شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,419
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 22:03:23
14 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
40 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
5 (0.37%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERSTE Responsible Reserve T 116.6 - 116.6 116.6 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
ERSTE Responsible Reserve A 94.82 - 94.82 94.82 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
ERSTE Responsible ReserveVT 116.86 - 116.86 116.86 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 111.73 - 111.73 111.73 0.08 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 178.02 - 178.02 178.02 0.13 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۰:۰۴
Raiffeisen Euro Bonds R 172.08 - 172.08 172.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent I A 153.78 - 153.78 153.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R A 87.64 - 87.64 87.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent R T 146.01 - 146.01 146.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag A 119.04 - 119.04 119.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag T 157.7 - 157.7 157.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Euro Rent I VT 177.5 - 177.5 177.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Ertrag VT 172.64 - 172.64 172.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit A 99.29 - 99.29 99.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit T 146.32 - 146.32 146.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 162.57 - 162.57 162.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Europa HighYield I T 285.64 - 285.64 285.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 95.03 - 95.03 95.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 122.69 - 122.69 122.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 123.77 - 123.77 123.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 168.63 - 168.63 168.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Value Investment Fonds Klassik A 106.79 - 106.79 106.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Value Investment Fonds Klassik T 171.05 - 171.05 171.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Credit Opportunities USD Class C US 13.537 - 13.537 13.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 202.54 - 202.54 202.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
R-VIP 35 I T 154.15 - 154.15 154.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Sirius 25 I A 87.49 - 87.49 87.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
s RegionenFonds A 124.28 - 124.28 124.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
s RegionenFonds T 128.96 - 128.96 128.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-14-Mix A 76.86 - 76.86 76.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-14-Mix T 131.7 - 131.7 131.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo 2 Global Bond A 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo 2 Global Bond T 13.12 - 13.12 13.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo 2 Global Bond A2 A 113154.79 - 113154.79 113154.79 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Dachfonds Südtirol (I) T 210.22 - 210.22 210.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Amundi Öko Sozial Stock A 177.15 - 177.15 177.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Dachfonds Südtirol (R) VT 198.42 - 198.42 198.42 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum A 126.21 - 126.21 126.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum T 158.08 - 158.08 158.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 171.05 - 171.05 171.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M I A 101.77 - 101.77 101.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.55 - 124.55 124.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M R A 88.05 - 88.05 88.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.26 - 160.26 160.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 133.22 - 133.22 133.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
UNIQA European High Grade Bond A 1222.55 - 1222.55 1222.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.67 - 6.67 6.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo Styrian Global Equity A2 A 244413.12 - 244413.12 244413.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 113.97 - 113.97 113.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 155.15 - 155.15 155.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 317.84 - 317.84 317.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.4 - 101.4 101.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 174.52 - 174.52 174.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
UNIQA Eastern European Debt Fund A 351 - 351 351 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 806.12 - 806.12 806.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.15 - 6.15 6.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.12 - 102.12 102.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.22 - 11.22 11.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.84 - 7.84 7.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 178.4 - 178.4 178.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 119.67 - 119.67 119.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 171.01 - 171.01 171.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 183.36 - 183.36 183.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 182.97 - 182.97 182.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۲۲:۰۳
KEPLER Mix Solide A 113.01 - 113.01 113.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Mix Solide T 158.96 - 158.96 158.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
UNIQA Dollar Bond A 1310.03 - 1310.03 1310.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds A 118.17 - 118.17 118.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Ethik Rentenfonds T 169.74 - 169.74 169.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 97.09 - 97.09 97.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 149.22 - 149.22 149.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds A 102.21 - 102.21 102.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Europa Rentenfonds T 159.97 - 159.97 159.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE A 121.67 - 121.67 121.67 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Portfolio Management SOLIDE T 157.6 - 157.6 157.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 35.35 - 35.35 35.35 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 216.98 - 216.98 216.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 238.01 - 238.01 238.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.25 - 12.25 12.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.26 - 16.26 16.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 56.5 - 56.5 56.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 149.78 - 149.78 149.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Schoellerbank Global Pension Fonds T 21.99 - 21.99 21.99 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 41852.76 - 41852.76 41852.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 46247.08 - 46247.08 46247.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 15.25 - 15.25 15.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.03 - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.84 - 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۰۴
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.44 - 105.4 105.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.58 - 64.57 65.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 102.19 - 102.19 102.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۳۵
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 161.73 - 161.73 161.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ساعت ۲۲:۰۳
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 - 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 116.77 - 116.77 116.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.51 - 231.51 231.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۱۹:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 112.97 - 112.97 112.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۶:۰۳
Bond Strategy Euro All Term A 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Bond Strategy Euro All Term T 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
Gutmann Europa Anleihefonds A 77.47 - 77.47 77.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 109.88 - 108.77 109.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ساعت ۶:۳۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 108.78 - 108.78 108.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 159.01 - 159.01 159.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 155.63 - 155.63 155.63 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ساعت ۷:۰۲
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 151.65 - 151.65 151.65 0.65 0.43% ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ساعت ۷:۰۲
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 244.58 - 244.58 244.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۱۰:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds A 95.02 - 95.02 95.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Allianz Invest Rentenfonds T 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۲۳:۰۲
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ ساعت ۲۰:۰۴
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ساعت ۰:۰۰