شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Discovery Balanced Fund 2.206 - 2.206 2.206 0.01 0.63% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund A 12.066 - 12.066 12.066 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund B 12.066 - 12.066 12.066 0.05 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund C 12.01 - 12.01 12.01 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Investec Opportunity Fund D 11.974 - 11.974 11.974 0.05 0.38% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.952 - 18.952 18.952 0.03 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 19.74 - 19.74 19.74 0.14 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 18.818 - 18.818 18.818 0.14 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 28.107 - 28.107 28.107 0.20 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
DWS Investa 179.46 - 179.46 179.46 1.31 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری آندورا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 50014.49 - 50014.49 50014.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 5001.45 - 5001.45 5001.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Olymp Fund Atlant 295.191 - 295.191 295.191 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
Mak Fund Russian Combined 211.1 - 211.1 211.1 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۱۹:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
R-VIP 35 I T 154.32 - 154.32 154.32 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Sirius 25 I A 87.54 - 87.54 87.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-14-Mix A 76.76 - 76.76 76.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen-14-Mix T 131.54 - 131.54 131.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Apollo 2 Global Bond A 7.68 - 7.68 7.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Templeton Asian Growth A acc USD 38.82 - 38.82 38.82 0.46 1.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 35.08 - 35.08 35.08 0.32 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 145.34 - 145.34 145.34 0.37 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 154 - 154 154 0.39 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 154.2 - 154.2 154.2 1.22 0.80% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CFS FC W Pen FirstChoice W Fixed In 2.401 - 2.401 2.401 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
PIMCO Australian Bond Fund 1134.587 - 1134.587 1134.587 0.51 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC PSup-CFS Geared Share 8.279 - 8.279 8.279 0.06 0.71% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Geared Share 10.393 - 10.393 10.393 0.08 0.79% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
CFS FC W Pen-CFS W Index Aus Bond 2.271 - 2.271 2.271 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Trigon Baltic Fund C 17.049 - 17.049 17.049 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund A 12.096 - 12.096 12.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund C 32.48 - 32.48 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Trigon Russia Top Picks Fund D 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Swedbank Fund of Funds 30 E Acc 14.01 - 14.01 14.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KD Bond 19.489 - 19.489 19.489 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
KD Balkan 2.89 - 2.89 2.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
ALTA WATER 69.799 - 69.799 69.799 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
KD Galileo 11.727 - 11.727 11.727 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Infond Alfa 77.45 - 77.45 77.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری امارات

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Global Sukuk Fund USD Inst 16.525 - 16.525 16.525 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Rasmala Investment Funds Rasmala 105.593 - 105.593 105.593 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Panin Dana US Dollar 1.867 - 1.867 1.867 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Makara Abadi 3858.81 - 3858.81 3858.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Makara Prima 2712.02 - 2712.02 2712.02 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BNP Paribas Pesona 26923.12 - 26923.12 26923.12 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
TRAM Consumption Plus 1812.34 - 1812.34 1812.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری انگلستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PineBridge Global Funds Japan Small 8627.132 - 8627.132 8627.132 74.22 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
T Global Bond Fund W Mdis GBP 10.31 - 10.31 10.31 0.02 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Inc GBP H 10.54 - 10.54 10.54 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm IG 13.71 - 13.71 13.71 0.03 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst G 22 - 22 22 0.04 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایالات متحده

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Strategic Advisers Core Income 10.91 - 10.91 10.91 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
Dodge & Cox Income 14.17 - 14.17 14.17 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
First Eagle Global I 58.21 - 58.21 58.21 0.08 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Schwab S&P 500 Index 50.89 - 50.89 50.89 0.06 0.12% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Vanguard PRIMECAP Adm 147.73 - 147.73 147.73 0.13 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 171.89 - 171.89 171.89 0.09 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Arca BB 47.563 - 47.563 47.563 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Anima Sforzesco AD 12.437 - 12.437 12.437 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Anima Visconteo AD 45.048 - 45.048 45.048 0.07 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Pioneer Target Controllo A 5.373 - 5.373 5.373 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Income Fund E Acc USD 14.74 - 14.74 14.74 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Inc USD 11.06 - 11.06 11.06 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Acc EUR Hedged 13.33 - 13.33 13.33 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund E Inc EUR Hedged 9.92 - 9.92 9.92 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Income Fund Institutional Acc USD 15.71 - 15.71 15.71 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Schroder Special Situations Fund C 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund I 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund CC 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
Schroder Special Situations Fund II 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Makaseb Income 16.278 - 16.278 16.278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Makaseb Arab Tigers 12.456 - 12.456 12.456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
NBK Gulf Equity 1.751 - 1.751 1.751 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
NBK Qatar Equity 1.893 - 1.893 1.893 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۶:۰۲
Al Mal MENA Equity 8.97 - 8.97 8.97 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ITAU FRANCES RENDA FIXA FUNDO DE 3382.552 - 3382.552 3382.552 0.80 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
BRASILPREV TOP ATUARIAL FUNDO DE IN 5.654 - 5.654 5.654 0.03 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
BRASILPREV TOP PRE FUNDO DE INVESTI 2.16 - 2.16 2.16 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN 196.219 - 196.219 196.219 0.10 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 292.146 - 292.146 292.146 0.15 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری برمودا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Butterfield Select Equity 18.54 - 18.54 18.54 0.22 1.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Butterfield Select Fixed Income 22.07 - 22.07 22.07 0.10 0.46% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Butterfield Select Invest Fund 14.72 - 14.72 14.72 0.12 0.82% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
HSBC Short Duration Fixed Income Fc 109.31 - 109.31 109.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Fidelity Advisor World Europe Fund A Inc 24.36 - 24.36 24.36 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 75.45 - 75.45 75.45 0.05 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
CF Vega Equity Acc 213.08 - 213.08 213.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
CF Vega Equity Inc 185.83 - 185.83 185.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Argenta Pensioenspaarfonds 139.23 - 139.23 139.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
BNP Paribas B Pension Balanced Clas 208.58 - 208.58 208.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Golden Arrow Selected Stocks Fund 9.19 - 10.78 9.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Caixagest Obrigacoes Longo Prazo 12.813 - 12.813 12.813 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Bankinter PPR Obrigacoes Fundo de 13.648 - 13.648 13.648 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Caixagest Accoes Portugal Fundo d 12.908 - 12.908 12.908 0.04 0.33% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve 15.115 - 15.115 15.115 0.08 0.50% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Montepio Obrigacoes Fundo de Inve 95.554 - 95.554 95.554 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Quality Houses Property Fund 11.885 - 11.885 11.885 1.72 14.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Digital Telecommunications Infrastructure Fund 15.56 - 15.56 15.56 1.44 9.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JASMINE BROADBAND INTERNET INFRASTRUCTURE FUND 10.275 - 10.275 10.275 0.48 4.85% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
NORTH BANGKOK POWER PLANT BLOCK 1 INFRASTRUCTURE F 10.148 - 10.148 10.148 2.65 26.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
SCB Equity RMF 55.558 - 55.558 55.558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Franklin Growth Fd 117.36 - 117.36 117.36 0.32 0.27% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Franklin Utilities 23.2 - 23.2 23.2 0.21 0.91% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
JPMorgan Taiwan Asia 64.74 - 64.74 64.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
FSITC China Century Fund 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
JPMorgan Taiwan Global Emerging M 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری جبل طارق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.575 - 2.575 2.575 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.323 - 2.323 2.323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.96 - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.753 - 1.753 1.753 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.581 - 1.581 1.581 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conseq Invest Equity Fund A 255.875 - 255.875 256.537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund B 275.694 - 275.694 276.399 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Conseq Invest Equity Fund D 30.848 - 30.848 30.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
WIOF India Performance Fund B 114.798 - 114.306 114.798 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۰۷
WIOF India Performance Fund A 122.478 - 122.478 122.478 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۲۲:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 100.33 - 100.33 100.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
E Fund SSE50 Index 1.754 - 1.754 1.804 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Industrial Trend Investment Hybrid 0.746 - 0.746 0.763 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
E Fund Mid Small Cap 4.84 - 4.84 4.84 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund 1.037 - 1.037 1.037 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ساعت ۱۳:۰۴
Nordea Maailma Kasvu SEK 4.966 - 4.966 4.966 0.04 0.87% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Nordic Small Cap Kasvu 157.428 157.43 157.428 157.43 2.40 1.53% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Equity Core C K EUR 13.888 - 13.888 13.888 0.10 0.73% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Pro Stable Return SEK 27.764 - 27.764 27.764 0.21 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LI Obligationer Globale High Yield Akk KL 200.71 - 200.71 200.71 0.01 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
LD Aktier Obligationer 220.42 - 220.42 220.42 0.06 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Maj Invest Value Aktier 160.78 - 160.78 160.78 9.95 6.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 2 Acc 160.96 - 160.96 160.96 0.11 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Nordea Invest Basis 3 Acc 164.76 - 164.76 164.76 0.25 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 37237.03 - 37237.03 37237.03 8.63 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 14572.63 - 14572.63 14572.63 135.28 0.93% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Raiffeisen USA 45615.13 - 45615.13 45615.13 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Bonds 26378.86 - 26378.86 26378.86 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Raiffeisen Equity 41728.05 - 41728.05 41728.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikko Index Fund 225 6571 - 6571 6571 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
DaiwaSB SMBC Japan Bond 11734 - 11734 11734 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Fidelity US High Yield Fund 3180 - 3180 3180 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nissay Nikkei 225 Index Fund 27238 - 27238 27238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9231 - 9231 9231 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund A Mdis SGD 9.43 - 9.43 9.43 0.03 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
European Growth Fund A DIST Eus 25.454 - 25.454 25.454 0.22 0.86% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
American Income Portfolio A2 Acs 42.39 - 42.39 42.39 0.06 0.14% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
American Income Portfolio AT Ins 11.39 - 11.39 11.39 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nikko AM Shenton Singapore Dividend 1.075 - 1.075 1.075 0.02 1.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Stratega 30 199.216 - 199.216 199.216 0.41 0.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Alfa 1277.157 - 1277.157 1277.157 21.23 1.66% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 10 157.881 - 157.881 157.881 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 50 252.943 - 252.943 252.943 1.04 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stratega 70 308.584 - 308.584 308.584 1.92 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری سوئیس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Global Bond Fund Institutional AccC 33.9 - 33.9 33.9 0.06 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Institutional IncC 20.74 - 20.74 20.74 0.04 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc CHF H 13.18 - 13.18 13.18 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Adm AC 11.76 - 11.76 11.76 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Investment Grade Credit Fund Inst C 17.98 - 17.98 17.98 0.02 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizonte A 41982.71 - 41982.71 41982.71 14.40 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte B 45396.638 - 45396.638 45396.638 17.23 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Horizonte D 1618.484 - 1618.484 1618.484 0.53 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Deposito XXI B 2695.519 - 2695.519 2695.519 0.85 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
BCI de Personas APV 6768.192 - 6768.192 6768.192 1.21 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC Saudi EquitySEF 187.82 - 187.82 187.82 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah GCC Equity 14.87 - 14.87 14.87 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC GCC Equity Income 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Amanah Saudi Equity 28.64 - 28.64 28.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
HSBC Saudi Equity Trading 108.65 - 108.65 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United GCC 1.16 - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BankMuscat Oryx 2.057 - 2.057 2.057 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۳:۰۳
Vision Real Economy GCC 1.127 - 1.11 1.127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۳۴
Vision Al Khair GCC 1.006 - 1.006 1.006 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۲
Vision Emerging GCC 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۹:۳۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CM-CIC Europe Growth C 7244.05 - 7244.05 7244.05 2.27 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Flexigestion Patrimoine 30.05 - 30.05 30.05 0.04 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Afer Sfer 67.81 - 67.81 67.81 0.25 0.37% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Afer Actions Euro A 146.73 - 146.73 146.73 0.81 0.55% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
H2O Adagio I C 77411.34 - 77411.34 77411.34 536.55 0.70% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rizal Dollar Bond Fund 1.763 - 1.763 1.763 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
ALFM Dollar Bond Fund 469.74 - 469.74 469.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Equity Fund 417.8 - 417.8 417.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Global Philippine Fund 308.49 - 308.49 308.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
BPI Philippine Dollar Bond Index Fu 242.06 - 242.06 242.06 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QInvest Sukuk Fund 1179.4 - 1179.4 1180.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۶
QInvest JOHCM Shariaa Fund 1509.52 - 1509.52 1509.52 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ساعت ۱:۰۱
Masraf Al Rayan GCC 1.749 - 1.749 1.749 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۶:۰۲
Masraf Al Rayan GCC Usd 1.697 - 1.697 1.697 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۶:۰۲
CBQ Al Waseela F 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RBC Bond Adv 7.024 - 7.024 7.024 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr A 6.869 - 6.869 6.869 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr D 6.918 - 6.918 6.918 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Bond Sr F 7.093 - 7.093 7.093 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
RBC Sel Bal Port Sr A 22.413 - 22.413 22.413 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۷:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KIM Navigator Equity 1 A 1014.95 - 1014.95 1014.95 9.94 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C1 989.38 - 989.38 989.38 9.78 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C2 996.13 - 996.13 996.13 9.83 0.99% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C3 1001.07 - 1001.07 1001.07 9.86 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
KIM Navigator Equity 1 C4 1006.39 - 1006.39 1006.39 9.90 0.98% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری کیمن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 12.23 - 12.23 12.23 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 5.19 - 5.19 5.19 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Eaton Vance International Cayman Islands Emerging 11.47 - 11.47 11.47 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
SMBC Nikko Premium Funds - Glbl Corporate Bond Cla 12.58 - 12.58 12.58 0.04 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
UBS CAY China A Opportunity A 340.45 - 340.45 340.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INVL Baltic Fund 38.566 - 38.566 38.566 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
INVL Emerging Europe Bond 42.242 - 42.242 42.242 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.986 - 16.986 16.986 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.696 - 18.696 18.696 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HChinese Equity Class ECp 435.947 - 435.947 435.947 10.26 2.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
JPASEAN Equity Fund D acc PLN 568.06 - 568.06 568.06 0.21 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
HAsia ex Japan Equity Smaller Coecp 232.21 - 232.21 232.21 1.34 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 77.73 - 77.73 77.73 0.53 0.68% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 86.974 - 86.974 86.974 0.57 0.65% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لوکزامبورگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
T Global Bond Fund I Mdis JPY 1092.53 - 1092.53 1092.53 2.63 0.24% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Total Return Funj 1016.04 - 1016.04 1016.04 2.59 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 176.98 - 176.98 176.98 1.09 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 109.84 - 109.84 109.84 1.32 1.20% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 94.74 - 94.74 94.74 0.10 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABLV European Corporate EUR Bond 11.891 - 11.891 11.891 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
Prudentis Global Value 244.928 - 244.928 244.928 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.91 - 26.91 26.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۶:۰۵
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری لیختن اشتاین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 172139 - 172139 172139 1422.00 0.83% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Solitaire Global Bond Fund USD 140.24 - 140.24 140.24 0.04 0.03% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
COVAMOS Global Stock Fund K3 Acc 2328.39 - 2328.39 2328.39 14.44 0.62% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
VP Bank Best Manager World Equities B 1779.37 - 1779.37 1779.37 1.93 0.11% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
VP Bank Best Manager European Equities B 2464.06 - 2464.06 2464.06 1.65 0.07% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hermes Linder Fund A 5599.934 - 5599.934 5599.934 17.78 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Hermes Linder Fund B 1994.434 - 1994.434 1994.434 6.39 0.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
APS Income Fund Accumulation 192.708 - 192.708 192.708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
APS Income Fund Distribution 130.979 - 130.979 130.979 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
24 Capital Management SICAV plc - 24 Global Curren 126.37 - 126.37 126.37 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۶:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KAF Bond Fund 208.153 - 208.153 208.153 0.47 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Dana Makmur Pheim 1.157 - 1.157 1.157 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AIA PAM-Growth Fund 1.211 - 1.211 1.211 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Singular Value Fund 2.734 - 2.734 2.734 0.01 0.48% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AIA PAM-Moderate Fund 1.193 - 1.193 1.193 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NN L EM Debt Hard Currency X Cap HU 108950.59 - 108950.59 108950.59 236.70 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
NN L Greater China Equity X Cap HUF 130034.25 - 130034.25 130034.25 1719.95 1.32% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
NN L Information Technology X Cap H 207356.4 - 207356.4 207356.4 865.61 0.42% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
PF Russian Equity C HUF ND 29162.49 - 29162.49 29162.49 211.23 0.72% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
ESPA Stock Techno VT HUF 34330.83 - 34063.49 34330.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. 1 9.084 - 9.084 9.084 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A1 12.199 - 12.199 12.199 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. A2 12.199 - 12.199 12.199 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Fondo Profuturo SB4 SA de CV S.I.E.F.R. B2 12.199 - 12.199 12.199 0.03 0.23% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
Principal SIEFORE 2 SA de CV S.I.E.F.R. A2 9.084 - 9.084 9.084 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JPMorgan India Smaller Companies ac 22.7 - 22.7 22.7 0.10 0.44% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan India (acc) - USD 272.1 - 272.1 272.1 1.80 0.67% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Life Fund Retail 1.921 - 1.921 1.921 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
SBI Resurgent India Opps 4.38 - 4.38 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Life Fund Institutional B 1.957 - 1.957 1.957 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری موناکو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Monaction Europe 1593.14 - 1593.14 1593.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Court Terme Euro 5132.71 - 5132.71 5132.71 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaction Emerging Markets 1582.68 - 1582.68 1582.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Monaco Convertible Bond Europe 1185.14 - 1185.14 1185.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sanlam Namibia Global Fund 2.277 - 2.277 2.277 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund A 1.548 - 1.548 1.548 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund B 1.547 - 1.547 1.547 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Value Fund D 1.55 - 1.55 1.55 0.01 0.77% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Sanlam Namibia Active Fund A 11.131 - 11.131 11.131 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Kreditt 1052.322 1052.32 1052.32 1052.322 0.42 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Institutional AccV 223.78 - 223.78 223.78 0.48 0.21% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Global Bond Fund Investor Acc NOK H 213.35 - 213.35 213.35 0.46 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Global II 2460.348 2460.35 2460.348 2460.35 18.67 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Nordea Stabile Aksjer Global 3010.167 3010.17 3010.167 3010.17 17.46 0.58% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP NZRT NZ Fixed Interest 1.374 - 1.374 1.374 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP NZRT International Shares 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP AIT Global Property - UT54 4.156 - 4.156 4.156 0.02 0.41% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Pie Australasian Dividend Fund 2.974 - 2.974 2.974 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
AMP Prem PSS ACI NZ Fixed Interest 2.288 - 2.288 2.288 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Tellus B EUR 11.984 - 11.984 11.984 0.01 0.09% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
SKAGEN Tellus A USD 12.984 - 12.984 12.984 0.01 0.05% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Quest Cleantech Fund B Acc 285.38 - 285.38 285.38 0.42 0.15% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 52.44 - 52.44 52.44 0.02 0.04% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
Werknemers Pensioen Mixfonds 79.201 - 79.201 79.472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Bonus 146.951 - 146.951 146.951 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Annual Dividend Payou 101.791 - 101.791 101.791 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Dividend Payout Other 146.141 - 146.141 146.141 0.02 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۶:۰۲
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 157.379 - 157.379 157.379 1.19 0.76% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
ICICI Prudential Liquid Plan Growth 289.312 - 289.312 289.312 0.04 0.01% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Voyage China Fund 1.684 - 1.684 1.684 0.04 2.49% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan Multi Income mth - USD 11.49 - 11.49 11.49 0.02 0.17% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks Z 15.14 - 15.14 15.14 0.19 1.25% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
JPMorgan SAR Asian Bond Fund - Class B 12.54 - 12.54 12.54 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
Value Partners High-Dividend Stocks A1 93.71 - 93.71 93.71 1.34 1.43% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های سرمایه گذاری یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Piraeus Dynamic Companies Domestic 1.21 - 1.21 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Alpha Trust New Strategy Domestic E 5.348 - 5.348 5.348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
Piraeus International Balanced Fd o 4.091 - 4.091 4.091 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۰۳
ALPHA Blue Chips Greek Equity 10.401 - 10.401 10.401 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
DELOS Eurobond Foreign Bond Fund 8.23 - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۹:۰۳
بیشتر