ب صندوق های سرمایه گذاری بلژیک | شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز
iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,503
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ اسفند ۱۳۹۸
ساعت 20:31:58
581 (5.32%)
تغییر ۳ ماهه
1,744 (17.87%)
تغییر ۶ ماهه
1,766 (18.14%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 212.81 - 212.81 212.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 212.81 - 212.81 212.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ساعت ۶:۰۱
CF Vega Equity Acc 218.81 - 218.81 220.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
CF Vega Equity Inc 190.82 - 190.82 191.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Pension Fund High Equities 152.86 - 152.86 153.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ING B Collect Portfolio ING Core F 1288.92 - 1284.31 1288.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 104.84 - 104.84 104.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
ING B Collect Portfolio ING Core FC 370.3 - 368.98 370.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Metropolitan Rentastro Growth Class 287.38 - 287.38 288.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Pricos Cap 477.65 - 477.65 477.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Euro Equities Acc 584.86 - 584.86 590.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Euro Equities Inc 181.96 - 181.96 183.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Sivek - Global Low Cap 377.24 - 377.24 378.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Euro Equities D Acc 519.59 - 519.59 524.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Euro Equities D Inc 171.85 - 171.85 173.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Sivek - Global High Cap 460.77 - 460.77 460.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Transparant Balanced Acc 2235.58 - 2235.58 2238.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Sivek - Global Medium Cap 425.29 - 425.29 425.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Sivek - Global Medium Dis 245.94 - 245.94 246.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas B Pension Growth 185.63 - 185.63 186.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Global Opportunities Acc 230.83 - 230.83 231.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Global Opportunities Inc 195.36 - 195.36 195.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Belgium C Cap 914.49 - 913.02 914.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
AXA B Fund FoF Growth Selection 128.51 - 127.95 128.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 7197 - 7197 7232.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 7000.44 - 7000.44 7034.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Pension Fund Low Equities 123.72 - 123.72 123.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas B Pension Stability O 1358.86 - 1358.86 1360.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 112.87 - 112.87 112.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 76.3 - 76.12 76.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Leading Brands C Cap 155.56 - 155.56 156.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Leading Brands C Dis 110.16 - 110.16 111.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Leading Brands L Cap 154.23 - 154.23 155.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 164.42 - 164.42 164.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
BNP Paribas B Pension Stability Classic 164.42 - 164.42 164.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 304.86 - 304.13 304.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Global Health Care C Cap 4233.75 - 4233.75 4261.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3076.25 - 3076.25 3096.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Global Health Care L Cap 4191.72 - 4191.72 4219.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 991.33 - 986.27 991.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 667.16 - 663.75 667.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 318.24 - 318.24 319.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 354.17 - 354.17 355.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 357.58 - 357.58 359.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 272.14 - 272.14 273.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1754.59 - 1750.78 1754.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1203.24 - 1200.63 1203.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1190.22 - 1190.22 1196.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۲۲:۰۱
Belfius Plan Equities 438.34 - 435.34 438.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM HORIZON B Active Strategy A 175.57 - 175.57 175.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM HORIZON B Active Strategy B 192.99 - 192.99 192.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Belfius Pension Fund Balanced Plus 112.14 - 112.14 112.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 77.27 - 77.27 77.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 366.95 - 366.95 366.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 397.99 - 397.99 397.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 375.46 - 375.46 375.46 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 75.68 - 75.68 75.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 83.73 - 83.73 83.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1329.91 - 1320.49 1329.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 448.26 - 445.09 448.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1179.19 - 1175.49 1179.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 384.9 - 383.69 384.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 411.66 - 409.22 411.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1228.25 - 1220.98 1228.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Star Fund capitalisation 204.21 - 204.21 204.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Argenta Pensioenspaarfonds 143.06 - 143.06 143.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 167.84 - 167.84 167.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 1025.59 - 1025.59 1025.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 182.26 - 182.26 182.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 158.69 - 158.69 158.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 173.35 - 173.35 173.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 69.37 - 69.37 69.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
B Equities Euroland F Capitalisatio 250.32 - 250.32 250.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Real Estate EMU B 94.06 - 94.06 94.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Real Estate EMU F 96.21 - 96.21 96.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 134.94 - 134.94 134.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 145.32 - 145.32 145.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 55.41 - 55.41 55.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 58.36 - 58.36 58.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 91.4 - 91.4 91.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 93.9 - 93.9 93.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 191.89 - 191.89 191.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 413.29 - 413.29 413.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 455.31 - 455.31 455.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1325.34 - 1325.34 1325.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 587.42 - 587.42 587.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 640.7 - 640.7 640.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 71.56 - 71.56 71.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 191.87 - 191.87 191.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 207.24 - 207.24 207.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 269.54 - 269.54 269.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 293.74 - 293.74 293.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 200 - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 253.64 - 253.64 253.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 273.58 - 273.58 273.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۲
Rainbow Indigo 201.51 - 201.51 201.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ساعت ۱:۰۲
Sivek - Global Low Dis 168.32 - 167.97 168.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
Candriam Sustainable - Europe I Inc 26.31 - 26.31 26.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۲۲:۰۲
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 - 431.34 431.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 197.87 - 197.87 197.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 - 6026.31 6026.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 - 7587.26 7587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 160.55 - 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰