اتریش
اتریش

ATX Prime

1,324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 23:02:25
154 (13.20%)
تغییر ۳ ماهه
308 (30.31%)
تغییر ۶ ماهه
60 (4.74%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.28 6.28 6.28 6.28 0.06 0.96% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.12 11.12 11.12 11.12 0.10 0.90% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.53 11.53 11.53 11.53 0.11 0.95% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.9 7.9 7.9 7.9 0.08 1.01% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 111.95 111.95 111.95 111.95 0.16 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 163.74 163.74 163.74 163.74 0.23 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 176.44 176.44 176.44 176.44 0.25 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 176.09 176.09 176.09 176.09 0.25 0.14% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.32 14.32 14.32 14.32 0.03 0.21% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 15.66 15.66 15.66 15.66 0.04 0.26% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.11 8.11 8.11 8.11 0.02 0.25% ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۱
Sirius 25 I A 88.54 88.54 88.54 88.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.63 8.63 8.63 8.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Schoellerbank Global Pension Fonds T 22.67 22.67 22.67 22.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.61 101.61 101.61 101.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 42406.88 42406.88 42406.88 42406.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 48594.51 48594.51 48594.51 48594.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۲۲:۳۱
Macquarie Bonds Europe T 144.69 144.69 144.69 144.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Ethik Rentenfonds A 117.89 117.89 117.89 117.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Ethik Rentenfonds T 170.66 170.66 170.66 170.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T 138.18 138.18 138.18 138.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM SparTrust M I A 100.71 100.71 100.71 100.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.52 124.52 124.52 124.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM SparTrust M R A 87.04 87.04 87.04 87.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.04 160.04 160.04 160.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 111.28 111.28 111.28 111.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 146.73 146.73 146.73 146.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 149.06 149.06 149.06 149.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 55.59 55.59 55.59 55.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 152.93 152.93 152.93 152.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ESPA Stock Techno A 121.74 121.74 121.74 121.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ESPA Stock Techno T 125.88 125.88 125.88 125.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Mix Solide A 112.17 112.17 112.17 112.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Mix Solide T 158.48 158.48 158.48 158.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ESPA Stock Techno VT 126.79 126.79 126.79 126.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo 2 Global Bond A 7.63 7.63 7.63 7.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo 2 Global Bond T 13.13 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo 2 Global Bond A2 A 112546.67 112546.67 112546.67 112546.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 96.83 96.83 96.83 96.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 150.27 150.27 150.27 150.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE Responsible Reserve A 94.97 94.97 94.97 94.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE Responsible Reserve T 116.89 116.89 116.89 116.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE Responsible ReserveVT 117.17 117.17 117.17 117.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Europa Rentenfonds A 101.76 101.76 101.76 101.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Europa Rentenfonds T 161.16 161.16 161.16 161.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A 150.38 150.38 150.38 150.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Portfolio Management SOLIDE A 119.69 119.69 119.69 119.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Portfolio Management SOLIDE T 156.61 156.61 156.61 156.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 197.25 197.25 197.25 197.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 218.5 218.5 218.5 218.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.41 105.41 105.41 105.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Value Investment Fonds Klassik A 108.34 108.34 108.34 108.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Value Investment Fonds Klassik T 178.55 178.55 178.55 178.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo Styrian Global Equity A2 A 254980.99 254980.99 254980.99 254980.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.13 64.13 64.13 64.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.32 101.32 101.32 101.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.18 12.18 12.18 12.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.32 16.32 16.32 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 318.92 318.92 318.92 318.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 116.93 116.93 116.93 116.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 189.58 189.58 189.58 189.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۳۲
Raiffeisen-14-Mix T 132.38 132.38 132.38 132.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Euro Bonds R 173.46 173.46 173.46 173.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Euro Rent I A 153.78 153.78 153.78 153.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Euro Rent R A 87.43 87.43 87.43 87.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Euro Rent R T 146.85 146.85 146.85 146.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag A 119.29 119.29 119.29 119.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag T 159.96 159.96 159.96 159.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Dachfonds Südtirol (I) T 221.21 221.21 221.21 221.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Euro Rent I VT 179.41 179.41 179.41 179.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag VT 175.32 175.32 175.32 175.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Dachfonds Südtirol (R) VT 207.43 207.43 207.43 207.43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum A 127.68 127.68 127.68 127.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum T 161.53 161.53 161.53 161.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 175.23 175.23 175.23 175.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit A 97.73 97.73 97.73 97.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit T 145.15 145.15 145.15 145.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 219.72 219.72 219.72 219.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 106.81 106.81 106.81 106.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA 106.07 106.07 106.07 106.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 161.73 161.73 161.73 161.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen Europa HighYield I T 292.16 292.16 292.16 292.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 95.99 95.99 95.99 95.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 125.14 125.14 125.14 125.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 123.4 123.4 123.4 123.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 170.49 170.49 170.49 170.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 135.88 135.88 135.88 135.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 112.73 112.73 112.73 112.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 156.52 156.52 156.52 156.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 314.63 314.63 314.63 314.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 177.32 177.32 177.32 177.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund A 341.63 341.63 341.63 341.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 205.85 205.85 205.85 205.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 811.67 811.67 811.67 811.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 125.75 125.75 125.75 125.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 191.96 191.96 191.96 191.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۹:۳۱
Raiffeisen-14-Mix A 76.5 76.5 76.5 76.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
ESPA Reserve Euro Plus T 107.45 107.45 107.45 107.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 114.71 114.71 114.71 114.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.47 231.47 231.47 231.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
ESPA Reserve Euro Plus A 70.64 70.64 70.64 70.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ساعت ۱۹:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.59 12.59 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
Credit Opportunities USD Class C US 13.739 13.739 13.739 13.739 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۱۹:۳۱
Bond Strategy Euro All Term A 14.03 14.03 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
Bond Strategy Euro All Term T 14.45 14.45 14.45 14.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱:۳۱
R-VIP 35 I T 156.23 156.23 156.23 156.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds A 127.59 127.59 127.59 127.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds T 133.58 133.58 133.58 133.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
3 Banken Österreich-Fonds R A 32.08 32.08 32.08 32.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Öko Sozial Stock T 217.73 217.73 217.73 217.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
UNIQA European High Grade Bond A 1272.79 1272.79 1272.79 1272.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
Kathrein Euro Bond I T 205.84 205.84 205.84 205.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
UNIQA Dollar Bond A 1307.82 1307.82 1307.82 1307.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Gutmann Europa Anleihefonds A 76.28 76.28 76.28 76.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.52 98.52 98.52 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 156.07 156.07 156.07 156.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Amundi Öko Sozial Stock A 148.74 148.74 148.74 148.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 144.93 144.93 144.93 144.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.59 109.59 109.59 109.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 105.26 105.26 105.26 105.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 62.26 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی