.684 4.684 4.684 4.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 20.211 20.211 20.211 20.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.883 8.883 8.883 8.883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.539 3.539 3.539 3.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.28 3.28 3.28 3.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.719 4.719 4.719 4.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.24 2.24 2.24 2.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.365 12.365 12.365 12.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 24.282 24.282 24.282 24.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.299 17.299 17.299 17.299 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATIVO 400 MIL FIC 3.197 3.197 3.197 3.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.022 2.022 2.022 2.022 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.03 10.03 10.03 10.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.649 4.649 4.649 4.649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.481 4.481 4.481 4.481 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.522 4.522 4.522 4.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.711 2.711 2.711 2.711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۱
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.193 3.193 3.193 3.193 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.841 2.841 2.841 2.841 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ساعت ۱:۳۱
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.014 2.014 2.014 2.014 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74780.332 74780.332 74780.332 74780.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.522 1.522 1.522 1.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.925 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۷:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 4.974 4.974 4.974 4.974 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.615 2.615 2.615 2.615 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.678 1.678 1.678 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 5.985 5.985 5.985 5.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ساعت ۱:۳۱
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3467.171 3467.171 3467.171 3467.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.525 7.525 7.525 7.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.566 2.566 2.566 2.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.337 2.337 2.337 2.337 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 24.339 24.339 24.339 24.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 16.131 16.131 16.131 16.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.719 4.719 4.719 4.719 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.269 1.269 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.886 1.886 1.886 1.886 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱:۳۱
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 0.027 0.027 0.027 0.027 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ساعت ۱۹:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.55 2.55 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۳۱
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.047 2.047 2.047 2.047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.334 1.334 1.334 1.334 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.621 21.621 21.621 21.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.362 1.362 1.362 1.362 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.911 4.911 4.911 4.911 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱:۳۱
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.716 3.716 3.716 3.716 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ساعت ۱:۳۱
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 3.094 3.094 3.094 3.094 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۷:۰۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 5.926 5.926 5.926 5.926 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.744 15.744 15.74 15.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.791 1.791 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.243 12.243 12.243 12.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.099 18.099 18.098 18.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.329 25.329 25.327 25.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 6.379 6.379 6.379 6.379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۷:۰۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 26.836 26.821 26.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 211.894 211.827 211.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 5.744 5.742 5.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 202.302 202.234 202.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 2.617 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.454 10.454 10.454 10.454 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 294.674 294.674 294.674 294.674 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.53 3.53 3.53 3.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 6.942 6.942 6.942 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 196.87 196.87 196.87 196.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ساعت ۷:۰۰
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 1.806 1.806 1.806 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 5.691 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 1.728 1.727 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 14.475 14.475 14.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 3.741 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 18.689 18.689 18.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی