شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.6059
قیمت روز
0 (0.6%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 13:41:26
0 (12.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.33%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

64
قیمت روز
2 (3.23%)
تغییر روزانه
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 16:02:37
10 (18.52%)
تغییر ۳ ماهه
11 (20.75%)
تغییر ۶ ماهه
21 (48.84%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

5,324
قیمت روز
217 (4.24%)
تغییر روزانه
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
ساعت 11:01:00
1,534 (22.37%)
تغییر ۳ ماهه
1,313 (19.79%)
تغییر ۶ ماهه
947 (15.10%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Australian Equities Fund 28.17 - 28.17 28.17 0.38 1.35% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 0.784 - 0.784 0.784 0.01 1.02% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund 2.185 - 2.185 2.185 0.02 0.87% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Growth Index Fund 1.29 - 1.29 1.29 0.01 0.93% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Balanced Index Fund 1.341 - 1.341 1.341 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard High Growth Index Fund 1.437 - 1.437 1.437 0.02 1.18% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.479 - 1.479 1.479 0.02 1.01% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Conservative Index Fund 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.489 - 2.489 2.489 0.05 1.89% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.842 - 0.842 0.842 0.02 2.68% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.709 - 0.709 0.709 0.01 1.27% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Property Securities Index F 0.92 - 0.92 0.92 0.01 1.41% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۱۱:۰۱
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.427 - 1.427 1.427 0.02 1.54% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
AMP Capital Future Directions BalaA 1.052 - 1.052 1.052 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
AMP Capital Future Directions Balan 1.063 - 1.063 1.063 0.00 0.19% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
North Index Balanced 0.801 - 0.801 0.801 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Ipac Select Index Balanced 0.801 - 0.801 0.801 0.00 0.12% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.677 - 0.677 0.677 0.02 3.10% ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ساعت ۸:۰۰
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.675 - 2.675 2.675 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۱
Energy Super MySuper 3.23 - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Energy Super Balanced 3.23 - 3.23 3.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 5.667 - 5.667 5.667 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC PSup-CFS Geared Share 4.805 - 4.805 4.805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Magellan Infrastructure Fund 1.18 - 1.18 1.18 0.01 1.20% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.004 - 4.004 4.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.627 - 1.627 1.627 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.249 - 2.249 2.249 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 5.621 - 5.621 5.621 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.516 - 3.516 3.516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.564 - 2.564 2.564 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Ellerston Australian Share Fund 0.753 - 0.753 0.753 0.01 1.06% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Walter Scott Global Equity Fund 2.772 - 2.772 2.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 2.135 - 2.135 2.135 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 5.065 - 5.065 5.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.194 - 1.194 1.194 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Strategic Australian Equity Fund 13.878 - 13.878 13.878 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Dimensional Global Core Equity Trust 14.34 - 14.011 14.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 0.882 - 0.882 0.882 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 2.771 - 2.771 2.771 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.269 - 1.269 1.269 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.401 - 1.401 1.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.221 - 2.221 2.221 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.167 - 2.167 2.167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.431 - 2.431 2.431 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 1.949 - 1.949 1.949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 9.852 - 10.033 9.852 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 2.635 - 2.635 2.635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.01 - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.011 - 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 0.909 - 0.909 0.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 0.887 - 0.887 0.887 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.408 - 2.408 2.408 0.00 0.04% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.265 - 1.265 1.265 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.378 - 1.378 1.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.346 - 2.346 2.346 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.494 - 2.494 2.494 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.068 - 2.068 2.068 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.236 - 2.236 2.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.887 - 0.887 0.887 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.273 - 2.273 2.273 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Australian Share-Class A 0.991 - 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.603 - 1.603 1.603 0.02 1.07% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.304 - 2.304 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.569 - 2.569 2.569 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.051 - 2.051 2.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.316 - 2.316 2.316 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.087 - 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.458 - 1.458 1.458 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.197 - 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.271 - 3.271 3.271 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.436 - 1.436 1.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.623 - 2.623 2.623 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۴:۰۱
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.112 - 1.112 1.112 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.272 - 1.272 1.272 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۱۱:۰۰
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.013 - 2.013 2.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۸:۰۰
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.223 - 8.223 8.223 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ساعت ۲:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 0.993 - 0.993 0.993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.344 - 1.344 1.344 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.145 - 2.145 2.145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 0.985 - 0.985 0.985 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
IOOF Balanced Investor Trust 1.317 - 1.317 1.317 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Wholesale Global Income Fund 0.952 - 0.952 0.952 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.846 - 0.846 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Professional Global Income Fund 0.92 - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.792 - 0.792 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۱
North Index Moderately Defensive 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.937 - 0.937 0.937 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ساعت ۱۴:۰۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.059 - 2.059 2.059 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ساعت ۱۱:۰۰
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.705 - 1.705 1.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Russell Australian Opportunities Fund Class A 0.988 - 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
North Index Growth 0.672 - 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
IPAC Income Generator 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
North Index High Growth 0.563 - 0.563 0.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Ipac Select Index Growth 0.672 - 0.672 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Ipac Select Index High Growth 0.563 - 0.563 0.563 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
North Select Income Generator 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Summit Select Income Generator 1.03 - 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.902 - 0.902 0.902 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۶:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.246 - 2.246 2.246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.034 - 1.034 1.034 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Dimensional Global Bond Trust 10.357 - 10.357 10.357 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.875 - 0.875 0.875 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 0.966 - 0.966 0.966 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
State Street International Equities Index Trust 1.259 - 1.259 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۳:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund 1083.408 - 1083.408 1083.408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 1.783 - 1.783 1.783 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.439 - 3.439 3.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.439 - 3.439 3.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.213 - 3.213 3.213 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۶:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.222 - 1.205 1.222 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.112 - 1.112 1.115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ساعت ۱۳:۰۰
Commonwealth Life Business Sup - Growth 5.336 - 5.336 5.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Commonwealth Life Corporate Super - Growth 6.363 - 6.363 6.363 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۱
Sunsuper Retirement 2.958 - 2.958 2.958 0.09 2.99% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
Sunsuper Conservative 2.813 - 2.813 2.813 0.08 3.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
REST Super High Growth 6.02 - 6.02 6.02 0.15 2.61% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
VicSuper FutureSaver Balanced 1.805 - 1.805 1.805 0.07 4.09% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
VicSuper Flexible Income Balanced 1.906 - 1.906 1.906 0.08 4.50% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.763 - 1.763 1.763 0.15 9.30% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.717 - 1.717 1.717 0.05 2.81% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
VicSuper FutureSaver Growth 1.92 - 1.92 1.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ساعت ۶:۰۰
Sunsuper Balanced 3.559 - 3.559 3.559 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.699 - 1.699 1.699 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sunsuper Growth 3.558 - 3.558 3.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.528 - 1.528 1.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۲۲:۰۱
Aberdeen Australian Equities Fund 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۷
REST Super Core Strategy 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
AustralianSuper Balanced 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 969.18 - 969.18 969.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰:۰۲
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی