شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
اتریش
اتریش

ATX Prime

1,086
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 23:01:16
40 (3.58%)
تغییر ۳ ماهه
343 (24.01%)
تغییر ۶ ماهه
275 (20.21%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno A 100.25 - 100.25 100.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ESPA Stock Techno T 102.76 - 102.76 102.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-14-Mix A 71.36 - 71.36 71.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-14-Mix T 122.28 - 122.28 122.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ESPA Stock Techno VT 102.79 - 102.79 102.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Macquarie Bonds Europe T 141.86 - 141.25 141.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 210.7 - 210.7 210.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.36 - 6.36 6.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.5 - 7.5 7.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen Euro Bonds R 170.38 - 170.38 170.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen Euro Rent R A 85.87 - 85.87 85.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen Euro Rent R T 144.24 - 144.24 144.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag A 109.52 - 109.52 109.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag T 145.09 - 145.09 145.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Ertrag VT 158.83 - 158.83 158.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit A 94.95 - 94.95 94.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit T 139.91 - 139.91 139.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 155.45 - 155.45 155.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 89.41 - 89.41 89.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 115.44 - 115.44 115.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 164.54 - 164.54 164.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Credit Opportunities USD Class C US 12.463 - 12.463 12.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 197.63 - 197.63 197.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Sirius 25 I A 85.6 - 85.6 85.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Dachfonds Südtirol (I) T 211.55 - 211.55 211.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum A 112.53 - 112.53 112.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum T 140.94 - 140.94 140.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ERSTE Responsible Reserve A 93.71 - 93.71 93.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ERSTE Responsible Reserve T 115.33 - 115.33 115.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ERSTE Responsible ReserveVT 115.62 - 115.62 115.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
KEPLER Europa Rentenfonds T 156.9 - 156.9 156.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 152.5 - 152.5 152.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM SparTrust M I A 101.57 - 101.57 101.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.31 - 124.31 124.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM SparTrust M R A 87.84 - 87.84 87.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM SparTrust M R T 159.89 - 159.89 159.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 125.34 - 125.34 125.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 103.88 - 103.88 103.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UNIQA European High Grade Bond A 1221.96 - 1221.96 1221.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 63.6 - 63.6 63.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 99.86 - 99.86 99.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund A 337.29 - 337.29 337.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 774.63 - 774.63 774.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 5.93 - 5.93 5.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.49 - 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.31 - 101.31 101.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 112.34 - 112.34 112.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 178.98 - 178.98 178.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 164.05 - 164.05 164.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 95.39 - 95.39 95.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 136.3 - 136.3 136.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 146.15 - 146.15 146.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 145.84 - 145.84 145.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Raiffeisen Euro Rent I A 150.74 - 150.74 150.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Euro Rent I VT 175.91 - 175.91 175.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen Europa HighYield I T 267.26 - 267.26 267.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 120.77 - 120.77 120.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Value Investment Fonds Klassik A 101.65 - 101.65 101.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Value Investment Fonds Klassik T 162.82 - 162.82 162.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Mix Solide A 108.22 - 108.22 108.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Mix Solide T 152.22 - 152.22 152.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
UNIQA Dollar Bond A 1282.12 - 1282.12 1282.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Apollo 2 Global Bond A2 A 112686.91 - 112686.91 112686.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Dachfonds Südtirol (R) VT 199.24 - 199.24 199.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Ethik Rentenfonds A 117.44 - 117.44 117.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Ethik Rentenfonds T 168.69 - 168.69 168.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 90.02 - 90.02 90.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 138.34 - 138.34 138.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Europa Rentenfonds A 100.26 - 100.26 100.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Portfolio Management SOLIDE A 115.25 - 115.25 115.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Portfolio Management SOLIDE T 149.28 - 149.28 149.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 193.45 - 193.45 193.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 214.33 - 214.33 214.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 110.04 - 110.04 110.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 141.61 - 141.61 141.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 11.74 - 11.74 11.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Apollo Styrian Global Equity A2 A 224040.1 - 224040.1 224040.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 113.49 - 113.49 113.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 154.49 - 154.49 154.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 262.89 - 262.89 262.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 143.7 - 143.7 143.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 173.79 - 173.79 173.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.25 - 8.25 8.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Schoellerbank Global Pension Fonds T 21.08 - 21.08 21.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 11.84 - 11.84 11.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 15.71 - 15.71 15.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 109.13 - 109.13 109.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 216.41 - 216.41 216.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 39228.45 - 39228.45 39228.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 43347.23 - 43347.23 43347.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 53.6 - 53.6 53.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 142.08 - 142.08 142.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Apollo 2 Global Bond A 7.63 - 7.63 7.63 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Apollo 2 Global Bond T 13.05 - 13.05 13.05 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.57 - 13.57 13.57 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.74 - 14.74 14.74 0.04 0.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.76 - 7.76 7.76 0.02 0.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۳:۳۱
R-VIP 35 I T 144.44 - 144.44 144.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ساعت ۷:۰۱
Kathrein Euro Bond I T 199.8 - 199.8 199.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Gutmann Europa Anleihefonds A 74.62 - 74.62 74.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.52 - 98.52 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 156.07 - 156.07 156.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Amundi Öko Sozial Stock A 148.74 - 148.74 148.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
Amundi Öko Sozial Stock T 175.96 - 175.96 175.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 144.93 - 144.93 144.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.59 - 109.59 109.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 105.26 - 105.26 105.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
3 Banken Österreich-Fonds R A 31.01 - 31.01 31.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۲۲:۰۰
s RegionenFonds T 122.68 - 122.68 124.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۱
s RegionenFonds A 119.87 - 119.87 120.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ساعت ۱۹:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 - 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی