بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

12,121
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت 20:34:30
7 (0.06%)
تغییر ۳ ماهه
816 (7.21%)
تغییر ۶ ماهه
2,475 (25.66%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pricos Cap 536.06 536.06 536.06 536.06 0.81 0.15% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۴
Sivek - Global High Cap 508.89 508.89 508.89 508.89 1.14 0.22% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۴
Sivek - Global Medium Cap 453.63 453.63 453.63 453.63 0.74 0.16% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۴
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1211.32 1211.32 1211.32 1211.32 1.62 0.13% ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۴
AG Life Equity World Aqua 282.38 282.38 282.33 282.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
AG Life Balanced 121.92 121.92 121.92 121.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Euro Equities Acc 704.82 704.82 704.82 704.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Euro Equities Inc 198.84 198.84 198.84 198.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
AG Life Climate Change 102.15 102.15 102.15 102.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Euro Equities D Acc 616.54 616.54 616.54 616.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Euro Equities D Inc 186.57 186.57 186.57 186.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
AG Life Sustainable Defensive 114.57 114.57 114.57 114.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 8921.44 8921.44 8921.44 8921.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 8564.81 8564.81 8564.81 8564.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability O 1434.12 1434.12 1434.12 1434.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 226.45 226.45 226.45 226.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Metropolitan Rentastro Growth Class 313.57 313.57 313.57 313.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Belfius Equities Leading Brands C Cap 179.25 179.25 179.25 179.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 170.6 170.6 170.6 170.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability Classic 170.6 170.6 170.6 170.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A Acc 1213.34 1213.34 1213.34 1213.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc 1266.58 1266.58 1266.58 1266.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C Acc 1372.68 1372.68 1372.68 1372.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 411.65 411.65 411.65 411.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1840.52 1840.52 1840.52 1840.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1262.17 1262.17 1262.17 1262.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1327.68 1327.68 1327.68 1327.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A ג‚¬ Income 1328.84 1328.84 1328.84 1328.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B ג‚¬ Income 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C ג‚¬ Income 1366.45 1366.45 1366.45 1366.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳:۳۵
Star Fund capitalisation 226.78 226.78 226.78 226.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Argenta Pensioenspaarfonds 165.04 165.04 165.04 165.04 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas B Pension Growth 202.21 202.21 202.21 202.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Pension Fund Low Equities 130.45 130.45 130.45 130.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Pension Fund Balanced Plus 121.45 121.45 121.45 121.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Pension Fund High Equities 170.98 170.98 170.98 170.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 226.45 226.45 226.45 226.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Candriam Sustainable - Medium C Cap 8.638 8.638 8.638 8.638 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 81.52 81.52 81.52 81.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Leading Brands L Cap 177.47 177.47 177.47 177.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1261.72 1261.72 1261.72 1261.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Global Health Care C Cap 5478.4 5478.4 5478.4 5478.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3933.21 3933.21 3933.21 3933.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Global Health Care L Cap 5417 5417 5417 5417 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 1332.8 1332.8 1332.8 1332.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 885.8 885.8 885.8 885.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 518.44 518.44 518.44 518.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 582.5 582.5 582.5 582.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 588.95 588.95 588.95 588.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra 84.28 84.28 84.28 84.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 119.16 119.16 119.16 119.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 133.16 133.16 133.16 133.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 79.62 79.62 79.62 79.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 77.38 77.38 77.38 77.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 96.15 96.15 96.15 96.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۲۰:۳۴
Belfius Plan Medium 443.13 443.13 443.13 443.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Belfius Equities Climate C Cap 255.22 255.22 255.22 255.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Belfius Fullinvest - High C Acc 1066.06 1066.06 1066.06 1066.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio ING Core F 1363.47 1363.47 1363.47 1363.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio ING Core FC 394.83 394.83 394.83 394.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Belfius Equities Leading Brands C Dis 125.11 125.11 125.11 125.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Belfius Multi Manager Smart Future C Acc 228.99 228.99 228.99 228.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
Belfius Multi Manager Smart Future C Inc 221.15 221.15 221.15 221.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1230.64 1230.64 1230.64 1230.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 405.14 405.14 405.14 405.14 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 458.63 458.63 458.63 458.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1351.57 1351.57 1351.57 1351.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۷:۳۴
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 175.87 175.87 175.87 175.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 194.18 194.18 194.18 194.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
B Equities Euroland F Capitalisatio 305.62 305.62 305.62 305.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 57.39 57.39 57.39 57.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap 277.48 277.48 277.48 277.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 93.74 93.74 93.74 93.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 383.64 383.64 383.64 383.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 422.94 422.94 422.94 422.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap 342.81 342.81 342.81 342.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 412.36 412.36 412.36 412.36 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Real Estate Europe Dividend W Cap 253.34 253.34 253.34 253.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 555.39 555.39 555.39 555.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 613.24 613.24 613.24 613.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 427.11 427.11 427.11 427.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 504.5 504.5 504.5 504.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 440.51 440.51 440.51 440.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap 106.42 106.42 106.42 106.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap USD Hedged 356.78 356.78 356.78 356.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 232.83 232.83 232.83 232.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 283.69 283.69 283.69 283.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 302.09 302.09 302.09 302.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 252.6 252.6 252.6 252.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 331.78 331.78 331.78 331.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 366.24 366.24 366.24 366.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 190.8 190.8 190.8 190.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 246.2 246.2 246.2 246.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 268.81 268.81 268.81 268.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۳۴
Sivek - Global Low Cap 385.15 385.15 385.15 385.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ساعت ۸:۳۳
AG Life Stability 88.58 88.58 88.58 88.67 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
AG Life Sustainable Neutral 122.9 122.9 122.85 122.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۳:۳۷
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.49 54.49 54.49 54.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 90.93 90.93 90.93 90.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۳۴
Transparant Balanced Acc 2365.09 2365.09 2365.09 2367.51 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۲۳:۳۶
KBC Equity Fund - Trends Classic Dis 187.25 187.25 187.25 187.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ساعت ۹:۰۴
Sivek - Global Medium Dis 254.98 254.98 254.98 254.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ ساعت ۸:۰۵
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 80.55 80.55 80.55 80.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ساعت ۸:۰۵
AXA B Fund FoF Growth Selection 144.32 144.32 144.32 144.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۲۳:۳۷
DPAM HORIZON B Active Strategy A 204.12 204.12 204.12 204.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM HORIZON B Active Strategy B 226.8 226.8 226.8 226.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ساعت ۱۴:۳۴
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 1262.93 1262.93 1262.93 1262.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۸:۰۴
BNP Paribas B Strategy - Europe Neutral Classic Ac 116.62 116.62 116.62 116.62 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ساعت ۸:۰۴
Belfius Equities China C Cap 16.87 16.87 16.87 16.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Belfius Equities China C Dis 11.89 11.89 11.89 11.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 203.73 203.73 203.73 203.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۰۴
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 242.09 242.09 242.09 242.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۸:۰۴
KBC Equity Fund - Trends Classic Cap 235.28 235.28 235.28 235.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ساعت ۱۱:۳۴
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 106.49 106.49 106.49 106.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 98.91 98.91 98.91 98.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 646.23 646.23 646.23 646.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت ۲:۳۳
KBC Eco Fund - Water Dis 1414.28 1414.28 1414.28 1414.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ساعت ۸:۰۲
Belfius Plan Equities 496.08 496.08 496.08 496.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۱
CF Vega Equity Acc 229.89 229.89 229.89 229.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
CF Vega Equity Inc 198.87 198.87 198.87 198.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۳:۳۲
Belfius Equities Belgium C Cap 920.83 920.83 920.83 920.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 69.74 69.74 69.74 69.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 136.62 136.62 136.62 136.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 149.43 149.43 149.43 149.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sivek - Global Low Dis 162.67 162.67 162.67 162.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P 1116.33 1116.33 1116.33 1116.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۲:۰۱
Real Estate EMU B 75.63 75.63 75.63 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Real Estate EMU F 77.67 77.67 77.01 77.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Rainbow Indigo 205.1 205.1 205.1 205.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1210.45 1210.45 1210.45 1210.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced EUR In 908.64 908.64 908.64 908.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 388.74 388.74 388.74 388.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 168.93 168.93 168.93 168.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۷:۰۰
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 152.1 152.1 152.1 152.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 293.63 293.63 293.63 293.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1026.53 1026.53 1026.53 1026.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
Sivek - Global High Dis 219.31 219.31 219.31 219.31 6.17 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Candriam Sustainable - Europe I Inc 18.52 18.52 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
C+F Global Opportunities Acc 182.74 182.74 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۰
C+F Global Opportunities Inc 153.21 153.21 149.63 153.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 431.34 431.34 431.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۱
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 6026.31 6026.31 6026.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 7587.26 7587.26 7587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 160.55 160.55 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 62.04 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 69.41 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 828.4 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی