استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7364
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۶ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 01:51:11
0 (5.43%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.31%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.85%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

58
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۱ تیر ۱۴۰۰
ساعت 11:01:37
4 (7.41%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.57%)
تغییر ۶ ماهه
6 (9.38%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

7,704
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:04:19
384 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
786 (11.37%)
تغییر ۶ ماهه
1,557 (25.33%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.335 1.335 1.335 1.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Vanguard Australian Shares Index Fund 2.658 2.658 2.658 2.658 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۰۴
CFS MIF-Geared Share 3.336 3.336 3.336 3.336 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Ipac Select Index Balanced 0.981 0.981 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Australian Bond Fund 1123.883 1123.883 1123.883 1123.883 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC PSup-CFS Geared Share 10.356 10.356 10.356 10.356 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
IOOF Balanced Investor Trust 1.664 1.664 1.664 1.664 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.719 4.719 4.719 4.719 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Antipodes Global Fund - Class P 1.786 1.786 1.786 1.786 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.618 2.618 2.618 2.618 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 13.355 13.355 13.355 13.355 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-Magellan W Global 4.087 4.087 4.087 4.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.529 2.529 2.529 2.529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Walter Scott Global Equity Fund 3.663 3.663 3.663 3.663 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 4.606 4.606 4.606 4.606 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 10.959 10.959 10.959 10.959 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.124 1.124 1.124 1.124 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.325 2.325 2.325 2.325 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 3.559 3.559 3.559 3.559 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.318 1.318 1.318 1.318 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.065 2.065 2.065 2.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 3.096 3.096 3.096 3.096 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Capital Future Directions BalaA 1.197 1.197 1.197 1.197 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Capital Future Directions Balan 1.128 1.128 1.128 1.128 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.466 2.466 2.466 2.466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.153 2.153 2.153 2.153 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.636 2.636 2.636 2.636 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 4.791 4.791 4.791 4.791 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Arrowstreet Global Equity Fund Hedged 1.114 1.114 1.114 1.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.921 1.921 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 4.054 4.054 4.054 4.054 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 975.656 975.656 975.656 975.656 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 1.03 1.03 1.03 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.772 3.772 3.772 3.772 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 3.354 3.354 3.354 3.354 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Walter Scott Global Equity Fund Hedged 1.155 1.155 1.155 1.155 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Bentham Professional Global Income Fund 1.014 1.014 1.014 1.014 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.849 1.849 1.849 1.849 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.535 2.535 2.535 2.535 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.496 2.496 2.496 2.496 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 3.207 3.207 3.207 3.207 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.212 2.212 2.212 2.212 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Dimensional Australian Core Equity Trust 15.129 15.129 15.129 15.129 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 5.252 5.252 5.252 5.252 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.48 2.48 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Russell Global Opportunities Fund Class A 1.08 1.08 1.08 1.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.011 1.011 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
BlackRock Indexed International Equity Fund 1.068 1.068 1.068 1.068 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 10.273 10.273 10.246 10.273 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund 0.556 0.556 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 3.022 3.022 3.022 3.022 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.63 2.63 2.63 2.63 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.123 1.123 1.123 1.123 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.092 1.092 1.092 1.092 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
North Index Balanced 0.981 0.981 0.981 0.981 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Ardea Real Outcome Fund 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.89 1.89 1.89 1.89 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.911 1.911 1.911 1.911 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.724 1.724 1.724 1.724 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 3.204 3.204 3.204 3.204 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.792 2.792 2.792 2.792 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.026 1.026 1.026 1.026 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۴:۰۵
Allan Gray Australia Equity A 1.567 1.567 1.567 1.567 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Strategic Australian Equity Fund 20.137 20.137 20.137 20.137 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Fidelity Australian Equities Fund 39.694 39.694 39.694 39.694 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 3.165 3.165 3.165 3.165 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard Index International Shares Fund 1.92 1.92 1.92 1.923 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.369 1.369 1.365 1.369 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard Growth Index Fund 1.528 1.528 1.528 1.528 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard Balanced Index Fund 1.472 1.472 1.472 1.472 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard High Growth Index Fund 1.837 1.837 1.837 1.837 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard Conservative Index Fund 1.231 1.231 1.231 1.231 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund 2.88 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.958 0.958 0.958 0.958 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.087 1.087 1.087 1.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
Vanguard International Property Securities Index F 1.22 1.22 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۸:۰۴
North Index Growth 0.917 0.917 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
North Index High Growth 0.814 0.814 0.814 0.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Ipac Select Index Growth 0.917 0.917 0.917 0.917 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Ipac Select Index High Growth 0.814 0.814 0.814 0.814 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.647 1.647 1.647 1.647 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Arrowstreet Global Equity Fund 1.2 1.2 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
North Index Moderately Defensive 1.075 1.075 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 2.079 2.079 2.079 2.079 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.421 1.421 1.421 1.421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Dimensional Global Core Equity Trust 20.428 20.428 20.428 20.428 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Mercer Passive Australian Share Fund 1.58 1.58 1.58 1.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Ipac Select Index Moderately Defensive 1.075 1.075 1.075 1.075 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.007 1.007 1.007 1.007 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.441 1.441 1.441 1.441 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 1.047 1.047 1.047 1.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.006 1.006 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ساعت ۱۴:۰۵
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.286 1.286 1.286 1.286 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۴
BT Government Bond Fund 1.073 1.073 1.073 1.073 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Dimensional Global Bond Trust 10.779 10.779 10.779 10.779 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Russell Australian Opportunities Fund Class A 1.439 1.439 1.439 1.439 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ساعت ۸:۰۴
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.397 1.397 1.397 1.397 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.051 1.051 1.051 1.051 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ساعت ۱۴:۰۳
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.916 0.916 0.916 0.916 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.859 0.859 0.859 0.859 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۰۴
Sunsuper Growth 4.239 4.239 4.239 4.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Sunsuper Balanced 4.104 4.104 4.104 4.104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Sunsuper Retirement 3.253 3.253 3.253 3.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
REST Super High Growth 7.087 7.087 7.087 7.087 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.684 1.684 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ساعت ۸:۰۳
Energy Super MySuper 4.049 4.049 4.049 4.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۳
Energy Super Balanced 4.049 4.049 4.049 4.049 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۷:۰۳
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.988 2.988 2.988 2.988 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.011 1.011 1.011 1.011 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.004 1.004 1.004 1.004 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Conservative 2.888 2.888 2.888 2.888 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۸:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.081 1.081 1.081 1.082 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC-Fidelity W Australian Equities 1.255 1.255 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۸:۰۱
CFS FC W PSup-Fidelity W Aus Equities 2.119 2.119 2.113 2.119 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-Fidelity Aus Equity Sel 1.983 1.983 1.983 1.986 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC PSup-Fidelity Aus Equities 1.96 1.96 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ ساعت ۷:۰۱
CFS FC W Pen-Fidelity W Aus Equities 2.366 2.366 2.359 2.366 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC Pen-PIMCO Global Bond 1.327 1.327 1.327 1.327 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC PSup-PIMCO Global Bond 1.298 1.298 1.298 1.298 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond 1.4 1.4 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۲
Ellerston Australian Share Fund 0.973 0.973 0.973 0.973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm 1.171 1.171 1.171 1.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc 1.802 1.802 1.802 1.802 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-UBS W Diversified Fixed Inc 1.677 1.677 1.677 1.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۶:۰۲
CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond 1.338 1.338 1.338 1.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
State Street International Equities Index Trust 1.554 1.554 1.554 1.554 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ ساعت ۱۳:۰۲
CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel 1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۷:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.211 1.211 1.211 1.211 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۰۱
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.925 2.925 2.925 2.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶:۰۱
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.7 1.7 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
VicSuper FutureSaver Growth 1.881 1.881 1.881 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.794 1.794 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.364 2.364 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.065 1.065 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.808 0.808 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.605 3.605 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.491 1.491 1.491 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.229 1.229 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.817 24.817 24.817 24.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 0.971 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IPAC Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
North Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.672 1.672 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Summit Select Income Generator 1.061 1.061 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.398 1.398 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.262 3.262 3.262 3.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.174 6.174 6.174 6.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper FutureSaver Balanced 1.728 1.728 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper Flexible Income Balanced 1.816 1.816 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Business Sup - Growth 5.378 5.378 5.378 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Corporate Super - Growth 6.394 6.394 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.023 1.023 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.763 1.763 1.763 1.763 0.15 9.30% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.179 1.179 1.179 1.179 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
Aberdeen Australian Equities Fund 1.342 1.342 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۷
AustralianSuper Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
REST Super Core Strategy 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
AustralianSuper Pension Balanced 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 14.528 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی