شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا

یورو / دلار

1.1194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:46:15
0 (0.48%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار ایالات متحدهٔ امریکا

40
قیمت روز
1 (2.5%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 10:01:28
1 (2.56%)
تغییر ۳ ماهه
5 (14.29%)
تغییر ۶ ماهه
10 (33.33%)
نوسان سالیانه

SmallCap 2000

26
قیمت روز
0 (0.99%)
تغییر روزانه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:01:20
26 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
26 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
26 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ballantyne Strong 1.79 25.79M 1.76 1.76 1.79 0.02 1.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
China Bak Battery 0.49 26.88M 0.5 0.49 0.5 0.01 2.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
China Ceramics Co 0.6941 5.53M 0.706 0.6941 0.706 0.02 2.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
China XD Plastics 0.87 58.58M 0.892 0.87 0.892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Cleveland BioLabs 1.67 21.32M 1.65 1.65 1.67 0.07 4.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Delaware Colorado 13.73 62.67M 13.84 13.73 13.84 0.12 0.87% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Document Security 8.44 17.92M 8.62 8.44 8.62 0.05 0.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Dover Motorsports 1.65 58.26M - 1.65 1.65 0.05 3.12% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Graphene Nanochem 0.04 6.08M - 0.04 0.04 0.00 2.56% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Great Elm Capital 2.13 54.20M 2.26 2.13 2.26 0.22 10.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Just Energy Group 0.416 62.79M 0.414 0.414 0.416 0.00 0.48% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Matlin & Partners 0.48 34.93M 0.476 0.476 0.48 0.01 1.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
MuniYield Arizona 13.13 61.57M 13.28 13.13 13.28 0.01 0.08% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Noble Corporation 0.16 41.28M 0.165 0.16 0.165 0.02 10.63% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Pain Therapeutics 2.6 66.41M 3.42 2.6 3.42 0.74 28.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Panhandle Royalty 4.13 66.36M 4.06 4.06 4.13 0.26 6.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Sanchez Midstream 0.3576 7.27M 0.3643 0.3576 0.3643 0.00 1.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Seanergy Maritime 0.123 32.37M 0.1229 0.1229 0.123 0.00 0.24% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
TransGlobe Energy 0.538 39.17M 0.54 0.538 0.54 0.01 1.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Uranium Resources 2.36 13.53M 2.45 2.36 2.45 0.02 0.64% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
180 Degree Capital 1.73 53.84M 1.69 1.69 1.73 0.02 1.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Bridgeline Digital 1.67 5.73M 1.71 1.67 1.71 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Cesca Therapeutics 6.24 39.18M 6.34 6.24 6.34 0.19 3.04% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Condor Hospitality 4.75 56.78M 4.73 4.73 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
CPI Aerostructures 2.92 34.15M 2.88 2.88 2.92 0.01 0.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Dawson Geophysical 1.44 34.29M 1.41 1.41 1.44 0.10 7.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Dynasil of America 1.1 16.35M - 1.1 1.1 0.01 0.92% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Houston Wire&Cable 2.5 41.46M 2.55 2.5 2.55 0.02 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
New Concept Energy 1.04 5.18M 1.01 1.01 1.04 0.04 4.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
New York & Company 0.2118 15.65M 0.24 0.2118 0.24 0.02 9.77% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Nicholas Financial 6.27 44.39M - 6.27 6.27 0.67 11.96% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Tenax Therapeutics 1.42 13.46M 1.5 1.42 1.5 0.14 9.86% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Tetra Technologies 0.392 44.86M 0.356 0.356 0.392 0.05 15.29% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
UTStarcom Holdings 1.88 65.37M 1.84 1.84 1.88 0.01 0.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Yield10 Bioscience 6.34 12.53M 6.66 6.34 6.66 0.07 1.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Apricus Biosciences 1.09 49.00M 1.12 1.09 1.12 0.02 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Barnwell Industries 0.57 4.64M 0.56 0.56 0.57 0.01 1.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Blonder Tongue Labs 0.605 5.13M 0.532 0.532 0.605 0.08 14.15% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Differential Brands 0.075 4.25M 0.071 0.071 0.075 0.01 10.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
Mateon Therapeutics 0.17 14.79M - 0.17 0.17 0.01 3.03% ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ساعت ۲۰:۴۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی