صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund A 63.584 63.584 63.584 63.584 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund C 63.059 63.059 63.059 63.059 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B4 63.511 63.511 63.511 63.511 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 90.52 90.52 90.52 90.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Foord Balanced Fund B 63.719 63.719 63.719 63.719 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB High Yield Fund B 35.63 35.63 35.63 35.63 0.01 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
UniRak 147.03 147.03 147.03 147.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
UniFonds 67.2 67.2 67.2 67.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
UniGlobal 315.86 315.86 315.86 315.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
AriDeka CF 79.88 79.88 79.88 79.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 57160.56 57160.56 57160.56 57160.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5716.06 5716.06 5716.06 5716.06 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
Olymp Fund Atlant 451.106 451.106 334.404 451.106 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۴۰
Mak Fund Russian Combined 236.641 236.641 233.555 236.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ساعت ۲۳:۴۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sirius 25 I A 89.31 89.31 89.31 89.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ESPA Stock Techno A 138.7 138.7 138.7 138.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ESPA Stock Techno T 144.48 144.48 144.48 144.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Raiffeisen-14-Mix A 79.54 79.54 79.54 79.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Raiffeisen-14-Mix T 137.64 137.64 137.64 137.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pictet - Robotics HP EUR 244.29 244.29 244.29 244.29 4.34 1.81% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity India Focus A DIST EUR 66.3 66.3 66.3 66.3 0.52 0.79% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Bestinfond FI 245.06 245.06 245.06 245.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Bankia Cauto PP 121.379 121.379 121.379 121.379 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mutuafondo A FI 35.57 35.57 35.55 35.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magellan Infrastructure Fund 1.328 1.328 1.328 1.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
CFS FC ESup-Magellan Global Sel 2.486 2.486 2.486 2.509 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
CFS FC ESup-CFS Geared Share Sel 4.58 4.58 4.58 4.613 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
CFS FC W PSup-CFS W Index Aus Bond 2.032 2.032 2.029 2.032 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
CFS FC W PSup FirstChoice W Fixed I 2.13 2.13 2.128 2.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baltic Horizon Fund 1.168 1.168 1.168 1.168 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۱:۰۷
Trigon Baltic Fund C 19.816 19.816 19.816 19.816 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۷
Trigon Russia Top Picks Fund A 14.328 14.328 14.328 14.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۷
Trigon Russia Top Picks Fund C 37.931 37.931 37.931 37.931 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۷
Trigon Russia Top Picks Fund D 17.211 17.211 17.211 17.211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB Skladi Zahodni Balkan 1.891 1.891 1.891 1.891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
NLB Skladi Visoka tehnologija 18.122 18.122 18.122 18.122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
KD Bond 19.697 19.697 19.697 19.697 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
KD Balkan 2.935 2.935 2.935 2.935 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
KD Galileo 12.529 12.529 12.529 12.529 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 17.047 17.047 17.047 17.047 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Rasmala Investment Funds Rasmala 107.114 107.114 107.114 107.114 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reksa Dana Prima 1649.841 1649.841 1649.841 1649.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
PNM Dana Bertumbuh 1564.482 1564.482 1564.482 1564.482 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Simas Danamas Saham 1396.833 1396.833 1396.833 1396.833 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Simas Saham Unggulan 1287.233 1287.233 1287.233 1287.233 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Insight I-Hajj Syariah 3978.441 3978.441 3978.441 3978.441 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pictet-Global Megatrend Selection I dy GBP 329.14 329.14 329.14 329.14 3.06 0.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2 65.2 65.2 65.2 65.2 1.24 1.94% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - Global Technology Fund W-Acc-GBP 5.73 5.73 5.73 5.73 0.07 1.17% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund I- 1.748 1.748 1.748 1.748 0.01 0.69% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - Global Technology Fund A-DIST-GBP 1.045 1.045 1.045 1.045 0.01 1.16% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 12.23 12.23 12.23 12.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۱:۰۴
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 22.87 22.87 22.87 22.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
NY New York’s 529 Program Direct Growth Portfolio 43.56 43.56 43.56 43.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۰۴
PIMCO Income P 12.08 12.08 12.08 12.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۴
Dodge & Cox Stock 237.87 237.87 237.87 237.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۷:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 18.87 18.87 18.87 18.87 0.13 0.69% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.168 10.168 10.168 10.168 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds Global Demographics Fund D Acc EU 18.85 18.85 18.85 18.85 0.07 0.37% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Arca BB 50.435 50.435 50.435 50.435 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Anima America A 36.211 36.211 36.211 36.211 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SuMi TRUST Japan Small Cap Fund Class B JPY Acc 32766.552 32766.552 32766.552 32766.552 158.26 0.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Japan JPY Acc 1799 1799 1799 1799 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
SPARX Japan Inst 31527 31527 31527 31527 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Comgest Growth Japan EUR R Acc 13.73 13.73 13.73 13.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
BlackRock Active Selection Fund Gl 1075.283 1075.283 1075.283 1075.283 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBK Gulf Equity 2.044 2.044 2.044 2.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
NBK Qatar Equity 1.9 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Al Mal MENA Equity 10.338 10.338 10.338 10.338 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۳۸
SICO Gulf Equity 131.41 131.41 131.41 131.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۳۶
SICO Khaleej Equity 490.078 490.078 490.078 490.078 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO 21.788 21.788 21.788 21.788 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALVORADA 1368.841 1368.841 1368.841 1368.841 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 24.308 24.308 24.308 24.308 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 2.023 2.023 2.023 2.023 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST 2.152 2.152 2.152 2.152 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 112.32 112.32 112.32 112.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Butterfield Select Equity 22.85 22.85 22.85 22.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲:۳۳
Butterfield Select Invest Fund 16.4 16.4 16.4 16.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲:۳۳
Butterfield Select Fixed Income 23.4 23.4 23.4 23.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲:۳۳
LOM Fixed Income Fund USD 17.036 17.036 17.036 17.036 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۲:۳۶
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AG Life Stability 87.29 87.29 87.29 87.29 0.11 0.13% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
C+F Euro Equities Acc 674.13 674.13 674.13 674.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities Inc 190.18 190.18 190.18 190.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities D Acc 591.09 591.09 591.09 591.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
C+F Euro Equities D Inc 178.86 178.86 178.86 178.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Cash Management Optimizer 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NB Portugal Ações FIMAA 5.022 5.022 5.022 5.022 0.05 0.92% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Optimize Europa Obrigacoes Fundo 13.699 13.699 13.699 13.699 0.02 0.12% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
CA Património Crescente A - Fundo de Investimento 18.576 18.576 18.576 18.576 0.00 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Agressivo - Fun 12.909 12.909 12.909 12.909 0.08 0.62% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Optimize Capital Reforma PPR/OICVM Ativo - Fundo d 17.632 17.632 17.632 17.632 0.05 0.29% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
K Growth LTF 15.408 15.408 15.408 15.408 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
K Corporate Bond Fund 18.18 18.18 18.18 18.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
SCB CHINA A-SHARES FUND 11.229 11.229 11.229 11.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Value Plus - Dividend Long Term Equity Fund 23.016 23.016 23.016 23.016 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
K Equity LTF 32.389 32.389 32.389 32.389 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PineBridge LATIN AMERICA FUND 9.16 9.16 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Eastspring Investments Africa Fund 20.43 20.43 20.43 20.43 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
FSSA Asian Growth Fund Class IV (Accumulation) USD 18.371 18.371 18.371 18.371 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Fuh Hwa Global Commodity 10.55 10.55 10.55 10.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Fuh Hwa High Growth Fund 113.39 113.39 113.39 113.39 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.893 2.893 2.893 2.893 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.426 2.426 2.426 2.426 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.071 2.071 2.071 2.071 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.937 1.937 1.937 1.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.624 1.624 1.624 1.624 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 281.583 281.583 281.583 281.583 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Conseq Invest Equity Fund B 304.633 304.633 304.633 304.633 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
Conseq Invest Equity Fund D 34.279 34.279 34.279 34.279 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۳۳
WIOF India Performance Fund B 114.798 114.798 114.306 114.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
WIOF India Performance Fund A 122.478 122.478 122.478 122.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
E Fds FengHe Bd 1.454 1.454 1.454 1.454 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Yinhua YuanJing Bd 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ICBC Credit Literary Ids Eq 3.643 3.643 3.643 3.643 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
BOCOM Schroders New Life Allco 3.198 3.198 3.198 3.198 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Yinhua Wealth Theme Stock Fund 8.044 8.044 8.044 8.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LD Vælger 361.47 361.47 361.47 361.47 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Formuepleje Safe 201.93 201.93 201.93 201.93 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Formuepleje Penta 280.24 280.24 280.24 280.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
Danske Invest Mix KL 174.18 174.18 174.18 174.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
PFA Invest Balance A 116.7 116.7 116.7 116.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen USA 64132.16 64132.16 64132.16 64132.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Gold 15296.72 15296.72 15296.72 15296.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Bonds 27207.69 27207.69 27207.69 27207.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sberbank America 2907.84 2907.84 2907.84 2907.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Raiffeisen Equity 53844.31 53844.31 53844.31 53844.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daiwa Nikkei225 Listed 29891 29891 29890 29891 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Listed Index Fund JPX-Nikkei Index 400 1622.4 1622.4 1622 1622.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
MUKAM Cyber Security Equity Open UnHedged 27001 27001 27001 27001 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
AMOne Global ESG High Quality Growth Equity Fund U 12555 12555 12555 12555 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Rheos Hifumi Fund 62214 62214 62214 62214 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Funds European Growth Fund SR Acc SGD 1.695 1.695 1.695 1.695 0.00 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds America Fund SR Acc SGD (hedged) 2.466 2.466 2.466 2.466 0.00 0.04% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 201.576 201.576 201.576 201.576 3.42 1.73% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
SIHong Kong Equity C Acc 646.493 646.493 646.493 646.493 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
JPEM Equity Fund A acc SGD 28.46 28.46 28.3 28.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SEB Varldenfond 19.076 19.076 19.076 19.076 0.11 0.57% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverige Indexfond 587.01 587.01 587.01 587.01 5.80 0.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
SEB Sverige Indexfond Institutional 251.004 251.004 251.004 251.004 2.48 0.99% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
SEB Korträntefond SEK Institutional 100.521 100.521 100.521 100.521 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Indecap Guide 2 C 193.42 193.42 193.42 193.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 161.14 161.14 161.14 161.14 0.30 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 104.33 104.33 104.33 104.33 0.19 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
UBAM - Global High Yield Solution IH CHF Acc 164.45 164.45 164.45 164.45 0.31 0.19% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
BlackRock Global Funds - Renminbi Bond Fund A2 CHF 15.02 15.02 15.02 15.02 0.01 0.07% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Klasse 1472.701 1472.701 1472.701 1472.701 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 44615.625 44615.625 44615.625 44615.625 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Deposito XXI B 2764.028 2764.028 2764.028 2764.028 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas APV 6842.55 6842.55 6842.55 6842.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas ALPAT 1489.722 1489.722 1489.722 1489.722 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
BCI de Personas BPRIV 1493.536 1493.536 1493.536 1493.536 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi EquitySEF 254.03 254.03 254.03 254.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC GCC Equity Income 12.46 12.46 12.46 12.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC Amanah Saudi Equity 38.87 38.87 38.87 38.87 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ANB Al Arabi Saudi Equity 149.31 149.31 149.31 149.31 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
HSBC Saudi Equity Trading 136.66 136.66 136.66 136.66 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.297 1.297 1.297 1.297 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Vision Emerging GCC 0.959 0.959 0.959 1.044 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۹:۳۳
Vision Real Economy GCC 1.166 1.166 1.166 1.173 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۹:۳۳
Vision Emerging Oman 0.963 0.963 0.904 0.963 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۷:۳۶
BankMuscat Oryx 2.244 2.244 2.244 2.244 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Groupama Entreprises N 556.97 556.97 556.97 556.97 0.01 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Groupama Entreprises IC 2258.65 2258.65 2258.65 2258.65 0.03 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Afer Sfer 72.12 72.12 72.12 72.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ALM Classic 355.12 355.12 355.12 355.12 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ALM Dynamic 410.4 410.4 410.4 410.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODiN Norge A EUR 19.712 19.712 19.712 19.712 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ODiN Norge B EUR 19.423 19.423 19.423 19.423 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ODiN Norge C EUR 466.964 466.964 466.964 466.964 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ODiN Norge D EUR 19.445 19.445 19.445 19.445 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ODiN Europa A EUR 13.793 13.793 13.793 13.793 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PNB High Dividend Fund 1.251 1.251 1.251 1.251 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
PNB Mabuhay Prestige 1.367 1.367 1.367 1.367 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
PNB Enhanced Phil-Index Reference Fund 1.585 1.585 1.585 1.585 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
BDO Equity Fund 386.164 386.164 386.164 386.164 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
BPI Equity Fund 149 149 149 149 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.732 1.732 1.732 1.781 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۹:۳۳
Masraf Al Rayan GCC 2.115 2.115 2.115 2.115 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۳۷
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1962.56 1962.56 1962.56 1962.56 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۲۳:۴۰
QInvest Sukuk Fund 1052.24 1052.24 1052.24 1079.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ساعت ۸:۳۵
QNB Debt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.851 14.851 14.851 14.851 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Innovators Class F 21.461 21.461 21.461 21.461 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Innovators Class F 26.416 26.416 26.416 26.416 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio B 16.027 16.027 16.027 16.027 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Fidelity Global Balanced Portfolio F 16.055 16.055 16.055 16.055 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MIDAS SRI Equity A1 2313.23 2313.23 2313.23 2313.23 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
MIDAS SRI Equity C4 2313.09 2313.09 2313.09 2313.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
MIDAS SRI Equity Ce 2313.09 2313.09 2313.09 2313.09 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 A 1546.49 1546.49 1546.49 1546.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
KIM Navigator Equity 1 C1 1506.32 1506.32 1506.32 1506.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 13.13 13.13 13.13 13.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
UBS CAY China A Opportunity A 448.26 448.26 448.26 448.26 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Invesco SR Global Bond GP 311.72 311.72 311.72 311.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Invesco SR Global Bond SA 274.58 274.58 274.58 274.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
Value Partners China Convergence F 285.76 285.76 285.76 285.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 44.966 44.966 44.966 44.966 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
INVL Emerging Europe Bond 44.162 44.162 44.162 44.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
ABLV Emerging Markets EUR Bond 17.072 17.072 17.072 17.072 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
ABLV Emerging Markets USD Bond 19.209 19.209 19.209 19.209 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 568.726 568.726 568.726 568.726 9.76 1.75% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 337.379 337.379 337.379 337.379 3.25 0.97% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 107.819 107.819 107.819 107.819 0.60 0.56% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Quercus Rosja 82.65 82.65 82.65 82.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
UniWIBID SFIO 1857.15 1857.15 1857.15 1857.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio Base 17701.08 17701.08 17701.08 17701.08 129.00 0.73% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 22.88 22.88 22.88 22.88 0.11 0.48% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 22.11 22.11 22.11 22.11 0.16 0.73% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 17.65 17.65 17.65 17.65 0.13 0.74% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 18.11 18.11 18.11 18.11 0.14 0.78% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 12.132 12.132 12.132 12.132 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۷:۳۷
CBL Eastern European Bond R Acc USD 28.22 28.22 28.22 28.22 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ساعت ۱۴:۳۷
Prudentis Global Value 336.236 336.236 336.236 336.236 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ ساعت ۱۴:۴۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albion Strategic Fund 2184.64 2184.64 2184.64 2184.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
LLB Wandelanleihen H EUR 136.16 136.16 136.16 136.16 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Lumen Vietnam Fund -USD- 308.15 308.15 308.15 308.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Mistral Value Fund USD P 1857.94 1857.94 1857.94 1857.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
LGT Strategy 3 Years EUR B 1881.7 1881.7 1881.7 1881.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 190.053 190.053 190.053 190.053 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
APS Income Fund Distribution 126.686 126.686 126.686 126.686 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Merill High Income Fund EUR Acc 0.533 0.533 0.533 0.533 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Merill High Income Fund EUR Inc 0.466 0.466 0.466 0.466 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.597 0.597 0.597 0.597 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenanga Growth 1.239 1.239 1.239 1.239 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Libra SyariahExtra Fund 0.388 0.388 0.388 0.388 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Kenanga Growth Opportunities 1.576 1.576 1.576 1.576 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Eastspring Investments Dana al-Ilham 0.677 0.677 0.677 0.677 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Eastspring Investments MY Focus Fund 0.98 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Bond International VT 25.15 25.15 25.15 25.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۴
ESPA Stock Techno VT HUF 51663.52 51663.52 51663.52 51663.52 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
ESPA Stock Commodities VT HUF 49645.41 49645.41 49645.41 49645.41 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
Concorde Equity Fund 11.603 11.603 11.603 11.603 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
Citadella Absolute Return Fund 2.539 2.539 2.539 2.539 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.59 44.59 44.59 44.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.75 17.75 17.75 17.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.421 15.421 15.421 15.421 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.688 15.688 15.688 15.688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 13.065 13.065 13.065 13.065 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۸:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Life Fund Retail 2.46 2.46 2.46 2.46 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Life Fund Institutional B 2.543 2.543 2.543 2.543 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
UTI India Fund 1986 Shares 44.45 44.45 44.45 44.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
UTI India Pharma Fund A Acc 61.88 61.88 61.88 61.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Kotak Indian Mid Cap Fund C Acc 834.126 834.126 834.126 834.126 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1656.75 1656.75 1656.75 1656.75 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Monaco Court Terme Euro 5214.38 5214.38 5214.38 5214.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Monaction Emerging Markets 1977.72 1977.72 1977.72 1977.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Monaco Convertible Bond Europe 1196.72 1196.72 1196.72 1196.72 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.621 2.621 2.621 2.621 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund A 1.76 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund B 1.766 1.766 1.766 1.766 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Value Fund D 1.773 1.773 1.773 1.773 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Sanlam Namibia Active Fund A 11.162 11.162 11.162 11.162 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ODIN Norden A 202.45 202.45 202.45 202.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden A 19.937 19.937 19.937 19.937 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden A 201.6 201.6 201.6 201.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden B 200.08 200.08 200.08 200.08 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
ODIN Norden B 199.24 199.24 199.24 199.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BT Property Fund 5.868 5.868 5.868 5.868 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.387 1.387 1.387 1.387 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
AMP NZRT International Shares 2.169 2.169 2.169 2.169 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.506 2.506 2.506 2.506 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
AMP AIT Global Property - UT54 4.253 4.253 4.253 4.253 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۴:۰۴
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quest Cleantech Fund B Acc 385.53 385.53 385.53 385.53 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Werknemers Pensioen Mixfonds 90.57 90.57 90.57 90.57 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 86.229 86.229 86.229 86.229 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 18.25 18.25 18.25 18.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 58.24 58.24 58.24 58.24 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HDFC Liquid Fund Growth 4046.619 4046.619 4046.619 4046.619 0.36 0.01% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Kotak Select Focus Growth 48.362 48.362 48.362 48.362 0.31 0.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Kotak Select Focus Dividend 29.203 29.203 29.203 29.203 0.19 0.65% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Growth 66.281 66.281 66.281 66.281 0.35 0.53% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Axis Long Term Equity Dividend 25.594 25.594 25.594 25.594 0.13 0.53% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PIMegatrend Selection P HKD 3231.65 3231.65 3231.65 3231.65 36.54 1.14% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Asian High Yield Fund A MDIST HKD 9.071 9.071 9.071 9.071 0.01 0.08% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Global Multi Asset Income Fund A Mh 9.885 9.885 9.885 9.885 0.02 0.18% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
BlackRock Global Funds - China Fund A2 HKD 29.23 29.23 29.23 29.23 0.53 1.85% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund A-Acc-HKD 20.69 20.69 20.69 20.69 0.14 0.68% ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ساعت ۲:۳۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus International Balanced Fd o 4.328 4.328 4.328 4.328 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 10.49 10.49 10.49 10.49 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.335 8.335 8.335 8.335 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.409 7.409 7.409 7.409 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
3K Domestic Equity Fund Retail Shar 9.156 9.156 9.156 9.156 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ساعت ۱۷:۳۳
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی