بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

10,999
قیمت روز
134 (1.24%)
تغییر روزانه
۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 16:31:59
390 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
1,561 (16.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,309 (13.50%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DPAM HORIZON B Active Strategy A 182.84 182.84 182.84 182.84 1.89 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM HORIZON B Active Strategy B 202.37 202.37 202.37 202.37 2.09 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 162.99 162.99 162.99 162.99 1.27 0.78% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 179.09 179.09 179.09 179.09 1.40 0.78% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
B Equities Euroland F Capitalisatio 252.27 252.27 252.27 252.27 3.34 1.32% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.03 54.03 54.03 54.03 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 56.84 56.84 56.84 56.84 0.04 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 90.17 90.17 90.17 90.17 0.06 0.07% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.85 92.85 92.85 92.85 0.06 0.06% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 322.04 322.04 322.04 322.04 5.32 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 353.47 353.47 353.47 353.47 5.83 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities World Sustainable B Cap 280.05 280.05 280.05 280.05 2.09 0.75% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities Europe Sustainable B Cap 344.08 344.08 344.08 344.08 4.41 1.28% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Real Estate Europe Dividend W Cap 212.38 212.38 212.38 212.38 2.18 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 466.14 466.14 466.14 466.14 7.69 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 512.54 512.54 512.54 512.54 8.45 1.65% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 368.66 368.66 368.66 368.66 12.54 3.52% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 440.82 440.82 440.82 440.82 10.28 2.39% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 379.2 379.2 379.2 379.2 12.91 3.52% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities DRAGONS Sustainable B Cap 103.71 103.71 103.71 103.71 1.43 1.38% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable A Dis 200.64 200.64 200.64 200.64 1.46 0.73% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable B Cap 237.18 237.18 237.18 237.18 1.72 0.73% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap 251.53 251.53 251.53 251.53 1.83 0.73% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 202.6 202.6 202.6 202.6 0.72 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 266.06 266.06 266.06 266.06 0.95 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 292.44 292.44 292.44 292.44 1.04 0.36% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 160.63 160.63 160.63 160.63 1.66 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 207.27 207.27 207.27 207.27 2.13 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 225.36 225.36 225.36 225.36 2.31 1.03% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۶:۳۱
CF Vega Equity Acc 215.53 215.53 215.53 215.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۷:۰۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 100.05 100.05 100.05 100.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۷:۰۱
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 676.06 676.06 676.06 676.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۷:۰۱
Pricos Cap 480.38 480.38 480.38 480.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global Low Cap 366.71 366.71 366.71 366.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global High Cap 450.1 450.1 450.1 450.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
KBC Eco Fund - Water Dis 1292.08 1292.08 1292.08 1292.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global Medium Cap 415.68 415.68 415.68 415.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global Medium Dis 236.58 236.58 236.58 236.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
KBC Equity Fund - Trends Classic Cap 209.1 209.1 209.1 209.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1126.43 1126.43 1126.43 1126.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۳۱
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 107.72 107.72 107.72 107.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۷:۰۱
AG Life Stability 85.35 85.35 85.35 85.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
CF Vega Equity Inc 186.44 186.44 186.44 186.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Euro Equities Acc 603.92 603.92 603.92 603.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Euro Equities Inc 174.44 174.44 174.44 174.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Euro Equities D Acc 531.13 531.13 531.13 531.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Euro Equities D Inc 162.95 162.95 162.95 162.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Transparant Balanced Acc 2202.42 2202.42 2202.42 2202.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
AXA B Fund FoF Growth Selection 134.61 134.61 134.61 134.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 7798.05 7798.05 7798.05 7798.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 7510.91 7510.91 7510.91 7510.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 78.32 78.32 78.32 78.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 1127.11 1127.11 1127.11 1127.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 749.09 749.09 749.09 749.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1757.04 1757.04 1757.04 1757.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1204.92 1204.92 1204.92 1204.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1124.19 1124.19 1124.19 1124.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۲۲:۳۱
Belfius Plan Equities 474.44 474.44 474.44 474.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities China C Cap 20.14 20.14 20.14 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities China C Dis 14.19 14.19 14.19 14.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Climate C Cap 219.27 219.27 219.27 219.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Fullinvest - High C Acc 978.14 978.14 978.14 978.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Pension Fund Low Equities 123.29 123.29 123.29 123.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability O 1366.89 1366.89 1366.89 1366.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 76.64 76.64 76.64 76.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Leading Brands C Cap 155.81 155.81 155.81 155.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Leading Brands C Dis 108.75 108.75 108.75 108.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Leading Brands L Cap 154.35 154.35 154.35 154.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 163.55 163.55 163.55 163.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Stability Classic 163.55 163.55 163.55 163.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Global Health Care C Cap 4745.34 4745.34 4745.34 4745.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3406.91 3406.91 3406.91 3406.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Global Health Care L Cap 4694.57 4694.57 4694.57 4694.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Strategy - Europe Neutral Classic Ac 109.94 109.94 109.94 110.19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 74.79 74.79 74.79 74.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1172.88 1172.88 1172.88 1172.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 386.12 386.12 386.12 386.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1237.62 1237.62 1237.62 1237.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Star Fund capitalisation 207.35 207.35 207.35 207.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Argenta Pensioenspaarfonds 145.4 145.4 145.4 145.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Growth 184.41 184.41 184.41 184.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Pension Fund Balanced Plus 111.62 111.62 111.62 111.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Pension Fund High Equities 152.67 152.67 152.67 152.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio ING Core F 1284.67 1284.67 1284.67 1284.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 211.61 211.61 211.61 211.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 211.61 211.61 211.61 211.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio ING Core FC 372.02 372.02 372.02 372.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Metropolitan Rentastro Growth Class 285.43 285.43 285.43 285.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Portfolio Global Allocation 50 P 1191.96 1191.96 1191.96 1191.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 438.89 438.89 438.89 438.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 493.42 493.42 493.42 493.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 498.59 498.59 498.59 498.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 340.46 340.46 340.46 340.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNP Paribas B Strategy - Global Sustainable Neutra 79.65 79.65 79.65 79.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNPPF Private Balanced SRI Classic Select 1 Distri 114.31 114.31 114.31 114.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
BNPPF Private Balanced SRI Classic Solidarity Dist 127.88 127.88 127.88 127.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 68.82 68.82 68.82 68.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 84.79 84.79 84.79 84.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 419.97 419.97 419.97 419.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 172.85 172.85 172.85 172.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 1059.39 1059.39 1059.39 1059.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 209.25 209.25 209.25 209.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ساعت ۱۶:۳۱
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 136.62 136.62 136.62 136.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۳۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 149.43 149.43 149.43 149.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۱
Sivek - Global Low Dis 162.67 162.67 162.67 162.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ساعت ۷:۰۲
Belfius Portfolio Multi-Manager 50 P 1116.33 1116.33 1116.33 1116.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ساعت ۲:۰۱
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 62.2 62.2 62.2 62.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ ساعت ۷:۰۱
Belfius Equities Belgium C Cap 839.42 839.42 839.42 839.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ ساعت ۱۹:۳۱
Real Estate EMU B 75.63 75.63 75.63 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Real Estate EMU F 77.67 77.67 77.01 77.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۳۱
Rainbow Indigo 205.1 205.1 205.1 205.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ساعت ۱۷:۳۱
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1210.45 1210.45 1210.45 1210.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۲۳:۳۱
Horizon KBC ExpertEase SRI Dynamic Balanced EUR In 908.64 908.64 908.64 908.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۲۳:۳۰
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 388.74 388.74 388.74 388.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ساعت ۱۸:۰۱
Hermes Pensioenfonds Acc 168.93 168.93 168.93 168.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ساعت ۷:۰۰
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 152.1 152.1 152.1 152.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ساعت ۷:۰۰
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 293.63 293.63 293.63 293.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1026.53 1026.53 1026.53 1026.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ساعت ۷:۰۰
Sivek - Global High Dis 219.31 219.31 219.31 219.31 6.17 2.81% ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۱
Candriam Sustainable - Europe I Inc 18.52 18.52 18.52 18.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ساعت ۷:۰۰
C+F Global Opportunities Acc 182.74 182.74 182.74 182.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱:۰۰
C+F Global Opportunities Inc 153.21 153.21 149.63 153.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ساعت ۲۲:۰۱
Nagelmackers MultiFund Balanced 431.34 431.34 431.34 431.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ساعت ۱:۰۱
C+F Optimum Classic Distribution 6026.31 6026.31 6026.31 6026.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۲۷
C+F Optimum Classic Capitalisation 7587.26 7587.26 7587.26 7587.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ساعت ۲۲:۰۴
AXA B Pension Fund Stability 160.55 160.55 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 62.04 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
B Equities Euroland S Distribution 69.41 69.41 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 828.4 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی