زیمبابوه
زیمبابوه

Zimbabwe Mining

8,782
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۹
ساعت 14:01:53
3,842 (77.76%)
تغییر ۳ ماهه
2,912 (49.60%)
تغییر ۶ ماهه
7,987 (1,004.51%)
نوسان سالیانه

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 25 31.02B 25 25 25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Econet Wireless Zimbabwe 8.02 13.15B 8.02 8.02 8.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Old Mutual 82 4.29B 82 82 82 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۵۱
African Distillers 22 2.53B 22 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
ART Corporation 4 1.87B 4 4 4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Pretoria Portland Cement Ltd 7.95 172.01M 7.95 7.95 7.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ساعت ۱۹:۳۹
Fidelity Life Assurance 1.9 - 1.9 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۰
Truworths 0.4 - 0.4 0.4 0.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
African Sun 1.25 - 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
Zimre Holdings 2.8 - 2.8 2.8 2.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
ZB Financial Holdings 37 - 37 37 37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۳۷
FBC Holdings 14.5 - 14.5 14.5 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۳۸
Cafca 85 - 85 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۰
Zimbabwe Newspapers 0.98 - 0.98 0.98 0.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۰
TSL 16 - 16 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
General Beltings Holdings 0.242 - 0.242 0.242 0.242 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۰
CBZ Holdings Ltd 97 - 97 97 97 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۹
National Foods Holdings 72.1 - 72.1 72.1 72.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ساعت ۱۶:۳۹
Unifreight Africa 0.22 - 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۴۰
Rainbow Tourism Group 1.917 - 1.917 1.917 1.917 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ساعت ۱۶:۰۸
Powerspeed Electrical 1.925 - 1.925 1.925 1.925 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۰۸
National Tyre Services 0.275 - 0.275 0.275 0.275 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۱۰
Zimre Property Investments 0.7 - 0.7 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ساعت ۱۶:۳۵
Hwange Colliery Company 0.043 - 0.043 0.043 0.043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Border Timbers 0.2 - 0.2 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
Padenga 19 - 19 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۰
Innscor Africa 38.6 - 38.6 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۹
Bindura Nickel Corporation 3.45 - 3.45 3.45 3.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۹
Zimplow Holdings 4.2 - 4.2 4.2 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Seed Co 28.05 - 28.05 28.05 28.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Willdale 0.29 - 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
OK Zimbabwe 10 - 10 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Proplastics 10.05 - 10.05 10.05 10.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Edgars Stores 0.95 - 0.95 0.95 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Dawn Properties 0.48 - 0.48 0.48 0.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Ariston Holdings 1.25 - 1.25 1.25 1.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Masimba Holdings 11.1 - 11.1 11.1 11.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Turnall Holdings 0.78 - 0.78 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Dairibord Holdings 16 - 16 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ساعت ۱۶:۳۸
Cassava SmarTech 6.5 - 6.5 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۶:۳۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی