خبر
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,234
قیمت روز
21 (0.19%)
تغییر روزانه
۱۰ آذر ۱۴۰۱
ساعت 13:05:26
541 (5.06%)
تغییر ۳ ماهه
412 (3.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,024 (8.36%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
C+F Euro Equities Acc 655.36 655.36 655.36 655.36 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
C+F Euro Equities Inc 172.13 172.13 172.13 172.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Climate Change 90.98 90.98 90.98 90.98 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
C+F Euro Equities D Acc 566.4 566.4 566.4 566.4 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
C+F Euro Equities D Inc 161.64 161.64 161.64 161.64 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Equity World Aqua 257.91 257.91 257.91 257.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Equities Human Future 128.19 128.19 128.19 128.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1134.27 1134.27 1134.27 1134.27 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1254.05 1254.05 1254.05 1254.05 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Balanced 106.18 106.18 106.18 106.18 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Stability 75.86 75.86 75.86 75.86 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Sustainable Neutral 108.7 108.7 108.7 108.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
AG Life Sustainable Defensive 99.42 99.42 99.42 99.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A Acc 1106.71 1106.71 1106.71 1106.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B Acc 1158.43 1158.43 1158.43 1158.43 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C Acc 1260.55 1260.55 1260.55 1260.55 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1660.31 1660.31 1660.31 1660.31 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio A ג‚¬ Income 1208.39 1208.39 1208.39 1208.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio B ג‚¬ Income 1221.56 1221.56 1221.56 1221.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Van Lanschot Bevek Balanced Portfolio C ג‚¬ Income 1250.87 1250.87 1250.87 1250.87 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۲۲:۳۵
Belfius Plan Medium 396.35 396.35 396.35 396.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Argenta Pensioenspaarfonds 141.92 141.92 141.92 141.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Star Fund - capitalisation 204 204 204 204 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Growth 177.74 177.74 177.74 177.74 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Climate C Cap 226.14 226.14 226.14 226.14 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Pension Fund Low Equities 116.19 116.19 116.19 116.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability O 1255.12 1255.12 1255.12 1255.12 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Pension Fund Balanced Plus 107.48 107.48 107.48 107.48 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Pension Fund High Equities 150.81 150.81 150.81 150.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Candriam Sustainable - Medium C Cap 7.608 7.608 7.608 7.608 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 70.81 70.81 70.81 70.81 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Leading Brands C Cap 164.52 164.52 164.52 164.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 111.37 111.37 111.37 111.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 162.71 162.71 162.71 162.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Metropolitan Rentastro Growth Classic 275.13 275.13 275.13 275.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 147.38 147.38 147.38 147.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 45.08 45.08 45.08 45.08 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 47.56 47.56 47.56 47.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Stability Classic 147.38 147.38 147.38 147.38 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Multi Manager Smart Future C Acc 193.79 193.79 193.79 193.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Multi Manager Smart Future C Inc 183.96 183.96 183.96 183.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1133.53 1133.53 1133.53 1133.53 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 76.35 76.35 76.35 76.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 78.92 78.92 78.92 78.92 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Global Health Care C Cap 5194.01 5194.01 5194.01 5194.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3629.6 3629.6 3629.6 3629.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Global Health Care L Cap 5130.01 5130.01 5130.01 5130.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 1065.58 1065.58 1065.58 1065.58 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 681.52 681.52 681.52 681.52 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc 195.16 195.16 195.16 195.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc 195.16 195.16 195.16 195.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 351.7 351.7 351.7 351.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 407.45 407.45 407.45 407.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 326.13 326.13 326.13 326.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 412.41 412.41 412.41 412.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra 74.89 74.89 74.89 74.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 104.96 104.96 104.96 104.96 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 117.19 117.19 117.19 117.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 458.23 458.23 458.23 458.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 476.62 476.62 476.62 476.62 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 477.2 477.2 477.2 477.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 69.6 69.6 69.6 69.6 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 65.42 65.42 65.42 65.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 82.35 82.35 82.35 82.35 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 1215.15 1215.15 1215.15 1215.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 358.41 358.41 358.41 358.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1064.51 1064.51 1064.51 1064.51 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 353.29 353.29 353.29 353.29 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1206.42 1206.42 1206.42 1206.42 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 415.34 415.34 415.34 415.34 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹:۳۵
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 153.68 153.68 153.68 153.68 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 171.25 171.25 171.25 171.25 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities Euroland B Cap 241.1 241.1 241.1 241.1 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 253.23 253.23 253.23 253.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 281.89 281.89 281.89 281.89 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap 276.76 276.76 276.76 276.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation 268.21 268.21 268.21 268.21 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 371.16 371.16 371.16 371.16 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 373.76 373.76 373.76 373.76 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 416.79 416.79 416.79 416.79 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities Euroland F Cap USD Hedged 322.9 322.9 322.9 322.9 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 175.39 175.39 175.39 175.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 221.41 221.41 221.41 221.41 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap 247.63 247.63 247.63 247.63 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 238.06 238.06 238.06 238.06 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 199.13 199.13 199.13 199.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 264.99 264.99 264.99 264.99 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 295.47 295.47 295.47 295.47 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۶:۳۶
Pricos Cap 462.3 462.3 462.3 462.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Sivek - Global High Cap 461.71 461.71 461.71 461.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
KBC Eco Fund - Water Cap 2043.24 2043.24 2043.24 2043.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Sivek - Global Medium Cap 406.3 406.3 406.3 406.3 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Horizon - Comfort Dynamic Cap 1339.73 1339.73 1339.73 1339.73 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Horizon - Comfort SRI Dynamic Cap 1041.91 1041.91 1041.91 1041.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1072.2 1072.2 1072.2 1072.2 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Horizon - KBC ExpertEase Dynamic Balanced Classic 1004.01 1004.01 1004.01 1004.01 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
IN.Focus Private Banking Active Income Selection D 895.61 895.61 895.61 895.61 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
Plato Institutional Index Fund - World Classic Sha 490.39 490.39 490.39 490.39 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۷:۳۵
KBC-Life Comfort SRI Dynamic 1054.23 1054.23 1054.23 1054.23 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ساعت ۷:۳۵
Perspective - Global 100 Timing NOK 2 NOK Acc Reta 1156.19 1156.19 1156.19 1156.19 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ساعت ۷:۳۵
Horizon - Private Banking Active Stock Selection C 1723.64 1723.64 1723.64 1742.13 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۴۴
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1495.95 1495.95 1495.95 1495.95 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ساعت ۷:۱۶
Transparant Balanced Acc 2066.99 2066.99 2066.99 2081.91 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ ساعت ۲۲:۴۷
Sivek - Global Medium Dis 221.37 221.37 221.37 221.37 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ساعت ۷:۴۷
Plato Institutional Index Fund - North American Eq 223.5 223.5 223.5 223.5 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ساعت ۷:۱۵
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 7628.49 7628.49 7628.49 7638.24 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساعت ۲۲:۴۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین