خبر
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1515
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:01:50
0 (3.84%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.12%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.95%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

313
قیمت روز
3 (0.96%)
تغییر روزانه
۷ مهر ۱۴۰۲
ساعت 05:02:29
4 (1.29%)
تغییر ۳ ماهه
1 (0.32%)
تغییر ۶ ماهه
13 (4.33%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,308
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ مهر ۱۴۰۲
ساعت 20:55:39
425 (15.55%)
تغییر ۳ ماهه
394 (14.58%)
تغییر ۶ ماهه
209 (9.95%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest DJSI World 187.25 187.5 186.5 187.6 5.50 3.03% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Danske Invest Danmark Indeks 155.05 155 153.05 155.05 11.85 7.64% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۴:۰۸
Sparinvest US Growth 132.9 132.85 131.75 133.05 12.65 9.52% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
Danske Invest Danmark 139.8 139.4 137.35 139.8 20.90 14.95% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
Xact Kapitalforvaltning 175.84 175.74 173.62 175.84 6.74 3.99% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 833.5 833.1 830 834.3 23.40 2.81% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
BankInvest Korte Danske Obligationer 85.52 85.56 85.52 85.56 2.36 2.76% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
Danske Invest Global Sustainable Future DKK d 72.2 72.24 71.46 72.24 1.34 1.89% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۴۲
Sparinvest USA Value 86.06 86.12 86.02 86.12 7.34 8.53% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Sparinvest Europa Growth 145.2 145.15 142.85 145.2 11.00 7.58% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Danske Invest Europa Indeks 108.45 108.35 107.25 108.45 1.45 1.36% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۳:۰۸
Danske Invest Global 126.75 126.85 126.3 126.85 1.65 1.32% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۳۸
BankInvest Hojrentelande 46.48 46.47 46.44 46.48 5.06 10.89% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۳۸
Sparinvest USA Small Cap 108.35 108.1 107.75 108.35 20.00 18.46% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۳۸
SKAGEN Global A 2038.5 2025 2025 2038.5 21.00 1.03% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
SKAGEN Kon-Tiki A 716.3 711.2 711.2 716.3 12.90 1.83% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Danske Invest Europa 121.85 120.45 120.45 121.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Handelsinvest Verden 275.8 273.1 273.1 275.8 16.60 6.02% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Danske Invest Europa 2KL 115.8 114.2 114.2 115.8 2.45 2.12% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Danske Invest Fjernosten 141.25 139.4 139.4 141.25 20.30 14.37% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Sparinvest SICAV Procedo 226.4 226.9 226.4 226.9 3.60 1.59% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Sparinvest Europa Small Cap 155.4 152.4 152.4 155.4 23.15 14.90% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۱۲:۰۸
Bear DAX N 12.56 12.56 12.56 12.56 0.04 0.32% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Bull DAX N 32.31 32.31 32.31 32.31 2.73 9.23% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Bear DAX 2 N 3.69 3.69 3.69 3.69 1.13 30.62% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Bull DAX 2 N 32.51 32.51 32.51 32.51 1.91 5.88% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
SKAGEN Vekst A 2751.5 2751.5 2751.5 2751.5 131.50 5.02% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Bull EURO STOXX N 38.89 38.89 38.89 38.89 5.25 15.61% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Bull EURO STOXX 2 N 46.6 46.6 46.6 46.6 1.87 4.18% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Gudme Raaschou Selection 102.15 102.15 102.15 102.15 3.05 2.99% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Sparinvest SICAV Securus 156.7 156.7 156.7 156.7 4.65 2.97% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Sparinvest Long Danish Bonds 171.9 171.9 171.9 171.9 21.20 12.33% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
BankInvest Virksomhedsobligatione 67.72 67.72 67.72 67.72 6.36 9.39% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 87.02 87.02 87.02 87.02 13.63 15.66% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Sparinvest Global Value 398 398 398 398 13.30 3.46% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
BankInvest Mellemlange Danske 92.7 92.7 92.7 92.7 6.90 7.44% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
BankInvest Lange Danske Obligationer 80.18 80.18 80.18 80.18 10.36 12.92% ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ساعت ۷:۲۸
Sparinvest Japan Value 119.85 119.85 119.85 119.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۳
Sparinvest Japan Growth 72.74 72.74 72.74 72.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۳
Sparinvest Japan Small Cap 144.3 144.3 144.3 144.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۳
SKAGEN Global A 2086 2086 2086 2086 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest Global Value 397.5 397.5 397.5 397.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Gudme Raaschou Selection 102.55 102.55 102.55 102.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest SICAV Procedo 229.4 229.4 229.4 229.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest SICAV Securus 156.05 156.05 156.05 156.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest Long Danish Bonds 172 172 172 172 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 855.7 855.7 855.7 855.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 88.26 88.26 88.26 88.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Europa 126 126 126 126 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Global 125.9 125.9 125.9 125.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Handelsinvest Verden 286.5 286.5 286.5 286.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
BankInvest Hojrentelande 47.16 47.16 47.16 47.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Europa 2KL 120.65 120.65 120.65 120.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Fjernosten 145.95 145.95 145.95 145.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Europa Indeks 110.15 110.15 110.15 110.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
BankInvest Virksomhedsobligatione 67.78 67.78 67.78 67.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
BankInvest Korte Danske Obligationer 85.12 85.12 85.12 85.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Bull DAX N 34.2 34.2 34.2 34.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Bull EURO STOXX N 39.91 39.91 39.91 39.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
SKAGEN Kon-Tiki A 720.6 720.6 720.6 720.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest US Growth 130.8 130.8 130.8 130.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest USA Value 84.78 84.78 84.78 84.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest DJSI World 187.2 187.2 187.2 187.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
BankInvest Mellemlange Danske 92.72 92.72 92.72 92.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
BankInvest Lange Danske Obligationer 80.86 80.86 80.86 80.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Global Sustainable Future DKK d 73.32 73.32 73.32 73.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Danmark 149.05 149.05 149.05 149.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Xact Kapitalforvaltning 183.7 183.7 183.7 183.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest Europa Growth 153.1 153.1 153.1 153.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest USA Small Cap 108.15 108.15 108.15 108.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Sparinvest Europa Small Cap 161.3 161.3 161.3 161.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Danske Invest Danmark Indeks 166.2 166.2 166.2 166.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
SKAGEN Vekst A 2710 2710 2710 2710 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۱:۴۵
Bull EURO STOXX 2 N 46.6 46.6 46.6 46.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ساعت ۱۲:۴۳
Bull DAX 2 N 32.5 32.5 32.5 32.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ ساعت ۱۶:۱۹
Bear DAX N 12.56 12.56 12.56 12.56 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰:۰۵
Bear DAX 2 N 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Sparinvest Japan Growth 65.02 65.02 65.02 65.02 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 131.6 131.6 131.6 131.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ساعت ۱۴:۳۸
Bear DAX 5 N 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest USA Aktier 113.5 113.5 113.5 113.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Jyske Invest Europaeiske Aktier 124.7 124.7 124.7 124.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین