صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Satrix 40 5846 5846 5846 5895 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Satrix Fini 1196 1196 1187 1199 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
NewGold Debentures 26210 26210 26180 26461 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
db X-trackers MSCI USA 5527 5527 5500 5550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ABSA Capital NewWave USD 1522 1522 1514 1529 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iNAV iShares MSCI UK UCITS in GBP iNAV 102.72 102.72 102.16 103.41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
iNAV iShares FTSE 100 UCITS Acc in GBP iNAV 113.17 113.17 112.55 113.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Source S&P 500 UCITS 702.94 702.94 699 705.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI World UCITS 2003.75 2003.75 1994 2008 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.659 0.659 0.655 48.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NexPoint Credit Strategies 11.27 11.32 11.27 11.32 0.26 2.31% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
Doubleline Opportunistic Credit 19.53 19.54 19.53 19.54 0.01 0.05% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
BlackRock MuniAssets Closed Fund 14.76 14.77 14.76 14.82 0.07 0.47% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
iShares Dow Jones US 95.16 95.16 95.16 95.16 0.36 0.38% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
Global X MSCI Nigeria 12.56 12.56 12.56 12.56 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 124.36 124.36 124.36 124.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
iShares STOXX Europe 50 UCITS 32.48 32.48 32.48 32.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
iShares STOXX Europe 600 UCITS 40.365 40.365 40.365 40.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 22.14 22.14 22.14 22.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 41.66 41.66 41.66 41.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 36.015 36.015 35.965 36.325 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 2.81 2.81 2.72 2.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 13.33 13.33 13.27 13.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 81.45 81.45 81.27 82.82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 8.29 8.29 8.28 8.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VanEck Vectors Global Healthcare Leaders ETF 10.51 10.51 10.5 10.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
SPDR S&P/ASX 50 60.67 60.67 59.85 60.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI EAFE 97.59 97.59 96.85 97.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
iShares MSCI Japan 89.15 89.15 89.05 89.91 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
iShares S&P/ASX 20 26.61 26.61 26.24 26.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Batavia IDX30 545 545 545 550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Batavia Sri-Kehati 397 397 397 397 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Premier SRI KEHATI 402 402 398 405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Premier IDX30 Open 547 547 547 555 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۱
Premier ETF PEFINDO i-Grade 183 183 183 183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETFS Natural Gas 0.0126 0.0126 0.0126 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 663 663 658.1 667.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
db x-trackers S&P 500 2x Inverse Daily UCITS 1C 0.659 0.659 0.655 48.019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Coffee 0.697 0.697 0.677 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Copper 26.66 26.66 26.48 26.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 128.32 128.32 128.32 128.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ساعت ۲۳:۰۲
FinEx MSCI USA UCITS USD 68.02 68.02 68.02 68.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۲۳:۰۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
WisdomTree ISEQ 20 UCITS 13.208 13.208 13.208 13.208 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2246 2246 2246 2246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Landsbref LEQ 2028 2028 2028 2028 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mirae Asset Renda Fixa Pré Index Fund ETF 13.19 13.19 13.19 13.19 0.02 0.15% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۱
XP MALLS FDO INV IMOB FII 115.09 115.09 115.09 115.09 0.56 0.49% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۵
Fundo de FI Imobiliario Kinea FII 101.38 101.38 101.38 101.38 0.70 0.69% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۶
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Im 84.2 84.2 84.2 84.2 0.21 0.25% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۶
It Now ISE 41.45 41.6 41.45 41.73 0.35 0.84% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.53 52.55 52.53 52.55 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
ETFS Zinc 8.37 8.37 8.37 8.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Softs 3.36 3.36 3.36 3.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Gasoline 20.37 20.37 20.37 20.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS DAX 11516 11516 11496 11516 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 54.79 54.79 54.79 55.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS BEL 20 TR 54.77 54.77 54.77 54.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Source Goldman Sachs Equity Factor World UCITS 2999.53 2999.53 0.02 2999.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۸:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.772 0.772 0.772 0.772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.705 0.705 0.705 0.705 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ComStage PSI 20 5.72 5.72 5.72 5.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
ComStage PSI 20 Leverage 5.55 5.55 5.55 5.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۱
ComStage Nikkei 225 UCITS 24.45 24.45 24.45 24.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage MSCI World TRN UCITS 63.17 63.17 63.17 63.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۰۴
ComStage ShortDAX TR UCITS 16.81 16.81 16.81 16.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۱۸:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Marijuana Life Sciences 8.67 8.67 8.67 8.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۱
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 132.89 132.89 132.89 132.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۵:۰۱
iShares MSCI Chile Capped 32.04 32.04 32.04 32.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ساعت ۵:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BCAP SET100 9.54 9.54 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
BCAP Mid Small CG 8.8 8.8 8.76 8.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fubon NIFTY 24.77 24.77 24.77 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
Fubon TOPIX 24.38 24.38 24.38 24.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
Fubon SZSE 100 17.53 17.53 17.52 17.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
Fubon NASDAQ 100 46.01 46.01 46.01 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
UPAMC NYSE FANG+ 44.16 44.16 44.16 44.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Istanbul Gold 38.98 38.98 38.79 39.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
ABD US Treasury Dolar B Type 714 714 708.8 716.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Dow Jones Istanbul 20 Type A 47.48 47.48 47.19 48.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 20.53 20.53 20.53 20.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
Ziraat Portfolio Gold Participation ETF 44.24 44.24 44.13 44.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBCCS CSI 300 5.47 5.47 5.47 5.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
Guotai CSI Computer Index 1.45 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
Fortune SG CSI Technology Top Index 1.94 1.94 1.94 1.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
SZSE 300 Value 2.6 2.6 2.566 2.603 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
E Fund SSE Mid-Cap 5.68 5.68 5.64 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Danske Invest Global 114.45 114.45 114.3 114.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest US Growth 169.7 169.7 169.2 171.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest USA Value 86.76 86.76 86.72 87.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest DJSI World 179.1 179.1 178.1 179.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Sparinvest Japan Value 108.65 108.65 108.65 109.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VTBB Corp Bonds Smart beta 1217.6 1217.6 1217.6 1217.6 0.50 0.04% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۳۱
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1247.8 1247.8 1247.8 1252.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 249.2 249.2 249 249.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Sberbank S&P 500 1474.4 1474.4 1472.8 1479 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
Evropa 600 BPIFRFI 11.04 11.04 10.99 11.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 13.684 13.684 13.684 13.684 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 375.7 375.59 375.59 375.7 0.83 0.22% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
ETFS Natural Gas 0.0126 0.0126 0.0126 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Samsung KODEX Samsung Group 10805 10805 10800 11030 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۳۱
SMAM REIT 1788 1788 1788 1801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
Nomura SSE50 46000 46000 46000 47000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 375.7 375.59 375.59 375.7 0.83 0.22% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
SPDR Gold Shares 173.8 173.8 173.32 173.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
ABF Singapore Bond 1.233 1.233 1.23 1.233 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
iShares MSCI India SG 13.79 13.79 13.79 13.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
NikkoAM-StraitsTrading Asia ex Japan REIT 1.142 1.142 1.134 1.143 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bear DAX X2 AVA 29.48 29.48 29.25 29.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۲:۰۲
XACT Bull 515.6 515.6 514.5 521.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Bull DAX X2 AVA 111.36 111.36 109.86 113.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 1420 1420 1400.15 1565 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
XACT Bear 31.59 31.59 31.26 31.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.53 52.55 52.53 52.55 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
db x-trackers DAX DR Income 1D 9727 9727 9672.9 9832.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS LevDAX 108.5 108.5 108.5 108.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
iShares SLI UCITS DE 117.26 117.26 117.26 117.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
HSBC MSCI Korea UCITS 75.11 75.11 75.11 75.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad Saudi Sovereign Sukuk ETF 10.14 10.14 10.14 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۳۲
FALCOM Financial Services 36 36 36 36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۳۲
Falcom Petrochemical 33.15 33.15 33.1 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۰۳
HSBC Amanah Saudi 20 32.3 32.3 32.3 32.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR 165.65 165.65 165.16 165.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
ETFS Natural Gas 0.0126 0.0126 0.0126 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor Barclays Floating Rate FR 100.63 100.63 100.55 100.67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS MSCI World Financials TR C-EUR 167.9 167.9 167.9 170.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Lyxor UCITS DAX 129.54 129.54 128.4 130.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 34.47 34.47 34.47 34.47 0.24 0.70% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۱
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 33.46 33.46 33.46 33.46 0.24 0.72% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۱
Seligson & Co OMX Helsinki 25 59.27 59.27 59.09 59.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۱
LahiTapiola Korko 100 13.98 13.98 13.98 13.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
LahiTapiola Osake 100 22.46 22.46 22.46 22.46 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al Rayan Qatar 23.7 23.7 23.7 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Balanced 34.97 34.98 34.97 34.98 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
Horizons Gold 15.25 15.25 15.25 15.25 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
iShares China 29.65 29.66 29.65 29.66 0.02 0.07% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
BMO US Put Write 15.02 15.02 15.02 15.02 0.03 0.20% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
BMO Monthly Income 16.32 16.32 16.32 16.32 0.05 0.31% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung KODEX Japan 15645 15645 15645 15645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
MiraeAsset TIGER Nikkei 225 17805 17805 17805 17805 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
MiraeAsset TIGER WTI Inverse 8570 8570 8570 8570 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
KIM KINDEX Japan Leverage (H) 19210 19210 19210 19210 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
KIM KINDEX US Internet Synth H 18695 18695 18695 18695 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 13785 13785 13764 13785 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۲۳:۳۲
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 12108 12108 12108 12108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
Fond Burs iShares MSCI Col Rsk Whtd 13327 13327 13327 13327 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor WIG 20 UCITS 246.7 246.7 246 251.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Lyxor UCITS S&P 500 D-EUR 144.46 144.46 144.24 145.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ 33.78 33.78 33.7 34.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 58.03 58.03 57.89 58.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
BETA ETF WIG20LEV Portfelowy FIZ 39.82 39.82 39.5 41.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus S&P New China Tracker 8.76 8.76 8.74 8.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۳۱
TradePlus Shariah Gold ETF 2.4 2.4 2.39 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۲
ABF Malaysia Bond 1.236 1.236 1.236 1.236 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۱
MyETF MSCI Malaysia Islamic Div 1.475 1.475 1.475 1.475 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۳۳
CIMB FTSE ASEAN 40 Malaysia 1.68 1.68 1.68 1.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1745.2 1745.2 1745.2 1745.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۰۲
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1551 1551 1551 1551 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 12.03 12.03 12.03 12.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ساعت ۲۰:۰۲
Egyptian Exchange 30 11.9 11.9 11.9 11.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares NAFTRAC 45.86 45.93 45.8 45.93 0.04 0.09% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
ishares S&P 500 7454.34 7464 7454.34 7470.6 16.16 0.22% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
Guggenheim Solar 2124.06 2121 2121 2135 25.94 1.22% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
Smartshares - DIABLOI 10.8 10.78 10.78 10.8 0.04 0.37% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
iShares Global Clean Energy 604.71 604.59 604.59 605.35 5.29 0.87% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۳۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 81.51 81.51 81.51 82.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 662.7 662.7 657.8 667.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR 54.99 54.99 54.99 54.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۲
iShares Core FTSE 100 UCITS 663 663 658.1 667.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Vanguard FTSE 100 UCITS GBP Inc 29.71 29.71 29.51 29.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
XACT Derivative Bear 19.74 19.74 19.4 19.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
XACT Derivative Bull 194.26 194.26 194.26 196.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۱
DNB OBX 84.16 84.16 84.04 84.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۲
XACT OBX NOK 84.26 84.26 84.26 84.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets 52.53 52.55 52.53 52.55 0.05 0.10% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۱
iShares Core FTSE 100 UCITS 663 663 658.1 667.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Think AEX 65.18 65.18 64.8 65.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
Think AMX 96.2 96.2 96.13 97.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
iShares AEX 65 65 64.61 65.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bharat 22 ETF 33.91 33.91 33.89 34.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۳۱
Quantum 1491 1491 1491 1560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
SBI Gold 4413 4413 4393.95 4417.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
UTI Gold 4475 4475 4437.05 4479.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
Axis Gold 43.1 43.1 42.85 43.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMO Nasdaq 100 3.35 3.35 3.342 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
Value Gold CNY 36.86 36.86 36.68 36.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
WISE CSI HK 100 30.86 30.86 30.68 30.94 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
iShares NASDAQ 100 201.2 201.2 200.5 201.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
MA Horizons CSI 300 22.82 22.82 22.54 22.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 19800 19800 19700 19860 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۳۱
SSIAM VNX50 ETF 17500 17500 17490 17500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۸:۰۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alpha FTSE Athex Large Cap Equities 19 19 18.77 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۷:۳۱
Fullgoal CSI 10 Year Treasury Note 113 113 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۶:۰۱
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 18.24 18.24 18.24 18.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی