برزیل
برزیل

رئال برزیل / دلار

0.1935
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:36:13
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.41%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

221
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 10:01:49
8 (3.49%)
تغییر ۳ ماهه
9 (3.91%)
تغییر ۶ ماهه
15 (6.36%)
نوسان سالیانه

Tag Along

21,062
قیمت روز
75 (0.36%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:33:47
674 (3.31%)
تغییر ۳ ماهه
1,449 (7.39%)
تغییر ۶ ماهه
3,993 (23.40%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.945 21.945 21.945 21.945 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER SOBERANO RENDA 2.174 2.174 2.174 2.174 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.163 2.163 2.163 2.163 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 22.888 22.888 22.888 22.888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KONA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PR 67.831 67.831 67.831 67.831 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PR 335.548 335.548 335.548 335.548 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
SANTANDER FI DIAMANTINA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 1.822 1.822 1.822 1.822 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
CARTEIRA ITAֳš DE PREVIDֳŠNCIA FUNDO DE INVESTIMEN 11.317 11.317 11.317 11.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3.282 3.282 3.282 3.282 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.358 2.358 2.358 2.358 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.231 2.231 2.231 2.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO TESOURO RENDA FIXA 17.511 17.511 17.511 17.511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALVORADA 1343.238 1343.238 1343.238 1343.238 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ATMOS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 1563.957 1563.957 1563.957 1563.957 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB MILENIO 32 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 8.908 8.908 8.908 8.908 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 15.252 15.252 15.252 15.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB RF LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 2.597 2.597 2.597 2.597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FGEDUC MULTIMERCADO 2.523 2.523 2.523 2.523 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PREV RENDA FIXA 465.89 465.89 465.89 465.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 12.841 12.841 12.841 12.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO FOX SOBERANO II RENDA FIXA 286.172 286.172 286.172 286.172 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PETROS LIQUIDEZ 960.018 960.018 960.018 960.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP VIP ESTILO FUNDO 9.774 9.774 9.774 9.774 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 4.652 4.652 4.652 4.652 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FEDERAL 2.745 2.745 2.745 2.745 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER LIQUIDEZ RENDA 7.918 7.918 7.918 7.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.761 4.761 4.761 4.761 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVIEDO RENDA FIXA 61.964 61.964 61.964 61.964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 3.179 3.179 3.179 3.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB CURTO PRAZO CORPORATIVO 10 MILHOES FUNDO DE INV 2.606 2.606 2.606 2.606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO MAIS FUNDO DE 4.674 4.674 4.674 4.674 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB RF IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PR 40.232 40.232 40.232 40.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP DI C RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE IN 20.479 20.479 20.479 20.479 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE I 20.678 20.678 20.678 20.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUN 11.813 11.813 11.813 11.813 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP RENDA FIXA INSTITUICOES FINANCEIRAS FUNDO D 4.784 4.784 4.784 4.784 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 12.922 12.922 12.922 12.922 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB TOP RF MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 24.164 24.164 24.164 24.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO 2.918 2.918 2.918 2.918 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 32.339 32.339 32.339 32.339 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENC 12.317 12.317 12.317 12.317 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 1.645 1.645 1.645 1.645 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 9.788 9.788 9.788 9.788 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT FIX C FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.166 6.166 6.166 6.166 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT FIX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 8.931 8.931 8.931 8.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT FIX VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 3.562 3.562 3.562 3.562 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT FIX VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 3.308 3.308 3.308 3.308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 1.919 1.919 1.919 1.919 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV TOP TP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 4.798 4.798 4.798 4.798 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX 4.583 4.583 4.583 4.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV PREVIDENCIÁRIO 3.105 3.105 3.105 3.105 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FENIX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - CREDITO 234.201 234.201 234.201 234.201 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TI 2.442 2.442 2.442 2.442 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR REN 6.046 6.046 6.046 6.046 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PLUS 50 RENDA F 3.129 3.129 3.129 3.129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 6.018 6.018 6.018 6.018 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.245 2.245 2.245 2.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO 4.864 4.864 4.864 4.864 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
IBIUNA HEDGE ST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI 422.326 422.326 422.326 422.326 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
JGP STRATEGY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 3.554 3.554 3.554 3.554 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SAFRA PREV RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO REND 325.543 325.543 325.543 325.543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 19.551 19.551 19.551 19.551 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN 173.054 173.054 173.054 173.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CURTO PRA 3.84 3.84 3.84 3.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVE 252.585 252.585 252.585 252.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCA 4.247 4.247 4.247 4.247 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB CURTO PRAZO DIFERENCIADO SETOR PÚBLICO FUNDO DE 4.529 4.529 4.529 4.529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO EMPRESA FUNDO 10.084 10.084 10.084 10.084 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 4.704 4.704 4.704 4.704 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 2.265 2.265 2.265 2.265 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER P 4.619 4.619 4.619 4.619 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV TOP DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO REND 1.345 1.345 1.345 1.345 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIO CAIXA PREVINV 4.787 4.787 4.787 4.787 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FD 268.309 268.309 268.309 268.309 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE RENDA FIXA FUNDO DE INVES 25.002 25.002 25.002 25.002 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE INVESTIMENTO E 20.728 20.728 20.728 20.728 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ FLEXPREV RENDA FIXA VISION FUNDO DE INVESTIME 12.536 12.536 12.536 12.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 190.557 190.557 190.557 190.557 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO FUNDO 49.533 49.533 49.533 49.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZ 24.594 24.594 24.594 24.594 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
RT VOYAGER RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE I 1.287 1.287 1.287 1.287 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ FLEXPREV PREVIDÊNCIA RENDA FIXA - FUNDO DE IN 34.371 34.371 34.371 34.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE 13 13 13 13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
SANTANDER FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCI 37.42 37.42 37.42 37.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۳۳
ITAU RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIM 33156.883 33156.883 33156.883 33156.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
RT SINGULARITY ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO 4.411 4.411 4.383 4.411 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE 42.721 42.721 42.416 42.721 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 304.54 304.54 304.54 304.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ABSOLUTE VERTEX CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 2.527 2.527 2.522 2.527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 2.953 2.953 2.94 2.953 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 3.914 3.914 3.908 3.914 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
CSHG ALLOCATION VERDE AM PRIVATE FC DE FUNDO DE IN 14.143 14.143 14.12 14.143 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO - FUNDO DE I 51.518 51.518 51.401 51.518 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO 37.937 37.937 37.891 37.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUNDOS PLUS MULTIME 24.393 24.393 24.336 24.393 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMEN 24.46 24.46 24.444 24.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAÚ PRIVATE MULTI AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO E 113.485 113.485 112.76 113.485 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
ITAU RENDA FIXA PRE LONGO PRAZO F 61.581 61.581 61.581 61.581 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO VALOR ACOES 33.68 33.68 33.68 33.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU EXCHANGE CAMBIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO 95.032 95.032 95.032 95.032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU INDEX ACOES IBRX - FUNDO DE INVESTIMENTO 34.395 34.395 34.395 34.395 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 32.678 32.678 32.678 32.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL ABSOLUTO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO 7.541 7.541 7.541 7.541 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
JGP MAX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 4.059 4.059 4.059 4.059 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ATMOS INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO D 517.232 517.232 517.232 517.232 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C 7.905 7.905 7.905 7.905 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRASIL PLURAL RETORNO ABSOLUTO FIC FIM CREDITO PRI 2.947 2.947 2.947 2.947 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOT 7.941 7.941 7.941 7.941 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE 1.142 1.142 1.142 1.142 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 2.072 2.072 2.072 2.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.921 1.921 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULO 2.507 2.507 2.507 2.507 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.322 2.322 2.322 2.322 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IP-VALUE HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO 616.977 616.977 616.977 616.977 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU HEDGE PLUS VERTICE MULTIMERCADO FUNDO DE INVE 37.217 37.217 37.217 37.217 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 279.179 279.179 279.179 279.179 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE F 4.347 4.347 4.347 4.347 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
LIBER MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA 38.192 38.192 38.192 38.192 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OPPORTUNITY TOTAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 6.173 6.173 6.173 6.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
TEMPO CAPITAL PRINCIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 574.513 574.513 574.513 574.513 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAÚ FLEXPREV VISION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTI 12.458 12.458 12.458 12.458 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVEST CAIXA MASTER 2.268 2.268 2.268 2.268 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3523.443 3523.443 3523.443 3523.443 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA B 6.57 6.57 6.57 6.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF M 6.06 6.06 6.06 6.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB RENDA FIXA LP CORPORATIVO 10 MIL 10.851 10.851 10.851 10.851 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.896 5.896 5.896 5.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO 26.159 26.159 26.159 26.159 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN 7985.394 7985.394 7985.394 7985.394 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 203.895 203.895 203.895 203.895 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA GALILEO FUNDO DE INVESTIMENTO 510.856 510.856 510.856 510.856 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA TOP MASTER FUNDO DE INVESTIME 223.869 223.869 223.869 223.869 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM 215.72 215.72 215.72 215.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO PRO 243.723 243.723 243.723 243.723 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
VINCI GAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 26.585 26.585 26.585 26.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU MOMENTO ACOES - FUNDO DE INVESTIMENTO 132.195 132.195 132.195 132.195 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO 30.456 30.456 30.456 30.456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 1843.304 1843.304 1843.304 1843.304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
NUCLEO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 7.219 7.219 7.219 7.219 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 2.361 2.361 2.361 2.361 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU RENDA FIXA FLOOR - FUNDO DE INVESTIMENTO 290.196 290.196 290.196 290.196 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO 28.009 28.009 28.009 28.009 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SMALL CAP 13.148 13.148 13.148 13.148 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO DE 12.383 12.383 12.383 12.383 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA - FUNDO DE INVESTIMENTO 130.795 130.795 130.795 130.795 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PLURAL CAPITAL EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO 4.294 4.294 4.294 4.294 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE 5.843 5.843 5.843 5.843 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 5.241 5.241 5.241 5.241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FUNDO DE INVESTIMEN 12.316 12.316 12.316 12.316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BAHIA AM MARAU MASTER RFC FUNDO DE INVESTIMENTO MU 3.885 3.885 3.885 3.885 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INV 2.348 2.348 2.348 2.348 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB TOP TRADE PLUS LP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 2.81 2.81 2.81 2.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BOGARI VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUN 5494.241 5494.241 5494.241 5494.241 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 637.003 637.003 637.003 637.003 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIV 2.103 2.103 2.103 2.103 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BRASIL PLURAL RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMEN 3.884 3.884 3.884 3.884 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FUNDOS D 5.257 5.257 5.257 5.257 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE 4.244 4.244 4.244 4.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 31.965 31.965 31.965 31.965 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
CONSTELLATION MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOE 7.444 7.444 7.444 7.444 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
EQUITAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 7.245 7.245 7.245 7.245 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS P 3.709 3.709 3.709 3.709 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL IMA-B RE 2.835 2.835 2.835 2.835 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 3.95 3.95 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GAP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE A 6.678 6.678 6.678 6.678 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GAVEA MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 553.955 553.955 553.955 553.955 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS D 2.346 2.346 2.346 2.346 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
IBIUNA HEDGE STH FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 287.176 287.176 287.176 287.176 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAU FLEXPREV VERTICE B GERAL RENDA FIXA - FUNDO D 48.675 48.675 48.675 48.675 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE 4.94 4.94 4.94 4.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU 207.027 207.027 207.027 207.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B TITULOS PUBL 397.092 397.092 397.092 397.092 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Trend Pós-Fixado Fundo de Investimento em Cotas de 1.283 1.283 1.283 1.283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 25.511 25.511 25.511 25.511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO ESTILO FUNDO 4.938 4.938 4.938 4.938 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS ESTILO FUNDO DE 5.019 5.019 5.019 5.019 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUN 2.583 2.583 2.583 2.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
BB SBB RENDA FIXA CURTO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENT 2.075 2.075 2.075 2.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.907 1.907 1.907 1.907 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC 6.304 6.304 6.304 6.304 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 4.763 4.763 4.763 4.763 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 2.053 2.053 2.053 2.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۱:۳۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 24.48 24.48 24.48 24.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BB CURTO PRAZO SUPREMO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVE 3.736 3.736 3.736 3.736 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMEN 1.164 1.164 1.164 1.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MÁSTER I 1.913 1.913 1.913 1.913 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER AUTOMÁTICO 50 R 1.949 1.949 1.949 1.949 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۸:۳۳
BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO 1.372 1.372 1.372 1.372 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۸:۳۳
CSHG DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RE 3.235 3.235 3.234 3.235 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ساعت ۸:۳۲
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF 3.145 3.145 3.145 3.145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ساعت ۸:۳۳
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIO 8.272 8.272 8.272 8.272 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ساعت ۸:۳۳
BRASILPREV RT FIX VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 1.952 1.952 1.952 1.952 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت ۸:۳۲
BB TOP RF CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 1.692 1.692 1.692 1.692 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ساعت ۸:۳۶
BRASILPREV RT FIX X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 1.748 1.748 1.748 1.748 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ساعت ۸:۳۲
CARTEIRA ATIVA II FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 120.658 120.658 120.658 120.658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ساعت ۱۷:۳۲
SANTANDER FIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI 39.923 39.923 39.887 39.923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE 2.85 2.85 2.85 2.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ساعت ۸:۳۱
ITAÚ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO 79.711 79.711 79.711 79.711 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۸:۳۱
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO CORPORATIVO 400 MIL FIC 3.207 3.207 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۸:۳۱
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO 1.495 1.495 1.495 1.495 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۸:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS 2.614 2.614 2.614 2.614 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۸:۳۱
FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV PREVIDENCIÁ 5.759 5.759 5.759 5.759 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۸:۳۱
BB CARTEIRA ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 0.012 0.012 0.012 0.012 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹:۳۲
FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES DINÂMICA ENERGIA 74780.332 74780.332 74780.332 74780.332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ساعت ۱۹:۳۱
BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO REND 7.525 7.525 7.525 7.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BRADESCO PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE 2.566 2.566 2.566 2.566 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER PERSONALIZADO 5 24.339 24.339 24.339 24.339 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP 30 MIL FUNDO DE I 16.131 16.131 16.131 16.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 21.621 21.621 21.621 21.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ساعت ۱:۳۱
BB RENDA FIXA LP AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO 4.03 4.03 4.03 4.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱:۳۱
ITAÚ TOP DI II RENDA FIXA REFERENCIADO FICFI 15.744 15.744 15.74 15.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۳۱
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.791 1.791 1.791 1.791 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۷:۰۲
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO 12.243 12.243 12.243 12.243 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ساعت ۷:۳۰
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 18.099 18.099 18.098 18.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D 25.329 25.329 25.327 25.329 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ساعت ۲۰:۳۰
BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 26.836 26.836 26.821 26.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FIC FI YIELD VIP RENDA FIXA REFERENCIADO 211.894 211.894 211.827 211.894 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER ACTIVE FIX 5.744 5.744 5.742 5.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PR 202.302 202.302 202.234 202.302 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ساعت ۷:۳۰
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.617 2.617 2.617 2.617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ساعت ۲:۳۰
BRASILPREV RT FIX V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS 6.942 6.942 6.942 6.942 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ساعت ۷:۰۰
RAVI MAE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS 1.806 1.806 1.806 1.806 0.03 1.55% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲۰:۰۱
PACIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 5.691 5.691 5.691 5.691 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 1.728 1.728 1.727 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
SANTANDER FIC FI SELECT RENDA FIXA REFERENCIADO DI 14.475 14.475 14.475 14.475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ساعت ۶:۰۲
BRADESCO EMPRESAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RE 3.741 3.741 3.741 3.741 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۶:۳۲
SANTANDER FI PREV II RENDA FIXA 18.689 18.689 18.689 18.689 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDI 2.495 2.495 2.495 2.495 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ساعت ۶:۰۳
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی