ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FVI SACA A 700000 94.29T - 700000 700000 45000.00 6.43% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۳
Nacional Telefonos de Venezuela 113565.65 89.39T - 113565.65 113565.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Mercantil Servicios Fin B 759000 79.51T - 759000 759000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Mercantil Servicios Fin A 749510.98 78.52T - 749510.98 749510.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Banco Provincial SA 705063.63 76.03T - 705063.63 705063.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Ron Santa Teresa 130017.52 74.28T - 130017.52 130017.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Banco Caribe A 613220 72.24T - 613220 613220 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Banco De Venezuela 15446.3 56.33T - 15446.3 15446.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
FVI SACA B 242034.59 32.60T - 242034.59 242034.59 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Toyota Motor 6879.6 19.02T - 6879.6 6879.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Banco Universal 3232.99 18.73T - 3232.99 3232.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Productos EFE 20000 14.00T - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ساعت ۱:۳۳
Corporacion Grupo Quimico 138000 12.59T - 138000 138000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ ساعت ۱:۳۳
Envases Venezolanos 53241.49 6.76T - 53241.49 53241.49 518.83 0.98% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۳
MANPA 27496.64 6.31T - 27496.64 27496.64 496.64 1.84% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۳
Dominguez Cia SA 167000 4.02T - 167000 167000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Proagro 5483.86 4.02T - 5483.86 5483.86 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Zuliano 158000 3.83T - 158000 158000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۲
Corimon 22000 3.30T - 22000 22000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ساعت ۱:۳۳
Mitsubishi Electric 1376.89 2.88T - 1376.89 1376.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
OTP Bank 12590 2.73T - 12590 12590 2818.70 28.85% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۲:۰۴
Aggreko 444.2 2.60T - 444.2 444.2 4.20 0.95% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۳:۰۳
Sivensa 48000 2.52T - 48000 48000 2000.00 4.17% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱:۳۳
Panasonic 890.55 2.24T - 890.55 890.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۶:۰۵
Banco Occidental Universal 92.48 2.20T - 92.48 92.48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Protinal 14000 2.14T - 14000 14000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۲
Corporacion Industrial De Energia 4000 1.94T - 4000 4000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ساعت ۱:۳۲
Larsen&Toubro 928 1.31T 12.54 12.54 934 6.00 0.65% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۱۲:۳۳
Richter Gedeon 5040 1.18T - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳:۰۷
Alphabet A 1555.4 1.07T - 1524.8 1555.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۲:۰۵
Novo Nordisk B 425.1 978.39B - 425.1 425.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Telares Palo Grande C 804.63 960.86B - 804.63 804.63 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱:۳۳
Hufvudstaden A 115.8 936.45B - 115.8 115.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Severstal - ao 1046.62 867.50B - 1046.62 1046.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
Konami Corp. 4180 544.18B - 4180 4180 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۱۷:۰۵
Ricoh 692 492.61B - 692 692 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ ساعت ۲۱:۰۴
ABB 215.9 461.45B - 215.9 215.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Atlas Copco B 342.2 415.48B - 342.2 342.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Investor B 539.4 409.88B - 539.4 539.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
Oersted 959.7 408.65B - 959.7 959.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ ساعت ۰:۰۶
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی