ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco Universal 21890 64347.71T 21890 21890 21890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Banco De Venezuela 435820 1695.92T 435820 435820 435820 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Banco Provincial SA 6002060 679.31T 6002060 6002060 6002060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Mercantil Servicios Fin A 5878660 641.73T 5878660 5878660 5878660 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Mercantil Servicios Fin B 5904490 641.73T 5904490 5904490 5904490 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Ron Santa Teresa 2144720 608.42T 2144720 2144720 2144720 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Nacional Telefonos de Venezuela 670000 525.26T 670000 670000 670000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۲:۵۰
FVI SACA A 6000000 391.26T 6000000 6000000 6000000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۲:۴۷
FVI SACA B 2491060 391.26T 2491060 2491060 2491060 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Corporacion Grupo Quimico 3300000 273.59T 3300000 3300000 3300000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Banco Caribe A 2598950 268.06T 2598950 2598950 2598950 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Productos EFE 330000 231.00T 330000 330000 330000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
MANPA 697890 160.58T 697890 697890 697890 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Proagro 145000 106.19T 145000 145000 145000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Envases Venezolanos 750000 94.56T 750000 750000 750000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Zuliano 2879970 69.84T 2879970 2879970 2879970 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Protinal 362120 53.55T 362120 362120 362120 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Dominguez Cia SA 1740000 45.72T 1740000 1740000 1740000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Telares Palo Grande C 37130 45.22T 37130 37130 37130 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Sivensa 700000 36.77T 700000 700000 700000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Corporacion Industrial De Energia 80140 36.42T 80140 80140 80140 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Toyota Motor 10041.5 27.77T 10041.5 10041.5 10041.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Banco Occidental Universal 540 12.61T 540 540 540 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Bolsa De Valores De Caracas 397790 7.95T 397790 397790 397790 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
OTP Bank 15575 4.55T 15575 15575 15575 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۱۷:۴۳
Mitsubishi Electric 1510.32 3.23T 1510.32 1510.32 1510.32 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Panasonic 1330.5 3.10T 1330.5 1330.5 1330.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Larsen&Toubro 1623.2 2.28T 1623.2 1621.95 1632.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۱۹
Alphabet A 2700 1.81T 2700 2699.1 2758.58 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Richter Gedeon 8240.6 1.62T 8240.6 8240.6 8240.6 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ساعت ۲۰:۴۸
Severstal - ao 1881.2 1.45T 1881.2 1254.88 1881.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ساعت ۲۳:۴۵
Novo Nordisk B 607.55 1.40T 607.55 583.7 607.55 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Ricoh 1212.85 846.33B 1212.85 1212.85 1212.85 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Konami Corp. 6028.54 800.61B 6028.54 6028.54 6028.54 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷:۴۹
Atlas Copco B 503.95 687.82B 503.95 500.4 504.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Investor B 189.28 666.50B 189.28 189.28 218.2 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Statoil 177.79 574.13B 177.79 176.46 177.79 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
Corimon 699000 545.86B 699000 699000 699000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲:۴۷
Samsung Electronics Co Ltd DRC Pref 1648 476.07B 1648 1636 1650 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۰:۴۷
Samsung Electronics DRC 1813.5 476.07B 1813.5 1811 1818.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ساعت ۲۳:۵۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی