شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ونزوئلا
ونزوئلا

بولیوار ونزوئلا / دلار

0.0001
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ مرداد ۱۳۹۸
ساعت 14:31:44
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (99.85%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 5040 952.73B - 5040 5040 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ساعت ۲۲:۰۳
Severstal - ao 936.4 786.54B - 930 936.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Ricoh 1266.29 759.07B - 1266.29 1266.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Konami Corp. 4505 749.07B - 4505 4505 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۷:۰۸
Statoil 176 710.12B - 174.69 176 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Novo Nordisk B 406.77 575.11B - 404.75 412.85 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
ABB 224.6 436.85B - 222.8 224.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 441 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ساعت ۲۳:۰۱
Volvo B 152.1 342.87B - 149.7 152.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ساعت ۲۲:۳۳
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ساعت ۲۲:۰۱
Investor B 534.3 275.16B - 526.5 537 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
DnB 161.78 257.51B - 157.9 162 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Telenor 167.2 249.69B - 164.9 167.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Dutch Shell A 26.34 247.85B - 26.34 26.49 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ساعت ۲۲:۰۳
Royal Dutch Shell B 2154.5 247.85B - 2151.5 2154.5 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Nestle 108.66 240.63B - 107.68 108.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Swedbank A 141.75 215.42B - 132.82 141.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Danske Bank 108.08 211.44B - 106.95 108.65 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۳:۰۴
Novartis 92.53 206.74B - 90.71 92.53 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
ASSA ABLOY B 233.3 199.77B - 231 233.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۰:۰۴
H&M B 189.57 199.18B - 184.06 189.57 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Roche Holding Participation 320.56 197.95B - 318 321.25 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Svenska Handelsbanken A 95.15 196.05B - 93.08 95.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Boeing 315.23 195.46B - 315.23 318.23 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۲:۰۴
Sandvik AB 182.93 194.93B - 179.45 182.93 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Svenska Handelsbanken B 101.8 191.67B - 101.8 101.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Roche Holding 317.2 190.32B - 314.6 317.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
SEB A 93.49 184.96B - 90.84 93.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
LM Ericsson B 79.42 180.74B - 78.24 79.62 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Hexagon B 549.1 177.95B - 544.2 550.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Komercni Banka 813 174.28B - 813 813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ساعت ۲۲:۳۳
Procter&Gamble 126.6 168.16B - 114.51 126.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Telia Company 41.37 165.03B - 40.95 41.41 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Oersted 741.5 160.61B - 736.8 746.14 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Moller Maersk B 8223 160.41B - 8223 8282 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Comcast 44 150.98B - 44 44.29 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۱۹:۰۳
Anheuser Busch Inbev 69.33 146.25B - 67.87 69.33 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳
Louis Vuitton 410.73 142.35B - 401.98 410.73 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ساعت ۲۳:۰۳