صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Foord Balanced Fund B2 62.822 62.822 62.822 62.822 0.25 0.39% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
STANLIB Income Fund D 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B1 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B2 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
STANLIB Income Fund B5 1.369 1.369 1.369 1.369 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 19.642 19.642 19.642 19.642 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
AriDeka CF 70.87 70.87 70.87 70.87 0.23 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Deka-BR 100 88.72 88.72 88.72 88.72 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
DWS Investa 186.27 186.27 186.27 186.27 0.47 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
UniGlobal I 330.89 330.89 330.89 330.89 2.29 0.69% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 59615.99 59615.99 59615.99 59615.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5961.6 5961.6 5961.6 5961.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Olymp Fund Atlant 366.604 366.604 366.604 366.604 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱:۳۱
Mak Fund Russian Combined 228.214 228.214 228.214 228.214 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 A 153.99 153.99 153.99 153.99 0.42 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT 358.37 358.37 358.37 358.37 0.01 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
ESPA Stock Techno A 124.6 124.6 124.6 124.6 0.52 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
ESPA Stock Techno T 128.83 128.83 128.83 128.83 0.54 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
ESPA Stock Techno VT 129.76 129.76 129.76 129.76 0.55 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bankia Cauto PP 119.608 119.64 119.608 119.64 0.04 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Bankia Moderado PP 79.866 79.887 79.866 79.887 0.03 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SPB RF Corto Plazo A FI 9.564 9.564 9.564 9.564 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Santander Rendimiento S FI 93.42 93.42 93.42 93.42 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Santander Sostenible 1 C FI 104.329 104.329 104.329 104.329 0.12 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bentham Wholesale Global Income Fund 1.076 1.076 1.076 1.076 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Bentham Professional Global Income Fund 1.038 1.038 1.038 1.038 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund 1122.233 1122.233 1122.233 1122.233 0.66 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
MFS Fully Hedged Global Equity Trust 1.121 1.121 1.121 1.121 0.00 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Diversified Fixed Interest Fund 976.27 976.27 976.27 976.27 0.94 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund C 16.907 16.907 16.907 16.907 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Trigon Russia Top Picks Fund A 12.007 12.007 12.007 12.007 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Trigon Russia Top Picks Fund C 31.919 31.919 31.919 31.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Trigon Russia Top Picks Fund D 14.533 14.533 14.533 14.533 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Baltic Horizon Fund 1.17 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۱:۰۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.943 19.943 19.943 19.943 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
KD Balkan 2.69 2.69 2.69 2.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
KD Galileo 11.957 11.957 11.957 11.957 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Infond Alfa 81.98 81.98 81.98 81.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Infond Hrast 40.88 40.88 40.88 40.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 17.225 17.225 17.225 17.225 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Rasmala Investment Funds Rasmala 105.909 105.909 105.909 105.909 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panin Dana US Dollar 1.933 1.933 1.933 1.933 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Dana Ekuitas Andalan 4679.369 4679.369 4679.369 4679.369 37.74 0.81% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Schroder Dana Prestasi Acc 39157.02 39157.02 39157.02 39157.02 114.23 0.29% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Schroder 90 Plus Equity Fund 1991.75 1991.75 1991.75 1991.75 3.07 0.15% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Schroder Dana Obligasi Mantap 1822.87 1822.87 1822.87 1822.87 0.73 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund R Inc GBP Hedged 11.13 11.13 11.13 11.13 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Vanguard US Equity Index Acc 635.04 635.04 635.04 635.04 1.68 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Vanguard US Equity Index Inc 539.31 539.31 539.31 539.31 1.43 0.27% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
T Global Bond Fund W Mdis GBP 9.18 9.18 9.18 9.18 0.02 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.7 13.7 13.7 13.7 0.03 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core 10.97 10.97 10.97 10.97 0.02 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
VA CollegeAmerica 529 AMCAP 529A 39.71 39.71 39.71 39.71 0.04 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
Vanguard Target Retirement 2025 Fund Investor Shar 21.98 21.98 21.98 21.98 0.05 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
American Funds Growth Fund of Amer F2 70.25 70.25 70.25 70.25 0.10 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۶:۰۲
Dodge & Cox Stock 200.06 200.06 200.06 200.06 1.09 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund 34.98 34.98 34.98 34.98 0.08 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 177.87 177.87 177.87 177.87 0.03 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Anima America A 32.326 32.326 32.326 32.326 0.08 0.25% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Anima America B 31.685 31.685 31.685 31.685 0.07 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Anima America F 34.735 34.735 34.735 34.735 0.08 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 15.53 15.53 15.53 15.53 0.01 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc USD 11.18 11.18 11.18 11.18 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Income Fund Adm Inc USD 11.61 11.61 11.61 11.61 0.01 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.79 13.79 13.79 13.79 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.8 9.8 9.8 9.8 0.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 174.28 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 205.64 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 11714.82 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 13794.76 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NBK Gulf Equity 1.745 1.745 1.745 1.745 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
NBK Qatar Equity 1.919 1.919 1.919 1.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱:۳۱
SICO Khaleej Equity 414.028 414.028 414.028 414.028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۱:۳۱
SICO Gulf Equity 118.98 118.98 118.98 118.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
SICO Kingdom Equity 24.297 24.297 24.297 24.297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3464.017 3464.017 3464.017 3464.017 0.32 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 3.217 3.217 3.217 3.217 0.01 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.743 5.743 5.743 5.743 0.03 0.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP INFLACAO FUNDO DE IN 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.255 2.255 2.255 2.255 0.01 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LOM Fixed Income Fund USD 16.687 16.687 16.687 16.687 0.05 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
HSBC Managed Portfolios World Se2AC 204.15 204.15 204.15 204.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2AD 175.61 175.61 175.61 175.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World Se2IC 213.98 213.98 213.98 213.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
HSBC Managed Portfolios World SelAC 193.2 193.2 193.2 193.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pricos Cap 479.11 479.11 479.11 479.11 2.16 0.45% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global Medium Cap 419.56 419.56 419.56 419.56 1.35 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Sivek - Global Medium Dis 238.79 238.79 238.79 238.79 0.77 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KBC Equity Fund - New Asia Classic Dis 696.41 696.41 696.41 696.41 6.60 0.95% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Managed Portfolio - Core Satellite Dynamic Dis 1137.26 1137.26 1137.26 1137.26 3.63 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Cash Management Optimizer 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 9.19 9.19 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Fundo de In 4.482 4.482 4.482 4.482 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 13.032 13.032 13.032 13.032 0.01 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.636 13.636 13.636 13.636 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 10.783 10.783 10.783 10.783 0.09 0.83% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Fundo de Investimento Alternativo M 6.849 6.849 6.849 6.849 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Future Park Property Fund 12.272 12.272 12.272 12.272 4.43 36.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Samui Airport Property Fund 12.088 12.088 12.088 12.088 0.11 0.93% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Quality Houses Property Fund 11.672 11.672 11.672 11.672 2.22 23.51% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 16.197 16.197 16.197 16.197 3.30 25.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.998 10.998 10.998 10.998 1.25 12.80% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 137.95 137.95 137.95 137.95 0.17 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
Franklin Utilities 19.85 19.85 19.85 19.85 0.32 1.64% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
FSITC Small Cap 47.02 47.02 47.02 47.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Shin Kong Fu-Kuei Fund 40.54 40.54 40.54 40.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Taishin Mainstream Fund 34.99 34.99 34.99 34.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.738 2.738 2.738 2.738 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.255 2.255 2.255 2.255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.003 2.003 2.003 2.003 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.865 1.865 1.865 1.865 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.536 1.536 1.536 1.536 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 243.099 243.099 243.099 243.099 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Conseq Invest Equity Fund B 262.527 262.527 262.527 262.527 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Conseq Invest Equity Fund D 29.434 29.434 29.434 29.434 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
WIOF India Performance Fund B 114.798 114.798 114.306 114.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
WIOF India Performance Fund A 122.478 122.478 122.478 122.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lion Growth Fund 1.969 1.969 1.969 1.969 0.01 0.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Industrial Trend Investment Hybrid 1.085 1.085 1.085 1.085 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
Fullgoal Tianhui Selected Growth Mixed A 3.893 3.893 3.893 3.893 0.05 1.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۲
E Fds FengHe Bd 1.444 1.444 1.444 1.444 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
E Fund SSE50 Index 2.779 2.779 2.779 2.779 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Invest Basis 4 141.38 141.38 141.38 141.38 0.30 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
ValueInvest Global KL 217 217 217 217 1.81 0.84% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Danske Invest Teknologi KL 152.92 152.92 152.92 152.92 0.33 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
BankInvest Danske Aktier Akk A 186 186 186 186 0.44 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 326.83 326.83 326.83 326.83 6.10 1.90% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Raiffeisen USA 59827.5 59827.5 59827.5 59827.5 815.29 1.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Gold 16703.45 16703.45 16703.45 16703.45 171.55 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sberbank Europe 1103.37 1103.37 1103.37 1103.37 9.30 0.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Raiffeisen Bonds 27468.1 27468.1 27468.1 27468.1 27.01 0.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sberbank America 2748.57 2748.57 2748.57 2748.57 25.58 0.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nissay J-REIT Fund Dividend 1 Month 4307 4307 4307 4307 14.00 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
Nomura World 6 Assets Diversified Fund Dividend 10552 10552 10552 10552 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Sawakami Fund 30251 30251 30251 30251 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Rheos Hifumi Fund 62523 62523 62523 62523 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Rheos Hifumi Plus 51229 51229 51229 51229 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Singapore Trust M 1.684 1.684 1.684 1.684 0.01 0.48% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.005 1.005 1.005 1.005 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Eastspring Investments Unit Trusts - Singapore Sel 1.529 1.529 1.529 1.529 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
UOB United SGD Fund Class A SGD Acc 1.991 1.991 1.991 1.991 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
United Income Focus Trust Fund SGD Inc 0.889 0.889 0.889 0.889 0.00 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 10 161.302 161.302 161.302 161.302 0.03 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Stratega 30 204.141 204.141 204.141 204.141 0.07 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Stratega 50 258.644 258.644 258.644 258.644 0.01 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Stratega 70 314.48 314.48 314.48 314.48 0.05 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Avanza Zero 290.31 290.31 290.31 290.31 1.63 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc CHF Hedged 11.88 11.88 11.88 11.88 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Diversified Income Fund InstitutioC 14.9 14.9 14.9 14.9 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccC 35.51 35.51 35.51 35.51 0.05 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional IncC 21.37 21.37 21.37 21.37 0.03 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.75 13.75 13.75 13.75 0.01 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte B 48708.16 48708.16 48708.16 48708.16 103.91 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Deposito XXI B 2841.084 2841.084 2841.084 2841.084 1.70 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas APV 7074.362 7074.362 7074.362 7074.362 4.44 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas ALPAT 1541.386 1541.386 1541.386 1541.386 0.94 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
BCI de Personas BPRIV 1545.08 1545.08 1545.08 1545.08 0.95 0.06% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AlAhli GCC Trd Eqty 1.09 1.09 1.09 1.09 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
AlAhli Saudi Trd Equity 10.92 10.92 10.92 10.92 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 2.33 2.33 2.33 2.33 0.02 0.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Alahli GCC Growth and Income 1.49 1.49 1.49 1.49 0.01 0.67% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
SAMBA Al Raed 49.38 49.38 49.38 49.38 0.42 0.85% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vision Al Khair GCC 1.043 1.043 1.043 1.043 0.01 0.58% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Vision Emerging GCC 0.976 0.976 0.976 0.976 0.00 0.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Vision Emerging Oman 0.922 0.922 0.922 0.922 0.01 0.76% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Vision Real Economy GCC 1.196 1.196 1.196 1.196 0.00 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
BankMuscat Oryx 1.976 1.976 1.976 1.976 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vivaccio Actions GMO Actions 143.71 143.71 143.71 143.71 0.78 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 144.59 144.59 144.59 144.59 0.78 0.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
CM-CIC Europe Growth C 7749.12 7749.12 7749.12 7749.12 29.52 0.38% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Flexigestion Patrimoine 31.74 31.74 31.74 31.74 0.10 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Groupama Avenir Euro MC 498.41 498.41 498.41 498.41 3.49 0.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Säästö 50 Kasvu 23.958 23.958 23.958 23.958 0.04 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Equity Core C K EUR 14.307 14.307 14.307 14.307 0.08 0.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Säästö 50 Tuotto 18.166 18.166 18.166 18.166 0.03 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat K EUR 32.772 32.772 32.772 32.772 0.50 1.53% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Nordea Kehittyvät Osakemarkkinat T EUR 24.442 24.442 24.442 24.442 0.37 1.54% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Philam Fund 16.876 16.876 16.876 16.876 0.04 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Philequity Fund 34.456 34.456 34.456 34.456 0.11 0.31% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Philam Bond Fund 4.652 4.652 4.652 4.652 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
PAMI Horizon Fund 3.774 3.774 3.774 3.774 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
MFCP Kabuhayan Fund 2.279 2.279 2.279 2.279 0.01 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Masraf Al Rayan GCC 1.825 1.825 1.825 1.825 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۳۱
QInvest Sukuk Fund 1097.92 1097.92 1097.92 1097.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1829.58 1829.58 1829.58 1829.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱:۳۱
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.732 1.732 1.732 1.732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ساعت ۱:۳۱
QNB Debt 0.022 0.022 0.022 0.022 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۴۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fidelity Canadian Bond Sr F 15.388 15.388 15.388 15.388 0.04 0.24% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Series B 17.622 17.622 17.622 17.622 0.04 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Monthly Income Series F 17.632 17.632 17.632 17.632 0.04 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio B 15.976 15.976 15.976 15.976 0.03 0.19% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Fidelity Global Balanced Portfolio F 15.931 15.931 15.931 15.931 0.03 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 1496.91 1496.91 1496.91 1496.91 35.29 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C1 1461.53 1461.53 1461.53 1461.53 34.43 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C2 1472.79 1472.79 1472.79 1472.79 34.73 2.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C3 1481.84 1481.84 1481.84 1481.84 34.94 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
KIM Navigator Equity 1 C4 1490.82 1490.82 1490.82 1490.82 35.15 2.41% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Value Partners Chinese Mainland Foc 113.84 113.84 113.84 113.84 1.49 1.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.45 12.45 12.45 12.45 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.63 11.63 11.63 11.63 0.04 0.34% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.64 4.64 4.64 4.64 0.02 0.43% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 4.73 4.73 4.73 4.73 0.02 0.42% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 38.81 38.81 38.81 38.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
INVL Emerging Europe Bond 43.58 43.58 43.58 43.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
ABLV Emerging Markets EUR Bond 17.086 17.086 17.086 17.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
ABLV Emerging Markets USD Bond 19.164 19.164 19.164 19.164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 491.99 491.99 491.99 491.99 4.51 0.92% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۰۴
UniWIBID SFIO 1841.77 1841.77 1841.77 1841.77 0.16 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Skarbiec Akcja 296.46 296.46 296.46 296.46 1.19 0.40% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Skarbiec III FILAR 213.7 213.7 213.7 213.7 0.70 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Skarbiec Obligacja 349.79 349.79 349.79 349.79 0.33 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 16825 16825 16825 16825 96.00 0.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 11956 11956 11956 11956 67.00 0.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 19712 19712 19712 19712 115.00 0.59% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 111.18 111.18 111.18 111.18 1.03 0.94% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 191 191 191 191 1.08 0.57% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.919 11.919 11.919 11.919 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۳۲
CBL Eastern European Bond R Acc USD 27.68 27.68 27.68 27.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۳۱
Prudentis Global Value 308.592 308.592 308.592 308.592 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Bitcoin ETN A 15.631 15.631 15.631 15.631 0.67 4.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Pro Strategy Fund EUR 148.07 148.07 148.07 148.07 0.48 0.33% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Solitaire Global Bond Fund USD 154.6 154.6 154.6 154.6 0.17 0.11% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
VP Bank Best Manager World Equities B 1772.52 1772.52 1772.52 1772.52 6.26 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
VP Bank Best Manager European Equities B 2161.73 2161.73 2161.73 2161.73 9.96 0.46% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APS Income Fund Accumulation 189.744 189.744 189.744 189.744 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
APS Income Fund Distribution 126.48 126.48 126.48 126.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۲:۳۱
Merill High Income Fund EUR Acc 0.522 0.522 0.522 0.522 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Merill Total Return Income Fund EUR Acc 0.561 0.561 0.561 0.561 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
Merill Global Equity Income Fund EUR Acc 0.559 0.559 0.559 0.559 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AIA PAM-Growth Fund 1.443 1.443 1.443 1.443 0.00 0.07% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Singular Value Fund 4.766 4.766 4.766 4.766 0.10 2.10% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
CIMB Islamic DALI Eq 1.271 1.271 1.271 1.271 0.01 0.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
CIMB Islamic Balanced 0.534 0.534 0.534 0.534 0.00 0.37% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
PMB Shariah Growth Fund 1.964 1.964 1.964 1.964 0.05 2.44% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ESPA Stock Techno VT HUF 46399.58 46399.58 46399.58 46399.58 78.73 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
ESPA Bond International VT 25.67 25.67 25.67 25.67 0.06 0.23% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
ESPA Stock Commodities VT HUF 44400.7 44400.7 44400.7 44400.7 461.88 1.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 108980.03 108980.03 108980.03 108980.03 380.32 0.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
NN L Greater China Equity X Cap HUF 196083.97 196083.97 196083.97 196083.97 3020.56 1.56% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja B 44.282 44.282 44.282 44.282 0.01 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. A 17.507 17.507 17.507 17.507 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. B 15.324 15.324 15.324 15.324 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. C 15.585 15.585 15.585 15.585 0.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. F 12.901 12.901 12.901 12.901 0.00 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan India (acc) - USD 285.73 285.73 285.73 285.73 1.71 0.60% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
JPMorgan India Smaller Companies ac 24.07 24.07 24.07 24.07 0.17 0.71% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۳۱
Life Fund Retail 2.176 2.176 2.176 2.176 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
SBI Resurgent India Opps 4.68 4.68 4.68 4.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Kotak India Equity Fund 1 5.64 5.64 5.64 5.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaco Court Terme Euro 5192.74 5192.74 5192.74 5192.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۱
Monaction Europe 1476.16 1476.16 1476.16 1476.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Monaction Emerging Markets 1861.04 1861.04 1861.04 1861.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
Monaco Convertible Bond Europe 1207.77 1207.77 1207.77 1207.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.647 2.647 2.647 2.647 0.02 0.68% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund A 1.636 1.636 1.636 1.636 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund B 1.636 1.636 1.636 1.636 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Value Fund D 1.639 1.639 1.639 1.639 0.02 1.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Sanlam Namibia Active Fund A 11.024 11.024 11.024 11.024 0.00 0.03% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Storebrand Balansert Pensjon 286.764 286.764 286.764 286.764 0.49 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Inst 107.275 107.275 107.275 107.275 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 106.335 106.335 106.335 106.335 0.04 0.04% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Nordea Global II 2665.724 2665.724 2665.724 2665.724 3.30 0.12% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
Global Bond Fund Institutional AccV 236.72 236.72 236.72 236.72 0.32 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۷:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.428 1.428 1.428 1.428 0.00 0.28% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.978 1.978 1.978 1.978 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Westpac KiwiSaver Growth Fund 2.436 2.436 2.436 2.436 0.00 0.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 3.889 3.889 3.889 3.889 0.01 0.21% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
Westpac KiwiSaver Balanced Fund 2.278 2.278 2.278 2.278 0.00 0.09% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus A USD 12.518 12.518 12.518 12.518 0.04 0.30% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
SKAGEN Tellus B EUR 10.549 10.549 10.549 10.549 0.02 0.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
Quest Cleantech Fund B Acc 347.73 347.73 347.73 347.73 2.19 0.63% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.7 54.7 54.7 54.7 0.09 0.16% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 92.33 92.33 92.33 92.33 0.16 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Reliance Liquid Fund - Treasury Plan - Direct Plan 5002.109 5001.658 5001.658 5002.109 0.76 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Mon 1587.252 1587.108 1587.108 1587.252 3.15 0.20% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Qua 1006.659 1006.568 1006.568 1006.659 0.15 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee 1530.807 1530.669 1530.669 1530.807 0.23 0.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
Reliance Liquid Fund Treasury Plan Quarterly Divid 1004.81 1004.723 1004.723 1004.81 0.15 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PineBridge US Equity Fund 41.24 41.24 41.24 41.24 0.20 0.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
JPMorgan ASEAN Fund acc - HKD 12.44 12.44 12.44 12.44 0.04 0.32% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
JPMorgan Multi Income mth HKD 11.52 11.52 11.52 11.52 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
JPMorgan Multi Income acc - USD 16.66 16.66 16.66 16.66 0.03 0.18% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.59 11.59 11.59 11.59 0.02 0.17% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA Blue Chips Greek Equity 8.643 8.643 8.643 8.643 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.29 8.29 8.29 8.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
DELOS USDBond Foreign Bond Fund A 7.422 7.422 7.422 7.422 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Allianz Aggressive Strategy Domest 2.572 2.572 2.572 2.572 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.104 1.104 1.104 1.104 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۲
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی