شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
استرالیا
استرالیا

دلار استرالیا / دلار

0.7292
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 01:32:04
0 (6.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (27.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.25%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

64
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 16:01:29
4 (6.67%)
تغییر ۳ ماهه
2 (3.23%)
تغییر ۶ ماهه
12 (23.08%)
نوسان سالیانه

ASX Small Ordinaries

6,058
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
ساعت 11:01:06
4 (0.07%)
تغییر ۳ ماهه
1,248 (25.95%)
تغییر ۶ ماهه
768 (11.25%)
نوسان سالیانه

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.253 - 1.253 1.253 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
Russell Balanced Portfolio Super Suite 2.944 - 2.944 2.944 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۷:۰۱
North Index Growth 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS MIF-Geared Share 2.261 - 2.261 2.261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
North Index Balanced 0.87 - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
North Index High Growth 0.677 - 0.677 0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Growth 0.787 - 0.787 0.787 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Balanced 0.87 - 0.87 0.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index High Growth 0.677 - 0.677 0.677 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Arrowstreet Global Equity Fund 1.045 - 1.045 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-Magellan W Global 4.149 - 4.149 4.149 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Antipodes Global Fund - Class P 1.586 - 1.586 1.586 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.324 - 2.324 2.324 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-Magellan W Global 3.634 - 3.634 3.634 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC WS Inv-Magellan W Global 2.282 - 2.282 2.282 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Ellerston Australian Share Fund 0.845 - 0.845 0.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Walter Scott Global Equity Fund 2.968 - 2.968 2.968 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
North Index Moderately Defensive 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Russell Global Bond Fund Class B 1.103 - 1.103 1.103 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Strategic Australian Equity Fund 15.811 - 15.811 15.811 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
T. Rowe Price Global Equity Fund 1.642 - 1.642 1.642 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Div 1.049 - 1.049 1.049 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.326 - 2.326 2.326 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Growth 2.927 - 2.927 2.927 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.067 - 2.067 2.067 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W Growth 2.601 - 2.601 2.601 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Enhanced Index Internat 1.578 - 1.578 1.578 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions BalaA 1.032 - 1.032 1.032 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Balan 1.043 - 1.043 1.043 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se 1.509 - 1.509 1.509 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Index Aus Share Sel 1.657 - 1.657 1.657 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.449 - 2.449 2.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate 2.762 - 2.762 2.762 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.146 - 2.146 2.146 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat 2.447 - 2.447 2.447 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M 0.919 - 0.919 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
AMP FS Super-AMP Super Easy Balanced 2.25 - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Aus Share 3.732 - 3.732 3.732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Dimensional Global Core Equity Trust 15.7 - 15.7 15.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Growth Select 1.612 - 1.612 1.612 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-Realindex RAFI W Aus Shr 2.992 - 2.992 2.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Inv-FC W Multi-Index Balanced 0.942 - 0.942 0.942 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Bal 3.074 - 3.074 3.074 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-Realindex RAFI W Aus Shr 2.557 - 2.557 2.557 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Index Moderately Defensive 0.992 - 0.992 0.992 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Global Bond Fund Wholesale Class 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Professional Global Income Fund 1.002 - 1.002 1.002 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Idx Cnsrv Sel 1.331 - 1.331 1.331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Bal Sel 1.539 - 1.539 1.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W Conservative 2.353 - 2.353 2.353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice W M-Index Cons 2.286 - 2.286 2.286 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Bal 2.668 - 2.668 2.668 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Australian Share-Class A 1.114 - 1.114 1.114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice W M-Index Cons 2.044 - 2.044 2.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Dimensional Australian Core Equity Trust 11.969 - 11.969 11.969 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
AMP FS Retirement-AMP Super Easy Balanced 2.087 - 2.087 2.087 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Russell Global Opportunities Fund Class A 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
Vanguard High Yield Australian Shares Fund 1.033 - 1.033 1.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
State Street International Equities Index Trust 1.413 - 1.413 1.413 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Balanced Fund - Class 0.957 - 0.957 0.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-FirstChoice WS Multi-Index Diversifie 2.609 - 2.609 2.609 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-FirstChoice WS Multi-Index Diversifi 2.304 - 2.304 2.304 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FirstChoice Multi-Index Diversified Fund - Cla 1.044 - 1.044 1.044 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund 1132.307 - 1132.307 1132.307 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Growth Index Fund 1.421 - 1.421 1.421 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Balanced Index Fund 1.445 - 1.445 1.445 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard High Growth Index Fund 1.633 - 1.633 1.633 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard Conservative Index Fund 1.259 - 1.259 1.259 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Fidelity Australian Equities Fund 31.798 - 31.798 31.798 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.016 - 1.016 1.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund 2.349 - 2.349 2.349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Investors Mutual WS Australian Share Fund 2.562 - 2.562 2.562 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Australian Bond Fund Wholesale Class 1.019 - 1.019 1.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Shares Index Fund Hedged - 0.91 - 0.91 0.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Henderson Australian Fixed Interest Fund - Institu 1.127 - 1.127 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Fixed Interest Index Fund H 1.237 - 1.237 1.237 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Vanguard International Property Securities Index F 0.965 - 0.965 0.965 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۱۱:۰۱
Bennelong ex-20 Australian Equities Fund 2.451 - 2.451 2.451 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
Vanguard Australian Property Securities Index Fund 0.872 - 0.872 0.872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ساعت ۸:۰۱
IOOF Balanced Investor Trust 1.439 - 1.437 1.439 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup FirstChoice Fixed Intr 1.312 - 1.312 1.312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Wholesale Syndicated Loan Fund 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Global Share-Class A 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Bentham Professional Syndicated Loan Fund 0.88 - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund Wholesale Cl 1.015 - 1.015 1.015 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
MultiMix Balanced Growth Trust 0.909 - 0.909 0.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ساعت ۱۱:۰۱
BlackRock Indexed International Equity Fund 0.857 - 0.857 0.857 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC PSup-CFS Geared Share 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 8.136 - 8.136 8.136 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-CFS W Geared Share 7.021 - 7.021 7.021 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
FirstChoice WS Inv - CFS WS Geared Share 3.525 - 3.525 3.525 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Commonwealth Life Corporate Super - Managed 8.95 - 8.95 8.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۴:۰۱
Energy Super Balanced 3.539 - 3.539 3.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴:۰۱
Energy Super MySuper 3.539 - 3.539 3.539 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ساعت ۱۴:۰۱
Sunsuper Growth 3.477 - 3.477 3.477 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Balanced 3.482 - 3.482 3.482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Conservative 2.755 - 2.755 2.755 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Lifecycle Balanced Pool 1.664 - 1.664 1.664 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
Sunsuper Lifecycle Retirement Pool 1.491 - 1.491 1.491 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱:۰۱
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 978.455 - 978.455 978.455 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ساعت ۱۴:۳۱
Dimensional Global Bond Trust 10.956 - 10.956 10.956 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Perpetual Wholesale Industrial Fund 1.156 - 1.156 1.156 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-UBS Diversified Fix Int Sel 1.294 - 1.294 1.294 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W Pen-UBS W Diversified Fixed Inc 1.809 - 1.809 1.809 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC W PSup-UBS W Diversified Fixed Inc 1.684 - 1.684 1.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie True Index Australian Fixed Interest 1.038 - 1.038 1.038 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
Realindex RAFI Wholesale Australia 1.255 - 1.255 1.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC Pen-PIMCO Global Bond 1.309 - 1.309 1.309 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC PSup-PIMCO Global Bond 1.283 - 1.283 1.283 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W Pen-PIMCO W Global Bond 1.381 - 1.381 1.381 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC W PSup-PIMCO W Global Bond 1.322 - 1.322 1.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Macquarie Master Enhanced Fixed Interest 1.045 - 1.044 1.045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۱۴:۰۲
CFS FC ESup-FirstChoice M-Index Div Sel 1.449 - 1.449 1.449 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ساعت ۱۴:۰۴
Sunsuper Retirement 2.852 - 2.852 2.852 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
REST Super High Growth 5.816 - 5.816 5.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
VicSuper Flexible Income Capital Stable 1.7 - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ساعت ۷:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 3.033 - 3.033 3.033 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ ساعت ۱۴:۰۱
VicSuper FutureSaver Growth 1.881 - 1.881 1.881 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۰۲
Russell Balanced Opportunities Portfolio 1.794 - 1.794 1.794 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۷:۰۱
IFP Global Franchise Fund 2.364 - 2.364 2.364 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Income Generator 1.065 - 1.065 1.065 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Mercer International Shares Fund 0.808 - 0.808 0.808 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO TAP-IFP Global Franchise 3.605 - 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO A Pen-IFP Global Franchise 3.605 - 3.605 3.605 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-FirstChoice Lifestage1965-69 1.491 - 1.491 1.498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Lazard Global Listed Infrastructure Fund 1.229 - 1.229 1.229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
AMP Capital Future Directions Growth Fund 1.104 - 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
OnePath Life-OnePath WS Super Managed Growth 24.817 - 24.817 24.817 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Morningstar International Shares Unhedged Fund 0.971 - 0.971 0.971 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
BlackRock Indexed Hedged International Equity Fund 0.438 - 0.438 0.438 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IPAC Income Generator 1.061 - 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Ipac Select Income Generator 1.061 - 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
North Select Income Generator 1.061 - 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Paradice Global Small Mid Cap 1.672 - 1.672 1.672 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Summit Select Income Generator 1.061 - 1.061 1.061 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
IFP Global Franchise Fund Hedged 1.398 - 1.398 1.398 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ساعت ۱۴:۰۱
Macquarie SO Super-IFP Global Franchise 3.262 - 3.262 3.262 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۱۴:۰۱
CFS FC ESup-CFS Geared Share 6.174 - 6.174 6.174 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper FutureSaver Balanced 1.728 - 1.728 1.728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
VicSuper Flexible Income Balanced 1.816 - 1.816 1.816 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Business Sup - Growth 5.378 - 5.378 5.378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Commonwealth Life Corporate Super - Growth 6.394 - 6.394 6.394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ساعت ۷:۰۰
Russell Australian Opportunities Fund Class A 0.988 - 0.988 0.988 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
Russell International Bond $A Hedged Fund Class A 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ساعت ۱۹:۰۱
BT Lifetime SE-MySuper 1970s Lifestage 1.763 - 1.763 1.763 0.15 9.30% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
AMP Capital Future Directions Growth Fund - Class 1.179 - 1.179 1.179 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ساعت ۶:۰۰
Aberdeen Australian Equities Fund 1.342 - 1.342 1.342 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ساعت ۱۶:۱۷
AustralianSuper Balanced 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
REST Super Core Strategy 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
AustralianSuper Pension Balanced 0.022 - 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
MLC MasterKey Business Super - MLC MySuper Fund 14.528 - 14.528 14.528 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی