بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,162
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ تیر ۱۴۰۰
ساعت 20:33:56
1,075 (9.70%)
تغییر ۳ ماهه
1,643 (15.61%)
تغییر ۶ ماهه
2,576 (26.88%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AG Life Stability 87.29 87.29 87.29 87.29 0.11 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
C+F Euro Equities Acc 674.13 674.13 674.13 674.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities Inc 190.18 190.18 190.18 190.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities D Acc 591.09 591.09 591.09 591.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities D Inc 178.86 178.86 178.86 178.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Transparant Balanced Acc 2336.46 2336.46 2336.46 2336.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Belfius Equities China C Cap 19.33 19.33 19.33 19.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
AXA B Fund FoF Growth Selection 141.09 141.09 141.09 141.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 8464.09 8464.09 8464.09 8464.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 8125.75 8125.75 8125.75 8125.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
DPAM HORIZON B Active Strategy A 197.06 197.06 197.02 197.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
DPAM HORIZON B Active Strategy B 218.96 218.96 218.92 218.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 221.74 221.74 221.74 221.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Metropolitan Rentastro Growth Class 305.1 305.1 305.1 305.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 79.59 79.59 79.59 79.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Belfius Equities Leading Brands C Dis 121.94 121.94 121.94 121.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Belfius Equities Global Health Care C Cap 5269.35 5269.35 5269.35 5269.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A Acc 1186.49 1186.49 1186.49 1186.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc 1237.97 1237.97 1237.97 1237.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C Acc 1340.58 1340.58 1340.58 1340.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 116.96 116.96 116.96 116.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 130.73 130.73 130.73 130.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1811.97 1811.97 1811.97 1811.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1242.59 1242.59 1242.59 1242.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1252.69 1252.69 1252.69 1252.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A ג‚¬ Income 1299.43 1299.43 1299.43 1299.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B ג‚¬ Income 1309.48 1309.48 1309.48 1309.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C ג‚¬ Income 1334.49 1334.49 1334.49 1334.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Belfius Equities China C Dis 13.62 13.62 13.62 13.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Pension Growth 196.96 196.96 196.96 196.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability O 1410.53 1410.53 1410.53 1410.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 221.74 221.74 221.74 221.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Leading Brands C Cap 174.71 174.71 174.71 174.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Leading Brands L Cap 173.01 173.01 173.01 173.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 168.22 168.22 168.22 168.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Pension Stability Classic 168.22 168.22 168.22 168.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3783.12 3783.12 3783.12 3783.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Global Health Care L Cap 5211.46 5211.46 5211.46 5211.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 1258.01 1258.01 1258.01 1258.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 836.1 836.1 836.1 836.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Star Fund capitalisation 221.16 221.16 221.16 221.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Argenta Pensioenspaarfonds 157.31 157.31 157.31 157.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Pension Fund Low Equities 127.12 127.12 127.12 127.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Pension Fund Balanced Plus 117.08 117.08 117.08 117.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Pension Fund High Equities 162.91 162.91 162.91 162.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 171.92 171.92 171.92 171.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 189.82 189.82 189.82 189.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio ING Core F 1339.59 1339.59 1339.59 1339.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio ING Core FC 387.92 387.92 387.92 387.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 79.64 79.64 79.64 79.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 469.39 469.39 469.39 469.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 527.53 527.53 527.53 527.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 533.23 533.23 533.23 533.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 366.95 366.95 366.95 366.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 77.77 77.77 77.77 77.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 73.81 73.81 73.81 73.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 91.71 91.71 91.71 91.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1207.77 1207.77 1207.77 1207.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 397.61 397.61 397.61 397.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 445.05 445.05 445.05 445.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1311.53 1311.53 1311.53 1311.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
B Equities Euroland F Capitalisatio 285.28 285.28 285.28 285.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 53.86 53.86 53.86 53.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 56.7 56.7 56.7 56.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap 259.5 259.5 259.5 259.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 89.89 89.89 89.89 89.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.62 92.62 92.62 92.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 376.28 376.28 376.28 376.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 414.03 414.03 414.03 414.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap 313.34 313.34 313.34 313.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 386.86 386.86 386.86 386.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Real Estate Europe Dividend W Cap 245.37 245.37 245.37 245.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 544.69 544.69 544.69 544.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 600.33 600.33 600.33 600.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 402.19 402.19 402.19 402.19 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 482.5 482.5 482.5 482.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 414.31 414.31 414.31 414.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap 105.76 105.76 105.76 105.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 212.91 212.91 212.91 212.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 259.4 259.4 259.4 259.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 275.73 275.73 275.73 275.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 230.92 230.92 230.92 230.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 303.29 303.29 303.29 303.29 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 334.16 334.16 334.16 334.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 185.14 185.14 185.14 185.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 238.9 238.9 238.9 238.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 260.36 260.36 260.36 260.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Pricos Cap 521.02 521.02 521.02 521.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Sivek - Global Low Cap 376.83 376.83 376.83 376.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Sivek - Global High Cap 487.15 487.15 487.15 487.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Belfius Equities Climate C Cap 231.3 231.3 231.3 231.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1240.56 1240.56 1240.56 1240.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
BNP Paribas B Strategy - Europe Neutral Classic Ac 114.97 114.97 114.97 114.97 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲۰:۳۳
Belfius Fullinvest - High C Acc 1038.63 1038.63 1038.63 1038.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 1210.42 1210.42 1210.42 1210.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
Sivek - Global Medium Cap 438.58 438.58 438.58 438.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Sivek - Global Medium Dis 246.34 246.34 246.34 246.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1173.74 1173.74 1173.74 1173.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۸:۳۶
Candriam Sustainable - Medium C Cap 8.407 8.407 8.407 8.407 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۷
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 234.68 234.68 234.68 234.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra 82.67 82.67 82.67 82.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ساعت ۸:۳۷
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 192.06 192.06 192.06 192.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۸:۱۰
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 106.49 106.49 106.49 106.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 98.91 98.91 98.91 98.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 646.23 646.23 646.23 646.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
KBC Eco Fund - Water Dis 1414.28 1414.28 1414.28 1414.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
KBC Equity Fund - Trends Classic Cap 217.59 217.59 217.59 217.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Belfius Plan Equities 496.08 496.08 496.08 496.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CF Vega Equity Acc 229.89 229.89 229.89 229.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
CF Vega Equity Inc 198.87 198.87 198.87 198.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Belfius Equities Belgium C Cap 920.83 920.83 920.83 920.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 69.74 69.74 69.74 69.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 136.62 136.62 136.62 136.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 149.43 149.43 149.43 149.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sivek - Global Low Dis 162.67 162.67 162.67 162.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P 1116.33 1116.33 1116.33 1116.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۲:۰۱
Real Estate EMU B 75.63 75.63 75.63 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Real Estate EMU F 77.67 77.67 77.01 77.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Rainbow Indigo 205.1 205.1 205.1 205.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1210.45 1210.45 1210.45 1210.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced EUR In 908.64 908.64 908.64 908.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 388.74 388.74 388.74 388.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 168.93 168.93 168.93 168.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۷:۰۰
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 152.1 152.1 152.1 152.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 293.63 293.63 293.63 293.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1026.53 1026.53 1026.53 1026.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
Sivek - Global High Dis 219.31 219.31 219.31 219.31 6.17 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Candriam Sustainable - Europe I Inc 18.52 18.52 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
C+F Global Opportunities Acc 182.74 182.74 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۰
C+F Global Opportunities Inc 153.21 153.21 149.63 153.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 431.34 431.34 431.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۱
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 6026.31 6026.31 6026.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 7587.26 7587.26 7587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 160.55 160.55 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 62.04 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 69.41 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 828.4 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی