اتریش
اتریش

ATX Prime

1,526
قیمت روز
5 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
ساعت 23:04:24
217 (16.55%)
تغییر ۳ ماهه
451 (42.00%)
تغییر ۶ ماهه
551 (56.45%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 88.89 89.08 88.89 89.08 0.21 0.24% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Bond Strategy Euro All Term A 11.22 11.24 11.22 11.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Bond Strategy Euro All Term T 14 14.03 14 14.03 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM SparTrust M I A 100.5 100.5 100.5 100.5 0.11 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.26 124.4 124.26 124.4 0.13 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM SparTrust M R A 86.84 86.84 86.84 86.84 0.09 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.68 159.86 159.68 159.86 0.17 0.11% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.46 105.48 105.46 105.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.14 64.16 64.14 64.16 0.01 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.35 101.37 101.35 101.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.3 6.3 6.3 6.3 0.04 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.25 11.32 11.25 11.32 0.08 0.71% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.55 101.55 101.55 101.55 0.05 0.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.67 11.74 11.67 11.74 0.08 0.69% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 8.09 8.15 8.09 8.15 0.08 0.99% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 121.44 124.33 121.44 124.33 1.78 1.47% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 177.62 181.85 177.62 181.85 2.60 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 191.4 195.96 191.4 195.96 2.80 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 191.02 195.57 191.02 195.57 2.79 1.46% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.47 14.53 14.47 14.53 0.09 0.62% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 15.83 15.89 15.83 15.89 0.10 0.63% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.2 8.23 8.2 8.23 0.05 0.61% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۳:۳۳
ESPA Stock Techno A 126.83 127.44 126.83 127.44 3.96 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ESPA Stock Techno T 131.14 131.76 131.14 131.76 4.09 3.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Mix Solide A 113.17 113.17 113.17 113.17 0.36 0.32% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Mix Solide T 159.9 159.9 159.9 159.9 0.50 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ESPA Stock Techno VT 132.09 132.72 132.09 132.72 4.13 3.13% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo 2 Global Bond A 7.62 7.63 7.62 7.63 0.02 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo 2 Global Bond T 13.11 13.13 13.11 13.13 0.04 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Euro Bonds R 171.36 171.36 171.36 171.36 0.58 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ESPA Reserve Euro Plus T 107.4 107.4 107.4 107.4 0.01 0.01% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Macquarie Bonds Europe T 143.98 144.39 143.98 144.39 0.25 0.17% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Euro Rent I A 148.88 148.88 148.88 148.88 0.51 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo 2 Global Bond A2 A 112455.53 112618.64 112455.53 112618.64 347.91 0.31% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Euro Rent I VT 177.33 177.94 177.33 177.94 0.60 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Ethik Rentenfonds A 117.57 117.77 117.57 117.77 0.21 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Ethik Rentenfonds T 170.19 170.48 170.19 170.48 0.31 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 99.73 100.32 100.32 99.73 0.54 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 154.77 155.69 154.77 155.69 0.84 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE Responsible Reserve A 94.91 94.94 94.91 94.94 0.02 0.02% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE Responsible Reserve T 116.87 116.91 116.87 116.91 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE Responsible ReserveVT 117.16 117.16 117.16 117.16 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Europa Rentenfonds A 101.66 101.84 101.66 101.84 0.03 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Europa Rentenfonds T 160.99 161.28 160.99 161.28 0.06 0.04% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 181.25 182.61 181.25 182.61 1.08 0.60% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T 138.15 139.63 138.15 139.63 2.57 1.86% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A 147.66 149.58 147.66 149.58 1.32 0.89% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Portfolio Management SOLIDE A 121.39 121.89 121.39 121.89 0.47 0.39% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Portfolio Management SOLIDE T 158.83 159.49 158.83 159.49 0.61 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 105.48 105.69 105.48 105.69 0.37 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA 105.47 105.7 105.47 105.7 0.27 0.26% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen Europa HighYield I T 291.95 292.31 291.95 292.31 0.26 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 209.66 212 209.66 212 1.82 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 232.23 234.83 232.23 234.83 2.02 0.87% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Value Investment Fonds Klassik A 110.31 110.93 110.31 110.93 1.03 0.93% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo Styrian Global Equity A2 A 272806.49 275908.09 272806.49 275908.09 6618.84 2.43% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 305.91 307.82 305.91 307.82 1.65 0.54% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.81 8.81 8.81 8.81 0.06 0.68% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Schoellerbank Global Pension Fonds T 23.14 23.3 23.14 23.3 0.17 0.73% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 44288.82 44930.57 44288.82 44930.57 937.35 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 50751.05 51486.44 50751.05 51486.44 1074.12 2.12% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisenfonds Ertrag VT 179.09 179.91 179.09 179.91 0.62 0.35% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 163.01 163.51 163.01 163.51 0.36 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 128.26 129.27 128.26 129.27 1.35 1.05% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 139.26 140.37 139.26 140.37 1.48 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Value Investment Fonds Klassik T 181.79 182.82 181.79 182.82 1.70 0.94% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A 274.37 277.2 274.37 277.2 8.17 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T 285.97 288.92 285.97 288.92 8.52 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 297.09 300.16 297.09 300.16 8.85 2.98% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 116.26 116.34 116.26 116.34 0.11 0.09% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 188.5 188.63 188.5 188.63 0.18 0.10% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen-14-Mix A 78.42 78.81 78.42 78.81 0.26 0.33% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen-14-Mix T 135.7 136.38 135.7 136.38 0.46 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Euro Rent R A 84.81 85.11 84.81 85.11 0.29 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen Euro Rent R T 144.35 144.85 144.35 144.85 0.49 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds Ertrag A 121.85 122.41 121.85 122.41 0.42 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds Ertrag T 163.4 164.15 163.4 164.15 0.56 0.34% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Dachfonds Südtirol (I) T 225.92 226.25 225.92 226.25 0.47 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Dachfonds Südtirol (R) VT 211.59 211.9 211.59 211.9 0.44 0.21% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds-Wachstum A 132.07 133.05 132.07 133.05 0.78 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds-Wachstum T 167.08 168.33 167.08 168.33 0.99 0.59% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds Sicherheit A 98.5 98.8 98.5 98.8 0.22 0.22% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisenfonds Sicherheit T 146.29 146.74 146.29 146.74 0.33 0.23% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 35.22 35.62 35.22 35.62 0.07 0.20% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 98.38 99.16 98.38 99.16 1.04 1.06% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 122.97 123.26 122.97 123.26 0.34 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 169.91 170.31 169.91 170.31 0.46 0.27% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 110.98 111.44 110.98 111.44 0.41 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 154.08 154.73 154.08 154.73 0.58 0.38% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 174.55 175.28 174.55 175.28 0.65 0.37% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UNIQA Eastern European Debt Fund A 339.51 340.16 339.51 340.16 0.60 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 205.14 205.63 205.14 205.63 0.57 0.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 806.63 808.17 806.63 808.17 1.43 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.2 12.2 12.2 12.2 0.02 0.16% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.33 16.33 16.33 16.33 0.03 0.18% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 132.3 135.12 132.3 135.12 1.70 1.28% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 202.44 205.26 202.44 205.26 3.75 1.85% ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ساعت ۱۷:۳۳
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 219.41 219.41 219.41 219.41 0.07 0.03% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۲۰:۳۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 56 56 56 56 0.04 0.07% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 154.06 154.06 154.06 154.06 0.12 0.08% ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۲
ESPA Reserve Euro Plus A 70.6 70.6 70.6 70.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۲
Credit Opportunities USD Class C US 13.896 13.896 13.896 13.896 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۲
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 110.37 110.37 110.37 110.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 149.11 149.11 149.11 149.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۴:۰۰
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 147.9 147.9 147.9 147.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ساعت ۲۱:۰۰
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T 215.61 215.61 215.61 215.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 113.56 113.56 113.56 113.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.47 231.47 231.47 231.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.59 12.59 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
R-VIP 35 I T 156.23 156.23 156.23 156.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds A 127.59 127.59 127.59 127.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds T 133.58 133.58 133.58 133.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Öko Sozial Stock T 217.73 217.73 217.73 217.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
UNIQA European High Grade Bond A 1272.79 1272.79 1272.79 1272.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
Kathrein Euro Bond I T 205.84 205.84 205.84 205.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
UNIQA Dollar Bond A 1307.82 1307.82 1307.82 1307.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Gutmann Europa Anleihefonds A 76.28 76.28 76.28 76.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.52 98.52 98.52 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 156.07 156.07 156.07 156.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Amundi Öko Sozial Stock A 148.74 148.74 148.74 148.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 144.93 144.93 144.93 144.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.59 109.59 109.59 109.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 105.26 105.26 105.26 105.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 62.26 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی