شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بلژیک
بلژیک

BEL 20 Net Return

11,290
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 21:02:45
759 (7.20%)
تغییر ۳ ماهه
849 (8.13%)
تغییر ۶ ماهه
1,759 (18.46%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CF Vega Equity Acc 211.22 - 211.22 211.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
CF Vega Equity Inc 184.21 - 184.21 184.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds 138.8 - 138.8 138.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index B 161.24 - 161.24 161.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US Index F 985.02 - 985.02 985.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
DPAM CAPITAL B Equities US IndexBU 179 - 179 179 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds I 104.47 - 104.47 104.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Metropolitan Rentastro Growth Class 279.59 - 279.59 279.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Rainbow Indigo 199.73 - 199.73 199.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Euro Equities Acc 572.36 - 572.36 572.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Euro Equities Inc 178.07 - 178.07 178.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Euro Equities D Acc 508.88 - 508.88 508.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Euro Equities D Inc 168.31 - 168.31 168.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Transparant Balanced Acc 2208.63 - 2208.63 2208.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Growth 180.64 - 180.64 180.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Global Opportunities Acc 225.95 - 225.95 225.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Global Opportunities Inc 191.23 - 191.23 191.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AXA B Fund FoF Growth Selection 126.47 - 126.47 126.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6931.08 - 6931.08 6931.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6741.78 - 6741.78 6741.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Optimum Classic Distribution 6175.41 - 6175.41 6175.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
C+F Optimum Classic Capitalisation 7638.62 - 7638.62 7638.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 75.63 - 75.63 75.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 75.55 - 75.45 75.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability Classic 161.81 - 161.81 161.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 300.89 - 300.89 300.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Global Health Care C Cap 4234.35 - 4234.35 4234.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Global Health Care C Dis 3076.69 - 3076.69 3076.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Global Health Care L Cap 4192.64 - 4192.64 4192.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 957.55 - 957.55 957.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 644.43 - 644.43 644.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 318.85 - 318.85 318.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 354.87 - 354.87 354.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 358.27 - 358.27 358.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 266.69 - 266.69 266.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 67.31 - 67.31 67.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 81.24 - 81.24 81.24 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1732.9 - 1732.9 1732.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1188.37 - 1188.37 1188.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Van Lanschot Bevek Equities DBI-RDT B Distribution 1162.32 - 1162.32 1162.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 208.3 - 208.3 208.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۲:۰۲
Star Fund capitalisation 199.45 - 199.45 199.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund High Equities 149.54 - 149.54 149.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio ING Core F 1263.93 - 1263.93 1263.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio ING Core FC 363.13 - 363.13 363.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Plan Equities 426.65 - 426.65 426.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Equities Belgium C Cap 871.37 - 871.37 871.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund Low Equities 121.89 - 121.89 121.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
Belfius Pension Fund Balanced Plus 110.06 - 110.06 110.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 360.55 - 360.55 360.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 399.8 - 399.8 399.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 368.77 - 368.77 368.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 69.71 - 69.71 69.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1290.55 - 1290.55 1290.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 435 - 435 435 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1156.28 - 1156.28 1156.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 377.42 - 377.42 377.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 401.33 - 401.33 401.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1197.44 - 1197.44 1197.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۹:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 155.34 - 155.34 155.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 169.56 - 169.56 169.56 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
B Equities Euroland F Capitalisatio 239.42 - 239.42 239.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Real Estate EMU B 89.68 - 89.68 89.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Real Estate EMU F 91.7 - 91.7 91.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy A 171.42 - 171.42 171.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Active Strategy B 188.42 - 188.42 188.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 133.09 - 133.09 133.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 143.33 - 143.33 143.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.31 - 54.31 54.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 57.19 - 57.19 57.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 89.58 - 89.58 89.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.01 - 92.01 92.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 183.72 - 183.72 183.72 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 396.43 - 396.43 396.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 436.44 - 436.44 436.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1304.13 - 1304.13 1304.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 563.45 - 563.45 563.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 614.16 - 614.16 614.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 201.96 - 201.96 201.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 262.67 - 262.67 262.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 286.07 - 286.07 286.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 192.42 - 192.42 192.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 244.02 - 244.02 244.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 263.04 - 263.04 263.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۶:۰۲
Hermes Pensioenfonds Acc 196.92 - 196.92 196.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 74.04 - 74.04 74.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Candriam Sustainable - Europe I Inc 25.77 - 25.77 25.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds A 111.76 - 111.73 111.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability O 1329.97 - 1324.88 1329.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 161.16 - 160.55 161.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
BNP Paribas B Pension Balanced Fint 207.26 - 206.09 207.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۲:۰۲
AXA B Pension Fund Stability 160.55 - 160.55 160.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۱۰:۰۲
C+F Belgian Growth Acc 243.57 - 243.57 243.57 1.51 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
C+F Belgian Growth Inc 216.27 - 216.27 216.27 1.34 0.62% ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Nagelmackers MultiFund Balanced 398.58 - 398.58 398.58 8.93 2.29% ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ساعت ۷:۰۲
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۰۵
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۴
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۲۲:۰۴
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۶:۰۲
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۱۶:۰۳
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ ساعت ۱۷:۰۳
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ ساعت ۲۰:۰۲
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ ساعت ۷:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ ساعت ۰:۰۰
DPAM CAPITAL B Equities US Index FU 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ساعت ۰:۰۰