ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banco De Venezuela 149990 547.03T 149990 149990 149990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Ron Santa Teresa 807880 461.53T 807880 807880 807880 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Mercantil Servicios Fin A 3850000 403.33T 3850000 3850000 3850000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Banco Provincial SA 3679810 396.78T 3679810 3679810 3679810 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Nacional Telefonos de Venezuela 499980 393.55T 499980 499980 499980 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Mercantil Servicios Fin B 3583330 375.39T 3583330 3583330 3583330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
FVI SACA A 2320000 312.51T 2320000 2320000 2320000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
FVI SACA B 1691460 227.85T 1691460 1691460 1691460 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Banco Universal 7550 218.65T 7550 7550 7550 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Banco Caribe A 1607690 199.36T 1607690 1607690 1607690 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Productos EFE 200000 140.00T 200000 200000 200000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Corporacion Grupo Quimico 1200000 109.44T 1200000 1200000 1200000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ ساعت ۱۱:۳۶
MANPA 370000 84.88T 370000 370000 370000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Corporacion Industrial De Energia 107990 52.44T 107990 107990 107990 17990.00 19.99% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲:۳۵
Proagro 66330 48.57T 66330 66330 66330 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Corimon 231770 34.77T 231770 231770 231770 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Zuliano 1424990 34.56T 1424990 1424990 1424990 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ساعت ۲:۳۶
Envases Venezolanos 260000 33.00T 260000 260000 260000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
Protinal 190110 29.08T 190110 190110 190110 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Toyota Motor 8471.3 23.72T 8471.3 8471.3 8471.3 53.30 0.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۷
Dominguez Cia SA 750010 18.05T 750010 750010 750010 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۲:۳۵
Telares Palo Grande C 11210 13.39T 11210 11210 11210 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۳:۳۵
Sivensa 220000 11.56T 220000 220000 220000 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ساعت ۲:۳۶
Banco Occidental Universal 200 4.76T 200 200 200 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ساعت ۳:۳۵
OTP Bank 13605 3.56T 13605 13605 13605 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ ساعت ۱۴:۳۷
Mitsubishi Electric 1659.99 3.56T 1659.99 1659.99 1659.99 10.51 0.63% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۷
Panasonic 1398.45 3.26T 1398.45 1398.45 1398.45 6.45 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۷
Larsen&Toubro 1373.7 1.93T 1373.7 1366.8 1376.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ساعت ۱۸:۰۷
Richter Gedeon 5040 1.60T 5040 5040 5040 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ ساعت ۲۳:۳۸
Alphabet A 2254.01 1.53T 2277.86 2254.01 2277.86 4.01 0.18% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Severstal - ao 1597.91 1.32T 1597.91 1597.91 1597.91 23.49 1.47% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Novo Nordisk B 438.7 1.01T 444.7 438.7 444.7 1.05 0.24% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Hufvudstaden A 133.65 936.45B 134.1 133.65 134.35 1.45 1.08% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Konami Corp. 6729.33 901.86B 6729.33 6729.33 6729.33 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ساعت ۱۸:۰۸
Ricoh 1191 862.80B 1191 1191 1191 21.00 1.79% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۱۸:۰۷
Atlas Copco B 467.3 568.57B 467 467 467.3 1.80 0.39% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Investor B 716.7 549.16B 717.8 715.1 717.8 4.15 0.58% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Statoil 164.86 535.18B 164.36 164.32 164.86 2.03 1.25% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
Magyar Telekom 380 434.24B 380 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ساعت ۱:۰۵
Oersted 1028.5 425.11B 1024.5 1024.5 1041 4.75 0.46% ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ساعت ۲۱:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی