شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2556
قیمت روز
0 (1.34%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:36:19
0 (1.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.60%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

33
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 16:01:44
4 (13.79%)
تغییر ۳ ماهه
6 (22.22%)
تغییر ۶ ماهه
9 (37.50%)
نوسان سالیانه

FTSE AIM 100

6,232
قیمت روز
65 (1.06%)
تغییر روزانه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
ساعت 19:31:21
6,232 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
6,232 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
6,232 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Beowulf 5.95 34.93M 5.8 5.8 5.95 0.14 2.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Braemar 124.94 39.62M 125.07 124.94 125.07 0.06 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Byotrol 5.65 25.64M 5.9 5.65 5.9 0.42 7.35% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Chariot 1.8 6.82M - 1.8 1.8 0.08 4.44% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Electra 198.41 76.09M 198.23 198.23 198.41 1.59 0.80% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Fulcrum 27.65 61.41M - 27.65 27.65 0.35 1.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Galileo 0.822 4.64M 0.832 0.822 0.832 0.05 5.84% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
GATTACA 43.42 14.02M 45 43.42 45 0.02 0.05% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Hansard 35.92 49.41M 36 35.92 36 2.38 7.10% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Hardide 37 89.84M - 37 37 2.00 5.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Ingenta 46 7.77M - 46 46 1.20 2.61% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Landore 0.98 13.09M 0.99 0.98 0.99 0.09 10.11% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Lookers 23.62 91.99M 23.6 23.6 23.62 0.28 1.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Maintel 170 24.35M - 170 170 3.00 1.76% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Pennant 46.05 18.04M 49.5 46.05 49.5 3.95 8.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Reabold 0.6497 42.75M 0.625 0.625 0.6497 0.01 2.31% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Stratex 0.31 2.55M 0.32 0.31 0.32 0.03 9.68% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Sunrise 0.1277 3.96M 0.1282 0.1277 0.1282 0.00 2.19% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Totally 21.25 39.63M 22 21.25 22 1.25 5.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Tricorn 8.4 4.13M - 8.4 8.4 0.30 3.70% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Zambeef 7.9 - - 7.9 7.9 0.10 1.27% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
1Spatial 21.49 23.74M - 21.49 21.49 1.48 7.40% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Altitude 34.75 23.40M 33 33 34.75 0.74 2.18% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Anglesey 1.99 3.72M - 1.99 1.99 0.01 0.45% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Armadale 3.81 75.41M 3.91 3.81 3.91 0.14 3.67% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Bowleven 3.3 10.81M 3.25 3.25 3.3 0.06 1.82% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Clontarf 0.4555 3.27M 0.3666 0.3666 0.4555 0.06 13.88% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Dewhurst 897 74.84M 890 890 897 3.00 0.33% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Dialight 250 80.75M - 250 250 2.00 0.81% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Empyrean 5 23.56M 5.04 5 5.04 0.03 0.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
EW Group 14.5 31.45M - 14.5 14.5 1.00 7.41% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Gold Oil 0.087 3.85M 0.088 0.087 0.088 0.01 16.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Goldplat 5.102 8.54M 5.015 5.015 5.102 0.15 3.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Hydrodec 4.35 1.17M - 4.35 4.35 0.23 5.58% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Kingspan 56.2 1.32M 56.15 56.15 56.2 0.30 0.54% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Lamprell 16.95 60.89M 17.45 16.95 17.45 0.95 5.94% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Ncondezi 3.94 14.45M 4 3.94 4 0.19 5.07% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
PipeHawk 5 1.74M - 5 5 0.98 19.60% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Pressure 90 16.36M 87.9 87.9 90 4.50 5.26% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
Proactis 38.75 38.21M 38.5 38.5 38.75 0.25 0.65% ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ساعت ۱۷:۰۹
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی