شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

9,837
قیمت روز
65 (0.66%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 20:31:11
313 (3.08%)
تغییر ۳ ماهه
1,121 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
172 (1.78%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Star Fund capitalisation 187.58 - 187.58 187.58 3.03 1.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Argenta Pensioenspaarfonds 130.39 - 130.39 130.39 1.83 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Pension Fund High Equities 139.4 - 139.4 139.4 2.08 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 196.56 - 196.56 196.56 2.05 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Metropolitan Rentastro Growth Class 259.69 - 259.69 259.69 3.90 1.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Pension Fund Low Equities 116.75 - 116.75 116.75 0.81 0.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability O 1287.51 - 1287.51 1287.51 7.92 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Pension Fund Balanced Plus 103.91 - 103.91 103.91 1.22 1.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 196.56 - 196.56 196.56 2.05 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 72.55 - 72.55 72.55 0.35 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Leading Brands C Cap 144.4 - 144.4 144.4 1.06 0.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Leading Brands C Dis 102.26 - 102.26 102.26 0.76 0.75% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Leading Brands L Cap 143.15 - 143.15 143.15 1.05 0.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 155.31 - 155.31 155.31 0.95 0.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Global Health Care L Cap 4317.62 - 4317.62 4317.62 2.18 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 905.56 - 905.56 905.56 21.63 2.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 609.44 - 609.44 609.44 14.56 2.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 326.17 - 326.17 326.17 4.17 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 362.96 - 362.96 362.96 4.64 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 366.49 - 366.49 366.49 4.68 1.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 268.59 - 268.59 268.59 2.57 0.97% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 70.74 - 70.74 70.74 0.33 0.47% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 150.46 - 150.46 150.46 2.53 1.71% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 920.17 - 920.17 920.17 15.52 1.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 169.7 - 169.7 169.7 5.30 3.22% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 146.86 - 146.86 146.86 1.76 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 161.37 - 161.37 161.37 1.93 1.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Active Strategy A 159.06 - 159.06 159.06 2.43 1.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Active Strategy B 176.04 - 176.04 176.04 2.69 1.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 126.61 - 126.61 126.61 0.51 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 137.38 - 137.38 137.38 0.55 0.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 319.17 - 319.17 319.17 20.22 6.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 348.14 - 348.14 348.14 22.09 6.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 461.89 - 461.89 461.89 29.25 6.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 504.86 - 504.86 504.86 32.04 6.78% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 313.56 - 313.56 313.56 2.83 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 353.19 - 353.19 353.19 4.33 1.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 321.3 - 321.3 321.3 2.91 0.91% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 56.55 - 56.55 56.55 1.70 3.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 164.47 - 164.47 164.47 0.61 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 194.33 - 194.33 194.33 0.72 0.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 156.97 - 156.97 156.97 8.06 5.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 202.53 - 202.53 202.53 10.41 5.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 218.88 - 218.88 218.88 11.27 5.43% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۷:۳۱
B Equities Euroland F Capitalisatio 224.14 - 224.14 224.14 8.65 4.01% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Real Estate EMU B 75.71 - 75.71 75.71 2.08 2.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Real Estate EMU F 77.56 - 77.56 77.56 2.13 2.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 51.78 - 51.78 51.78 0.12 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 54.38 - 54.38 54.38 0.13 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 86.42 - 86.42 86.42 0.20 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 88.84 - 88.84 88.84 0.20 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 167.58 - 167.58 167.58 2.67 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 220.05 - 220.05 220.05 3.50 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 240.35 - 240.35 240.35 3.84 1.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۱۴:۳۱
Rainbow Indigo 195.82 - 195.82 195.82 0.40 0.20% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
Sivek - Global High Cap 401.14 - 401.14 401.14 2.96 0.74% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۷:۰۱
ING B Collect Portfolio ING Core F 1180.38 - 1180.38 1180.38 1.96 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 95.77 - 95.77 95.77 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ING B Collect Portfolio ING Core FC 339.12 - 339.12 339.12 0.57 0.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Belfius Plan Equities 386.36 - 386.36 386.36 2.66 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
AXA B Fund FoF Growth Selection 119.05 - 119.05 119.05 0.32 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 103.11 - 103.11 103.11 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 72.93 - 72.93 72.93 0.06 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P 1029.19 - 1029.19 1029.19 3.73 0.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1058.57 - 1058.57 1058.57 3.39 0.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
BNP Paribas B Strategy - Europe Neutral Classic Ac 100.04 - 100.04 100.04 0.55 0.55% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 111.82 - 111.82 111.82 0.28 0.25% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1099.74 - 1099.74 1099.74 3.38 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 358.97 - 358.97 358.97 1.10 0.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 371.59 - 371.59 371.59 2.55 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1108.69 - 1108.69 1108.69 7.63 0.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1651.28 - 1651.28 1651.28 3.01 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1132.4 - 1132.4 1132.4 2.06 0.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۳۰
CF Vega Equity Acc 187.31 - 187.31 187.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
CF Vega Equity Inc 162.04 - 162.04 162.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Euro Equities Inc 152.56 - 152.56 152.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sivek - Global Low Cap 350.2 - 350.2 350.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sivek - Global Low Dis 155.45 - 155.45 155.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Euro Equities D Acc 468.13 - 468.13 468.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
KBC Eco Fund - Water Dis 1076.31 - 1076.31 1076.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Transparant Balanced Acc 2003.71 - 2003.71 2003.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6695.71 - 6695.71 6695.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6449.15 - 6449.15 6449.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 514.62 - 514.62 514.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1034.22 - 1034.22 1034.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Pricos Cap 417.46 - 417.46 417.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Euro Equities Acc 528.16 - 528.16 528.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
C+F Euro Equities D Inc 143.62 - 143.62 143.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sivek - Global Medium Cap 382.24 - 382.24 382.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Sivek - Global Medium Dis 217.55 - 217.55 217.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
BNP Paribas B Pension Growth 165.52 - 165.52 165.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability Classic 154.36 - 154.36 154.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۳۱
Belfius Equities China C Cap 15.27 - 15.14 15.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Belgium C Cap 725.51 - 725.51 725.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Global Health Care C Cap 4363.93 - 4363.93 4363.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3170.84 - 3170.84 3170.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 60.95 - 60.95 60.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 75.08 - 75.08 75.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ساعت ۲۰:۳۱
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced EUR In 908.64 - 908.64 908.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1153.32 - 1153.32 1153.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۰۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 388.74 - 388.74 388.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 168.93 - 168.93 168.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۷:۰۰
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 152.1 - 152.1 152.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 293.63 - 293.63 293.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1026.53 - 1026.53 1026.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
Sivek - Global High Dis 219.31 - 219.31 219.31 6.17 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Candriam Sustainable - Europe I Inc 18.52 - 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
C+F Global Opportunities Acc 182.74 - 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۰
C+F Global Opportunities Inc 153.21 - 149.63 153.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 - 431.34 431.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۱
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 - 6026.31 6026.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 - 7587.26 7587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 160.55 - 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی