شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا
ونزوئلا

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arian 0.11 2.60M 0.12 0.11 0.12 0.01 10.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Bezant 0.11 1.88M - 0.11 0.11 0.01 10.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Valirx 7.35 2.65M 7 7 7.934 0.18 2.45% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Gunsynd 0.6475 1.08M 0.665 0.6475 0.665 0.00 0.40% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Stratex 0.36 2.62M 0.34 0.34 0.36 0.02 5.88% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Kingspan 61.15 1.33M 61.35 61.15 61.7 0.15 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Connemara 0.8 1.73M 0.797 0.797 0.8 0.03 3.90% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Microsaic 0.664 3.03M - 0.664 0.664 0.05 8.85% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Image Scan 1.606 2.18M 1.6 1.6 1.606 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
John Lewis 0.45 816.13K - 0.45 0.45 0.01 1.58% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
NB Private 900 4.20K 908 900 925.09 24.00 2.67% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
URU Metals 99 1.44M 97 97 99 3.50 3.66% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Thor Mining 0.35 2.51M 0.33 0.33 0.35 0.02 6.06% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Mobile Streams 0.251 2.81M 0.2578 0.251 0.2578 0.02 7.09% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Mosman Oil Gas 0.09 977.23K 0.08 0.08 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Ferrum Crescent 0.0119 1.97M 0.0117 0.0117 0.0135 0.00 0.85% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Inspirit Energy 0.0525 1.61M 0.06 0.0525 0.06 0.00 7.14% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Kibo Mining PLC 0.2 2.54M 0.181 0.181 0.2 0.00 0.25% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Global Petroleum 1.09 1.57M 1.05 0.95 1.09 0.26 31.17% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Prospex Oil & Gas 1.54 1.36M 1.67 1.54 1.67 0.08 5.19% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Pathfinder Minerals 0.45 1.62M - 0.45 0.45 0.02 4.65% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Pembridge Resources 3 2.23M 3.38 3 3.38 0.15 5.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Great Western Mining 0.11 1.87M 0.12 0.11 0.12 0.01 4.55% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Malvern International 0.18 2.12M 0.16 0.16 0.18 0.01 5.56% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Zibao Metals Recycling Holdings 8.06 2.77M - 8.06 8.06 0.91 11.29% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Oilex 0.104 3.78M 0.1045 0.104 0.105 0.02 14.42% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Conroy 11.9 3.12M 11.5 11.5 11.9 0.15 1.28% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Minoan 1.17 4.60M 1.05 1.05 1.17 0.08 6.84% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Galileo 0.71 5.59M 0.73 0.71 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Clontarf 0.495 3.55M - 0.495 0.495 0.04 8.55% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Galantas 17.5 5.40M 17.556 17.5 17.556 0.50 2.86% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Gold Oil 0.087 3.85M 0.085 0.085 0.087 0.00 0.57% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Red Rock 0.35 4.25M 0.36 0.35 0.36 0.01 2.94% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Univision 1.1 4.49M 1.17 1.1 1.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Echo Energy 0.737 5.25M 0.735 0.735 0.737 0.06 7.87% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Alba Mineral 0.0825 3.62M 0.0799 0.0799 0.0825 0.00 1.85% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
TomCo Energy 0.7 4.22M 0.584 0.55 0.7 0.11 18.64% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Kazera Global 0.674 4.59M 0.672 0.672 0.674 0.00 0.15% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
NetScientific 5.01 3.94M 5.24 5.01 5.24 0.24 4.79% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
Georgian Mining 2.36 4.09M 2.2 1.87 2.36 0.56 31.11% ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ساعت ۲۰:۰۷
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی