ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23131
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 07:22:07
44 (0.19%)
تغییر ۳ ماهه
129 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
47 (0.20%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

1,273,550
قیمت روز
130,748 (11.44%)
تغییر روزانه
۱۲ آذر ۱۳۹۹
ساعت 01:01:59
750,963 (143.70%)
تغییر ۳ ماهه
949,310 (292.78%)
تغییر ۶ ماهه
1,203,656 (1,722.09%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vietcombank 93500 346.78T 92800 92800 93500 1500.00 1.63% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vingroup JSC 105000 339.32T 105100 105000 105100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vinhomes 85200 280.27T 85400 85200 85400 1900.00 2.28% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vinamilk 109000 189.81T 109400 109000 109400 700.00 0.64% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Bank for Investment and Development 41500 166.91T - 41500 41500 200.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Petrovietnam Gas JSCrp 84000 160.77T 83400 83400 84000 500.00 0.60% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Airports Corporation of Viet Nam 71800 156.31T - 71800 71800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Saigon Beer Alcohol Beverage 196800 126.20T 196100 196100 196800 3300.00 1.71% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vietnam Joint Stock Commercial Bank 33750 125.66T 33850 33750 33850 150.00 0.44% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Hoa Phat Group JSC 35300 116.96T 35400 35300 35400 300.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Masan Group Corp 83200 97.26T 83500 83200 83500 200.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Techcombank 25100 87.85T 25000 25000 25100 600.00 2.45% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vietnam Rubber 18650 74.60T 19050 18650 19050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vietnam Prosperity 27700 67.53T 27650 27650 27700 200.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Masan Consumer 92500 65.56T - 92500 92500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Vincom Retail 28500 64.76T 28400 28400 28500 250.00 0.88% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Engine Agricultural Machinery 48400 64.31T - 48400 48400 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Vietjet Aviation 119500 62.60T 118900 118900 119500 1500.00 1.27% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vietnam National Petro 50900 61.17T - 50900 50900 300.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
ACB 27300 59.01T - 27000 27300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۱۳
No Va Land Invest 60500 58.66T 61500 60500 61500 100.00 0.17% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Mobile World Investment Corp 114000 51.61T - 114000 114000 2000.00 1.75% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
Military Commercial Bank 21350 51.48T 21150 21150 21350 500.00 2.40% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
FPT Corp 55600 43.59T 55500 55500 55600 400.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Invest Industrial Develop 42050 43.52T - 42050 42050 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
BaoViet Holdings 55800 41.42T 55400 55400 55800 600.00 1.09% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Vietnam Airlines 26200 37.58T 26150 26150 26200 250.00 0.95% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
SHB 17400 30.54T - 17400 17400 100.00 0.58% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Sai Gon Thuong Tin Commercial 15400 27.78T 15500 15400 15500 50.00 0.32% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Viet Nam Intl Bank 29500 27.27T - 29500 29500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
PetroVietnam Power 10800 25.29T 10500 10500 10800 700.00 6.93% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Binh Son Refining 7300 22.32T - 7300 7300 100.00 1.39% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
Ho Chi Minh City Develop 22050 21.30T - 22050 22050 250.00 1.13% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۱:۱۴
Vietnam Export Import Commercial 17200 21.15T - 17200 17200 50.00 0.29% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
VINACONEX 41900 18.51T - 41900 41900 200.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳:۱۲
Tien Phong Commercial 21900 17.88T 21850 21850 21900 450.00 2.05% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Phu Nhuan Jewelry JSC 77000 17.33T 77100 77000 77100 1000.00 1.30% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Masan Resources 17200 17.01T - 17200 17200 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
Hanoi Beer Alcohol 70100 16.25T 70000 70000 70100 100.00 0.14% ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۴:۱۸
Power Generation 14700 15.73T - 14700 14700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷:۱۲
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی