شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1474
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۹ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 05:36:06
0 (0.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.79%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

254
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 10:01:44
15 (6.28%)
تغییر ۳ ماهه
28 (12.39%)
تغییر ۶ ماهه
51 (25.12%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۸ بهمن ۱۳۹۸
ساعت 20:05:32
176 (12.00%)
تغییر ۳ ماهه
195 (13.47%)
تغییر ۶ ماهه
341 (26.19%)
نوسان سالیانه

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest US Growth 145.6 - 144 145.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bull DAX 15 N 5.55 - 4.7 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Bull EURO STOXX 15 N 51.7 - 43.8 51.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Handelsinvest Verden 268.5 - 265.9 268.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest USA Value 99.08 - 98.48 99.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest DJSI World 171.6 - 170 171.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Jyske Invest USA Aktier 95.64 - 94.58 97.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest Global Value 298.3 - 296.7 298.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Xact Kapitalforvaltning 123.98 - 122.3 123.98 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
BankInvest Hojrentelande 59.78 - 59.56 59.78 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Sparinvest Japan Small Cap 147.25 - 147.25 147.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Europa Indeks 105.95 - 104.7 105.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
Danske Invest Global StockPicking 79.94 - 79.56 80 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
SKAGEN Global A 1690.4 - 1674.8 1690.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Danske Invest Global 112.65 - 111.9 112.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Danske Invest Danmark Indeks 172.7 - 171.8 178.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Nordea Bank AB Call DAX 31Dec99 20.85 - 20.57 20.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Carnegie WorldWide/Danske Aktier 194.75 - 194.05 195.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
Carnegie WorldWide/Globale Aktier 764.3 - 758.3 764.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
BankInvest Lange Danske Obligationer 100.6 - 100.6 100.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۳۴
SKAGEN Vekst A 1995.4 - 1990.4 1995.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Danske Invest Europa 126.2 - 125.5 126.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest Europa Growth 155.05 - 154.5 156.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۴
Sparinvest USA Small Cap 153 - 152.5 153 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۳
Jyske Invest Europaeiske Aktier 112.9 - 112.5 112.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۳۳
SKAGEN Kon-Tiki A 663.5 - 663.5 664 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Sparinvest Japan Growth 106.7 - 106.6 106.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Alm Brand Invest Europaeiske Aktier 104.65 - 104.2 104.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۸:۰۶
Danske Invest Danmark 178.35 - 178.15 179.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
BankInvest Virksomhedsobligatione 81.44 - 81.36 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۳۴
Gudme Raaschou Selection 106.6 - 106.6 106.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
Sparinvest SICAV Procedo 213.6 - 213.1 213.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
BankInvest Korte Danske Obligationer 90.66 - 90.66 90.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۶:۳۳
Sparinvest Europa Small Cap 187.15 - 186.45 187.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Sparinvest Nye Obligationsmarkeder 115 - 115 115 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۴:۰۵
Bull DAX N 28.73 - 28.73 28.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۳:۳۴
Bull EURO STOXX 10 N 389.05 - 389.05 389.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Sparinvest SICAV Securus 159.45 - 159.45 159.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۹:۰۷
Bull EURO STOXX N 30.69 - 30.69 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۹
Sparinvest Japan Value 118.8 - 118.8 119.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۵:۰۶
Sparinvest Long Danish Bonds 208 - 208 208 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۳:۰۵
Bull DAX 10 N 51.08 - 50.83 51.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Danske Invest Fjernosten 161.25 - 160.3 161.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۲۰:۰۲
Bull EURO STOXX 2 N 35.19 - 35.19 35.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ساعت ۱۴:۰۲
Bear DAX 2 N 9.53 - 9.53 9.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۱۴:۳۲
Bear DAX X6 SE 0.5 - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۱۹:۳۴
Bull DAX 2 N 30.76 - 30.76 30.76 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۱۷:۳۳
Bear DAX 15 N I 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ساعت ۱۳:۰۲
Bear EURO STOXX 10 N 0.03 - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۱۹:۳۲
Bear DAX N 16.81 - 16.81 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۰۲
BankInvest Globale Indeksobligationer 111.95 - 111.95 111.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ساعت ۱۱:۳۲
Bear EURO STOXX 15 N 0.01 - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۷:۰۳
Bear DAX 10 N 0.17 - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۱:۳۴
Danske Invest Global StockPicking 2 147.45 - 147.45 148.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ساعت ۲۰:۰۲
Bankinvest Udenlandske Obligationer 110.95 - 110.95 111.05 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶:۳۳
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ ساعت ۱۰:۰۱
SKAGEN Avkastning 106.05 - 106.05 106.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱۹:۰۴
Bear DAX 5 N 26.75 - 26.75 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ ساعت ۱۵:۳۸
Danske Invest Europa Fokus 93.1 - 93.1 93.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Bear DAX 15 N 0.02 - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ ساعت ۰:۰۰