شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
برمودا
برمودا

USD/BMD

1
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 24.36 - 24.36 24.36 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund C Inc 21.34 - 21.34 21.34 0.02 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund I Inc 30.12 - 30.12 30.12 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund L Inc 23.96 - 23.96 23.96 0.03 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Pacific Fund I Inc 32.72 - 32.72 32.72 0.24 0.74% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund A Inc 62.92 - 62.92 62.92 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund C Inc 55.76 - 55.76 55.76 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund I Inc 73.72 - 73.72 73.72 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World International Fund L Inc 61.42 - 61.42 61.42 0.02 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 34.31 - 34.31 34.31 0.18 0.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 43.4 - 43.4 43.4 0.22 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fu 33.25 - 33.25 33.25 0.17 0.51% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Fidelity Advisor World Limited Term Bond Fund I In 10.15 - 10.15 10.15 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
LOM Fixed Income Fund USD 16.864 - 16.864 16.864 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۶:۰۲
Fidelity Advisor World U.S. High In 8.63 - 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
Fidelity Advisor World U.S. Dollar Bond Fund I Inc 7.38 - 7.38 7.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۳:۰۴
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 192.12 - 192.12 192.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 166.94 - 166.94 166.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 200.77 - 200.77 200.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 184.82 - 184.82 184.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelAD 164.96 - 164.96 164.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World Selec 192.12 - 192.12 192.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelIC 185.78 - 185.78 185.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelID 165.85 - 165.85 165.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Managed Portfolios World SelLC 184.82 - 184.82 184.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 109.22 - 109.22 109.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Butterfield USD Bond 10.725 - 10.725 10.725 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Butterfield US Bond B 10.944 - 10.944 10.944 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Butterfield Bermuda A 36.22 - 36.22 36.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Global Voyager Small Cap Growth 28.107 - 28.107 28.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Global Voyager Global Fixed Income 27.742 - 27.643 27.742 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
Butterfield Select Fixed Income 21.97 - 21.74 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۸:۰۵
Butterfield Select Equity 18.32 - 18.32 18.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Butterfield Select Invest Fund 14.6 - 14.6 14.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
Orbis Global Equity Fund 123.83 - 123.83 123.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fu 102.384 - 102.384 102.384 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fd 107.39 - 107.39 107.39 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۱:۰۸
Moneda Chile Fund Ltd 64.189 - 64.189 64.189 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۱:۰۳
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class IC 109 - 109 109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۲۲:۰۵