شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

788
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۸
ساعت 20:39:28
28 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
147 (22.86%)
تغییر ۶ ماهه
291 (58.53%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 3.5 2.54B - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Pretoria Portland Cement Ltd 3.8 1.08B - 3.8 3.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Econet Wireless Zimbabwe 1.54 564.14M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
African Distillers 3 168.98M - 3 3 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
ART Corporation 0.14 19.23M - 0.14 0.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ساعت ۲۳:۰۲
Unifreight Africa 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ساعت ۲۲:۰۱
General Beltings Holdings 0.024 - - 0.024 0.024 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۰۲
Lafarge Cement Zimbabwe 1.8 - - 1.8 1.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ساعت ۲۲:۳۲
Fidelity Life Assurance 0.09 - - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ساعت ۲۰:۳۲
Hippo Valley Estates 1.95 - - 1.95 1.95 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ساعت ۲۰:۳۳
Ariston Holdings 0.19 - - 0.19 0.19 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
FBC Holdings 0.65 - - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ساعت ۲۲:۰۱
African Sun 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Dawn Properties 0.073 - - 0.073 0.073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ساعت ۰:۳۲
Zimre Holdings 0.15 - - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Zimplow Holdings 0.605 - - 0.605 0.605 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ساعت ۳:۰۲
Rainbow Tourism Group 0.145 - - 0.145 0.145 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ساعت ۲۲:۰۱
National Tyre Services 0.021 - - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ساعت ۲:۰۲
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۱۰:۳۳
PG Industries 0.1 - - 0.1 0.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
ABC Holdings 73 - - 73 73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Zeco Holdings 0.02 - - 0.02 0.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Cottco Holdings 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Astra Industries 4.3 - - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TA Holdings 14 - - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Medtech Holdings 0.01 - - 0.01 0.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ ساعت ۱۲:۰۶
CFI Holdings 0.71 - - 0.71 0.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۱۱:۰۳
NicozDiamond Insurance 0.03 - - 0.03 0.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Falcon Gold 0.025 - - 0.025 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
Colcom Holdings 0.73 - - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۲۸
starafricacorporation 0.0355 - - 0.0355 0.0355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ساعت ۸:۰۲
CBZ Holdings Ltd 0.69 - - 0.69 0.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ساعت ۲۲:۰۱
Zimre Property Investments 0.056 - - 0.056 0.056 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Bindura Nickel Corporation 0.18 - - 0.18 0.18 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Edgars Stores 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Powerspeed Electrical 0.245 - - 0.245 0.245 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ساعت ۲۲:۰۳
Meikles 2.7 - - 2.7 2.7 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Padenga 2.45 - - 2.45 2.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷
Mashonaland Holdings 0.079 - - 0.079 0.079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ساعت ۱۲:۰۷