شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2537
قیمت روز
0 (1.19%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 22:15:53
0 (1.82%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.18%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
4 (13.79%)
تغییر ۳ ماهه
6 (22.22%)
تغییر ۶ ماهه
9 (37.50%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,220
قیمت روز
54 (0.87%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 21:01:20
6,220 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6,220 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
6,220 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nanoco 14.1 40.36M 13.88 13.88 14.59 1.10 7.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Petrel 5.8 8.96M 5.56 5.56 5.8 0.90 18.37% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Plexus 13 12.05M - 13 13 1.00 8.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Renold 7.05 15.10M 6.53 6.53 7.05 0.55 8.46% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Sareum 0.695 21.35M 0.672 0.672 0.6975 0.01 1.83% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Tandem 264.5 12.59M 279.8 264.5 279.8 3.50 1.32% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Vianet 93.4 24.03M 93.9 92.32 93.9 8.90 10.53% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Zanaga 7.63 24.73M 8.13 7.63 8.13 0.99 12.98% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Zoltav 20.9 24.26M 19.01 19.01 20.9 2.10 11.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
1pm PLC 22.45 18.24M 22 22 22.45 0.95 4.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Beowulf 5.55 35.08M 5.95 5.55 5.95 0.26 4.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Braemar 123.77 39.25M 124.94 123.77 125.07 1.23 0.99% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Byotrol 5.45 27.41M 5.65 5.45 5.9 0.62 11.28% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Chariot 1.88 7.12M 1.8 1.8 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Landore 1.15 12.11M 0.98 0.98 1.15 0.26 29.21% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Maintel 172.6 23.63M 170 170 172.6 0.40 0.23% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Vitesse 9.45 9.32M - 9.45 9.45 0.75 8.62% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Altitude 34.65 24.60M 34.75 33 34.75 0.64 1.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Armadale 4.1 17.93M 3.81 3.81 4.1 0.15 3.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Empyrean 4.8 23.28M 5 4.8 5.04 0.17 3.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Ncondezi 4 13.97M 3.94 3.94 4 0.25 6.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Pressure 87.7 16.31M 90 87.7 90 2.20 2.57% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Proactis 38.5 36.78M 38.75 38.5 38.75 0.50 1.30% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Provexis 0.9 11.29M 0.88 0.88 0.9 0.05 5.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Quadrise 1.3 13.23M 1.329 1.3 1.337 0.04 2.69% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Red Rock 0.3 10.56M 0.33 0.3 0.33 0.02 7.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Scancell 5.94 26.99M 5.82 5.82 5.94 0.28 4.95% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Solo Oil 1.228 7.90M 1.171 1.171 1.23 0.02 1.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Sosandar 9.49 18.75M 9.31 9.26 9.49 0.23 2.42% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Sportech 20.1 34.45M 19.77 19.5 20.1 1.85 10.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Tern PLC 12.62 34.71M 12.37 12.23 12.62 0.62 5.17% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Thalassa 49.49 7.78M 47.6 47.6 49.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Zytronic 113.5 18.45M 113.1 113.1 113.5 5.12 4.51% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
600 Group 8.5 9.12M 8.49 8.49 8.5 0.10 1.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
88 Energy 0.278 20.80M 0.281 0.278 0.281 0.00 0.72% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
EQTEC PLC 0.338 13.28M 0.341 0.3255 0.341 0.00 0.59% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Filtronic 9.12 20.84M 9.2 9.12 9.2 0.58 6.36% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
Intercede 76.9 33.07M 73.4 70 76.9 10.90 16.52% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
MC Mining 8.4 10.80M 8.9 8.4 8.9 0.60 7.14% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
N4 Pharma 4.856 7.53M 4.825 4.825 4.91 0.31 6.34% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۲۰:۱۰
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی