ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 2066.4 28.77T 2066.4 2066.4 2066.4 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۸
OTP Bank 12590 4.85T 12590 12590 17882.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Mitsubishi Electric 1428.16 3.08T 1428.16 1428.16 1429 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۸
Panasonic 1244.85 2.93T 1244.85 1244.85 1244.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۸
Larsen&Toubro 1801.25 2.53T 1801.25 1801.25 1815.9 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Alphabet A 2828.5 1.89T 2828.5 2828.5 2866.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Novo Nordisk B 704.35 1.61T 704.35 704 713.1 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Richter Gedeon 5040 1.58T 5040 5040 8600 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ساعت ۲۳:۱۱
Severstal - ao 1881.2 1.31T 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Konami Corp. 6050 808.16B 6050 6050 6050 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۸
Statoil 231.53 750.01B 231.53 229.45 232.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Ricoh 1003.59 677.97B 1003.59 1003.59 1003.59 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۷:۴۸
Investor B 189.28 675.12B 189.28 189.28 212.65 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Atlas Copco B 477.45 578.15B 477.45 477.45 479.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
JSC MMC Norilsk Nickel ADR 29.5 453.19B 29.5 29.5 29.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Samsung Electronics DRC 1584.5 430.36B 1584.5 1581.5 1599.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1444 430.36B 1444 1444 1460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Nordea Bank 108.38 424.91B 108.38 107.78 108.38 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Magyar Telekom 436 422.59B 436 436 436 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ساعت ۲۰:۵۲
Volvo B 197.62 412.42B 197.62 197.62 201.7 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
CEZ as 498.4 405.04B 498.4 498.4 732.13 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ساعت ۲۳:۳۹
Procter&Gamble 150 362.70B 150 147.85 150 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Moller Maersk B 20020 353.05B 20020 20020 20250 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Hexagon B 129 348.46B 129 129 132.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Louis Vuitton 684.1 345.09B 684.1 681.8 688 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Klovern AB Pref 316 339.62B 316 316 316 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۱۴:۴۵
Interserve 6.05 336.68B 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Oersted 794.2 333.03B 794.2 794.2 816.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Roche Holding Participation 363 332.48B 363 362.8 364.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Roche Holding 388.2 332.48B 388.2 387.6 389.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Nestle 118 327.36B 118 117.41 118.86 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
DSV 1367.5 320.26B 1367.5 1354.5 1367.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
DnB 201.86 315.99B 201.86 201 202.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
LM Ericsson B 91.86 305.34B 91.86 91.66 92.92 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
SEB A 131.25 294.16B 131.25 131.25 132.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
ASSA ABLOY B 260.15 288.25B 260.15 259.7 260.15 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Sandvik AB 230.9 287.51B 230.9 230.9 232.3 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
ASML Holding 677.35 279.14B 677.35 677.35 696.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
H&M B 159.94 265.14B 159.94 159.94 163.94 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
Epiroc A 221.73 261.15B 221.73 221.73 221.73 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۲۳:۴۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی