زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

4,881
قیمت روز
25 (0.52%)
تغییر روزانه
۲۹ مهر ۱۳۹۹
ساعت 14:01:57
989 (16.85%)
تغییر ۳ ماهه
3,330 (214.64%)
تغییر ۶ ماهه
4,121 (542.01%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 15 18.61B - 15 15 0.40 2.67% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 4.41 7.23B - 4.41 4.41 0.09 2.04% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Old Mutual 82 3.06B - 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
African Distillers 17 1.96B - 17 17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
ART Corporation 2.1 981.34M - 2.1 2.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
Pretoria Portland Cement Ltd 7.95 51.14M - 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Meikles 15.05 - - 15.05 15.05 0.05 0.33% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
National Foods Holdings 50 - - 50 50 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۴
Dairibord Holdings 8.45 - - 8.45 8.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
starafricacorporation 0.17 - - 0.17 0.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
ZB Financial Holdings 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
Fidelity Life Assurance 1.15 - - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
Zimre Holdings 2.5 - - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ساعت ۱۶:۳۴
TSL 5.35 - - 5.35 5.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ساعت ۱۶:۳۴
Lafarge Cement Zimbabwe 6.1 - - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ساعت ۱۶:۳۴
Powerspeed Electrical 1.55 - - 1.55 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
Truworths 0.131 - - 0.131 0.131 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
Zimplow Holdings 5 - - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ساعت ۱۶:۳۴
Zimre Property Investments 0.7 - - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
General Beltings Holdings 0.15 - - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ساعت ۱۷:۳۵
Unifreight Africa 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ساعت ۱۷:۳۴
Cafca 61 - - 61 61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ساعت ۱۷:۳۵
National Tyre Services 0.191 - - 0.191 0.191 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ساعت ۱۷:۳۴
Hwange Colliery Company 0.043 - - 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Border Timbers 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Willdale 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
Zimbabwe Newspapers 0.72 - - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ساعت ۱۶:۳۴
Edgars Stores 1 - - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
NMBZ Holdings 2.95 - - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
African Sun 1.79 - - 1.79 1.79 0.22 14.01% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
OK Zimbabwe 4.4 - - 4.4 4.4 0.30 6.82% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Rio Zimbabwe 8.3 - - 8.3 8.3 0.70 8.43% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Innscor Africa 19.1 - - 19.1 19.1 0.10 0.53% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Ariston Holdings 1.36 - - 1.36 1.36 0.01 0.74% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Hippo Valley Estates 14 - - 14 14 0.20 1.45% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Mashonaland Holdings 0.6 - - 0.6 0.6 0.04 6.67% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Barclays Bank of Zimbabwe 0.55 - - 0.55 0.55 0.02 3.77% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Bindura Nickel Corporation 3.8 - - 3.8 3.8 0.20 5.26% ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ساعت ۱۶:۳۵
Cassava SmarTech 4.34 - - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ساعت ۱۶:۳۴
Nampak 1.05 - - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ساعت ۱۶:۳۴
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی