ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ron Santa Teresa 591000 337.63T 591000 591000 591000 80.00 0.01% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Banco Provincial SA 2799000 307.20T 2799000 2799000 2799000 30280.00 1.08% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Mercantil Servicios Fin B 2741320 305.51T 2741320 2741320 2741320 123030.00 4.49% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Mercantil Servicios Fin A 2794410 305.51T 2794410 2794410 2794410 205590.00 7.36% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Banco De Venezuela 82420 300.60T 82420 82420 82420 570.00 0.70% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Nacional Telefonos de Venezuela 210010 165.31T 210010 210010 210010 10.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
FVI SACA A 1200000 161.65T 1200000 1200000 1200000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱:۳۶
Banco Caribe A 1000000 117.80T 1000000 1000000 1000000 15210.00 1.52% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
FVI SACA B 863730 116.35T 863730 863730 863730 8730.00 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Banco Universal 18200 105.41T 18200 18200 18200 40.00 0.22% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Corporacion Grupo Quimico 950000 86.64T 950000 950000 950000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Productos EFE 120000 84.00T 120000 120000 120000 8220.00 7.35% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Zuliano 1450000 35.16T 1450000 1450000 1450000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Envases Venezolanos 206670 26.23T 206670 206670 206670 6130.00 2.97% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
MANPA 112990 25.92T 112990 112990 112990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ساعت ۱:۳۵
Toyota Motor 7706.2 21.46T 7706.2 7660 7706.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۱۷:۰۸
Proagro 24750 18.12T 24750 24750 24750 250.00 1.02% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Dominguez Cia SA 515260 12.75T 515260 515260 515260 14730.00 2.86% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Protinal 81500 12.47T 81500 81500 81500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Corimon 76000 11.40T 76000 76000 76000 560.00 0.74% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Corporacion Industrial De Energia 21990 10.68T 21990 21990 21990 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Sivensa 164240 8.63T 164240 164240 164240 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ساعت ۱:۳۶
Telares Palo Grande C 5000 5.97T 5000 5000 5000 500.00 10.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
OTP Bank 12590 3.68T 12590 12590 12590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ ساعت ۲۲:۳۹
Mitsubishi Electric 1644.08 3.58T 1644.08 1644.08 1644.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
Banco Occidental Universal 150 3.57T 150 150 150 10.00 7.14% ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ساعت ۱:۳۶
Panasonic 1423 3.32T 1423 1423 1430.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۴
Richter Gedeon 5040 1.53T 5040 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ ساعت ۲۲:۳۷
Alphabet A 1882.4 1.27T 1882.4 1882.4 1910 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Severstal - ao 1309.66 1.08T 1309.66 1309.66 1330 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۴
Novo Nordisk B 446.48 1.03T 446.48 445.55 447.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Hufvudstaden A 128.4 936.45B 128.4 128.4 129.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۰۹
Konami Corp. 6640 881.88B 6640 6640 6640 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ ساعت ۱۷:۰۹
Statoil 160.45 535.90B 160.45 160.45 161.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Ricoh 732 533.18B 732 732 732 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۳:۴۵
Oersted 1249 522.46B 1249 1241.24 1250.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
ABB 249.2 519.04B 249.2 249.2 252.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۱۹:۳۴
Atlas Copco B 407.65 495.00B 407.65 407.65 412.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Investor B 623.1 477.56B 623.1 621.8 628.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
Volvo B 214.4 432.72B 214.4 214.4 219.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ساعت ۲۳:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی