اتریش
اتریش

ATX Prime

1,605
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 23:05:29
133 (9.06%)
تغییر ۳ ماهه
299 (22.86%)
تغییر ۶ ماهه
578 (56.26%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 90.26 90.26 90.26 90.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ESPA Stock Techno A 146.49 146.49 146.49 146.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ESPA Stock Techno T 152.59 152.59 152.59 152.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ESPA Stock Techno VT 155.46 155.46 155.46 155.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE GREEN INVEST EUR R01 T 148.94 148.94 148.94 148.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A 157.56 157.56 157.56 157.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schoellerbank Global Pension Fonds A 9.09 9.09 9.09 9.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schoellerbank Global Pension Fonds T 23.87 23.87 23.87 23.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 A 306.25 306.25 306.25 306.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 T 319.2 319.2 319.2 319.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.46 6.46 6.46 6.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 11.55 11.55 11.55 11.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 331.61 331.61 331.61 331.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 101.65 101.65 101.65 101.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 11.98 11.98 11.98 11.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 117.47 117.47 117.47 117.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 190.45 190.45 190.45 190.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 44495.63 44495.63 44495.63 44495.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 52728.68 52728.68 52728.68 52728.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 8.4 8.4 8.4 8.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 120.84 120.84 120.84 120.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 176.74 176.74 176.74 176.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 190.45 190.45 190.45 190.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 190.07 190.07 190.07 190.07 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.87 14.87 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 16.27 16.27 16.27 16.27 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 8.42 8.42 8.42 8.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen-14-Mix A 80.78 80.78 80.78 80.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-14-Mix T 139.78 139.78 139.78 139.78 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Euro Bonds R 174.64 174.64 174.64 174.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Euro Rent I A 151.95 151.95 151.95 151.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Euro Rent R A 86.44 86.44 86.44 86.44 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Euro Rent R T 147.12 147.12 147.12 147.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Ertrag A 125.76 125.76 125.76 125.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Ertrag T 168.63 168.63 168.63 168.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Apollo 2 Global Bond A2 A 113935 113935 113935 113935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Dachfonds Südtirol (I) T 228.72 228.72 228.72 228.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Euro Rent I VT 180.82 180.82 180.82 180.82 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Ertrag VT 184.83 184.83 184.83 184.83 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Dachfonds Südtirol (R) VT 213.94 213.94 213.94 213.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds-Wachstum A 137.99 137.99 137.99 137.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds-Wachstum T 174.57 174.57 174.57 174.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 189.38 189.38 189.38 189.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Sicherheit A 100.96 100.96 100.96 100.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Sicherheit T 149.95 149.95 149.95 149.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Global-Rent (R) VT 109.11 109.11 109.11 109.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA 106.79 106.79 106.79 106.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisenfonds Sicherheit VT 167.08 167.08 167.08 167.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spängler IQAM SparTrust M I A 100.9 100.9 100.9 100.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.75 124.75 124.75 124.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spängler IQAM SparTrust M R A 87.17 87.17 87.17 87.17 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.28 160.28 160.28 160.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen Europa HighYield I T 295.09 295.09 295.09 295.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 103.15 103.15 103.15 103.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 134.48 134.48 134.48 134.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen 304 Euro Corporates T 172.26 172.26 172.26 172.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 146.02 146.02 146.02 146.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Value Investment Fonds Klassik A 113.58 113.58 113.58 113.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Value Investment Fonds Klassik T 187.18 187.18 187.18 187.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Apollo Styrian Global Equity A2 A 296456 296456 296456 296456 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 113.61 113.61 113.61 113.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 157.74 157.74 157.74 157.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 313.9 313.9 313.9 313.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 178.69 178.69 178.69 178.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UNIQA Eastern European Debt Fund A 344.35 344.35 344.35 344.35 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 818.13 818.13 818.13 818.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA 145 145 145 145 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 219.84 219.84 219.84 219.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۲۰:۳۴
KEPLER Mix Solide A 115.76 115.76 115.76 115.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Mix Solide T 163.55 163.55 163.55 163.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Ethik Rentenfonds A 119.1 119.1 119.1 119.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Ethik Rentenfonds T 172.41 172.41 172.41 172.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 102.28 102.28 102.28 102.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 158.73 158.73 158.73 158.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Europa Rentenfonds A 103.57 103.57 103.57 103.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Europa Rentenfonds T 164.02 164.02 164.02 164.02 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Portfolio Management SOLIDE A 123.49 123.49 123.49 123.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
Portfolio Management SOLIDE T 162.91 162.91 162.91 162.91 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
3 Banken Österreich-Fonds R A 36.77 36.77 36.77 36.77 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 217.71 217.71 217.71 217.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 242.98 242.98 242.98 242.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 56.43 56.43 56.43 56.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۳۳
ERSTE Responsible Reserve A 95.05 95.05 95.05 95.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE Responsible Reserve T 117.05 117.05 117.05 117.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
ERSTE Responsible ReserveVT 117.34 117.34 117.34 117.34 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Bond Strategy Euro All Term A 11.46 11.46 11.46 11.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Bond Strategy Euro All Term T 14.31 14.31 14.31 14.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen 304 Euro Corporates A 124.68 124.68 124.68 124.68 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.41 105.41 105.41 105.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.11 64.11 64.11 64.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.28 101.28 101.28 101.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 207.99 207.99 207.99 207.99 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo 2 Global Bond A 7.71 7.71 7.71 7.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
Apollo 2 Global Bond T 13.28 13.28 13.28 13.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۲۰:۳۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.37 12.37 12.37 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.56 16.56 16.56 16.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 155.1 155.1 155.1 155.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۷:۳۳
ESPA Reserve Euro Plus T 107.28 107.28 107.28 107.28 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۲۳:۳۴
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A 113.18 113.18 113.18 113.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T 149.23 149.23 149.23 149.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T 151.75 151.75 151.75 151.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ساعت ۲۳:۳۵
ESPA Reserve Euro Plus A 70.53 70.53 70.53 70.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ساعت ۲۳:۳۵
Credit Opportunities USD Class C US 14.011 14.011 14.011 14.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ ساعت ۸:۰۴
Raiffeisen-Euro-Corporates VT 219.33 219.33 219.33 219.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ساعت ۲۰:۴۰
Macquarie Bonds Europe T 144.06 144.06 144.06 144.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ساعت ۲۰:۴۰
ERSTE WWF Stock Environment EUR D02 T 215.61 215.61 215.61 215.61 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ ساعت ۱۱:۳۱
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 113.56 113.56 113.56 113.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ ساعت ۱۹:۳۲
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 231.47 231.47 231.47 231.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۹:۳۲
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.59 12.59 12.59 12.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ساعت ۱۹:۳۲
R-VIP 35 I T 156.23 156.23 156.23 156.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds A 127.59 127.59 127.59 127.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
s RegionenFonds T 133.58 133.58 133.58 133.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۱
Amundi Öko Sozial Stock T 217.73 217.73 217.73 217.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۳۱
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.75 6.75 6.75 6.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۹:۳۱
UNIQA European High Grade Bond A 1272.79 1272.79 1272.79 1272.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ساعت ۱۹:۳۱
Kathrein Euro Bond I T 205.84 205.84 205.84 205.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ ساعت ۱۹:۳۲
UNIQA Dollar Bond A 1307.82 1307.82 1307.82 1307.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ساعت ۷:۰۱
Gutmann Europa Anleihefonds A 76.28 76.28 76.28 76.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۲۳:۳۱
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 98.52 98.52 98.52 98.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 156.07 156.07 156.07 156.07 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ساعت ۷:۰۰
Amundi Öko Sozial Stock A 148.74 148.74 148.74 148.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۳:۳۱
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 144.93 144.93 144.93 144.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
ESPA Portfolio Bond Europe T 109.59 109.59 109.59 109.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۰۱
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A 105.26 105.26 105.26 105.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.26 62.26 62.26 62.26 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۶:۰۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی