استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7709
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۹ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 01:36:06
0 (4.32%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.16%)
تغییر ۶ ماهه
0 (17.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

54
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 10:01:40
4 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
10 (15.63%)
تغییر ۶ ماهه
5 (8.47%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,941
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ اسفند ۱۳۹۹
ساعت 09:01:58
124 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
630 (9.98%)
تغییر ۶ ماهه
203 (3.02%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.208 1.208 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۶:۰۲
North Index Growth 0.862 0.862 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
North Index Balanced 0.934 0.934 0.934 0.934 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
North Index High Growth 0.756 0.756 0.756 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ipac Select Index Growth 0.862 0.862 0.862 0.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ipac Select Index Balanced 0.934 0.934 0.934 0.934 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Dimensional Global Bond Trust 10.49 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ipac Select Index High Growth 0.756 0.756 0.756 0.756 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.208 1.208 1.208 1.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-Magellan W Global 3.925 3.925 3.925 3.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.744 1.744 1.744 1.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.214 2.214 2.214 2.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.459 3.459 3.459 3.459 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.159 2.159 2.159 2.159 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Walter Scott Global Equity Fund 3.055 3.055 3.055 3.055 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
North Index Moderately Defensive 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.097 1.097 1.097 1.097 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC PSup-Fidelity Aus Equities 1.969 1.969 1.951 1.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.125 1.125 1.125 1.125 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.258 2.258 2.258 2.258 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.284 3.284 3.284 3.284 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.293 1.293 1.293 1.293 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.011 2.011 2.011 2.011 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.884 2.884 2.884 2.884 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.471 1.471 1.471 1.471 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.678 1.678 1.678 1.678 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.107 1.107 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.119 1.119 1.119 1.119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.631 1.631 1.631 1.631 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.907 1.907 1.907 1.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.411 2.411 2.411 2.411 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 3.009 3.009 3.009 3.009 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.115 2.115 2.115 2.115 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.642 2.642 2.642 2.642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.983 0.983 0.983 0.983 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.417 2.417 2.417 2.417 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.405 4.405 4.405 4.405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Dimensional Global Core Equity Trust 17.204 17.204 17.204 17.204 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Arrowstreet Global Equity Fund Hedged 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.786 1.786 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 3.706 3.706 3.706 3.706 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC-Fidelity W Australian Equities 1.254 1.254 1.254 1.254 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.044 1.044 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.468 3.468 3.468 3.468 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 3.092 3.092 3.092 3.092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.387 1.387 1.387 1.387 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.711 1.711 1.711 1.711 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.553 1.553 1.553 1.553 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.448 2.448 2.448 2.448 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.394 2.394 2.394 2.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.973 2.973 2.973 2.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.345 1.345 1.345 1.345 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.131 2.131 2.131 2.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 13.991 13.991 13.991 13.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Vanguard Index International Shares Fund 1.664 1.664 1.664 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.252 2.252 2.252 2.252 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.045 1.045 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.918 0.918 0.918 0.918 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.063 1.063 1.063 1.063 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund 0.584 0.584 0.584 0.584 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.836 2.836 2.836 2.836 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.483 2.483 2.483 2.483 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.12 1.12 1.12 1.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۵:۳۱
PIMCO Australian Bond Fund 1091.22 1091.22 1091.22 1091.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
IOOF Balanced Investor Trust 1.536 1.536 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.975 0.975 0.975 0.975 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Strategic Australian Equity Fund 19.17 19.17 19.17 19.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.863 1.863 1.863 1.863 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Fidelity Australian Equities Fund 36.908 36.908 36.908 36.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 955.369 955.369 955.369 955.369 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 0.996 0.996 0.996 0.996 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.866 2.866 2.866 2.866 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 0.982 0.982 0.982 0.982 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.274 1.274 1.274 1.274 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.081 1.081 1.081 1.081 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 0.986 0.986 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۳۱
Vanguard Growth Index Fund 1.487 1.487 1.487 1.487 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Balanced Index Fund 1.463 1.463 1.463 1.463 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard High Growth Index Fund 1.761 1.761 1.761 1.761 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Conservative Index Fund 1.242 1.242 1.242 1.242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.14 1.14 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.436 2.436 2.436 2.436 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.972 2.972 2.972 2.972 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund 2.457 2.457 2.457 2.457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.961 0.961 0.961 0.961 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.905 0.905 0.905 0.905 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.143 1.143 1.143 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
Vanguard International Property Securities Index F 0.991 0.991 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ساعت ۷:۰۵
CFS FC ESup-Fidelity Aus Equity Sel 1.977 1.977 1.977 1.997 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۰۲
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.084 1.084 1.084 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Bentham Professional Global Income Fund 1.045 1.045 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-Fidelity W Aus Equities 2.372 2.372 2.372 2.372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۳
CFS FC W PSup-Fidelity W Aus Equities 2.118 2.118 2.118 2.118 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۳
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.908 0.908 0.908 0.908 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ساعت ۱۳:۰۳
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 9.571 9.571 9.571 9.571 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۶:۰۳
Energy Super MySuper 3.801 3.801 3.801 3.801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Energy Super Balanced 3.801 3.801 3.801 3.801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت ۱۳:۰۳
Sunsuper Retirement 3.045 3.045 3.045 3.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 6.401 6.401 6.401 6.401 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۱
CFS FC Pen-PIMCO Global Bond 1.327 1.327 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC PSup-PIMCO Global Bond 1.298 1.298 1.298 1.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 0.973 0.973 0.973 0.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm 1.171 1.171 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Sunsuper Growth 3.784 3.784 3.784 3.784 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Sunsuper Balanced 3.74 3.74 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Sunsuper Conservative 2.862 2.862 2.862 2.862 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.787 1.787 1.787 1.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.574 1.574 1.574 1.574 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ساعت ۷:۰۴
CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc 1.802 1.802 1.802 1.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-UBS W Diversified Fixed Inc 1.677 1.677 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond 1.338 1.338 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.554 1.554 1.554 1.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۱
CFS MIF-Geared Share 2.593 2.593 2.593 2.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC PSup-CFS Geared Share 7.4 7.4 7.4 7.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 9.206 9.206 9.206 9.206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 7.826 7.826 7.826 7.826 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.211 1.211 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 3.99 3.99 3.99 3.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.925 2.925 2.925 2.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.7 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.033 3.033 3.033 3.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
VicSuper FutureSaver Growth 1.881 1.881 1.881 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.794 1.794 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.808 0.808 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.491 1.491 1.491 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.229 1.229 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.817 24.817 24.817 24.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 0.971 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IPAC Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
North Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.672 1.672 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Summit Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.398 1.398 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.262 3.262 3.262 3.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.174 6.174 6.174 6.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper FutureSaver Balanced 1.728 1.728 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper Flexible Income Balanced 1.816 1.816 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Business Sup - Growth 5.378 5.378 5.378 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Corporate Super - Growth 6.394 6.394 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Russell Australian Opportunities Fund Class A 0.988 0.988 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.023 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.763 1.763 1.763 1.763 0.15 9.30% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
Aberdeen Australian Equities Fund 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۷
AustralianSuper Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
REST Super Core Strategy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
AustralianSuper Pension Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 14.528 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی