ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

22947
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 11:51:48
111 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
183 (0.79%)
تغییر ۶ ماهه
261 (1.12%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

4,946
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
ساعت 02:11:38
2,640,338 (99.81%)
تغییر ۳ ماهه
1,283,485 (99.62%)
تغییر ۶ ماهه
325,508 (98.50%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 119730 386.93T 120000 119730 120000 1730.00 1.47% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietcombank 102000 378.31T 102900 102000 102900 800.00 0.78% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vinhomes 109900 361.52T 110100 109900 110100 3900.00 3.68% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 52500 195.48T 53400 52500 53400 400.00 0.76% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vinamilk 92500 193.32T 93300 92500 93300 640.00 0.70% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Techcombank 52700 184.71T 53000 52700 53000 900.00 1.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Bank for Investment and Development 44900 180.59T 45400 44900 45400 300.00 0.67% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Hoa Phat Group JSC 53600 177.59T 54000 53600 54000 980.00 1.86% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietnam Prosperity 70900 174.04T 70900 70900 70900 800.00 1.13% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲:۴۳
Petrovietnam Gas JSCrp 89500 171.30T 89800 89500 89800 2500.00 2.87% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Airports Corporation of Viet Nam 72700 158.26T 72700 72700 72700 700.00 0.97% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Vietnam Rubber 29750 119.00T 29750 29750 29750 600.00 2.06% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Masan Group Corp 98600 115.82T 107500 107500 98600 7400.00 7.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
No Va Land Invest 103900 111.66T 104000 103900 104000 1000.00 0.96% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Military Commercial Bank 39300 109.99T 39600 39300 39600 100.00 0.25% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Saigon Beer Alcohol Beverage 165560 106.17T 165500 165500 165560 1500.00 0.91% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Viettel 35000 105.32T 35000 35000 35000 400.00 1.16% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Masan Consumer 114000 80.80T 114000 114000 114000 1700.00 1.51% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
ACB 34100 73.71T 34450 34100 34450 550.00 1.61% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vincom Retail 31950 72.60T 32300 31950 32300 450.00 1.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
FPT Corp 89300 70.00T 84100 84100 89300 5800.00 6.95% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Thaiholdings JSC 195400 68.39T 195200 195200 195400 500.00 0.26% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietnam National Petro 55000 67.03T 55300 55000 55300 1000.00 1.85% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Binh Son Refining 20300 62.94T 20300 20300 20300 1000.00 5.18% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Engine Agricultural Machinery 47000 62.45T 47000 47000 47000 200.00 0.43% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Vietjet Aviation 115700 60.61T 115600 115600 115700 200.00 0.17% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Mobile World Investment Corp 127500 57.71T 138500 127500 138500 9500.00 7.45% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Viet Nam Intl Bank 51800 57.47T 51800 51800 51800 900.00 1.74% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
SHB 29200 56.24T 29400 29200 29400 600.00 2.05% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Sai Gon Thuong Tin Commercial 30800 55.55T 31150 30800 31150 300.00 0.98% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Invest Industrial Develop 53000 54.86T 53000 53000 53000 1000.00 1.92% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Ho Chi Minh City Develop 34100 54.35T 34500 34100 34500 350.00 1.03% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
BaoViet Holdings 60000 44.54T 60400 60000 60400 2700.00 4.71% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Phat Dat Real Estate Development 91400 44.49T 90600 90600 91400 4000.00 4.58% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietnam Airlines 28000 41.13T 28250 28000 28250 500.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Tien Phong Commercial 36300 37.45T 36800 36300 36800 300.00 0.83% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Vietnam Export Import Commercial 30400 37.37T 30600 30400 30600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Orient Commercial Joint Stock Bank 30850 33.81T 31250 30850 31250 700.00 2.27% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
Lien Viet Post 30700 32.99T 30700 30700 30700 550.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۸:۲۶
Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank 27900 32.28T 27900 27900 27900 100.00 0.36% ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۵:۲۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی