دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1597
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 12:01:11
0 (2.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.63%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.01%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

258
قیمت روز
1 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۳ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 11:01:32
12 (4.44%)
تغییر ۳ ماهه
30 (10.42%)
تغییر ۶ ماهه
16 (5.84%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

2,185
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ فروردین ۱۴۰۰
ساعت 20:02:05
83 (3.96%)
تغییر ۳ ماهه
187 (9.33%)
تغییر ۶ ماهه
697 (46.83%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAGEN Vekst A 2332 2332 2332 2340 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Global 120.1 120.1 119.9 120.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest US Growth 173.15 173.15 172.75 173.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest DJSI World 181.25 181.25 180.8 181.25 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Jyske Invest USA Aktier 92.52 92.52 92.52 92.64 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Xact Kapitalforvaltning 169.84 169.84 168.7 169.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Fjernosten 184.1 184.1 184.1 185.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest Europa Growth 166.65 166.65 166.1 166.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest SICAV Securus 163.2 163.2 163.2 163.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Sparinvest USA Small Cap 161.85 161.85 161.85 163.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Danmark Indeks 196.15 196.15 195.55 196.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۳۱
Danske Invest Europa 122.35 122.35 122.35 122.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Sparinvest USA Value 90.9 90.9 90.88 91.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Danmark 196.65 196.65 196.45 196.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Europa Fokus 120.2 120.2 120.1 120.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Europa Indeks 108.2 108.2 108 108.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Danske Invest Global StockPicking 72.74 72.74 72.56 72.84 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 120.95 120.95 120.95 122 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۹:۰۱
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 851.5 851.5 848.5 851.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۳۱
Handelsinvest Verden 300.6 300.6 299.5 300.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest Japan Value 114.3 114.3 114.3 114.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest Japan Growth 107.75 107.75 107.55 107.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest Japan Small Cap 159.5 159.5 159.5 159.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
Sparinvest Europa Small Cap 202.4 202.4 202.3 202.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
BankInvest Virksomhedsobligatione 80.86 80.86 80.86 80.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۸:۰۱
BankInvest Hojrentelande 55.1 55.1 55.08 55.48 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 108.4 108.4 108.4 108.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
BankInvest Lange Danske Obligationer 94.82 94.82 94.82 95.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۳۱
SKAGEN Global A 1845.2 1845.2 1845.2 1851.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۷:۰۱
Bull DAX N 32.71 32.71 32.58 32.71 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
SKAGEN Kon-Tiki A 808.2 808.2 808.2 808.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Gudme Raaschou Selection 107.1 107.1 106.3 107.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
BankInvest Globale Indeksobligationer 104 104 103.85 104.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۶:۳۱
Sparinvest Global Value 344.5 344.5 344.5 344.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۳۱
Bull EURO STOXX N 34.11 34.11 34.11 34.11 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۵:۰۱
Bull DAX 2 N 34.21 34.21 34.21 34.21 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۴:۰۱
Sparinvest Long Danish Bonds 205.7 205.7 205.7 205.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۳۱
Jyske Invest Europaeiske Aktier 116.9 116.9 116.9 116.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳:۰۱
Sparinvest SICAV Procedo 225.8 225.8 225.8 225.8 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۸:۳۱
BankInvest Korte Danske Obligationer 89.18 89.18 89.18 89.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ ساعت ۱۲:۳۱
Bull EURO STOXX 2 N 34.72 34.72 34.72 34.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ ساعت ۱۷:۳۱
Bear DAX 2 N 5.84 5.84 5.84 5.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ ساعت ۱۹:۳۱
Bear DAX N 14.03 14.03 14.03 14.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۹:۰۲
Xact Kapitalforvaltning 154.58 154.58 104.05 154.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۳۲
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 212.5 212.5 210.6 212.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ساعت ۱۹:۳۱
Bear EURO STOXX 10 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bear DAX 5 N 10.84 10.84 10.84 10.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ساعت ۱۴:۳۰
Bear DAX 10 N 0.75 0.75 0.75 1.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ساعت ۱۸:۳۰
Bear DAX 15 N I 0.27 0.27 0.18 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۰۰
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 0.1 0.1 0.1 0.31 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ساعت ۱۸:۰۱
Bull DAX 15 N 0.18 0.18 0.15 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۲۲:۳۰
Bull EURO STOXX 15 N 1.5 1.5 1.5 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۳۰
Bull EURO STOXX 10 N 122.9 122.9 122.9 122.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷:۳۰
Bear DAX X6 SE 0.43 0.43 0.43 0.43 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ساعت ۱۶:۳۲
Bull DAX 10 N 51.08 51.08 50.83 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Bear EURO STOXX 15 N 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰:۰۰
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 147.45 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۰:۰۰
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 110.95 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۰:۰۰
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 61 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی